TRATAT din 2 octombrie 1997
de la Amsterdam care modifica tratatul privind Uniunea Europeană, tratatele instituind Comunitatile Europene şi anumite acte conexe
EMITENT
 • COMUNITATEA ECONOMICĂ EUROPEANĂ
 • Publicat în  BROSURA din 2 octombrie 1997
  Partea întâi MODIFICĂRI DE FOND


  Articolul 1

  Tratatul privind Uniunea Europeană este modificat în conformitate cu dispoziţiile prezentului articol.
  1) După alineatul al treilea din Preambulul Tratatului privind Uniunea Europeană, se introduce următorul alineat:
  "CONFIRMIND atasamentul lor la drepturile sociale fundamentale, astfel cum sunt definite în Carta socială europeană, semnată la Torino, la 18 octombrie 1961 şi în Carta comunitara a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor din 1989,"
  2) Al saptelea alineat din Preambulul Tratatului privind Uniunea Europeană este înlocuit cu următorul text:
  "HOTARITI sa promoveze progresul economic şi social al popoarelor lor, luând în considerare principiul dezvoltării durabile în cadrul desăvârşirii pieţei interne, al intaririi coeziunii şi protecţiei mediului, şi sa pună în aplicare politici capabile să asigure, în paralel, progresul în domeniul integrării economice şi în alte domenii,"
  3) Al noualea şi al zecelea alineat din Preambulul Tratatului privind Uniunea Europeană sunt înlocuite cu următorul text:
  "DECISI sa implementeze o politica externa şi de securitate comuna, care să includă definirea progresiva a unei politici de apărare comune, care să poată conduce la o apărare comuna, conform dispoziţiilor articolului J.7, consolidând astfel identitatea şi independenta Europei, pentru a promova pacea, securitatea şi progresul în Europa şi în lume,"
  "DECISI sa faciliteze libera circulaţie a persoanelor, asigurind totodată siguranţa şi securitatea popoarelor lor, instituind o zona a libertăţii, securităţii şi justiţiei, conform dispoziţiilor prezentului tratat,"
  4) Alineatul al doilea al articolului A este înlocuit cu următorul text:
  "Acest tratat marcheaza o noua etapa în procesul de creare a unei uniuni din ce în ce mai strinse între popoarele Europei, în care deciziile să fie luate, pe cît posibil, cu respectarea deplina a principiului transparenţei şi la nivelul cel mai apropiat de cetăţeni."
  5) Articolul B este înlocuit cu următorul text:
  "Uniunea îşi propune următoarele obiective:
  - promovarea unui progres economic şi social echilibrat şi durabil şi a unui nivel înalt al ocupării forţei de muncă, în special prin crearea unui spaţiu fără frontiere interne, prin întărirea coeziunii economice şi sociale şi prin stabilirea unei uniuni economice şi monetare cuprinzând, în viitor, o moneda unica, conform dispoziţiilor prezentului tratat;
  - afirmarea identităţii sale pe scena internationala, în special prin implementarea unei politici externe şi de securitate comune, inclusiv prin definirea progresiva a unei politici de apărare comune, care să poată conduce la o apărare comuna, conform dispoziţiilor articolului J.7;
  - întărirea protecţiei drepturilor şi intereselor cetăţenilor statelor membre prin instituirea unei cetăţenii a Uniunii;
  - menţinerea şi dezvoltarea Uniunii ca o zona a libertăţii, securităţii şi justiţiei, în cadrul căreia libertatea de mişcare a persoanelor să fie asigurată împreună cu măsuri adecvate în domeniile controlului graniţelor externe, azilului, imigrarii, precum şi în materia prevenirii criminalitatii şi a luptei împotriva acestui fenomen;
  - menţinerea integrală a acquis-ului comunitar şi dezvoltarea lui pentru a examina în ce măsura ar fi necesară o revizuire a politicilor şi formelor de cooperare instituite prin prezentul tratat, în vederea asigurării eficacitatii mecanismelor şi instituţiilor comunitare.
  Obiectivele Uniunii vor fi îndeplinite în conformitate cu dispoziţiile prezentului tratat, în condiţiile şi la termenele prevăzute în acesta, cu respectarea principiului subsidiarităţii, asa cum este definit în articolul 3 B din Tratatul instituind Comunitatea Europeană."
  6) Alineatul al doilea al articolului C este înlocuit cu textul următor:
  "Uniunea asigura, în special, coerenta ansamblului de măsuri externe adoptate în cadrul politicilor sale privind relaţiile externe, securitatea, economia şi dezvoltarea. Consiliul şi Comisia au responsabilitatea asigurării acestei coerente şi vor coopera în acest scop. Ele asigura, fiecare conform propriilor competente, implementarea acestor politici."
  7) Articolul E este înlocuit cu textul următor:
  "Art. E. - Parlamentul European, Consiliul, Comisia, Curtea de Justiţie şi Curtea de Conturi îşi exercită atribuţiile în condiţiile şi în scopurile prevăzute, pe de o parte, de tratatele institutive ale Comunităţilor Europene şi de actele succesive care le-au modificat şi completat şi, pe de altă parte, de celelalte dispoziţii ale prezentului tratat."
  8) Articolul F este modificat după cum urmează:
  a) paragraful 1 este înlocuit cu textul următor:
  "(1) Uniunea este fondată pe principiul libertăţii, al democraţiei, al respectului drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, precum şi al statului de drept, principii care sunt comune statelor membre."
  b) actualul paragraf 3 devine paragraful 4 şi este introdus un nou paragraf 3:
  "(3) Uniunea respecta identitatea naţionala a statelor membre."
  9) La sfârşitul titlului I este introdus următorul articol:
  "Art. F.1. - (1) Consiliul, reunit la nivelul sefilor de stat sau de guvern şi hotarind în unanimitate, la propunerea unei treimi din statele membre sau a Comisiei, şi după obţinerea avizului conform al Parlamentului European, poate constata existenta unei încălcări grave şi persistente a principiilor enunţate în articolul F, paragraful 1, din partea unui stat membru, după ce a invitat guvernul acelui stat membru să îşi prezinte observaţiile.
  (2) În cazul existenţei unei asemenea constatări, Consiliul, hotarind cu majoritate calificată, poate decide sa suspende anumite drepturi statului membru vizat care rezultă din aplicarea acestui tratat, inclusiv dreptul de vot în Consiliu al reprezentantului guvernului statului membru. Procedând astfel, Consiliul ia în considerare posibilele consecinţe ale unei asemenea suspendări asupra drepturilor şi obligaţiilor persoanelor fizice şi juridice.
  Obligaţiile care îi incumba statului membru vizat în virtutea prezentului tratat se menţin în continuare, în orice situaţie.
  (3) Consiliul, hotarind cu majoritate calificată, poate decide ulterior sa modifice măsurile luate conform paragrafului 2 sau sa hotărască încetarea lor, ca urmare a modificării situaţiei care a impus aceste măsuri.
  (4) În vederea aplicării acestui articol, Consiliul hotărăşte fără a lua în calcul votul reprezentantului guvernului statului membru în cauza.
  Abţinerea membrilor prezenţi sau reprezentaţi nu împiedica adoptarea deciziilor prevăzute de paragraful 1. Majoritatea calificată este definită ca fiind aceeaşi proporţie a voturilor ponderate ale membrilor Consiliului ca cea fixată în articolul 148, paragraful 2, al Tratatului instituind Comunitatea Europeană.
  Prezentul paragraf este aplicabil şi în cazul suspendării dreptului de vot în conformitate cu paragraful 2.
  (5) În vederea aplicării acestui articol, Parlamentul European hotărăşte cu o majoritate de două treimi din voturile exprimate, reprezentind majoritatea membrilor săi."
  10) Titlul V este înlocuit cu următorul text:
  "Titlul V. Dispoziţii privind o politica externa şi de securitate comuna
  Art. J.1. - (1) Uniunea stabileşte şi implementeaza o politica externa şi de securitate comuna, care acoperă toate domeniile politicii externe şi de securitate, ale carei obiective sunt:
  - salvgardarea valorilor comune, a intereselor fundamentale, a independentei şi integrităţii Uniunii, în conformitate cu principiile Cartei Naţiunilor Unite;
  - consolidarea securităţii Uniunii sub toate formele;
  - menţinerea păcii şi întărirea securităţii internaţionale, în conformitate cu principiile Cartei Naţiunilor Unite, precum şi cu principiile Actului final de la Helsinki şi cu obiectivele Cartei de la Paris, inclusiv cele privind frontierele externe;
  - promovarea cooperării internaţionale;
  - dezvoltarea şi consolidarea democraţiei şi a statului de drept, precum şi respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
  (2) Statele membre vor susţine activ şi fără rezerve politica externa şi de securitate a Uniunii, într-un spirit de loialitate şi de solidaritate mutuala.
  Statele membre vor coopera în vederea consolidării şi dezvoltării solidarităţii lor politice mutuale. Ele se vor abţine de la orice acţiune contrară intereselor Uniunii sau susceptibilă de a dăuna eficacitatii sale ca element de coeziune în relaţiile internaţionale.
  Consiliul veghează la respectarea acestor principii.
  Art. J.2. - Uniunea urmăreşte realizarea obiectivelor enunţate uz articolul J.1:
  - definind principiile şi orientările generale ale politicii externe şi de securitate comune;
  - luând deciziile privind strategiile comune;
  - adoptînd acţiuni comune;
  - adoptînd poziţii comune;
  - intensificând cooperarea sistematica între statele membre în conducerea politicii lor.
  Art. J.3. - (1) Consiliul European defineste principiile şi orientările generale ale politicii externe şi de securitate comune, inclusiv pentru problemele care au implicaţii în domeniul apărării.
  (2) Consiliul European stabileşte strategiile comune care vor fi implementate de Uniune în domeniile în care statele membre au interese comune importante.
  Strategiile comune precizează obiectivele şi durata lor, precum şi mijloacele care vor trebui furnizate de Uniune şi de statele membre.
  (3) Consiliul ia deciziile necesare pentru definirea şi implementarea politicii externe şi de securitate comune pe baza orientarilor generale stabilite de Consiliul European.
  Consiliul recomanda Consiliului European strategii comune şi le pune în aplicare, în special prin adoptarea unor acţiuni comune şi a unor poziţii comune.
  Consiliul asigura unitatea, coerenta şi eficacitatea acţiunii Uniunii.
  Art. J.4. - (1) Consiliul adopta acţiuni comune. Acţiunile comune abordeaza unele situaţii specifice în care acţiunea operationala a Uniunii este considerată necesară. Aceste acţiuni îşi fixează obiectivele, domeniul de aplicare, mijloacele care vor fi puse la dispoziţia Uniunii, condiţiile punerii lor în aplicare, şi, dacă este necesar, durata.
  (2) Dacă se produce o modificare a circumstanţelor, care are un impact substanţial asupra problemelor care fac obiectul unei acţiuni comune, Consiliul procedează la revizuirea principiilor şi obiectivelor acestei acţiuni şi adopta deciziile necesare. Atita timp cît Consiliul nu a decis, acţiunea comuna este menţinută.
  (3) Acţiunile comune angajează statele membre în luarile lor de poziţie şi în conducerea acţiunii lor.
  (4) Consiliul poate solicita Comisiei sa îi prezinte orice propunere adecvată privind politica externa şi de securitate comuna, pentru a asigura executarea unei acţiuni comune.
  (5) Orice luare de poziţie sau acţiune luată în considerare de un stat membru, în cadrul unei acţiuni comune, trebuie comunicată într-un termen care să permită, dacă este necesar, o concertare prealabilă în Consiliu. Obligaţia de informare prealabilă nu este aplicabilă în cazul măsurilor care constituie o simpla transpunere în plan naţional a deciziilor Consiliului.
  (6) În caz de necesitate absolută ca urmare a evoluţiei situaţiei şi în lipsa unei decizii a Consiliului, statele membre pot lua, de urgenta, măsurile care se impun, ţinând cont de obiectivele generale ale acţiunii comune. Statul membru care ia astfel de măsuri informează imediat Consiliul.
  (7) În cazul unor dificultăţi majore apărute în desfăşurarea unei acţiuni comune, un stat membru sesizează Consiliul, care decide asupra lor şi cauta soluţiile cele mai potrivite. Aceste soluţii nu pot fi în contradictie cu obiectivele acţiunii comune şi nici nu pot dăuna eficacitatii sale.
  Art. J.5. - Consiliul adopta poziţii comune. Acestea definesc poziţia Uniunii în probleme particulare de natura geografică sau tematica. Statele membre veghează ca politicile lor naţionale să fie în acord cu poziţiile comune.
  Art. J.6. - Statele membre se informează reciproc şi se pun de acord în cadrul Consiliului asupra tuturor problemelor de politica externa şi de securitate care prezintă un interes general, pentru a garanta ca influenţa Uniunii se exercită de o maniera cît mai eficace, printr-o acţiune convergenta.
  Art. J.7. - (1) Politica externa şi de securitate comuna înglobează toate problemele referitoare la securitatea Uniunii, inclusiv stabilirea progresiva, în conformitate cu alineatul al doilea, a unei politici de apărare comune, care ar putea conduce la o apărare comuna, în cazul în care Consiliul European decide în acest sens. În aceasta situaţie, Consiliul recomanda statelor membre adoptarea unei astfel de decizii, în conformitate cu propriile lor norme constituţionale.
  Uniunea Europei Occidentale (UEO) este parte integrantă a dezvoltării Uniunii, permitindu-i accesul la o capacitate operationala de apărare, în special în domeniile prevăzute de paragraful 2. UEO sprijină Uniunea în deţinerea aspectelor politicii externe şi de securitate comune care au implicaţii în domeniul apărării, astfel cum sunt stabilite în prezentul articol. În consecinţa, Uniunea încurajează stabilirea unor relaţii instituţionale cît mai strinse cu UEO, în vederea unei posibile integrari a UEO în Uniune, dacă Consiliul European ia o decizie în acest sens. În aceasta situaţie, Consiliul recomanda statelor membre adoptarea unei decizii în acest sens, în conformitate cu propriile lor norme constituţionale.
  Politica Uniunii, asa cum este definită în prezentul articol, nu afectează caracterul specific al politicilor de securitate şi de apărare ale anumitor state membre, respecta obligaţiile care decurg din Tratatul Atlanticului de Nord pentru anumite state membre care considera ca cerinţele apărării lor comune sunt îndeplinite în cadrul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi este compatibila cu politica comuna de securitate şi de apărare stabilită în cadrul acesteia.
  În măsura în care statele membre considera oportun, definirea progresiva a unei politici de apărare comune este susţinută prin cooperarea lor în materie de armament.
  (2) Problemele vizate de prezentul articol includ misiunile umanitare şi de evacuare, misiunile de menţinere a păcii şi misiunile cu unităţi de lupta combatante pentru gestionarea crizelor, inclusiv misiunile de restabilire a păcii.
  (3) Uniunea apelează la UEO pentru a elabora şi a aplica deciziile şi acţiunile Uniunii care au implicaţii în domeniul apărării.
  Competenţa Consiliului European pentru definirea orientarilor generale conform articolului J.3 se extinde de asemenea la UEO, în chestiunile pentru care Uniunea apelează la aceasta.
  Ori de cîte ori Uniunea apelează la UEO pentru a elabora şi a aplica deciziile Uniunii care privesc misiunile menţionate în paragraful 2, statele membre ale Uniunii au dreptul sa participe fără rezerve la aceste misiuni. Consiliul, în acord cu instituţiile UEO, stabileşte modalităţile practice necesare pentru a permite statelor membre să contribuie la misiunile respective şi sa participe, de pe poziţii de egalitate, la planificarea şi la adoptarea deciziilor în cadrul UEO.
  Deciziile care au implicaţii în domeniul apărării, indicate în prezentul paragraf, sunt luate fără a aduce atingere politicilor şi obligaţiilor menţionate în paragraful 1, alineatul al treilea.
  (4) Prevederile prezentului articol nu împiedica dezvoltarea unei cooperări mai strinse între doua sau mai multe state membre la nivel bilateral, în cadrul UEO şi al Aliantei atlantice, cu condiţia ca aceasta cooperare sa nu contravina prevederilor prezentului titlu şi nici sa nu le ingradeasca.
  (5) În vederea promovării realizării obiectivelor definite de prezentul articol, dispoziţiile acestuia vor fi reexaminate conform articolului N.
  Art. J.8. - (I) Preşedinţia reprezintă Uniunea în problemele care privesc politica externa şi de securitate comuna.
  (2) Preşedinţia este responsabilă pentru punerea în aplicare a deciziilor adoptate în conformitate cu prezentul titlu; în aceasta calitate, ea exprima, în principiu, poziţia Uniunii în cadrul organizaţiilor internaţionale şi al conferinţelor internaţionale.
  (3) Preşedinţia este asistată de Secretarul general al Consiliului, care va exercita funcţia de Înalt Reprezentant pentru politica externa şi de securitate comuna.
  (4) Comisia este pe deplin implicata în îndeplinirea sarcinilor arătate în paragrafele 1 şi 2. În realizarea acestor sarcini, preşedinţia este asistată, dacă este cazul, de statul membru care urmează la presedintie.
  (5) Ori de cîte ori considera necesar, Consiliul poate să numească un reprezentant special căruia i se conferă un mandat legat de anumite probleme politice particulare.
  Art. J.9. - (1) Statele membre îşi coordonează acţiunea în cadrul organizaţiilor internaţionale şi cu ocazia conferinţelor internaţionale. Ele susţin poziţii comune în cadrul acestora.
  În cadrul organizaţiilor internaţionale şi în cursul conferinţelor internaţionale la care nu participa toate statele membre, statele participante susţin poziţiile comune.
  (2) Fără a aduce atingere paragrafului anterior şi articolului J.4, paragraful 3, statele membre reprezentate în organizaţiile internaţionale sau la conferinţele internaţionale informează statele membre nereprezentate asupra tuturor problemelor de interes comun.
  Statele membre care fac parte şi din Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite se pun de acord şi informează complet celelalte state membre. Statele membre care sunt membri permanenţi ai Consiliului de Securitate asigura, în exercitarea funcţiilor lor, apărarea poziţiilor şi intereselor Uniunii, fără a încalcă obligaţiile care le revin în virtutea dispoziţiilor din Carta Naţiunilor Unite.
  Art. J.10. - Misiunile diplomatice şi consulare ale statelor membre şi delegatiile Comisiei în state terţe şi la conferinţele internaţionale, precum şi reprezentantele lor pe lângă organizaţiile internaţionale cooperează pentru a asigura respectarea şi implementarea poziţiilor comune şi a acţiunilor comune adoptate de Consiliu.
  Ele îşi intensifica cooperarea procedând la schimburi de informaţii, la realizarea de evaluări comune şi contribuind la aplicarea dispoziţiilor articolului 8 C din Tratatul instituind Comunitatea Europeană.
  Art. J.11. - Preşedinţia consulta Parlamentul European asupra aspectelor principale şi în legătură cu opţiunile fundamentale în domeniul politicii externe şi de securitate comune şi se îngrijeşte ca punctele de vedere ale Parlamentului European să fie luate în considerare în mod corespunzător. Parlamentul European este informat cu regularitate de presedintie şi de Comisie asupra evoluţiei politicii externe şi de securitate a Uniunii.
  Parlamentul European poate interpela Consiliul şi îi poate adresa recomandări. Anual, în Parlament are loc o dezbatere privind progresele realizate în domeniul implementarii politicii externe şi de securitate comune.
  Art. J.12. - (1) Fiecare stat membru sau Comisia poate sesiza Consiliul în legătură cu orice problema privind politica externa şi de securitate comuna şi poate inainta propuneri Consiliului.
  (2) Când situaţia impune o decizie urgenta, preşedinţia convoacă, din oficiu sau la cererea Comisiei sau a unui stat membru, în termen de patruzeci şi opt de ore sau, în caz de necesitate absolută, într-un termen mai scurt, o reuniune extraordinară a Consiliului.
  Art. J.13. - (1) Deciziile care intra sub incidenţa prezentului titlu sunt adoptate de Consiliu în unanimitate. Abţinerea membrilor prezenţi sau reprezentaţi nu împiedica adoptarea unei asemenea decizii.
  Orice membru al Consiliului care se abţine de la vot poate, în conformitate cu prezentul paragraf, sa însoţească abţinerea sa de o declaraţie formala. În acest caz el nu este obligat să aplice decizia, dar trebuie să accepte ca decizia angajează Uniunea. Într-un spirit de solidaritate mutuala, statul membru în cauza se abţine de la orice acţiune care ar intră în conflict sau ar împiedica acţiunea Uniunii bazată pe respectiva decizie, iar celelalte state membre îi respecta poziţia. Dacă membrii Consiliului care însoţesc abţinerea lor de o asemenea declaraţie reprezintă mai mult de o treime din voturile ponderate conform articolului 148, paragraful 2 al Tratatului instituind Comunitatea Europeană, decizia nu este adoptată.
  (2) Prin derogare de la paragraful 1, Consiliul poate hotărî cu majoritate calificată:
  - atunci când, în baza strategiei comune, adopta acţiuni comune şi poziţii comune sau ia orice alta decizie bazată pe strategia comuna;
  - atunci când adopta decizii care pun în aplicare o acţiune comuna sau o poziţie comuna.
  Atunci când un membru al Consiliului declara ca, din motive importante de politica naţionala, pe care le expune, intenţionează să se opună luării unei decizii care se adoptă cu majoritate calificată, nu se va trece la vot. Consiliul, hotarind cu majoritate calificată, poate solicita sesizarea Consiliului European cu problema în cauza, pentru adoptarea unei decizii în unanimitate.
  Voturile membrilor Consiliului sunt ponderate în conformitate cu prevederile articolului 148, paragraful 2, din Tratatul instituind Comunitatea Europeană. Pentru a fi adoptate, deciziile trebuie să întrunească cel puţin 62 de voturi favorabile, exprimate de cel puţin 10 membri.
  Prezentul paragraf nu se aplică deciziilor care au implicaţii militare sau în domeniul apărării.
  (3) În probleme procedurale, Consiliul hotărăşte cu majoritatea membrilor săi.
  Art. J.14. - Atunci când, în aplicarea prezentului titlu, este necesară încheierea unui acord cu unul sau mai multe state sau organizaţii internaţionale, Consiliul, hotarind în unanimitate, poate autoriza preşedinţia, asistată dacă este cazul de Comisie, sa angajeze negocieri în acest scop. Asemenea acorduri pot fi încheiate de Consiliu, hotarind în unanimitate la recomandarea presedintiei. Nici un acord nu obliga un stat membru al cărui reprezentant în Consiliu declara ca trebuie să se conformeze propriilor norme constituţionale; ceilalţi membri ai Consiliului pot conveni ca acordul să le fie aplicabil cu titlu provizoriu.
  Prevederile prezentului articol sunt aplicabile şi domeniilor prevăzute de titlul VI.
  Art. J.15. - Fără a se aduce atingere articolului I51 al Tratatului instituind Comunitatea Europeană, un comitet politic monitorizează situaţia internationala în domeniul politicii externe şi de securitate comune şi contribuie la definirea politicilor formulând avize adresate Consiliului, la cererea acestuia sau din proprie iniţiativă. Totodată, supraveghează implementarea politicilor asupra cărora s-a căzut de acord, fără a aduce atingere competentelor presedintiei şi celor ale Comisiei.
