REGLEMENTĂRI CONTABILE din 28 decembrie 2015
conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare - Anexa 1*)
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 982 bis din 30 decembrie 2015 Notă
  ──────────
  *) Aprobate de Norma nr. 39 din 28 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982 din 30 decembrie 2015.
  ──────────


  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Prezentele reglementări includ reguli de întocmire, aprobare, auditare și publicare a situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare anuale consolidate ale entităților menționate la art. 2 din prezenta normă, denumite în continuare entități, precum și reguli de înregistrare în contabilitate a operațiunilor economico-financiare efectuate și planul de conturi aplicabil acestora.


  Articolul 2
  (1) În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, răspunderea pentru organizarea și ținerea contabilității revine administratorului sau altei persoane care are obligația gestionării entității respective.(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să asigure, conform legii, condițiile necesare pentru: organizarea și ținerea corectă și la zi a contabilității; întocmirea și păstrarea documentelor justificative privind operațiile economice; organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ, datorii, capitaluri proprii și elementelor înregistrate în conturi în afara bilanțului, precum și valorificarea rezultatelor acesteia; respectarea regulilor de întocmire a situațiilor financiare, de publicare și depunere la termen a acestora la autoritățile competente; păstrarea registrelor și situațiilor financiare și organizarea contabilității de gestiune adaptată la specificul entității.


  Articolul 3
  (1) Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională. Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține atât în moneda națională, cât și în valută.(2) Prin valută se înțelege altă monedă decât leul.


  Articolul 4

  Documentele oficiale de prezentare a situației economico-financiară a entităților sunt situațiile financiare anuale.


  Articolul 5

  În situația entităților administrate în sistem dualist conform legii, referirile din cadrul prezentelor reglementări la "administratori" și "consiliu de administrație" se vor citi ca referiri la "membrii directoratului" și, respectiv, "directorat".


  Capitolul II Prevederi referitoare la situațiile financiare anuale

  Secţiunea 1 Elaborarea situațiilor financiare anuale

  Articolul 6
  (1) Fiecare entitate are obligația întocmirii de situații financiare anuale. Întocmirea situațiilor financiare anuale se face în conformitate cu cerințele IFRS.(2) Societățile de administrare vor organiza și ține distinct contabilitatea pentru organismele de plasament colectiv pe care le administrează, față de propria contabilitate.(3) Subunitățile fără personalitate juridică, care aparțin entităților, persoane juridice române, organizează și conduc contabilitatea proprie la nivel de balanță de verificare, fără a întocmi situații financiare anuale, astfel încât aceasta să permită determinarea informațiilor și a obligațiilor prevăzute de lege, iar persoanele juridice cărora le aparțin să poată întocmi situații financiare anuale.(4) Entitățile care au subunități fără personalitate juridică organizează și conduc contabilitatea astfel încât să fie disponibile informațiile necesare privind activitatea desfășurată de aceste subunități.(5) Activitatea desfășurată în străinătate de subunități fără personalitate juridică, și care aparțin entităților cu sediul sau domiciliul în România, se include în situațiile financiare anuale ale persoanei juridice române și se raportează pe teritoriul României, potrivit prezentei norme.


  Articolul 7

  Notele explicative la situațiile financiare anuale trebuie să cuprindă și următoarele informații, dacă acestea nu sunt cerute de IFRS:
  a) denumirea și sediul social ale entității care întocmește situațiile financiare anuale consolidate ale celui mai mare grup de entități din care face parte entitatea în calitate de filială;
  b) denumirea și sediul social ale entității care întocmește situațiile financiare anuale consolidate ale celui mai mic grup de entități din care face parte entitatea în calitate de filială și care este, de asemenea, inclusă în grupul de entități prevăzut la lit. a);
  c) locul de unde pot fi obținute copii ale situațiilor financiare anuale consolidate prevăzute la lit. a) și b), cu condiția ca acestea să fie disponibile;
  d) numărul mediu de persoane angajate în cursul exercițiului financiar, defalcat pe categorii, precum și cheltuielile cu personalul aferente exercițiului financiar, dacă acestea nu sunt prezentate distinct în contul de profit și pierdere, defalcate pe salarii și indemnizații, cheltuieli cu asigurările sociale și cheltuieli cu pensiile;
  e) suma indemnizațiilor acordate în exercițiul financiar membrilor consiliului de administrație, directorilor, respectiv membrilor directoratului și ai consiliului de supraveghere, în virtutea responsabilităților acestora, precum și orice angajamente generate sau asumate privind pensiile pentru foștii membri ai acestor organe, indicându-se valoarea totală a angajamentelor pentru fiecare categorie;
  f) suma avansurilor și creditelor acordate membrilor consiliului de administrație, directorilor, respectiv membrilor directoratului și ai consiliului de supraveghere, cu indicarea ratelor dobânzii, a principalelor condiții și a oricăror sume restituite, precum și a angajamentelor asumate în numele acestora sub forma garanțiilor de orice fel, cu indicarea totalului pe fiecare categorie;
  g) totalul onorariilor percepute pentru exercițiul financiar de auditorul statutar sau de firma de audit, pentru auditul statutar al situațiilor financiare anuale, precum și onorariile totale percepute pentru alte servicii de asigurare, servicii de consultanță fiscală și alte servicii non audit.


  Secţiunea a 2-a Raportul administratorilor

  Articolul 8
  (1) Consiliul de administrație elaborează pentru fiecare exercițiu financiar un raport, denumit în continuare raportul administratorilor, care cuprinde cel puțin o prezentare fidelă a dezvoltării și performanței activităților entității și a poziției financiare, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini cu care aceasta se confruntă.(2) Prezentarea de la alin. (1) reprezintă o analiză echilibrată și cuprinzătoare a dezvoltării și performanței activităților entității și a poziției sale, corelată cu dimensiunea și complexitatea activităților.(3) În măsura în care este necesar pentru a înțelege dezvoltarea, performanța sau poziția entității, analiza cuprinde indicatori - cheie de performanță financiari și, după caz, nefinanciari relevanți pentru activitățile specifice, inclusiv informații despre aspecte privind mediul înconjurător și angajații. În furnizarea analizei sale, raportul administratorilor include, atunci când este cazul, referiri și explicații suplimentare privind sumele raportate în situațiile financiare anuale.(4) Prin excepție de la cerințele alin. (3), entitățile care, la data bilanțului, depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de angajați în cursul exercițiului financiar includ în raportul administratorilor, în măsura în care este necesar pentru înțelegerea dezvoltării, performanței și poziției entității și a impactului activității sale, o declarație nefinanciară care cuprinde informații privind cel puțin aspectele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a mituirii, inclusiv:
  a) o descriere succintă a modelului de afaceri al entității;
  b) o descriere a politicilor adoptate de entitate în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligență necesară aplicate;
  c) rezultatele politicilor respective;
  d) principalele riscuri legate de aceste care decurg din operațiunile entității, inclusiv, atunci când este relevant și proporțional, relațiile sale de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective și modul în care entitatea gestionează riscurile respective;
  e) indicatori - cheie de performanță nefinanciară relevanți pentru activitatea specifică a entității.(5) Dacă entitatea nu pune în aplicare politici în ceea ce privește unul sau mai multe dintre aspectele de la alin. (4), declarația nefinanciară oferă o explicație clară și motivată cu privire la această opțiune.(6) Declarația nefinanciară de la alin. (4) conține, după caz, trimiteri sau explicații suplimentare privind sumele raportate în situațiile financiare anuale.(7) Informațiile referitoare la evoluțiile iminente sau aspectele în curs de negociere pot fi omise în cazuri excepționale, dacă potrivit avizului justificat în mod corespunzător al membrilor organelor administrative, de conducere și de supraveghere, care acționează în limitele competențelor legale și poartă o răspunderea colectivă pentru avizul respectiv, prezentarea acestora ar aduce prejudicii grave poziției comerciale a entității, cu condiția ca aceste omisiuni să nu împiedice o înțelegere corectă și echilibrată a dezvoltării, performanței și poziției entității și a impactului activității sale.(8) În cazul în care entitățile prezintă informațiile prevăzute la alin. (7), sunt avute în vedere prevederile legislației naționale, comunitare sau internaționale, cu menționarea expresă a acesteia.(9) O entitate care este filială este scutită de obligația prevăzută la alin. (4) dacă entitatea în cauză și filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor sau în raportul administratorilor al unei alte entități, întocmite în conformitate cu art. 29 și cu prezentul articol.


  Articolul 9
  (1) Raportul administratorilor oferă, de asemenea, informații despre:
  a) evenimente importante apărute după sfârșitul exercițiului financiar;
  b) dezvoltarea previzibilă a entității;
  c) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării;
  d) informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume:
  (i) motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar;
  (ii) numărul și valoarea acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercițiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;
  (iii) în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor;
  (iv) numărul și valoarea nominală sau, în absența valorii nominale, valoarea contabilă a tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de entitate și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;
  e) existența de sucursale ale entității;
  f) utilizarea de către entitate de instrumente financiare, iar în cazul în care sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, datoriilor, poziției financiare și a profitului sau pierderii:
  (i) obiectivele și politicile entității în materie de gestiune a riscului financiar, inclusiv politica sa de acoperire împotriva riscurilor pentru fiecare tip major de tranzacție previzionată pentru care se utilizează contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, și
  (ii) expunerea entității la riscul de piață, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de trezorerie.(2) Scopul acestor prezentări este de a furniza informații care să ajute la înțelegerea mai bună a semnificației instrumentelor financiare bilanțiere sau extrabilanțiere asupra situației financiare a unei entități, rezultatelor activității ei și fluxurilor de trezorerie și de a ajuta în evaluarea sumelor, momentului apariției și gradului de siguranță a fluxurilor de trezorerie viitoare asociate cu acele instrumente.(3) Prezentările cerute oferă informații pentru a-i ajuta pe utilizatorii situațiilor financiare anuale în evaluarea gradului de risc aferent instrumentelor financiare, recunoscute sau nu în situația poziției financiare.(4) Tranzacțiile cu instrumente financiare pot avea ca rezultat pentru o entitate asumarea sau transferarea către alte părți a unuia sau mai multora dintre riscurile financiare (riscul de piață, riscul de credit, riscul de lichiditate, riscul ratei dobânzii la fluxul de trezorerie).(5) O entitate trebuie să prezinte obiectivele și politicile de gestionare a riscului, inclusiv politicile de acoperire a acestuia.


