ORDIN nr. 68 din 7 iulie 2015
privind constituirea Comisiei ministeriale pentru romi la nivelul Ministerului Afacerilor Interne şi pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 10 iulie 2015  Având în vedere prevederile pct. 11 "Etape esenţiale şi instituţii responsabile" subpct. 2 "Etape organizatorice" lit. a) din Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 18/2015,
  în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
  viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se constituie Comisia ministerială pentru romi, denumită în continuare comisie, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I.


  Articolul 2

  (1) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei ministeriale pentru romi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  (2) Componenţa şi atribuţiile comisiei sunt stabilite în regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut la alin. (1).


  Articolul 3

  (1) Structurile M.A.I. care au atribuţii în implementarea prevederilor Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 18/2015, denumită în continuare Strategie, ori a măsurilor cuprinse în planurile de măsuri sectoriale ale Strategiei, răspund de realizarea activităţilor/măsurilor din aria de competenţă.
  (2) Structurile M.A.I. prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a transmite la punctul de contact al comisiei, lunar, trimestrial, semestrial, anual, după caz, date şi informaţii privind stadiul îndeplinirii activităţilor/măsurilor prevăzute în Strategie şi în planurile de măsuri sectoriale ale Strategiei, din aria de competenţă.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 58/2012 privind constituirea Comisiei ministeriale pentru romi la nivelul Ministerului Afacerilor Interne şi pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 8 martie 2012, se abrogă.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  p. Viceprim-ministru,

  ministrul afacerilor interne,

  Ilie Botoş,

  secretar de stat

  Bucureşti, 7 iulie 2015.
  Nr. 68.

  Anexă

  REGULAMENT 07/07/2015