  Art. J.16. - Secretarul general al Consiliului, Înalt Reprezentant pentru politica externa şi de securitate comuna, asista Consiliul în problemele importante din domeniul politicii externe şi de securitate comune, contribuind, în special, la formularea, elaborarea şi implementarea deciziilor politice şi, atunci când este necesar, conducind în numele Consiliului şi la cererea presedintiei dialogul politic cu terţii.
  Art. J.17. - Comisia este deplin implicata în activităţile din domeniul politicii externe şi de securitate comune.
  Art. J.18. - (1) Articolele 137, 138, 139-142, 146, 147, 150-153, 157-163, 191 A-217 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană se aplică şi dispoziţiilor privind domeniile care fac obiectul prezentului titlu.
  (2) Cheltuielile administrative impuse instituţiilor prin dispoziţiile prezentului titlu sunt în sarcina bugetului Comunităţilor Europene.
  (3) Cheltuielile operationale impuse de aplicarea dispoziţiilor menţionate sunt suportate tot din bugetul Comunităţilor Europene, cu excepţia cheltuielilor aferente operaţiunilor cu implicaţii militare sau din domeniul apărării şi a cazurilor în care Consiliul, în unanimitate, ar decide altfel.
  În cazul în care cheltuielile nu sunt puse în sarcina bugetului Comunităţilor Europene, ele sunt suportate de statele membre conform unui criteriu de repartiţie bazat pe produsul naţional brut (PNB), cu excepţia cazului în care Consiliul, în unanimitate, ar decide altfel. În ce priveşte cheltuielile aferente operaţiunilor care au implicaţii militare sau care privesc apărarea, statele membre ale căror reprezentanţi în Consiliu au făcut o declaraţie formala în conformitate cu articolul J.13, paragraful 1, alineatul al doilea, nu sunt obligate să contribuie la finanţarea lor.
  (4) Procedura bugetară stabilită de Tratatul instituind Comunitatea Europeană se aplică şi cheltuielilor care sunt suportate din bugetul Comunităţilor Europene."
  11) Titlul VI este înlocuit cu următorul text:
  "Titlul VI. Dispoziţii asupra cooperării judiciare şi poliţieneşti în materie penală
  Art. K.1. - Fără a aduce atingere competentelor Comunităţii Europene, obiectivul Uniunii este să ofere cetăţenilor un nivel ridicat de protecţie, într-un spaţiu al libertăţii, securităţii şi justiţiei, prin elaborarea unei acţiuni comune a statelor membre în domeniul cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie penală şi prin prevenirea şi reprimarea rasismului şi a xenofobiei.
  Acest obiectiv se atinge prevenind şi combătând criminalitatea organizată sau de alta natura, în special terorismul, traficul de fiinţe umane şi infracţiunile împotriva minorilor, traficul de droguri şi traficul de arme, corupţia şi frauda, prin:
  - o cooperare mai strinsa între forţele de poliţie, autorităţile vamale şi celelalte autorităţi competente ale statelor membre, atât direct, cît şi prin Oficiul European de Poliţie (Europol), în conformitate cu dispoziţiile articolelor K.2 şi K.4;
  - o cooperare mai strinsa între autorităţile judiciare şi alte autorităţi competente ale statelor membre, în conformitate cu dispoziţiile articolului K.3, literele a)-d) şi ale articolului K.4;
  - apropierea, atât cît se impune, a normelor de drept penal ale statelor membre, în conformitate cu prevederile articolului K.3, litera e).
  Art. K.2. - (1) Acţiunile comune în domeniul cooperării poliţieneşti cuprind:
  a) cooperarea operationala între autorităţile competente ale statelor membre, inclusiv serviciile de poliţie, autorităţile vamale şi alte servicii specializate însărcinate cu aplicarea legii, în domeniul prevenirii, identificarii şi investigarii faptelor penale;
  b) colectarea, arhivarea, procesarea, analiza şi schimbul de informaţii pertinente, inclusiv informaţiile deţinute de serviciile specializate, însărcinate cu aplicarea legii, care privesc semnalarea tranzacţiilor financiare suspecte, în special prin intermediul Europol, sub rezerva dispoziţiilor adecvate referitoare la protecţia datelor cu caracter personal;
  c) cooperarea şi promovarea iniţiativelor comune în domeniile formării, al schimbului de funcţionari de legătură, al detasarilor, al utilizării echipamentelor şi al cercetării criminalistice;
  d) evaluarea comuna a tehnicilor de ancheta speciale, pentru descoperirea formelor grave ale criminalitatii organizate.
  (2) Consiliul promovează cooperarea prin intermediul Oficiului European de Poliţie (Europol), şi, în special, în perioada de cinci ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam:
  a) creează condiţiile pentru ca Europol sa faciliteze şi sa sprijine instruirea, sa încurajeze coordonarea şi efectuarea acţiunilor specifice de ancheta ale autorităţilor competente din statele membre, inclusiv ale acţiunilor operationale ale echipelor mixte care au în componenta membri Europol cu funcţie de sprijin.
  b) adopta măsuri care vor permite Europolului să solicite autorităţilor competente din statele membre sa conducă şi sa coordoneze anchetele lor în cazuri specifice şi sa dezvolte competente specializate care pot fi puse la dispoziţia statelor membre pentru a le sprijini în efectuarea anchetelor din domeniul criminalitatii organizate;
  c) promovează stabilirea de contacte între magistraţi şi anchetatori specializaţi în lupta împotriva criminalitatii, în strinsa cooperare cu Europol;
  d) instituie o reţea de cercetare, de documentare şi statistica privind criminalitatea transfrontaliera.
  Art. K.3. - Acţiunile comune în domeniul cooperării judiciare în materie penală vizează, printre altele:
  a) facilitarea şi accelerarea cooperării între ministerele şi autorităţile judiciare sau cele echivalente autorităţilor judiciare ale statelor membre, care au competente în materie de procedura şi de executare a deciziilor;
  b) facilitarea extrădării între statele membre;
  c) asigurarea, în măsura necesară îmbunătăţirii acestei cooperări, a compatibilitatii normelor aplicabile în statele membre;
  d) prevenirea conflictelor de competenţa între statele membre;
  e) adoptarea progresiva a unor măsuri de instituire a unor norme minimale cu privire la elementele constitutive ale infracţiunilor şi la sancţiunile aplicabile în domeniul criminalitatii organizate, al terorismului şi al traficului de droguri.
  Art. K.4. - Consiliul stabileşte condiţiile şi limitele în care autorităţile competente vizate de articolele K.2 şi K.3 pot interveni pe teritoriul altui stat membru, în acord cu autorităţile statului respectiv şi ţinând legătură cu acestea.
  Art. K.5. - Prezentul titlu nu împiedica exercitarea de către statele membre a responsabilităţilor care le revin pentru menţinerea ordinii publice şi salvgardarea securităţii interne.
  Art. K.6. - (1) În domeniile vizate de prezentul titlu, statele membre se informează şi se consulta reciproc, în cadrul Consiliului, în vederea coordonării acţiunilor lor. În acelaşi scop, statele membre instituie colaborarea între serviciile competente ale administraţiilor lor.
  (2) Consiliul, folosind mijloacele şi procedurile adecvate indicate în acest titlu, va lua măsuri şi va favoriza cooperarea în vederea realizării obiectivelor Uniunii. În acest scop, hotarind în unanimitate, la iniţiativa unui stat membru sau a Comisiei, Consiliul va putea:
  a) sa adopte poziţii comune, care definesc orientarea Uniunii într-o problemă specifică;
  b) sa adopte decizii-cadru, în vederea apropierii dispoziţiilor legislative şi de reglementare din statele membre. Deciziile-cadru obliga statele membre în ceea ce priveşte rezultatele care trebuie atinse, lasind autorităţilor naţionale competenţa determinării formelor şi metodelor care vor fi folosite. Ele nu pot produce efecte directe;
  c) sa adopte decizii în orice alt scop conform obiectivelor acestui titlu, cu excepţia apropierii dispoziţiilor legislative şi de reglementare din statele membre. Aceste decizii sunt obligatorii şi nu produc efecte directe; Consiliul, hotarind cu majoritate calificată, adopta măsurile necesare pentru a pune în aplicare aceste decizii la nivelul Uniunii;
  d) sa încheie convenţii, recomandind statelor membre să le adopte în conformitate cu propriile reglementări constituţionale. Statele membre vor iniţia procedurile aplicabile în termenul stabilit de Consiliu. În absenta dispoziţiilor contrare, după ce au fost adoptate de cel puţin jumătate din statele membre, convenţiile vor intră în vigoare în statele membre care le-au adoptat. Măsurile de aplicare a convenţiilor se adoptă în cadrul Consiliului, cu o majoritate de două treimi din numărul Părţilor Contractante.
  (3) Pentru hotărârile Consiliului care pretind o majoritate calificată, voturile membrilor sunt ponderate în conformitate cu prevederile articolului 148, paragraful 2, din Tratatul instituind Comunitatile Europene; hotărârile sunt adoptate, dacă întrunesc cel puţin şaizeci şi doua de voturi favorabile, exprimate de cel puţin zece membri.
  (4) În chestiunile de procedura, hotărârile Consiliului se adoptă cu votul majorităţii membrilor săi.
  Art. K.7. - (1) Sub rezerva condiţiilor stabilite de prezentul articol, Curtea de Justiţie este competenţa sa decidă, cu titlu prejudiciar, asupra validităţii şi interpretării deciziilor-cadru şi a deciziilor, asupra interpretării convenţiilor încheiate în virtutea prezentului titlu, precum şi asupra validităţii şi interpretarii măsurilor lor de aplicare.
  (2) Printr-o declaraţie facuta la data semnării Tratatului de la Amsterdam sau ulterior, orice stat membru poate recunoaşte competenţa Curţii de Justiţie de a decide cu titlu prejudiciar, în condiţiile stabilite de paragraful 1.
  (3) Statul membru, care face declaraţia prevăzută de paragraful 2, va menţiona ca:
  a) orice jurisdicţie a acestui stat, ale carei decizii nu sunt supuse unei cai de atac jurisdicţionale în dreptul intern, poate solicita Curţii de Justiţie sa decidă cu titlu prejudiciar asupra unei probleme ridicate într-o cauza pendinte înaintea sa şi care are ca obiect validitatea sau interpretarea unuia dintre actele menţionate de paragraful 1, atunci când considera ca, pentru a judeca, este necesară o decizie a Curţii;
  b) orice jurisdicţie a acestui stat poate solicita Curţii de Justiţie sa decidă cu titlu prejudiciar asupra unei probleme ridicate într-o cauza pendinte înaintea ei şi care are ca obiect validitatea sau interpretarea unuia dintre actele menţionate de paragraful 1, atunci când considera ca, pentru a se pronunţa, este necesară o decizie a Curţii.
  (4) Orice stat membru, indiferent dacă a făcut declaraţia menţionată de paragraful 2, este îndreptăţit să prezinte Curţii memorii sau observaţii scrise cu privire la cauzele cu care aceasta este sesizată în virtutea paragrafului 1.
  (5) Curtea de Justiţie nu este competenţa sa verifice validitatea sau proportionalitatea operaţiunilor conduse de poliţie sau de alte servicii ale unui stat membru însărcinate cu aplicarea legii şi nici să se pronunţe asupra îndeplinirii responsabilităţilor care incumba statelor membre pentru menţinerea ordinii publice şi salvgardarea securităţii interne.
  (6) Curtea de Justiţie este competenţa sa controleze legalitatea deciziilor-cadru şi a deciziilor, atunci când un stat membru sau Comisia formulează o plîngere intemeiata pe lipsa de competenţa, pe încălcarea formelor substanţiale, pe încălcarea prezentului tratat sau a oricărei norme de drept privitoare la aplicarea lui, sau pe abuz de putere. Plingerile prevăzute de prezentul paragraf trebuie introduse în termen de doua luni de la publicarea actului.
  (7) Curtea de Justiţie este competenţa sa judece orice diferend între statele membre cu privire la interpretarea sau aplicarea actelor adoptate conform articolului K.6, paragraful 2, atunci când diferendul nu a putut fi soluţionat de Consiliu în termen de şase luni de la data la care unul din membri l-a sesizat. De asemenea, Curtea este competenţa sa judece orice alt diferend între statele membre şi Comisie care priveşte interpretarea şi aplicarea convenţiilor încheiate conform articolului K.6, paragraful 2, litera d).
  Art. K.8. - (1) Se constituie un comitet de coordonare, compus din înalţi funcţionari. Pe lângă rolul sau de coordonare, comitetul are următoarele sarcini:
  - sa formuleze avize adresate Consiliului, fie la cererea acestuia, fie din proprie iniţiativă;
  - să contribuie, fără a aduce atingere articolului 1.51 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană, la pregătirea lucrărilor Consiliului în domeniile care fac obiectul articolului K.1.
  (2) Comisia este deplin asociata la lucrările avute în vedere de prezentul titlu.
  Art. K.9. - În organizaţiile internaţionale şi la conferinţele internaţionale la care participa, statele membre susţin poziţiile comune adoptate în conformitate cu prezentul titlu.
  Articolele J.8 şi J.9 se vor aplica, dacă este cazul, materiilor care intra sub incidenţa prezentului titlu.
  Art. K.10. - Acordurile vizate de articolul J.14 pot acoperi materii care cad sub incidenţa prezentului titlu.
  Art. K.11. - (1) Înainte de a adopta orice măsură prevăzută de articolul K.6, paragraful 2, literele b), c) şi d), Consiliul consulta Parlamentul European. Parlamentul emite un aviz, într-un termen care poate fi stabilit de Consiliu, dar care nu poate fi mai scurt de trei luni. Dacă avizul nu este dat în acest termen, Consiliul poate să adopte măsura respectiva.
  (2) Preşedinţia şi Comisia informează cu regularitate Parlamentul European asupra activităţilor desfăşurate în domeniile care fac obiectul prezentului titlu.
  (3) Parlamentul European poate adresa întrebări sau formula recomandări la adresa Consiliului. Anual, în Parlament are loc o dezbatere privind progresele obţinute în domeniile care fac obiectul prezentului titlu.
  Art. K.12. - (1) Statele membre care intenţionează sa stabilească o colaborare mai strinsa între ele, pot fi autorizate, cu respectarea dispoziţiilor articolelor K.15 şi K.16, sa apeleze la instituţiile, procedurile şi mecanismele instituite de tratate, cu condiţia ca aceasta colaborare:
  a) să respecte competentele Comunităţii Europene, precum şi obiectivele stabilite de prezentul titlu;
  b) să aibă drept scop transformarea cît mai rapida a Uniunii într-un spaţiu al libertăţii, securităţii şi justiţiei.
  (2) Autorizarea la care se referă paragraful 1 se acordă de Consiliu, hotarind cu majoritate calificată, la cererea statelor membre interesate şi după ce a solicitat avizul Comisiei. De asemenea, cererea este transmisă Parlamentului European.
  Dacă un membru al Consiliului declara ca, din motive importante de politica naţionala, pe care le prezintă, intenţionează să se opună acordării unei autorizari cu majoritate calificată, nu se va trece la vot. Consiliul, hotarind cu majoritate calificată, poate solicita ca problema să fie înaintată Consiliului European pentru adoptarea unei decizii în unanimitate.
  Voturile membrilor Consiliului sunt ponderate în conformitate cu articolul 148, paragraful 2, din Tratatul instituind Comunitatea Europeană. Pentru a fi adoptate, deciziile trebuie să întrunească cel puţin şaizeci şi doua de voturi favorabile, exprimate de cel puţin zece membri.
  (3) Orice stat membru care doreşte sa participe la cooperarea instituită în virtutea acestui articol, comunică intenţia sa Consiliului şi Comisiei, care transmite Consiliului, în termen de trei luni de la primirea notificării, un aviz prin care recomanda eventual anumite măsuri particulare pe care le considera necesare pentru ca statul membru în discuţie sa participe la cooperarea respectiva. În termen de patru luni de la data notificării, Consiliul decide asupra cererii precum şi asupra măsurilor particulare pe care le considera necesare. Decizia este reputat adoptată, cu excepţia cazului în care Consiliul, hotarind cu majoritate calificată, decide sa o menţină în suspensie; în acest caz, Consiliul îşi motiveaza decizia şi va fixa un termen pentru reexaminarea ei. În aplicarea acestui paragraf, Consiliul hotărăşte în condiţiile stabilite de articolul K.16.
  (4) Dispoziţiile articolelor K.1-K.13 se aplică cooperării intensificate prevăzute de prezentul articol, cu excepţia dispoziţiilor contrare ale acestui articol sau ale articolelor K.15 şi K.16.
  Dispoziţiile Tratatului instituind Comunitatea Europeană referitoare la competentele Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene şi exercitarea acestora se aplică şi paragrafelor 1, 2 şi 3.
  (5) Prezentul articol nu aduce atingere dispoziţiilor Protocolului de integrare a acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene.
  Art. K.13. - (1) Articolele 137, 138, 138 E, 139-142, 146 şi 147, 148, paragraful 3, 150-153, 157-163, 191 A şi 217 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană se aplică şi dispoziţiilor privind domeniile care fac obiectul prezentului titlu.
  (2) În conformitate cu dispoziţiile privind domeniile avute în vedere de prezentul titlu, cheltuielile administrative impuse instituţiilor sunt în sarcina bugetului Comunităţilor Europene.
  (3) Cheltuielile operationale determinate de aplicarea dispoziţiilor amintite sunt, de asemenea, în sarcina bugetului Comunităţilor Europene, cu excepţia situaţiilor în care Consiliul, hotarind în unanimitate, decide contrariul. Atunci când o cheltuiala nu este în sarcina bugetului Comunităţilor Europene, ea va fi suportată de statele membre în funcţie de un criteriu de repartiţie bazat pe produsul naţional brut, cu excepţia situaţiilor în care Consiliul, hotarind în unanimitate, decide contrariul.
  (4) Procedura bugetară stabilită prin Tratatul instituind Comunitatea Europeană se aplică cheltuielilor care sunt în sarcina bugetului Comunităţilor Europene.
  Art. K.14. - Consiliul, hotarind în unanimitate, la iniţiativa Comisiei sau a unui stat membru, şi după consultarea Parlamentului European, poate decide ca anumite acţiuni din domeniile care fac obiectul articolului K.1 intra sub incidenţa titlului III A din Tratatul instituind Comunitatea Europeană şi, în acelaşi timp, să stabilească condiţiile de vot corespunzătoare. El recomanda adoptarea acestei decizii de statele membre, în conformitate cu normele lor constituţionale."
  12) Se introduce următorul titlu nou:
  "Titlul VI A. Dispoziţii privind cooperarea intensificata
  Art. K.15. (1) Statele membre care îşi propun sa stabilească între ele o cooperare intensificata pot recurge la instituţiile, procedurile şi mecanismele prevăzute de prezentul tratat şi de Tratatul instituind Comunitatea Europeană, cu condiţia ca cooperarea avută în vedere:
  a) să aibă drept scop favorizarea realizării obiectivelor Uniunii precum şi apărarea şi servirea intereselor sale;
  b) să respecte principiile acestor tratate şi cadrul instituţional unic al Uniunii;
  c) sa nu fie utilizata decît în ultima instanţa, atunci când obiectivele tratatelor nu ar putea fi atinse prin aplicarea procedurilor pertinente prevăzute de acestea;
  d) sa priveasca cel puţin majoritatea statelor membre;
  e) sa nu afecteze nici acquis-ul comunitar, nici măsurile luate în baza altor dispoziţii ale acestor tratate;
  f) sa nu afecteze competentele, drepturile, obligaţiile şi interesele statelor membre care nu participa la ea;
  g) să fie deschisă tuturor statelor membre şi să le permită sa participe la aceasta cooperare ulterior, în orice moment, sub rezerva respectării deciziei iniţiale şi a deciziilor luate până în acest moment, în cadrul cooperării;
  h) să respecte criteriile adiţionale specifice, stabilite în articolul 5 A din Tratatul instituind Comunitatea Europeană şi, respectiv, în articolul K.12 din prezentul tratat, în funcţie de domeniul vizat, şi să fie autorizate de Consiliu în conformitate cu procedurile prevăzute în aceste articole.
  (2) Statele membre aplica actele şi deciziile luate pentru punerea în practica a cooperării la care participa, în măsura în care acestea le privesc. Statele membre neparticipante nu intervin în punerea în practica a cooperării de către statele membre participante.
  Art. K.16. - (1) Pentru adoptarea actelor şi deciziilor necesare punerii în aplicare a cooperării la care se referă articolul K.15, se aplică dispoziţiile instituţionale pertinente ale prezentului tratat şi ale Tratatului instituind Comunitatea Europeană. Totuşi, deşi toţi membrii Consiliului pot participa la deliberări, la adoptarea deciziilor iau parte numai reprezentanţii statelor membre participante la cooperarea intensificata. Majoritatea calificată este definită ca fiind aceeaşi proporţie din voturile ponderate ale membrilor Consiliului interesaţi, ca cea stabilită de articolul 148, paragraful 2 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană. Unanimitatea se constituie numai din voturile membrilor Consiliului interesaţi.
  (2) Cheltuielile care rezultă din punerea în aplicare a cooperării, cu excepţia costurilor administrative ocazionate instituţiilor, sunt în sarcina statelor membre participante la cooperare, în afară cazului în care Consiliul, hotarind în unanimitate, decide altfel.
  Art. K.17. - Consiliul şi Comisia informează cu regularitate Parlamentul European cu privire la evoluţia cooperării intensificate stabilite pe baza prezentului titlu."
  13) Articolul L este înlocuit cu textul următor:
  "Art. L. - Dispoziţiile Tratatului instituind Comunitatea Europeană, ale Tratatului instituind Comunitatea Europeană a Carbunelui şi Otelului şi ale Tratatului instituind Comunitatea Europeană a Energiei Atomice care se referă competenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene şi exercitarea acestei competente sunt aplicabile numai următoarelor dispoziţii din prezentul tratat:
  a) dispoziţiile care modifica Tratatul instituind Comunitatea Economică Europeană în vederea instituirii Comunităţii Europene, dispoziţiile care modifica Tratatul instituind Comunitatea Europeană a Carbunelui şi Otelului şi Tratatul instituind Comunitatea Europeană a Energiei Atomice;
  b) dispoziţiile titlului VI, în condiţiile prevăzute în articolul K.7;
  c) dispoziţiile titlului VI A, în condiţiile prevăzute în articolul 5 A din Tratatul instituind Comunitatea Europeană şi în articolul K.12 din prezentul tratat;
  d) articolul F, paragraful 2, în ceea ce priveşte acţiunea instituţiilor, în măsura în care Curtea este competenţa în virtutea tratatelor institutive ale Comunităţilor Europene şi a prezentului tratat;
  e) articolele L-S."
  14) Paragraful 2 al articolului N este abrogat, iar paragraful 1 rămâne fără numerotare.
  15) Primul alineat al articolului O este înlocuit cu textul următor:
  "Orice stat european care respecta principiile enunţate în articolul F, paragraful 1, poate solicita sa devină membru al Uniunii. El adresează cererea sa Consiliului, care se pronunţa asupra ei cu unanimitate, după consultarea Comisiei şi după avizul conform al Parlamentului European care se pronunţa cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi."
  16) La articolul S, se adauga următorul alineat:
  "În virtutea Tratatului de adeziune din 1994, versiunile în limbile finlandeza şi suedeza ale prezentului tratat sunt, de asemenea, în mod egal autentice."