  Articolul 10

  O entitate ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, include în cadrul raportului administratorilor o declarație de guvernanță corporativă.
  Această declarație se include ca o secțiune distinctă a raportului administratorilor și va cuprinde cel puțin următoarele informații:
  a) o trimitere la următoarele elemente, după caz:
  (i) codul de guvernanță corporativă care se aplică entității;
  (ii) codul de guvernanță corporativă pe care entitatea a decis în mod voluntar să-l aplice;
  (iii) toate informațiile relevante referitoare la practicile de guvernanță corporativă aplicate în plus față de cerințele legislației naționale.
  În cazul în care entitatea face trimitere la unul dintre codurile de guvernanță corporativă menționate la pct. (i) sau (ii), entitatea trebuie să indice locul unde sunt disponibile public textele acestora.
  În cazul când se face trimitere la informațiile de la pct. (iii), entitatea face publice detaliile practicilor sale de guvernanță corporativă;
  b) în măsura în care, potrivit legislației naționale, entitatea se abate de la unul dintre codurile de guvernanță corporativă menționate la lit. a) pct. (i) - (ii), care i se aplică sau pe care a ales să-l aplice, o explicație a acesteia privind părțile din cod pe care nu le aplică și motivele neaplicării;
  În cazul în care entitatea a decis să nu facă trimitere la niciuna din dispozițiile unui cod de guvernanță corporativă, la care se face referire la lit. a), aceasta va prezenta motivele acestei decizii;
  c) o descriere a principalelor caracteristici ale sistemelor de control intern și de gestionare a riscurilor, în relație cu procesul de raportare financiară;
  d) în cazul entităților ale căror valori mobiliare - în totalitate sau o parte din aceste titluri - sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și care fac obiectul unei oferte publice de cumpărare, astfel cum aceasta este definită în legislația în vigoare privind piața de capital:
  (i) structura capitalului lor, inclusiv valorile mobiliare care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, cu indicarea claselor diferite de acțiuni și, dacă este cazul, pentru fiecare clasă de acțiuni, drepturile și obligațiile atașate clasei respective și procentul din capitalul social pe care îl reprezintă;
  (ii) restricțiile legate de transferul valorilor mobiliare, dacă este cazul;
  (iii) deținerile semnificative directe și indirecte de acțiuni, așa cum acestea sunt definite în reglementările în vigoare privind piața de capital (inclusiv deținerile indirecte prin structuri piramidale și dețineri încrucișate de acțiuni);
  (iv) deținătorii oricăror valori mobiliare cu drepturi speciale de control și o descriere a acestor drepturi;
  (v) orice restricții privind drepturile de vot, cum ar fi limitările drepturilor de vot ale deținătorilor unui procent stabilit sau număr de voturi, termenele de exercitare a drepturilor de vot sau sistemele prin care, cooperând cu entitatea, drepturile financiare atașate valorilor mobiliare sunt separate de deținerea de valori mobiliare;
  (vi) regulile care prevăd numirea sau înlocuirea membrilor consiliului de administrație și modificarea actelor constitutive ale entității;
  (vii) puterile membrilor consiliului de administrație și, în special, cele referitoare la emiterea sau răscumpărarea de acțiuni;
  (viii) orice acorduri dintre entitate și membrii consiliului de administrație sau salariați, prin care se oferă compensări, în caz de demisie/concediere fără un motiv rezonabil, sau relația de angajare încetează din cauza unei oferte publice de cumpărare.
  e) modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor sau asociaților și atribuțiile cheie ale acesteia, ca și o descriere a drepturilor acționarilor sau asociaților și a modului în care acestea pot fi exercitate;
  f) structura și modul de operare a organelor de administrație, conducere și supraveghere și ale comitetelor acestora;
  g) o descriere a politicii de diversitate aplicate în ceea ce privește organele de administrație, de conducere și de supraveghere ale entității referitor la aspecte cum ar fi, de exemplu: vârsta, genul sau educația și experiența profesională, obiectivele acestei politici de diversitate, modul în care a fost pusă în aplicare și rezultatele în perioada de raportare. Dacă nu se aplică o astfel de politică, declarația conține o explicație în acest sens.


  Articolul 11

  Raportul întocmit de consiliul de administrație al societății de administrare care administrează un organism de plasament colectiv constituit prin act constitutiv va cuprinde informațiile menționate la art. 9 alin. (1).


  Articolul 12

  Raportul întocmit de consiliul de administrație al societății de administrare care administrează un organism de plasament colectiv care nu este constituit prin act constitutiv va cuprinde:
  a) evenimente importante apărute după sfârșitul exercițiului financiar;
  b) dezvoltarea previzibilă a entității;
  c) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării;
  d) informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume:
  (i) motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar;
  (ii) numărul și valoarea nominală sau în absența valorii nominale, valoarea contabilă a acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercițiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;
  (iii) în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor;
  (iv) numărul și valoarea nominală a tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de entitate și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;
  e) existența de sucursale ale entității;
  f) utilizarea de către entitate de instrumente financiare, iar în cazul în care sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, datoriilor, poziției financiare și a profitului sau pierderii:
  (i) obiectivele și politicile entității în materie de gestiune a riscului financiar, inclusiv politica sa de acoperire împotriva riscurilor pentru fiecare tip major de tranzacție previzionată pentru care se utilizează contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, și
  (ii) expunerea entității la riscul de piață, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de trezorerie.


  Articolul 13

  Raportul administratorilor se aprobă de consiliul de administrație și se semnează în numele acestuia de președintele consiliului.


  Secţiunea a 3-a Auditarea statutară a situațiilor financiare anuale

  Articolul 14
  (1) Situațiile financiare anuale întocmite în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări, sunt supuse auditului statutar în conformitate cu prevederile legale aplicabile în vigoare.(2) Auditarea statutară a situațiilor financiare anuale se realizează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice, membri ai Camerei Auditorilor Financiară din România (CAFR), potrivit legii.(3) Raportul auditorilor statutari cuprinde:
  a) o introducere care identifică cel puțin situațiile financiare anuale care fac obiectul auditului statutar, împreună cu cadrul de raportare financiară care a fost aplicat la întocmirea acestora;
  b) o descriere a domeniului de aplicare a auditului statutar, care identifică cel puțin standardele de audit potrivit cărora a fost efectuat auditul statutar;
  c) o opinie de audit care este fără rezerve, cu rezerve sau contrară și care prezintă clar punctul de vedere al auditorului statutar cu privire la următoarele:
  (i) dacă situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă, în conformitate cu cadrul relevant de raportare financiară, și
  (ii) după caz, dacă situațiile financiare anuale sunt conforme cerințelor legale aplicabile.
  Dacă auditorul statutar nu este în măsură să emită o opinie de audit, raportul menționează imposibilitatea emiterii unei astfel de opinii.
  d) o referire la aspectele asupra cărora auditorul statutar atrage atenția, prin evidențiere, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve;
  e) un punct de vedere privind:
  (i) coerența raportului administratorilor cu situațiile financiare anuale pentru același exercițiu financiar; și
  (ii) pregătirea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele juridice aplicabile.(4) Raportul de audit cuprinde și declarația auditorului statutar care, pe baza cunoașterii și a înțelegerii dobândite pe parcursul auditului cu privire la entitatea în cauză și la mediul acesteia, declară dacă, a identificat informații eronate semnificative prezentate în raportul administratorilor, indicând natura acestor informații eronate.(5) Raportul prevăzut la alin. (3) se semnează de către auditori statutari, persoane fizice, în numele acestora sau al auditorilor statutari persoane juridice autorizate, după caz, și se datează.(6) Auditorul statutar sau firma de audit are obligația verificării furnizării de către entitate, a declarației nefinanciare prevăzute la art. 8 alin. (4).(7) Auditorul statutar sau firma de audit își exprimă, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) lit. e) și alin. (4), un aviz referitoare la informațiile pregătite conform art. 10 lit. c) și d) și verifică dacă au fost prezentate informațiile menționate la art. 10 lit. a), b), e), f) și g).(8) Prevederile alin. (1) - (5) nu sunt aplicabile în cazul declarației nefinanciare prevăzute la art. 8 alin. (4).


  Secţiunea a 4-a Semnarea, aprobarea și publicarea situațiilor financiare anuale

  Articolul 15

  Situațiile financiare anuale se întocmesc în limba română și în moneda națională.


  Articolul 16
  (1) Situațiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora, calitatea persoanei care a întocmit situațiile financiare anuale și numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.(2) Calitatea persoanei care a întocmit situațiile financiare anuale se completează astfel:
  a) directorul economic, contabilul - șef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator;
  b) persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.


  Articolul 17

  Situațiile financiare anuale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.


  Articolul 18

  Situațiile financiare anuale și raportul administratorilor sunt supuse aprobării adunării generale a acționarilor sau asociaților, potrivit legii în vigoare. Acestea sunt însoțite de raportul de audit semnat de persoana responsabilă, conform prevederilor art. 14 alin. (5).


  Articolul 19

  Situațiile financiare anuale aprobate corespunzător și raportul administratorilor, împreună cu raportul de audit, se publică în conformitate cu legislația în vigoare.


  Articolul 20
  (1) Ori de câte ori situațiile financiare anuale și raportul administratorilor se publică în întregime, acestea trebuie să fie reproduse în forma și conținutul pe baza cărora persoanele responsabile cu auditarea statutară a situațiilor financiare anuale și-au întocmit raportul de audit. Acestea trebuie să fie însoțite de textul complet al raportului de audit statutar.(2) În cazul în care situațiile financiare anuale nu se publică în întregime, se menționează faptul că versiunea publicată reprezintă o formă prescurtată a acestora și trebuie să se facă referire la oficiul registrului comerțului la care au fost depuse situațiile financiare anuale. Dacă situațiile financiare anuale nu au fost încă depuse, acest lucru trebuie prezentat. În acest caz, raportul de audit nu se publică, dar se menționează dacă a fost exprimată o opinie de audit fără rezerve, cu rezerve sau contrară, ori dacă auditorii statutari nu au fost în măsură să exprime o opinie de audit. De asemenea, trebuie menționat dacă raportul de audit face referire la aspecte asupra cărora auditorul statutar atrage atenția printr-un paragraf distinct, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve.


  Articolul 21

  Pentru organismele de plasament colectiv constituite prin act constitutiv administrate de o societate de administrare, situațiile financiare anuale se semnează de persoana fizică sau juridică responsabilă cu elaborarea lor, se prezintă în cadrul consiliului de administrație al societății de administrare pentru însușire și se semnează de președintele consiliului.


  Articolul 22

  Pentru organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, situațiile financiare anuale se semnează de persoana responsabilă cu elaborarea lor, se prezintă în cadrul consiliului de administrație al societății care administrează respectivul organism de plasament colectiv și se semnează în numele consiliului de administrație de președintele acestuia.


  Articolul 23
  (1) Concomitent cu situațiile financiare anuale se publică și propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.(2) Distribuirea profitului sau acoperirea pierderii contabile se prezintă în notele explicative la situațiile financiare anuale.


  Articolul 24

  Situațiile financiare anuale întocmite de entități trebuie publicate în fiecare stat membru al Uniunii Europene în care respectivele entități au sucursale. Aceste state membre ale Uniunii Europene pot cere ca publicarea documentelor în cauză să fie făcută în limba lor oficială.


  Articolul 25

  Membrii consiliului de administrație, directorii, respectiv membrii directoratului și ai consiliului de supraveghere care acționează în limitele competențelor conferite de legislația națională, au obligația colectivă de a se asigura că situațiile financiare anuale, raportul administratorilor, declarația de guvernanță corporativă, în cazurile în care sunt prezentate separat, și declarația nefinanciară, menționată la art. 8 alin. (4), sunt întocmite și publicate în conformitate cu cerințele prezentelor reglementări.


  Capitolul III Prevederi referitoare la situațiile financiare anuale consolidate

  Secţiunea 1 Elaborarea situațiilor financiare anuale consolidate

  Articolul 26

  O entitate (societate-mamă) ce are obligația întocmirii de situații financiare anuale consolidate, trebuie să întocmească aceste situații financiare și un raport consolidat al administratorilor, în conformitate cu cerințele prevăzute de IFRS.


  Articolul 27

  Societatea-mamă și toate filialele sale trebuie consolidate, indiferent de locul unde sunt situate sediile sociale ale filialelor, conform prevederilor IFRS, aplicabile.


