GHIDUL SPECIFIC din 24 martie 2022privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 - Valul renovării, axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI LOCUINȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 289 bis din 25 martie 2022 Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 441 din 24 martie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 289 din 25 martie 2022.

  PREAMBUL
  Acest document se aplică apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 - Valul Renovării, Investiția I1 Instituirea unui fond pentru Valul renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
  Apelurile de proiecte se lansează prin aplicația electronică www.mdlpa.ro/investiții/PNRR
  Prezentul document se adresează tuturor potențialilor solicitanți pentru apelurile de proiecte mai sus-menționate.
  Interpretarea informațiilor incluse în cererea de finanțare se realizează sistematic, în conformitate cu prevederile Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, aprobate și publicate pe site-ul MDLPA.
  Aspectele cuprinse în aceste documente ce derivă din Planul Național de Redresare și Reziliență și modul său de implementare vor fi interpretate de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu respectarea legislației în vigoare și folosind metoda de interpretare sistematică.

  IMPORTANT
  Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de finanțare pentru apelurile de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, să vă asigurați că ați parcurs toate informațiile prezentate în acest document și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de specificul intervențiilor finanțate din fonduri europene aferente PNRR.
  Vă recomandăm ca până la data limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul prezentelor apeluri de proiecte să consultați periodic pagina de internet www.mdlpa.ro/investiții/PNRR, pentru a urmări eventualele modificări/interpretări ale condițiilor specifice, precum și alte comunicări/clarificări pentru accesarea fondurilor europene aferente PNRR.

  CUPRINS1. INFORMAȚII OBIECTIV DE INVESTIȚII1.1. Pilonul, componenta, obiectivul general1.2. Obiective specifice, axe de investiții1.3. Activitățile sprijinite în cadrul axei de investiții/operațiunii1.4. Indicatorii apelurilor de proiecte1.5. Finanțarea acordată în cadrul prezentelor apeluri de proiecte2. INFORMAȚII DESPRE APELURILE DE PROIECTE2.1. Ce tipuri de apeluri de proiecte se lansează?2.2. Care este perioada în care pot fi depuse cererile de finanțare?2.3. Modalitatea de depunere a proiectelor2.4. Alocarea apelurilor de proiecte2.5. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect2.6. Solicitanții de finanțare eligibili în cadrul apelurilor de proiecte2.7. Care este specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul apelurilor de proiecte?3. AJUTOR DE STAT4. CRITERII DE ELIGIBILITATE4.1. Eligibilitatea solicitantului și a activităților4.2. Eligibilitatea cheltuielilor5. COMPLETAREA CERERILOR DE FINANȚARE5.1. Limba utilizată în completarea cererii de finanțare5.2. Anexele la cerere de finanțare aplicabile prezentului apel5.3. Semnarea cererii de finanțare și a documentelor anexate6. VERIFICAREA, CONTRACTAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR6.1. Etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității6.2. Depunerea și soluționarea contestațiilor6.3. Renunțarea la cererea de finanțare6.4. Actualizarea documentației tehnico-economice existente6.5. Contractarea proiectelor6.6. Documente de prezentat în etapa de implementare sau la finalizarea implementării contractelor de finanțare7. MODIFICAREA GHIDULUI SPECIFIC8. ANEXE
  1. INFORMAȚII OBIECTIV DE INVESTIȚII1.1. Pilonul, componenta, obiectivul general
  Pilonul I. Tranziția verde
  Componenta C5 - Valul Renovării
  Prin intermediul componentei C5 - Valul Renovării se propune îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor.
  În cadrul Investiției 1. Instituirea unui fond pentru Valul renovării care să finanțeze lucrări de creștere a eficienței energetice a fondului construit existent, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice: renovarea moderată sau aprofundată/renovare integrată a clădirilor publice se va finanța renovarea energetică a cel puțin 2,3 milioane mp de clădiri publice, prin următoarele tipuri de proiecte: proiecte integrate (consolidare seismică și eficiență energetică) și proiecte de renovare energetică.
  Schema de finanțare va asigura faptul că cel puțin 90% din alocarea totală pentru Axa 2 va fi utilizată pentru lucrări de creștere a eficienței energetice și nu mai mult de 10% din alocare va fi utilizată pentru consolidarea seismică și alte lucrări complementare (cum ar fi protecția împotriva incendiilor, accesibilitatea etc.). Întreaga schemă va asigura faptul că toate contractele îndeplinesc cerința relevantă de eficiență energetică privind o reducere minimă a consumului de energie cu cel puțin 50% în comparație cu consumul anual de energie pentru încălzire dinainte de renovare pentru fiecare clădire (cu excepția clădirilor cu statut de bun cultural), lucru care va trebui să asigure o reducere a consumului de energie primară de cel puțin 30% (renovare moderată) și peste 60% (renovare aprofundată) în comparație cu situația anterioară renovării și va respecta Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu aduce prejudicii semnificative" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01)*1).
  *1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=EN

  Obiectiv general: Tranziția către un fond construit rezilient și verde
  1.2. Obiective specifice, axe de investiții
  Obiective specifice: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, respectiv renovarea integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale (eficiență energetică și consolidare seismică); renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, respectiv renovarea integrată a clădirilor publice (eficiență energetică și consolidare seismică).
  Axa de investiții 2: Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice
  Operațiunea B.2 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice
  1.3. Activitățile sprijinite în cadrul axei de investiții/operațiunii
  Prin intermediul acestei operațiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, respectiv:
  ● Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
  ● Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
  ● Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;
  ● Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior;
  ● Lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri;
  ● Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;
  ● Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;
  ● Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente;
  ● Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată*2);
  *2) Cheltuielile aferente acestor lucrări, respectiv instalarea cel puțin a unui punct de reîncărcare pentru vehiculele electrice sau infrastructură încastrată (tubulatura pentru cabluri electrice, inclusiv tubulatura pentru cabluri electrice fixată pe pereți, necesară pentru permiterea instalării ulterioare a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice) pentru cel puțin 20% din locurile de parcare prevăzute, realizate în cazul clădirilor publice supuse unor renovări majore (și care dețin mai mult de 10 locuri de parcare)

  ● Lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide medicale (Instalații de oxigen);
  ● Lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și circuitelor medicale, doar pentru clădirile în care se desfășoară activități medicale;
  ● Alte tipuri de lucrări;
  ● Instalare de stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice aferente clădirilor publice (cu putere peste 22 kW), cu două puncte de încărcare/stație.
  1.4. Indicatorii apelurilor de proiecte
  ● reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/mp an)
  ● reducere a consumului de energie primară totală (kWh/mp an)
  ● consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului (kWh/mp an)
  ● arie desfășurată de clădire publică, renovată energetic (mp)
  ● reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kg_CO_2/mp an)
  ● puncte de încărcare rapidă (cu putere peste 22 kW) instalate pentru vehicule electrice (număr)
  ● persoane care beneficiază în mod direct de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice (ex. valuri de căldură) [număr*)]
  *) Numărul de persoane care beneficiază de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice include persoanele care își desfășoară activitatea în clădirile publice respective precum și persoanele deservite/care beneficiază de serviciile publice oferite în cadrul acestora.

  Notă:
  Indicatorii vor fi preluați în cererea de finanțare, centralizat, la nivel de proiect.
  Centralizarea la nivel de cerere de finanțare a indicatorilor de proiect exprimați în kWh/mpan și respectiv kgCO_2/mp an se realizează prin utilizarea mediei aritmetice ponderate (având în vedere suprafața desfășurată a clădirii).

  În cererea de finanțare vor fi prezentate următoarele informații, la nivel de componentă:

  Rezultate

  Valoare la începutul implementării proiectului

  Valoare la finalul implementării proiectului

  Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/mp an)  Consumul de energie primară totală (kWh/mp an)  Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/mp an)  Consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile (kWh/mp an)  Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO_2/mp an)


  1.5. Finanțarea acordată în cadrul prezentelor apeluri de proiecte
  Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fără TVA.
  În cazul proiectelor depuse în cadrul PNRR, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi suportată de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta 5 - Valul Renovării - MDLPA, în conformitate cu legislația în vigoare.
  În afara valorii eligibile a proiectului, orice altă cheltuială constituie cheltuială neeligibilă și va fi suportată de beneficiar.
  2. INFORMAȚII DESPRE APELURILE DE PROIECTE2.1. Ce tipuri de apeluri de proiecte se lansează?
  Pentru Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, prin prezentul Ghid specific se lansează următoarele apeluri de proiecte de renovare energetică:i. Apelul de proiecte de renovare energetică moderată*3) a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1
  *3) Conform Recomandării Comisiei privind renovarea clădirilor nr. 2019/786, renovarea moderată presupune economii de energie primară cuprinse între 30 - 60%.
  ii. Apelul de proiecte de renovare energetică aprofundată*4) a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1
  *4) Conform Recomandării Comisiei privind renovarea clădirilor nr. 2019/786, renovarea aprofundată presupune economii de energie primară peste 60%.

  Fiecare din cele două apeluri este structurat astfel:
  ● Prima rundă de atragere de fonduri:– apeluri deschise pentru toți solicitanții eligibili pentru aceste apeluri de proiecte, în limita bugetului maxim eligibil prealocat pe de o parte pentru fiecare județ, în cazul autorităților publice locale, și pe de altă parte pentru autoritățile publice centrale.
  Abordarea va fi de tip necompetitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, pe principiul primul venit, primul servit.

  ● Dacă după prima rundă de atragere de fonduri rămân fonduri necontractate, acestea vor face obiectul celei de-a doua runde de atragere de fonduri:– În această rundă abordarea va fi de tip necompetitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, pe principiul primul venit, primul servit.

  Proiectele respinse în prima rundă pot fi redepuse în cadrul apelului de proiecte din a doua rundă, fiind considerate din punct de vedere procedural proiecte nou-depuse.
  2.2. Care este perioada în care pot fi depuse cererile de finanțare?
  ● Prima rundă
  ■ Data deschidere apel de proiecte: 30 martie 2022
  ■ Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 1 aprilie 2022, ora 10.00;
  ■ Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 30 mai 2022, ora 23.59.
  ■ Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare: 31 iulie 2022

  ● A doua rundă
  ■ Data deschidere apel de proiecte: 1 august 2022
  ■ Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 1 septembrie 2022, ora 10.00;
  ■ Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 31 octombrie 2022, ora 23.59.
  ■ Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare și contractare: 31 decembrie 2022
  2.3. Modalitatea de depunere a proiectelor
  În cadrul celor două runde de atragere de fonduri, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică, disponibilă la adresa web http://www.mdlpa.ro/investiții/PNRR, doar în intervalul menționat la secțiunea de mai sus.
  Cererile de finanțare depuse prin sistemul informatic, precum și toate documentele care le însoțesc în copie format .pdf, se vor transmite sub semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a reprezentantului legal al solicitantului de finanțare sau, după caz, al liderului de parteneriat sau a persoanei împuternicite de către acesta.
  Cererile de finanțare se vor completa cu valorile eligibile ale proiectelor, exprimate în lei fără TVA, luând în considerate cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR, Componenta 5 - Valul Renovării, Anexa III Metodologie costuri: 1 euro = 4,9227 lei.
  La transmitere, fiecare cerere de finanțare va primi un număr de înregistrare ce va fi comunicat solicitantului, care va fi utilizat, în mod obligatoriu, în orice corespondență ulterioară cu privire la respectivul document.
  2.4. Alocarea apelurilor de proiecte
  Alocarea financiară acordată prin PNRR pentru lucrările de creștere a eficienței energetice din cadrul Operațiunii B.2 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice este de 937.540.000 Euro, distribuiți astfel:I. Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1I.a. Pentru solicitanții eligibili autorități/instituții publice locale definiți la secțiunea 2.6 din prezentul Ghid
  Alocare financiară din PNRR: 684.404.200 Euro, repartizată teritorial, pe județe.
  Alocare financiară suplimentară, pe lângă finanțarea din PNRR, conform art. 24 alin. (1) din Ordonanță de urgență nr. 124/2021: 205.321.260 Euro, repartizată teritorial, pe județe.
  Alocare financiară totală: 889.725.460 Euro, repartizată teritorial, pe județe, astfel:

  Județ

  Valoare eligibilă PNRR
  (euro)

  Valoare suplimentară cf. O.U.G. nr. 124/2021*)
  (euro)

  Valoare totală eligibilă
  (euro)

  ALBA

  17.192.898

  5.157.869

  22.350.767

  ARAD

  13.546.515

  4.063.955

  17.610.470

  ARGEȘ

  19.180.717

  5.754.215

  24.934.932

  BACĂU

  19.273.923

  5.782.177

  25.056.100

  BIHOR

  20.626.511

  6.187.953

  26.814.464

  BISTRIȚA-NĂSĂUD

  11.540.590

  3.462.177

  15.002.767

  BOTOȘANI

  14.635.993

  4.390.798

  19.026.791

  BRAȘOV

  20.529.412

  6.158.824

  26.688.236

  BRĂILA

  11.657.798

  3.497.339

  15.155.137

  BUZĂU

  15.109.646

  4.532.894

  19.642.540

  CARAȘ-SEVERIN

  13.081.202

  3.924.361

  17.005.563

  CĂLĂRAȘI

  13.236.679

  3.971.004

  17.207.683

  CLUJ

  24.458.096

  7.337.429

  31.795.525

  CONSTANȚA

  20.591.726

  6.177.518

  26.769.244

  COVASNA

  12.092.108

  3.627.632

  15.719.740

  DÂMBOVIȚA

  16.242.246

  4.872.674

  21.114.920

  DOLJ

  19.854.628

  5.956.388

  25.811.016

  GALAȚI

  16.432.550

  4.929.765

  21.362.315

  GIURGIU

  11.328.667

  3.398.600

  14.727.267

  GORJ

  13.697.737

  4.109.321

  17.807.058

  HARGHITA

  16.867.239

  5.060.172

  21.927.411

  HUNEDOARA

  22.993.346

  6.898.004

  29.891.350

  IALOMIȚA

  14.522.317

  4.356.695

  18.879.012

  IAȘI

  20.682.053

  6.204.616

  26.886.669

  MARAMUREȘ

  15.828.467

  4.748.540

  20.577.007

  MEHEDINȚI

  12.635.967

  3.790.790

  16.426.757

  MUREȘ

  20.233.974

  6.070.192

  26.304.166

  NEAMȚ

  15.535.325

  4.660.598

  20.195.923

  OLT

  14.827.314

  4.448.194

  19.275.508

  PRAHOVA

  19.516.153

  5.854.846

  25.370.999

  SATU MARE

  13.977.163

  4.193.149

  18.170.312

  SĂLAJ

  10.553.908

  3.166.172

  13.720.080

  SIBIU

  14.995.432

  4.498.630

  19.494.062

  SUCEAVA

  23.200.356

  6.960.107

  30.160.463

  TELEORMAN

  15.604.195

  4.681.259

  20.285.454

  TIMIȘ

  19.421.233

  5.826.370

  25.247.603

  TULCEA

  10.294.735

  3.088.421

  13.383.156

  VASLUI

  16.231.466

  4.869.440

  21.100.906

  VÂLCEA

  14.226.485

  4.267.946

  18.494.431

  VRANCEA

  13.778.839

  4.133.652

  17.912.491

  BUCUREȘTI**)

  34.168.591

  10.250.577

  44.419.168

  *) Valoarea suplimentară este alocată conform art. 24 alin. (1) din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.
  **) Sumele alocate Municipiului București conțin și alocarea aferentă județului Ilfov.
  I.b. Pentru solicitanții eligibili Autorități publice centrale definiți la secțiunea 2.6 din prezentul Ghid
  Alocare financiară din PNRR: 65.627.800 Euro
  Alocare financiară suplimentară, pe lângă finanțarea din PNRR, conform art. 24 alin. (1) din Ordonanță de urgență nr. 124/2021: 19.688.340 Euro.
  Alocare financiară totală: 85.316.140 Euro.
  I.c. Pentru toate tipurile de solicitanți, definiți la secțiunea 2.6 din prezentul Ghid, este prevăzută o alocare distinctă pentru instalarea stațiilor de încărcare rapidă, astfel:– alocare financiară din PNRR: 10.000.000 Euro– alocare financiară suplimentară, pe lângă finanțarea din PNRR, conform art. 24 alin. (1) din Ordonanță de urgență nr. 124/2021: 3.000.000 Euro– alocare financiară totală: 13.000.000 Euro
  Este obligatoriu ca în cadrul fiecărei solicitări de finanțare să fie prevăzută instalarea a câte o stație de încărcare pentru vehiculele electrice (cu putere peste 22 kW), cu două puncte de încărcare per stație, la fiecare 2.000 mp arie desfășurată renovată, dar nu mai puțin de o stație de încărcare de acest tip per proiect.
  După epuizarea fondurilor alocate cu această destinație, se stinge obligativitatea solicitantului, anterior prezentată, urmând ca în cazul în care acesta dorește prevederea în cadrul proiectului a unor astfel de stații, să asigure cheltuielile respective din fonduri proprii (cheltuieli neeligibile).
  Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR, Componenta 5 - Valul Renovării, Anexa III - Metodologie costuri: 1 euro = 4,9227 lei.
  II. Apelul de proiecte de renovare energetică aprofundată a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1II.a. Pentru solicitanții eligibili Autorități/instituții publice locale, definiți la secțiunea 2.6 din prezentul Ghid
  Alocare financiară din PNRR: 93.754.000 Euro, repartizată teritorial, pe județe.
  Alocare financiară suplimentară, pe lângă finanțarea din PNRR, conform art. 24 alin. (1) din Ordonanță de urgență nr. 124/2021: 28.126.200 Euro, repartizată teritorial, pe județe.
  Alocare financiară totală: 121.880.200, repartizată teritorial, pe județe, astfel:

  Județ

  Valoare eligibilă PNRR
  (euro)

  Valoare suplimentară cf. O.U.G. nr. 124/2021*)
  (euro)

  Valoare totală eligibilă
  (euro)