  Articolul 2

  Tratatul instituind Comunitatea Europeană este modificat în conformitate cu dispoziţiile acestui articol.
  1) După al optulea paragraf din preambul este adăugat următorul paragraf:
  "HOTARITI sa promoveze cel mai înalt nivel posibil de cunoştinţe pentru popoarele lor printr-un larg acces la educaţie şi prin permanenta actualizare a acesteia."
  2) Articolul 2 este înlocuit cu textul următor:
  "Art. 2. - Misiunea Comunităţii este ca, prin stabilirea unei pieţe comune şi a unei uniuni economice şi monetare, precum şi prin implementarea politicilor sau a acţiunilor comune prevăzute de articolele 3 şi 3 A, sa promoveze în întreaga Comunitate o dezvoltare armonioasă, echilibrata şi durabila a activităţilor economice, un nivel înalt al ocupării forţei de muncă şi al protecţiei sociale, egalitatea între bărbaţi şi femei, o creştere durabila şi neinflationista, un grad înalt de convergenta a performantelor economice, un nivel înalt al protecţiei şi al îmbunătăţirii calităţii mediului, creşterea nivelului de trai şi a calităţii vieţii, coeziunea economică şi socială şi solidaritatea între statele membre."
  3) Articolul 3 este modificat după cum urmează:
  a) textul actual este numerotat şi devine paragraful 1;
  b) litera d) a noului paragraf 1 este înlocuită cu textul următor:
  "d) măsuri privind intrarea şi circulaţia persoanelor în conformitate cu dispoziţiile titlului III A.";
  c) în noul paragraf 1 este introdusă, după litera h), următoarea litera i):
  "i) (...) promovarea coordonării între politicile de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre în vederea îmbunătăţirii eficientei lor prin elaborarea unei strategii coordonate pentru ocuparea forţei de muncă.";
  d) în noul paragraf 1, actuala litera i) devine litera j) şi punctele care urmează sunt renumerotate în mod corespunzător;
  e) este adăugat paragraful următor:
  "(2) Comunitatea urmăreşte sa elimine inegalitatile şi sa promoveze egalitatea între bărbaţi şi femei în privinta tuturor activităţilor menţionate în acest articol. "
  4) Este introdus articolul următor:
  "Art. 3 C. - În definirea şi implementarea politicilor şi acţiunilor Comunităţii menţionate la articolul 3 trebuie integrate exigenţele care ţin de protecţia mediului, în special pentru promovarea unei dezvoltări durabile."
  5) Este introdus următorul articol:
  "Art. 5 A. - (1) Statele membre care îşi propun sa stabilească între ele o cooperare intensificata pot fi autorizate, cu respectarea articolelor K.15 şi K.16 din Tratatul privind Uniunea Europeană, sa recurgă la instituţiile, procedurile şi mecanismele prevăzute de prezentul tratat sau de Tratatul instituind Comunitatea Europeană, cu condiţia ca cooperarea avută în vedere:
  a) sa nu priveasca domenii care ţin de competenţa exclusiva a Comunităţii;
  b) sa nu afecteze politicile, acţiunile sau programele Comunităţii;
  c) sa nu aibă legătură cu cetăţenia Uniunii şi sa nu facă discriminări între cetăţenii statelor membre;
  d) să se menţină între limitele competentelor conferite Comunităţii prin prezentul tratat;
  e) sa nu constituie o discriminare şi nici o piedica în calea schimburilor între statele membre şi sa nu provoace nici o distorsiune a condiţiilor de concurenta între acestea.
  (2) Autorizaţia prevăzută la paragraful 1 este acordată de Consiliu, hotarind cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei şi după consultarea Parlamentului European.
  Dacă un membru al Consiliului declara ca, din motive importante de politica naţionala, pe care le expune, are intenţia să se opună adoptării unei decizii care trebuie luată cu majoritate calificată, nu se procedează la vot. Hotarind cu majoritate calificată, Consiliul poate solicita sesizarea Consiliului reunit la nivelul sefilor de stat sau de guvern asupra acestei chestiuni, în vederea adoptării unei decizii în unanimitate.
  Statele membre care îşi propun sa stabilească cooperarea intensificata, prevăzută în paragraful 1, pot sa adreseze o cerere Comisiei, care poate inainta Consiliului o propunere în acest sens. Dacă nu prezintă o propunere, Comisia comunică statelor membre motivele acestei abstenţiuni.
  (3) Orice stat membru care doreşte sa participe la cooperarea stabilită în baza prezentului articol notifica aceasta intenţie Consiliului şi Comisiei; aceasta din urma transmite Consiliului un aviz, în termen de trei luni de la primirea notificării. În termen de patru luni de la notificare, Comisia ia o hotărâre cu privire la cerere, precum şi cu privire la eventualele dispoziţii speciale pe care le poate considera necesare.
  (4) Actele şi deciziile necesare desfăşurării acţiunilor de cooperare sunt supuse tuturor regulilor pertinente ale prezentului tratat, în afară dispoziţiilor contrare prevăzute în prezentul articol şi în articolele K.15 şi K.16 din Tratatul privind Uniunea Europeană.
  (5) Prezentul articol nu aduce atingere protocolului de integrare a acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene."
  6) La articolul 6, alineatul 2 este înlocuit cu următorul text:
  "Consiliul, hotarind conform procedurii prevăzute în articolul 189 B, poate adopta orice reglementare în vederea interzicerii acestor discriminări."
  7) Este introdus următorul articol:
  "Art. 6 A. - Fără a aduce atingere prevederilor prezentului tratat şi în limitele competentelor conferite Comunităţii de acesta, Consiliul, hotarind în unanimitate la propunerea Comisiei şi după consultarea Parlamentului European, poate lua măsurile necesare pentru combaterea oricărei discriminări bazate pe sex, rasa sau origine etnică, religie sau convingeri, un handicap, vârsta sau orientare sexuală."
  8) La sfârşitul primei părţi este introdus următorul articol:
  "Art. 7 D. - Fără a aduce atingere articolelor 77, 90, 92 şi având în vedere locul ocupat de serviciile de interes economic general printre valorile comune ale Uniunii şi rolul pe care îl au în promovarea coeziunii sociale şi teritoriale a Uniunii, Comunitatea şi statele membre, în limitele competentelor lor şi în limitele sferei de aplicare a prezentului tratat, veghează ca aceste servicii sa funcţioneze pe baza unor principii şi în condiţii care să le permită să-şi îndeplinească misiunile."
  9) Paragraful 1 al articolului 8 este înlocuit cu textul următor:
  "(1) Se instituie o cetăţenie a Uniunii. Este cetăţean al Uniunii orice persoană care are naţionalitatea unui stat membru. Cetăţenia Uniunii completează, dar nu înlocuieşte cetăţenia naţionala."
  10) Paragraful al doilea al articolului 8 A este înlocuit cu textul următor:
  "(2) Consiliul poate adopta dispoziţii pentru facilitarea exercitării drepturilor prevăzute de paragraful 1; cu excepţia cazului în care prezentul tratat dispune altfel, Consiliul hotărăşte conform procedurii prevăzute de articolul 189 B. Consiliul hotărăşte în unanimitate pe întreg parcursul acestei proceduri."
  11) Alineatul următor este adăugat articolului 8 D:
  "Fiecare cetăţean al Uniunii poate să scrie oricărei instituţii sau organ arătat în acest articol sau în articolul 4, în una din limbile menţionate la articolul 248 şi sa i se răspundă în aceeaşi limba."
  12) Articolul 51 este înlocuit cu textul următor: "Art. 51
  Consiliul, hotarind în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 189 B, adopta acele măsuri în domeniul securităţii sociale care sunt necesare pentru asigurarea liberei circulatii a lucrătorilor; în acest scop ia măsuri pentru a asigura dreptul lucrătorilor migranti şi al succesorilor lor în drepturi:
  a) la cumulul tuturor perioadelor luate în considerare de diferitele legis
  b) la plata prestaţiilor către persoanele rezidente pe teritoriul statelor membre.
  Consiliul hotărăşte în unanimitate pe întreg parcursul procedurii prevăzute la articolul 189 B."
  13) Paragraful al doilea al articolului 56 este înlocuit cu textul următor:
  "(2) Consiliul, hotarind în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 198 B, adopta directive pentru coordonarea dispoziţiilor susmenţionate."
  14) Paragraful al doilea al articolului 57 este înlocuit cu textul următor:
  "(2) În acelaşi scop, Consiliul, hotarind în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 189 B, adopta directive vizind coordonarea dispoziţiilor legislative, de reglementare şi administrative ale statelor membre, care privesc accesul la activităţile independente şi exercitarea lor. Consiliul hotărăşte în unanimitate pe întreg parcursul procedurii prevăzute la articolul 189 B, cu privire la directivele a căror executare implica, cel puţin într-un stat membru, o modificare a principiilor legislative existente în regimul profesiunilor, în ceea ce priveşte educaţia şi condiţiile de acces ale persoanelor fizice. În celelalte cazuri, Consiliul hotărăşte cu majoritate calificată."
  15) În partea a III-a este introdus următorul titlu:
  "Titlul III A. Vize, azil, imigratie şi alte politici care ţin de libera circulaţie a persoanelor
  Art. 73 I. - În scopul instituirii progresive a unei zone a libertăţii, securităţii şi justiţiei, Consiliul adopta:
  a) într-o perioadă de cinci ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam, măsuri menite să asigure libera circulaţie a persoanelor conform articolului 7 A, conjugate cu măsuri de acompaniament direct legate de materia controalelor la frontierele externe, azil şi imigratie, în conformitate cu articolul 73 J, punctele 2) şi 3), 73 K, punctele 1), a) şi 2), a), precum şi măsuri de combatere a criminalitatii, conform articolului K.3, litera e) din Tratatul privind Uniunea Europeană;
  b) alte măsuri în domeniul azilului, imigratiei şi protecţiei drepturilor cetăţenilor statelor terţe, conform articolului 73 K;
  c) măsuri în domeniul cooperării judiciare în materie civilă, asa cum se arata în articolul 73 M;
  d) măsuri adecvate pentru încurajarea şi întărirea cooperării administrative prevăzute în articolul 73 N;
  e) măsuri în domeniul cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie penală, pentru a atinge un nivel înalt de securitate prin prevenirea şi combaterea acestui fenomen în cadrul Uniunii, în conformitate cu dispoziţiile Tratatului privind Uniunea Europeană.
  Art. 73 J. - Consiliul, hotarind în conformitate cu procedura prevăzută de articolul 73 O, va adopta, într-o perioadă de cinci ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam:
  1) măsuri menite ca, în conformitate cu articolul 7 A, să asigure absenta oricărui control asupra persoanelor care traverseaza frontierele interne, fie ca este vorba de cetăţeni ai Uniunii, fie de cetăţeni ai statelor terţe;
  2) măsuri privind trecerea frontierelor externe ale statelor membre, care vor stabili:
  a) normele şi procedurile pe care trebuie să le respecte statele membre când efectuează controalele persoanelor la frontierele externe;
  b) regulile privind vizele de şedere pe o durată de maxim trei luni, în special:
  i) lista statelor terţe ai căror cetăţeni sunt obligaţi să aibă viza atunci când trec frontierele externe şi a statelor ai căror cetăţeni sunt scutiţi de aceasta obligaţie;
  îi) procedurile şi condiţiile de eliberare a vizelor de către statele membre;
  iii) un format uniform pentru vize;
  iv) reguli privind o viza uniforma;
  3) măsuri stabilind condiţiile în care cetăţenii statelor terţe pot circula liber pe teritoriul statelor membre pe o perioadă a carei durata nu va depăşi trei luni.
  Art. 73 K. - Într-o perioadă de cinci ani de la intrare în vigoare a Tratatului de la Amsterdam, Consiliul, hotarind în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 73 O, va adopta:
  1) măsuri privind azilul, conforme cu Convenţia de la Geneva din 28 iulie 1951 şi cu Protocolul din 31 ianuarie 1967 privind statutul refugiatilor, precum şi cu alte tratate pertinente, în următoarele domenii:
  a) criterii şi mecanisme pentru a determina statul membru responsabil pentru examinarea cererii de azil introdusă de cetăţeanul unui stat terţ în unul din statele membre;
  b) norme minimale privind primirea solicitanţilor la azil în statele membre;
  c) norme minimale privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cetăţenii statelor terţe pentru a putea pretinde statutul de refugiati;
  d) norme minimale privind procedura de acordare sau de retragere a statutului de refugiat în statele membre;
  2) măsuri privind refugiatii şi persoanele dislocate, în următoarele domenii:
  a) norme minimale privind acordarea unei protecţii temporare persoanelor dislocate din state terţe care nu se pot întoarce în ţările lor de origine şi persoanelor care, din alte motive, au nevoie de protecţie internationala;
  b) promovarea unui echilibru al eforturilor între statele membre care primesc refugiati şi persoane dislocate şi care suporta consecinţele primirii lor;
  3) măsuri privind politica de imigrare, în următoarele domenii:
  a) condiţii de intrare şi de şedere, precum şi reguli privind procedurile de eliberare de către statele membre, a vizelor şi a permiselor de şedere de lungă durata, inclusiv cele în scopul reintregirii familiei;
  b) imigratia clandestina şi şederea ilegala, inclusiv repatrierea persoanelor fără drept de şedere într-un stat membru;
  4) măsuri care stabilesc cu ce drepturi şi în ce condiţii cetăţenii statelor terţe cu drept de şedere într-un stat membru, pot beneficia de dreptul de şedere în celelalte state membre.
  Măsurile adoptate de Consiliu în baza punctelor 3) şi 4) nu împiedica un stat membru sa menţină sau sa introducă, în domeniile în cauza, dispoziţii naţionale compatibile cu prezentul tratat şi cu acordurile internaţionale.
  Măsurilor adoptate în baza punctelor 2, litera a), 3, litera b) şi 4 nu li se aplică menţiunea de mai sus privind perioada de cinci ani.
  Art. 73 L. - (1) Dispoziţiile prezentului titlu nu vor afecta exercitarea responsabilităţilor care revin statelor membre cu privire la menţinerea ordinii publice şi la salvgardarea securităţii interne.
  (2) În cazul în care unul sau mai multe state membre se găsesc într-o situaţie de urgenta caracterizată printr-un aflux neasteptat de cetăţeni ai statelor terţe, Consiliul, fără a aduce atingere paragrafului I, hotarind cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, va putea adopta măsuri provizorii în beneficiul statului membru în cauza, pentru o perioadă care nu va depăşi şase luni.
  Art. 73 M. - Măsurile din domeniul cooperării judiciare în materie civilă cu incidenţa transfrontaliera, care vor fi luate în conformitate cu articolul 73 O şi în măsura în care sunt necesare pentru buna funcţionare a pieţei interne, vor urmări, printre altele:
  a) sa amelioreze şi sa simplifice:
  - sistemul notificării transfrontaliere a actelor judiciare şi extrajudiciare;
  - cooperarea în domeniul stringerii probelor;
  - recunoaşterea şi executarea hotărîrilor în materie civilă şi comercială, inclusiv a hotărîrilor extrajudiciare;
  b) sa promoveze compatibilitatea regulilor aplicabile în statele membre în materia conflictelor de legi sau de competenţa;
  c) sa elimine obstacolele din calea bunei desfăşurări a procedurilor civile, promovind, dacă este necesar, compatibilitatea regulilor de procedura civilă aplicabile în statele membre.
  Art. 73 N. - Consiliul, hotarind în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 73 O, adopta măsuri pentru a asigura cooperarea între serviciile competente din administraţiile statelor membre în domeniile prevăzute în prezentul titlu, precum şi între aceste servicii şi Comisie.
  Art. 73 O. - (1) În timpul unei perioade tranzitorii de cinci ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam, Consiliul hotărăşte în unanimitate la propunerea Comisiei sau la iniţiativa unui stat membru şi după consultarea Parlamentului European.
  (2) După această perioadă de cinci ani:
  - Consiliul va hotărî la propunerea Comisiei; Comisia va examina orice cerere facuta de un stat membru prin care acesta îi solicita sa supună Consiliului o propunere;
  - Consiliul, hotarind în unanimitate după consultarea Parlamentului European, va lua o decizie prin care procedura prevăzută la articolul 189 B sa devină aplicabilă tuturor domeniilor reglementate de prezentul titlu sau unora dintre ele şi prin care să fie adaptate dispoziţiile privind Curtea de Justiţie.
  (3) Prin derogare de la prevederile paragrafelor 1 şi 2, măsurile prevăzute în articolul 73 J punctul 2), litera b), subpunctele (i) şi (iii) vor fi adoptate de Consiliu, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam, hotarind cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei şi după consultarea Parlamentului European;
  (4) Prin derogare de la prevederile paragrafului 2, măsurile prevăzute în articolul 73 J, punctul (2), litera b), subpunctele (îi) şi (iv) vor fi adoptate de Consiliu, după trecerea unei perioade de cinci ani de la intrarea în vigoare a acestui Tratat, hotarind în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 189 B.
  Art. 73 P. - (1) Articolul 177 este aplicabil în circumstanţele şi condiţiile următoare: atunci când o chestiune privind interpretarea prezentului titlu sau privind validitatea sau interpretarea actelor adoptate de instituţiile Comunităţii pe baza prezentului titlu este ridicată în faţa unei jurisdicţii a unui stat membru ale carei decizii nu pot fi atacate în dreptul intern, iar aceasta jurisdicţie, dacă apreciază ca pentru a se pronunţa este necesară o decizie în aceasta problema, solicita Curţii de Justiţie să se pronunţe asupra acestei chestiuni.
  (2) În orice caz, Curtea de Justiţie nu este apta sa hotărască asupra unei măsuri sau decizii luată în aplicarea articolului 73 J, punctul 1) privind menţinerea ordinii publice şi salvgardarea securităţii interne.
  (3) Consiliul, Comisia sau un Stat membru pot solicita Curţii de Justiţie să se pronunţe asupra unei chestiuni de interpretare a prezentului titlu sau a actelor adoptate de instituţiile Comunităţii în baza acestuia. Hotărârea data de Curtea de Justiţie ca răspuns la o astfel de cerere nu este aplicabilă sentinţelor jurisdictiilor din statele membre care au dobândit putere de lucru judecat.
  Art. 73 Q. - Prezentul titlu se aplică Regatului Unit şi Irlandei, sub rezerva prevederilor Protocolului asupra poziţiei Regatului Unit şi a Irlandei, şi ale Protocolului asupra poziţiei Danemarcei şi fără a aduce atingere Protocolului asupra aplicării anumitor aspecte ale articolului 7 A din Tratatul instituind Comunitatea Europeană."
  16) Partea introductivă a paragrafului 1 din articolul 75 este înlocuită cu textul următor:
  "(1) În vederea aplicării articolului 74 şi luând în considerare aspectele specifice transporturilor, Consiliul, hotarind în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 189 B şi după consultarea Comitetului economic şi social şi a Comitetului regiunilor, va stabili:"
  17) Paragrafele 3, 4 şi 5 ale articolului 100 A sunt înlocuite cu paragrafele următoare:
  "(3) Comisia, în elaborarea propunerilor sale prevăzute la paragraful 1 în materie de sănătate, securitate, protecţie a mediului înconjurător şi protecţie a consumatorului, va pleca de la un nivel ridicat de protecţie, ţinând cont în special de orice noua evoluţie bazată pe date ştiinţifice. În exercitarea competentelor lor, Parlamentul European şi Consiliul vor urmări şi ele realizarea acestui obiectiv.
  (4) Dacă, după adoptarea de Consiliu sau de Comisie a unei măsuri de armonizare, un stat membru considera necesară menţinerea unor dispoziţii naţionale justificate prin considerente importante, prevăzute la articolul 36, sau vizind protecţia mediului de muncă sau a mediului ambiant, le va notifica Comisiei, aratind motivele menţinerii.
  (5) În plus, fără a aduce atingere paragrafului (4), dacă, după adoptarea de Consiliu sau de Comisie a unei măsuri de armonizare, un stat membru considera necesară introducerea unor dispoziţii naţionale bazate pe noi probe ştiinţifice referitoare la protecţia mediului înconjurător sau a mediului de muncă, pe baza unei probleme specifice acelui stat membru apărute după adoptarea măsurii de armonizare, va notifica Comisiei măsurile avute în vedere precum şi motivele adoptării ei.
  (6) Într-un termen de şase luni de la notificările menţionate în paragrafele (4) şi (5), Comisia va aproba sau va respinge dispoziţiile naţionale în cauza, după ce va verifica dacă ele reprezintă sau nu un mijloc de discriminare arbitrară sau o restrictie deghizată privind comerţul între state membre, precum şi dacă ele constituie sau nu un obstacol în calea funcţionarii pieţei interne.
  În absenta unei decizii a Comisiei în acest termen, dispoziţiile naţionale menţionate în paragrafele (4) şi (5) sunt reputat aprobate.
  Atunci când acest fapt este justificat de complexitatea problemei şi în absenta pericolului pentru sănătatea umană, Comisia poate notifica statului membru în cauza ca perioada prevăzută în prezentul paragraf poate fi prelungită cu o noua perioada de cel mult şase luni.
  (7) Atunci când, în aplicarea paragrafului (6), un stat membru este autorizat sa menţină sau sa introducă dispoziţii naţionale care deroga de la o măsura de armonizare, Comisia va examina imediat dacă este oportun sa propună adaptarea acelei măsuri.
  (8) Atunci când un stat membru ridica o chestiune care tine de sănătatea publică, într-un domeniu care a fost anterior obiectul unei măsuri de armonizare, va notifica acest fapt Comisiei, care va examina de urgenta dacă este cazul sa propună Consiliului măsurile adecvate.
  (9) Prin derogare de la procedura prevăzută la articolele 169 şi 170, Comisia sau orice stat membru pot sesiza direct Curtea de Justiţie dacă apreciază ca un alt stat membru foloseşte abuziv drepturile prevăzute în prezentul articol.
  (10) Măsurile de armonizare prevăzute mai sus implica, în cazurile corespunzătoare, o clauza de salvgardare care autorizeaza statele membre sa adopte măsuri provizorii supuse unei proceduri de control comunitar, pentru unul sau mai multe din motivele neeconomice prevăzute la articolul 36."