  Articolul 28

  Notele explicative la situațiile financiare anuale consolidate trebuie să cuprindă și următoarele informații, dacă acestea nu sunt cerute de IFRS:
  a) denumirea și sediul social ale entităților incluse în consolidare;
  b) proporția de capital deținută în entitățile incluse în consolidare, altele decât societatea-mamă, de către entitățile incluse în consolidare sau de către persoanele care acționează în nume propriu, dar în contul acestor entități;
  c) condițiile care au determinat consolidarea, în conformitate cu prevederile IFRS;
  d) informațiile de la lit. b) trebuie prezentate și în cazul entităților excluse din consolidare, însoțite de o explicație referitoare la excluderea acestora;
  e) denumirea și sediul social ale entităților asociate cu o entitate inclusă în consolidare și proporția din capitalul acestora deținută de entitatea inclusă în consolidare sau de persoane care acționează în nume propriu, dar în contul acestor entități;
  f) informațiile de la lit. e) trebuie prezentate și în cazul entităților asociate excluse din consolidare, însoțite de o explicație referitoare la excluderea acestora;
  g) denumirea și sediul social ale entităților incluse în consolidare, pentru entitățile care reprezintă asocieri în participație, factorii pe care se bazează conducerea comună și proporția capitalului social al entității, deținută de entitățile incluse în consolidare sau de persoanele care acționează în nume propriu, dar în contul acestor entități;
  h) denumirea și sediul social ale fiecăreia dintre entitățile, altele decât cele prevăzute la lit. a), e) și g), în care entitățile incluse în consolidare dețin direct sau prin intermediul unor persoane care acționează în nume propriu, dar în contul acestor entități, o cotă de capital social de cel puțin 20%, menționând proporția de capital deținută, suma capitalurilor proprii și profitul sau pierderea ultimului exercițiu financiar al entității în cauză, pentru care au fost aprobate situațiile financiare anuale. Aceste informații pot fi omise dacă nu sunt semnificative sau dacă entitatea în cauză nu își publică situațiile financiare și dacă mai puțin de 50% din capitalul său social este deținut, direct sau indirect, de entitățile amintite;
  i) valoarea avansurilor și creditelor acordate, potrivit legii, membrilor consiliului de administrație, directorilor, respectiv membrilor directoratului și ai consiliului de supraveghere ai entității, de către acea entitate sau de către una dintre filialele sale, indicând ratele dobânzii, principalele condiții și orice sume restituite, precum și a angajamentelor asumate în contul lor sub forma garanțiilor de orice fel, indicând totalul pe fiecare categorie;
  j) numărul mediu de persoane angajate în cursul exercițiului financiar, de către entitățile incluse în consolidare, defalcat pe categorii și, dacă nu sunt prezentate distinct în contul de profit și pierdere consolidat, cheltuielile cu personalul aferente exercițiului financiar. Se consemnează separat numărul mediu de persoane angajate în cursul exercițiului financiar de către entitățile asupra cărora se exercită control comun;
  k) valoarea remunerațiilor acordate în cadrul exercițiului financiar membrilor consiliului de administrație, directorilor, respectiv membrilor directoratului și ai consiliului de supraveghere pentru funcțiile deținute de aceștia în societatea-mamă și în filialele sale, precum și orice angajamente care au luat naștere sau sunt încheiate în aceleași condiții privind pensiile acordate foștilor membri ai acestor organe, indicând totalul pe fiecare categorie. Separat, se prezintă informații privind remunerațiile acordate pentru funcțiile exercitate în entitățile controlate în comun și entitățile asociate;
  l) totalul onorariilor percepute pentru exercițiul financiar de auditorul statutar sau de firma de audit, pentru auditul statutar al situațiilor financiare anuale consolidate, precum și onorariile totale percepute pentru alte servicii de asigurare, servicii de consultanță fiscală și alte servicii non audit.


  Secţiunea a 2-a Raportul consolidat al administratorilor

  Articolul 29
  (1) Consiliul de administrație al societății-mamă elaborează pentru fiecare exercițiu financiar un raport, denumit în continuare raportul consolidat al administratorilor, care cuprinde cel puțin o prezentare fidelă a dezvoltării și performanței activităților și a poziției entităților incluse în consolidare, considerate ca un tot unitar, împreună cu o descriere a principalelor riscuri și incertitudini cu care acestea se confruntă.(2) Prezentarea de la alin. (1) este o analiză echilibrată și cuprinzătoare a dezvoltării și performanței activităților și a poziției entităților incluse în consolidare, considerate ca un tot unitar, adecvată cu dimensiunea și complexitatea activității. În măsura în care este necesar pentru a înțelege dezvoltarea, performanța sau poziția financiară a entităților incluse în consolidare, analiza cuprinde atât indicatori cheie ai performanței de natură financiară, cât și, după caz, de natură nefinanciară, în legătură cu activitatea specifică a entităților, inclusiv informații privind probleme de mediu înconjurător și angajați.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), entitățile care sunt societăți-mamă ale unui grup mare care, la data bilanțului pe o bază consolidată, depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 angajați în cursul exercițiului financiar, includ în raportul consolidat al administratorilor o declarație nefinanciară consolidată care conține, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înțelegerea dezvoltării, performanței și poziției grupului și a impactului activității sale, informații privind cel puțin aspectele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită, inclusiv:
  a) o descriere succintă a modelului de afaceri al grupului;
  b) o descriere a politicilor adoptate de grup în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligență necesară aplicate;
  c) rezultatele politicilor respective;
  d) principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operațiunile grupului, inclusiv, atunci când este relevant și proporțional, relațiile de afaceri, produsele sau serviciile care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective și modul în care grupul gestionează riscurile respective;
  e) indicatori-cheie de performanță nefinanciară relevanți pentru activitatea specifică a entității.
  Dacă la nivelul grupului nu sunt puse în aplicare politici în ceea ce privește unul sau mai multe dintre aceste aspecte, declarația nefinanciară consolidată oferă explicații clare și motivate în acest sens.(4) Declarația nefinanciară consolidată menționată la alin. (3) prevede, atunci când este cazul, referiri și explicații suplimentare privind sumele raportate în situațiile financiare anuale consolidate.(5) Informațiile referitoare la evoluțiile iminente sau aspectele în curs de negociere pot fi omise în cazuri excepționale, dacă potrivit avizului justificat în mod corespunzător al membrilor organelor administrative, de conducere și de supraveghere, care acționează în limitele competențelor legale și poartă o răspundere colectivă pentru avizul respectiv, acestea ar aduce prejudicii grave poziției comerciale a grupului, cu condiția ca aceste omisiuni să nu împiedice o înțelegere corectă și echilibrată a dezvoltării, performanței și poziției grupului și a impactului activității sale.(6) În cazul în care entitățile prezintă informațiile prevăzute la alin. (5), sunt avute în vedere prevederile legislației naționale, comunitare sau internaționale, cu menționarea expresă a acesteia.(7) O societate-mamă care este de asemenea filială este scutită de obligația prevăzută la alin. (3) dacă societatea-mamă scutită respectivă și filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorului sau în raportul administratorului separat al unei alte entități întocmit în conformitate cu art. 30 și cu prezentul articol.


  Articolul 30
  (1) Raportul consolidat al administratorilor furnizează pe lângă informațiile cerute de alte dispoziții ale prezentelor reglementări, cel puțin informațiile prevăzute la art. 9 și art. 11, ținând cont de ajustările esențiale care decurg din caracteristicile specifice ale unui raport consolidat al administratorilor comparativ cu un raport al administratorilor, într-un mod care să faciliteze evaluarea poziției entităților incluse în consolidare, luate ca ansamblu.(2) În ceea ce privește entitățile incluse în consolidare, raportul consolidat al administratorilor conține, de asemenea, informații privind numărul și valoarea nominală sau, în absența unei valori nominale, valoarea contabilă a tuturor acțiunilor entității (societății-mamă) deținute de ea însăși, de filiale ale acesteia sau de o persoană care acționează în nume propriu, dar în contul oricărei dintre aceste entități;(3) În ceea ce privește informațiile referitoare la sistemele de control intern și de gestionare a riscurilor, declarația privind guvernanța corporativă face trimitere la principalele caracteristici ale acestor sisteme pentru entitățile incluse în consolidare, luate ca ansamblu.(4) În cazul în care se solicită un raport consolidat al administratorilor, pe lângă raportul administratorilor, cele două rapoarte pot fi prezentate sub forma unui raport unic. Informația cu privire la prezentarea unui singur raport trebuie inclusă în secțiunea din cadrul raportului care cuprinde declarația privind guvernanța corporativă.(5) Membrii consiliului de administrație, directorii, respectiv membrii directoratului și ai consiliului de supraveghere, care acționează în limitele competențelor conferite de legislația națională, au obligația colectivă de a se asigura că situațiile financiare anuale consolidate, raportul consolidat al administratorilor, declarația de guvernanță corporativă consolidată, în cazurile în care sunt prezentate separat, și declarația nefinanciară consolidată prevăzută la art. 29 alin. (3), sunt întocmite și publicate în conformitate cu cerințele prezentelor reglementări.


  Secţiunea a 3-a Auditarea statutară a situațiilor financiare anuale consolidate

  Articolul 31
  (1) Situațiile financiare anuale consolidate întocmite în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări, sunt supuse auditului statutar în conformitate cu prevederile legale aplicabile.(2) Auditarea statutară a situațiilor financiare anuale consolidate se realizează de auditori statutari, persoane fizice sau juridice, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), potrivit legii.(3) Raportul auditorilor statutari cuprinde:
  a) menționarea situațiilor financiare anuale consolidate care fac obiectul auditului statutar, împreună cu cadrul de raportare financiară care a fost aplicat la întocmirea acestora;
  b) o descriere a ariei auditului statutar, respectiv a standardelor de audit conform cărora a fost efectuat auditul statutar;
  c) o opinie de audit care exprimă în mod clar opinia auditorilor statutari potrivit căreia situațiile financiare anuale consolidate oferă o imagine fidelă conform cadrului relevant de raportare financiară și, după caz, dacă situațiile financiare anuale consolidate respectă cerințele legale; opinia de audit este fără rezerve, cu rezerve, o opinie contrară sau, dacă auditorii statutari nu au fost în măsură să exprime o opinie de audit, imposibilitatea exprimării unei opinii;
  d) o referire la aspectele asupra cărora auditorii statutari atrag atenția, printr-un paragraf distinct, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve;
  e) un punct de vedere privind gradul de conformitate a raportului consolidat al administratorilor cu situațiile financiare anuale consolidate pentru același exercițiu financiar.(4) Raportul prevăzut la alin. (3) se semnează de către auditori statutari, persoane fizice, în numele acestora sau al auditorilor statutari persoane juridice autorizate, după caz, și se datează.(5) Auditorul statutar sau firma de audit are obligația verificării furnizării de către entitate, a declarației nefinanciare prevăzută la art. 29 alin. (3).(6) Prevederile alin. (1)-(4) nu sunt aplicabile în cazul declarației nefinanciare prevăzută la art. 29 alin. (3).


  Articolul 32

  În cazul în care situațiile financiare anuale ale entității (societate-mamă) se atașează la situațiile financiare anuale consolidate, raportul persoanelor responsabile cu auditarea statutară a situațiilor financiare anuale consolidate cerut la art. 31 alin. (3) poate fi combinat cu raportul persoanelor responsabile cu auditarea statutară a situațiilor financiare anuale ale entității (societate-mamă), prevăzut la art. 14 alin. (3).