  ALBA

  2.355.192

  706.558

  3.061.750

  ARAD

  1.855.687

  556.706

  2.412.393

  ARGEȘ

  2.627.496

  788.249

  3.415.745

  BACĂU

  2.640.263

  792.079

  3.432.342

  BIHOR

  2.825.549

  847.665

  3.673.214

  BISTRIȚA-NĂSĂUD

  1.580.903

  474.271

  2.055.174

  BOTOȘANI

  2.004.930

  601.479

  2.606.409

  BRAȘOV

  2.812.248

  843.674

  3.655.922

  BRĂILA

  1.596.959

  479.088

  2.076.047

  BUZĂU

  2.069.815

  620.945

  2.690.760

  CARAȘ-SEVERIN

  1.791.945

  537.584

  2.329.529

  CĂLĂRAȘI

  1.813.244

  543.973

  2.357.217

  CLUJ

  3.350.424

  1.005.127

  4.355.551

  CONSTANȚA

  2.820.784

  846.235

  3.667.019

  COVASNA

  1.656.453

  496.936

  2.153.389

  DÂMBOVIȚA

  2.224.965

  667.490

  2.892.455

  DOLJ

  2.719.812

  815.944

  3.535.756

  GALAȚI

  2.251.034

  675.310

  2.926.344

  GIURGIU

  1.551.872

  465.562

  2.017.434

  GORJ

  1.876.402

  562.921

  2.439.323

  HARGHITA

  2.310.581

  693.174

  3.003.755

  HUNEDOARA

  3.149.773

  944.932

  4.094.705

  IALOMIȚA

  1.989.358

  596.807

  2.586.165

  IAȘI

  2.833.158

  849.947

  3.683.105

  MARAMUREȘ

  2.168.283

  650.485

  2.818.768

  MEHEDINȚI

  1.730.954

  519.286

  2.250.240

  MUREȘ

  2.771.777

  831.533

  3.603.310

  NEAMȚ

  2.128.127

  638.438

  2.766.565

  OLT

  2.031.139

  609.342

  2.640.481

  PRAHOVA

  2.673.446

  802.034

  3.475.480

  SATU MARE

  1.914.680

  574.404

  2.489.084

  SĂLAJ

  1.445.741

  433.722

  1.879.463

  SIBIU

  2.054.169

  616.251

  2.670.420

  SUCEAVA

  3.178.131

  953.439

  4.131.570

  TELEORMAN

  2.137.561

  641.268

  2.778.829

  TIMIȘ

  2.660.443

  798.133

  3.458.576

  TULCEA

  1.410.238

  423.071

  1.833.309

  VASLUI

  2.223.489

  667.047

  2.890.536

  VÂLCEA

  1.948.834

  584.650

  2.533.484

  VRANCEA

  1.887.512

  566.254

  2.453.766

  BUCUREȘTI**)

  4.680.629

  1.404.189

  6.084.818

  *) Valoarea suplimentară este alocată conform art. 24 alin. (1) din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.
  **) Sumele alocate Municipiului București conțin și alocarea aferentă județului Ilfov.
  II.b. Pentru solicitanții eligibili Autoritățile publice centrale definiți la secțiunea 2.6
  Alocare financiară din PNRR: 93.754.000 Euro
  Alocare financiară suplimentară, pe lângă finanțarea din PNRR, conform art. 24 alin. (1) din Ordonanță de urgență nr. 124/2021: 28.126.200 Euro.
  Alocare financiară totală: 121.880.200 Euro.
  II.c. Pentru toate tipurile de solicitanți, definiți la secțiunea 2.6 din prezentul Ghid, este prevăzută o alocare distinctă pentru instalarea stațiilor de încărcare rapidă, astfel:– alocare financiară din PNRR: 2.500.000 Euro– alocare financiară suplimentară, pe lângă finanțarea din PNRR, conform art. 24 alin. (1) din Ordonanță de urgență nr. 124/2021: 750.000 Euro– alocare financiară totală: 3.250.000 Euro
  Este obligatoriu ca în cadrul fiecărei solicitări de finanțare să fie prevăzută instalarea a câte o stație de încărcare pentru vehiculele electrice (cu putere peste 22 kW), cu două puncte de încărcare per stație, la fiecare 2.000 mp arie desfășurată renovată, dar nu mai puțin de o stație de încărcare de acest tip per proiect.
  După epuizarea fondurilor alocate cu această destinație, se stinge obligativitatea solicitantului, anterior prezentată, urmând ca în cazul în care acesta dorește prevederea în cadrul proiectului a unor astfel de stații, să asigure cheltuielile respective din fonduri proprii (cheltuieli neeligibile).
  Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR, Componenta 5 - Valul Renovării, Anexa III - Metodologie costuri: 1 euro = 4,9227 lei.

  Notă:
  În cazul unui parteneriat între una sau mai multe autorității publice centrale și una sau mai multe autorități/instituții publice locale, finanțarea se va face din valoarea totală eligibilă apelului de proiecte corespunzător categoriei de solicitanți din care face parte liderul de parteneriat.
  Dacă în prima rundă de atragere de fonduri există proiecte a căror valoare maximă eligibilă nu se încadrează integral în alocarea financiară prestabilită, acestea nu vor intra la finanțare în cadrul acestei runde, putând fi redepuse în cadrul celei de-a doua runde, în condițiile menționate de prezentul ghid, solicitantul fiind notificat în acest sens.
  În situația în care există un proiect a cărui valoare maximă eligibilă se încadrează parțial în alocarea financiară stabilită pentru cea de-a doua rundă de atragere de fonduri, suma care depășește alocarea va fi asigurată de beneficiar, fiind considerată neeligibilă, inclusiv valoarea TVA aferentă.
  2.5. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect
  Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde unui:
  ● cost unitar pentru lucrările de renovare moderată*) de 440 Euro/mp [arie desfășurată**)], fără TVA;
  ● cost unitar pentru lucrările de renovare aprofundată*) de 500 Euro/mp [arie desfășurată**)], fără TVA;
  ● cost pentru o stație de încărcare rapidă (cu putere peste 22 kW) cu câte două puncte de încărcare/stație de 25.000 Euro/stație.
  *) Costul unitar pentru lucrările de renovare include toate costurile eligibile aferente proiectului.
  **) În cazul proiectelor (cererilor de finanțare) care cuprind mai multe componente, se va lua în considerare aria desfășurată cumulată a tuturor componentelor.

  Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR, Componenta 5 - Valul Renovării, Anexa III - Metodologie costuri: 1 euro = 4,9227 lei.
  Sumele care vor depăși pragurile sus-menționate vor fi asigurate de către beneficiar, fiind considerate neeligibile.
  În cererea de finanțare va fi justificată respectarea cerinței de mai sus, utilizând formula de calcul:
  Valoarea maximă eligibilă a proiectului = (aria desfășurată x cost unitar pentru lucrări de renovare moderată sau aprofundată, după caz) + (cost stație încărcare rapidă x număr de stații)
  2.6. Solicitanții de finanțare eligibili în cadrul apelurilor de proiecte
  Solicitanții proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte pot fi:
  ● Autoritățile publice centrale: ministerele, alte organe de specialitate care se organizează în subordinea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, instituțiile publice din subordinea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor, autoritățile administrative autonome (înființate prin legi organice), Instituția prefectului (O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare);
  ● Autoritățile și instituțiile publice locale:
  Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT județ*5), municipiu reședință de județ, municipiu), Municipiul București și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestuia (sectoarele Municipiului București),
  *5) Locul de implementare a proiectelor ai căror solicitanți sunt UAT județ este situat în comune, orașe, municipii reședințe de județ, municipii.
  definite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

  Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean (finanțate din bugetul local), aflate în subordinea unităților administrativ teritoriale;
  definite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

  ● Parteneriate între entitățile de mai sus, în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea condiției ca în cazul autorităților și instituțiilor publice locale partenerii să aparțină aceluiași județ;

  Solicitanții eligibili se încadrează într-una din următoarele situații:1. dețin (în proprietate publică sau administrare) și ocupă (își desfășoară activitatea) o clădire publică (inclusiv în cadrul parteneriatelor)
  sau
  2.a. dețin (în proprietate publică sau administrare) o clădire publică care este ocupată (în care își desfășoară activitatea) de aceștia și/sau de alte entități publice din categoria autorităților publice centrale, autorităților și instituțiilor publice locale (descrise mai sus)2.b. în cazul parteneriatelor, cel puțin unul dintre membrii parteneriatului deține (în proprietate publică sau administrare) o clădire publică, care este ocupată (în care își desfășoară activitatea) de cel puțin unul dintre membrii parteneriatului și/sau de alte entități publice din categoria autorităților publice centrale, autorităților și instituțiilor publice locale (descrise mai sus).

  Notă: Atât în cazul autorităților publice centrale cât și în cazul autorităților și instituțiilor publice locale cererile de finanțare se depun doar de către ordonatorul principal de credite.
  2.7. Care este specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul apelurilor de proiecte?
  Solicitantul care se încadrează în condițiile de eligibilitate prevăzute în prezentul ghid poate depune mai multe cereri de finanțare, conform regulilor detaliate în cadrul acestui ghid.
  Prin prezentul apel de proiecte este sprijinită realizarea de investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor*6) publice din mediul urban, deținute (aflate în proprietate publică sau în administrare) de entitățile eligibile menționate la secțiunea 2.6 și ocupate (în care își desfășoară activitatea) de aceleași entități eligibile care le dețin și/sau de alte entități publice decât cele care le dețin, dar care se încadrează în categoria autorităților publice centrale, autorităților și instituțiilor publice locale (descrise la secțiunea 2.6), și care sunt clădiri de uz ori de interes public, cu excepția celor industriale, în care utilizatorul principal este omul.
  *6) Conform Legii nr. 372/2005, republicată, termenul "clădire" este definit ca ansamblu de spații cu funcțiuni precizate, delimitat de elementele de construcție care alcătuiesc anvelopa clădirii, inclusiv sistemele tehnice aferente acesteia, în care energia este utilizată pentru reglarea climatului interior.

  O cerere de finanțare va include o singură clădire publică existentă (componentă în cadrul proiectului) în cadrul căreia solicitantul/ții și/sau ocupantul/ții, după caz, își desfășoară activitatea.
  În cazul în care există clădiri tip corpuri/secții/pavilioane etc., care reprezintă construcții individuale, amplasate în aceeași localitate și în același perimetru/parcelă/adresă (care au număr cadastral comun sau numere cadastrale alăturate), în cadrul cărora solicitantul/ții și/sau ocupantul/ții, după caz, își desfășoară activitatea, o cerere de finanțare poate cuprinde una, mai multe sau toate aceste clădiri care vor reprezenta componente ale proiectului, în condițiile prevăzute la secțiunea 2.6, precum și la celelalte secțiuni din Ghid.
  3. AJUTOR DE STAT3.1. Activitățile propuse în cadrul proiectelor nu trebuie să intre sub incidența ajutorului de stat. Prin prezentul ghid nu sunt finanțate proiectele care intră sub incidența ajutorului de stat sau în cadrul cărora sunt identificate elemente de natura ajutorului de stat.
  În conformitate cu prevederile articolului 107 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), este considerat ajutor de stat incompatibil cu Piața internă a UE orice măsură de sprijin a unui Stat Membru care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
  √ să fie acordată de către stat sau de către unitățile administrative teritoriale, din resurse de stat sau resurse ale unităților administrativ-teritoriale, ori de alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităților locale indiferent de formă;
  √ să fie selectivă;
  √ să asigure un avantaj agentului economic;
  √ să distorsioneze ori să amenințe să distorsioneze concurența sau să afecteze comerțul dintre statele membre ale Uniunii Europene.

  Referitor la stațiile/punctele de reîncărcare pentru mașini electrice aferente clădirilor:
  Solicitantul nu va exploata în interes comercial infrastructura finanțată prin PNRR (stații de încărcare pentru vehicule electrice).
  La nivelul execuției lucrărilor, dacă selecția executantului este realizată în baza unei proceduri competitive, atunci este înlăturat ajutorul la nivelul constructorului.
  Pentru activitățile de operare și mentenanță a infrastructurii, solicitantul va prezenta un contract încheiat cu un operator de servicii, urmare unei proceduri de selecție competitive. Pentru punerea la dispoziție a infrastructurii, operatorul plătește beneficiarului o redevență/taxă de exploatare în condițiile pieței (e.g. calculată similar amortizării), atunci operarea infrastructurii nu prezintă un avantaj pentru operator, neimplicând astfel ajutor de stat.
  4. CRITERII DE ELIGIBILITATE
  Cererea de finanțare (inclusiv anexele/modelele la cererea de finanțare) completată de către solicitant, face obiectul verificării eligibilității solicitantului și a proiectului, pe baza criteriilor enumerate în continuare.
  Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de solicitant individual/parteneriat (lider și parteneri), începând cu momentul depunerii proiectului, implementării, precum și pe perioada de durabilitate a contractului de finanțare, în condițiile stipulate de acesta.
  Pentru obținerea finanțării, solicitantul și proiectul trebuie să respecte toate criteriile de eligibilitate mai jos menționate, în termenele stabilite în prezentul ghid și anexele la acesta. Solicitantul eligibil, în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea care îndeplinește cumulativ criteriile enumerate și prezentate în cadrul acestei secțiuni.
  Solicitantul va menționa în cererea de finanțare în mod distinct care sunt clădirile (existente) care reprezintă Componente în cadrul proiectului, pentru care se vor verifica criteriile de eligibilitate, în condițiile prevăzute la secțiunea 4 din prezentul ghid.4.1. Eligibilitatea solicitantului și a activităților1. Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili
  Categoria solicitanților eligibili se regăsește la secțiunea 2.6.
  Criteriile de eligibilitate ale solicitantului se aplică și partenerului, după cum este indicat în cadrul acestui capitol.
  Nu există restricții cu privire la numărul partenerilor. Liderul parteneriatului se va indica clar în toate documentele aferente proiectului.
  În scopul constituirii parteneriatelor se încheie un Acord de parteneriat, în scopul implementării proiectului - conform modelului orientativ din ghid (Model C).
  Acordul de parteneriat va stabili modalitatea de distribuire a cheltuielilor totale ale proiectului (atât cele eligibile, cât și cele neeligibile)/participare la finanțarea proiectului pentru cheltuielile neeligibile, modalitatea de cooperare între parteneri, atât în timpul cât și ulterior implementării proiectului, pe durata operării obiectivului de investiție. Partenerii vor respecta legislația specifică și pe cea generală, inclusiv pe cea în domeniul achizițiilor publice, a protecției mediului, egalității de șanse și nediscriminării.
  Notă: În cazul proiectelor care vizează unitățile de învățământ preuniversitar de stat, încadrate în categoria "Autorități și instituții publice locale", relația de subordonare față de unitățile administrativ teritoriale se verifică sub aspectul asigurării finanțării complementare (conform prevederilor din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare) din bugetele locale ale unităților administrativ teritoriale de care aparțin.
  Notă: În cazul proiectelor care vizează unități sanitare publice, încadrate în categoria "Autorități și instituții publice locale", relația de subordonare față de unitățile administrativ teritoriale se verifică sub aspectul asigurării finanțării respectivelor unități sanitare și din bugetele locale ale unităților administrativ teritoriale de care aparțin (a se vedea Legea nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare).
  2. Solicitantul face dovada capacității de finanțare a proiectului pentru cheltuielile neeligibile
  Solicitantul individual și, în cazul parteneriatului atât liderul de parteneriat, cât și partenerii, vor completa și semna câte o Declarație de angajament (Model A), iar datele din Declarația de angajament vor fi corelate cu cele din Acordul de parteneriat (Model C) și din Ordinul/Decizia/Hotărârea de aprobare a depunerii proiectului.
  3. Solicitantul individual și/sau reprezentantul legal, sau liderul de parteneriat și partenerii și/sau reprezentanții legali, dacă este cazul, NU se încadrează în niciuna din situațiile prezentate în Declarația de eligibilitate
  Pentru completarea cererii de finanțare se va utiliza Declarația de eligibilitate (Model B), în care sunt detaliate situațiile în care solicitantul și/sau reprezentantul legal, inclusiv liderul de parteneriat și partenerii și/sau reprezentanții legali, dacă este cazul, NU trebuie să se regăsească pentru a fi beneficiarul finanțării din cadrul acestei axe/operațiuni.
  4. Drepturi asupra imobilului (clădire și teren), obiect al proiectului, la momentul depunerii cererii de finanțare, precum și pe o perioadă de minim 5 ani de la data plății finale (așa cum reiese din documentele depuse), pentru care poate fi acordat dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu legislația în vigoare (cu excepția superficiei și concesiunii).
  Solicitantul la finanțare trebuie să demonstreze existența dreptului invocat asupra imobilului pe care se propune a se realiza investiția în cadrul cererii de finanțare, conform legislației în vigoare*):
  *) În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  a) dreptul de proprietate publică
  b) dreptul de administrare a imobilului aflat în proprietate publică

  În cazul proprietății, înscrierea dreptului de proprietate trebuie să fie definitivă.
  În cazul administrării se face referire la dreptul de administrare, ca drept real, aferent proprietății publice, prevăzut de art. 866 și urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  Atenție: Din documentele privind dreptul de administrare trebuie să reiasă faptul că acesta este menținut pe toată perioada de durabilitate a investiției.
  Prin perioada de durabilitate a proiectului se înțelege perioada de menținere obligatorie a investiției după finalizarea implementării proiectului (minimum 5 (cinci) ani de la efectuarea plății finale).
  Prin perioada de implementare a proiectului se înțelege perioada în care se finalizează toate activitățile aferente proiectului.
  Atenție:
  Dacă pe parcursul perioadei de implementare a contractului de finanțare, sau în perioada de durabilitate a acestuia, sunt afectate condițiile de construire/exploatare asupra infrastructurii imobilului aferent proiectului, beneficiarul are obligația contractuală de a returna finanțarea acordată, precum și alte penalități, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile contractuale.

  Prin imobil, obiect al proiectului, se înțelege terenul și clădirea ce fac obiectul proiectului.
  Nu sunt eligibile proiectele care propun exclusiv realizarea de lucrări fără autorizație de construire.
  Imobilul/imobilele (în conformitate cu prezentul criteriu de eligibilitate - Declarația de eligibilitate- Model B) care fac obiectul proiectului, care implică execuția de lucrări de construcții, îndeplinește/îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  √ să fie libere de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului,
  √ să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești,
  √ să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

  Pentru elementele de mai sus, nu vor conduce la respingerea cererii de finanțare acele limite ale dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea activităților proiectului (de ex. servituți legale, servitutea de trecere cu piciorul etc).
  De asemenea, în cadrul acestei axe/operațiuni, nu se consideră sarcină sau interdicție care afectează implementarea proiectului și care să conducă la respingerea cererii de finanțare din procesul de verificare:
  o închirierea/darea în folosință gratuită/concesiunea a unor suprafețe din terenul aferent imobilului, cu condiția ca respectivele limite ale dreptului de proprietate să nu fie incompatibile cu realizarea activităților/implementarea proiectului,
  o închirierea/darea în folosință gratuită/concesiunea a unor spații din clădirea aferentă imobilului, în condițiile precizate la secțiunea 4.1, punctul 19 din prezentul document.

  În accepțiunea MDLPA nu este considerată sarcină dreptul de administrare înscris în cartea funciară și care nu afectează condițiile de implementare.
  Proiectul devine neeligibil dacă intervine o hotărâre judecătorească definitivă prin care este afectat dreptul de proprietate/administrare (privind imobilul) până la finalizarea perioadei de durabilitate.
  Solicitantul, în cazul în care va primi finanțare din PNRR pentru investiții în infrastructură, trebuie ca pe perioada de durabilitate:
  ● să mențină investiția realizată (asigurând mentenanța și serviciile asociate necesare);
  ● să nu realizeze o modificare asupra calității de proprietar/administrator al infrastructurii, decât în condițiile prevăzute în contractul de finanțare;
  ● să nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale investiției.