  18) Articolele 100 C şi 100 D sunt abrogate.
  19) După titlul VI este introdus următorul titlu:
  "Titlul VI A. Ocuparea forţei de muncă
  Art. 109 N. - Statele membre şi Comunitatea se angajează, conform prezentului titlu, sa elaboreze o strategie coordonata pentru ocuparea forţei de muncă şi în special pentru promovarea unei forte de muncă competente, calificate şi capabile de adaptare, precum şi a unei piele a muncii apta sa reactioneze rapid la evoluţia economiei, în vederea atingerii obiectivelor enunţate în articolul B al Tratatului privind Uniunea Europeană şi în articolul 2 al prezentului tratat.
  Art. 109 O. - (1) Statele membre, prin politicile lor de ocupare a forţei de muncă, vor contribui la atingerea obiectivelor menţionate la articolul 109 N într-o maniera compatibila cu orientările generale ale politicilor economice ale statelor membre şi ale Comunităţii, adoptate în aplicarea articolului 103, paragraful 2.
  (2) Statele membre, având în vedere practicile naţionale privind responsabilităţile partenerilor sociali, considera promovarea ocupării forţei de muncă ca o chestiune de interes comun şi îşi coordonează în aceasta privinta acţiunile în cadrul Consiliului, conform articolului 109 Q.
  Art. 109 P. - (1) Comunitatea contribuie la realizarea unui înalt nivel al ocupării forţei de muncă prin încurajarea cooperării între statele membre şi prin susţinerea şi, dacă este necesar, completarea acţiunilor lor. Procedând astfel, Comunitatea va respecta pe deplin competentele Statelor membre.
  (2) Obiectivul unui înalt nivel al ocupării forţei de muncă va fi luat în considerare în formularea şi implementarea politicilor şi acţiunilor Comunităţii.
  Art. 109 Q. - (1) Consiliul European analizează anual situaţia ocupării forţei de muncă din Comunitate şi adopta concluzii în aceasta privinta, pe baza raportului anual comun al Consiliului şi al Comisiei.
  (2) Pe baza concluziilor Consiliului European, Consiliul, hotarind cu majoritate calificată la propunerea Comisiei şi după consultarea Parlamentului European, a Comitetului economic şi social, a Comitetului regiunilor şi a Comitetului forţei de muncă menţionat în articolul 109 S, va trasa anual liniile directoare de care statele membre vor tine cont în politicile lor privind forta de muncă. Aceste linii directoare vor fi compatibile cu orientările generale adoptate în conformitate cu articolul 103, paragraful 2.
  (3) Fiecare stat membru va transmite anual Consiliului şi Comisiei un raport privind principalele măsuri luate pentru implementarea politicii sale privind ocuparea forţei de muncă, în lumina orientarilor generale pentru ocuparea forţei de muncă menţionate în paragraful 2.
  (4) Pe baza rapoartelor menţionate în paragraful 3 şi după ce a obţinut avizul Comitetului forţei de muncă, Consiliul va efectua anual, în lumina orientarilor generale privind ocuparea forţei de muncă, o examinare privind implementarea politicilor statelor membre în materia ocupării forţei de muncă. Consiliul, hotarind cu majoritate calificată la recomandarea Comisiei, poate să facă recomandări statelor membre, dacă, în urma examinării, considera ca este oportun.
  (5) Pe baza rezultatelor examinării, Consiliul şi Comisia transmit Consiliului European un raport anual comun privind situaţia ocupării forţei de muncă din Comunitate şi privind implementarea orientarilor generale privind ocuparea forţei de muncă.
  Art. 109 R. - Consiliul, hotarind în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 189 B şi după consultarea Comitetului economic şi social şi a Comitetului regiunilor, poate adopta măsuri de încurajare menite sa favorizeze cooperarea între statele membre şi poate să le susţină acţiunile în domeniul ocupării forţei de muncă prin iniţiative care să dezvolte schimbul informaţiilor şi al celor mai eficiente practici, furnizind analize comparative şi indicaţii precum şi promovind abordarile inovatoare şi evaluând experientele, în special recurgind la proiecte pilot.
  Aceste măsuri nu vor include armonizarea dispoziţiilor legislative şi de reglementare ale statelor membre.
  Art. 109 S. - Consiliul, după consultarea Parlamentului European, va institui un Comitet al forţei de muncă cu caracter consultativ, pentru promovarea coordonării între statele membre a politicilor în materia forţei de muncă şi a pieţei forţei de muncă. Comitetul este însărcinat:
  - să monitorizeze situaţia ocupării forţei de muncă şi a politicilor privind forta de muncă în statele membre şi în Comunitate;
  - sa formuleze, fără a aduce atingere articolului 151, avize la cererea Consiliului sau a Comisiei sau din proprie iniţiativă şi să contribuie la pregătirea activităţilor Consiliului menţionate în articolul 109 Q. În îndeplinirea mandatului sau, Comitetul consulta partenerii sociali.
  Fiecare stat membru şi Comisia numesc cîte doi membri în Comitet."
  20) Următorul paragraf este adăugat articolului 113:
  "(5) Consiliul, hotarind în unanimitate la propunerea Comisiei şi după consultarea Parlamentului European, poate extinde aplicarea paragrafelor 1 la 4 la negocierile şi acordurile internaţionale privind serviciile şi proprietatea intelectuală, în măsura în care nu sunt prevăzute de aceste paragrafe."
  21) Următorul titlu este introdus după titlul VII:
  "Titlul VII A. Cooperarea vamală
  Art. 116. - În limitele sferei de aplicare a prezentului tratat, Consiliul, hotarind în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 189 B, va lua măsuri pentru a intensifica cooperarea vamală între statele membre şi între acestea şi Comisie. Aceste măsuri nu se vor referi la aplicarea dreptului penal intern, nici la administrarea justiţiei în statele membre."
  22) Articolele 117 la 120 sunt înlocuite cu următoarele articole:
  "Art. 117. - Comunitatea şi statele membre, preocupate de drepturile sociale fundamentale, astfel cum au fost enunţate în Carta socială europeană semnată la Torino, la 18 octombrie 1961 şi în Carta europeană a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor din 1989, au ca obiectiv promovarea ocupării forţei de muncă, ameliorarea condiţiilor de viaţa şi de muncă în asa fel încât să permită armonizarea lor prin progres, o protecţie socială adecvată, dialogul social, dezvoltarea resurselor umane în vederea atingerii unui nivel înalt şi durabil de ocupare a forţei de muncă şi lupta împotriva marginalizarii.
  În acest scop, Comunitatea şi statele membre pun în practica măsuri care ţin cont de diversitatea practicilor naţionale, în special în domeniul relaţiilor contractuale, precum şi de nevoia de a menţine competitivitatea economiei Comunităţii.
  Ele estimeaza ca o asemenea evoluţie rezultă atât din funcţionarea pieţei comune, care favorizează armonizarea sistemelor sociale, cît şi din procedurile prevăzute de prezentul tratat şi din apropierea dispoziţiilor legislative, de reglementare şi administrative.
  Art. 118. - (1) În vederea atingerii obiectivelor prevăzute la articolul 117, Comunitatea susţine şi completează activităţile statelor membre în următoarele domenii:
  - îmbunătăţirea în special a mediului de muncă, pentru a proteja sănătatea şi securitatea lucrătorilor;
  - condiţiile de muncă;
  - informarea şi consultarea lucrătorilor;
  - integrarea persoanelor excluse de pe piaţa muncii, fără a aduce atingere articolului 127;
  - egalitatea dintre bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte oportunitatile de pe piaţa muncii şi tratamentul la locul de muncă.
  (2) În acest scop, Consiliul poate stabili, prin directive, prescripţii minimale aplicabile progresiv, ţinând cont de condiţiile şi regulile tehnice din fiecare stat membru. Aceste directive evita sa impună constrângeri administrative, financiare şi juridice care ar ingreuna formarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.
  Consiliul hotărăşte în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 189 B şi după consultarea Comitetului economic şi social şi a Comitetului regiunilor.
  Consiliul, hotarind în conformitate cu aceeaşi procedura, poate adopta măsuri care să încurajeze cooperarea între statele membre prin iniţiative menite sa imbunatateasca cunoştinţele, sa dezvolte schimbul informaţiilor şi al celor mai eficiente practici, sa promoveze abordarile novatoare şi sa evalueze experientele în scopul combaterii izolarii sociale.
  (3) Totuşi, Consiliul hotărăşte în unanimitate, la propunerea Comisiei, după consultarea Parlamentului European, a Comitetului economic şi social şi a Comitetului regiunilor, în următoarele domenii:
  - securitatea socială şi protecţia socială a lucrătorilor;
  - protecţia lucrătorilor în cazul rezilierii contractului de muncă;
  - reprezentarea şi apărarea colectivă a intereselor lucrătorilor şi ale angajatorilor, inclusiv administrarea comuna, sub rezerva paragrafului 6;
  - condiţii de angajare pentru cetăţenii statelor terţe, rezidenţi legal pe teritoriul Comunităţii;
  - contribuţiile financiare pentru promovarea ocupării forţei de muncă şi pentru crearea de noi locuri de muncă, fără a aduce atingere prevederilor referitoare la Fondul social.
  (4) Un stat membru poate incredinta partenerilor sociali, la cererea lor comuna, implementarea directivelor adoptate în aplicarea paragrafelor 2 şi 3.
  În aceasta situaţie, asigurindu-se ca, cel tirziu la data la care o directiva trebuie să fie transpusa conform articolului 189, partenerii sociali au introdus prin acord măsurile necesare, statul membru în cauza este obligat sa adopte orice dispoziţie necesară pentru a fi în orice moment în măsura sa garanteze rezultatele impuse de respectiva directiva.
  (5) Dispoziţiile adoptate în virtutea prezentului articol nu pot împiedica un stat membru sa menţină sau sa introducă măsuri de protecţie mai stricte, compatibile cu prezentul tratat.
  (6) Dispoziţiile prezentului articol nu se vor aplica remuneraţiilor, dreptului de asociere, dreptului la greva şi dreptului de lock-out.
  Art. 118 A. - (1) Comisia are sarcina de a promova consultarea partenerilor sociali la nivel comunitar şi ia orice măsură utila pentru facilitarea dialogului lor asigurind un sprijin echilibrat pentru părţi.
  (2) În acest scop, înainte de a inainta propuneri în domeniul politicii sociale, Comisia consulta partenerii sociali în privinta posibilei orientări a unei acţiuni comunitare.
  (3) În cazul în care Comisia, după aceasta consultare, considera ca este dezirabila o acţiune comunitara, consulta partenerii sociali asupra conţinutului propunerii avute în vedere. Partenerii sociali transmit Comisiei un aviz sau, când este cazul, o recomandare.
  (4) Cu ocazia acestei consultări, partenerii sociali pot informa Comisia despre dorinţa lor de a iniţia procedura prevăzută la articolul 118 B. Durata procedurii nu va putea depăşi noua luni, în afară de cazul în care partenerii sociali şi Comisia decid de comun acord sa o prelungească.
  Art. 118 B. - (1) Dialogul între partenerii sociali la nivel comunitar poate conduce, dacă aceştia doresc, la relaţii contractuale, inclusiv acorduri.
  (2) Punerea în aplicare a acordurilor încheiate la nivel comunitar se realizează fie prin procedurile şi practicile proprii ale partenerilor sociali şi ale statului membru, fie, în domeniile reglementate de articolul 118, la cererea comuna a părţilor semnatare, printr-o decizie a Consiliului la propunerea Comisiei.
  Consiliul hotărăşte cu majoritate calificată, cu excepţia situaţiilor în care acordul în cauza conţine una sau mai multe prevederi referitoare la unul din domeniile prevăzute în articolul 118, paragraful 3, caz în care hotărăşte în unanimitate.
  Art. 118 C. - În vederea atingerii obiectivelor prevăzute la articolul 117 şi fără a aduce atingere celorlalte dispoziţii ale prezentului tratat, Comisia va incuraja cooperarea între statele membre şi va facilita coordonarea acţiunilor lor în toate domeniile politicii sociale reglementate în acest capitol, în special în materiile care privesc:
  - ocuparea forţei de muncă;
  - dreptul muncii şi condiţiile de muncă;
  - formarea şi perfecţionarea profesională;
  - securitatea socială;
  - protecţia împotriva accidentelor şi bolilor profesionale;
  - igiena muncii;
  - dreptul sindical şi negocierile colective între angajatori şi lucrători.
  În acest scop, Comisia acţionează în strinsa legătură cu statele membre, prin studii, avize şi prin organizarea de consultări, atât pentru problemele care apar pe plan naţional, cît şi pentru cele care interesează organizaţiile internaţionale.
  Înainte de a emite avizele prevăzute în prezentul articol, Comisia consulta Comitetul economic şi social.
  Art. 119. - (1) Fiecare stat membru asigura aplicarea principiului egalităţii remuneraţiilor între bărbaţi şi femei pentru aceeaşi munca sau pentru munca de valoare egala.
  (2) Prin remuneraţie, în sensul prezentului articol, se înţelege salariul sau plata obişnuită de baza sau minima şi toate celelalte avantaje, plătite direct sau indirect, în numerar sau în natura, de angajator angajatului în baza raportului de muncă.
  Egalitatea de remunerare fără discriminare bazată pe sex, implica următoarele:
  a) remuneraţia acordată pentru aceeaşi munca, plătită după rezultat, să fie stabilită pe baza aceleiaşi unităţi de măsura.
  b) remuneraţia acordată pentru o munca plătită pe unitate de timp să fie aceeaşi, pentru acelaşi loc de muncă.
  (3) Consiliul, hotarind în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 189 B şi după consultarea Comitetului economic şi social, adopta măsuri pentru a asigura aplicarea principiului egalităţii sanselor şi al egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în domeniul angajării şi al muncii, inclusiv principiul egalităţii remuneraţiilor pentru aceeaşi munca sau pentru munca de valoare egala.
  (4) Pentru a asigura efectiv deplina egalitate între bărbaţi şi femei în viaţa profesională, principiul egalităţii de tratament dintre bărbaţi şi femei nu împiedica un stat membru sa menţină sau sa adopte măsuri care să prevadă avantaje specifice menite sa faciliteze exercitarea unei activităţi profesionale de către sexul mai slab reprezentat sau sa prevină ori sa compenseze dezavantaje în carierele profesionale.
  Art. 119 A. - Statele membre se straduiesc sa menţină echivalenta care exista în regimul de concedii plătite.
  Art. 120. - Comisia întocmeşte anual un raport asupra progreselor realizate în atingerea obiectivelor articolului 117, inclusiv situaţia demografică în Comunitate. Raportul va fi înaintat Parlamentului European, Consiliului şi Comitetului economic şi social.
  Parlamentul European poate invita Comisia sa întocmească rapoarte asupra unor probleme specifice privind situaţia socială."
  23) Articolul 125 este înlocuit cu următorul text:
  "Art. 125. - Consiliul, hotarind conform procedurii prevăzute în articolul 189 B şi după consultarea Comitetului economic şi social şi a Comitetului regiunilor, adopta deciziile de aplicare referitoare la Fondul social european."
  24) Paragraful 4 al articolului 127 este înlocuit cu textul următor:
  "(4) Consiliul, hotarind conform procedurii prevăzute la articolul 189 B şi după consultarea Comitetului economic şi social şi a Comitetului regiunilor, adopta măsuri care contribuie la realizarea obiectivelor indicate în prezentul articol, cu excepţia oricăror armonizari a dispoziţiilor legislative şi de reglementare ale statelor membre."
  25) Paragraful 4 al articolului 128 este înlocuit cu textul următor:
  "(4) În cadrul acţiunilor întreprinse în baza altor prevederi din prezentul tratat, Comunitatea ia în considerare aspectele culturale, în special în scopul respectării şi al promovării diversitatii culturale."
  26) Articolul 129 este înlocuit cu textul următor:
  "Art. 129. - (1) În cadrul definirii şi implementarii tuturor activităţilor şi politicilor Comunităţii, este garantat un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii umane.
  Acţiunea Comunităţii, care completează politicile naţionale, are drept scop ameliorarea sănătăţii publice, prevenirea bolilor şi a afectiunilor umane şi a surselor de pericol pentru sănătatea umană. Aceasta acţiune include şi lupta împotriva marilor flageluri, favorizind cercetarea cauzelor, a transmiterii şi a prevenirii lor, precum şi informarea şi educarea în domeniul sănătăţii.
  Comunitatea completează acţiunea desfăşurată de statele membre în vederea reducerii efectelor nocive ale drogurilor asupra sănătăţii, inclusiv prin informare şi prevenire.
  (2) Comunitatea încurajează cooperarea între statele membre în domeniile menţionate în acest articol şi, dacă este necesar, le sprijină acţiunea.
  Statele membre, colaborind cu Comisia, îşi coordonează politicile şi programele în domeniile vizate de paragraful 1. Comisia, în strinsa colaborare cu statele membre, poate lua orice iniţiativa utila pentru promovarea acestei coordonari.
  (3) Comunitatea şi statele membre favorizează cooperarea cu statele terţe şi cu organizaţiile internaţionale competente în domeniul sănătăţii publice.
  (4) Consiliul, hotarind în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 189 B, şi după consultarea Comitetului economic şi social şi a Comitetului regiunilor, contribuie la atingerea obiectivelor vizate de prezentul articol, adoptînd:
  a) măsuri care fixează standarde ridicate de calitate şi siguranţa a organelor şi substanţelor de origine umană, a singelui şi derivatelor sale; aceste măsuri nu pot împiedica un stat membru sa menţină sau sa introducă măsuri de protecţie mai stricte.
  b) prin derogare de la articolul 43, măsuri în domeniul veterinar şi fitosanitar care vor avea ca obiectiv direct protecţia sănătăţii publice.
  c) măsuri de încurajare menite sa protejeze şi sa amelioreze sănătatea umană, cu excepţia oricăror măsuri de armonizare a dispoziţiilor legislative şi de reglementare ale statelor membre.
  Consiliul, hotarind în majoritate calificată la propunerea Comisiei, poate de asemenea sa adopte recomandări în scopurile enunţate în prezentul articol.
  (5) Acţiunea Comunităţii în domeniul sănătăţii publice respecta pe deplin responsabilităţile statelor membre în materia organizării şi furnizarii serviciilor de sănătate şi a îngrijirii medicale. În particular, măsurile la care face referire paragraful 4, litera a) nu vor aduce atingere dispoziţiilor naţionale privind donarea de organe şi singe sau utilizarea lor în scopuri medicale."
  27) Articolul 129 A este înlocuit cu textul următor:
  "Art. 129 A. - (1) În vederea promovării intereselor consumatorului şi asigurării unui înalt nivel de protecţie a consumatorului, Comunitatea contribuie la protecţia sănătăţii, a securităţii şi a intereselor economice ale consumatorilor, ca şi la promovarea dreptului lor de informare, de educare şi de a se organiza pentru apărarea intereselor proprii.
  (2) Exigenţele privitoare la protecţia consumatorului sunt luate în considerare în definirea şi implementarea altor politici şi acţiuni ale Comunităţii.
  (3) Comunitatea contribuie la atingerea obiectivelor menţionate în paragraful 1 prin:
  a) măsuri pe care le adopta în aplicarea articolului 100 A, în cadrul realizării pieţei interne;
  b) măsuri care susţin şi completează politica statelor membre şi care le asigura continuitatea.
  (4) Consiliul, hotarind conform procedurii prevăzute în articolul 189 B şi după consultarea Comitetului economic şi social, adopta acţiunile specifice prevăzute în paragraful 3, litera b).
  (5) Măsurile adoptate în aplicarea paragrafului 2 nu pot împiedica un stat membru sa menţină sau sa stabilească măsuri de protecţie mai stricte. Aceste măsuri trebuie să fie compatibile cu prezentul tratat. Ele sunt notificate Comisiei."
  28) În primul alineat al paragrafului 1 al articolului 129 C, prima parte de după a treia liniuţa este înlocuită cu textul următor:
  "- poate sprijini proiecte de interes comun susţinute de statele membre şi definite în cadrul orientarilor vizate la prima liniuţa, mai ales sub forma studiilor de fezabilitate, a garanţiilor pentru împrumuturi sau a subventionarii dobinzilor;".
  29) Articolul 129 D se modifica după cum urmează:
  a) primul alineat este înlocuit cu textul următor:
  "Orientările şi celelalte măsuri prevăzute în articolul 129 C, paragraful 1, se adoptă de Consiliu, hotarind conform procedurii prevăzute în articolul 189 B şi după consultarea Comitetului economic şi social şi a Comitetului regiunilor."
  b) al treilea alineat este eliminat.
  30) Al doilea alineat al articolului 130 A este înlocuit cu textul următor:
  "Comunitatea urmăreşte, în special, reducerea diferenţelor dintre nivelele de dezvoltare ale diverselor regiuni şi ridicarea nivelului regiunilor sau insulelor defavorizate, inclusiv a zonelor rurale."
  31) Primul alineat al articolului 130 E este înlocuit cu următorul text:
  "Deciziile de aplicare care privesc Fondul european al dezvoltării regionale se adoptă de Consiliu, hotarind conform procedurii prevăzute în articolul 189 B şi după consultarea Comitetului economic şi social şi a Comitetului regiunilor."
  32) Primul alineat al paragrafului 1 din articolul 130 I este înlocuit cu textul următor:
  "(1) Consiliul, hotarind conform procedurii prevăzute în articolul 189 B şi după consultarea Comitetului economic şi social, adopta un program cadru plurianual, care cuprinde ansamblul acţiunilor Comunităţii."
  33) Articolul 130 O este înlocuit cu textul următor:
  "Art. 130 O. - Consiliul adopta dispoziţiile prevăzute în articolul 130 N, hotarind cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei şi după consultarea Parlamentului European şi a Comitetului economic şi social.
  Consiliul adopta dispoziţiile prevăzute în articolele 130 J, 130 K şi 130 L, hotarind conform procedurii prevăzute în articolul 189 B şi după consultarea Comitetului economic şi social. Adoptarea programelor complementare necesita acordul statelor membre interesate."
