ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 133 din 21 decembrie 2006 (*actualizata*)
privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea Departamentului pentru Afaceri Europene
(actualizata până la data de 23 aprilie 2007*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • -----------
  *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 28 decembrie 2006. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 23 aprilie 2007, cu modificările şi completările aduse de: RECTIFICAREA nr. 133 din 21 decembrie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007.
  Având în vedere faptul ca, de la data aderarii la Uniunea Europeana, România va participa la procesul de decizie comunitar, ceea ce impune ca, la nivelul Guvernului, sa existe o structura care să coordoneze procesul de formare a pozitiei naţionale în problematica afacerilor europene şi sa garanteze indeplinirea obligaţiilor României ce izvorasc din statutul de stat membru al Uniunii Europene şi care să fie functionala la data de 1 ianuarie 2007,
  ţinând seama de faptul ca neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţa de urgenţă, ar conduce la reale dificultati în ceea ce priveste o functionare optima a Guvernului României în relaţia cu structurile comunitare,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  (1) Se infiinteaza Departamentul pentru Afaceri Europene, ca structura cu personalitate juridica, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, subordonata primului-ministru, responsabila cu coordonarea la nivel naţional a afacerilor europene, prin preluarea activităţii, posturilor şi personalului Secretariatului permanent pentru afaceri europene din cadrul Cancelariei Primului-Ministru şi a activităţii, posturilor şi personalului Directiei generale evaluare şi pregatire pentru aderare şi Directiei generale armonizare cu acquis-ul comunitar din cadrul Ministerului Integrarii Europene, începând cu 1 ianuarie 2007.
  (2) Sediul Departamentului pentru Afaceri Europene este în Bucureşti, Piaţa Victoriei nr. 1, sectorul 1.


  Articolul 2

  (1) Departamentul pentru Afaceri Europene, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, coordonează procesul de gestionare a ansamblului afacerilor europene.
  (2) Departamentul pentru Afaceri Europene are ca principal obiect de activitate coordonarea procesului de formulare a politicilor şi strategiilor din domeniul afacerilor europene, inclusiv pregătirea pozitiei coerente şi unitare a României în cadrul structurilor comunitare.
  (3) În scopul asigurarii coordonarii interministeriale a procesului de formulare a politicilor şi strategiilor din domeniul afacerilor europene, prin hotărâre a Guvernului se constituie un Comitet de coordonare a afacerilor europene, organism de lucru fără personalitate juridica şi cu caracter decizional, aflat în coordonarea Departamentului pentru Afaceri Europene.