  Nerespectarea acestor elemente constituie cauze de reziliere a contractelor de finanțare.
  5. Activitățile proiectului se încadrează în acțiunile specifice sprijinite în cadrul axei de investiții/operațiunii
  Activitățile eligibile ale proiectului se pot încadra în următoarele acțiuni (a se vedea detaliat în Anexa 2 la prezentul ghid):
  > Lucrări de creștere a eficienței energetice:
  ● Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
  ● Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
  ● Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;
  ● Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior;
  ● Lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri;
  ● Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;
  ● Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;
  ● Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente;
  ● Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată;
  ● Lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide medicale (Instalații de oxigen);
  ● Lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și circuitelor medicale, doar pentru clădirile în care se desfășoară activități medicale;
  ● Alte tipuri de lucrări.

  > Instalare de stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice aferente clădirilor publice (cu putere peste 22 kW), cu două puncte de încărcare/stație.

  Toate măsurile de creștere a eficienței energetice trebuie să fie fundamentate, după caz, în raportul de expertiză tehnică și/sau în raportul de audit energetic, care apoi se detaliază în SF/DALI și proiectul tehnic.
  Nu se finanțează prin PNRR:
  > investițiile privind repararea/înlocuirea cazanului și/sau arzătorului din centrala termică proprie a clădirii

  Notă: Pentru proiectele de renovare energetică a clădirilor situate în regiunea Sud-Vest Oltenia, unde se finanțează prin PNRR (componenta Energie) o nouă rețea de distribuție (hydrogen ready), se va avea în vedere posibilitatea înlocuirii cu boilere de gaz în amestec cu hidrogen, care să fie compatibile cu acestea, numai în situația în care această opțiune va fi fezabilă din punct de vedere tehnic și economic (din fonduri existente la nivelul autorităților locale), după intrarea în funcțiune a rețelei și racordarea consumatorilor. Aceste cheltuielile nu sunt considerate eligibile și vor fi asigurate din fondurile proprii ale beneficiarului.
  Se va vedea Hotărârea de aprobare a depunerii proiectului, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect. Aspectele se corelează cu informațiile completate în Cererea de finanțare.
  6. Încadrarea proiectului în valoarea maximă eligibilă
  Proiectul se încadrează în valoarea maximă eligibilă, astfel cum este menționată la secțiunea 2.5.
  Aspectele se corelează cu informațiile completate în Cererea de finanțare și cu Declarația de asumare a implementării investiției (Model E)
  7. Proiectul propus spre finanțare include activități desfășurate după data de 1 februarie 2020, considerate eligibile, în condițiile îndeplinirii criteriilor din prezentul ghid
  Activitățile/lucrările efectuate după 1 februarie 2020 sunt considerate cheltuielile eligibile în cadrul PNRR, cu condiția demonstrării, înainte de finalizarea activităților proiectului, a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate din prezentul ghid, inclusiv privind implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau "taxonomie") pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului.
  Nu sunt eligibile cheltuielile realizate ca urmare a unor activități finanțate în cadrul programelor operaționale din perioada 2014 - 2020.
  Se va asigura de către solicitant evitarea dublei finanțări a lucrărilor de intervenție/activităților propuse prin proiect cu cele realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură implementate prin programe cu surse publice naționale și/sau europene de finanțare. În cazul identificării unei situații de dublă finanțare, MDLPA emite decizii de reziliere a contractelor de finanțare, cu recuperarea sumelor acordate necuvenit.
  Proiectul poate fi complementar cu proiecte de creștere a eficienței energetice a clădirilor publice implementate prin alte componente PNRR (componenta C10 - Fondul local, componenta C15 - Educație, componenta C14 - Buna Guvernanță, componenta C13 - Reforme sociale, componenta C12 - Sănătate), prin alte programe cu surse publice de finanțare naționale și/sau europene.
  Se va vedea Declarația de eligibilitate (Model B). Aspectele se corelează cu informațiile completate în Cererea de finanțare.
  8. Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 30 iunie 2026
  Perioada de implementare a activităților proiectului se referă atât la activitățile realizate înainte de semnarea contractului, cât și la activitățile ce urmează a fi realizate înainte și după semnarea contractului de finanțare a proiectului.
  Aspectele se corelează cu informațiile completate în Cererea de finanțare.
  9. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen, nediscriminarea, accesibilitatea
  În procesul de pregătire, verificare, implementare și durabilitate a contractului de finanțare, solicitantul respectă legislația națională și comunitară aplicabilă în domeniul egalității de șanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate, prin includerea măsurilor necesare pentru conformarea cu Pilonul Social European
  Se va vedea Declarația de angajament (Model A). Aspectele se corelează cu informațiile completate în Cererea de finanțare.
  10. Proiectul respectă principiul "Do No Significant Harm" (DNSH)
  Solicitantul va declara respectarea obligațiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) ("A nu prejudicia în mod semnificativ"), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, pe toată perioada de implementare a proiectului (Declarația de angajament-Model A)
  Se va vedea Declarația privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului (model G) și informațiile/documentele prezentate în implementarea proiectului pentru demonstrarea modului de aplicare a principiului DNSH.
  În situația în care solicitantul nu demonstrează implementarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm") și nu prezintă documentele justificative, MDLPA va emite decizii de reziliere a contractelor de finanțare, cu recuperarea sumelor acordate necuvenit.
  11. Perioada de construire - clădirea este construită (are lucrările finalizate din punct de vedere fizic) înainte de anul 2000
  Se va vedea Declarația de eligibilitate (Model B), cu indicarea documentului suport care certifică acest criteriu.
  12. Clădirea expertizată tehnic, conform Codului de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2019, nu este încadrată, prin raport de expertiză tehnică, în clasa I de risc seismic, respectiv clădire cu susceptibilitate de prăbușire, totală sau parțială, la acțiunea cutremurului, sau în clasa II de risc seismic, respectiv clădire susceptibilă de avariere majoră la acțiunea cutremurului, care poate pune în pericol siguranța utilizatorilor, dar la care prăbușirea totală sau parțială este puțin probabilă
  Pentru a fi eligibilă, o clădire trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: să nu fie încadrată în clasa I de risc seismic sau în clasa II de risc seismic și - dacă e cazul - să aibă finalizate lucrările de consolidare antiseismică la data depunerii proiectului.
  Atenție: Pentru proiectele la care au fost încheiate contracte pentru serviciile de proiectare și/sau execuție până la data intrării în vigoare a codului de proiectare P 100-3/2019, se va depune expertiza tehnică elaborată conform versiunii de cod în vigoare la data semnării contractelor.
  Se va vedea Declarația de eligibilitate (Model B) și informațiile prezentate în documentația tehnică (Raport de expertiza tehnică). Aspectele se corelează cu informațiile completate în Cererea de finanțare.
  13. Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de cel puțin 50% față de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri (cu excepția clădirilor clasate sau în curs de clasare ca monumente și a clădirilor cu valoare arhitecturală deosebită stabilite prin documentațiile de urbanism, clădirilor din zone construite protejate aprobate conform legii)
  Se va vedea Declarația de eligibilitate (Model B) și informațiile prezentate în documentația tehnică (Raportul de audit energetic, certificatul de performanță energetică). Aspectele se corelează cu informațiile completate în Cererea de finanțare și a celor din Declarația de asumare a implementării investiției (Model E).
  14. (după caz) Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului de energie primară și a emisiilor de CO_2, situată în intervalul 30% - 60% pentru proiectele de renovare energetică moderată, respectiv peste 60% pentru proiectele de renovare energetică aprofundată, în comparație cu starea de pre-renovare
  Se va vedea Declarația de eligibilitate (Model B) și informațiile prezentate în documentația tehnică (Raportul de audit energetic, certificatul de performanță energetică). Aspectele se corelează cu informațiile completate în Cererea de finanțare și a celor din Declarația de asumare a implementării investiției (Model E).
  15. Prin proiect se propune instalarea a câte o stație de încărcare pentru vehiculele electrice (cu putere peste 22 kW), cu două puncte de încărcare per stație, la fiecare 2000 mp arie desfășurată renovată, dar nu mai puțin de o stație de încărcare de acest tip per proiect.
  Se va vedea Declarația de eligibilitate (Model B). Aspectele se corelează cu informațiile completate în Cererea de finanțare și a celor din Declarația de asumare a implementării investiției (model E).
  16. Clădirea nu este utilizată ca lăcaș de cult sau pentru alte activități cu caracter religios
  Aspectele sunt asumate prin Declarația de eligibilitate (Model B).
  17. Clădirea nu este o construcție cu caracter provizoriu prevăzută a fi utilizată pe o perioadă de până la 2 ani, nu este clădire industrială, nu este atelier sau clădire din domeniul agricol, clădirea publică nu este utilizată*)/destinată a fi utilizată mai puțin de 4 luni pe an
  *) În ultimul an calendaristic înainte de depunerea cererii de finanțare.
  Aspectele sunt asumate prin Declarația de eligibilitate (Model B).
  18. În cazul în care anumite suprafețe din terenul aferent imobilului au fost închiriate/date în folosință gratuită/concesionate unor persoane juridice, cerința este îndeplinită cu condiția ca respectivele limite ale dreptului de proprietate să nu fie incompatibile cu realizarea activităților/implementarea proiectului.
  Aspectele sunt asumate prin Declarația de eligibilitate (Model B).
  19. În cazul în care în clădire există spații/unități de clădire închiriate/date în folosință gratuită/concesionate unor persoane juridice, sunt îndeplinite următoarele condiții:– Ocupanții (persoanele juridice) trebuie să fi fost selectați printr-o procedură transparentă și nediscriminatorie, conform legislației în vigoare
  Se va vedea Declarația de eligibilitate (Model B).
  – Suprafața utilă aferentă acestor spații/unități de clădire nu depășește 10% din suprafața totală utilă a clădirii.
  Se va vedea Declarația de eligibilitate (Model B), coroborată cu informațiile din extrasele de carte funciară.
  – Este atașată Declarația ocupantului (persoana juridică care a închiriat/a primit în folosință gratuită/a obținut în concesiune spații/unități de clădire) prin care își exprimă acordul ca Solicitantul să realizeze investiția.– (unde e cazul) În cazul în care într-o clădire sunt mai multe spații/unități de clădire închiriate/date în folosință gratuită/concesionate, în condițiile enunțate mai sus, se va întocmi un Tabel centralizator al acestor ocupanți la nivel de clădire, în care se vor menționa informațiile de mai sus, inclusiv suprafața totală utilă a clădirii (mp) și suprafața utilă a acestor spații/unități de clădire (mp și %). Suprafața utilă cumulată aferentă acestor spații/unități de clădire nu depășește 10% din suprafața totală utilă a clădirii.
  Condițiile de mai sus nu sunt aplicabile în cazul persoanelor juridice care au închiriat/au primit în folosință gratuită/au obținut în concesiune spații/unități de clădire pentru a fi utilizate pe o durată limitată în cursul unei zile/săptămâni/luni în vederea desfășurării unor activități sportive, culturale, educaționale sau recreative. În cazul acestor persoane juridice sunt îndeplinite următoarele condiții:– Ocupanții (persoanele juridice) trebuie să fi fost selectați printr-o procedură transparentă și nediscriminatorie, conform legislației în vigoare
  Se va vedea Declarația de eligibilitate (Model B).
  – Activitatea desfășurată de persoanele juridice respective nu afectează activitatea principală/funcțiunea clădirii publice
  Se va vedea Declarația de eligibilitate (Model B).

  Notă: Persoanele juridice mai sus-menționate sunt persoane juridice care nu se încadrează în categoriile solicitanților eligibili (conform secțiunii 2.6).
  20. Proiectul nu intră sub incidența ajutorului de stat sau în cadrul acestuia nu sunt identificate elemente de natura ajutorului de stat
  Aspectele sunt asumate prin Declarația de eligibilitate (Model B).
  4.2. Eligibilitatea cheltuielilor
  Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor:
  √ ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, respectiv normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021.

  Categoriile de cheltuieli eligibile aplicabile acestui apel de proiecte sunt:
  a) Cheltuieli pentru lucrări de creștere a eficienței energetice (cuprinse în devizul general - H.G. nr. 907/2016, la capitolul 4):
  ● Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
  ● Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
  ● Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;
  ● Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior;
  ● Lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri;
  ● Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;
  ● Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;
  ● Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente;
  ● Lucrări pentru echiparea clădirilor cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată;
  ● Lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide medicale (Instalații de oxigen);
  ● Lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și circuitelor medicale, doar pentru clădirile în care se desfășoară activități medicale;
  ● Alte tipuri de lucrări.

  b) Cheltuieli pentru instalarea de stații de încărcare pentru vehicule electrice aferente clădirilor publice (cu putere peste 22 kW), cu minim două puncte de încărcare/stație (cuprinse în devizul general - H.G. nr. 907/2016, la capitolul 4).
  c) Cheltuieli pentru elaborarea sau actualizarea documentațiilor tehnico-economice - documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, expertiza tehnică, proiectul tehnic și detaliile de execuție, efectuarea auditului energetic precum și elaborarea certificatului de performanță energetică înainte și după intervenție, asistența tehnică, consultanța, obținere de avize, acorduri, autorizații, comunicare și publicitate și alte categorii de cheltuieli cuprinse în devizul general (H.G. nr. 907/2016) la capitolul 1 (1.2 ÷ 1.4), capitolul 2, capitolul 3 (3.1 ÷ 3.6, 3.7.1, 3.8), capitolul 4 (4.1 ÷ 4.4), capitolul 5 (5.1, 5.2.2 ÷ 5.2.5, 5.3, 5.4), capitolul 6.