  34) Paragraful 2 al articolului 130 R este înlocuit cu următorul text:
  "(2) Politica Comunităţii în domeniul mediului are în vedere un nivel ridicat de protecţie, ţinând cont de diversitatea situaţiilor din diferitele regiuni ale Comunităţii. Ea este fondată pe principiile precautiei şi acţiunii preventive, pe principiul remedierii, cu prioritate la sursa, a daunelor cauzate mediului şi pe principiul poluator-plătitor.
  În acest context, măsurile de armonizare care răspund exigenţelor din domeniul protecţiei mediului, includ, când este cazul, o clauza de salvgardare care autorizeaza statele membre sa ia, din ratiuni neeconomice legate de mediu, măsuri provizorii supuse procedurii comunitare de control."
  35) Articolul 130 S este modificat după cum urmează:
  a) paragraful 1 este înlocuit cu textul următor:
  "(1) Consiliul, hotarind conform procedurii prevăzute în articolul 189 B şi după consultarea Comitetului economic şi social şi a Comitetului regiunilor, decide care sunt acţiunile care trebuie întreprinse de Comunitate în vederea realizării obiectivelor prevăzute în articolul 130 R.";
  b) Partea introductivă a paragrafului 2 este înlocuită cu următorul text:
  "(2) Prin derogare de la procedura de decizie prevăzută în paragraful 1 şi fără a aduce atingere articolului 100 A, Consiliul, hotarind în unanimitate, la propunerea Comisiei şi după consultarea Parlamentului European, a Comitetului economic şi social şi a Comitetului regiunilor, adopta:";
  c) Primul alineat al paragrafului 3 este înlocuit cu următorul text:
  "(3) În alte domenii, programele de acţiune cu caracter general care stabilesc obiectivele prioritare sunt adoptate de Consiliu, hotarind conform procedurii prevăzute în articolul 189 B şi după consultarea Consiliului economic şi social şi a Comitetului regiunilor."
  36) Paragraful 1 al articolului 130 W este înlocuit cu textul următor:
  "(1) Fără a aduce atingere altor dispoziţii ale prezentului tratat, Consiliul, hotarind conform procedurii prevăzute în articolul 189 B, adopta măsurile necesare promovării obiectivelor prevăzute în articolul 130 U. Aceste măsuri pot lua forma unor programe plurianuale."
  37) Alineatul următor este adăugat articolului 137:
  "Numărul membrilor Parlamentului nu poate depăşi şapte sute."
  38) Articolul 138 este modificat după cum urmează:
  a) Primul alineat al paragrafului 3 este înlocuit cu textul următor:
  "(3) Parlamentul European elaborează un proiect în vederea organizării de alegeri prin vot universal direct după o procedură uniforma în toate statele membre sau conform principiilor comune tuturor statelor membre."
  b) Paragraful următor este adăugat:
  "(4) Parlamentul European, cu avizul Comisiei şi cu aprobarea Consiliului hotarind în unanimitate, stabileşte statutul şi condiţiile generale privind exercitarea funcţiilor de către membrii săi."
  39) Articolul 151 este înlocuit cu textul următor:
  "Art. 151. - (1) Un comitet compus din reprezentanţi permanenţi ai statelor membre are obligaţia sa pregătească lucrările Consiliului şi sa îndeplinească sarcinile care îi sunt încredinţate de acesta. Comitetul poate adopta decizii de procedura în cazurile prevăzute de regulamentul intern al Consiliului.
  (2) Consiliul este asistat de un Secretariat general, aflat sub conducerea unui secretar general, Înalt Reprezentant pentru politica externa şi de securitate comuna, asistat de un secretar general adjunct însărcinat cu gestiunea secretariatului general. Secretarul general şi secretarul general adjunct sunt numiţi de Consiliu care hotărăşte în unanimitate.
  Consiliul decide asupra organizării Secretariatului general.
  (3) Consiliul îşi adopta regulamentul interior.
  În scopul aplicării articolului 191 A, paragraful 3, Consiliul defineste în regulamentul interior condiţiile în care publicul are acces la documentele Consiliului. În sensul prezentului paragraf, Consiliul determina cazurile în care trebuie să se considere ca acţionează în calitate de legislator, pentru a permite un acces mai larg la documente în aceste cazuri, mentinind în acelaşi timp eficienta procesului de adoptare a deciziilor. În orice caz, atunci când Consiliul acţionează în calitate de legislator, rezultatele şi explicaţiile voturilor, ca şi declaraţiile consemnate în procesele-verbale vor fi făcute publice."
  40) Primele doua alineate din paragraful 2 al articolului 158 sunt înlocuite cu textul următor:
  "(2) Guvernele statelor membre desemnează, de comun acord, persoana pe care intenţionează sa o numească preşedinte al Comisiei.
  Guvernele statelor membre, de comun acord cu preşedintele desemnat, desemnează celelalte persoane pe care intenţionează să le numească ca membri ai Comisiei."
  41) La articolul 163 este introdus ca prim alineat următorul text:
  "Comisia îşi îndeplineşte misiunea cu respectarea orientarilor politice stabilite de preşedintele sau."
  42) Al treilea alineat al articolului 173 este înlocuit cu următorul text:
  "În aceleaşi condiţii, Curtea este competenţa să se pronunţe asupra acţiunilor introduse de Parlamentul European, de Curtea de Conturi şi de BCE pentru protejarea prerogativelor lor."
  43) Articolul 188 C este modificat după cum urmează:
  a) Al doilea alineat al paragrafului 1 este înlocuit cu textul următor:
  "Curtea de Conturi prezintă Parlamentului European şi Consiliului o declaraţie care atesta fiabilitatea conturilor precum şi legalitatea şi regularitatea operaţiilor subdiacente, care este publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene."
  b) Primul alineat al paragrafului 2 este înlocuit cu textul următor:
  "(2) Curtea de Conturi examinează legalitatea şi regularitatea veniturilor şi cheltuielilor şi asigura buna gestiune financiară. Procedând astfel, Curtea de Conturi semnaleaza, în special, orice iregularitate."
  c) Paragraful 3 este înlocuit cu textul următor:
  "Controlul are loc pe baza documentelor şi, dacă este necesar, se desfăşoară la faţa locului, în celelalte instituţii ale Comunităţii, în localurile oricărui organism care gestionează venituri şi cheltuieli în numele Comunităţii şi în statele membre, inclusiv în localurile oricărei persoane fizice şi juridice beneficiare de vărsăminte de la buget. Controlul în statele membre se realizează în colaborare cu instituţiile de control naţionale sau, dacă acestea nu dispun de competentele necesare, cu serviciile naţionale competente. Curtea de Conturi şi instituţiile de control naţionale ale statelor membre cooperează într-un spirit de încredere şi cu respectarea independentei lor. Aceste instituţii sau servicii aduc la cunoştinţa Curţii de Conturi dacă intenţionează sa participe la control.
  Orice document sau orice informaţie, necesare pentru îndeplinirea misiunii Curţii de Conturi, îi sunt comunicate, la cerere, de celelalte instituţii ale Comunităţii, de organismele care gestionează venituri şi cheltuieli în numele Comunităţii, de persoanele fizice şi juridice care beneficiază de vărsăminte de la buget şi de instituţiile de control naţionale sau, dacă acestea nu dispun de competentele necesare, de serviciile naţionale competente.
  În privinta activităţii de gestiune a veniturilor şi cheltuielilor comunitare pe care o desfăşoară Banca Europeană de Investiţii, dreptul de acces al Curţii la informaţiile deţinute de Banca este reglementat printr-un acord între Curte, Banca şi Comisie. În lipsa acordului, Curtea va avea totuşi acces la informaţiile necesare pentru controlul veniturilor şi cheltuielilor Comunităţii gestionate de Banca."
  44) Articolul 189 B este înlocuit cu textul următor:
  "Art. 189 B. - (1) Atunci când prezentul tratat face referire la acest articol pentru adoptarea unui act, este aplicabilă procedura următoare.
  (2) Comisia prezintă o propunere Parlamentului European şi Consiliului.
  Consiliul, hotarind cu majoritate calificată, după obţinerea avizului Parlamentului European:
  - dacă aproba toate amendamentele cuprinse în avizul Parlamentului European, poate adopta actul propus astfel amendat;
  - dacă Parlamentul European nu propune nici un amendament, poate adopta actul asa cum a fost propus;
  - în celelalte cazuri, adopta o poziţie comuna şi o comunică Parlamentului European. Consiliul informează pe larg Parlamentul European despre motivele care l-au determinat sa adopte aceasta poziţie comuna. Comisia informează pe larg Parlamentul European asupra poziţiei sale.
  Dacă, în termen de trei luni de la aceasta comunicare, Parlamentul European:
  a) aproba poziţia comuna sau nu se pronunţa, actul în cauza este reputat adoptat în conformitate cu acea poziţie comuna;
  b) respinge, cu majoritatea absolută a membrilor săi, poziţia comuna, actul propus este reputat neadoptat;
  c) propune, cu majoritatea membrilor săi, amendamente la poziţia comuna, textul astfel amendat este transmis Consiliului şi Comisiei, care emite un aviz asupra acestor amendamente.
  (3) Dacă, în termen de trei luni de la primirea amendamentelor Parlamentului European, Consiliul, hotarind cu majoritate calificată, aproba toate amendamentele, actul în cauza este reputat adoptat în forma din poziţia comuna astfel amendata; totuşi, Consiliul trebuie să decidă în unanimitate asupra amendamentelor care au făcut obiectul unui aviz negativ al Comisiei. Dacă Consiliul nu aproba toate amendamentele, preşedintele Consiliului, în acord cu preşedintele Parlamentului European, convoacă fără întârziere comitetul de conciliere.
  (4) Comitetul de conciliere, compus din membrii Consiliului sau reprezentanţii lor şi un număr egal de reprezentanţi ai Parlamentului European, are ca misiune sa realizeze un acord asupra unui proiect comun, cu majoritatea calificată a membrilor Consiliului sau a reprezentanţilor lor şi cu majoritatea reprezentanţilor Parlamentului European. Comisia participa la lucrările comitetului de conciliere şi ia toate initiativele necesare în vederea apropierii poziţiilor Parlamentului European şi Consiliului.
  (5) Dacă, în termen de şase saptamini de la convocarea sa, comitetul de conciliere aproba un proiect comun, Parlamentul European şi Consiliul dispun fiecare de un termen de şase saptamini de la data aprobării pentru a adopta actul în cauza conform proiectului comun, cu majoritatea absolută a voturilor exprimate, în cazul Parlamentului European, şi cu majoritate calificată, în cazul Consiliului. Dacă una dintre cele doua instituţii nu aproba actul propus, acesta este reputat neadoptat.
  (6) Când comitetul de conciliere nu aproba un proiect comun, actul propus este reputat neadoptat.
  (7) Termenele de trei luni şi de şase saptamini prevăzute în prezentul articol sunt prelungite cu maximum o luna, respectiv doua saptamini, la iniţiativa Parlamentului European sau a Consiliului."
  45) Este introdus următorul articol:
  "Art. 191 A. - (1) Orice cetăţean al Uniunii şi orice persoană fizica sau juridică rezidenţă sau cu sediul într-un stat membru are drept de acces la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei, sub rezerva principiilor şi condiţiilor care vor fi stabilite conform paragrafelor 2 şi 3.
  (2) Principiile generale şi limitele care, pentru ratiuni de interes public sau privat, guvernează exerciţiul acestui drept de acces la documente vor fi stabilite de Consiliu, hotarind în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 189 B, în doi ani de la intrarea în vigoare a acestui tratat.
  (3) Fiecare instituţie menţionată mai sus elaborează, în cadrul propriului regulament interior, dispoziţii speciale privind accesul la documentele sale."
  46) La articolul 198 este adăugat următorul alineat:
  "Comitetul poate fi consultat de Parlamentul European."
  47) Al treilea alineat al articolului 198 A este înlocuit cu textul următor:
  "Membrii comitetului şi un număr egal de supleanţi sunt numiţi pe o perioadă de patru ani de Consiliu, care hotărăşte în unanimitate, la propunerea statelor membre respective. Mandatul lor poate fi reînnoit. Ei nu pot fi în acelaşi timp şi membri ai Parlamentului European."
  48) Al doilea alineat al articolului 198 B este înlocuit cu textul următor:
  "Comitetul îşi stabileşte regulamentul intern."
  49) Articolul 198 C este modificat după cum urmează:
  a) primul alineat este înlocuit cu textul următor:
  "Comitetul regiunilor este consultat de Consiliu sau de Comisie în cazurile prevăzute de prezentul tratat şi în toate celelalte cazuri când una din cele doua instituţii considera oportun, în special atunci când este vorba de cooperarea transfrontaliera."
  b) Alineatul următor este adăugat după al treilea alineat:
  "Comitetul regiunilor poate fi consultat de Parlamentul European."
  50) Primul alineat al articolului 205 este înlocuit cu textul următor:
  "Comisia executa bugetul potrivit dispoziţiilor regulamentelor adoptate în aplicarea articolului 209, pe propria responsabilitate şi în limitele fondurilor alocate, conform principiului bunei gestiuni financiare. Statele membre cooperează cu Comisia în scopul utilizării creditelor conform principiului bunei gestiuni financiare."
  51) Paragraful 1 al articolului 206 este înlocuit cu următorul text:
  "(1) Parlamentul European, la recomandarea Consiliului care hotărăşte cu majoritate calificată, descarca Comisia de executarea bugetului. În acest scop, Consiliul şi Parlamentul examinează pe rind conturile şi bilanţul financiar prevăzute în articolul 205 bis, raportul anual al Curţii de Conturi şi răspunsurile instituţiilor controlate la observaţiile Curţii de Conturi, declaraţia prevăzută la articolul 188 C, paragraful 1, alineatul al doilea, precum şi rapoartele speciale pertinente ale Curţii de Conturi."
  52) Articolul 209 A este înlocuit cu textul următor:
  "Art. 209 A. - (1) Comunitatea şi statele membre combat frauda şi orice alte activităţi ilegale care afectează interesele financiare ale Comunităţii prin măsuri luate în conformitate cu prezentul articol, care sunt desuasive şi oferă o protecţie efectivă în statele membre.
  (2) Pentru combaterea fraudei care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităţii, statele membre adopta măsuri identice cu cele pe care le iau pentru combaterea fraudei care aduce atingere propriilor interese financiare.
  (3) Fără a aduce atingere altor prevederi ale prezentului tratat, statele membre îşi coordonează acţiunea care vizează protejarea intereselor financiare ale Comunităţii împotriva fraudei. În acest scop, ele organizează, împreună cu Comisia, o cooperare strinsa şi regulată între autorităţile competente.
  (4) Consiliul, hotarind în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 189 B, după consultarea Curţii de Conturi, adopta măsurile necesare în domeniul prevenirii fraudei care aduc atingere intereselor financiare ale Comunităţii şi al luptei împotriva acestei fraude, în vederea oferirii unei protecţii efective şi echivalente în statele membre. Aceste măsuri nu privesc aplicarea dreptului penal naţional şi nici administrarea justiţiei în statele membre.
  (5) Comisia, în cooperare cu statele membre, adresează anual Parlamentului European şi Consiliului un raport privind măsurile luate pentru punerea în aplicare a prezentului articol."
  53) Este introdus următorul articol:
  "Art. 213 A. - (1) Fără a aduce atingere articolului 5 al Protocolului privind statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, Consiliul, hotarind în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 189 B, adopta măsuri pentru elaborarea unor statistici, atunci când este necesar îndeplinirii activităţilor Comunităţii.
  (2) Elaborarea statisticilor se face cu respectarea imparţialităţii, fiabilitatii, obiectivitatii independentei ştiinţifice, eficacitatii economice şi a confidenţialităţii informaţiilor statistice; aceasta nu trebuie să implice obligaţii excesive pentru operatorii economici."
  54) Este introdus următorul articol:
  "Art. 213 B. - (1) Cu începere de la data de 1 ianuarie 1999, actele comunitare referitoare la protecţia persoanelor fizice în privinta prelucrării datelor personale şi a liberei circulatii a acestor date sunt aplicabile instituţiilor şi organelor instituite de prezentul tratat sau în baza acestuia.
  (2) Înainte de data prevăzută în paragraful 1, Consiliul, hotarind în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 189 B, instituie un organ independent de control însărcinat cu supravegherea aplicării acestor acte instituţiilor şi organelor comunitare, şi adopta, dacă este cazul, orice alte dispoziţii pertinente."
  55) Paragraful 2 al articolului 227 este înlocuit cu textul următor:
  "(2) Dispoziţiile prezentului tratat sunt aplicabile departamentelor franceze de peste mari, Azorelor, Madeirei şi Insulelor Canare.
  Totuşi, ţinând cont de situaţia socioeconomica structurală a departamentelor franceze de peste mari, Azorelor, Madeirei şi Insulelor Canare, situaţie care este agravată de depărtarea lor, de insularitate, de suprafaţa mica, de relieful şi clima dificile, de dependenta economică faţă de un număr mic de produse, factori a căror permanenta şi combinaţie dauneaza în mod grav dezvoltării lor, Consiliul, hotarind cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei şi după consultarea Parlamentului European, adopta măsuri specifice menite, în special, sa stabilească în ce condiţii se va aplica prezentul tratat acestor regiuni, inclusiv condiţiile de aplicabilitate a politicilor comune.
  Atunci când adopta măsurile prevăzute în alineatul al doilea, Consiliul ia în considerare domenii ca politicile vamale şi comerciale, politica fiscală, zonele libere, politicile în domeniul agriculturii şi pescuitului, condiţiile de aprovizionare cu materii prime şi bunuri de consum de prima necesitate, ajutoarele din partea statului şi condiţiile de acces la fondurile structurale şi la programele orizontale ale Comunităţii.
  Consiliul adopta măsurile prevăzute în alineatul al doilea ţinând cont de caracteristicile şi de constringerile speciale ale regiunilor ultraperiferice, fără a aduce atingere integrităţii şi coerentei ordinii de drept comunitare, inclusiv pieţei interne şi politicilor comune."
  56) Articolul 228 este modificat după cum urmează:
  a) Al doilea alineat al paragrafului 1 este înlocuit cu textul următor:
  "În exercitarea competentelor care îi sunt atribuite prin prezentul paragraf, Consiliul hotărăşte cu majoritate calificată, cu excepţia cazurilor pentru care paragraful 2, primul alineat prevede unanimitatea."
  b) Paragraful 2 este înlocuit cu următorul text:
  "(2) Sub rezerva competentelor recunoscute Comisiei în acest domeniu, semnarea acordurilor, care poate fi însoţită de o decizie de aplicare provizorie înainte de intrarea în vigoare, precum şi încheierea acordurilor sunt decise de Consiliu, hotarind cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei. Consiliul hotărăşte în unanimitate atunci când acordul se referă la un domeniu în care, pentru adoptarea normelor interne este cerută unanimitatea, precum şi pentru acordurile prevăzute în articolul 238.
  Prin derogare de la regulile stabilite în paragraful 3, este aplicabilă aceeaşi procedura şi pentru a decide suspendarea aplicării unui acord, precum şi pentru a stabili poziţia care urmează să fie adoptată în numele Comunităţii într-un organism creat printr-un acord întemeiat pe articolul 238, atunci când acest organism este chemat sa adopte decizii cu efecte juridice, cu excepţia deciziilor care completează sau modifica cadrul instituţional al acordului.
  Parlamentul European este informat complet şi imediat asupra oricărei decizii luate în baza prezentului paragraf şi care priveşte aplicarea provizorie sau suspendarea unor acorduri, sau stabilirea poziţiei Comunităţii într-un organism creat printr-un acord întemeiat pe articolul 238."
  57) Este introdus următorul articol:
  "Art. 236. - (1) Atunci când s-a decis să se suspende dreptul de vot al reprezentantului guvernului unui stat membru în conformitate cu articolul F.1, paragraful 2, din Tratatul privind Uniunea Europeană, acest drept de vot este suspendat şi în ceea ce priveşte prezentul tratat.
  (2) În plus, atunci când, conform articolului F.1, paragraful 1 din Tratatul privind Uniunea Europeană, a fost constatată existenta unei încălcări grave şi persistente, săvârşită de un stat membru, a principiilor menţionate în articolul F, paragraful 1, Consiliul, hotarind cu majoritate calificată, poate decide sa suspende anumite drepturi care deriva din aplicarea prezentului tratat pentru statul membru în cauza. Procedând astfel, ia în calcul eventualele consecinţe ale unei astfel de suspendări asupra drepturilor şi obligaţiilor persoanelor fizice şi juridice.
  Obligaţiile care incumba statului membru în cauza în baza prezentului tratat vor trebui respectate, în orice situaţie.
  (3) Consiliul, hotarind cu majoritate calificată, poate decide ulterior sa modifice măsurile luate în acord cu paragraful 2 sau să le pună capăt, ca răspuns la schimbarea situaţiei care a condus la adoptarea respectivelor măsuri.
  (4) Atunci când adopta deciziile prevăzute în paragrafele 2 şi 3, Consiliul hotărăşte fără a tine cont de votul reprezentantului statului membru în cauza. Prin derogare de la articolul 148, paragraful 2, majoritatea calificată este definită ca aceeaşi proporţie a voturilor ponderate ale membrilor Consiliului avuti în vedere cu cea stabilită în articolul 148, paragraful 2.
  Prezentul paragraf este aplicabil şi în cazul suspendării dreptului de vot conform paragrafului 1. În aceste cazuri, o decizie care reclama unanimitatea va fi luată fără votul reprezentantului statului membru în cauza."
  58) Protocolul privind politica socială şi Acordul privind politica socială anexat acestuia sunt abrogate.
  59) Protocolul privind Comitetul economic şi social şi Comitetul regiunilor este abrogat.


