LEGE nr. 26 din 2 martie 2010
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - (1) Auditul financiar reprezintă activitatea efectuată de auditorii financiari în vederea exprimării unei opinii asupra situaţiilor financiare sau a unor componente ale acestora, exercitarea altor misiuni de asigurare şi servicii profesionale potrivit standardelor internaţionale de audit şi altor reglementări adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera.
  (2) Auditul financiar cuprinde şi auditul statutar, desfăşurat potrivit legii."
  2. La articolul 3, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(2) Auditorii financiari care au dobândit această calitate şi sunt membri ai Camerei, în exercitarea independentă a profesiei, desfăşoară, în principal, următoarele activităţi:
  a) auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, în situaţiile prevăzute de lege;
  b) auditul financiar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare consolidate ale entităţilor care au optat pentru auditarea situaţiilor financiare anuale;
  c) misiuni de revizuire a situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare consolidate, precum şi a situaţiilor financiare interimare;
  d) misiuni de asigurare şi alte misiuni şi servicii profesionale, în conformitate cu standardele internaţionale în domeniu şi cu alte reglementări adoptate de Cameră;
  e) audit intern.
  (3) Auditorii financiari pot desfăşura şi alte activităţi, precum:
  a) consultanţă financiar-contabilă;
  b) management financiar-contabil;
  c) pregătire profesională de specialitate în domeniu;
  d) expertiză contabilă, evaluare, reorganizare judiciară şi lichidare, consultanţă fiscală, cu respectarea reglementărilor specifice fiecăreia dintre activităţile respective şi a principiului independenţei, după caz."
  3. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) Se înfiinţează Camera Auditorilor Financiari din România, persoană juridică autonomă, potrivit legii, care funcţionează ca organizaţie profesională de utilitate publică fără scop patrimonial.
  (2) Camera este autoritatea competentă care organizează, coordonează şi autorizează desfăşurarea activităţii de audit financiar în România.
  (3) Camera elaborează următoarele reglementări:
  a) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Regulamentul cuprinde prevederi referitoare la:
  - organele de conducere a Camerei şi modul de alegere a acestora;
  - atribuţiile şi răspunderile Camerei;
  - regulile şi condiţiile de atribuire, respectiv de retragere a calităţii de auditor financiar, în condiţiile legii;
  - cerinţele privind asigurarea pentru riscul profesional în exercitarea activităţii de audit financiar;
  - regulile privind investigarea abaterilor disciplinare, dispunerea sancţiunilor disciplinare şi procedura de disciplină, în condiţiile legii;
  - alte norme necesare ducerii la îndeplinire a atribuţiilor Camerei;
  b) codul etic;
  c) standardele de audit;
  d) normele de desfăşurare a examenului de aptitudini profesionale;
  e) normele privind procedurile de control al calităţii auditului financiar;
  f) regulile privind pregătirea continuă a auditorilor financiari;
  g) normele privind procedurile minimale de audit;
  h) normele privind documentarea în audit;
  i) normele privind sistemul de asigurare a calităţii;
  j) normele privind raportarea auditului.
  (4) Reglementările prevăzute la alin. (3) lit. b)-j) se aprobă prin hotărâri ale Consiliului Camerei.
  (5) Camera are următoarele atribuţii:
  a) atribuie calitatea de auditor financiar şi emite autorizaţii pentru exercitarea acestei profesii în condiţiile stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare;
  b) organizează şi urmăreşte programul de pregătire continuă a auditorilor financiari;
  c) controlează calitatea activităţii de audit financiar;
  d) promovează actualizarea legislaţiei prin instituţiile abilitate, precum şi a normelor de audit financiar şi audit intern, în concordanţă cu prevederile legii şi cu reglementările instituţiilor profesionale europene şi internaţionale în domeniu;
  e) adoptă normele interne privind activitatea Camerei;
  f) retrage dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar, în condiţiile prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei;
  g) asigură reprezentarea internaţională a profesiei de auditor financiar din România;
  h) adoptă alte norme privind auditul statutar, în condiţiile legii;
  i) adoptă reguli, norme şi instrucţiuni în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, prin care să se asigure respectarea prevederilor legii."
  4. La articolul 6, alineatul (5) se abrogă.
  5. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Camera are ca membri auditori financiari persoane fizice care, din punctul de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, pot fi activi sau nonactivi şi persoane juridice.
  (2) Sunt auditori financiari nonactivi membrii Camerei care sunt incompatibili cu exercitarea activităţii de audit financiar. Situaţiile de incompatibilitate se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei, în condiţiile legii.
  (3) Auditorii financiari, membri ai Camerei, se înscriu în Registrul public pe cele două categorii, activi sau nonactivi, în baza declaraţiei date pe propria răspundere."
  6. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - (1) Sunt stagiari în activitatea de audit financiar persoanele fizice care îndeplinesc condiţiile stabilite prin normele aprobate de Cameră.