  Este eligibilă valoarea TVA (asigurată din bugetul de stat) aferentă cheltuielilor eligibile.
  Cererile de transfer vor fi efectuate pentru suma totală necesară, cu defalcarea valorii aferente cheltuielilor eligibile din PNRR și a valorii TVA aferentă acestor tipuri de cheltuieli.
  Cheltuieli neeligibile– Sumele care vor depăși pragurile menționate la secțiunea 2.5 și valoarea TVA aferentă;– Investițiile privind repararea/înlocuirea cazanului și/sau a arzătorului din centrala termică proprie a clădirii;– Alte categorii de cheltuieli cuprinse în devizul general (H.G. nr. 907/2016) la cap. 3 (pct. 3.7.2), cap. 4 (pct. 4.5 și 4.6), cap. 5 (pct. 5.2.1);– alte cheltuieli privind imobilul (clădire și teren) pe care se realizează investiția care nu se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile din capitolul 4 din devizul general, descrise mai sus;– toate cheltuielile care vizează alte clădiri existente care nu reprezintă componente în cadrul proiectului, aparținând solicitantului, amplasate în același perimetru/parcelă/adresă a solicitantului;– cheltuieli pentru construirea clădirii care adăpostește centrala termică și cheltuieli aferente investiției într-o clădire tip centrală termică nou construită, care nu reprezintă componentă în cadrul proiectului, aparținând solicitantului, amplasată în același perimetru/parcelă/adresă a solicitantului și care deservește clădirea/clădirile componentă/e a/ale proiectului;– valoarea TVA aferentă cheltuielilor neeligibile.
  5. COMPLETAREA CERERILOR DE FINANȚARE
  Cererea de finanțare este compusă din:– Cererea de finanțare, ale cărei secțiuni se completează în aplicația electronică.– Anexele la cererea de finanțare - set de documente completate sau, după caz, scanate, salvate în format .pdf, semnate digital și încărcate în aplicația electronică.
  Documentele încărcate în aplicația electronică, ca parte din cererea de finanțare, trebuie să fie lizibile și complete.5.1. Limba utilizată în completarea cererii de finanțare
  Limba utilizată în completarea cererii de finanțare este limba română.
  5.2. Anexele la cerere de finanțare aplicabile prezentului apel
  Documentele enumerate mai jos se vor încărca obligatoriu pe platforma de investiții a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, www.mdlpa.ro/investiții/PNRR. Din lista de documente prezentată mai jos, sunt specificate documentele care:– se generează automat și sunt înglobate în cererea de finanțare;– se descarcă în format predefinit și completat - necesită doar semnare electronică și încărcare în platforma electronică;– se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant.1. Documentele statutare ale solicitantului și, dacă este cazul, ale partenerilor
  [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
  Vor fi prezentate/indicate, după caz:i. Pentru autorități și instituții publice locale, după caz:– Hotărârea judecătorească de validare a mandatului primarului (sau orice alte documente din care să rezulte calitatea de reprezentant legal, pentru situații particulare),– Hotărârea de constituire a consiliului local,– Hotărârea de constituire a consiliului județean,– Hotărârea judecătorească de validare a mandatului președintelui Consiliului județean (sau orice alte documente din care să rezulte calitatea de reprezentant legal, pentru situații particulare)– Hotărâre/decizie/alt act administrativ de numire a conducătorului instituției publice locale,– Hotărârea Consiliului Județean, Hotărârea Consiliului Local, după caz, de înființare a instituției sau serviciului public, precum și, dacă e cazul, alte documente din care să reiasă încadrarea solicitantului în această categorie.– În cazul în care solicitantul este și ocupantul clădirii, dacă din documentele menționate mai sus nu reiese că solicitantul își desfășoară activitatea în clădirea/clădirile care face/fac obiectul proiectului): Alte documente din care să reiasă îndeplinirea criteriului.ii. Pentru autorități publice centrale, după caz:– Decretul/Hotărârea/ordinul/decizia/alt act administrativ de numire a reprezentantului legal al autorității publice centrale– Decizia primului ministru de numire a prefectului,– Legea, hotărârea de Guvern etc. din care să reiasă încadrarea solicitantului în categoria autorităților publice centrale (ex. act de înființare, actul privind organizarea și funcționarea).– În cazul în care solicitantul este și ocupantul clădirii, dacă din documentele menționate mai sus nu reiese că solicitantul își desfășoară activitatea în clădirea/clădirile care face/fac obiectul proiectului): Alte documente din care să reiasă îndeplinirea criteriului.iii. În cazul parteneriatului este prezentat în plus față de documentele menționate la punctele i și ii:– Acordul de parteneriat al proiectului (Model C) însoțit de Ordinele/Deciziile/Hotărârile de aprobare a depunerii proiectului ale fiecărui partener, în care se specifică și sumele pentru asigurarea participării la cheltuielile neeligibile.iv. În cazul în care ocupantul nu coincide cu solicitantul, sunt prezentate:– documente din care reiese că ocupantul/ții se încadrează în categoria entităților descrise la secțiunea 2.6 (ex. acte de înființare, actul privind organizarea și funcționarea);– în cazul ocupanților de tipul unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților sanitare publice, documentul relevant este considerat Hotărârea de aprobare a documentației tehnico-economice (faza SF/DALI sau PT) și a indicatorilor tehnico-economici, depusă în cadrul proiectului;– dacă din documentele menționate mai sus nu reiese că ocupantul își desfășoară activitatea în clădirea/clădirile care face/fac obiectul proiectului): Alte documente din care să reiasă încadrarea în categoria entităților descrise la secțiunea 2.6.
  2. Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului și, dacă e cazul, al partenerilor
  [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
  Pentru reprezentantul legal al solicitantului/liderului de parteneriat sau persoana împuternicită, acolo unde este cazul, se va anexa la cererea de finanțare o copie a cărții de identitate.
  3. Declarațiile de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
  [se descarcă în format predefinit și completat - necesită doar verificarea datelor predefinite, semnare electronică și încărcare în platforma electronică]
  Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Model F) se completează de către reprezentanții legali ai solicitantului (solicitant individual/lider de parteneriat și parteneri) sau de persoana împuternicită, acolo unde este cazul, și se semnează conform prevederilor din secțiunea 2.3.
  4. Împuternicirea pentru semnarea electronică extinsă a Cererii de finanțare și a anexelor la cererea de finanțare (dacă este cazul)
  [se descarcă în format predefinit și completat - necesită doar verificarea datelor predefinite, semnare electronică și încărcare în platforma electronică]
  În cazul în care Cererea de finanțare și anexele la cererea de finanțare sunt semnate cu semnătura electronică extinsă de o persoană împuternicită de reprezentantul legal al solicitantului, se anexează documentul de împuternicire. Acesta reprezintă un document administrativ emis de reprezentantul legal, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
  Observație: Dacă la depunere cererea de finanțare este semnată de reprezentantul legal al solicitantului, iar pe parcursul procesului de verificare se împuternicește o persoană pentru semnarea electronică extinsă a răspunsurilor la solicitările de clarificări, cu respectarea prevederilor din secțiunea 2.3, acest document se poate prezenta odată cu răspunsul la respectiva solicitare de clarificări.
  5. Declarația de eligibilitate ale solicitantului, și, dacă este cazul, a partenerilor
  [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
  Se vor completa în platformă/anexa Declarațiile de eligibilitate (Model B), atât pentru liderul de parteneriat, cât și pentru fiecare partener, semnate conform prevederilor din secțiunea 2.3.
  6. Declarația de angajament a solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor
  [se va genera automat și este înglobată în cererea de finanțare]
  Se vor completa în platformă/anexa Declarațiile de angajament (Model A) atât pentru liderul de parteneriat, cât și pentru fiecare partener.
  În cazul unui parteneriat în care partenerul nu are obligații financiare în proiect, informațiile legate de contribuția financiară a partenerului la cheltuielile neeligibile din declarația de angajament nu sunt aplicabile (se va completa cu sintagma "nu este cazul"). Restul informațiilor se vor menține în declarația de angajament a partenerului.
  7. Declarația privind eligibilitatea TVA, a solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor
  [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
  Se va vedea Declarația privind eligibilitatea TVA (Model D) aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare de către solicitant și, dacă este cazul, de parteneri.
  8. Declarația privind asumarea implementării investiției, a solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor
  [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
  Se va vedea Declarația de asumare a implementării investiției (model E).
  9. Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului, dacă este cazul
  [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
  În cazul proiectelor implementate în parteneriat se va anexa acordul privind implementarea proiectului în parteneriat, încheiată între parteneri, conform Acord de parteneriat - Model C.
  Acesta trebuie să conțină informațiile prevăzute la secțiunea 4.1, punctul 1 din prezentul ghid referitoare la acordul de parteneriat.
  10. Raport de expertiză tehnică (evaluare calitativă) a clădirii la acțiuni seismice (pentru fiecare componentă (clădire) în parte)
  [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
  Raportul este întocmit de către expertul tehnic atestat în urma expertizării tehnice a clădirii la acțiuni seismice și conține o sinteză a procesului de evaluare seismică a clădirii, furnizând informații care fundamentează decizia de încadrare a construcției în clasa de risc seismic. Raportul se elaborează conform Codului de proiectare seismică P100-3 în vigoare la momentul depunerii cererii de finanțare. Raportul trebuie să evidențieze clar, în partea de concluzii, clasa de risc seismic în care este încadrată clădirea și faptul că nu sunt necesare lucrări de intervenție structurale pentru realizarea lucrărilor de eficiență energetică propuse.
  Atenție: Pentru proiectele care au activități desfășurate după data de 1 februarie 2020 considerate eligibile, în condițiile îndeplinirii criteriilor din prezentul ghid, care au încheiate contracte pentru serviciile de proiectare și/sau execuție înainte de intrarea în vigoare a codului de proiectare P 1003/2019, se va depune expertiza tehnică elaborată conform versiunii de cod în vigoare la data semnării contractelor.
  11. Raportul de audit energetic, inclusiv fișa de analiză termică și energetică a clădirii, respectiv certificatul de performanță energetică (pentru fiecare componentă (clădire) în parte)
  [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
  Raportul de audit energetic este întocmit de către auditorul energetic și conține informații privind principalele caracteristici termice și energetice ale clădirii, a măsurilor propuse de modernizare energetică a clădirii și instalațiilor interioare aferente acesteia, precum și principalele concluzii referitoare la măsurile eficiente din punct de vedere economic. Raportul de audit energetic se elaborează în conformitate cu prevederile din Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor, Partea a III-a "Auditul și certificatul de performanță a clădiri", indicativ Mc 001, în vigoare.
  12. Hotărârea de aprobare a depunerii proiectului, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect
  [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
  ● în cazul Autorităților publice centrale: hotărârea/decizia/ordinul de aprobare pentru depunerea proiectului
  ● în cazul Autorităților și instituțiilor publice locale: Hotărârea Consiliului local/Consiliului Județean de aprobare pentru depunerea proiectului.
  În Hotărârea sus-menționată trebuie să fie inclusă valoarea maximă eligibilă a proiectului (calculată în conformitate cu precizările din secțiunea 2.5 din prezentul ghid).
  De asemenea, se va preciza că solicitantul se angajează să finanțeze toate cheltuielile neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări, solicitate în etapa de implementare.
  De asemenea, se va anexa o descriere sumară a investiției propusă prin proiect, în concordanță cu măsurile propuse pentru renovarea energetică a clădirii (inclusiv a instalațiilor aferente acesteia), așa cum reies din Raportul de audit energetic, cu asumarea atingerii indicatorilor descriși la secțiunea 4.1, punctele 13 și 14.
  În cazul parteneriatelor, toți partenerii vor depune aceste documente.
  13. Documente de proprietate
  [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
  Documentele anexate trebuie să demonstreze existența dreptului invocat de solicitant (proprietatea publică sau dreptul de administrare asupra imobilului (teren și clădire) aflat în proprietate publică) pe care se propune a se realiza investiția.
  a) Pentru dovedirea dreptului de proprietate publică asupra imobilelor, la momentul depunerii cererii de finanțare sunt prezentate următoarele documente: Înregistrarea imobilelor în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea). Extrasele de carte funciară nu trebuie să fi fost emise cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii acestora.
  Aceste documente vor fi însoțite de un Tabel centralizator asupra numerelor cadastrale, obiectivele asupra cărora se realizează investiția, precum și suprafețele aferente, în cazul în care investiția vizează mai mult de un număr cadastral;

  b) Pentru dovedirea dreptului de administrare a imobilului aflat în proprietate publică*) sunt prezentate următoarele documente, în mod obligatoriu, la momentul depunerii cererii de finanțare:
  *) În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare1. Actul normativ/administrativ care să demonstreze că solicitantul este titularul dreptului de administrare asupra imobilului proprietate publică obiect al proiectului (care acoperă o perioadă corespunzătoare celei menționate la secțiunea 4.1, la punctul 4.1.4 din prezentul document),2. Înregistrarea imobilelor (teren și clădire) în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea dreptului de administrare, precum și încheierea), în termen de valabilitate la data depunerii acestora (emis cu maxim 30 de zile înaintea de data depunerii).
  Aceste documente vor fi însoțite de un Tabel centralizator al numerelor cadastrale, obiectivele asupra cărora se realizează investiția, precum și suprafețele aferente, în cazul în care investiția vizează mai mult de un număr cadastral.
  În cazul administrării se face referire la dreptul de administrare, ca drept real, aferent proprietății publice, prevăzut de art. 866 și urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  Atenție: Din documentele privind drepturile asupra imobilului trebuie să reiasă faptul că dreptul respectiv este menținut pe toată perioada de durabilitate a investiției.
  Nu sunt eligibile proiectele care propun exclusiv realizarea de lucrări fără autorizație de construire.
  5.3. Semnarea cererii de finanțare și a documentelor anexate
  Pentru transmiterea cererilor de finanțare prin aplicația informatică, semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al solicitantului (individual/lider de parteneriat)/împuternicitul solicitantului), trebuie să fie certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  Declarațiile în nume propriu ale reprezentantului legal al solicitantului pot fi semnate astfel:
  √ Olograf de către reprezentantul legal al solicitantului și electronic (cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare) de către persoana împuternicită, pentru certificare la depunere,
  √ sau
  √ Electronic, cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, de către reprezentantul legal al solicitantului;

  Astfel, documentele anexate la cererea de finanțare vor fi încărcate în copie format .pdf sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite, după caz. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile.
  Atenție!
  Pentru declarațiile solicitate în nume personal ale reprezentantului legal nu se acceptă însușirea și semnarea acestora de către o altă persoană împuternicită.
  6. VERIFICAREA, CONTRACTAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR6.1. Etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității
  Cererile de finanțare se depun în sistemul informatic. Ulterior depunerii, cererile de finanțare vor intra într-un sistem non-competitiv de verificare și contractare, cu condiția întrunirii criteriilor de conformitate administrativă și eligibilitate, respectiv, încadrării în valoarea prealocată.
  După depunerea cererii de finanțare, se va analiza și verifica respectarea criteriilor de conformitate administrativă și de eligibilitate. Verificarea conformității administrative și a eligibilității va urmări în principal, existența informațiilor în secțiunile din cererea de finanțare și a anexelor, valabilitatea documentelor, precum și respectarea criteriilor de eligibilitate (cele ce trebuie îndeplinite obligatoriu în această etapă).
  MDLPA poate transmite solicitări de clarificări/completări asupra cererii de finanțare și/sau a anexelor la aceasta. În cazul în care, în urma verificării documentelor transmise de către solicitanți, există necorelări în cadrul cererii de finanțare și/sau între cererea de finanțare și documentele suport, MDLPA poate solicita clarificări cu scopul ca documentațiile de contractare să fie corecte și corelate.
  Termenul maxim de răspuns la solicitarea de clarificări este de 5 zile lucrătoare. Se va avea în vedere încadrarea în termenul estimat pentru finalizarea etapei de verificare, conform secțiunii 2.2.
  Pot fi depuse inclusiv documente care au fost emise ulterior depunerii cererii de finanțare.
  În cazul proiectelor (cererilor de finanțare) care cuprind mai multe componente, dacă în urma procesului de verificare a conformității administrative și a eligibilității una sau mai multe componente este/sunt declarată/e neeligibilă/e și/sau neconformă/e, iar restul componentelor sunt declarate eligibile și conforme, cererea de finanțare poate fi acceptată la finanțare, cu solicitarea eliminării componentelor neeligibile și/sau neconforme și a revizuirii corespunzătoare a secțiunilor relevante din cererea de finanțare.
  După finalizarea etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității, solicitantul va fi notificat asupra rezultatului verificării.
  6.2. Depunerea și soluționarea contestațiilor
  În cazul în care solicitanții se consideră nemulțumiți de rezultatul verificării conformității administrative și a eligibilității, se poate depune de către fiecare solicitant o singură contestație, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înștiințării de către MDLPA a rezultatului asupra procesului de verificare. Contestațiile depuse după termenul anterior de 5 zile lucrătoare vor fi respinse, rezultatul inițial fiind menținut.
  Decizia MDLPA privind soluționarea contestațiilor este finală, iar contestatarul nu mai poate înainta la MDLPA o nouă contestație având același obiect.
  6.3. Renunțarea la cererea de finanțare
  Retragerea cererii de finanțare se va face numai de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită prin mandat/împuternicire specială, în baza unei Hotărâri de retragere a proiectului (cererii de finanțare).
  Retragerea solicitării de finanțare se va realiza prin sistemul informatic, în maximum trei zile de la data aplicării.
  6.4. Actualizarea documentației tehnico-economice existente
  Pentru proiectele care au elaborată documentația tehnico-economică (faza SF/DALI) și Hotărârea de aprobare a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, înaintea depunerii cererii de finanțare, acestea se vor actualiza în scopul atingerii indicatorilor de eficiență energetică aferenți apelului de proiecte, stabiliți la secțiunea 1.4, precum și pentru conformare cu cerințele prevăzute la secțiunea 4.1, punctele 13 și 14, din prezentul ghid.
  Atenție: Solicitanții au obligația de a prezenta, înainte de semnarea contractului de finanțare, documentația tehnico-economică - SF /DALI actualizată, împreună cu devizul general actualizat, precum și Hotărârea de aprobare a documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) și a indicatorilor tehnico-economici.
  6.5. Contractarea proiectelor
  MDLPA va întocmi documentațiile de contractare pentru proiectele care au fost acceptate în urma verificării, precum și în urma finalizării contestațiilor depuse, cu respectarea condiției de încadrare în alocarea apelului de proiecte.
  În urma verificării documentațiilor de contractare, MDLPA își rezervă dreptul de a refuza contractarea unor proiecte care nu îndeplinesc criteriile de verificare a conformității administrative și eligibilității. În acest sens, MDLPA va respinge documentațiile de contractare, oferind posibilitatea solicitanților să depună contestații în conformitate cu prevederile prezentului ghid.
  Clauzele specifice aplicabile proiectelor contractate în cadrul prezentelor apeluri de proiecte, sunt detaliate în cadrul Modelului de contract de finanțare.
  Modelul de contract de finanțare va fi definitivat ulterior aprobării prezentului ghid.
  6.6. Documente de prezentat în etapa de implementare sau la finalizarea implementării contractelor de finanțare
  Monitorizarea implementării contractelor de finanțare din punct de vedere tehnic și financiar se va realiza de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.
  MDLPA poate transmite solicitări de clarificări/completări. Netransmiterea unui răspuns complet și în termen la solicitarea de clarificări poate conduce la rezilierea contractului de finanțare, în conformitate cu prevederile ghidului specific/contractului de finanțare.
  Perioada de durabilitate a proiectului este de minimum 5 (cinci) ani de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului apel.6.6.1. Beneficiarii au obligația de a prezenta după semnarea contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 3 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, următoarele documente obligatorii, în caz contrar contractul de finanțare poate fi reziliat:6.6.1.1. Extras al cărții tehnice a clădirii, fișa tehnică a clădirii, procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, sau alt document justificativ din care să rezulte faptul că respectiva clădire a fost construită înainte de anul 2000 (dacă din conținutul Raportului de expertiză tehnică nu reies informațiile respective)6.6.2. Beneficiarii au obligația de a prezenta după semnarea contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 3 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, următoarele documente obligatorii, în caz contrar contractul de finanțare poate fi reziliat:6.6.2.1. Certificatul de urbanism
  Certificatul de urbanism trebuie să fie cel eliberat în vederea obținerii autorizației de construire pentru proiectul aferent cererii de finanțare depuse (acesta fiind scopul specificat în certificatul de urbanism), împreună cu avizele conforme pentru asigurarea utilităților, precum și avize, acorduri și studii specifice, după caz.
  6.6.2.2. Documentația tehnico-economică - SF*7)/DALI (elaborată la nivel de proiect sau pentru fiecare componentă în parte din cadrul proiectului, inclusiv, dacă e cazul, pentru clădiri existente care nu reprezintă componente în cadrul proiectului pentru clădiri noi vizate de proiect), împreună cu devizul general
  *7) În cazul unui proiect mixt de investiții care cuprinde pe lângă lucrările de intervenții asupra uneia/mai multor construcții existente și lucrări aferente unei clădiri noi care adăpostește centrala termică (ca urmare a cerințelor ISU).
  Se va transmite documentația tehnico-economică - SF/DALI, împreună cu devizul general, în conformitate cu legislația în vigoare aplicabilă: H.G. nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare.
  În cadrul indicatorilor tehnico-economici prevăzuți, se va asigura atingerea indicatorilor de eficiență energetică aferenți apelului de proiecte, stabiliți la secțiunea 1.4, precum și conformarea cu cerințele prevăzute la secțiunea 4.1, punctele 13, 14 și 15, din prezentul ghid. De asemenea, se recomandă prevederea unei durate maxime a lucrărilor de execuție aferente proiectului de 12 luni.
  Suplimentar, se va anexa un deviz general centralizator al componentelor cererii de finanțare, dacă e cazul.
  De asemenea, se va atașa o anexă cu bugetul proiectului, pe structura liniilor bugetare din devizul general, care să cuprindă detalierea separată a cheltuielilor pe categorii cheltuieli: eligibile și neeligibile. Cheltuielile pentru lucrările privind instalarea de stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice se vor menționa în mod distinct în cadrul bugetului.
  Pentru proiectele de investiții pentru care execuția de lucrări a fost demarată, însă proiectele nu au fost încheiate în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanțare, asumarea suportării din bugetul propriu a corecțiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziției se face în Declarația de angajament (Model A).
  Solicitantul se va asigura de menționarea în cerințele documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție (caietul de sarcini pentru elaborare SF/DALI), a măsurilor privind respectarea obligațiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) și va prezenta documentele justificative aferente.
  6.6.2.3. Hotărârea de aprobare a documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) și a indicatorilor tehnico-economici
  Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, aprobată conform legii.
  Anexa la Hotărârea de aprobare trebuie să conțină detalierea indicatorilor tehnico-economici și a valorilor acestora în conformitate cu documentația tehnico-economică și este asumată de proiectant.
  În cazul proiectelor depuse în parteneriat, hotărârea/decizia de aprobare a indicatorilor tehnico- economici va fi depusă de către toți partenerii.
  În cazul în care proiectul are la bază o documentație tehnico-economică actualizată (SF/DALI actualizat), hotărârea anterior menționată va fi anexată pentru documentația actualizată (iar dacă se menționează doar modificarea unei hotărâri anterioare, atunci se va anexa și documentul inițial care a fost modificat).
  Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici se va corela cu cea mai recentă documentație (SF/DALI).
  6.6.3. Beneficiarii au obligația de a prezenta după semnarea contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 9 luni*) de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, următoarele documente obligatorii, în caz contrar contractul de finanțare poate fi reziliat:
  *) Excepție fac proiectele pentru care procedura de achiziție a proiectului tehnic trebuie repetată sau pentru care s-au formulat contestații.6.6.3.1. Contractul de elaborare a proiectului tehnic (PT)
  Solicitantul se va asigura de menționarea în cerințele documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție (caietul de sarcini pentru elaborarea proiectului tehnic) a măsurilor privind respectarea obligațiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) și va prezenta documentele justificative aferente.
  Solicitantul va transmite contractul de achiziție pentru serviciile de proiectare, împreună cu caietul de sarcini.
  6.6.3.2. Autorizația de construire (emisă la nivel de proiect sau pentru fiecare componentă în parte din cadrul proiectului)
  Se va transmite autorizația de construire eliberată în vederea realizării investiției aferente proiectului în termen de valabilitate.
  În cazul proiectelor care cuprind mai multe clădiri (componente), se poate anexa o singură autorizație de construire la nivel de proiect, conform legislației în vigoare, sau autorizații de construire distincte pentru fiecare clădire în parte din cadrul proiectului, conform legislației în vigoare.
  6.6.3.3. Proiect tehnic (PT) și, dacă este cazul, Hotărârea de aprobare a devizului general actualizat pentru faza PT, împreună cu procesul-verbal de recepție a proiectului tehnic
  Solicitantul va transmite proiectul tehnic, verificat în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, împreună cu devizul general actualizat, precum și procesul-verbal de recepție a proiectului tehnic.
  Dacă este cazul, se va transmite Hotărârea de aprobare a devizului general actualizat pentru faza PT sau cu modificările și completările intervenite la faza PT.
  Solicitantul se va asigura de menționarea în cerințele documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție (caietul de sarcini pentru elaborarea proiectului tehnic), a măsurilor privind respectarea obligațiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) și va prezenta documentele justificative aferente.
  6.6.4. Beneficiarii au obligația de a prezenta după semnarea contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 13 luni*) de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, următoarele documente obligatorii, în caz contrar contractul de finanțare poate fi reziliat:
  *) Excepție fac proiectele pentru care procedura de achiziție a lucrărilor de execuție trebuie repetată sau pentru care s-au formulat contestații.6.6.4.1. Contractul de lucrări încheiat, împreună cu devizul general actualizat, cu defalcarea valorii aferente cheltuielilor eligibile din PNRR pe capitole și subcapitole de cheltuieli conform H.G. nr. 907/2016 și a valorii TVA aferentă acestor tipuri de cheltuieli, inclusiv a cheltuielilor neeligibile și TVA aferent acestora
  Contractul de lucrări va cuprinde detaliat inclusiv măsurile privind respectarea obligațiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) și tipul de documente prin care se va dovedi respectarea acestora.
  În cazul proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, se va avea în vedere recomandarea unei durate maxime de execuție a lucrărilor de 12 luni, fără a depăși termenul limită de recepție la terminarea lucrărilor de 30.06.2026.
  În cazul proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte de renovare energetică aprofundată a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, se va avea în vedere ca data recepției la terminarea lucrărilor să nu depășească data de 30.06.2026.
  Dacă este cazul, se va transmite Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, actualizată conform contractului de lucrări semnat.
  6.6.5. Beneficiarii au obligația de a prezenta, atât după încheierea contractului de execuție, cât și pe parcursul execuției lucrărilor și la finalizarea acestora, următoarele documente obligatorii, în caz contrar contractul de finanțare poate fi reziliat:
  Documente justificative care să demonstreze implementarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm") în etapa de execuție a lucrărilor de intervenție), așa cum sunt solicitate și asumate prin Declarația privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului (model G).
  6.6.6. Beneficiarii au obligația de a prezenta în termen de maxim 5 zile de la data întocmirii acestuia:
  Certificatul de performanță energetică la finalizarea lucrărilor, care să evidențieze în mod clar atât valorile indicatorilor de eficiență energetică aferenți apelului de proiecte, stabiliți la secțiunea 1.4 din prezentul ghid, obținuți prin implementarea proiectului, precum și conformarea cu cerințele prevăzute la secțiunea 4.1, punctele 13 și 14 din ghid.
  6.6.7. Beneficiarii au obligația de a prezenta, după finalizarea lucrărilor de execuție, în termen de maxim 5 de zile de la data întocmirii acestuia:
  Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a certificatului de performanță energetică la finalizarea lucrărilor din care să rezulte îndeplinirea cerințelor prevăzute la secțiunea 4.1, punctele 13 și 14 din ghid. Plata finală a proiectului este condiționată de prezentarea acestui document.