  Articolul 3

  (Conţine modificările aduse Tratatului CECA; nu este reprodus.)


  Articolul 4

  (Conţine modificările aduse Tratatului Euratom/CEEA; nu este reprodus.)


  Articolul 5

  (Conţine modificările aduse Actului privind alegerea reprezentanţilor în Parlamentul European prin vot universal direct, anexat la Decizia Consiliului din 20 septembrie 1976; nu este reprodus.)


  Partea a doua SIMPLIFICARE


  Articolul 6

  Tratatul instituind Comunitatea Europeană, inclusiv anexele şi protocoalele, este modificat conform dispoziţiilor prezentului articol pentru a-i inlatura dispoziţiile caduce şi pentru a adapta, în consecinţa, textul anumitor dispoziţii ale sale.
  I. Textul Tratatului
  1) În articolul 3, litera a), cuvintul "eliminarea" este înlocuit cu "interzicerea".
  2) Articolul 7 este abrogat.
  3) Articolul 7 A este modificat după cum urmează:
  a) primul şi ultimul alineat se numeroteaza şi devin paragrafele 1 şi 2;
  b) în noul paragraf 1, trimiterile la articolul 7 B, la articolul 70, paragraful 1 şi la articolul 100 B sunt eliminate; în text rămân următoarele trimiteri: "în conformitate cu dispoziţiile prezentului articol şi ale articolelor 7 C şi 28, ale articolului 57, paragraful 2, şi ale articolelor 59, 84, 99 şi 100 A şi fără a aduce atingere...";
  c) se adauga un paragraf nou, paragraful 3 care va avea conţinutul alineatului al doilea al articolului 7 B, după cum urmează:
  "(3) Consiliul, hotarind cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei, va defini orientările şi condiţiile necesare pentru asigurarea unui progres echilibrat în ansamblul sectoarelor vizate."
  4) Articolul 7 B este abrogat.
  5) Articolul 8 B se modifica după cum urmează:
  a) la paragraful 1, cuvintele "care se adoptă înainte de 31 decembrie" sunt înlocuite cu "adoptate";
  b) la paragraful 2, prima fraza, trimiterea la "articolul 138, paragraful 3" devine trimitere la "articolul 138, paragraful 4";
  c) la paragraful 2, cuvintele "care vor fi adoptate înainte de 31 decembrie" sunt înlocuite cu "adoptate".
  6) La articolul 8 C, fraza a doua, cuvintele "Până la 31 decembrie, statele membre vor stabili între ele normele necesare şi iniţiază..." sunt înlocuite cu "Statele membre stabilesc între ele normele necesare şi iniţiază...".
  7) La articolul 8 E, primul alineat, cuvintele "până la 31 decembrie, iar apoi îl va prezenta" sunt eliminate.
  8) La articolul 9, paragraful 2, cuvintele "Dispoziţiile capitolului 1, secţiunea 1 şi capitolului 2..." sunt înlocuite cu "Dispoziţiile articolului 12 şi ale capitolului 2...".
  9) La articolul 10, este eliminat paragraful 2, iar paragraful 1 rămâne fără număr.
  10) Articolul 11 este abrogat.
  11) La capitolul 1, Uniunea vamală, titulatura "Secţiunea 1 - Eliminarea drepturilor vamale între statele membre" este eliminata.
  12) Articolul 12 este înlocuit cu textul următor:
  "Art. 12. - Taxele vamale la import şi export sau taxele cu efect echivalent sunt interzise între statele membre. Aceasta interdicţie se aplică şi taxelor vamale cu caracter fiscal."
  13) Articolele 13 la 17 sunt abrogate.
  14) Titulatura "Secţiunea 2 - Instituirea tarifului vamal comun" este eliminata.
  15) Articolele 18 la 27 sunt abrogate.
  16) Articolul 28 este înlocuit cu textul următor:
  "Art. 28. - Taxele din tariful vamal comun sunt fixate de Consiliu, hotarind cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei."
  17) În partea introductivă a articolului 29, cuvintele "prin prezenta secţiune" sunt înlocuite cu "prin prezentul capitol".
  18) În titlul capitolului 2, cuvintul "Eliminarea" este înlocuit cu "Interzicerea".
  19) La articolul 30, cuvintele "fără a aduce atingere dispoziţiilor de mai jos" sunt suprimate.
  20) Articolele 31, 32 şi 33 sunt abrogate.
  21) La articolul 34, paragraful 2 este eliminat, iar paragraful 1 rămâne fără număr.
  22) Articolul 35 este abrogat.
  23) La articolul 36, cuvintele "Dispoziţiile articolelor 30-34 inclusiv" sunt înlocuite cu cuvintele "Dispoziţiile articolelor 30 şi 34."
  24) Articolul 37 se modifica după cum urmează:
  a) la paragraful 1, primul alineat, cuvintul "progresiv" este suprimat, iar cuvintele "astfel încât, la expirarea perioadei de tranzitie" sunt înlocuite de cuvintele "astfel încât";
  b) la paragraful 2, cuvintul "eliminarea" este înlocuit cu "interzicerea";
  c) paragrafele 3, 5 şi 6 sunt eliminate, iar paragraful 4 devine paragraful 3;
  d) în noul paragraf 3, cuvintele "luând în considerare ritmul adaptarilor posibile şi specializările necesare" sunt eliminate, iar virgula care le precede este înlocuită cu punct.
  25) Articolul 38 se modifica după cum urmează:
  a) la paragraful 3, prima fraza, referirea la anexa II este înlocuită cu referirea la anexa I, iar a doua fraza care începe cu "Totuşi, într-un termen de doi ani... " este eliminata.
  b) la paragraful 4, cuvintele "a statelor membre..." sunt suprimate.
  26) Articolul 40 se modifica după cum urmează:
  a) paragraful 1 este eliminat, iar paragrafele 2, 3 şi 4 devin paragrafele 1, 2 şi 3;
  b) în noul paragraf 1, primul alineat, cuvintele "se va institui" sunt înlocuite cu cuvintele "se instituie";
  c) în noul paragraf 2, primul alineat, trimiterea la paragraful 2 este înlocuită cu trimiterea la paragraful 1;
  d) în noul paragraf 3, trimiterea la paragraful 2 este înlocuită cu trimiterea la paragraful 1.
  27) Articolul 43 se modifica după cum urmează:
  a) la paragraful 2, alineatul 3, cuvintele "hotarind în unanimitate în cursul primilor doi ani, şi apoi cu majoritate calificată" sunt înlocuite cu "cu majoritate calificată";
  b) la paragrafele 2 şi 3, cuvintele "articolul 40, paragraful 2" sunt înlocuite cu cuvintele "articolul 40, paragraful 1".
  28) Articolele 44, 45 şi 47 sunt abrogate.
  29) La articolul 48, paragraful 1, cuvintele "cel tirziu până la expirarea perioadei de tranzitie" sunt suprimate.
  30) Articolul 49 se modifica după cum urmează:
  a) în partea introductivă, cuvintele "Imediat după intrarea în vigoare a prezentului tratat, Consiliul,..." sunt înlocuite cu "Consiliul,...", iar cuvintul "progresiv" este suprimat.
  b) la punctele b) şi, respectiv, c), cuvintele "şi progresiva" sunt eliminate.
  31) La articolul 52, alineatul 1 este modificat după cum urmează:
  a) în prima fraza, cuvintele "În cursul perioadei de tranzitie,..., sunt eliminate progresiv" sunt înlocuite cu "sunt interzise";
  b) în a doua fraza, cuvintele "Aceasta eliminare progresiva" sunt înlocuite cu "Aceasta interdicţie".
  32) Articolul 53 este abrogat.
  33) Articolul 54 este modificat după cum urmează:
  a) paragraful 1 este suprimat, iar paragrafele 2 şi 3 devin paragrafele 1 şi 2;
  b) în noul paragraf 1, cuvintele "Pentru aplicarea programului general, sau, în absenta acestuia, pentru realizarea unei etape a libertăţii de stabilire" sunt înlocuite cu "Pentru realizarea libertăţii de stabilire".
  34) La articolul 59, primul alineat, cuvintele "În cursul perioadei de tranzitie,..., sunt eliminate progresiv" sunt înlocuite cu "sunt interzise".
  35) La articolul 61, paragraful 2, cuvintul "progresiv" este eliminat.
  36) Articolul 62 este abrogat.
  37) Articolul 63 se modifica după cum urmează:
  a) paragraful 1 este suprimat, iar paragrafele 2 şi 3 devin paragrafele 1 şi 2;
  b) în noul paragraf 1, cuvintele "Pentru a pune în aplicare programul general sau, în absenta acestuia, pentru a realiza o etapa de liberalizare a unui serviciu determinat," sunt înlocuite cu cuvintele "Pentru a realiza liberalizarea unui serviciu determinat,", iar cuvintele "va hotărî prin directive, în unanimitate până la sfârşitul primei etape, iar apoi cu majoritate calificată" sunt înlocuite cu "va hotărî prin directive, cu majoritate calificată".
  c) în noul paragraf 2, cuvintele "Propunerile şi deciziile prevăzute la paragraful 1 şi 2" sunt înlocuite cu "Directivele prevăzute la paragraful 1".
  38) La articolul 64, primul alineat, cuvintele "articolului 63, paragraful 2" sunt înlocuite cu cuvintele "articolului 63, paragraful 1".
  39) Articolele 67 la 73 A, articolul 73 E şi articolul 73 H sunt abrogate.
  40) La articolul 75, paragraful 2 este eliminat, iar paragraful 3 devine paragraful 2.
  41) La articolul 76, cuvintele "diversele dispoziţii care guvernează materia la intrarea în vigoare a prezentului tratat" sunt înlocuite cu "diversele dispoziţii care guvernau materia la 1 ianuarie 1958, sau, pentru statele care au aderat ulterior, la data adeziunii lor".
  42) Articolul 79 se modifica după cum urmează:
  a) la paragraful 1, cuvintele "cel tirziu până la sfârşitul celei de-a doua etape" sunt eliminate;
  b) la paragraful 3, cuvintele "În termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului tratat" sunt eliminate.
  43) La articolul 80, paragraful 1, cuvintele "de la începutul celei de-a doua etape" sunt eliminate.
  44) La articolul 83, cuvintele "fără a aduce atingere atribuţiilor secţiunii de transporturi a Comitetului economic şi social." sunt înlocuite cu "fără a aduce atingere atribuţiilor Comitetului economic şi social".
  45) La articolul 84, paragraful 2, al doilea alineat, cuvintele "Dispoziţiile procedurale din articolul 75, paragraful 1 şi 3" sunt înlocuite cu "Dispoziţiile procedurale din articolul 75".
  46) La articolul 87, cele doua alineate ale paragrafului 1 se contopesc într-un singur paragraf care va avea următorul conţinut:
  "(1) Consiliul, hotarind cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei şi după consultarea Parlamentului European, va adopta regulamentele şi directivele utile în vederea aplicării principiilor prevăzute în articolele 85 şi 86."
  47) La articolul 89, paragraful 1, cuvintele "încă din momentul intrării ei în funcţiune", sunt eliminate.
  48) Titulatura "Secţiunea 2 - Practicile de dumping" este suprimată.
  49) Articolul 91 este abrogat.
  50) Înainte de articolul 92, titulatura "Secţiunea 3" este înlocuită cu "Secţiunea 2".
  51) La articolul 92, paragraful 3, litera c), a doua fraza, care începe cu "Totuşi, ajutoarele alocate construcţiilor navale..." şi care se încheie cu "...faţă de statele terţe" este eliminata, iar partea care rămâne din litera c) se încheie printr-o virgula.
  52) La articolul 95, al treilea alineat este suprimat.
  53) Articolele 97 şi 100 B sunt abrogate.
  54) La articolul 101, alineatul 2, cuvintele "hotarind în unanimitate în cursul primei etape şi apoi cu majoritate calificată" sunt înlocuite cu "hotarind cu majoritate calificată";
  55) La articolul 109 E, paragraful 2, litera a), prima liniuţa, cuvintele fără a aduce atingere articolului 73 E sunt eliminate.
  56) Articolul 109 F se modifica după cum urmează:
  a) la paragraful 1, alineatul 2, cuvintele "la recomandarea Comitetului guvernatorilor băncilor centrale din statele membre", denumit în continuare "Comitetul guvernatorilor" sau a Consiliului IME, după caz, sunt înlocuite cu "la recomandarea Consiliului IME";
  b) la paragraful 1, este suprimat alineatul al patrulea, cu următorul conţinut: "Comitetul guvernatorilor va fi dizolvat la începutul celei de-a doua etape";
  c) la paragraful 8, este suprimat alineatul al treilea, cu următorul conţinut: "În cazurile în care prezentul tratat atribuie IME un rol consultativ, referirile la IME sunt considerate ca se referă la Comitetul guvernatorilor".
  57) Articolul 112 se modifica după cum urmează:
  a) la paragraful 1, primul alineat, cuvintele "înainte de sfârşitul perioadei de tranzitie" sunt eliminate;
  b) la paragraful 1, alineatul 2, cuvintele "Consiliul adopta în unanimitate până la sfârşitul etapei a doua şi apoi cu majoritate calificată" sunt înlocuite cu cuvintele "Consiliul adopta cu majoritate calificată".
  58) La articolul 129 C, paragraful 1, primul alineat, a treia liniuţa, cuvintele "Fondul de coeziune, care va fi creat cel tirziu până la 31 decembrie 1993, conform articolului 130 D" sunt înlocuite cu "Fondul de coeziune, creat conform articolului 130 D".
  59) La articolul 130 D, alineatul 2, cuvintele "Consiliul, hotarind după aceeaşi procedura, va crea până la 31 decembrie 1993, un Fond de coeziune, care va contribui..." sunt înlocuite cu "Un Fond de coeziune, creat de Consiliu, hotarind după aceeaşi procedura, contribuie...".
  60) La articolul 130 S, paragraful 5, a doua liniuţa, cuvintele "Fondul de coeziune, care se va înfiinţa până la 31 decembrie 1993, conform articolului 130 D" sunt înlocuite cu "Fondul de coeziune, creat conform articolului 130 D".
  61) La articolul 130 W, paragraful 3, expresia "convenţia ACP-CEE" este înlocuită cu expresia "convenţia ACP-CE".
  62) La articolul 131, alineatul 1, cuvintele "Belgia" şi "Italia" sunt eliminate, iar referirea la anexa IV este înlocuită printr-o referire la anexa II.
  63) Articolul 133 se modifica după cum urmează:
  a) la paragraful 1, cuvintele "eliminarea totală" sunt înlocuite cu "interzicerea", iar cuvintul "progresiv" este suprimat;
  b) la paragraful 2, cuvintele "eliminate progresiv" sunt înlocuite cu "interzise", iar referirile la articolele 13, 14, 15 şi 17 sunt suprimate, astfel încât paragraful se încheie cu "...conform dispoziţiilor articolului 12";
  c) la paragraful 3, alineatul 2, cuvintele "Taxele prevăzute de alineatul de mai sus vor fi totuşi progresiv reduse până la nivelul taxelor..." sunt înlocuite cu "Taxele prevăzute la alineatul de mai sus nu pot depăşi taxele...", iar a doua fraza care începe cu "Procentajele şi ritmul..." şi se încheie cu "...în ţara sau teritoriul importator" este eliminata;
  d) la paragraful 4, cuvintele "la intrarea în vigoare a prezentului tratat" sunt eliminate.
  64) Articolul 136 este înlocuit cu următorul text:
  "Art. 136. - Consiliul, hotarind în unanimitate, pe baza experienţei acumulate şi a principiilor înscrise în prezentul tratat, stabileşte dispoziţiile privind modalităţile şi procedura asocierii între tari şi teritorii şi Comunitate."
  65) Articolul 138 se modifica după cum urmează, pentru a include articolul 1, articolul 2, modificat prin articolul 5 al prezentului tratat, şi articolul 3, paragraful 1, din actul privind alegerea reprezentanţilor în Parlamentul European prin vot universal direct, anexat la decizia Consiliului din 20 septembrie 1976; anexa 2 a acestui act se aplică în continuare:
  a) în locul paragrafelor 1 şi 2, care au devenit caduce în baza articolului 1, articolului 2, modificat prin articolul 5 al prezentului tratat, şi articolului 3, paragraful 1, din actul privind alegerea reprezentanţilor în Parlamentul European prin vot universal direct, este introdus textul articolelor 1 şi 2 ale acestui act, după cum urmează:
  "(1) Reprezentanţii, în Parlamentul European, ai popoarelor statelor reunite în Comunitate, sunt aleşi prin vot universal direct.
  (2) Numărul reprezentanţilor aleşi în fiecare stat este fixat după cum urmează:
  Belgia .................... 25
  Danemarca ................. 16
  Germania .................. 99
  Grecia .................... 25
  Spania .................... 64
  Franţa .................... 87
  Irlanda ................... 15
  Italia .................... 87
  Luxemburg ................. 6
  Olanda .................... 31
  Austria ................... 21
  Portugalia ................ 25
  Finlanda .................. 16
  Suedia .................... 22
  Marea Britanie ............ 87.
  În cazul modificării prezentului paragraf, numărul reprezentanţilor aleşi în fiecare stat membru trebuie să asigure reprezentarea adecvată a popoarelor statelor reunite în Comunitate";
  b) după noile paragrafe 1 şi 2, se introduce textul articolului 3, paragraful 1, al actului menţionat anterior, după cum urmează:
  "(3) Reprezentanţii sunt aleşi pentru o perioadă de cinci ani";
  c) actualul paragraf 3, modificat prin articolul 2 din prezentul tratat, devine paragraful 4;
  d) paragraful 4, adăugat prin paragraful 2 al prezentului tratat, devine paragraful 5.
  66) La articolul 158, paragraful 3 este suprimat.
  67) La articolul 166, primul alineat, cuvintele "de la data aderărilor, până la 6 octombrie 2000" sunt înlocuite cu "de la 1 ianuarie 1995, până la 6 octombrie 2000".
  68) La articolul 188 B, paragraful 3, al doilea alineat, care începe cu "Totuşi, cu ocazia primelor numiri...", este suprimat.
  69) La articolul 197, al doilea alineat, care începe cu "Ei conţine, în special,...", este suprimat.
  70) La articolul 207, alineatele 2, 3, 4 şi 5 sunt suprimate.
  71) În locul articolului 212, este inserat textul articolului 24, paragraful 1, alineatul 2, al Tratatului instituind un Consiliu unic şi o Comisie unica ale Comunităţilor Europene; acest nou articol 212 are următorul conţinut:
  "Art. 212. - Consiliul, hotarind cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei şi după consultarea altor instituţii vizate, adopta statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi regimul aplicabil altor agenţi ai acestor Comunităţi."
  72) În locul articolului 218, este inserat textul adaptat al articolului 28, alineatul 1, al Tratatului instituind un Consiliu unic şi o Comisie unica ale Comunităţilor Europene; acest nou articol 218 are următorul conţinut:
  "Art. 218. - Comunitatea Europeană se bucura pe teritoriul statelor membre de privilegiile şi imunităţile necesare îndeplinirii misiunii sale, în condiţiile stabilite în protocolul anexa la prezentul tratat. Acelaşi lucru este valabil şi pentru Banca Centrala Europeană, Institutul Monetar European şi Banca Europeană de Investiţii."
  73) La articolul 221, cuvintele "Într-un termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului tratat, statele membre vor acorda..." sunt înlocuite cu "Statele membre acorda...".
  74) La articolul 223, paragrafele 2 şi 3 se contopesc şi sunt înlocuite cu textul următor:
  "(2) Consiliul, hotarind în unanimitate, la propunerea Comisiei, poate modifica lista de produse cărora li se aplică dispoziţiile paragrafului 1, litera b), lista pe care a stabilit-o la 15 aprilie 1958."
  75) Articolul 226 se abroga.
  76) articolul 227 se modifica după cum urmează:
  a) la paragraful 3, referirea la anexa IV este înlocuită printr-o referire la anexa II;
  b) după paragraful 4, este introdus următorul paragraf:
  "(5) Dispoziţiile prezentului tratat se aplică Insulelor Aland, conform dispoziţiilor care figurează în Protocolul nr. 2 al Actului privind condiţiile de aderare a Republicii Austria, a Republicii Finlanda şi a Regatului Suediei";
  c) fostul paragraf 5 devine paragraful 6, iar punctul d) al acestui paragraf, privind Insulele Aland este suprimat; textul de la litera c) se termina cu punct.
  77) La articolul 229, primul alineat, cuvintele "cu organele Naţiunilor Unite, cu cele ale instituţiilor sale specializate şi cu cele ale Acordului general asupra tarifelor vamale şi comerţului" sunt înlocuite cu "cu organele Naţiunilor Unite şi cu cele ale instituţiilor sale specializate".
  78) La articolul 234, primul alineat, cuvintele "înainte de intrarea în vigoare a prezentului tratat" sunt înlocuite cu "înainte de 1 ianuarie 1958 sau, pentru statele care au aderat ulterior, înainte de data aderării lor".
  79) Titulatura "Intrarea în funcţiune a instituţiilor" este eliminata.
  80) Articolele 241 la 246 sunt abrogate.
  81) La articolul 248, este adăugat un nou alineat, după cum urmează:
  "În virtutea tratatelor de adeziune, sunt egal autentice, versiunile prezentului tratat în limbile daneza, engleza, finlandeza, greaca, irlandeza, portugheză, spaniola şi suedeza. "
  II. Anexe
  1) Anexa I, "Listele A-G prevăzute în articolele 19 şi 20 din tratat" este suprimată.
  2) Anexa II, "Listele prevăzute în articolul 38 din tratat" devine anexa I, iar referirile la "anexa II a tratatului" devin referiri la "anexa I a tratatului"
  3) Anexa III, "Listele tranzacţiilor invizibile prevăzute în articolul 38 II din tratat", este suprimată.
  4) Anexa IV, "Ţările şi teritoriile de peste mari cărora li se aplică dispoziţiile din partea a patra a tratatului", devine anexa II. Ea este actualizată şi are următorul conţinut:
  "Anexa IV
  Ţările şi teritoriile de peste mari cărora li se aplică dispoziţiile din partea a patra a Tratatului
  Groenlanda
  Noua Caledonie şi teritoriile dependente
  Polinezia Franceza
  Ţările australe şi antarctice franceze
  Insulele Wallis-et-Futuna
  Mayotte
  Saint Pierre-et-Miquelon
  Aruba
  Antilele olandeze:
  Bonaire
  Curacao
  Saba
  Sf. Eustatius
  Sf. Maarten
  Anguilla
  Insulele Cayman
  Insulele Falkland
  Georgia de Sud şi Insulele Sandwich de Sud
  Montserrat
  Pitcairn
  Sfânta Elena şi teritoriile dependente
  Teritoriul antarctic britanic
  Teritoriile britanice din Oceanul Indian
  Insulele Turks şi Caicos
  Insulele Virgine Britanice
  Bermudele".
  III. Protocoale şi alte acte
  1) Următoarele protocoale şi acte sunt abrogate:
  a) Protocolul care modifica Protocolul asupra privilegiilor şi imunităţilor Comunităţii Economice Europene;
  b) Protocol privind comerţul interior german şi problemele conexe;
  c) Protocol referitor la anumite dispoziţii privind Franţa;
  d) Protocol privind Marele Ducat al Luxemburgului;
  e) Protocol privind mărfurile originare şi de provenienţă din anumite tari şi care beneficiază de un regim special la importul într-unul din statele membre;
  f) Protocol privind uleiurile minerale şi unele derivate ale acestora;
  g) Protocol care priveşte aplicarea Tratatului instituind Comunitatea Economică Europeană regiunilor neeuropene ale Regatului Olandei;
  h) Convenţia de aplicare privind asocierea ţărilor şi teritoriilor de peste mari la Comunitate:
  - Protocolul privind contingentul tarifar pentru importurile de banane;
  - Protocolul privind contingentul tarifar pentru importurile de cafea verde.
  2) La finele Protocolului asupra statutului Băncii Europene de Investiţii, este eliminata lista semnatarilor.
  3) Protocolul asupra statutului Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene se modifica după cum urmează:
  a) cuvintele "AU DESEMNAT, în acest scop, ca plenipotentiari ai lor pe", precum şi lista sefilor de stat şi a plenipotentiarilor lor, sunt suprimate;
  b) cuvintele "CARE, având depline puteri, recunoscute ca valabile şi date în forma cuvenită", sunt eliminate, iar, în forma în care rămâne, alineatul are următorul conţinut: "AU CONVENIT asupra următoarelor dispoziţii, care constituie anexe la Tratatul instituind Comunitatea Europeană";
  c) la articolul 3, este adăugat un al patrulea alineat, care va avea textul adaptat al articolului 21 al Protocolului asupra privilegiilor şi imunităţilor Comunităţilor Europene; acest al patrulea alineat are următorul enunt:
  "Articolele 12 la 15, inclusiv, şi articolul. 18 din protocolul asupra privilegiilor şi imunităţilor Comunităţilor Europene se aplică judecătorilor, avocaţilor generali, grefierului şi raportorilor adjuncţi ai Curţii de Justiţie, fără a aduce atingere dispoziţiilor privind imunitatea de jurisdicţie a judecătorilor, care sunt cuprinse în alineatele precedente;"
  d) articolul 57 este abrogat;
  e) formula finala "Drept care, subsemnaţii plenipotentiari au semnat acest Protocol" este suprimată;
  f) lista semnatarilor este suprimată.
  4) La articolul 40 al Protocolului asupra statutului Sistemului European de Bănci Centrale şi al Băncii Centrale Europene, cuvintele "anexat Tratatului instituind un Consiliu unic şi o Comisie unica a Comunităţilor Europene" sunt eliminate.
  5) La articolul 21 al Protocolul asupra statutului Institutului Monetar European, cuvintele "anexat Tratatului instituind un Consiliu unic şi o Comisie unica a Comunităţilor Europene" sunt eliminate.
  [Punctele 6) la 9) precizează modificările aduse Protocolului privind Italia, Protocolului privind mărfurile originare şi de provenienţă din anumite tari şi care beneficiază de un regim special la importul într-unul din statele membre, Protocolului privind importurile în Comunitate de produse petroliere rafinate în Antilele Olandeze şi Protocolului asupra regimului special aplicabil Groenlandei. Având în vedere ca în volumul de faţa nu am reprodus textele acestor protocoale, am considerat inutil sa reproducem aceste modificări.]


  Articolul 7

  (Conţine modificările aduse Tratatului CECA; nereprodus.)


  Articolul 8

  (Conţine modificările aduse Tratatului CEEA; nereprodus.)


  Articolul 9

  (Conţine dispoziţiile care rămân în vigoare din Convenţia din 25 martie 1957 privind anumite instituţii comune pentru Comunitatile Europene şi Tratatul din 8 aprilie 1965 instituind un Consiliu unic şi o Comisie unica a Comunităţilor Europene, în urma abrogării acestora; nereprodus.)


  Articolul 10

  (1) Abrogarea sau suspendarea, prin prezenta parte, a dispoziţiilor caduce din Tratatul instituind Comunitatea Europeană, din Tratatul instituind Comunitatea Europeană a Carbunelui şi Otelului şi din Tratatul instituind Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, astfel cum erau în vigoare înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam şi adaptarea unora dintre dispoziţiile lor nu aduc atingere efectelor juridice şi nici dispoziţiilor acestor tratate, mai ales celor care privesc termenele acordate, şi nici celor din tratatele de adeziune.
  (2) Efectele juridice ale actelor în vigoare, adoptate în baza respectivelor tratate, nu sunt afectate.
  (3) Prevederile de mai sus se aplică şi în cazul abrogării Convenţiei din 25 martie 1957 privind anumite instituţii comune pentru Comunitatile Europene şi Tratatului din 8 aprilie 1965 instituind un Consiliu unic şi o Comisie unica ale Comunităţilor Europene.


  Articolul 11

  Dispoziţiile Tratatului instituind Comunitatea Europeană, ale Tratatului instituind Comunitatea Europeană a Carbunelui şi Otelului şi ale Tratatului instituind Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, care privesc competenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene şi exercitarea acestei competente, sunt aplicabile dispoziţiilor prezentei părţi, precum şi Protocolului asupra privilegiilor şi imunităţilor, avut în vedere la articolul 98, paragraful 5.


  Partea a treia DISPOZIŢII GENERALE ŞI FINALE


  Articolul 12

  (1) Articolele, titlurile şi secţiunile Tratatului privind Uniunea Europeană şi ale Tratatului instituind Comunitatea Europeană, modificate prin dispoziţiile prezentului tratat, sunt renumerotate conform tabelului de echivalente care figurează la anexa prezentului tratat şi care face parte integrantă din acesta.
  (2) Referirile incrucisate la articolele, titlurile şi secţiunile din tratatul privind Uniunea Europeană şi din tratatul instituind Comunitatea Europeană, precum şi între ele, vor fi adaptate în mod corespunzător. Acelaşi regim îl vor avea şi referirile la articolele, titlurile şi secţiunile din aceste tratate conţinute în celelalte tratate comunitare.
  (3) Referirile la articolele, titlurile şi secţiunile din tratatele avute în vedere la paragraful 2 conţinute în alte instrumente sau acte vor fi înţelese ca referiri la articolele, titlurile şi secţiunile din tratat asa cum au fost renumerotate conform paragrafului 1 şi, respectiv, conform paragrafelor acestor articole, renumerotate prin anumite dispoziţii ale articolelor 7 şi 8.


  Articolul 13

  Prezentul tratat este încheiat pentru o durată nelimitată.


  Articolul 14

  (1) Prezentul tratat va fi ratificat de Inaltele Părţi Contractante, potrivit normelor constituţionale respective. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la guvernul Republicii Italiene.
  (2) Prezentul tratat va intră în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni care urmează după depunerea instrumentului de ratificare de către ultimul stat semnatar care va îndeplini aceasta formalitate.


  Articolul 15

  Prezentul tratat, redactat într-un exemplar în limbile daneza, engleza, finlandeza, franceza, germană, greaca, irlandeza, italiana, olandeza, portugheză, spaniola şi suedeza, textele în fiecare limba fiind egal autentice, va fi depus în arhivele guvernului Republicii Italiene, care va remite cîte o copie certificată pentru conformitate fiecăruia dintre guvernele celorlalte state semnatare.

  A. Protocoale anexe la Tratatul privind Uniunea Europeană
  PROTOCOL - la articolul J.7 din Tratatul privind Uniunea Europeană

  INALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE,
  Luând în considerare necesitatea aplicării depline a dispoziţiilor articolului J.7, paragraful 1, alineatul 2, şi paragraful 3, din Tratatul privind Uniunea Europeană;
  Luând în considerare faptul ca politica desfăşurată de Uniune în baza articolului J.7 nu trebuie să afecteze caracterul specific al politicii de securitate şi de apărare a anumitor state membre, ca aceasta politica trebuie să respecte obligaţiile care decurg din Tratatul Atlanticului de Nord pentru anumite state care considera ca apărarea lor comuna se realizează în cadrul NATO, şi ca aceasta politica trebuie să fie compatibila cu politica comuna de securitate şi de apărare stabilită în cadrul acestei organizaţii;
  Au convenit asupra următoarei prevederi, care va fi anexată Tratatului Uniunii Europene:
  Uniunea Europeană, în colaborare cu Uniunea Europei Occidentale, va elabora măsuri care să imbunatateasca cooperarea dintre ele, în termen de un an de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam.

  B. Protocoale anexe la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul instituind Comunitatea Europeană
  PROTOCOL - de integrare a acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene

  INALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE ALE TRATATULUI DE LA AMSTERDAM
  Constatind ca acordurile referitoare la suprimarea graduala a controalelor la frontierele comune, semnate de unele state membre ale Uniunii Europene la Schengen, la 14 iunie 1985 şi la 19 iunie 1990, şi ca acordurile conexe şi reglementările adoptate pe baza acestor acorduri urmăresc sa consolideze integrarea europeană şi, în special, să permită Uniunii sa devină mai rapid un spaţiu al libertăţii, securităţii şi justiţiei;
  Dorind sa integreze acordurile şi reglementările menţionate mai sus în cadrul Uniunii Europene;
  Confirmind ca prevederile acquis-ului Schengen sunt aplicabile doar dacă şi numai atât timp cît sunt compatibile cu dreptul Uniunii Europene şi cu cel comunitar;
  Luând în considerare poziţia specială a Danemarcei;
  Luând în considerare ca Irlanda şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord nu sunt părţi ale acordurilor menţionate, pe care nu le-au semnat; ca este preferabil, totuşi, sa acorde acestor state membre posibilitatea de a accepta aceste acorduri, în tot sau în parte;
  Recunoscind ca este necesar, în consecinţa, să se apeleze la prevederile Tratatului privind Uniunea Europeană şi ale Tratatului instituind Comunitatea Europeană care se referă la cooperarea intensificata dintre unele state membre şi ca este preferabil sa nu se apeleze la aceste dispoziţii decît în ultima instanţa;
  Luând în considerare necesitatea de a menţine relaţii privilegiate cu Republica Islandei şi cu Regatul Norvegiei, state care au confirmat intenţia lor de a subscrie la dispoziţiile menţionate mai sus, pe baza acordului semnat la Luxemburg în 19 decembrie 1996,
  Au convenit asupra următoarelor prevederi, care vor fi anexate Tratatului privind Uniunea Europeană şi Tratatului instituind Comunitatea Europeană:

  Articolul 1

  Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Republica Italiana, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Olandei, Republica Austriei, Republica Portugheză, Republica Finlandei şi Regatul Suediei, semnatare ale acordurilor de la Schengen, sunt autorizate sa stabilească o strinsa cooperare între ele în domeniile care ţin de sfera de aplicare a acestor acorduri şi a dispoziţiilor conexe, asa cum sunt enumerate în anexele prezentului protocol, denumite în continuare "acquis-ul Schengen". Aceasta cooperare se va desfăşura în cadrul juridic şi instituţional al Uniunii Europene, cu respectarea dispoziţiilor pertinente ale Tratatului privind Uniunea Europeană şi ale Tratatului instituind Comunitatea Europeană.


  Articolul 2

  (1) De la data intrării în vigoare a Tratatului de la Amsterdam, acquis-ul Schengen, inclusiv deciziile Comitetului executiv instituit de acordurile Schengen care au fost adoptate înainte de această dată, se vor aplica de îndată celor treisprezece state membre la care face referire articolul 1, fără a aduce atingere paragrafului 2 al prezentului articol. De la aceeaşi dată, Consiliul se va substitui Comitetului executiv.
  Consiliul, hotarind cu unanimitatea membrilor menţionaţi în articolul 1, va lua orice măsură necesară pentru implementarea acestui paragraf. Consiliul, hotarind în unanimitate, va determina, în conformitate cu dispoziţiile pertinente ale tratatelor, temeiul juridic pentru fiecare dispoziţie sau decizie care face parte din acquis-ul Schengen.
  Cu privire la aceste decizii şi dispoziţii, şi în conformitate cu temeiul juridic determinat de Consiliu, Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene îşi va exercita competentele care îi sunt conferite prin dispoziţiile pertinente din tratate, care sunt aplicabile. În nici o situaţie, Curtea nu va avea competenţa să se pronunţe asupra măsurilor sau deciziilor referitoare la menţinerea ordinii publice şi la salvgardarea securităţii interne.
  Atât timp cît măsurile menţionate mai sus nu au fost adoptate, şi fără a se aduce atingere articolului 5, paragraful 2, dispoziţiile şi deciziile care constituie acquis-ul Schengen vor fi considerate ca fiind acte întemeiate pe titlul VI din Tratatul privind Uniunea Europeană.
  (2) Prevederile paragrafului 1 se vor aplica statelor membre care au semnat protocolul de aderare la acordurile Schengen începând de la datele stabilite de Consiliu cu unanimitatea membrilor săi menţionaţi în articolul 1, cu excepţia cazului în care condiţiile de aderare ale unui stat la acquis-ul Schengen nu au fost îndeplinite înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam.


  Articolul 3

  Faţa de acele părţi la aquis-ul Schengen, care sunt considerate ca având ca temei juridic titlul III A din Tratatul instituind Comunitatea Europeană, Danemarca îşi păstrează aceleaşi drepturi şi obligaţii şi în urma determinării prevăzute în articolul 2, paragraful 1, alineatul 2.
  Faţa de acele părţi la aquis-ul Schengen, care sunt considerate ca având ca temei juridic titlul VI din Tratatul privind Uniunea Europeană, Danemarca îşi păstrează aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi celelalte state semnatare ale acordurilor de la Schengen.


  Articolul 4

  Irlanda şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, care nu au subscris la acquis-ul Schengen, pot în orice moment sa ceara sa participe, în tot sau în parte, la acest acquis.
  Consiliul decide asupra cererii cu votul tuturor membrilor săi menţionaţi în articolul 1 şi cu votul reprezentantului statului membru în cauza.


  Articolul 5

  (1) Propunerile şi initiativele bazate pe aquis-ul Schengen sunt supuse dispoziţiilor pertinente ale tratatelor.
  În acest context, dacă Irlanda sau Regatul Unit, sau nici una din cele doua, nu au notificat în scris preşedintelui Consiliului, într-un termen rezonabil, ca doresc sa participe, autorizaţia prevăzută în articolul 5 A din Tratatul instituind Comunitatea Europeană sau în articolul K.12 din Tratatul privind Uniunea Europeană, este reputat acordată statelor membre prevăzute la paragraful 1, precum şi Irlandei sau Regatului Unit, dacă una sau cealaltă doreşte sa participe la domeniile de cooperare în cauza.


