DECIZIE nr. 372 din 14 septembrie 2012privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului la finanțare - START, aprobată prin Decizia președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii nr. 62/2012
EMITENT
 • AGENȚIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ȘI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 24 septembrie 2012
  Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, ale anexei nr. 3/3504/16 la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, republicată,
  în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009, republicată,
  președintele Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii emite prezenta decizie.

  Articolul I

  Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului la finanțare - START, aprobată prin Decizia președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii nr. 62/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 și 166 bis din 14 martie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La punctul 2, subpunctul 2.1 va avea următorul cuprins:2.1. Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2012, aprobat prin anexa nr. 3/3504/16 la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările și completările ulterioare, este de 20.000.000 lei gestionați de Agenție pentru organizarea și desfășurarea de workshopuri de pregătire antreprenorială UNCTAD/EMPRETEC și acordarea de alocații financiare nerambursabile (AFN). Prin implementarea Programului în anul 2012 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minimum 192 de beneficiari.2. La punctul 2 subpunctul 2.2, litera b) va avea următorul cuprins:
  b) Finanțarea implementării celor mai bune planuri de afaceri prin alocație financiară nerambursabilă în limita bugetului alocat - 19.200.000 lei.
  3. La punctul 6, subpunctul 6.4 va avea următorul cuprins:6.4. UCSEC din cadrul Agenției va realiza evaluarea și selecția în termen de 40 de zile lucrătoare de la data primirii de la OTIMMC a copiei documentației și a planurilor de afaceri depuse de către solicitanții admiși din punct de vedere administrativ și al eligibilității, pe baza procedurii operaționale de selectare, evaluare și contractare a Programului, aprobată prin decizia președintelui Agenției. În cadrul etapei a II-a a Programului se finanțează implementarea celor mai bune planuri de afaceri, care au obținut cel puțin 50 de puncte conform grilei de evaluare, anexă la modelul planului de afaceri. Modelul planului de afaceri va fi afișat pe site-ul www.aippimm.ro, după selectarea instituției de credit partenere în Program și semnarea unei convenții de colaborare cu aceasta. Finanțarea planurilor de afaceri se va face în ordinea punctajului obținut în urma evaluării și în limita bugetului alocat 10*) . La punctaje egale va prevala numărul de înregistrare on-line, conform principiului «primul venit - primul servit».4. Nota de subsol *10) va avea următorul cuprins:
  *10) Punctajul minim pentru finanțarea planurilor de afaceri în cadrul programului este de 50 de puncte, iar punctajul maxim ce se poate obține este de 100 de puncte, conform procedurii operaționale de evaluare, selecție și contractare a Programului.


  Articolul II

  Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor
  pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii,
  Răzvan Ioan Taraș

  București, 14 septembrie 2012.
  Nr. 372.
  ------