  Beneficiarul are obligația de a încărca în sistemul informatic toate documentele de atribuire a contractelor de achiziții încheiate pentru implementarea proiectului, în copie format .pdf sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite, după caz. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile.
  7. MODIFICAREA GHIDULUI SPECIFIC
  Se pot emite ordine de modificare a prevederilor prezentului ghid pentru actualizarea cu eventuale modificări legislative aplicabile sau pentru îmbunătățirea procesului de verificare, în cuprinsul cărora vor exista și prevederi tranzitorii pentru proiectele aflate în procesul de verificare pentru asigurarea principiului tratamentului nediscriminatoriu al tuturor solicitanților de finanțare. MDLPA va emite instrucțiuni în aplicarea prevederilor prezentului ghid. Pentru asigurarea principiului transparenței MDLPA va publica ordinele de modificare a prezentului ghid pe pagina de internet a autorității.
  8. ANEXE
  Anexa 1 - Listă de lucrări eligibile de creștere a eficienței energetice
  Prezentul Ghid prevede următoarele modele standard sau orientative:
  ● Declarația de angajament (Model A)
  ● Declarația de eligibilitate (Model B)
  ● Acordul de parteneriat (Model C)
  ● Declarația privind eligibilitatea TVA, a solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor (Model D)
  ● Declarația de asumare a implementării investiției (Model E)
  ● Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Model F)
  ● Declarația privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului (Model G)


  Anexa nr. 1

  la cererea de finanțare
  LISTĂ DE LUCRĂRI ELIGIBILE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE
  1. Reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii:– izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin:
  ● înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată,
  ● înlocuirea tâmplăriei interioare (uși de acces și ferestre) către spațiile neîncălzite sau insuficient încălzite
  – izolarea termică a fațadei - parte opacă (termoizolarea pereților exteriori, inclusiv termo- hidroizolarea terasei):
  ● termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante în cazul existenței șarpantei,
  ● reabilitarea șarpantei, precum și repararea șarpantei în cazul podurilor neîncălzite
  ● înlocuirea învelitorii cu o soluție alternativă, în măsura în care este justificată printr-o performanță termică superioară
  – închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeților– izolarea termică a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea clădirii sunt prevăzute spații destinate activităților la parter– izolarea termică a planșeului peste sol/subsol neîncălzit, a pereților subsolului (când acesta este utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității/urmează a fi utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității) sau a podului existent al clădirii (când acesta este utilizat/ încălzit pentru desfășurarea activității sau urmează a fi utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității),– izolarea termică a pereților care formează anvelopa clădirii ce delimitează spațiul încălzit de alte spații comune neîncălzite;
  2. Reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum– repararea/refacerea instalației de distribuție a agentului termic între punctul de racord și planșeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor termice și de agent termic/apă caldă, precum și montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare și a robinetelor de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire în scopul creșterii eficienței sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a rețelei;– înlocuirea/dotarea cu corpuri de încălzire cu radiatoare/ventiloconvectoare, montarea/repararea/înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire și apă caldă de consum, inclusiv de legătură între clădirea/clădirile eligibile care face/fac obiectul proiectului și clădirea tip centrală termică;– reabilitarea și modernizarea instalației de distribuție a agentului termic - încălzire și apă caldă de consum, inclusiv zonarea (control zonal) și echilibrarea instalațiilor termice, montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare și izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor de căldură și masă;– reabilitarea și modernizarea instalației de distribuție a agentului termic - încălzire și apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuințe, prin montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare și izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor termice și de agent termic/apă caldă și al creșterii eficienței energetice3. Instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior– soluții de ventilare naturală sau mecanică prin introducerea dispozitivelor/fantelor/grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;– soluții de ventilare naturală organizată sau ventilare hibridă (inclusiv a spațiilor comune), repararea/refacerea canalelor de ventilație în scopul menținerii/realizării ventilării naturale organizate a spațiilor ocupate– soluții de ventilare mecanică centralizată sau cu unități individuale cu comandă locală sau centralizată, utilizând recuperator de căldură cu performanță ridicată;– repararea/înlocuirea/montarea sistemelor/echipamentelor de climatizare, de condiționare a aerului, a instalațiilor de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii, după caz, a sistemelor de climatizare de tip "numai aer" cu rol de ventilare și/sau de încălzire/răcire, umidificare/dezumidificare a aerului, a sistemelor de climatizare de tip "aer-apă" cu ventiloconvectoare, a pompelor de căldură, după caz;– instalarea, în cazul în care nu există, sau înlocuirea ventilatoarelor și/sau a recuperatoarelor de căldură, dacă prevederea lor contribuie la creșterea performanței energetice a clădirii4. Reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri– reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;– înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED;– instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mișcare/prezență, acolo unde acestea se impun pentru economie de energie.5. Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri, respectiv modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente– montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire și înregistrare a consumurilor energetice și/sau, după caz, instalarea unor sisteme de management energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control și/sau monitorizare, care vizează și fac posibilă economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii;– montarea/înlocuirea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru energie electrică și energie termică (ex. montarea debitmetrelor pe racordurile de apă caldă și apă rece și a contoarelor de energie termică, exclusiv cele dotate cu dispozitive de înregistrare și transmitere la distanță a datelor)– realizarea lucrărilor de racordare/branșare/rebranșare a clădirii la sistemul centralizat de producere și/sau furnizare a energiei termice;– realizarea lucrărilor de înlocuire a instalației de încălzire interioară cu distribuție orizontală la nivelul apartamentelor și modul de apartament inclusiv cu reglare și contorizare inteligentă;– implementarea sistemelor de management al consumurilor energetice prin achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei.6. Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald– montarea unor elemente de tâmplărie cu vitraj cu control solar sau sisteme de umbrire exterioară (obloane, jaluzele, rulouri etc.) cu reglare manuală sau cu reglare automată inteligentă– realizarea de terase verzi, cu hidroizolații și termoizolații, folosind sisteme complete de straturi și substraturi de cultură, filtrare, drenare, control vapori, cu spații pentru rădăcini și colectarea apelor pluviale, realizate pentru a oferi structuri durabile și deschise pentru vegetația naturală, dacă acestea nu conduc la încărcări suplimentare care să determine schimbarea încadrării clădirii în clasa de risc seismic (clasa I sau II de risc seismic), fapt care să conducă la declararea acesteia ca neeligibilă.7. Sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie– instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum instalații cu captatoare solare termice sau electrice, instalații cu panouri solare fotovoltaice, microcentrale care funcționează în cogenerare de înaltă eficiență și sisteme centralizate de încălzire și/sau de răcire, pompe de căldură și/sau centrale termice sau centrale de cogenerare pe biomasă, schimbătoare de căldură sol-aer, recuperatoare de căldură, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră etc, inclusiv achiziționarea acestora8. Echiparea clădirilor cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată– puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum și a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice9. Lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide medicale (Instalații de oxigen);10. Lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și circuitelor medicale, doar pentru clădirile în care se desfășoară activități medicale11. Alte tipuri de lucrări– repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura blocului de locuințe– repararea/construirea acoperișului tip terasă/șarpantă, dacă aceasta nu conduce la încărcări suplimentare care să determine schimbarea încadrării clădirii în clasa de risc seismic (clasa I sau II de risc seismic), fapt care să conducă la declararea acesteia ca neeligibilă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă;– demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție– repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii– refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție;– înlocuirea/modernizarea lifturilor prin înlocuirea mecanismelor de acționare electrică a ascensoarelor de persoane, în baza unui raport tehnic de specialitate, precum și repararea/înlocuirea componentelor mecanice, a cabinei/ușilor de acces, a sistemului de tracțiune, cutiilor de comandă, troliilor, după caz cum sunt prevăzute în raportul tehnic de specialitate– reabilitarea/ modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate.
  Notă: aceste tipuri de lucrări nu au un caracter limitativ, ele putând fi adaptate cerințelor proprietarilor, specificului clădirii, tipului de intervenție și prevederilor legislative și normative în vigoare referitoare la asigurarea cerințelor de calitate, altele decât rezistența mecanică și stabilitatea, securitatea la incendiu, igiena, sănătatea și mediu înconjurător, siguranța și accesibilitatea în exploatare, protecția împotriva zgomotului și utilizarea sustenabilă a resurselor naturale.

  PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ
  COMPONENTA C5 - VALUL RENOVĂRII
  AXA 2 - SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENTĂ ENERGETICĂ ȘI REZILIENȚĂ ÎN CLĂDIRI PUBLICE
  OPERAȚIUNEA B.2: RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE
  APELURILE DE PROIECTE
  PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1,
  PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1

  Prin intermediul componentei C5 - Valul Renovării se propune îmbunătățirea fondului construit printr- o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor.
  În cadrul Investiției 1. Instituirea unui fond pentru Valul renovării care să finanțeze lucrări de creștere a eficienței energetice a fondului construit existent, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice: renovarea moderată sau aprofundată/ renovare integrată a clădirilor publice se va finanța renovarea energetică a cel puțin 2,3 milioane mp de clădiri publice, prin următoarele tipuri de proiecte: proiecte integrate (consolidare seismică și eficiență energetică) și proiecte de renovare energetică.
  Schema de finanțare va asigura faptul că cel puțin 90% din alocarea totală pentru Axa 2 va fi utilizată pentru lucrări de creștere a eficienței energetice și nu mai mult de 10% din alocare va fi utilizată pentru consolidarea seismică și alte lucrări complementare (cum ar fi protecția împotriva incendiilor, accesibilitatea etc.). Întreaga schemă va asigura faptul că toate contractele îndeplinesc cerința relevantă de eficiență energetică privind o reducere minimă a consumului de energie cu cel puțin 50 % în comparație cu consumul anual de energie pentru încălzire dinainte de renovare pentru fiecare clădire (cu excepția clădirilor cu statut de bun cultural), lucru care va trebui să asigure o reducere a consumului de energie primară de cel puțin 30% (renovare moderată) și de cel puțin 60% (renovare aprofundată) în comparație cu situația anterioară renovării și va respecta Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu aduce prejudicii semnificative" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01)*1.
  *1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/R0/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=EN

  Alocările financiare din PNRR (937.540.000 Euro), pentru renovarea energetică a clădirilor publice au fost făcute în conformitate cu procentele stabilite în cadrul Componentei 5 - Valul Renovării, și anume: 80% din fonduri (750.032.000 Euro,) au fost alocate pentru lucrările de renovarea moderată a clădirilor publice iar restul de 20% (187.508.000 Euro) au fost alocate lucrărilor de renovare aprofundată.
  Alocările financiare provenite din PNRR au fost suplimentate în conformitate cu prevederile art. 24 alin (1) din ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, până la o valoare de 975.041.600 Euro pentru lucrările de renovare moderată a clădirilor publice, și 243.760.400 Euro pentru lucările de renovare aprofundată a clădirilor publice.
  Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1I. Astfel, pentru apelul de proiecte de renovare moderată a clădirilor publice, titlul apel PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 (975.041.600 Euro), sumele au fost distribuite între solicitanții eligibili, astfel:
  a) autorități publice centrale - o alocare de 17% din total (reprezentând aproximativ o șesime),
  b) autorități/instituții publice locale - o alocare de 83% din total, repartizată pe județe.
  a) Pentru solicitanții eligibili Autorități publice centrale definiți la secțiunea 2.6 din Ghid, alocare financiară totală este de 85.316.140 Euro, astfel:
  ● Alocare financiară din PNRR: 65.627.800 Euro
  ● Alocare financiară suplimentară, pe lângă finanțarea din PNRR, conform art. 24 alin. (1) din Ordonanță de urgență nr. 124/2021: 19.688.340 Euro.

  b) Pentru solicitanții eligibili autorități/instituții publice locale definiți la secțiunea 2.6 din Ghid, alocarea financiară totală este de 889.725.460 Euro, astfel:
  ● Alocare financiară din PNRR: 684.404.200 Euro, repartizată teritorial, pe județe.
  ● Alocare financiară suplimentară, pe lângă finanțarea din PNRR, conform art. 24 alin. (1) din Ordonanță de urgență nr. 124/2021: 205.321.260 Euro, repartizată teritorial, pe județe.

  Repartizarea teritorială pe județe a alocării aferente autorităților/ instituțiilor publice locale s-a făcut ținând cont de trei factori:1. 35% din sumă distribuită în mod egal tuturor județelor,2. 40% din sumă distribuită proporțional, în funcție de populația rezidentă din fiecare județ,3. 25% din sumă distribuită proporțional, în funcție de numărul de municipii din fiecare județ.
  Deoarece județul Ilfov nu are municipii, nu are alocare separată.

  Județ

  Valoare eligibilă PNRR
  (euro)

  Valoare suplimentară cf. O.U.G. nr. 124/2021*
  (euro)

  Valoare totală eligibilă
  (euro)

  ALBA

  17.192.898

  5.157.869

  22.350.767

  ARAD

  13.546.515

  4.063.955

  17.610.470

  ARGEȘ

  19.180.717

  5.754.215

  24.934.932

  BACĂU

  19.273.923

  5.782.177

  25.056.100

  BIHOR

  20.626.511

  6.187.953

  26.814.464

  BISTRIȚA-NĂSĂUD

  11.540.590

  3.462.177

  15.002.767

  BOTOȘANI

  14.635.993

  4.390.798

  19.026.791

  BRAȘOV

  20.529.412

  6.158.824

  26.688.236

  BRĂILA

  11.657.798

  3.497.339

  15.155.137

  BUZĂU

  15.109.646

  4.532.894

  19.642.540

  CARAȘ-SEVERIN

  13.081.202

  3.924.361

  17.005.563

  CĂLĂRAȘI

  13.236.679

  3.971.004

  17.207.683

  CLUJ

  24.458.096

  7.337.429

  31.795.525

  CONSTANȚA

  20.591.726

  6.177.518

  26.769.244

  COVASNA

  12.092.108

  3.627.632

  15.719.740

  DÂMBOVIȚA

  16.242.246

  4.872.674

  21.114.920

  DOLJ

  19.854.628

  5.956.388

  25.811.016

  GALAȚI

  16.432.550

  4.929.765

  21.362.315

  GIURGIU

  11.328.667

  3.398.600

  14.727.267

  GORJ

  13.697.737

  4.109.321

  17.807.058

  HARGHITA

  16.867.239

  5.060.172

  21.927.411

  HUNEDOARA

  22.993.346

  6.898.004

  29.891.350

  IALOMIȚA

  14.522.317

  4.356.695

  18.879.012

  IAȘI

  20.682.053

  6.204.616

  26.886.669

  MARAMUREȘ

  15.828.467

  4.748.540

  20.577.007

  MEHEDINȚI

  12.635.967

  3.790.790

  16.426.757

  MUREȘ

  20.233.974

  6.070.192

  26.304.166

  NEAMȚ

  15.535.325

  4.660.598

  20.195.923

  OLT

  14.827.314

  4.448.194

  19.275.508

  PRAHOVA

  19.516.153

  5.854.846

  25.370.999

  SATU MARE

  13.977.163

  4.193.149

  18.170.312

  SĂLAJ

  10.553.908

  3.166.172

  13.720.080

  SIBIU

  14.995.432

  4.498.630

  19.494.062

  SUCEAVA

  23.200.356

  6.960.107

  30.160.463

  TELEORMAN

  15.604.195

  4.681.259

  20.285.454

  TIMIȘ

  19.421.233

  5.826.370

  25.247.603

  TULCEA

  10.294.735

  3.088.421

  13.383.156

  VASLUI

  16.231.466

  4.869.440

  21.100.906

  VÂLCEA

  14.226.485

  4.267.946

  18.494.431

  VRANCEA

  13.778.839

  4.133.652

  17.912.491

  BUCUREȘTI (ILFOV)

  34.168.591

  10.250.577

  44.419.168

  Pentru toate tipurile de solicitanți, este prevăzută o alocare distinctă pentru instalarea stațiilor de încărcare rapidă, astfel:– alocare financiară din PNRR: 10.000.000 Euro– alocare financiară suplimentară, pe lângă finanțarea din PNRR, conform art. 24 alin (1) din Ordonanță de urgență nr. 124/2021: 3.000.000 Euro– alocare financiară totală: 13.000.000 Euro
  Este obligatoriu ca în cadrul fiecărei solicitări de finanțare să fie prevăzută instalarea a câte o stație de încărcare pentru vehiculele electrice (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare per stație, la fiecare 500 mp arie desfășurată renovată, dar nu mai puțin de o stație de încărcare de acest tip per proiect.