  Articolul 6

  Republica Islandei şi Regatul Norvegiei sunt asociate în implementarea acquis-ului Schengen şi în urmărirea dezvoltării lui, în baza acordului semnat la Luxemburg în 19 decembrie 1996. În acest scop, în cadrul unui acord cu aceste state, încheiat de Consiliu hotarind cu unanimitatea membrilor menţionaţi în articolul 1, vor fi prevăzute proceduri adecvate. Un astfel de acord va include şi dispoziţii privind contribuţia Islandei şi a Norvegiei la orice consecinţe financiare care rezultă din implementarea acestui Protocol.
  Un acord separat se va încheia între Consiliu, hotarind în unanimitate, şi Islanda şi Norvegia, pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor între Irlanda şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, pe de o parte, şi Islanda şi Norvegia pe de altă parte, în domeniile acquis-ului Schengen care se aplică acestor state.


  Articolul 7

  Consiliul, hotarind cu majoritate calificată, va adopta măsurile de integrare a Secretariatului Schengen în Secretariatul general al Consiliului.


  Articolul 8

  În vederea admiterii unor noi state membre în Uniunea Europeană, acquis-ul Schengen şi măsurile subsecvente luate de instituţii în aplicarea acestuia vor fi considerate ca un acquis care trebuie acceptat pe deplin de statele candidate la aderare.


  Anexă

  Acquis-ul Schengen
  1. Acordul semnat la 14 iunie 1985 între guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania şi Republicii Franceze privind suprimarea graduala a controalelor la frontierele lor comune.
  2. Convenţia de aplicare a Acordului de la Schengen din 14 iunie 1985 privind suprimarea graduala a controalelor la frontierele lor comune, încheiată la 19 iunie 1990, între Regatul Belgiei, Republica Franceza, Republica Federala Germania, Marele Ducat al Luxemburgului şi Regatul Olandei, ca şi Actul final şi declaraţiile comune anexate.
  3. Protocoalele şi acordurile de aderare la Acordul din 1985 şi la Convenţia de aplicare din 1990 cu Italia (semnate la Paris în 27 noiembrie 1990), Spania şi Portugalia (ambele semnate la Bonn în 28 aprilie 1991), Grecia (semnate la Madrid în 6 noiembrie 1992), Austria (semnate la Bruxelles în 28 aprilie 1995) şi cu Danemarca, Finlanda şi Suedia (toate semnate la Luxemburg în 19 decembrie 1996), ca şi Actele finale şi declaraţiile anexate.
  4. Deciziile şi declaraţiile adoptate de Comitetul executiv instituit prin Convenţia de aplicare din 1990, şi de asemenea actele adoptate în vederea implementarii Convenţiei de organele cărora Comitetul executiv le-a conferit puterea de a lua decizii.

  PROTOCOL - asupra aplicării anumitor aspecte ale articolului 7 A din Tratatul instituind Comunitatea Europeană Regatului Unit şi Irlandei

  INALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE,
  Dorind sa clarifice anumite probleme privind Regatul Unit şi Irlanda,
  Având în vedere existenta, de mai mulţi ani, a unor înţelegeri speciale privind călătoriile între Regatul Unit şi Irlanda,
  Au convenit asupra următoarelor dispoziţii, care sunt anexate Tratatului instituind Comunitatea Europeană şi Tratatului privind Uniunea Europeană:

  Articolul 1

  În pofida articolului 7 A din Tratatul instituind Comunitatea Europeană, a oricăror alte dispoziţii ale acestui tratat sau ale Tratatului privind Uniunea Europeană, a oricăror alte măsuri adoptate în baza acestor tratate sau a oricărui acord internaţional încheiat de Comunitate sau de Comunitate şi statele sale membre cu unul sau mai multe state terţe, Regatul Unit este abilitat să efectueze, la frontierele sale cu alte state membre, asupra persoanelor care doresc să între pe teritoriul sau, controalele pe care le considera necesare pentru:
  a) a verifica dacă cetăţenii statelor părţi contractante la Acordul asupra Spaţiului Economic European sau persoanele aflate în întreţinerea lor, care exercită drepturi conferite de dreptul comunitar, precum şi cetăţenii altor state, cărora le-au fost conferite aceste drepturi printr-un acord la care Regatul Unit este parte, au dreptul de a intră în Regatul Unit; şi
  b) a decide acordarea sau neacordarea autorizaţiei de a intra pe teritoriul Regatului Unit unei persoane.
  Nici articolul 7 A din Tratatul instituind Comunitatea Europeană, nici o alta dispoziţie din acest tratat sau din Tratatul privind Uniunea Europeană, şi nici o măsura adoptată în aplicarea acestora, nu aduc atingere în nici un fel dreptului Regatului Unit de a institui şi exercită astfel de controale. Referirile la Regatul Unit din prezentul articol includ teritoriile pentru ale căror relaţii externe este responsabil Regatul Unit.


  Articolul 2

  Regatul Unit şi Irlanda pot continua sa încheie între ele înţelegeri privind circulaţia persoanelor între teritoriile lor ("zona comuna de călătorie"), respectînd întru totul drepturile persoanelor prevăzute la articolul 1 primul alineat, litera a) din prezentul protocol. În consecinţa, atât timp cît aceste înţelegeri sunt în vigoare, dispoziţiile articolului 1 din prezentul protocol se aplică Irlandei în aceleaşi condiţii ca şi Regatului Unit. Nici articolul 7 A din Tratatul instituind Comunitatea Europeană, nici o alta dispoziţie din acest tratat sau din Tratatul privind Uniunea Europeană susmenţionate, şi nici o măsura adoptată în aplicarea acestora, nu aduc atingere în nici un fel acestor înţelegeri.


  Articolul 3

  Celelalte state membre sunt abilitate să efectueze, la frontierele lor sau la orice punct de intrare pe teritoriul lor, astfel de controale în aceleaşi scopuri ca cele enunţate în articolul 1 din prezentul protocol, asupra persoanelor care doresc să între pe teritoriul lor venind din Regatul Unit sau din alt teritoriu pentru ale cărui relaţii externe este responsabil Regatul Unit, sau din Irlanda, în măsura în care dispoziţiile articolului 1 din prezentul protocol sunt aplicabile acestei tari.
  Articolul 7 A din Tratatul instituind Comunitatea Europeană, dispoziţiile din acest tratat sau din Tratatul privind Uniunea Europeană susmenţionate, şi măsurile adoptate în aplicarea acestora, nu aduc atingere în nici un fel dreptului celorlalte state membre de a adopta sau efectua asemenea controale.

  PROTOCOL - asupra poziţiei Regatului Unit şi a Irlandei

  INALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE,
  Dorind sa clarifice anumite probleme privind Regatul Unit şi Irlanda,
  Luând în considerare Protocolul asupra aplicării anumitor aspecte ale articolului 7 A ale Tratatului instituind Comunitatea Europeană Regatului Unit şi Irlandei,
  Au convenit asupra următoarelor dispoziţii, care sunt anexate Tratatului instituind Comunitatea Europeană şi Tratatului privind Uniunea Europeană:

  Articolul 1

  Sub rezerva articolului 3, Regatul Unit şi Irlanda nu iau parte la adoptarea de către Consiliu a măsurilor propuse care intra sub incidenţa titlului III A din Tratatul instituind Comunitatea Europeană. Prin derogare de la articolul 148, paragraful 2 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană, majoritatea calificată este definită ca fiind aceeaşi proporţie a voturilor ponderate a membrilor Consiliului interesaţi ca cea stabilită în susmentionatul articol 148, paragraful 2. Pentru deciziile pe care Consiliul trebuie să le ia în unanimitate, este necesară unanimitatea membrilor săi, cu excepţia reprezentanţilor guvernelor Regatului Unit şi Irlandei.


  Articolul 2

  În virtutea articolului 1 şi sub rezerva articolelor 3, 4 şi 6, nici o dispoziţie a titlului lII A din Tratatul instituind Comunitatea Europeană, nici o măsura adoptată în aplicarea acestui titlu, nici o dispoziţie a oricărui acord internaţional încheiat de Comunitate în aplicarea acestui titlu şi nici o decizie a Curţii de Justiţie prin care se interpretează aceste dispoziţii sau măsuri nu sunt obligatorii pentru Regatul Unit şi Irlanda sau nu li se aplică. Aceste dispoziţii, măsuri sau decizii nu aduc atingere în nici un fel competentelor, drepturilor şi obligaţiilor acestor state. Aceste dispoziţii, măsuri sau decizii nu modifica cu nimic acquis-ul comunitar şi nu fac parte din dreptul comunitar, asa cum se aplică acestea Regatului Unit sau Irlandei.


  Articolul 3

  (1) În În termen de trei luni de la data prezentării către Consiliul a unei propuneri sau iniţiative luate în aplicarea titlului III A din Tratatul instituind Comunitatea Europeană, Regatul Unit şi Irlanda pot notifica în scris preşedintelui Consiliului dorinţa lor de a participa la adoptarea şi la aplicarea măsurii propuse, după care acest stat este abilitat sa participe la aceste proceduri. Prin derogare de la articolul 148, paragraful 2 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană, majoritatea calificată este definită ca fiind aceeaşi proporţie a voturilor ponderate a membrilor Consiliului interesaţi ca cea stabilită în susmentionatul articol 148, paragraful 2.
  Pentru deciziile pe care Consiliul trebuie să le ia în unanimitate, este necesară unanimitatea membrilor săi, cu excepţia membrului care nu a făcut o asemenea notificare. O măsura adoptată conform acestui paragraf este obligatorie pentru toate statele membre care au participat la adoptarea sa.
  (2) Dacă, după un termen rezonabil, o măsura prevăzută la paragraful 1 nu poate fi adoptată cu participarea Regatului Unit sau a Irlandei, Consiliul poate adopta această măsură în conformitate cu articolul 1, fără participarea Regatului Unit sau a Irlandei. În acest caz, se aplică articolul 2.


  Articolul 4

  În orice moment după adoptarea de către Consiliu a unei măsuri în aplicarea titlului III A din Tratatul instituind Comunitatea Europeană, Regatul Unit şi Irlanda pot sa notifice Consiliului şi Comisiei ca doresc sa accepte această măsură. În acest caz, se aplică MUTATIS MUTANDIS procedura prevăzută de articolul 5 A, paragraful 3 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană.


  Articolul 5

  Un stat membru pentru care nu este obligatorie o măsura adoptată în aplicarea titlului III A din Tratatul instituind Comunitatea Europeană nu va suporta nici o consecinţa financiară a acelei măsuri, cu excepţia costurilor administrative datorate instituţiilor.


  Articolul 6

  Atunci când, în cazurile prevăzute în prezentul protocol, o măsura adoptată de Consiliu în aplicarea titlului III A din Tratatul instituind Comunitatea Europeană este obligatorie pentru Regatul Unit sau Irlanda, acestui stat i se vor aplica, în privinta măsurii în cauza, dispoziţiile pertinente ale tratatului, inclusiv articolul 73 P.


  Articolul 7

  Articolele 3 şi 4 nu aduc atingere Protocolului de integrare a acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene.


  Articolul 8

  Irlanda poate notifica în scris preşedintelui Consiliului că nu doreşte sa i se aplice dispoziţiile prezentului protocol. În acest caz, Irlandei i se vor aplica dispoziţiile normale ale tratatului.

  PROTOCOL - asupra poziţiei Danemarcei

  INALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE,
  Reamintind decizia sefilor de stat sau de guvern, reuniti în cadrul intilnirii Consiliului Europei de la Edinburgh din 12 decembrie 1992, privind anumite probleme ridicate de Danemarca referitor la Tratatul privind Uniunea Europeană,
  Luând nota de poziţia Danemarcei în privinta cetateniei, a Uniunii economice şi monetare, a politicii de apărare şi în privinta justiţiei şi a afacerilor interne, asa cum a fost precizată în decizia de la Edinburgh,
  Având în vedere articolul 3 al Protocolului de integrare a acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene,
  Au convenit asupra următoarelor dispoziţii, care sunt anexate Tratatului instituind Comunitatea Europeană şi Tratatului privind Uniunea Europeană:

  Partea I


  Articolul 1

  Danemarca nu participa la adoptarea de către Consiliu a măsurilor propuse în temeiul titlului III A din Tratatul instituind Comunitatea Europeană. Prin derogare de la articolul 148, paragraful 2 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană, majoritatea calificată este definită ca fiind aceeaşi proporţie a voturilor ponderate ale membrilor Consiliului interesaţi ca cea stabilită în susmentionatul articol 148, paragraful 2. Pentru deciziile pe care Consiliul trebuie să le ia în unanimitate, este necesară unanimitatea membrilor săi, cu excepţia reprezentantului guvernului Danemarcei.


  Articolul 2

  Nici o dispoziţie a titlului III A din Tratatul instituind Comunitatea Europeană, nici o măsura adoptată în aplicarea acestui titlu, nici o dispoziţie a oricărui acord internaţional încheiat de Comunitate în aplicarea acestui titlu şi nici o decizie a Curţii de Justiţie prin care se interpretează aceste dispoziţii sau măsuri nu sunt obligatorii pentru Danemarca sau nu i se aplică. Aceste dispoziţii, măsuri sau decizii nu aduc atingere în nici un fel competentelor, drepturilor şi obligaţiilor Danemarcei. Aceste dispoziţii, măsuri sau decizii nu modifica cu nimic acquis-ul comunitar şi nu fac parte din dreptul comunitar, asa cum se aplică acestea Danemarcei.


  Articolul 3

  Danemarca nu suporta consecinţele financiare ale măsurilor prevăzute la articolul 1, cu excepţia costurilor administrative datorate instituţiilor.


  Articolul 4

  Articolele 1, 2 şi 3 nu se aplică măsurilor prin care se determina statele terţe ai căror cetăţeni au nevoie de viza atunci când traverseaza granitele externe ale statelor membre şi nici măsurilor privind instituirea unui model tip de viza.


  Articolul 5

  (1) Într-un termen de şase luni de la data la care Consiliul a adoptat o decizie cu privire la o propunere sau iniţiativa menita sa dezvolte acquis-ul Schengen în aplicarea titlului III A din Tratatul instituind Comunitatea Europeană, Danemarca decide dacă va implementa sau nu decizia în dreptul sau intern. Dacă decide sa o facă, aceasta decizie va da naştere unei obligaţii de drept internaţional între Danemarca şi celelalte state membre prevăzute la articolul 1 din Protocolului de integrare a acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene, precum şi faţă de Irlanda şi de Regatul Unit, dacă aceste state membre participa la domeniile de cooperare în chestiune.
  (2) Dacă Danemarca decide sa nu aplice o decizie a Consiliului dintre cele prevăzute în paragraful 1, statele membre prevăzute la articolul 1 al Protocolului de integrare a acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene vor discuta măsurile adecvate care urmează să fie luate.
  Partea II


  Articolul 6

  În ceea ce priveşte măsurile adoptate de Consiliu în domeniile reglementate de articolele J.3, paragraful I şi J.7 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Danemarca nu participa la elaborarea şi implementarea deciziilor şi acţiunilor Uniunii care au implicaţii în materia apărării, dar nu va împiedica dezvoltarea unei cooperări mai strinse în acest domeniu. Prin urmare, Danemarca nu participa la adoptarea acestora. Danemarca nu este obligată să contribuie la finanţarea cheltuielilor operationale generate de asemenea măsuri.


  Articolul 7

  Danemarca poate, în orice moment, în conformitate cu normele sale constituţionale, sa informeze celelalte state membre că nu mai doreşte să se prevaleze de prezentul protocol, în tot sau în parte. În acest caz, Danemarca va aplica fără rezerve toate măsurile pertinente luate în cadrul Uniunii Europene şi care vor fi atunci în vigoare.

  C. Protocoale anexe la Tratatul instituind Comunitatea Europeană
  PROTOCOL - privind dreptul de azil pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene

  INALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE,
  Luând în considerare faptul ca, în conformitate cu articolul F, paragraful 2, din Tratatul privind Uniunea Europeană, Uniunea respecta drepturile fundamentale, asa cum sunt garantate de Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, semnată la Roma în 4 noiembrie 1950;
  Luând în considerare faptul ca Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene este competenţa să asigure respectarea dreptului de către Comunitatea Europeană, în interpretarea şi aplicarea articolului F, paragraful 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană;
  Luând în considerare ca, în conformitate cu articolul O din Tratatul privind Uniunea Europeană, orice stat care solicită sa devină membru al Uniunii trebuie să respecte principiile enunţate în articolul F, paragraful 1 din Tratatul privind Uniunea Europeană;
  Luând în considerare ca articolul 236 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană creează un mecanism de suspendare a anumitor drepturi în cazul încălcării grave şi persistente a acestor principii de către un stat membru;
  Reamintind ca fiecare cetăţean al unui stat membru, ca cetăţean al Uniunii, se bucura de un statut special şi de o protecţie specială care sunt garantate de statele membre în conformitate cu dispoziţiile părţii a doua a Tratatul instituind Comunitatea Europeană;
  Luând în considerare ca Tratatul instituind Comunitatea Europeană stabileşte un spaţiu fără frontiere interne şi acorda fiecărui cetăţean al Uniunii dreptul de libera circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre;
  Reamintind ca extrădarea cetăţenilor statelor membre ale Uniunii este reglementată de Convenţia Europeană de extrădare din 13 decembrie 1957 şi de Convenţia din 27 septembrie 1996 asupra extrădării între statele membre ale Uniunii Europene, încheiată pe baza articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană;
  Dorind sa împiedice folosirea instituţiei azilului în alte scopuri decît acelea cărora le este destinată;
  Considerind ca prezentul protocol respecta finalitatea şi obiectivele Convenţiei de la Geneva din 28 iulie 1951 privind statutul refugiatilor,
  Au convenit asupra următoarelor dispoziţii, care sunt anexate Tratatului instituind Comunitatea Europeană:

  Articolul UNIC

  Dat fiind nivelul protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale în statele membre ale Uniunii Europene, acestea sunt considerate ca tari de origine sigure unele faţă de celelalte în privinta tuturor chestiunilor juridice şi practice relative la problemele de azil. Ca urmare, orice cerere de azil prezentată de un cetăţean al unui stat membru poate fi luată în considerare sau declarata admisibilă pentru examinare de un alt stat membru numai în următoarele condiţii:
  a) dacă statul membru al cărui cetăţean este solicitantul, invocind articolul 15 din Convenţia de la Roma pentru protecţia drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam, ia măsuri care deroga, pe teritoriul sau, de la obligaţiile sale în baza acestei convenţii;
  b) dacă procedura prevăzută în articolul F.1, paragraful 1, din Tratatul privind Uniunea Europeană, a fost initiata şi Consiliul nu a luat încă o decizie cu privire la acest subiect;
  c) în cazul în care Consiliul, hotarind în baza articolului F.1, paragraful 1 al Tratatului privind Uniunea Europeană, a constatat existenta unei încălcări grave şi persistente, de către statul membru al cărui cetăţean este solicitantul, a principiilor enunţate în articolul F, paragraful 1;
  d) dacă un stat membru trebuie să ia o decizie unilaterala în privinta cererii unui cetăţean al altui stat membru; în acest caz, Consiliul este informat imediat; cererea trebuie examinata pe baza prezumţiei ca este vadit nefondata, fără a afecta, în vreun fel, puterea de decizie a statului membru, indiferent de situaţie.

  PROTOCOL - privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proportionalitatii

  INALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE,
  Hotărîte sa fixeze condiţiile de aplicare a principiilor subsidiarităţii şi proportionalitatii, enunţate în articolul 3 B din Tratatul instituind Comunitatea Europeană, în scopul de a defini cu mai multă precizie criteriile de aplicare a acestor principii şi de a face ca ele să fie respectate cu rigurozitate şi să fie aplicate în mod coerent de toate instituţiile,
  Dorind să facă în asa fel încât deciziile să fie luate la un nivel cît mai apropiat posibil de cetăţenii Uniunii,
  Ţinând cont de acordul instituţional din 25 octombrie 1993 între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind procedurile pentru punerea în aplicare a principiului subsidiarităţii,
  Au confirmat: concluziile Consiliului European de la Birmingham din 16 octombrie 1992 şi abordarea globală cu privire la principiul subsidiarităţii, adoptată de Consiliul European în cadrul reuniunii de la Edinburgh, din 11-12 decembrie 1992, vor ghida în continuare acţiunea instituţiilor Uniunii, precum şi evoluţia aplicării principiului subsidiarităţii, şi, în acest scop,
  Au convenit asupra următoarelor prevederi care sunt anexate Tratatului instituind Comunitatea Europeană:

  Articolul 1

  În exercitarea competentelor sale, fiecare instituţie veghează la respectarea principiului subsidiarităţii. De asemenea, veghează la respectarea principiului proportionalitatii, în virtutea căruia acţiunea Comunităţii nu va depăşi ceea ce este necesar pentru a atinge obiectivele tratatului.


  Articolul 2

  Aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proportionalitatii se face cu respectarea dispoziţiilor generale şi a obiectivelor tratatului, în special în ceea ce priveşte menţinerea integrală a acquis-ului comunitar şi a echilibrului instituţional; ea nu va aduce atingere principiilor stabilite de Curtea de Justiţie în ceea ce priveşte relaţia între dreptul naţional şi dreptul comunitar şi va trebui sa ţină cont de articolul F, paragraful 4, din Tratatul privind Uniunea Europeană, conform căruia "Uniunea îşi asigura mijloacele necesare pentru atingerea obiectivelor sale şi realizarea politicilor sale".


  Articolul 3

  Principiul subsidiarităţii nu pune în discuţie competentele conferite Comunităţii Europene prin tratat, asa cum au fost interpretate de Curtea de Justiţie. Criteriile enunţate în articolul 3 B, alineatul 2, din tratat se referă la domeniile în care Comunitatea nu are competenţa exclusiva. Principiul subsidiarităţii oferă o orientare pentru modul în care aceste competente trebuie exercitate la nivel comunitar. Subsidiaritatea este un concept dinamic care ar trebui să fie aplicat în lumina obiectivelor enunţate în tratat. El permite extinderea acţiunii Comunităţii în limitele competentelor sale, atunci când circumstanţele o cer, sau, invers, limitarea sau încetarea ei atunci când nu mai este justificată.


  Articolul 4

  Pentru orice propunere comunitara de text legislativ, motivele care stau la baza ei fac obiectul unei declaraţii menite sa o justifice, demonstrând ca este conformă principiilor subsidiarităţii şi proportionalitatii; motivele care permit să se conchida ca un obiectiv comunitar ar fi realizat mai bine la nivel comunitar trebuie să se sprijine pe indicatori calitativi şi, ori de cîte ori este posibil, pe indicatori cantitativi.


  Articolul 5

  Pentru a fi justificată, o acţiune comunitara trebuie să corespundă principiului subsidiarităţii sub doua aspecte: obiectivele acţiunii propuse nu pot fi suficient realizate prin acţiunea statelor membre în cadrul propriului sistem constituţional naţional şi pot fi, deci, realizate mai bine printr-o acţiune comunitara.
  Pentru a stabili dacă condiţia susmentionata este îndeplinită, trebuie urmate liniile directoare arătate în continuare:
  - chestiunea examinata are aspecte transnationale care nu pot fi rezolvate satisfăcător prin acţiunea statelor membre;
  - o acţiune limitată la nivel naţional sau lipsa acţiunii comunitare ar fi contrară exigenţelor tratatului (cum ar fi necesitatea de a corecta distorsiunile concurentei, de a evita restricţiile deghizate impuse schimburilor sau de a întări coeziunea economică şi socială) sau ar dăuna în alt mod intereselor statelor membre;
  - o acţiune la nivel comunitar ar prezenta avantaje manifeste, datorită dimensiunilor sau efectelor sale, în comparatie cu o acţiune la nivelul statelor membre.


  Articolul 6

  Forma acţiunii comunitare va fi atât de simpla pe cît o permite realizarea adecvată a obiectivului măsurii respective şi necesitatea unei executări eficiente. Comunitatea nu legifereaza decît în măsura în care acest lucru este necesar. Pe cît posibil vor fi preferate directivele regulamentelor şi directivele-cadru măsurilor detaliate. Chiar dacă sunt obligatorii pentru orice stat membru destinatar în privinta rezultatului care trebuie atins, directivele prevăzute la articolul 189 din tratat lasă la latitudinea autorităţilor naţionale alegerea formei şi a mijloacelor.


  Articolul 7

  În ceea ce priveşte natura şi amploarea acţiunii comunitare, măsurile Comunităţii trebuie să lase autorităţilor naţionale o marja de decizie cît mai mare, marja care să permită realizarea obiectivului măsurii cu respectarea exigenţelor tratatului. Fără a se aduce atingere legislaţiei comunitare, este necesar să se vegheze la respectarea practicilor naţionale consolidate şi a organizării şi funcţionarii sistemelor juridice ale statelor membre. Atunci când este cazul, şi sub rezerva ca se impune o executare adecvată, măsurile comunitare trebuie să ofere statelor membre soluţii diferite pentru realizarea obiectivelor măsurii.