  Secţiunea a 4-a Semnarea, aprobarea și publicarea situațiilor financiare anuale consolidate

  Articolul 33
  (1) Situațiile financiare anuale consolidate sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora, calitatea persoanei care a întocmit situațiile financiare anuale consolidate și numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.(2) Calitatea persoanei care a întocmit situațiile financiare anuale consolidate se completează astfel:
  a) directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator;
  b) persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.


  Articolul 34

  Situațiile financiare anuale consolidate se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității (societate-mamă).


  Articolul 35

  Situațiile financiare anuale consolidate și raportul consolidat al administratorilor sunt supuse aprobării adunării generale a acționarilor sau asociaților, potrivit legii în vigoare. Acestea sunt însoțite de raportul de audit semnat de persoana responsabilă, conform prevederilor art. 31 alin. (4).


  Articolul 36

  Situațiile financiare anuale consolidate se întocmesc și se publică în limba română și în moneda națională.


  Articolul 37

  Situațiile financiare anuale consolidate, aprobate în mod corespunzător, împreună cu raportul consolidat al administratorilor și raportul de audit, se publică în conformitate cu legislația în vigoare.


  Articolul 38

  Ori de câte ori situațiile financiare anuale consolidate și raportul consolidat al administratorilor se publică în întregime, acestea trebuie să fie reproduse în forma și conținutul pe baza cărora auditorii statutari și-au întocmit raportul lor. Acestea trebuie să fie însoțite de textul complet al raportului de audit.


  Articolul 39

  Dacă situațiile financiare anuale consolidate nu se publică în întregime, trebuie să se indice faptul că versiunea publicată este o formă prescurtată și trebuie să se facă trimitere la oficiul registrului comerțului la care au fost depuse situațiile financiare anuale consolidate. În cazul în care situațiile financiare anuale consolidate nu au fost încă depuse, acest lucru trebuie specificat. În acest caz raportul de audit nu se publică, dar se menționează dacă a fost exprimată o opinie de audit fără rezerve, cu rezerve sau contrară, ori dacă auditorii statutari nu au fost în măsură să exprime o opinie de audit. De asemenea, se menționează dacă raportul de audit face vreo referire la orice aspecte asupra cărora auditorii statutari atrag atenția printr-un paragraf distinct, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve.


  Capitolul IV Prevederi privind unele operațiuni

  Secţiunea 1 Activele imobilizate

  Articolul 40
  (1) Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare ce se recunosc în conformitate cu cerințele prevăzute de IFRS.(2) În cadrul activelor imobilizate, în înțelesul prezentelor reglementări, se includ: imobilizările necorporale, imobilizările corporale, imobilizările în curs și imobilizările financiare.(3) În cadrul activelor imobilizate se urmăresc distinct activele biologice (contul 241 "Active biologice"). Modificarea valorii juste a activelor biologice se înregistrează în contul 7571 "Câștiguri din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice", respectiv contul 6571 "Pierderi din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice". La contabilizarea operațiunilor privind activele biologice sunt avute în vedere prevederile IFRS în acest sens.(4) Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul în rezultatul reportat, contul 1175 "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare", la scoaterea din evidență a activului sau pe măsura folosirii acestuia, potrivit prevederilor IFRS.(5) Evidențierea rezervelor din reevaluare trebuie efectuată pe fiecare imobilizare în parte și pe fiecare operațiune de reevaluare care a avut loc. Diminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuată numai în limita soldului creditor existent, aferent imobilizării respective.(6) Prevederile art. 42 alin. (3) și (6) se aplică și în cazul cedării activelor biologice. În acest caz, pentru evidențierea în contabilitate se utilizează conturile 7573 "Venituri din cedarea activelor biologice" și 6573 "Cheltuieli cu cedarea activelor biologice".


  Articolul 41
  (1) În cadrul imobilizărilor necorporale se cuprind fondul comercial, precum și alte elemente care îndeplinesc condițiile pentru recunoaștere ca imobilizări necorporale.(2) Pentru înregistrarea constituirii, respectiv a reluării deprecierii imobilizărilor necorporale cu durată de viață utilă nedeterminată, se utilizează conturi distincte, potrivit Planului de conturi din prezentele reglementări.(3) Cheltuiala reprezentând pierderea din deprecierea fondului comercial, determinată potrivit prevederilor IFRS, se înregistrează în contul 6817 "Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea fondului comercial".(4) În situația în care cheltuielile de dezvoltare nu au fost integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri, cu excepția cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire și a profitului reportat este cel puțin egală cu cea a cheltuielilor neamortizate.


  Articolul 42
  (1) Valoarea amortizării aferentă imobilizărilor necorporale corespunzătoare fiecărei perioade se înregistrează pe cheltuieli cu ajutorul contului 6811 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor, a investițiilor imobiliare și a activelor biologice evaluate la cost".(2) În conturile 6813 "Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor, a investițiilor imobiliare și a activelor biologice evaluate la cost", respectiv 7813 "Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor, a investițiilor imobiliare și a activelor biologice evaluate la cost", se evidențiază numai deprecierile aferente imobilizărilor necorporale a căror evidență este efectuată la cost și nu la valoare reevaluată.(3) În cazul scoaterii din evidență a unei imobilizări necorporale, se evidențiază distinct veniturile rezultate din această operațiune, în cadrul contului 7583 "Venituri din vânzarea imobilizărilor necorporale și corporale și alte operațiuni de capital", iar cheltuielile reprezentând valoarea neamortizată a imobilizării necorporale, precum și alte cheltuieli legate de cedarea imobilizării necorporale, după caz, în contul 6583 "Cheltuieli privind imobilizările necorporale și corporale cedate și alte operațiuni de capital". Eventualele ajustări pentru depreciere constituite anterior, se reiau în mod corespunzător la venituri prin evidențierea în contul 7813 "Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor, a investițiilor imobiliare și a activelor biologice evaluate la cost".(4) În cazul în care are loc reevaluarea imobilizărilor necorporale, rezultatul din reevaluare (plus sau minus) se evidențiază în debitul sau creditul contului 1051 "Rezerve din reevaluarea imobilizărilor necorporale", după caz.(5) La reflectarea în contul de profit și pierdere a diferențelor rezultate cu ocazia reevaluării ulterioare a imobilizării necorporale se utilizează contul 7551 "Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale", respectiv contul 6551 "Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale", după caz.(6) În scopul prezentării în contul de profit și pierdere, câștigurile sau pierderile care apar odată cu încetarea utilizării sau ieșirea unei imobilizări necorporale sau corporale se determină ca diferență între veniturile generate de ieșirea activului și valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de scoaterea acestuia din evidență, și trebuie prezentate ca valoare netă în contul de profit și pierdere, potrivit prevederilor IFRS.


  Articolul 43
  (1) Imobilizările corporale cuprind: terenuri și amenajări de terenuri, clădiri, mașini și echipamente, mijloace de transport, mobilier, echipament de birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale, precum și alte active corporale.(2) În cadrul conturilor de imobilizări corporale sunt evidențiate distinct investițiile imobiliare.


  Articolul 44
  (1) Prevederile art. 42 alin. (1), (2), (3), (4) și (5), se aplică în mod corespunzător și imobilizărilor corporale, cu referire la conturile corespunzătoare acestora.(2) Terenurile și clădirile sunt active separabile și sunt contabilizate separat, chiar și atunci când sunt dobândite împreună. O creștere a valorii terenului pe care se află o clădire nu afectează determinarea valorii amortizabile a clădirii.(3) Contabilitatea terenurilor se ține pe două categorii: terenuri și amenajări de terenuri, iar în evidența analitică, terenurile pot fi evidențiate pe diferite categorii specifice: terenuri cu construcții, terenuri fără construcții, terenuri agricole și altele.(4) Imobilizările corporale care fac obiectul unui contract de leasing se evidențiază în contabilitate în funcție de natura contractului de leasing, cu respectarea prevederilor IFRS.(5) Costurile estimate inițial cu demontarea și mutarea imobilizării corporale la scoaterea din funcțiune, precum și cele cu restaurarea amplasamentului pe care este poziționată imobilizarea corporală se înregistrează în debitul contului de imobilizări corporale în corespondență cu contul 1513 "Provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor corporale și alte acțiuni similare legate de acestea".(6) În cadrul grupei 21 "Imobilizări corporale" se înregistrează distinct investițiile imobiliare (contul 215 "Investiții imobiliare"). Investițiile imobiliare evaluate la valoarea justă se urmăresc distinct de cele evaluate la cost.(7) Diferențele generate de modificarea valorii juste a investițiilor imobiliare înregistrate potrivit modelului bazat pe valoarea justă sunt înregistrate în contul 7561 "Câștiguri din evaluarea la valoarea justă a investițiilor imobiliare", respectiv contul 6561 "Pierderi din evaluarea la valoarea justă a investițiilor imobiliare". În aceleași conturi se înregistrează și diferențele generate de modificarea valorii juste a investițiilor în curs de execuție, evaluate la valoarea justă.(8) Prevederile cu privire la scoaterea din evidență a unei imobilizări necorporale sau corporale sunt aplicabile și în cazul scoaterii din evidență a unei investiții imobiliare. În acest caz, pentru evidențierea în contabilitate se utilizează conturile 7562 "Venituri din cedarea investițiilor imobiliare" și 6562 "Cheltuieli cu cedarea investițiilor imobiliare".(9) Contabilizarea investițiilor imobiliare se efectuează cu respectarea prevederilor IFRS.


  Articolul 45

  Contabilitatea imobilizărilor în curs se ține distinct pentru imobilizări corporale și investiții imobiliare în curs de execuție.


  Articolul 46
  (1) Imobilizările corporale în curs reprezintă investițiile neterminate efectuate în regie proprie sau în antrepriză.(2) Imobilizările corporale în curs se trec la categoria imobilizărilor finalizate după recepția, darea în folosință sau punerea în funcțiune a acestora, după caz.(3) Pentru investițiile imobiliare se aplică prevederile IFRS.


  Articolul 47
  (1) În categoria imobilizărilor financiare sunt incluse acțiunile deținute la filiale, entități asociate și entități controlate în comun, împrumuturile acordate acestor entități, alte investiții deținute ca imobilizări, precum și alte împrumuturi.(2) Imobilizările financiare prevăzute la alin. (1) se înregistrează în contabilitate cu ajutorul conturilor din grupa 26 "Imobilizări financiare".(3) Un instrument financiar este clasificat, conform prevederilor IFRS, la momentul recunoașterii inițiale a acestuia, moment în care este determinat și tratamentul contabil, inclusiv regulile de măsurare aplicabile acestuia.


  Articolul 48
  (1) Contabilitatea imobilizărilor financiare prevăzute la art. 47 se efectuează în funcție de natura acestora și tipul entității în care sunt deținute participațiile.(2) În conturile de creanțe imobilizate reprezentând împrumuturi acordate se înregistrează sumele acordate terților în baza unor contracte pentru care entitatea percepe dobânzi, potrivit legii.(3) La alte creanțe imobilizate sunt incluse garanțiile, depozitele și cauțiunile depuse de entitate la terți.