  Apelul de proiecte de renovare energetică aprofundată a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1II. Astfel, pentru apelul de proiecte de renovare aprofundată a clădirilor publice, titlul apel PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1 (243.760.400 Euro), _sumele au fost distribuite între solicitanții eligibili, astfel:
  a) autorități publice centrale - o alocare de 50% din total,
  b) autorități/instituții publice locale - o alocare de 50% din total, repartizată pe județe.
  a) Pentru solicitanții eligibili Autorități publice centrale definiți la secțiunea 2.6 din Ghid, alocare financiară totală este de 121.880.200 Euro, astfel:
  ● Alocare financiară din PNRR: 93.754.000 Euro
  ● Alocare financiară suplimentară, pe lângă finanțarea din PNRR, conform art. 24 alin (1) din Ordonanță de urgență nr. 124/2021: 28.126.200 Euro.

  b) Pentru solicitanții eligibili autorități/instituții publice locale definiți la secțiunea 2.6 din Ghid, alocarea financiară totală este de 121.880.200 Euro, astfel:
  ● Alocare financiară din PNRR: 93.754.000 Euro, repartizată teritorial, pe județe.
  ● Alocare financiară suplimentară, pe lângă finanțarea din PNRR, conform art. 24 alin. (1) din Ordonanță de urgență nr. 124/2021: 28.126.200 Euro, repartizată teritorial, pe județe.

  Repartizarea teritorială pe județe a alocării aferente autorităților/ instituțiilor publice locale s-a făcut ținând cont de trei factori:4. 35% din sumă distribuită în mod egal tuturor județelor,5. 40% din sumă distribuită proporțional, în funcție de populația rezidentă din fiecare județ,6. 25% din sumă distribuită proporțional, în funcție de numărul de municipii din fiecare județ.
  Deoarece județul Ilfov nu are municipii, nu are alocare separată.

  Județ

  Valoare eligibilă PNRR
  (euro)

  Valoare suplimentară cf. O.U.G. nr. 124/2021*
  (euro)

  Valoare totală eligibilă
  (euro)

  ALBA

  2.355.192

  706.557

  3.061.749

  ARAD

  1.855.687

  556.706

  2.412.393

  ARGEȘ

  2.627.496

  788.249

  3.415.744

  BACĂU

  2.640.263

  792.079

  3.432.342

  BIHOR

  2.825.549

  847.665

  3.673.214

  BISTRITA-NĂSĂUD

  1.580.903

  474.271

  2.055.174

  BOTOȘANI

  2.004.930

  601.479

  2.606.410

  BRAȘOV

  2.812.248

  843.674

  3.655.923

  BRĂILA

  1.596.959

  479.088

  2.076.046

  BUZĂU

  2.069.815

  620.944

  2.690.759

  CARAȘ-SEVERIN

  1.791.945

  537.584

  2.329.529

  CĂLĂRAȘI

  1.813.244

  543.973

  2.357.217

  CLUJ

  3.350.424

  1.005.127

  4.355.551

  CONSTANTA

  2.820.784

  846.235

  3.667.020

  COVASNA

  1.656.453

  496.936

  2.153.389

  DAMBOVITA

  2.224.965

  667.490

  2.892.455

  DOLJ

  2.719.812

  815.944

  3.535.756

  GALATI

  2.251.034

  675.310

  2.926.345

  GIURGIU

  1.551.872

  465.562

  2.017.434

  GORJ

  1.876.402

  562.921

  2.439.323

  HARGHITA

  2.310.581

  693.174

  3.003.755

  HUNEDOARA

  3.149.773

  944.932

  4.094.705

  IALOMIȚA

  1.989.358

  596.808

  2.586.166

  IAȘI

  2.833.158

  849.947

  3.683.105

  MARAMUREȘ

  2.168.283

  650.485

  2.818.768

  MEHEDINȚI

  1.730.954

  519.286

  2.250.241

  MUREȘ

  2.771.777

  831.533

  3.603.310

  NEAMȚ

  2.128.127

  638.438

  2.766.565

  OLT

  2.031.139

  609.342

  2.640.481

  PRAHOVA

  2.673.446

  802.034

  3.475.479

  SATU MARE

  1.914.680

  574.404

  2.489.084

  SĂLAJ

  1.445.741

  433.722

  1.879.463

  SIBIU

  2.054.169

  616.251

  2.670.419

  SUCEAVA

  3.178.131

  953.439

  4.131.570

  TELEORMAN

  2.137.561

  641.268

  2.778.829

  TIMIȘ

  2.660.443

  798.133

  3.458.576

  TULCEA

  1.410.238

  423.071

  1.833.309

  VASLUI

  2.223.489

  667.047

  2.890.535

  VÂLCEA

  1.948.834

  584.650

  2.533.484

  VRANCEA

  1.887.512

  566.254

  2.453.766

  BUCUREȘTI (ILFOV)

  4.680.629

  1.404.189

  6.084.817

  Pentru toate tipurile de solicitanți, este prevăzută o alocare distinctă pentru instalarea stațiilor de încărcare rapidă, astfel:– alocare financiară din PNRR: 2.500.000 Euro– alocare financiară suplimentară, pe lângă finanțarea din PNRR, conform art. 24 alin. (1) din Ordonanță de urgență nr. 124/2021: 750.000 Euro– alocare financiară totală: 3.250.000 Euro
  Este obligatoriu ca în cadrul fiecărei solicitări de finanțare să fie prevăzută instalarea a câte o stație de încărcare pentru vehiculele electrice (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare per stație, la fiecare 500 mp arie desfășurată renovată, dar nu mai puțin de o stație de încărcare de acest tip per proiect.

  Apel de proiecte

  Valoare eligibilă PNRR
  (euro)

  Valoare suplimentară cf. O.U.G. nr. 124/2021*
  (euro)

  Valoare totală eligibilă
  (euro)

  Renovare energetică moderată a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1
  (autoritati publice centrale)

  65.627.800

  19.688.340

  85.316.140

  Renovare energetică moderată a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1
  (autoritati publice locale)

  684.404.200

  205.321.260

  889.725.460

  Subtotal renovare energetică moderată

  750.032.000

  225.096.000

  975.041.600

  Stații de încărcare pentru vehicule electrice

  10.000.000

  3.000.000

  13.000.000

  SUBTOTAL Renovare energetică moderată PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1

  760.032.000

  225.099.000

  988.041.600

  Renovare energetică aprofundată a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1
  (autoritati publice centrale)

  93.754.000

  28.126.200

  121.880.200

  Renovare energetică aprofundată a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1
  (autoritati publice locale)

  93.754.000

  28.126.200

  121.880.200

  Subtotal renovare energetică aprofundată PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1

  187.508.000

  56.252.000

  243.760.400

  Stații de încărcare pentru vehicule electrice

  2.500.000

  750.000

  3.250.000

  SUBTOTAL Renovare energetică aprofundată PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1

  190.008.000

  57.002.000

  247.010.400

  TOTAL Investiții renovare (moderată+aprofundată) PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1

  950.040.000

  282.101.000

  1.235.052.000

  Verificarea aplicării principiului DNSH

  Perioada de realizare a verificării

  nr.crt.

  Elemente de verificare

  Obiectiv de mediu

  Rezultat
  (Da/Nu/Nu este aplicabil N/A)

  Documente justificative privind conformarea cu cerințele DNSH

  Observații
  (obligatoriu în situația în cazul N/A)

  Înainte de începerea execuției lucrărilor de renovare energetică

  1

  În proiect clădirea este utilizată pentru extracția, depozitarea, transportul sau producția de combustibili fosili?

  OM 1
  2

  Există un certificat de performanță energetică elaborat înainte de renovare?

  OM 1
  OM 2
  3

  Există o estimare a valorilor prevăzute în certificatului de performarță energetică după renovare?

  OM 1
  OM 2
  4

  În raportul de audit energetic se menționează măsurile propuse de renovare necesare pentru atingerea indicatorilor de eficiență energetică prevăzuți prin proiect?

  OM 1
  OM 2
  5

  în raportul de audit energetic se menționează valorile indicatorilor de eficiență energetică prevăzuți a se obține după renovare?

  OM 1
  OM 2
  6

  Prin proiect se asigură că materialele de construcție și componentele utilizate la renovarea clădirii nu conțin azbest și nici substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită?

  OM 5
  7

  Prin proiect se asigură utilizarea produselor de construcții non-toxice?

  OM 5
  8

  Prin proiect se asigură utilizarea produselor de construcții reciclabile și biodegradabile?

  OM 5
  9

  Prin proiect se asigură utilizarea produselor de construcții fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse în zonă, folosind tehnici care nu afectează mediul?

  OM 5
  10

  Prin proiect se au în vedere măsuri privind îmbunătățirea calității aerului interior, prin evitarea utilizării de ceruri și lacuri pentru curățarea suprafețelor?

  OM 5
  11

  Prin proiect se au în vedere măsuri privind îmbunătățirea calității aerului interior, prin evitarea utilizării de materiale de construcție, ce conțin substanțe precum formaldehida (din placaj), compuși organici volatili cancerigeni și substanțele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atât din soluri, câtși din materialele de construcție?

  OM 5
  12

  Prin proiect se au în vedere măsuri privind îmbunătățirea calității aerului interior, prin reducerea concentrației de radon care provine, atât din soluri, câtși din materialele de construcție?

  OM 5
  13

  Prin proiect se asigură utilizarea materialelor de construcții care conduc la reducerea zgomotului, a prafului și a emisiilor poluante în timpul lucrărilor de renovare?

  OM 5
  14

  Prin proiect se asigură reduceri semnificative ale emisiilor în aerși la o îmbunătățire ulterioară a sănătății publice prin creșterea performanței de izolare termică a anvelopei clădirilor și înlocuirea sistemelor de încălzire?

  OM 5
  15

  Prin proiect se au în vedere măsuri de creștere a eficienței energetice prin înlocuirea cazanului din centrală, în cazurile în care centralele termice existente la nivelul clădirii sunt depășite moral, uzate tehnic și au randament energetic scăzut și nu pot asigura integral, în condiții de eficiență energetică, agentul termic și apa caldă menajeră pentru locatarii clădirii/clădirilor deservite?

  OM 1
  OM 2
  16

  Prin proiect se au în vedere măsuri de creștere a randamentului de funcționare a cazanelor și/sau arzătoarelor din centrala termică proprie prin repararea acestora sau prin instalarea unui nou sistem de încălzire/nou sistem de furnizare a apei calde de consum?

  OM 1
  OM 2
  17

  Prin proiect se are în vedere instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: surse regenerabile de energie, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră?

  OM 1
  OM 2
  18

  Prin proiect sunt prevăzute condițiile de mediu adecvate precum și condițiile privind funcționarea stațiilor de încărcare* pentru vehicule electrice (care are loc în exterior), prin asigurarea rezisterței echipamentelor și funcționării acestora la manifestările schimbărilor climatice și la alte dezastre naturale?

  OM 2
  19

  Prin proiect se are în vederea optimizarea sistemelor tehnice din clădirile renovate pentru a oferi confort termic ocupanților chiar și în temperaturile extreme respective?

  OM 2
  20

  Prin proiect se are în vedere ca 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări și generate pe șantier să fie pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare?

  OM 4
  21

  Prin proiect se asigură amplasarea stațiilor de încărcare* în afara sau în apropierea zonelor sensibile din punctul de vedere al biodiversității (rețeaua de arii protejate Natura 2000, siturile naturale înscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO și principalele zone de biodiversitate, precum și alte zone protejate etc)?

  OM 6
  22

  Prin proiect se asigură un nivel ridicat de etanșeitate la aer a clădirii, prin aplicarea de tehnologii adecvate de reducere a permeabilității la aer a elementelor de anvelopă opace și asigurarea continuității stratului etanș la nivelul anvelopei clădirii și montarea corespunzătoare a tâmplăriei termoizolante?

  OM 1
  OM 2
  23

  Prin proiect se are în vedere înlocuirea cu boilere de gaz mixat cu hidrogen, care să fie compatibile pentru toate reabilitările potențiale care vor avea loc în regiunea SV Oltenia unde se finanțează prin PNRR (componenta Energie) aceasta nouă rețea de distribuție (hidrogen ready), în situația în care această opțiune se consideră a fi fezabilă din punct de vedere tehnic și economic (din fonduri existente la nivelul autorităților locale), după intrarea în funcție a rețelei și racordarea consumatorilor?

  OM 1
  OM 2
  După finalizarea execuției lucrărilor de renovare energetică

  24

  Există un certificat de performanță energetică emis de un auditor energetic atestat la finalizarea lucrărilor?

  OM 1
  25

  Au fost implementate soluțiile stabilite prin raportul de audit energetic?

  OM 1
  26

  Există declarații de performanță pentru produsele pentru construcții, întocmite de producători, sau declarații de conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru construcții care face obiectul unei specificații tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic în construcții (dacă sunt utilizate produse pentru construcții pentru care nu există specificații tehnice armonizate sau specificații tehnice nearmonizate), după caz?

  OM 5
  27

  Există un raport/document din care reiese că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări și generate pe șantier vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale?

  OM 4
  28

  Pentru deșeurile generate din activitățile de construcție și demolări au fost luate în considerare cele mai bune tehnici disponibile, care să permită îndepărtarea și manipularea în siguranță a substanțelor periculoase, reutilizarea și reciclare de înaltă calitate prin îndepărtarea selectivă a materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile pentru dșeurile din construcții și demolări, inclusiv folosind tehnici de demolare selectivă

  OM 4
  29

  Pentru echipamentele destinate producției de energie din surse regenerabile prevăzute prin proiect, sunt disponibile specificații tehnice în ceea ce privește durabilitatea și potențialul lor de reparare și de reciclare, pentru limitarea generării de deșeuri în procesele aferente construcțiilor și demolărilor?

  OM 4
  30

  Pentru sistemele tehnice ale clădirii: sisteme de climatizareși/sau ventilare mecanică prevăzute prin proiect, sunt disponibile specificații tehnice în ceea ce privește durabilitatea și potențialul lor de reparare și de reciclare, pentru limitarea generării de deșeuri în procesele aferente construcțiilor și demolărilor?

  OM 4
  * Elementele de verificare referitoare la stațiile de încărcare se aplică doar în cazul proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte de renovare energetică {moderată și aprofundată) a clădirilor publice(PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1) și a clădirilor rezidențiale multifamiliale (PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1).