  Articolul 8

  În cazul în care aplicarea principiului subsidiarităţii determina renunţarea la o acţiune a Comunităţii, statele membre sunt obligate să-şi conformeze acţiunea regulilor generale enunţate în articolul 5 al tratatului, prin luarea tuturor măsurilor adecvate pentru a asigura îndeplinirea obligaţiilor care le incumba în virtutea tratatului şi prin abţinerea de la orice măsură care ar risca sa compromita realizarea obiectivelor tratatului.


  Articolul 9

  Fără a aduce atingere dreptului sau de iniţiativa, Comisia trebuie:
  - sa recurgă la largi consultări înainte de a face propuneri legislative şi sa publice, de fiecare data când este cazul, documente privind aceste consultări, cu excepţia cazurilor de urgenta deosebită sau de confidenţialitate;
  - sa motiveze pertinenta fiecăreia dintre propunerile sale în raport cu principiul subsidiarităţii; ori de cîte ori este necesar, expunerea motivelor care însoţeşte propunerea trebuie să ofere detalii cu privire la acest subiect. Este necesară o explicaţie pentru finanţarea, în tot sau în parte, a acţiunii comunitare din bugetul Comunităţii;
  - sa ia în considerare necesitatea ca orice cheltuieli, financiare sau administrative, care sunt în sarcina Comunităţii, a guvernelor naţionale, a autorităţilor locale, a operatorilor economici şi a cetăţenilor, să fie minime şi proporţionale cu obiectivul care trebuie atins;
  - să prezinte Consiliului European, Parlamentului European şi Consiliului un raport anual privitor la aplicarea articolului 3 B din tratat. De asemenea, acest raport anual este trimis Comitetului regiunilor şi Comitetului economic şi social.


  Articolul 10

  În raportul privind progresele realizate de Uniune, care trebuie prezentat Parlamentului. European conform articolului D din Tratatul privind Uniunea Europeană, Consiliul European tine cont de raportul Comisiei menţionat la punctul 9, liniuţa a patra.


  Articolul 11

  Cu respectarea deplina a procedurilor aplicabile, Parlamentul European şi Consiliul efectuează o examinare, care face parte integrantă din examenul global al propunerilor Comisiei, al modului în care aceste propuneri sunt conforme articolului 3 B. Aceasta dispoziţie se aplică atât propunerii iniţiale a Comisiei, cît şi modificărilor pe care Parlamentul European şi Consiliul intenţionează să le aducă acesteia.


  Articolul 12

  În cadrul procedurilor menţionate în articolul 189 B şi 189 C din tratat, Parlamentul European este informat cu privire la poziţia Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea articolului 3 B din tratat, prin expunerea motivelor care au determinat Consiliul sa adopte poziţia sa comuna. Consiliul comunică Parlamentului European motivele pentru care apreciază ca o parte sau întreaga propunere a Comisiei nu este conformă cu articolul 3 B din tratat.


  Articolul 13

  Respectarea principiului subsidiarităţii face obiectul unei reexaminari, în conformitate cu regulile stabilite prin Tratatul instituind Comunitatea Europeană.
  (Celelalte protocoale nu sunt reproduse.)

  D. Protocoale anexe la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatele instituind Comunitatea Europeană, Comunitatea Europeană a Carbunelui şi Otelului şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice
  PROTOCOL - privind instituţiile în perspectiva largirii Uniunii Europene

  INALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE,
  Au adoptat următoarele dispoziţii, care sunt anexate Tratatului privind Uniunea Europeană şi tratatelor institutive ale Comunităţilor Europene:

  Articolul 1

  La data intrării în vigoare a primei largiri a Uniunii, în pofida articolului 157, paragraful 1 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană, a articolului 9, paragraful 1 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană a Carbunelui şi Otelului, a articolului 126, paragraful I din Tratatul instituind Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, Comisia va fi compusa din cîte un cetăţean al fiecărui stat membru, cu condiţia ca până la acea data ponderea voturilor din Consiliu sa fi fost modificată, fie printr-o noua pondere a voturilor, fie printr-o dubla majoritate, într-o maniera acceptabilă pentru toate statele membre, luând în calcul toate elementele relevante, în special compensarea pentru acele state membre care renunţa la posibilitatea de a desemna un al doilea membru al Comisiei.


  Articolul 2

  Cu cel puţin un an înainte ca numărul membrilor Uniunii Europene sa crească la peste 20, va fi convocată o conferinţa a reprezentanţilor guvernelor statelor membre pentru a efectua o reexaminare completa a dispoziţiilor tratatelor care se referă la compunerea şi funcţionarea instituţiilor.

  PROTOCOL - privind stabilirea sediilor instituţiilor şi anumitor organisme şi servicii ale Comunităţilor Europene şi ale Europolului

  REPREZENTANŢII GUVERNELOR STATELOR MEMBRE,
  Având în vedere articolul 216 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană, articolul 77 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană a Carbunelui şi Otelului şi articolul 189 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană a Energiei Atomice,
  Având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană,
  Amintind şi confirmind decizia din 8 aprilie 1965, şi fără a aduce atingere viitoarelor decizii privind sediul instituţiilor, organismelor şi serviciilor,
  Au convenit asupra următoarelor dispoziţii, care sunt anexate Tratatului privind Uniunea Europeană şi tratatelor institutive ale Comunităţilor Europene,

  Articolul UNIC

  a) Parlamentul European îşi are sediul la Strasbourg, unde se ţin cele douasprezece perioade de sesiuni plenare lunare, inclusiv sesiunea bugetară. Perioadele de sesiuni plenare adiţionale se ţin la Bruxelles. Comisiile Parlamentului European îşi au sediul la Bruxelles. Secretariatul General al Parlamentului European şi serviciile sale rămân instalate la Luxemburg.
  b) Consiliul îşi are sediul la Bruxelles. În lunile aprilie, mai şi octombrie, sesiunile Consiliului se desfăşoară la Luxemburg.
  c) Comisia îşi are sediul la Bruxelles. Serviciile enumerate în articolele 7, 8 şi 9 ale deciziei din 8 aprilie 1965 sunt stabilite la Luxemburg.
  d) Curtea de Justiţie şi Tribunalul de Prima Instanţa îşi au sediul la Luxemburg.
  e) Curtea de Conturi îşi are sediul la Luxemburg. Comitetul economic şi social îşi are sediul la Bruxelles.
  g) Comitetul regiunilor îşi are sediul la Bruxelles.
  h) Banca Europeană de Investiţii îşi are sediul la Luxemburg.
  i) Institutul Monetar European şi Banca Centrala Europeană îşi au sediul la Frankfurt.
  j) Oficiul European de Poliţie (Europol) îşi are sediul la Haga.
  (Celelalte protocoale şi declaraţiile nu sunt reproduse.)


  Anexă  Tabele ale echivalentelor menţionate în articolul 12 din Tratatul de la
  Amsterdam

      A. TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ
  Numerotarea anterioară Noua numerotare Numerotarea anterioară Noua numerotare
  TITLUL I. Articolul A Articolul B Articolul C Articolul D Articolul E Articolul F Articolul F.1 * TITLUL II. Articolul G TITLUL III. Articolul H TITLUL IV. Articolul I TITLUL V. *** Articolul J.1 Articolul J.2 Articolul J.3 Articolul J.4 Articolul J.5 Articolul J.6 Articolul J.7 Articolul J.8 Articolul J.9 Articolul J.10 Articolul J.11 Articolul J.12 Articolul J.13 Articolul J.14 Articolul J.15 Articolul J.16 Articolul J.17 Articolul J.18 TITLUL I. Articolul 1 Articolul 2 Articolul 3 Articolul 4 Articolul 5 Articolul 6 Articolul 7 TITLUL II. Articolul 8 TITLUL III. Articolul 9 TITLUL IV. Articolul 10 TITLUL V. Articolul 11 Articolul 12 Articolul 13 Articolul 14 Articolul 15 Articolul 16 Articolul 17 Articolul 18 Articolul 19 Articolul 20 Articolul 21 Articolul 22 Articolul 23 Articolul 24 Articolul 25 Articolul 26 Articolul 27 Articolul 28 TITLUL VI. *** Articolul K.1 Articolul K.2 Articolul K.3 Articolul K.4 Articolul K.5 Articolul K.6 Articolul K.7 Articolul K.8 Articolul K.9 Articolul K.10 Articolul K.11 Articolul K.12 Articolul K.13 Articolul K.14 TITLUL VI.A ** Articolul K.15 * Articolul K.16 * Articolul K.17 * TITLUL VII. Articolul L Articolul M Articolul N Articolul O Articolul P Articolul Q Articolul R Articolul S TITLUL VI. Articolul 29 Articolul 30 Articolul 31 Articolul 32 Articolul 33 Articolul 34 Articolul 35 Articolul 36 Articolul 37 Articolul 38 Articolul 39 Articolul 40 Articolul 41 Articolul 42 TITLUL VI.A Articolul 43 Articolul 44 Articolul 45 TITLUL VII. Articolul 46 Articolul 47 Articolul 48 Articolul 49 Articolul 50 Articolul 51 Articolul 52 Articolul 53


      *) Articol nou, introdus prin Tratatul de la Amsterdam.
      **) Titlu nou, introdus prin Tratatul de la Amsterdam.
      ***) Capitol restructurat prin Tratatul de la Amsterdam.


      B. TRATATUL INSTITUIND COMUNITATEA EUROPEANĂ
  Numerotarea anterioară Noua numerotare Numerotarea anterioară Noua numerotare
  PARTEA I Articolul 1 Articolul 2 Articolul 3 Articolul 3 A Articolul 3 B Articolul 3 C Articolul 4 Articolul 4 A Articolul 4 B Articolul 5 Articolul 5 A * Articolul 6 Articolul 6 A * Articolul 7 Articolul 7 A Articolul 7 B Articolul 7 C Articolul 7 D * PARTEA a II-a Articolul 8 Articolul 8 A Articolul 8 B Articolul 8 C Articolul 8 D Articolul 8 E PARTEA a III-a TITLUL I Articolul 9 Articolul 10 Articolul 11 TITLUL II. Articolul 38 Articolul 39 Articolul 40 Articolul 41 Articolul 42 Articolul 43 Articolul 44*2 Articolul 45*2 Articolul 46 Articolul 47*2 TITLUL III. CAPITOLUL 1 Articolul 48 Articolul 49 Articolul 50 Articolul 51 CAPITOLUL 2 Articolul 52 Articolul 53*2 Articolul 54 Articolul 55 Articolul 56 Articolul 57 Articolul 58 CAPITOLUL 3 Articolul 59 Articolul 60 Articolul 61 Articolul 62*2 Articolul 63 Articolul 64 Articolul 65 Articolul 66 CAPITOLUL 4 Articolul 67*2 Articolul 68*2 Articolul 69*2 Articolul 70*2 Articolul 71*2 Articolul 72*2 Articolul 73*2 Articolul 73 A*2 Secţiunea a 3-a Articolul 92 Articolul 93 Articolul 94 CAPITOLUL 2 Articolul 95 Articolul 96 Articolul 97*2 Articolul 98 Articolul 99 CAPITOLUL 3 Articolul 100 Articolul 100 A Articolul 100 B*2 Articolul 100 C*2 Articolul 100 D*2 Articolul 101 Articolul 102 TITLUL VI. CAPITOLUL 1 Articolul 102 A Articolul 103 Articolul 103 A Articolul 104 Articolul 104 A Articolul 104 B Articolul 104 C CAPITOLUL 2 Articolul 105 Articolul 105 A Articolul 106 Articolul 107 Articolul 108 Articolul 108 A Articolul 109 CAPITOLUL 3 Articolul 109 A Articolul 109 B Articolul 109 C Articolul 109 D CAPITOLUL 3 Articolul 126 Articolul 127 TITLUL IX. Articolul 128 TITLUL X. Articolul 129 TITLUL XI. Articolul 129 A TITLUL XII. Articolul 129 B Articolul 129 C Articolul 129 D TITLUL XIII. Articolul 130 TITLUL XIV. Articolul 130 A Articolul 130 B Articolul 130 C Articolul 130 D Articolul 130 E TITLUL XV. Articolul 130 F Articolul 130 G Articolul 130 H Articolul 130 I Articolul 130 J Articolul 130 K Articolul 130 L Articolul 130 M Articolul 130 N Articolul 130 O Articolul 130 P Articolul 130 Q*2 TITLUL XVI. Articolul 130 R Articolul 130 S Articolul 130 T Secţiunea a 3-a Articolul 155 Articolul 156 Articolul 157 Articolul 158 Articolul 159 Articolul 160 Articolul 161 Articolul 162 Articolul 163 Secţiunea a 4-a Articolul 164 Articolul 165 Articolul 166 Articolul 167 Articolul 168 Articolul 168 A Articolul 169 Articolul 170 Articolul 171 Articolul 172 Articolul 173 Articolul 174 Articolul 175 Articolul 176 Articolul 177 Articolul 178 Articolul 179 Articolul 180 Articolul 181 Articolul 182 Articolul 183 Articolul 184 Articolul 185 Articolul 186 Articolul 187 Articolul 188 Secţiunea a 5-a Articolul 188 A Articolul 188 B Articolul 188 C PARTEA a VI-a Articolul 210 Articolul 211 Articolul 212 * Articolul 213 Articolul 213 A * Articolul 213 B * Articolul 214 Articolul 215 Articolul 216 Articolul 217 Articolul 218 * Articolul 219 Articolul 220 Articolul 221 Articolul 222 Articolul 223 Articolul 224 Articolul 225 Articolul 226*2 PARTEA I Articolul 1 Articolul 2 Articolul 3 Articolul 4 Articolul 5 Articolul 6 Articolul 7 Articolul 8 Articolul 9 Articolul 10 Articolul 11 Articolul 12 Articolul 13 - Articolul 14 - Articolul 15 Articolul 16 PARTEA a II-a Articolul 17 Articolul 18 Articolul 19 Articolul 20 Articolul 21 Articolul 22 PARTEA a III-a TITLUL I Articolul 23 Articolul 24 - TITLUL. II. Articolul 32 Articolul 33 Articolul 34 Articolul 35 Articolul 36 Articolul 37 - - Articolul 38 - TITLUL III. CAPITOLUL 1 Articolul 39 Articolul 40 Articolul 41 Articolul 42 CAPITOLUL 2 Articolul 43 - Articolul 44 Articolul 45 Articolul 46 Articolul 47 Articolul 48 CAPITOLUL 3 Articolul 49 Articolul 50 Articolul 51 - Articolul 52 Articolul 53 Articolul 54 Articolul 55 CAPITOLUL 4 - - - - - - - - Secţiunea a 3- Articolul 87 Articolul 88 Articolul 89 CAPITOLUL 2 Articolul 90 Articolul 91 - Articolul 92 Articolul 93 CAPITOLUL 3 Articolul 94 Articolul 95 - - - Articolul 96 Articolul 97 TITLUL VII. CAPITOLUL 1 Articolul 98 Articolul 99 Articolul 100 Articolul 101 Articolul 102 Articolul 103 Articolul 104 CAPITOLUL 2 Articolul 105 Articolul 106 Articolul 107 Articolul 108 Articolul 109 Articolul 110 Articolul 111 CAPITOLUL 3 Articolul 112 Articolul 113 Articolul 114 Articolul 115 CAPITOLUL 3 Articolul 149 Articolul 150 TITLUL XII. Articolul 151 TITLUL XIII. Articolul 152 TITLUL XIV. Articolul I53 TITLUL XV. Articolul 154 Articolul 155 Articolul 156 TITLUL XVI. Articolul 157 TITLUL XVII. Articolul 158 Articolul 159 Articolul 160 Articolul 161 Articolul 162 TITLUL XVIII. Articolul 163 Articolul 164 Articolul 165 Articolul 166 Articolul 167 Articolul 168 Articolul 169 Articolul 170 Articolul 171 Articolul 172 Articolul 173 - TITLUL XIX. Articolul 174 Articolul 175 Articolul 176 Secţiunea a 3-a Articolul 211 Articolul 212 Articolul 213 Articolul 214 Articolul 215 Articolul 216 Articolul 217 Articolul 218 Articolul 219 Secţiunea a 4-a Articolul 220 Articolul 221 Articolul 222 Articolul 223 Articolul 224 Articolul 225 Articolul 226 Articolul 227 Articolul 228 Articolul 229 Articolul 230 Articolul 231 Articolul 232 Articolul 233 Articolul 234 Articolul 235 Articolul 236 Articolul 237 Articolul 238 Articolul 239 Articolul 240 Articolul 241 Articolul 242 Articolul 243 Articolul 244 Articolul 245 Secţiunea a 5-a Articolul 246 Articolul 247 Articolul 248 PARTEA a VI-a Articolul 281 Articolul 282 Articolul 283 Articolul 284 Articolul 285 Articolul 286 Articolul 287 Articolul 288 Articolul 289 Articolul 290 Articolul 291 Articolul 292 Articolul 293 Articolul 294 Articolul 295 Articolul 296 Articolul 297 Articolul 298 - CAPITOLUL 1 Secţiunea 1*1 Articolul 12 Articolul 13, Articolul 14*2 Articolul 15*2 Articolul 16*2 Articolul 17*2 Secţiunea a 2-a*1 Articolul 18*2 Articolul 19*2 Articolul 20*2 Articolul 21*2 Articolul 22*2 Articolul 23*2 Articolul 24*2 Articolul 25*2 Articolul 26*2 Articolul 27*2 Articolul 28 Articolul 29 CAPITOLUL 2 Articolul 30 Articolul 31*2 Articolul 32*2 Articolul 33*2 Articolul 34 Articolul 35*2 Articolul 36 Articolul 37 Articolul 73 B Articolul 73 C Articolul 73 D Articolul 73 E*2 Articolul 73 F Articolul 73 G Articolul 73 H*2 TITLUL III.A ** Articolul 73 I * Articolul 73 J * Articolul 73 K * Articolul 73 L * Articolul 73 M * Articolul 73 N * Articolul 73 O * Articolul 73 P * Articolul 73 Q * TITLUL IV. Articolul 74 Articolul 75 Articolul 76 Articolul 77 Articolul 78 Articolul 79 Articolul 80 Articolul 81 Articolul 82 Articolul 83 Articolul 84 TITLUL V. CAPITOLUL 1 Secţiunea I Articolul 85 Articolul 86 Articolul 87 Articolul 88 Articolul 89 Articolul 90 Secţiunea a 2-a*1 Articolul 91*2 CAPITOLUL 4 Articolul 109 E Articolul 109 F Articolul 109 G Articolul 109 H Articolul 109 I Articolul 109 J Articolul 109 K Articolul 109 L Articolul 109 M TITLUL VI.A ** Articolul 109 N * Articolul 109 O * Articolul 109 P * Articolul 109 Q * Articolul 109 R * Articolul 109 S * TITLUL VII. Articolul 110 Articolul 111*2 Articolul 112 Articolul 113 Articolul 114*2 Articolul 115 TITLUL VII.A Articolul 116* TITLUL VIII. CAPITOLUL 1 *** Articolul 117 Articolul 118 Articolul 118 A Articolul 118 B Articolul 118 C Articolul 119 Articolul 119 A Articolul 120 Articolul 121 Articolul 122 CAPITOLUL 2 Articolul 123 Articolul 124 Articolul 125 TITLUL XVII. Articolul 130 U Articolul 130 V Articolul 130 W Articolul 130 X Articolul 130 Y PARTEA a IV-a Articolul 131 Articolul 132 Articolul 133 Articolul 134 Articolul 135 Articolul 136 Articolul 136 A PARTEA a V-a TITLUL I. CAPITOLUL 1 Secţiunea 1 Articolul 137 Articolul 138 Articolul 138 A Articolul 138 B Articolul 138 C Articolul 138 D Articolul 138 E Articolul 139 Articolul 140 Articolul 141 Articolul 142 Articolul 143 Articolul 144 Secţiunea a 2-a Articolul 145 Articolul 146 Articolul 147 Articolul 148 Articolul 149*2 Articolul 150 Articolul 151 Articolul 152 Articolul 153 Articolul 154 CAPITOLUL 2 Articolul 189 Articolul 189 A Articolul 189 B Articolul 189 C Articolul 190 Articolul 191 * Articolul 191 A Articolul 192 CAPITOLUL 3 Articolul 193 Articolul 194 Articolul 195 Articolul 196 Articolul 197 Articolul 198 CAPITOLUL 4 Articolul 198 A Articolul 198 B Articolul 198 C CAPITOLUL 5 Articolul 198 D Articolul 198 E TITLUL II. Articolul 199 Articolul 200*2 Articolul 201 Articolul 201 A Articolul 202 Articolul 203 Articolul 204 Articolul 205 Articolul 205 A Articolul 206 Articolul 206 A*2 Articolul 207 Articolul 208 Articolul 209 Articolul 209 A Articolul 227 Articolul 228 Articolul 228 A Articolul 229 Articolul 230 Articolul 231 Articolul 232 Articolul 233 Articolul 234 Articolul 235 Articolul 236 * Articolul 237*2 Articolul 238 Articolul 239 Articolul 240 Articolul 241*2 Articolul 242*2 Articolul 243*2 Articolul 244*2 Articolul 245*2 Articolul 246*2 DISPOZIŢII FINALE Articolul 247 Articolul 248 CAPITOLUL 1 - Articolul 25 - - - - - - - - - - - - - - - - Articolul 26 Articolul 27 CAPITOLUL 2 Articolul 28 - - - Articolul 29 - Articolul 30 Articolul 31 Articolul 56 Articolul 57 Articolul 58 - Articolul 59 Articolul 60 - TITLUL IV. Articolul 61 Articolul 62 Articolul 63 Articolul 64 Articolul 65 Articolul 66 Articolul 67 Articolul 68 Articolul 69 TITLUL V. Articolul 70 Articolul 71 Articolul 72 Articolul 73 Articolul 74 Articolul 75 Articolul 76 Articolul 77 Articolul 78 Articolul 79 Articolul 80 TITLUL VI. CAPITOLUL 1 Secţiunea 7 Articolul 81 Articolul 82 Articolul 83 Articolul 84 Articolul 85 Articolul 86 - - CAPITOLUL 4 Articolul 116 Articolul 117 Articolul 118 Articolul 119 Articolul 120 Articolul 121 Articolul 122 Articolul 123 Articolul 124 TITLUL VIII. Articolul 125 Articolul 126 Articolul 127 Articolul 128 Articolul 129 Articolul 130 TITLUL IX. Articolul 131 - Articolul 132 Articolul 133 - Articolul 134 TITLUL X. Articolul 135 TITLUL XI. CAPITOLUL 1 Articolul 136 Articolul 137 Articolul 138 Articolul 139 Articolul 140 Articolul 141 Articolul 142 Articolul 143 Articolul 144 Articolul 145 CAPITOLUL 2 Articolul 146 Articolul 147 Articolul 148 TITLUL XX. Articolul 177 Articolul 178 Articolul 179 Articolul 180 Articolul 181 PARTEA a IV-a Articolul 182 Articolul 183 Articolul 184 Articolul 185 Articolul 186 Articolul 187 Articolul 188 PARTEA a V-a TITLUL I. CAPITOLUL 1 Secţiunea 1 Articolul 189 Articolul 190 Articolul 191 Articolul 192 Articolul 193 Articolul 194 Articolul 195 Articolul 196 Articolul 197 Articolul 198 Articolul 199 Articolul 200 Articolul 201 Secţiunea a 2-a Articolul 202 Articolul 203 Articolul 204 Articolul 205 - Articolul 206 Articolul 207 Articolul 208 Articolul 209 Articolul 210 CAPITOLUL 2 Articolul 249 Articolul 250 Articolul 251 Articolul 252 Articolul 253 Articolul 254 Articolul 255 Articolul 256 CAPITOLUL 3 Articolul 257 Articolul 258 Articolul 259 Articolul 260 Articolul 261 Articolul 262 CAPITOLUL 4 Articolul 263 Articolul 264 Articolul 265 CAPITOLUL 5 Articolul 266 Articolul 267 TITLUL II. Articolul 268 - Articolul 269 Articolul 270 Articolul 271 Articolul 272 Articolul 273 Articolul 274 Articolul 275 Articolul 276 Articolul 277 Articolul 278 Articolul 279 Articolul 280 Articolul 299 Articolul 300 Articolul 301 Articolul 302 Articolul 303 Articolul 304 Articolul 305 Articolul 306 Articolul 307 Articolul 308 Articolul 309 - Articolul 310 Articolul 311 Articolul 312 - - - - - - DISPOZIŢII FINALE Articolul 313 Articolul 314


      *1 Secţiune suprimată.
      *2 Articol abrogat.
      *) Articol nou, introdus prin Tratatul de la Amsterdam.
      **) Titlu nou, introdus prin Tratatul de la Amsterdam.
      ***) Capitol restructurat prin Tratatul de la Amsterdam.
  ------------