  Articolul 3

  (1) Departamentul pentru Afaceri Europene are urmatoarele atribuţii:
  a) coordonează, monitorizează şi sprijina indeplinirea obligaţiilor care decurg din prevederile Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeana, a celorlalte angajamente rezultate din procesul negocierilor de aderare la Uniunea Europeana, precum şi a strategiilor şi programelor naţionale adoptate în contextul politicilor Uniunii Europene;
  b) realizează coordonarea interministeriala în vederea elaborarii pozitiilor României pe problematica afacerilor europene, scop în care:
  1. asigura coerenta intersectoriala a pozitiilor naţionale pentru tematicile europene;
  2. examineaza şi avizeaza pozitiile care vor fi exprimate de România în cadrul Consiliului Uniunii Europene, inclusiv mandatele generale aprobate de Guvern şi adresate Consiliului Uniunii Europene, Comitetului Reprezentantilor Permanenti (COREPER) şi grupurilor de lucru ale Consiliului;
  3. conduce reuniunile saptamanale de coordonare ale Comitetului de Coordonare a Afacerilor Europene, denumit în continuare Comitetul de Coordonare;
  4. participa la reuniunile grupurilor de experti constituite pe problematici specifice;
  5. supune dezbaterii Comitetului de Coordonare aspectele aflate în divergenta între ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi nesolutionate la nivelul grupurilor de experti;
  6. prezinta primului-ministru şi Guvernului propuneri pentru solutionarea divergentelor rămase nerezolvate la nivelul Comitetului de Coordonare;
  7. asigura ca toate instituţiile competente participa la procesul de elaborare şi formulare a pozitiilor României;
  8. urmareste transmiterea, în timp util, de către Ministerul Afacerilor Externe, a deciziilor luate prin procedurile de coordonare interministeriala, sub forma de instrucţiuni, la Reprezentanta permanenta a României pe lângă Uniunea Europeana;
  9. organizeaza registrul pozitiilor naţionale elaborate şi transmise cu privire la proiectele de acte normative comunitare;
  10. monitorizează participarea reprezentantilor României la comitetele şi grupurile de lucru ale Consiliului Uniunii Europene şi Comisiei Europene;
  c) coordonează, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, elaborarea documentelor necesare pentru participarea la reuniunile Consiliului European;
  d) coordonează procesul de notificare electronică a legislaţiei naţionale care transpune acquis-ul comunitar către Comisia Europeana şi informeaza Comisia Europeana cu privire la masurile luate pentru aplicarea directivelor comunitare;
  e) asigura coordonarea interministeriala în vederea transpunerii directivelor comunitare şi a deciziilor-cadru;
  f) coordonează procesul de evaluare a gradului de compatibilitate a legislaţiei naţionale în vigoare cu actele normative comunitare şi formuleaza propuneri în vederea accelerarii procesului de transpunere şi implementare;
  g) avizeaza, în mod obligatoriu, proiectele de acte normative care urmaresc transpunerea în legislatia naţionala a actelor normative comunitare şi le examineaza, sub aspectul compatibilitatii cu reglementarile comunitare, la solicitarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, propunerile legislative, în vederea formulării punctului de vedere al Guvernului asupra acestora;
  h) asigura informarea Parlamentului României, a autorităţilor centrale, locale şi a structurilor asociative ale autorităţilor locale şi regionale cu privire la activitatea legislativa a Uniunii Europene, cu excepţia acţiunilor de politica externa şi de securitate comuna, care sunt de competenţa Ministerului Afacerilor Externe;
  i) coordonează, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, dispozitivul interministerial vizand informarea Parlamentului României cu privire la pozitiile adoptate de către România la nivelul Consiliului Uniunii Europene;
  j) coordonează fundamentarea de către ministerele de resort a pozitiilor României în procedurile precontencioase şi contencioase în faţa instanţelor şi a instituţiilor comunitare, scop în care:
  1. reprezinta România în faţa Curtii de Justiţie a Comunitatilor Europene şi a Tribunalului de Prima Instanţa al Comunitatilor Europene, precum şi în relaţia cu celelalte institutii comunitare, în cadrul procedurilor de încălcare a legislaţiei comunitare prevăzute în art. 226-228 şi 230-232 din Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene;
  2. reprezinta România în faţa Curtii de Justiţie a Comunitatilor Europene şi în relaţia cu celelalte institutii comunitare, în cadrul procedurilor prevăzute la art. 234, precum şi la art. 235 şi 237 din Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene;
  3. împreună cu instituţiile responsabile, întocmeşte documentele necesare şi indeplineste actele de procedura impuse de procedurile menţionate la pct. 1 şi 2, asigurand corespondenta cu instantele şi instituţiile comunitare;
  k) organizeaza Centrul Naţional SOLVIT;
  l) reprezinta punctul naţional de contact pentru problematica pieţei interne şi pentru Oficiul TAIEX al Comisiei Europene;
  m) coordonează procesul de elaborare, adoptare şi urmareste implementarea Strategiei postaderare a României, Planului naţional de reforma şi Strategiei privind piaţa interna a României;
  --------------
  Litera m) a alin. (1) al art. 3 a fost modificata de art. 34 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007.
  n) participa la sau coordonează, după caz, elaborarea strategiilor sectoriale relevante în raport cu politicile comunitare;
  o) reprezinta punctul tehnic de contact şi asigura responsabilul naţional în problematica Strategiei Lisabona;
  p) coordonează procesul de comunicare interna privind integrarea României în Uniunea Europeana;
  q) asigura activitatea executiva şi de secretariat a Comitetului de Coordonare şi urmareste indeplinirea deciziilor stabilite de acesta.
  (2) Departamentul pentru Afaceri Europene indeplineste orice alte atribuţii din domeniul sau de activitate stabilite prin acte normative.


  Articolul 4

  Pentru realizarea atribuţiilor sale, Departamentul pentru Afaceri Europene:
  a) este inclus în circuitul informational al sistemului naţional de coordonare a afacerilor europene, care se instituie prin hotărâre a Guvernului;
  b) solicita autorităţilor şi instituţiilor publice din cadrul administraţiei publice centrale şi locale informaţii necesare desfăşurării activităţii sale;
  c) stabileste raporturi de colaborare cu instituţiile şi organismele comunitare prin intermediul Reprezentantei permanente a României pe lângă Uniunea Europeana.


  Articolul 5

  (1) Finantarea Departamentului pentru Afaceri Europene se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
  (2) Resursele financiare necesare funcţionarii Departamentului pentru Afaceri Europene se cuprind în bugetul Secretariatului General al Guvernului, care se suplimenteaza cu sumele aprobate pentru activitatea Secretariatului permanent pentru afaceri europene din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, Directiei generale evaluare şi pregatire pentru aderare şi Directiei generale armonizare cu acquis-ul comunitar din cadrul Ministerului Integrarii Europene.


  Articolul 6

  (1) Conducerea Departamentului pentru Afaceri Europene se exercită de către un secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, ordonator tertiar de credite.
  (2) Secretarul de stat reprezinta Departamentul pentru Afaceri Europene în raporturile cu autorităţile publice, cu persoanele juridice şi fizice din tara şi din strainatate.
  (3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, secretarul de stat emite ordine, în condiţiile legii.
  (4) Secretarul de stat conduce reuniunile Comitetului de Coordonare, care se desfăşoară saptamanal.
  (5) Secretarul de stat participa la sedintele Guvernului României, în calitate de invitat.