  Articolul 49
  (1) Contabilitatea operațiunilor de leasing se efectuează în funcție de natura bunurilor care fac obiectul contractului de leasing, cu respectarea prevederilor IFRS.(2) În calitate de locatar al unui contract de leasing financiar, entitatea înregistrează bunurile preluate în regim de leasing, cu ajutorul conturilor de imobilizări necorporale, corporale sau alte active, analitice distincte, pe seama contului 167 "Alte împrumuturi și datorii asimilate".(3) Ratele de achitat locatorului, inclusiv dobânda aferentă, se evidențiază ca datorie în contul 406 "Datorii din operațiuni de leasing financiar".(4) În contabilitatea locatarului, bunurile luate în leasing operațional sunt evidențiate în conturi în afara bilanțului, iar sumele plătite sau de plătit, reprezentând chirii sunt înregistrate cu ajutorul contului 612 "Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile".(5) În cazul unei tranzacții de vânzare și de leaseback, atunci când tranzacția are ca rezultat un leasing financiar, surplusul reprezentând diferența dintre valoarea de vânzare și valoarea contabilă, care trebuie amortizată pe parcursul duratei contractului de leasing, se înregistrează în contul 472 "Venituri înregistrate în avans".(6) În cazul unei tranzacții de vânzare și de leaseback, atunci când tranzacția are ca rezultat un leasing operațional, se vor avea în vedere următoarele:
  a) în situația în care valoarea justă a activului este mai mică decât valoarea sa contabilă, diminuarea valorii contabile până la nivelul valorii juste se înregistrează sub forma ajustărilor pentru depreciere;
  b) dacă prețul de vânzare este mai mic decât valoarea justă, eventualele pierderi compensate prin plăți viitoare de leasing la o valoare sub prețul pieței, amânate și amortizate ulterior, pe perioada de utilizare a activului, sunt înregistrate în contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans";
  c) dacă prețul de vânzare este mai mare decât valoarea justă, surplusul rezultat, care trebuie amânat și amortizat ulterior, pe perioada de utilizare a activului, este înregistrat în contul 472 "Venituri înregistrate în avans";
  d) înregistrarea în contabilitate a activului se realizează potrivit regulilor aplicabile categoriei din care face parte activul respectiv.


  Secţiunea a 2-a Active curente

  Articolul 50

  Activele se clasifică în active curente în condițiile prevăzute de IFRS.


  Articolul 51

  Din categoria activelor curente fac parte stocuri și active imobilizate deținute în vederea vânzării, investiții pe termen scurt, casa și conturi la bănci.


  Articolul 52

  Recunoașterea, evaluarea și scoaterea din evidență a stocurilor se efectuează potrivit prevederilor IFRS. Stocurile se evidențiază în contabilitate în funcție de natura acestora, cu respectarea prevederilor IFRS.


  Articolul 53
  (1) Când există o modificare a utilizării unei imobilizări corporale, în sensul că aceasta urmează a fi îmbunătățită în perspectiva vânzării, în condițiile prevăzute de IFRS, entitatea înregistrează transferul activului din categoria imobilizări corporale în categoria activelor imobilizate deținute în vederea vânzării (cont 311 "Active imobilizate deținute în vederea vânzării").(2) Dacă imobilizarea corporală transferată în conformitate cu prevederile alin. (1) a fost reevaluată, rezerva din reevaluare aferentă se închide în momentul vânzării activului.(3) În cazul activelor incluse în categoria activelor imobilizate deținute în vederea vânzării, care ulterior își schimbă destinația, urmând a fi folosite pe o perioadă mai îndelungată sau să fie închiriate unor terți, se evidențiază în contabilitate un transfer al acestora, din categoria activelor imobilizate deținute în vederea vânzării, în categoria imobilizărilor corporale.(4) Tratamentul contabil aplicabil în cazul modificării destinației unui activ se stabilește în baza prevederilor IFRS.(5) Activele imobilizate și activele incluse în grupuri destinate cedării clasificate ca fiind deținute în vederea vânzării, potrivit IFRS, se înregistrează în contul 311 "Active imobilizate deținute în vederea vânzării".


  Articolul 54
  (1) În categoria stocurilor se includ și bunurile aflate în custodie, pentru prelucrare sau în consignație la terți.(2) Se reflectă distinct în contabilitate, stocurile cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile și beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare.


  Articolul 55
  (1) Sunt interzise, conform legii, deținerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, precum și efectuarea de operațiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate.(2) Bunurile de natura stocurilor și a activelor asimilate, aflate în custodie, în prelucrare sau consignație la terți, se înregistrează în conturi analitice distincte, deschise în cadrul conturilor de stocuri.(3) Constituirea și reluarea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor se efectuează pe seama contului de profit și pierdere.


  Articolul 56

  Contabilitatea trezoreriei asigură evidența existenței și mișcării investițiilor pe termen scurt, disponibilităților în conturi la bănci/casierie, creditelor bancare pe termen scurt și a altor valori de trezorerie.


  Articolul 57
  (1) Alte investiții pe termen scurt reprezintă obligațiunile emise și răscumpărate, obligațiunile achiziționate și alte valori mobiliare achiziționate în vederea realizării unui profit într-un termen scurt.(2) În categoria altor investiții pe termen scurt intră și depozitele bancare pe termen scurt, cu excepția depozitelor bancare cu termen de cel mult 3 luni. La intrarea în entitate, investițiile pe termen scurt se evaluează potrivit prevederilor IFRS.(3) Depozitele bancare pe termen scurt în valută se înregistrează la constituire la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, de la data operațiunii de constituire.(4) Lichidarea depozitelor bancare pe termen scurt constituite în valută se efectuează la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, de la data operațiunii de lichidare.(5) Diferențele de curs valutar între cursul de la data constituirii sau cursul la care sunt înregistrate în contabilitate și cursul Băncii Naționale a României de la data lichidării depozitelor bancare se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar, după caz.(6) Pentru utilizarea cursului de schimb valutar se aplică prevederile art. 58 alin. (15) din prezentele reglementări.(7) Activele financiare clasificate ca investiții pe termen scurt, se înregistrează în contabilitate cu ajutorul conturilor din grupa 50 "Investiții pe termen scurt".


  Articolul 58
  (1) Conturile la bănci cuprind: valorile de încasat, cum sunt cecurile și efectele comerciale depuse la bănci, disponibilitățile în lei și valută, cecurile entității, depozitele bancare cu termen de cel mult 3 luni, creditele bancare pe termen scurt, precum și dobânzile aferente disponibilităților și creditelor acordate de bănci în conturile curente.(2) Conturile curente la bănci se dezvoltă în analitic pe fiecare bancă.(3) Contabilitatea disponibilităților aflate în bănci/casierie și a mișcării acestora, ca urmare a încasărilor și plăților efectuate, se ține distinct în lei și în valută.(4) Sumele virate sau depuse la bănci ori prin mandat poștal, pe bază de documente prezentate entității și neapărute încă în extrasele de cont, se înregistrează distinct în contabilitate în contul 5125 "Sume în curs de decontare".(5) Sumele acordate personalului angajat prin sistemul de carduri, precum și sumele în numerar, puse la dispoziția personalului sau terților, în vederea efectuării unor plăți în favoarea entității, se evidențiază distinct în contabilitate în contul 542 "Avansuri de trezorerie".(6) Sumele reprezentând avansuri de trezorerie, acordate potrivit legii, și nedecontate până la sfârșitul perioadei de raportare, se evidențiază în contul 461 "Debitori diverși" sau contul 4282 "Alte creanțe în legătură cu personalul", în funcție de natura creanței.(7) Dobânzile de încasat, aferente disponibilităților aflate în conturi la bănci, se înregistrează distinct în contabilitate, față de cele de plătit, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente, precum și cele aferente creditelor bancare pe termen scurt.(8) Dobânzile de plătit și cele de încasat, aferente exercițiului financiar în curs, se înregistrează la cheltuieli financiare sau venituri financiare, după caz.(9) Operațiunile privind încasările și plățile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, de la data efectuării operațiunii.(10) La finele fiecărei perioade de raportare, disponibilitățile în valută și alte valori de trezorerie, cum sunt titluri de stat în valută, acreditive și depozite în valută, se evaluează la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de Banca Națională a României, din ultima zi bancară a lunii în cauză.(11) În vederea achitării unor obligații față de furnizori, entitățile pot solicita deschiderea de acreditive la bănci, în lei și valută, în favoarea acestora.(12) Lichidarea acreditivelor constituite în valută se efectuează la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, de la data operațiunii de lichidare. Diferențele de curs valutar între cursul de la data constituirii sau cursul la care acreditivele sunt înregistrate în contabilitate și cursul Băncii Naționale a României de la data lichidării acreditivelor se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar, după caz.(13) În contul de viramente interne se înregistrează transferurile de disponibilități bănești între conturile la bănci, precum și între conturile la bănci și casieria entității.(14) Operațiunile financiare în lei sau valută se efectuează cu respectarea regulamentelor emise de Banca Națională a României și a altor reglementări emise în acest scop.(15) Pentru evaluarea la finele fiecărei perioade de raportare, a elementelor exprimate în valută, se utilizează cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din ultima zi bancară a lunii în cauză. Diferențele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate și se prezintă în situația rezultatului global conform prevederilor IFRS.(16) Diferențele de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, exprimate în valută, clasificate conform prevederilor IFRS ca disponibile în vederea vânzării, evaluate la valoarea justă, se reflectă în contul 1036 "Diferențe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, clasificate în categoria celor disponibile în vederea vânzării".(17) Diferențele de curs valutar, aferente elementelor exprimate în valută, altele decât cele de la alin. (16), se reflectă în contul de profit sau pierdere.(18) Elementele monetare, respectiv nemonetare, exprimate în valută, se evaluează la finele fiecărei perioade de raportare conform prevederilor IFRS.


  Secţiunea a 3-a Terți

  Articolul 59

  Contabilitatea terților asigură evidența datoriilor și creanțelor entității în relațiile acesteia cu furnizorii, clienții, personalul, asigurările sociale, bugetul statului, entitățile afiliate și cele legate prin interese de participare, asociații/acționarii, debitorii și creditorii diverși.


  Articolul 60
  (1) În contabilitatea furnizorilor și clienților se înregistrează operațiunile privind cumpărările și serviciile prestate, precum și alte operațiuni similare.(2) În cadrul conturilor de furnizori și clienți, se grupează distinct datoriile și creanțele rezultate din tranzacțiile cu clauze de rezervă de proprietate. De asemenea, în contabilitatea analitică se grupează distinct clienții și furnizorii la care entitatea deține participații.(3) Avansurile acordate furnizorilor, precum și cele primite de la clienți se înregistrează în contabilitate în conturi distincte. Avansurile acordate furnizorilor de imobilizări se reflectă distinct de avansurile acordate altor furnizori.(4) Datoriile către furnizorii de bunuri, respectiv prestatorii de servicii, de la care, până la finele perioadei de raportare, nu s-au primit facturile, se evidențiază distinct în contabilitate, în baza documentelor care atestă primirea bunurilor, respectiv a serviciilor.(5) Creanțele față de clienții pentru care, până la finele perioadei de raportare, nu au fost întocmite facturile, se evidențiază distinct în contabilitate, în baza documentelor care atestă vânzarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor.(6) Operațiunile privind vânzările/cumpărările de bunuri și prestările de servicii efectuate pe baza efectelor comerciale se înregistrează în contabilitate în conturile corespunzătoare de primit sau de plătit, după caz.(7) Efectele comerciale scontate neajunse la scadență se înregistrează într-un cont în afara bilanțului și se menționează în notele explicative.(8) Efectele comerciale trebuie să îndeplinească condițiile de fond și de formă prevăzute de legislația în vigoare, fără de care validitatea lor poate fi contestată sau anulată.


