ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 152 din 19 decembrie 2007
pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 21 decembrie 2007  Având în vedere discriminările create între categoriile de pensionari şi pentru a evita o eventuală acţionare în justiţie a statului român de către aceştia,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  După alineatul (2) al articolului 1 din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 17 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
  "(2^1) Cuantumul indemnizaţiei se modifică ori de câte ori se modifică pensia titularului, ca urmare a modificării valorii punctului de pensie, dar nu poate depăşi două salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată."
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul culturii
  şi cultelor,
  Adrian Iorgulescu
  Ministrul muncii, familiei
  şi egalităţii de şanse,
  Paul Păcuraru
  p. Ministrul economiei
  şi finanţelor,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  Bucureşti, 19 decembrie 2007.
  Nr. 152.
  -----