  Articolul 7

  (1) În structura organizatorica a Departamentului pentru Afaceri Europene funcţionează direcţii, servicii, birouri şi compartimente.
  (2) Structura organizatorica şi statul de functii se aproba prin decizie a primului-ministru.
  (3) Numărul de posturi de specialitate ale Departamentului pentru Afaceri Europene este de 115, exclusiv demnitarul.


  Articolul 8

  Numărul maxim de posturi al Ministerului Integrarii Europene se diminueaza cu 77, cel al Cancelariei Primului-Ministru cu 11, iar numărul maxim de posturi în aparatul de lucru al Guvernului, cu excepţia Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul şi a Cancelariei Primului-Ministru, finantate potrivit legii, se suplimenteaza cu 116 posturi.


  Articolul 9

  (1) Personalul Departamentului pentru Afaceri Europene este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile personalului din aparatul de lucru al Guvernului.
  (2) Departamentul pentru Afaceri Europene desemneaza, dintre specialistii săi, consilieri şi/sau experti care îşi vor desfăşura activitatea în cadrul Reprezentantei permanente a României pe lângă Uniunea Europeana. Numărul maxim de posturi pentru personalul detasat în cadrul Reprezentantei permanente a României pe lângă Uniunea Europeana este de 4 posturi, acesta putand fi modificat prin hotărâre a Guvernului.
  (3) Personalului Departamentului pentru Afaceri Europene trimis în cadrul Reprezentantei permanente a României pe lângă Uniunea Europeana îi sunt aplicabile dispozitiile legale în vigoare privind drepturile personalului trimis în misiune permanenta în strainatate.
  (4) Se diminueaza cu cele 4 posturi alocate Departamentului pentru Afaceri Europene numărul de 9 posturi, alocate pentru personalul Ministerului Integrarii Europene detasat în cadrul Reprezentantei permanente a României pe lângă Uniunea Europeana prin art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 243/2006 privind organizarea şi functionarea Ministerului Integrarii Europene şi prin anexa la Hotărârea Guvernului nr. 167/2003 privind structura şi incadrarea cu personal a Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeana, cu modificările şi completările ulterioare, care se modifica în mod corespunzător.
  (5) Numărul de 4 posturi alocate pentru personalul Departamentului pentru Afaceri Europene detasat în cadrul Reprezentantei permanente a României pe lângă Uniunea Europeana este inclus în cele 77 de posturi preluate de la Ministerul Integrarii Europene.


  Articolul 10

  (1) Mijloacele fixe şi obiectele de inventar utilizate de Secretariatul permanent pentru afaceri europene din cadrul Cancelariei Primului-Ministru şi de Directia generală evaluare şi pregatire pentru aderare şi Directia generală armonizare cu acquis-ul comunitar din cadrul Ministerului Integrarii Europene, inclusiv tehnica de calcul şi birotica, se transmit fără plata din administrarea Cancelariei Primului-Ministru şi a Ministerului Integrarii Europene în administrarea Departamentului pentru Afaceri Europene, pe bază de protocol incheiat între instituţiile implicate.
  (2) Protocoalele de predare-preluare se incheie până la data de 30 ianuarie 2007 şi vor cuprinde prevederile bugetare pe anul 2007, structura de personal preluata, precum şi activele şi pasivele structurilor care se transfera, respectiv Secretariatul permanent pentru afaceri europene din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, Directia generală evaluare şi pregatire pentru aderare şi Directia generală armonizare cu acquis-ul comunitar din cadrul Ministerului Integrarii Europene.


  Articolul 11

  Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă modificările în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Cancelariei Primului-Ministru, Ministerului Integrarii Europene şi Secretariatului General al Guvernului, corespunzător prevederilor prezentei ordonante de urgenta, pe baza protocoalelor de predare-preluare.


  Articolul 12

  În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Integrarii Europene va supune Guvernului spre adoptare proiectul de act normativ pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 243/2006 privind organizarea şi functionarea Ministerului Integrarii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 1 martie 2006.


  Articolul 13

  Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
  a) art. 2 alin. (6) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) Hotărârea Guvernului nr. 1.552/2004
  privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea Secretariatului permanent pentru afaceri europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 5 octombrie 2004.
  -------------
  Literele b) şi c) ale art. 13 au fost inlocuite cu litera b) de RECTIFICAREA nr. 133 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul delegat pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Radu Stroe
  Ministrul integrarii europene,
  Anca Daniela Boagiu
  Seful Cancelariei Primului-Ministru,
  Ion-Mircea Plangu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Anton Niculescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii, solidaritatii sociale şi familiei,
  Catalin Ionel Danila,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
  Bucureşti, 21 decembrie 2006.
  Nr. 133.
  ----