  Articolul 61
  (1) Creanțele și datoriile în valută se înregistrează în contabilitate atât în lei, cât și în valută, cu respectarea prevederilor IFRS.(2) În vederea aplicării regulilor privind contabilizarea operațiunilor în valută, creanțele și datoriile exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, sunt asimilate elementelor exprimate în valută.(3) O tranzacție în valută trebuie înregistrată inițial la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Națională a României, de la data efectuării operațiunii. Cursul de schimb al pieței valutare utilizat în acest sens, va fi cel comunicat de Banca Națională a României, din ultima zi bancară anterioară datei de evaluare.(4) Diferențele de curs valutar care apar cu ocazia decontării creanțelor și datoriilor în valută la cursuri diferite față de cele la care au fost înregistrate inițial pe parcursul perioadei de raportare sau față de cele la care sunt înregistrate în contabilitate trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar în luna care apar.(5) Atunci când creanța sau datoria în valută este decontată în decursul aceleiași perioade de raportare în care a survenit, întreaga diferență de curs valutar este recunoscută în acea perioadă. Atunci când creanța sau datoria în valută este decontată într-o perioadă ulterioară de raportare, diferența de curs valutar recunoscută pentru fiecare perioadă care intervine până în perioada decontării, se determină ținând cont de modificarea cursurilor de schimb valutar survenită în cursul fiecărei perioade.(6) Diferențele de valoare care apar cu ocazia decontării creanțelor și datoriilor exprimate în lei, în funcție de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate inițial pe parcursul perioadei de raportare sau față de cele la care sunt înregistrate în contabilitate trebuie recunoscute în perioada care apar, la alte venituri sau cheltuieli financiare. Atunci când creanța sau datoria este decontată în decursul aceleiași perioade în care a survenit, întreaga diferență rezultată este recunoscută în acea perioadă de raportare. Atunci când creanța sau datoria este decontată într-o perioadă ulterioară, diferența recunoscută în fiecare perioadă care intervine până în perioada decontării, se determină ținând cont de modificarea cursurilor de schimb valutar survenită în cursul fiecărei perioade.(7) Prevederile alin. (2)-(6) sunt aplicabile și activității desfășurate în străinătate de subunitățile fără personalitate juridică, care aparțin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, inclusă în situațiile financiare anuale ale persoanei juridice române.


  Articolul 62

  Prevederile art. 58 alin. (15) sunt aplicabile și creanțelor și datoriilor în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute.


  Articolul 63

  Creanțele incerte se înregistrează distinct în contabilitate.


  Articolul 64
  (1) Contabilitatea decontărilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile din fondul de salarii, indemnizațiile pentru concediile de odihnă, precum și cele pentru incapacitate temporară de muncă, plătite din fondul de salarii, primele reprezentând participarea personalului la profit, acordate potrivit legii, și alte drepturi în bani și/sau natură datorate de entitate personalului pentru munca prestată.(2) Beneficiile acordate personalului sunt evidențiate în contabilitate cu respectarea prevederilor IFRS. Beneficiile sub forma participării la profit, beneficiile postangajare, alte beneficii pe termen lung acordate angajaților, precum și cele acordate la terminarea contractului de muncă sunt înregistrate în cursul exercițiului financiar cu ajutorul contului 1517 "Provizioane pentru beneficiile angajaților"/analitic distinct. În momentul recunoașterii acestora ca datorii față de angajați, valoarea provizioanelor va fi reluată prin conturile de venituri corespunzătoare. Primele reprezentând participarea personalului la profit, acordate potrivit legii, și care nu îndeplinesc condițiile de recunoaștere ca datorii, se recunosc ca provizion în condițiile prevăzute de IFRS. În cadrul situațiilor financiare ale exercițiului pentru care se propun prime reprezentând participarea personalului la profit, contravaloarea acestora se reflectă sub formă de provizion, cheltuiala rezultând din serviciul prestat de angajat. Provizionul urmează a fi reluat în exercițiul financiar în care se acordă aceste prime.(3) În contabilitate se înregistrează distinct alte drepturi și avantaje acordate personalului, care, potrivit legislației în vigoare, nu se suportă din fondul de salarii.(4) Drepturile de personal neridicate în termenul legal se înregistrează în contabilitate distinct, pe persoane.(5) Sumele datorate și neachitate personalului (concedii de odihnă și alte drepturi de personal), respectiv eventualele sume care urmează să fie încasate de la acesta, aferente exercițiului financiar în curs, se înregistrează ca alte datorii și creanțe în legătură cu personalul.(6) Reținerile din salariile personalului pentru cumpărări cu plata în rate, chirii sau alte obligații ale salariaților, datorate terților (popriri, pensii alimentare și altele), se efectuează numai în baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relații contractuale.(7) Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, din distribuiri de uniforme și echipament de lucru, precum și debitele provenite din pagube materiale, amenzile și penalitățile stabilite în baza unor hotărâri definitive ale instanțelor judecătorești, și alte creanțe față de personalul entității, se înregistrează ca alte creanțe în legătură cu personalul.(8) Contabilitatea decontărilor privind contribuțiile sociale cuprinde obligațiile pentru contribuția la asigurări sociale, contribuția la asigurări sociale de sănătate și contribuția la fondul de șomaj.(9) Eventualele sume datorate sau care urmează să fie încasate în perioadele următoare, aferente exercițiului financiar în curs, se înregistrează ca alte datorii și creanțe sociale. Aici se cuprinde și contribuția unității la schemele de pensii facultative și la primele de asigurare voluntară de sănătate.(10) Beneficiile sub forma acțiunilor proprii ale entității sau alte instrumente de capitaluri proprii, acordate angajaților în cadrul tranzacțiilor cu plata pe bază de acțiuni cu decontare în acțiuni, sunt înregistrate în contul 644 "Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii", în contrapartida contului 1031 "Beneficii acordate angajaților sub forma instrumentelor de capitaluri proprii", la valoarea justă a instrumentelor de capitaluri proprii, de la data acordării acelor beneficii. Recunoașterea cheltuielilor aferente serviciului prestat de angajați are loc la momentul prestării acestuia.(11) Pentru contabilizarea tranzacțiilor cu plata pe bază de acțiuni se aplică prevederile IFRS.


  Articolul 65
  (1) În cadrul decontărilor cu bugetul statului și fondurile speciale se cuprind: impozitul pe profit, taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe venituri de natura salariilor, subvențiile de primit, alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate, precum și contribuții la fonduri speciale.(2) Impozitul pe profit de plată trebuie recunoscut ca datorie în limita sumei neplătite. Dacă suma plătită depășește suma datorată, surplusul trebuie recunoscut drept creanță.(3) Calculul și înregistrarea impozitului pe profit se efectuează distinct pentru impozitul pe profit curent și impozitul pe profit amânat.(4) Taxa pe valoarea adăugată se determină și se înregistrează în contabilitate potrivit legislației în vigoare.(5) Impozitul pe venituri de natura salariilor, care se înregistrează în contabilitate, cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate potrivit legii.(6) Subvențiile primite sau de primit se înregistrează în contabilitate distinct, în funcție de destinația acestora, respectiv subvenții privind activele sau subvenții privind veniturile, cu respectarea prevederilor IFRS.(7) La alte impozite, taxe și vărsăminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale se cuprind: accizele, impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, impozitul pe dividende, taxa asupra mijloacelor de transport, taxe pentru folosirea terenurilor proprietate de stat și alte impozite și taxe. Acestea se evidențiază în contabilitatea analitică pe feluri de impozite, taxe și vărsăminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale.


  Articolul 66
  (1) Contabilitatea decontărilor între entitățile din cadrul grupului și cu acționarii/asociații, cuprinde operațiunile care se înregistrează reciproc și în aceeași perioadă de gestiune, atât în contabilitatea entității debitoare, cât și a celei creditoare, precum și decontările între acționari/asociați și entitate privind capitalul social, dividendele cuvenite acestora, alte decontări cu acționarii/asociații și, de asemenea, operațiunile efectuate în comun, în cazul asocierilor în participație.(2) Evidența decontărilor din operațiuni în asocieri în participație, respectiv a decontării cheltuielilor și veniturilor realizate din operațiuni în asocieri în participație, precum și a sumelor virate între coparticipanți, se realizează cu ajutorul contului 458 "Decontări din operațiuni în participație". Contabilizarea operațiunilor menționate, se realizează cu aplicarea prevederilor IFRS.


  Articolul 67

  Sumele depuse sau lăsate temporar la dispoziția entității de către acționari/asociați, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile prevăzute de lege, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte.


  Articolul 68
  (1) Contabilizarea dividendelor se va face cu respectarea prevederilor cuprinse de IFRS.(2) Dividendele repartizate deținătorilor de acțiuni, propuse sau declarate după perioada de raportare, precum și celelalte repartizări similare efectuate din profitul determinat potrivit IFRS și cuprins în situațiile financiare anuale, nu trebuie recunoscute ca datorie la finalul perioadei de raportare. În acest sens, sumele reprezentând dividende vor fi reflectate în conformitate cu prevederile alin. (1) și (3).(3) Sumele reprezentând dividende datorate sunt evidențiate în rezultatul reportat urmând ca, după aprobarea de către adunarea generală a acționarilor a acestei destinații, să fie reflectate în contul 457 "Dividende de plătit".(4) Cota - parte de profit ce se plătește, potrivit legii, fiecărui acționar constituie dividend.


  Articolul 69

  Operațiunile pentru care sunt necesare clarificări ulterioare, care nu pot fi înregistrate direct în conturile corespunzătoare, se înregistrează provizoriu, într-un cont distinct (contul 473 "Decontări din operațiuni în curs de clarificare"). Sumele înregistrate în acest cont trebuie clarificate de către entitate într-un termen de cel mult trei luni de la data constatării.


  Articolul 70
  (1) Cheltuielile efectuate și veniturile realizate în exercițiul financiar curent, dar care privesc exercițiile financiare următoare, se înregistrează distinct în contabilitate, la cheltuieli în avans sau venituri în avans, după caz.(2) Cheltuielile și veniturile menționate la alin. (1) se referă în principal la următoarele: chirii, abonamente și alte cheltuieli efectuate anticipat, respectiv venituri din chirii, abonamente și alte venituri aferente perioadelor sau exercițiilor următoare.


  Articolul 71

  Operațiunile cu instrumente financiare derivate sunt evidențiate în contabilitate cu ajutorul conturilor din grupa 46 "Debitori diverși, creditori diverși și decontări cu instrumente derivate"


  Secţiunea a 4-a Angajamente și alte elemente extrabilanțiere

  Articolul 72
  (1) Drepturile și obligațiile, precum și unele bunuri ce nu pot fi recunoscute ca active și datorii ale entității, se înregistrează în contabilitate în conturi în afara bilanțului, denumite și conturi de ordine și evidență.(2) În categoria elementelor prevăzute la alin. (1) se cuprind angajamente (giruri, garanții, cauțiuni) acordate sau primite în relațiile cu terții, imobilizări corporale luate cu chirie, valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, în păstrare sau custodie, debitori scoși din activ urmăriți în continuare, redevențe, stocuri de natura materialelor date în folosință, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate, efecte scontate neajunse la scadență, bunuri publice primite în administrare, concesiune și cu chirie de societăți, precum și alte valori.(3) În notele explicative la situațiile financiare anuale trebuie prezentate informații referitoare la elementele înregistrate în conturi în afara bilanțului.(4) În ceea ce privește informațiile prezentate în notele explicative la situațiile financiare anuale, o importanță deosebită trebuie acordată informațiilor referitoare la instrumentele financiare și părțile legate, așa cum acestea sunt definite în IFRS.