  (2) Pentru a asigura capacitatea de aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice a căror testare este inclusă în examen, persoana fizică efectuează un stagiu de pregătire practică de cel puţin 3 ani, care cuprinde, printre altele, participarea la auditarea situaţiilor financiare anuale sau a situaţiilor financiare anuale consolidate.
  (3) Camera poate stabili, prin norme proprii, condiţiile în care pot fi acordate derogări cu privire la testul de cunoştinţe în domeniul financiar-contabil, în vederea accesului la stagiu, la reducerea vechimii în activitatea financiar-contabilă cerută pentru accesul la stagiu, precum şi de la testul de cunoştinţe teoretice inclus în examenul de competenţă profesională."
  7. Titlul capitolului III se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "CAPITOLUL III
  Atribuirea calităţii de auditor financiar, educaţie continuă şi recunoaştere reciprocă"
  8. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - Condiţiile şi criteriile pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii pentru atribuirea calităţii de auditor financiar se stabilesc prin regulamentul emis de Cameră."
  9. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 12. - Camera stabileşte norme pentru aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizaţi în alte state membre ale Uniunii Europene, precum şi pentru înregistrarea auditorilor financiari şi a entităţilor de audit din terţe ţări."
  10. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 13. - (1) Calitatea de auditor financiar se atribuie pe bază de examen de competenţă profesională prin care trebuie să se certifice un nivel corespunzător de cunoştinţe teoretice, precum şi aptitudinea de a le aplica.
  (2) Examenele pentru atribuirea calităţii de auditor financiar se organizează de Cameră, conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei. Este interzisă instituirea oricăror excepţii de la testul de aplicare a cunoştinţelor în practică din cadrul examenului de competenţă profesională."
  11. După articolul 13 se introduc două noi articole, articolele 13^1 şi 13^2, cu următorul cuprins:
  "Art. 13^1. - (1) Auditorii financiari trebuie să urmeze programe adecvate de formare profesională continuă, pentru a-şi menţine cunoştinţele teoretice şi competenţele profesionale la un nivel înalt. Camera emite norme cuprinzând obligaţiile ce revin auditorilor financiari cu privire la formarea profesională continuă a acestora.
  (2) Nerespectarea cerinţelor privind formarea profesională continuă se sancţionează potrivit reglementărilor emise în acest sens.
  (3) Camera adoptă standardele de etică profesională şi normele de control intern de calitate al activităţii auditorilor financiari.
  Art. 13^2. - (1) Camera este autoritatea competentă pentru efectuarea de revizuiri în vederea asigurării calităţii serviciilor prestate de auditorii financiari.
  (2) Camera emite norme şi proceduri de revizuire a calităţii activităţii de audit financiar, precum şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, potrivit legii."
  12. Articolul 17 se abrogă.
  13. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 18. - Profesia de auditor financiar poate fi exercitată numai de persoanele care îndeplinesc condiţiile de independenţă şi integritate prevăzute de legislaţia în domeniu."
  14. Articolul 19 se abrogă.
  15. Titlul capitolului VII se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "CAPITOLUL VII
  Supravegherea publică"
  16. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 26. - Activitatea Camerei se desfăşoară sub supravegherea Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, potrivit legii."
  17. Articolele 27 şi 28 se abrogă.
  18. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 29. - La entităţile economice ale căror situaţii financiare trebuie auditate, precum şi la entităţile care optează pentru auditarea situaţiilor financiare auditul se efectuează potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă şi legislaţiei în vigoare."
  19. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 30. - Ministerul Finanţelor Publice elaborează şi promovează spre adoptare proiecte de acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Camerei, cu consultarea acesteia şi a Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar."
  20. Titlul capitolului VIII se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "CAPITOLUL VIII
  Registrul public"
  21. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 31. - (1) Auditorii financiari activi şi nonactivi se înscriu în Registrul public.
  (2) Registrul public se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (3) Modificările intervenite în Registrul public se publică trimestrial în Monitorul Oficial al României, Partea I."
  22. Titlul capitolul IX se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "CAPITOLUL IX
  Investigaţii şi sancţiuni"
  23. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art. 32. - Încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi a reglementărilor emise de Cameră atrage, după caz, răspunderea administrativă sau disciplinară."
  24. După articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 32^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 32^1. - Abaterile pentru care se aplică sancţiuni, procedura de constatare şi sancţionare a acestora, precum şi răspunderea auditorului financiar se stabilesc prin norme emise de Cameră."
  25. Articolul 33 se abrogă.
  26. Capitolul X "Dispoziţii tranzitorii", cuprinzând articolele 34-37, se abrogă.
  27. Articolul 38 se abrogă.
  28. La articolul 39, alineatul (2) se abrogă.
  29. După articolul 39 se introduce un nou articol, articolul 40, cu următorul cuprins:
  "Art. 40. - Hotărârile Conferinţei Camerei, ale Consiliului Camerei, precum şi legislaţia care reglementează organizarea şi funcţionarea Camerei Auditorilor Financiari din România se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."


  Articolul II

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  Bucureşti, 2 martie 2010.
  Nr. 26.
  _________