  Anexă

  la Ghidul specific
  Model A
  Declarație de angajament
  pentru solicitant individual sau membri ai parteneriatului

  Subsemnatul .......... , CNP ..........,posesor al CI seria ... nr. ..., eliberată de .........., în calitate de reprezentant legal al (completați cu denumirea organizației solicitante),
  Solicitant de finanțare/solicitant individual sau solicitant de finanțare (parteneriat) - lider de parteneriat și membru în cadrul parteneriatului pentru proiectul (completați cu titlul proiectului) pentru care am depus/s-a depus prezenta Cerere de finanțare
  Mă angajez ca (completați cu denumirea organizației solicitante)– Să finanțeze toate costurile neeligibile aferente proiectului (conform Acordului de parteneriat, dacă este cazul)– Să asigure resursele financiare necesare implementării optime ale proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile (fără TVA) din PNRR și a TVA aferent cheltuielilor eligibile din bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta 5 - Valul Renovării - MDLPA, în conformitate cu legislația în vigoare.– Să finanțeze, dacă este cazul, pentru proiectele de investiții pentru care execuția de lucrări a fost demarată, însă proiectele nu au fost încheiate în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanțare, corecțiile ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziției.– În cazul în care va primi finanțare din PNRR, trebuie ca în perioada de durabilitate să:
  ● mențină investiția realizată (asigurând mentenanța și serviciile asociate necesare);
  ● nu realizeze o modificare asupra calității de proprietar/administrator al clădirii /clădirile componentă/e a/ale proiectului, decât în condițiile prevăzute în contractul de finanțare;
  ● nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale investiției.
  – Să respecte, pe durata pregătirii și implementării proiectului, prevederile legislației comunitare și naționale în domeniul, dezvoltării durabile, egalității de șanse, egalității de gen și nediscriminării, prin includerea măsurilor necesare pentru conformarea cu Pilonul Social European.– Să respecte obligațiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) ("A nu prejudicia în mod semnificativ"), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, pe toată perioada de implementare a proiectului.– Să se asigure cu privire la preluarea și respectarea recomandărilor din cadrul raportului de audit energetic în etapele următoare de proiectare și executare ale proiectului, în vederea realizării performanțelor energetice minime impuse de legislația națională și europeană aplicabilă, în vigoare.– Să notifice MDLPA asupra oricărei situații, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate aplicabile menționate în Ghidul specific în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective.– Să prezinte în etapa de implementare, cu respectarea termenelor prevăzute în cadrul ghidului specific aplicabil și în cadrul contractului de finanțare (dacă este cazul),
  ● Extrasul cărții tehnice a clădirii, fișa tehnică a clădirii, procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, sau alt document justificativ din care să rezulte faptul că respectiva clădire a fost construită până la începutul anului 2000 (dacă din conținutul Raportului de expertiză tehnică nu reies informațiile respective),
  ● Certificatul de urbanism,
  ● Documentația tehnico-economică (SF/DALI), împreună cu devizul general
  ● Hotărârea de aprobare a documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) și a indicatorilor tehnico-economici,
  ● Contractul de elaborare a proiectului tehnic (PT),
  ● Autorizația de construire,
  ● Proiect tehnic (PT) și, dacă este cazul, Hotărârea de aprobare a devizului general actualizat pentru faza PT, împreună cu procesul-verbal de recepție a proiectului tehnic
  ● Contractul de lucrări încheiat, împreună cu devizul general actualizat, cu defalcarea valorii aferente cheltuielilor eligibile din PNRR pe capitole și subcapitole de cheltuieli conform HG nr. 907/2016 și a valorii TVA aferentă acestor tipuri de cheltuieli, inclusiv a cheltuielilor neeligibile și TVA aferent acestora,
  ● Documente justificative care să demonstreze implementarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm") în documentele de atribuire a contractelor de achiziție pentru elaborare SF/DALI, proiect tehnic, execuție lucrări,
  ● Certificatul de performanță energetică la finalizarea lucrărilor,
  ● Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

  Semnătura:
  Nume, prenume
  Semnătura reprezentantului legal al solicitantului

  Data:
  zz/ll/aaaa

  Model B
  Declarația de eligibilitate

  Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului, inclusiv de către membrii parteneriatului (dacă este cazul).
  Subsemnatul ........., CNP ......... posesor al CI seria ... nr. ..., eliberată de ........., în calitate de reprezentant legal (funcție) al ... (completați cu denumirea organizației solicitante), cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere că:
  A. (completați cu denumirea organizației solicitante) depune Cererea de finanțare cu titlul ........., din care această declarație face parte integrantă, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficientă energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2- RENOVAREA ENERGETICA MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE, apelul de proiecte ........., în calitate de:
  (alegeți varianta potrivită)
  ● Solicitant
  ● Solicitant - membru în cadrul Parteneriatului format din:
  completați cu lista integrală conținând denumirile complete ale partenerilor
  (Fiecare membru al parteneriatului va completa câte o Declarație de eligibilitate)

  ● Solicitant - Lider de proiect în cadrul Parteneriatului format din:
  completați cu lista integrală conținând denumirile complete ale partenerilor

  B. Componenta/componentele (clădirea publică/clădirile publice) inclusă/e în prezenta cerere de finanțare este/sunt următoarea/le:1. clădirea <adresa exactă>2. etc. <se vor enumera toate clădirile care sunt parte din cererea de finanțare, cu adresa exactă>.
  C. (completați cu denumirea organizației solicitante) nu se află în următoarele situații începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe perioada de verificare și contractare:
  a) să se afle în stare de faliment/ insolvență sau obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii, în cadrul procedurilor anterior menționate, și-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
  b) să facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile de la punctul a);
  c) să fie în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) NR. 651/2014 al COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;
  d) să fie găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare.
  e) (Unde e cazul) să dețină dreptul legal de a desfășura activitățile prevăzute în cadrul proiectului.

  D. Imobilul/imobilele care fac obiectul proiectului propus prin prezenta Cerere de finanțare, începând cu data depunerii cererii de finanțare, îndeplinește/îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  ● să fie liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului;
  ● să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești;
  ● să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

  E. Reprezentantul legal care își exercită atribuțiile de drept pe perioada procesului de evaluare și contractare trebuie să nu se afle într-una din situațiile de mai jos:
  a) să fie subiectul unui conflict de interese definit în conformitate cu prevederile naționale/comunitare în vigoare sau să se afle într-o situație care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare, contractare și implementare a proiectului.
  b) să se afle în situația de a induce grav în eroare MDLPA, prin furnizarea de informații incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PNRR.
  c) să se afle în situația de a încerca/de a fi încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisiile de evaluare pe parcursul procesului de evaluare a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PNRR.
  d) să fi suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.

  F. Solicitantul/oricare dintre membrii parteneriatului demonstrează drepturile asupra imobilului (clădire și teren), obiect al proiectului, respectiv dreptul de proprietate publică sau dreptul de administrare a imobilului aflat în proprietate publică, conform legislației în vigoare, după caz.
  Drepturile anterior menționate sunt acoperitoare pentru investiția propusă a fi realizată în conformitate cu datele din cadrul cererii de finanțare.
  Dreptul respectiv este menținut pe toată perioada de durabilitate a investiției.

  G. Proiectul propus spre finanțare include activități eligibile desfășurate după data de 1 februarie 2020.
  Proiectul nu include lucrări de intervenție/activități realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură implementate prin Programul Operațional Regional, prin alte programe operaționale, sau prin alte programe cu surse publice de finanțare, evitându-se astfel dubla finanțare.

  H. Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului anual specific de energie pentru încălzire de cel puțin 50% față de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri (cu excepția clădirilor clasate sau în curs de clasare ca monumente și a clădirilor cu valoare arhitecturală deosebită stabilite prin documentațiile de urbanism, clădirilor din zone construite protejate aprobate conform legii).
  I. (după caz) Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, situată în intervalul 30% - 60% pentru proiectele de renovare energetică moderată, respectiv peste 60% pentru proiectele de renovare energetică aprofundată, în comparație cu starea de pre-renovare.
  J. Prin proiect se propune instalarea a câte o stație de încărcare pentru vehiculele electrice (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare per stație, la fiecare 500 mp arie desfășurată renovată, dar nu mai puțin de o stație de încărcare de acest tip per proiect.
  K. Declar că fiecare componentă (clădire publică) inclusă în cererea de finanțare respectă următoarele condiții:
  a) clădirea este construită (lucrări finalizate din punct de vedere fizic) până la începutul anului 2000, conform <indicarea documentului suport care certifică acest criteriu>;
  b) Clădirea expertizată tehnic, conform Codului de proiectare seismică - Partea a III-a -Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2019, nu este încadrată, prin raport de expertiză tehnică, în clasa I de risc seismic, respectiv clădire cu susceptibilitate de prăbușire, totală sau parțială, la acțiunea cutremurului, sau în clasa II de risc seismic, respectiv clădire susceptibilă de avariere majoră la acțiunea cutremurului, care poate pune în pericol siguranța utilizatorilor, dar la care prăbușirea totală sau parțială este puțin probabilă sau, pentru proiectele la care au fost încheiate contracte pentru serviciile de proiectare și/sau execuție până la data intrării în vigoare a codului de proiectare P 100-3/2019, expertiza tehnică elaborată conform versiunii de cod în vigoare la data semnării contractelor.
  c) Clădirea nu este utilizată ca lăcaș de cult sau pentru alte activități cu caracter religios;
  d) Clădirea nu este o construcție cu caracter provizoriu prevăzută a fi utilizată pe o perioadă de până la 2 ani, nu este clădire industrială, nu este atelier sau clădire din domeniul agricol, clădirea publică nu este utilizată/ destinată a fi utilizată mai puțin de 4 luni pe an;
  e) În cazul în care anumite suprafețe din terenul aferent imobilului au fost închiriate/ date în folosință gratuită/concesionate unor persoane juridice, este îndeplinită condiția ca respectivele limite ale dreptului de proprietate să nu fie incompatibile cu realizarea activităților/ implementarea proiectului;
  f) În cazul în care în clădire există spații/unități de clădire închiriate/date în folosință gratuită/concesionate unor persoane juridice, ocupanții (persoanele juridice) au fost selectați printr-o procedură transparentă și nediscriminatorie, conform legislației în vigoare și suprafața utilă aferentă acestor spații/unități de clădire nu depășește 10% din suprafața totală utilă a clădirii. Prin excepție, în cazul în care în clădire există spații/unități de clădire închiriate/date în folosință gratuită/concesionate unor persoane juridice, pentru a fi utilizate pe o durată limitată în cursul unei zile/săptămâni/luni, în vederea desfășurării unor activități sportive, culturale, educaționale sau recreative, ocupanții (persoanele juridice) au fost selectați printr-o procedură transparentă și nediscriminatorie, conform legislației în vigoare, și activitatea desfășurată de persoanele juridice respective nu afectează activitatea principală/ funcțiunea clădirii publice.

  L. Înțeleg că orice situație, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate aplicabile menționate în Ghidul specific vor fi aduse la cunoștința MDLPA în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective.
  M. Înțeleg că, ulterior contractării proiectului, modificarea condițiilor de eligibilitate este permisă numai în condițiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislației în vigoare.
  N. Declar că activitățile propuse în cadrul proiectului nu reprezintă ajutor de stat, conform legislației în vigoare.
  O. Înțeleg că, ulterior implementării proiectului, se vor asigura cheltuielile de operare și mentenanță a obiectivului de investiții din proiectul ce face obiectul prezentei cereri de finanțare pe toată durata de durabilitate a contractului de finanțare.

  Data:
  Semnătura:
  Nume, prenume
  Semnătura reprezentantului legal al solicitantului

  Model C
  Acord de parteneriat
  Model orientativ
  nr. ..../....
  pentru realizarea proiectului <denumire proiect>

  (acest document reprezintă un model orientativ în scopul reglementării de principiu a aspectelor legale, financiare și de orice alta natură care pot interveni în implementarea în parteneriat a proiectului).
  Acordul de parteneriat este supus legislației din România și se încheie până cel târziu la depunerea cererii de finanțare și este parte integrantă din aceasta.
  Potrivit prevederilor de la art. 2 lit. jj) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, parteneriatul este forma de cooperare între entități de drept public și/sau privat care urmăresc realizarea în comun a reformelor/investițiilor/investițiilor specifice locale/proiectelor, pentru care a fost încheiat un act juridic prin care sunt stabilite drepturile și obligațiile părților.
  Liderul de parteneriat, beneficiar al unui proiect, este responsabil cu asigurarea implementării proiectului și a respectării tuturor prevederilor contractului de finanțare, sens în care acesta trebuie să aibă în vedere includerea în acordul de parteneriat, după caz, a oricăror prevederi pe care acesta le consideră necesare și care nu contravin, în niciun fel, prevederilor contractului de finanțare, legislației comunitare și naționale incidente.

  Articolul 1 Părțile1. denumirea completă a autorității/instituției, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal ...... având calitatea de Lider de proiect (Partener 1) <se vor insera datele de identificare ale liderului de parteneriat și conturile distincte deschise pe codurile de identificare fiscală ale acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului>, astfel:
  Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată*1: ..........
  *1 Se vor avea în vedere prevederile art. 26 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 209/2022;

  Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ...........
  Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer*2:
  *2 Cerere de transfer - cererea depusă de către un beneficiar, alții decât cei prevăzuți la art. 9 alin. (1), prin care se solicită coordonatorilor de reforme și/sau investiții sau responsabililor de implementare a investițiilor specifice locale virarea sumelor, în baza contractului de finanțare și a documentației justificative stabilite prin ghiduri specifice pentru demararea și finanțarea activităților proiectului, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 124 din 13 decembrie 2021, art. 2 lit. m).

  Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ...............
  2. denumirea completă a autorității/instituției, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal ...... având calitatea de Partener 2 <se vor insera datele de identificare ale partenerului și, dacă este cazul, conturile distincte deschise pe codurile de identificare fiscală ale acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului>, astfel:
  Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată: ................
  Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: .............
  Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer: ...........
  Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : ............
  3. denumirea completă a autorității/instituției, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal ............ având calitatea de Partener n, unde n = numărul total de membri ai parteneriatului < se vor insera datele de identificare ale partenerului și conturile distincte deschise pe codurile de identificare fiscală ale acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, după modelul de mai sus>.
  au convenit următoarele:


  Articolul 2 Obiectul(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: titlul proiectului, care este depus în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - ......, Axa 2- ......, Operațiunea ......, apel de proiecte ......, precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare.(2) Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanțare.


  Articolul 3 Roluri și responsabilități în implementarea proiectului(1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare:

  Organizația

  Roluri și responsabilități

  Lider de parteneriat
  (Partener 1)

  Se vor descrie activitățile și subactivitățile pe care fiecare partener trebuie să le implementeze, în strânsă corelare cu informațiile furnizate în formularul cererii de finanțare
  De asemenea, se va menționa valoarea estimată a fiecărei activități, defalcată pentru fiecare partener/lider de parteneriat

  Partener 2

  idem

  Partener n

  idem
  (2) Contribuția la finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului
  Partenerii vor asigura contribuția la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

  Organizația

  Contribuția (unde este cazul)

  Lider de parteneriat
  (Partener 1)

  Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (în lei și %)
  Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %)

  Partener 2


  Partener n

  (3) Plățile
  Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2022. în acest sens, se vor include în acordul de parteneriat prevederi precum următoarele:


  Articolul 4 Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat
  Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.


  Articolul 5 Drepturile și obligațiile liderului de parteneriat (Partenerului 1)
  A. Drepturile liderului de parteneriat(1) Liderul de proiect parteneriat are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de transfer/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție.
  B. Obligațiile liderului de parteneriat(1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.(2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.(3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către MDLPA.(4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către MDLPA a cererilor de transfer/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și procedurale.(5) Liderul de parteneriat are obligația păstrării tuturor documentelor proiectului în original, precum și copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a PNRR sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.(6) în cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor proiectului, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, liderul de parteneriat și partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la transfer/plată.(7) În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.(8) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.(9) Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către MDLPA.(10) Liderul de parteneriat, precum și partenerii acestuia cuprind în bugetele acestora sumele aferente finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate potrivit prevederilor acordului de parteneriat, anexă la contractul/ decizia/ordinul de finanțare, în conformitate cu prevederile OUG nr. 124/2021.Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de transfer pentru plățile care urmează a fi efectuate, către coordonatorul de investiții, conform prevederilor contractului de finanțare.(11) Liderul de parteneriat are obligația deschiderii conturilor corespunzătoare în vederea primirii de la coordonatorul de investiții a sumelor solicitate prin cererile de transfer pentru plățile care urmează a fi efectuate,.


  Articolul 6 Drepturile și obligațiile partenerilor
  A. Drepturile Partenerilor 2, 3, n(1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de parteneriat corespunzător activității/activităților proprii din proiect. Partenerii au dreptul, prin transfer de către MDLPA, la fondurile obținute din procesul de rambursare/plată pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile.(2) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres și financiare.(3) Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de parteneriat, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către MDLPA.
  B. Obligațiile Partenerilor 2, 3, n(4) Partenerii au obligația de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare în vigoare în domeniul achizițiilor publice, ajutorului de stat, egalității de șanse, dezvoltării durabile, comunicării și publicității în implementarea activităților proprii.(5) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția liderului de parteneriat documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare.(6) Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.(7) Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentele justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată(8) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția MDLPA sau oricărui alt organism național sau european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.(9) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Partenerii au obligația să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor.(10) Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de parteneriat orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.(11) În cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor proiectului, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.(12) Partenerii au obligația de a restitui MDLPA orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.(13) Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.(14) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar independent și autorizat în condițiile legii toate documentele și/sau informațiile solicitate și să asigure toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta.(15) Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare.(16) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.(17) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în vigoare.(18) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.(19) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.(20) În cazul în care unul dintre parteneri se retrage din parteneriat, liderul de parteneriat și ceilalți parteneri răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.(21) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de MDLPA.(22) Cel puțin unul dintre partenerii trebuie să dețină (în proprietate publică sau administrare) o clădire publică care este ocupată (în care își desfășoară activitatea) de cel puțin unul dintre parteneri și/sau de alte entități publice din categoria autorităților publice centrale, autorităților și instituțiilor publice locale.(23) Partenerii împreună cu liderul de parteneriat cuprind în bugetele acestora sumele aferente finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate potrivit prevederilor acordului de parteneriat, anexă la contractul/ decizia/ordinul de finanțare, în conformitate cu prevederile OUG nr. 124/2021.


  Articolul 8 Achiziții publice
  Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de membrii parteneriatului, cu respectarea legislației specifice și generală în vigoare în domeniul achizițiilor publice, a condițiilor din contractul de finanțare, a instrucțiunilor/ordinelor emise de MDLPA și/sau alte organisme abilitate, precum și a protecției mediului, egalității de șanse și nediscriminării.


  Articolul 9 Proprietatea(1) Părțile au obligația să mențină proprietatea imobilului construit/modernizat/reabilitat/extins, a bunurilor achiziționate/modernizate, inclusiv a mijloacelor de transport în comun, și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data efectuării plății finale/ de dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.(2) Înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, a mijloacelor de transport în comun etc. ce au făcut obiectul proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final. Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor a mijloacelor de transport în comun, ce au făcut obiectul finanțărilor nerambursabile, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate. Părțile au obligația să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin PNRR, pe o perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plății finale. De asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului.


  Articolul 10 Confidențialitate
  Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.


  Articolul 11 Legea aplicabilă(1) Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.(2) Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.


  Articolul 12 Dispoziții finale
  Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.
  Întocmit în număr de exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.
  Semnături

  Lider de parteneriat
  (Partener 1)

  Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației/instituției

  Semnătura

  Data și locul semnării

  Partener 2

  Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației/instituției

  Semnătura

  Data și locul semnării

  Partener n

  Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației/instituției

  Semnătura

  Data și locul semnării

  Model D
  Declarație privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul
  proiectului propus spre finanțare

  Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului, inclusiv de către membrii parteneriatului (dacă este cazul).
  A. Datele de identificare a persoanei juridice
  Codul de identificare: [CIF]
  Denumirea: [Denumirea solicitantului]
  Domiciliul fiscal: [Județul, Localitatea, Strada, Ap., Codul poștal, Sectorul, Telefon, Fax, Email]

  B. Datele de identificare a proiectului
  Titlul proiectului: [Titlu]
  Data depunerii proiectului: [Data]

  C. [Denumirea și statutul juridic al solicitantului], solicitant de finanțare
  pentru proiectul menționat mai sus, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că sunt:
  ● persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform Codului fiscal
  ● persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform Codului fiscal

  D. [Denumirea și statutul juridic al solicitantului], solicitant de finanțare
  pentru proiectul menționat mai sus, declar că pentru achizițiile din cadrul proiectului cuprinse în tabelul de mai jos TVA este nedeductibilă potrivit .........

  Nr.
  Crt.

  Obiectul achiziției

  Scopul achiziției /
  Activitatea prevăzută în cadrul proiectului*1

  1.

  [Obiectul achiziției]

  [Detalii]

  2.