  Secţiunea a 5-a Capitaluri proprii

  Articolul 73
  (1) Capitalurile proprii cuprind aporturile de capital, primele de capital, rezervele, rezultatul reportat, rezultatul exercițiului financiar, precum și alte elemente de capitaluri proprii.(2) La elaborarea situațiilor financiare anuale, entitățile adoptă conceptul financiar de capital. Conform acestui concept, capitalul este sinonim cu activele nete sau cu capitalurile proprii ale entității.(3) Forma capitalului entității este determinată de forma juridică a acesteia.


  Articolul 74
  (1) Capitalul social subscris și capitalul social vărsat se înregistrează distinct în contabilitate, pe baza actelor de constituire a persoanei juridice și a documentelor justificative privind vărsămintele de capital cu ocazia constituirii și majorării de capital social.(2) Evidența analitică a capitalului social se ține pe acționari/asociați, cuprinzând numărul și valoarea nominală a acțiunilor subscrise și vărsate. Valoarea capitalului social se prezintă distinct în situația poziției financiare și situația modificărilor capitalurilor proprii.(3) Principalele operațiuni care se înregistrează în contabilitate cu privire la majorarea capitalului social sunt: subscrierea și emisiunea de noi acțiuni, încorporarea rezervelor, precum și alte operațiuni prevăzute de lege.(4) Operațiunile care se înregistrează în contabilitate cu privire la micșorarea capitalului social, se referă, în principal, la următoarele: reducerea numărului de acțiuni sau diminuarea valorii nominale a acestora ca urmare a retragerii unor acționari/asociați, răscumpărarea acțiunilor, acoperirea pierderilor contabile din anii anteriori, precum și alte operațiuni prevăzute de lege.(5) Orice modificare a capitalului social se efectuează în baza hotărârii adunării generale a asociaților, cu respectarea legislației aplicabile în vigoare.(6) Capitalul social prezentat în situațiile financiare anuale trebuie să corespundă cu capitalul social înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului. În cazul în care, urmare a aplicării IFRS, sunt efectuate ajustări ale capitalului social, acestea nu afectează capitalul social vărsat al entității.(7) Scoaterea din evidență a unui bun care a constituit aport la capitalul social nu modifică capitalul social, cu excepția situațiilor prevăzute de legislația în vigoare. În toate cazurile de modificare a capitalului social, aceasta se efectuează în baza hotărârii adunării generale a acționarilor, cu respectarea legislației aplicabile în vigoare.


  Articolul 75
  (1) Acțiunile proprii răscumpărate, potrivit legii, sunt prezentate în situația poziției financiare ca o corecție a capitalului propriu.(2) Câștigurile sau pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entității nu vor fi recunoscute în contul de profit și pierdere. Contravaloarea primită sau plătită în urma unor astfel de operațiuni este recunoscută direct în capitalurile proprii și se prezintă distinct în situația poziției financiare, respectiv situația modificărilor capitalului propriu, astfel:
  - câștigurile sunt reflectate în contul 141 "Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii";
  - pierderile sunt reflectate în contul 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii".(3) Câștigurile legate de instrumentele de capitaluri proprii se determină ca diferență între prețul de vânzare al instrumentelor de capitaluri proprii și valoarea lor de răscumpărare, respectiv între valoarea nominală a instrumentelor de capitaluri proprii anulate și valoarea lor de răscumpărare.(4) Pierderile legate de instrumentele de capitaluri proprii se determină ca diferență între valoarea de răscumpărare a instrumentelor de capitaluri proprii și prețul lor de vânzare, respectiv între valoarea de răscumpărare a instrumentelor de capitaluri proprii anulate și valoarea nominală a acestora.(5) Nu reprezintă câștiguri sau pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entității, diferențele de curs valutar dintre momentul subscrierii acțiunilor și momentul vărsării contravalorii acestora, acestea fiind recunoscute la venituri sau cheltuieli financiare, după caz.(6) Cheltuielile legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii sunt reflectate direct în capitalurile proprii (cont 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii").(7) Soldul creditor al contului 141 "Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii", respectiv soldul debitor al contului 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii", poate majora, respectiv diminua, suma altor rezerve (cont 1068 "Alte rezerve").(8) Soldul debitor al contului 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" poate fi acoperit, de asemenea, din rezultatul reportat și alte elemente ale capitaluri proprii, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor.(9) În cadrul notelor explicative la situațiile financiare anuale trebuie cuprinse informații referitoare la operațiunile care au afectat instrumentele de capitaluri proprii ale entității.


  Articolul 76

  În cazul fuziunii prin absorbție, valoarea acțiunilor deținute de societatea absorbită în capitalul societății absorbante se evidențiază de societatea absorbantă, cu ocazia preluării elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale societății absorbite, în contul 1095 "Acțiuni proprii reprezentând titluri deținute de societatea absorbită la societatea absorbantă".


  Articolul 77

  Valoarea ajustărilor aferente capitalului social se înregistrează distinct, în contul 1022 "Ajustări ale capitalului social", și se referă, în principal, la:
  a) diferențe din ajustarea la inflație, aferente capitalului social;
  b) ajustări ale capitalului social cu sumele reprezentând diferențe din reevaluări ale imobilizărilor corporale, care au fost incluse în perioadele anterioare în capitalul social și care trebuie să fie înregistrate ca diferențe din reevaluare (cu excepția surplusului din evaluare care este realizat).


  Articolul 78

  Diferențele rezultate din ajustările efectuate cu ocazia aplicării IAS 29 se reflectă în contul 118 "Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29", cu evidențierea distinctă pentru fiecare element ce a făcut obiectul unor astfel de ajustări.


  Articolul 79
  (1) Contabilitatea rezervelor se ține pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale, rezerve din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale și alte rezerve.(2) Rezervele legale se constituie anual din profitul entității, în cotele și limitele prevăzute de lege, și din alte surse prevăzute de lege.(3) Rezervele legale pot fi utilizate numai în condițiile prevăzute de lege.(4) Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul net al entității, conform actului constitutiv al acesteia.(5) Tratamentul contabil al rezervei din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale este cel prevăzut de IFRS.
  Rezervele din reevaluare se constituie din diferențe rezultate din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale. Evidențierea rezervelor din reevaluare se efectuează pe fiecare imobilizare în parte și pe fiecare operațiune de reevaluare care a avut loc.(6) Alte rezerve neprevăzute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile sau în alte scopuri, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale.


  Articolul 80
  (1) În cadrul altor conturi de capitaluri proprii se includ:
  a) beneficiile acordate angajaților sub forma instrumentelor de capitaluri proprii (contul 1031 "Beneficii acordate angajaților sub forma instrumentelor de capitaluri proprii"); componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse (contul 1032 "Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse"), precum și alte elemente de capitaluri proprii.
  b) diferențele din evaluarea instrumentelor de acoperire, în cadrul operațiunilor de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea eficientă) (contul 1037 "Diferențe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie");
  c) diferențele din modificarea valorii juste a activelor disponibile în vederea vânzării (contul 1035 "Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării");
  d) diferențele dintre valoarea justă a activelor achiziționate în cazul unei tranzacții cu plata pe baza de acțiuni cu decontare în acțiuni, contabilizată potrivit IFRS, și valoarea contabilă a instrumentelor de capitaluri proprii (contul 1038 "Alte elemente de capitaluri proprii"/analitic distinct);
  e) diferențele de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, disponibile în vederea vânzării (contul 1036 " Diferențe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, clasificate în categoria celor disponibile în vederea vânzării");
  f) diferențele favorabile sau nefavorabile din evaluarea ulterioară a activelor financiare disponibile în vederea vânzării (contul 1035 "Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării");
  g) alte sume care trebuie înregistrate în conturile de capitaluri proprii.(2) Potrivit IFRS, o entitate recunoaște separat componentele unui instrument financiar care creează o datorie financiară a entității și conferă o opțiune deținătorului instrumentului să-l convertească într-un instrument de capitaluri proprii al entității. Din perspectiva entității, un astfel de instrument cuprinde două componente: o datorie financiară (un angajament contractual de a livra numerar sau alt activ financiar) și un instrument de capitaluri proprii. Clasificarea componentelor de datorii și capitaluri proprii ale unui instrument convertibil nu este revizuită ca urmare a modificării probabilității de exercitare a opțiunii de conversie.
  De asemenea, nu există câștig sau pierdere pentru conversia la scadență.(3) Veniturile din dividende și asimilate, aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării, sunt înregistrate în contul 7623 "Venituri aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării"/analitic distinct".(4) La scoaterea din evidență a activelor financiare disponibile în vederea vânzării, câștigurile sau pierderile reprezentând diferențe favorabile sau nefavorabile din evaluare, evidențiate anterior în contul 1035 "Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării", se înregistrează în contul 7623 "Venituri aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării"/analitic distinct", respectiv 6613 "Pierderi din cesiunea activelor financiare disponibile în vederea vânzării".(5) Ajustările pentru pierderi de valoare a imobilizărilor financiare constituite conform reglementărilor contabile aplicabile până la 31.12.2015, se transferă în contul 1035 "Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării" sau în contul 1177 " Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai puțin IAS 29".(6) Rezervele constituite din valoarea imobilizărilor financiare dobândite cu titlu gratuit în conformitate cu reglementările contabile aplicabile până la 31.12.2015, înregistrate în contul 1065 "Rezerve constituite din valoarea imobilizărilor financiare dobândite cu titlu gratuit", se transferă în contul 1035 "Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării". La scoaterea din evidență a imobilizărilor financiare dobândite cu titlu gratuit, sumele evidențiate anterior în contul 1065 "Rezerve constituite din valoarea imobilizărilor financiare dobândite cu titlu gratuit", se înregistrează în contul 768 "Alte venituri financiare".


  Articolul 81
  (1) Impozitul pe profit care, potrivit IFRS, se recunoaște în alte elemente ale rezultatului global, definite astfel potrivit prevederilor IFRS, se evidențiază în contul 1034 "Impozit pe profit curent și impozit pe profit amânat recunoscute în capitaluri proprii", urmărindu-se distinct impozitul pe profit curent și impozitul pe profit amânat. În acest cont se evidențiază și impozitul pe profit amânat corespunzător rezervelor legale și altor rezerve.(2) În contul 1034 "Impozit pe profit curent și impozit pe profit amânat recunoscute în capitaluri proprii" nu se evidențiază impozitul pe profit corespunzător rezultatului reportat sau altor componente de capitaluri proprii, acesta recunoscându-se direct în elementul respectiv de capitaluri proprii.


