ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 142 din 24 octombrie 2002
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 5 noiembrie 2002  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 295/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 5 iunie 2002, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Alineatul (1) al articolului 4 se abroga.
  2. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) Dacă nu a intervenit închiderea dosarului în condiţiile art. 5, judecătorul va examina cererea pe baza actelor depuse, precum şi a explicatiilor şi lamuririlor părţilor, ce i-au fost prezentate potrivit art. 4."
  3. Alineatul (4) al articolului 6 va avea următorul cuprins:
  "(4) Ordonanţa se va inmana părţii prezente sau se va comunică fiecărei părţi de îndată, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire."
  4. După articolul 6 se introduce articolul 6^1 cu următorul cuprins:
  "Art. 6^1. - În cazul creanţelor reprezentând obligaţii de plată a cotelor din cheltuielile comune faţă de asociaţiile de proprietari sau locatari, precum şi a cheltuielilor de întreţinere ce revin persoanelor fizice corespunzător suprafeţelor locative pe care le folosesc ca locuinţe, judecătorul, la cererea debitorului, va putea, prin derogare de la dispoziţiile art. 6 alin. (3), sa dispună stabilirea unui termen de plată ori eşalonarea plăţii, ţinând seama de motivele temeinice invocate de debitor în ceea ce priveşte posibilităţile efective de plată."
  5. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - (1) Ordonanţa de admitere în tot sau în parte a cererii creditorului, împotriva căreia nu a fost introdusă cerere în anulare potrivit art. 8, este irevocabilă."
  6. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:
  "(2) Prin contestaţia la executare debitorul poate invoca apărări de fond împotriva titlului executoriu, cu excepţia cazului în care a formulat, potrivit art. 8, cerere în anulare împotriva ordonanţei de admitere a cererii creditorului."
  7. Alineatul (1) al articolului 11^1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 11^1. - (1) Ordonanţa privind somaţia de plată nu are autoritate de lucru judecat cu privire la fondul raporturilor juridice dintre părţi."


  Articolul 2

  După aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe de urgenţă Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul justiţiei,
  Ioan Alexandru,
  secretar de stat
  Bucureşti, 24 octombrie 2002.
  Nr. 142.
  -----------