  [Obiectul achiziției]

  [Detalii]

  *1 Atenție! Se va completa cu aceleași informații corespunzătoare din cererea de finanțare.
  [Numele și funcția reprezentantului legal al solicitantului]

  Model E
  Declarația de asumare a implementării investiției
  pentru Solicitant individual sau Lider de parteneriat

  Subsemnatul ... , CNP ..., posesor al CI seria ... nr. ..., eliberată de ..., în calitate de reprezentant legal al (completați cu denumirea organizației solicitante),
  Solicitant de finanțare/solicitant individual sau solicitant de finanțare (parteneriat) - lider de parteneriat și membru în cadrul parteneriatului pentru proiectul (completați cu titlul proiectului) pentru care am depus/s-a depus prezenta Cerere de finanțare, din care această declarație face parte integrantă, declar pe propria răspundere următoarele:
  A. Valoarea maximă eligibilă a proiectului, calculată în conformitate cu precizările din secțiunea 2.5 din ghidul specific, este .........., astfel cum reiese din următorul calcul .....
  Valoarea maximă eligibilă a proiectului = (aria desfășurată de .... mp x cost unitar pentru lucrări de renovare moderată sau aprofundată, după caz) + (cost stație încărcare rapidă x număr de stații)

  B. Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului anual specific de energie pentru încălzire de ..... % față de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri (cu excepția clădirilor cu valoare arhitecturală deosebită stabilite prin documentațiile de urbanism, clădirilor din zone construite protejate aprobate conform legii)
  C. Intervențiile propuse pentru clădire conduc la reduceri ale consumului de energie primară de ...... % și ale emisiilor de CO2 de ..... %, în comparație cu starea de pre-renovare.
  D. Prin proiect se propune instalarea a .... stații de încărcare pentru vehiculele electrice (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare per stație (corespunzătoare unei arii desfășurate renovate de mp).
  E. În situația în care proiectul este eligibil, după verificarea conformității administrative și a eligibilității cererii de finanțare, și se încheie contractul de finanțare, implementarea proiectului și transmiterea documentelor justificative se încadrează în termenele menționate în ghidul specific, la secțiunea 6.
  F. Proiectul respectă obligațiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH), inclusiv cele din articolul 17 ("Prejudicierea în mod semnificativ a obiectivelor de mediu") din Regulamentul privind taxonomia, stabilite pentru fiecare obiectiv de mediu.
  G. Se va asigura durabilitatea investiției și arhivarea și accesul la documente timp de 5 ani de la data plății soldului sau, în absența unei astfel de plăți, de la data efectuării ultimei raportări. Această perioadă este de 3 ani în cazul în care valoarea finanțării este mai mică sau egală cu 60.000 euro sau stabilită potrivit prevederilor normelor privind ajutorul de stat, după caz, oricare este mai lungă.

  Semnătura:
  Nume, prenume
  Semnătura reprezentantului legal al solicitantului

  Data:
  zz/ll/aaaa

  Model F
  Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

  Pentru cererea de finanțare cu titlul (completați cu titlul complet al cererii de finanțare) din care această declarație face parte integrantă, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2 Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, apelul de proiecte cu titlul (după caz) .......
  (Această declarație se completează de către reprezentantul legal al solicitantului sau, în situația unui parteneriat, de către reprezentanții legali ai membrilor parteneriatului. Se semnează conform secțiunii 5.3 din ghidul specific).
  CONSIMȚĂMÂNT

  Subsemnatul / Subsemnata ......., CNP ......., posesor/posesoare a ....... CI ....... seria ....... nr ......., domiciliat /ă în ......., e-mail ......., telefon ....... în calitate de ....... persoană fizică și reprezentant legal* al:
  ....................
  (se vor completa denumirea, CUI/CIF și adresa sediului social ale liderului / partenerului reprezentat)

  declar prin prezenta că sunt de acord ca Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) să fie autorizat prin compartimentele de specialitate responsabile cu verificarea și contractarea cererii de finanțare cu titlul ........, depusă în cadrul apelului de proiecte ........, să proceseze datele mele personale/ale instituției pe care o reprezint, în cadrul activității de evaluare, selecție și contractare, în baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prelucrarea, stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente.

  De asemenea, prin prezenta sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul mai sus menționat, cu furnizarea datelor personale, precum și cu accesarea și prelucrarea acestora în bazele de date publice cu scopul realizării verificărilor presupuse de ghidul specific aplicabil, acordând inclusiv dreptul MDLPA/MIPE/AA/DNA/DLAF și a altor instituții implicate în sistemul de control și/sau audit al fondurilor aferente PNRR de a utiliza datele disponibile în baze de date externe în scopul identificării și calculării indicatorilor de risc în procesul de verificare și contractare a cererii de finanțare cu titlul
  Declar că am luat cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679/2016, inclusiv despre drepturile pe care subiecții datelor cu caracter personal le dețin, dreptul la acces la date, dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  Modalitatea prin care solicit să fiu contactat în scopul furnizării de informații este sistemul electronic și/sau adresa de email ...... ,și/sau fax .......
  Declar că am înțeles această declarație de consimțământ, că sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele de mai sus în scopurile descrise în această declarație de consimțământ.
  NUME ȘI PRENUME .......
  DATA .......
  SEMNĂTURA .......

  Model G
  Declarația privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului
  pentru Solicitant individual sau Lider de parteneriat

  Subsemnatul ... , CNP ...... , posesor al CI seria ... nr. ..., eliberată de ..., în calitate de reprezentant legal al (completați cu denumirea organizației solicitante),
  Solicitant de finanțare/solicitant individual sau solicitant de finanțare (parteneriat) - lider de parteneriat și membru în cadrul parteneriatului pentru proiectul (completați cu titlul proiectului) pentru care am depus/s-a depus prezenta Cerere de finanțare, din care această declarație face parte integrantă,
  Declar că activitățile/lucrările realizate în cadrul proiectului care contribuie la unul dintre cele șase obiective de mediu sunt considerate conforme cu principiul de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm"), prevăzute în Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu aduce prejudicii semnificative" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01).
  Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență, principiul DNSH trebuie interpretat în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 ("Regulamentul privind taxonomia"), conform căruia noțiunea de "prejudiciere în mod semnificativ" pentru cele șase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se definește astfel:1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES);2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor;3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine;4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului;5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol;6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.
  Referitor la obiectivul de mediu 3. - Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine și obiectivul de mediu 6. - Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor, se consideră că activitățile/lucrările de renovare energetică au un impact previzibil nesemnificativ asupra acestor obiective de mediu, ținând seama atât de efectele directe, cât și de cele primare indirecte pe întreaga durată a ciclului de viață.
  Referitor la obiectivul de mediu 6. - Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor, se consideră că prin proiect se va asigura că instalarea stații de încărcare pentru vehiculele electric trebuie să fie în afara sau în apropierea zonelor sensibile din punctul de vedere al biodiversității (rețeaua de arii protejate Natura 2000, siturile naturale înscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO și principalele zone de biodiversitate, precum și alte zone protejate etc). Se verifică corelarea cu pct. 21 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.
  Referitor la lucrările de creștere a eficienței energetice, pentru a realiza o evaluare de fond conform principiului DNSH în ceea ce privește obiectivele de mediu 1, 2, 4 și 5, sunt prezentate măsurile care trebuie să respecte principiul DNSH pentru a indica faptul că obiectivul de mediu specific nu face obiectul prejudicierii în mod semnificativ.
  Solicitantul își asumă preluarea principiilor "Do No Significant Harm" (DNSH) atât în procesul de elaborare a proiectelor fazele SF/DALI, DTAC și PTh, cât și monitorizarea și justificarea implementării acestor principii în timpul execuției.
  În cadrul procedurilor de achiziție pentru proiectare fazele SF/DALI, DTAC, PTh, beneficiarul își asumă să includă în caietele de sarcini și tema de proiectare obligativitatea proiectantului de a trata, corespunzător și în concordanță cu obiectivele de mediu menționate anterior, modalitățile și sarcinile pentru execuția lucrărilor.
  În cadrul procedurilor de achiziție pentru execuția lucrărilor, beneficiarul își asumă includerea în caietele de sarcini obligativitatea respectării măsurilor descrise în proiectul de autorizare a construcțiilor, respectiv de execuție în ceea ce privește respectarea principiilor DNSH. Totodată, MDLPA va condiționa plățile efectuate către beneficiari de prezentarea următoarelor documente în faza de execuție:
  ● Situație de lucrări cu defalcarea următoare (unde este cazul):– Cantitate de materiale desființate ....... mc/mp– Cantitate de materiale reutilizate ....... mc/mp– Cantitate de materiale reciclate ....... mc/mp– Cantitate de deșeuri ....... mc/mp
  ● Certificare de către firma de gestiune deșeuri cu cantitatea de deșeuri preluate, din care se specifică cantitatea de deșeuri incinerate
  ● Declarații de performanță pentru produsele pentru construcții, întocmite de producători, sau declarații de conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru construcții care fac obiectul unei specificații tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic în construcții (dacă sunt utilizate produse pentru construcții pentru care nu există specificații tehnice armonizate sau specificații tehnice nearmonizate)
  ● Fișă cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830)
  ● Fișe tehnice ale echipamentelor folosite la sistemele tehnice ale clădirii - dovada consumului redus de energie, respectiv posibilitatea utilizării energiei regenerabile, declarațiile de conformitate
  ● Fișe tehnice ale utilajelor utilizate - măsuri de reducerea poluării
  i. Referitor la Obiectivul de mediu 1. Atenuarea schimbărilor climatice
  Proiectul nu conduce la emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES)
  Renovarea energetică a clădirilor existente are o influență global pozitivă asupra obiectivelor de mediu, fiind în conformitate totală cu DNSH pentru obiectivul de atenuare a schimbărilor climatice, conducând la reducerea semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) și la creșterea eficienței energetice, cu respectarea criteriilor de eficiență energetică, din anexa la Regulamentul privind Mecanismul de Redresare și Reziliență, cu un coeficient al schimbărilor climatice de 100 %.
  Investițiile realizate au scopul de a reduce consumul de energie, de a crește eficiența energetică, conducând la o îmbunătățire substanțială a performanței energetice a clădirilor în cauză, respectiv creșterea eficienței energetice a sistemelor tehnice, astfel:– reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de cel puțin 50% față de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri (cu excepția clădirilor cu valoare arhitecturală deosebită stabilite prin documentațiile de urbanism, clădirilor din zone construite protejate aprobate conform legii).– reducerea consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, situată în intervalul 30% - 60% pentru proiectele de renovare energetică moderată, respectiv peste 60% pentru proiectele de renovare energetică aprofundată, în comparație cu starea de pre-renovare.
  În cazul în care intervenția se încadrează într-o investiție pentru care nu se preconizează nicio contribuție substanțială la acest obiectiv de mediu, cerințele DNSH care trebuie îndeplinite sunt următoarele:– clădirea nu este utilizată pentru extracția, depozitarea, transportul sau producția de combustibili fosili (pct. 1 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH).

  Intervențiile demonstrează o reducere semnificativă a emisiilor de CO2, prin următoarele verificări:
  Elemente de verificare înainte de începerea execuției lucrărilor de renovare energetică– certificat de performanță energetică– raportul de audit energetic cu măsuri propuse de renovare, necesare pentru atingerea indicatorilor de eficiență energetică prevăzuți prin proiect, respectiv valorile indicatorilor de eficiență energetică prevăzuți a se obține după renovare– prevederi în caietele de sarcini pentru elaborarea documentației tehnico-economice și proiectului tehnic (descrierea modalității de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră atât pe parcursul execuției cât și în conformarea clădirii)
  Se verifică corelarea cu pct. 2 ÷ 5, 15, 16, 17, 22, 23 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.

  Elemente de verificare după finalizarea execuției lucrărilor de renovare energetică– certificat de performanță energetică la finalizarea lucrărilor
  Se verifică corelarea cu pct. 24 ÷ 25 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.
  ii. Referitor la Obiectivul de mediu 2. Adaptarea la schimbările climatice
  Proiectul nu conduce la creșterea efectului negativ al climatului actual și viitor asupra măsurii în sine, persoanelor, naturii sau asupra clădirilor.
  Pentru adaptarea clădirilor la schimbările climatice generate de valuri de căldură, prin proiect se asigură obligația optimizării sistemelor tehnice din clădirile renovate pentru a oferi confort termic ocupanților chiar și în temperaturile extreme respective.
  Prin proiect sunt prevăzute condițiile de mediu adecvate precum și condițiile privind funcționarea stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice (care are loc în exterior), prin asigurarea rezistenței echipamentelor și funcționării acestora la manifestările schimbărilor climatice și la alte dezastre naturale.
  Intervențiile demonstrează că nu există influențe negative majore în ceea ce privește acestui obiectiv de mediu asupra activității în sine sau asupra oamenilor, naturii sau activelor, fiind preconizată îmbunătățirea fondului construit pe durată a ciclului de viață, prin următoarele verificări:
  Elemente de verificare înainte de începerea execuției lucrărilor de renovare energetică– certificat de performanță energetică– raportul de audit energetic cu măsuri propuse de renovare, necesare pentru atingerea indicatorilor de eficiență energetică prevăzuți prin proiect, respectiv valorile indicatorilor de eficiență energetică prevăzuți a se obține după renovare– prevederi în caietele de sarcini pentru elaborarea documentației tehnico-economice și proiectului tehnic (descrierea modalității de reducere a folosirii combustibililor fosili și a consumului de energie, descrierea modalităților de eficientizare energetică și utilizarea resurselor regenerabile atât pe parcursul execuției lucrărilor, cât și ulterior recepționării clădirii)
  Se verifică corelarea cu pct. 1 ÷ 5, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.

  Elemente de verificare după finalizarea execuției lucrărilor de renovare energetică– certificat de performanță energetică la finalizarea lucrărilor
  Se verifică corelarea cu pct. 24 ÷ 25 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.
  iii. Referitor la Obiectivul de mediu 4. Tranziția către o economie circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora
  Proiectul nu va cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului în ceea ce privește economia circulară.
  Prin proiect se va asigura că cel puțin 70% (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări (cu excepția materialelor naturale menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE) și generate pe șantier vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări.
  Prin proiect se va asigura limitarea generării de deșeuri în activitățile de construcție și demolări, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări și luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile și folosind demolarea selectivă pentru a permite îndepărtarea și manipularea în siguranță a substanțelor periculoase și pentru a facilita reutilizarea și reciclare de înaltă calitate prin îndepărtarea selectivă a materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile pentru deșeurile din construcții și demolări.
  Pentru echipamentele destinate producției de energie din surse regenerabile care pot fi instalate, se stabilesc specificații tehnice în ceea ce privește durabilitatea și potențialul lor de reparare și de reciclare. În special, operatorii vor limita generarea de deșeuri în procesele aferente construcțiilor și demolărilor, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări.
  Prin proiect se prevede ca tehnicile de construcție sprijină circularitatea, astfel încât să fie mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, adaptabile, flexibile și demontabile.
  Intervențiile demonstrează că nu vor cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului în ceea ce privește economia circulară:
  Elemente de verificare înainte de începerea execuției lucrărilor de renovare energetică– asumarea solicitantului privind realizarea acestor măsuri (a se vedea pct. 20 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH).– prevederi în caietele de sarcini pentru elaborarea documentației tehnico-economice și proiectului tehnic (descrierea gestionării deșeurilor, inclusiv a categoriilor care necesită incinerare - deșeuri din construcție, deșeuri rezultate din ambalaje materiale, etc), descrierea materialelor de contrucție propuse a fi utilizate, acestea obligatoriu fiind din categoria materialelor prietenoase cu mediul, echipamente pentru energie regenerabilă, descrierea modalității de reutilizare a materialelor desființate)
  Elemente de verificare după finalizarea execuției lucrărilor de renovare energetică– document din care să reiasă tipurile de deșeuri generate din activitățile/lucrările executate și cantitatea acestora;– listele cu cantitățile de lucrări, pe categorii de lucrări, listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice– contract încheiat cu operator economic care colectează și/sau transportă deșeuri sau care desfășoară operațiuni de valorificare a deșeurilor.
  Se verifică corelarea cu pct. 27 ÷ 30 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.
  iv. Referitor la Obiectivul de mediu 5. Prevenirea și controlul poluării
  Proiectul nu va conduce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol.
  Nivelul de creștere a performanței energetice a clădirii impus prin proiect va conduce la reduceri semnificative ale emisiilor în aer și la o îmbunătățire a sănătății publice.
  Prin proiect se vor asigura măsuri privind calitatea aerului din interior, prin evitarea utilizării de materiale de construcție ce conțin substanțe poluante, precum formaldehida din placaj și substanțele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atât din soluri, cât și din materialele de construcție.
  Prin proiect se va asigura că materialele de construcție și componentele utilizate nu conțin azbest și nici substanțe identificate pe baza listei substanțelor supuse autorizării prevăzute în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.
  Prin proiect se va asigura că materialele de construcție și componentele utilizate, care pot intra în contact cu ocupanții, emit mai puțin de 0,06 mg de formaldehidă pe m3 de material sau componentă și mai puțin de 0,001 mg de compuși organici volatili cancerigeni din categoriile 1A și 1B pe m3 de material sau componentă, în urma testării în conformitate cu CEN/TS 16516 și ISO 16000-3 sau cu alte condiții de testare standardizate și metode de determinare comparabile.
  Prin proiect se recomandă utilizarea materialelor de construcții care conduc la reducerea zgomotului, a prafului și a emisiilor poluante în timpul lucrărilor de renovare.
  Prin proiect se recomandă utilizarea materialelor cu conținut scăzut de carbon, prin folosirea materialelor disponibile cât mai aproape de locul construcției și a celor al căror proces de producție este cât se poate de prietenos cu mediul. Trebuie avută în vedere utilizarea produselor de construcții non-toxice, reciclabile și biodegradabile, fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse în zonă, folosind tehnici care nu afectează mediul.
  Intervențiile demonstrează că nu conduc la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol, prin următoarele verificări:
  Elemente de verificare înainte de începerea execuției lucrărilor de renovare energetică– asumarea solicitantului privind realizarea acestor măsuri (lista de verificare a aplicării DNSH din Declarație - Model H)– prevederi în caietele de sarcini pentru elaborarea documentației tehnico-economice și proiectului tehnic (descrierea modalității de reducerea poluării în cadrul organizării de șantier, inclusiv utilajele folosite și transportul materialelor, descrierea modalității de reducere a poluării pe toată durata de existență a clădirii)
  Se verifică corelarea cu pct. 6 ÷ 14 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.

  Elemente de verificare după finalizarea execuției lucrărilor de renovare energetică– declarații de performanță pentru produsele pentru construcții, întocmite de producători, sau declarații de conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru construcții care fac obiectul unei specificații tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic în construcții (dacă sunt utilizate produse pentru construcții pentru care nu există specificații tehnice armonizate sau specificații tehnice nearmonizate;– specificații tehnice echipamente (sisteme tehnice ale clădirii: sisteme de climatizare și/sau ventilare mecanică, iluminat)
  Se verifică corelarea cu pct. 26 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.

  Data:
  Semnătura:
  Nume, prenume
  Semnătura reprezentantului legal al solicitantului

  -----