  Secţiunea a 6-a Provizioane

  Articolul 82
  (1) Provizioanele se înregistrează în contabilitate cu ajutorul conturilor din grupa 15 "Provizioane" și se constituie periodic pe seama cheltuielilor, cu excepția celor aferente dezafectării imobilizărilor corporale și altor acțiuni similare legate de acestea pentru care se vor avea în vedere dispozițiile prevăzute de IFRS.(2) Provizioanele sunt grupate pe categorii și se constituie pentru:
  a) litigii;
  b) garanții acordate clienților;
  c) dezafectarea imobilizărilor corporale și alte acțiuni similare legate de acestea;
  d) restructurare;
  e) beneficiile angajaților;
  f) alte provizioane.(3) Provizioanele se analizează și regularizează periodic, astfel:
  a) prin debitul conturilor de cheltuieli cu provizioanele, analitice distincte, în cazul majorării provizioanelor în vederea reflectării celei mai bune estimări curente;
  b) prin debitul conturilor de cheltuieli (contul 6861 "Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor"), în cazul majorării provizioanelor datorate trecerii timpului sau costurilor cu dobânda aferente planurilor de beneficii determinate;
  c) prin creditul conturilor de venituri din provizioane, analitice distincte, în cazul diminuării provizioanelor în vederea reflectării celei mai bune estimări curente;
  d) prin creditul conturilor de venituri din provizioane, analitice distincte, în situația utilizării provizioanelor; concomitent, pierderile aferente se înregistrează în conturile corespunzătoare de cheltuieli, în raport de natura lor.(4) Recunoașterea, evaluarea și actualizarea provizioanelor se efectuează cu respectarea IFRS.


  Secţiunea a 7-a Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatele

  Articolul 83
  (1) Contabilitatea cheltuielilor se ține pe feluri de cheltuieli, după natura lor, astfel:
  a) cheltuieli privind materialele și alte consumabile;
  b) cheltuieli cu personalul (salariile, asigurările și protecția socială și alte cheltuieli cu personalul suportate de entitate);
  c) cheltuieli privind serviciile executate de terți, cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate, cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații, servicii bancare și altele;
  d) cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (altele decât impozitul pe profit);
  e) cheltuieli financiare;
  f) cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare;
  g) cheltuieli cu impozitul pe profit (cheltuieli cu impozitul pe profit curent, cheltuieli cu impozitul pe profit amânat);
  h) alte cheltuieli.(2) În conturile de cheltuieli se evidențiază distinct cheltuielile rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (contul 6643 "Pierderi aferente instrumentelor derivate"), respectiv:
  a) pierderi privind operațiunile cu instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării;
  b) pierderi privind contabilitatea de acoperire;
  c) cheltuieli cu dobânzile aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii.(3) În contul de profit și pierdere se evidențiază, de asemenea, partea ineficientă privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (contul 66431 "Pierderi privind operațiunile cu instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării").


  Articolul 84
  (1) Cheltuielile reprezentând consumuri de stocuri, amortizare imobilizări, cheltuieli cu dobânzi, cheltuieli cu personalul etc. și care, potrivit prevederilor IFRS, sunt incluse în valoarea unor active se recunosc în cursul perioadei în funcție de natura acestora. În mod corespunzător, în contabilitate se înregistrează valoarea activelor în curs de execuție, pe seama conturilor aferente de venituri (711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse", 721 "Venituri din producția de imobilizări necorporale", 722 "Venituri din producția de imobilizări corporale" sau 725 "Venituri din producția de investiții imobiliare", după caz).(2) Cu ocazia întocmirii contului de profit și pierdere, entitățile care, potrivit IFRS, au ales să prezinte analiza cheltuielilor utilizând o clasificare bazată pe natura acestora, nu prezintă nici valoarea acestor cheltuieli și nici valoarea veniturilor corespunzătoare, reflectate în conturile 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse", 721 "Venituri din producția de imobilizări necorporale", 722 "Venituri din producția de imobilizări corporale" și 725 "Venituri din producția de investiții imobiliare".


  Articolul 85
  (1) Contabilitatea veniturilor se ține pe feluri de venituri, după natura lor, astfel:
  a) venituri aferente cifrei de afaceri;
  b) venituri din producția de imobilizări, reprezentând costul lucrărilor efectuate de entitate pentru ea însăși, care se înregistrează ca imobilizări necorporale și corporale;
  c) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare;
  d) venituri financiare;
  e) venituri din impozitul pe profit amânat;
  f) alte venituri.(2) În conturile de venituri se evidențiază distinct veniturile rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (contul 763 "Venituri din operațiunile cu instrumente derivate"), respectiv:
  a) câștiguri privind operațiunile cu instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării;
  b) câștigurile privind contabilitatea de acoperire;
  c) venituri din dobânzi aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii
  În contul de profit și pierdere se evidențiază, de asemenea, partea ineficientă privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (contul 7631 "Câștiguri privind operațiunile cu instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării").(3) Veniturile rezultate din prestări de servicii, recunoscute în funcție de stadiul de finalizare a tranzacției la finalul perioadei de raportare, precum și veniturile contractuale asociate contractului de construcție, recunoscute în funcție de stadiul de execuție a contractului la finalul perioadei de raportare și care nu au fost facturate încă, se evidențiază în contabilitate în contul 418 "Clienți - facturi de întocmit"/analitic distinct.


  Articolul 86

  Profitul sau pierderea se stabilește cumulat de la începutul exercițiului financiar.


  Articolul 87
  (1) Rezultatul exercițiului financiar, respectiv profitul sau pierderea se stabilește ca diferență între veniturile și cheltuielile exercițiului.(2) Rezultatul definitiv al exercițiului financiar se determină la închiderea acestuia și reprezintă soldul final al contului de profit și pierdere.(3) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate după aprobarea situațiilor financiare anuale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(4) Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exercițiului financiar curent, în conformitate cu prevederile legale, se înregistrează în conturile de rezerve corespunzătoare în contrapartidă cu contul 129 "Repartizarea profitului". Profitul contabil rămas după această repartizare se preia la începutul exercițiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale în "Rezultatul reportat", de unde se repartizează pe celelalte destinații hotărâte de adunarea generală a acționarilor/asociaților, cu respectarea prevederilor legale.


  Articolul 88

  Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exercițiului financiar curent și cel reportat, din rezerve, prime de capital și capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor/asociaților, cu respectarea prevederilor legale. În lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acoperă pierderea contabilă este de competența adunării generale a acționarilor/asociaților, respectiv a consiliului de administrație.


  Articolul 89

  Închiderea conturilor 121 "Profit sau pierdere" și 129 "Repartizarea profitului" se realizează la începutul exercițiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situații financiare anuale. Ca urmare, cele două conturi apar cu soldurile corespunzătoare în situația poziției financiare, întocmită pentru exercițiul financiar la care se referă situațiile financiare anuale.


  Articolul 90

  În contul 117 "Rezultatul reportat, cu excepția rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29" se evidențiază distinct rezultatul reportat provenit din preluarea la începutul exercițiului financiar curent, a rezultatului din contul de profit și pierdere al exercițiului financiar precedent, rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile, rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile, rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare, rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai puțin IAS 29, precum și rezultatul reportat provenit din utilizarea la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus.


  Articolul 91

  Pierderea contabilă reportată provenită din trecerea la aplicarea IFRS, din adoptarea pentru prima dată a IAS 29, precum și cea rezultată din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus, se acoperă din capitalurile proprii, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale.


  Articolul 92

  În aplicarea prezentelor reglementări, capitalurile proprii care pot fi utilizate pentru acoperirea pierderii contabile reportate includ și sumele reflectate în creditul contului 1022 "Ajustări ale capitalului social".


  Secţiunea a 8-a Corectarea erorilor

  Articolul 93

  La înregistrarea operațiunilor referitoare la corectarea de erori contabile se aplică prevederile IFRS.


  Articolul 94
  (1) Corectarea erorilor constatate în contabilitate, aferente perioadelor anterioare, se efectuează pe seama rezultatului reportat.(2) Corectarea erorilor aferente exercițiilor financiare precedente nu determină modificarea situațiilor financiare ale acelor exerciții, acestea rămânând așa cum au fost publicate.(3) La efectuarea corecturilor în contabilitate, care privesc erori ce aparțin exercițiului financiar curent, înregistrările contabile efectuate greșit se corectează, înainte de aprobarea situațiilor financiare, prin stornarea operațiunii (înregistrarea în roșu/cu semnul minus sau prin metoda înregistrării inverse) contabilizate greșit și, concomitent, înregistrarea corespunzătoare a operațiunii în cauză.


  Capitolul V Planul de conturi

  Articolul 95
  (1) Planul de conturi aplicabil entităților conține conturile necesare înregistrării în contabilitate a operațiunilor economico-financiare, precum și conținutul acestora.(2) La elaborarea planului de conturi s-au avut în vedere, în principal, tratamentele contabile cuprinse de IFRS și prevederile IFRS referitoare la informațiile prezentate în situațiile financiare anuale și situațiile financiare anuale consolidate.


  Articolul 96

  Planul de conturi aplicabil entităților nu constituie temei legal pentru efectuarea operațiunilor economico-financiare, ci servește numai la înregistrarea corespunzătoare în contabilitate a operațiunilor efectuate. Operațiunile economico-financiare supuse înregistrării în contabilitate trebuie efectuate în concordanță strictă cu prevederile actelor normative care le reglementează.


  Articolul 97
  (1) Planul de conturi conține opt clase de conturi simbolizate cu o cifră, grupe de conturi simbolizate cu două cifre, conturi sintetice de gradul I simbolizate cu trei cifre, conturi sintetice de gradul II simbolizate cu patru cifre, conturi sintetice de gradul III simbolizate cu cinci cifre. Conturile din clasele 1-7 se utilizează de către toate entitățile.(2) Conturile pot avea funcțiune contabilă de activ (A), pasiv (P) sau sunt bifuncționale (A/P). În general, conturile cu funcțiune contabilă de activ corespund elementelor de natura activelor și cheltuielilor, iar conturile cu funcțiune contabilă de pasiv corespund elementelor de natura datoriilor, capitalurilor proprii și veniturilor sau sunt aferente ajustărilor de valoare (ajustări pentru depreciere și amortizări).(3) În conturile de trei cifre, cifra terminală 9 semnifică operațiuni de sens contrar celor acoperite în mod normal de conturile de nivel superior din grupa din care fac parte.


  Articolul 98

  În scopul efectuării de raportări specifice, precum și pentru necesități proprii, entitățile au obligația de a dezvolta sisteme de evidență (conturi analitice), astfel încât să poată răspunde necesităților impuse de anumite reglementări și/sau raportări.


  Articolul 99

  În scopul efectuării de raportări specifice, precum și pentru necesități proprii, entitățile au obligația de a dezvolta sisteme de evidență (conturi analitice), astfel încât să poată răspunde necesităților impuse de anumite reglementări și/sau raportări.


  Articolul 100

  La elaborarea și adaptarea programelor informatice trebuie avută în vedere și asigurarea, prin procedurile de prelucrare a datelor, a respectării prevederilor reglementărilor în vigoare, precum și posibilitatea actualizării acestora în funcție de modificările intervenite în legislație, iar sistemele informatice de prelucrare automată a datelor în domeniul financiar - contabil trebuie să răspundă la o serie de criterii considerate minimale, printre care se numără și cel referitor la asigurarea concordanței stricte a rezultatului prelucrărilor informatice cu prevederile actelor normative care le reglementează.


  Articolul 101

  Planul de conturi aplicabil entităților este următorul:
  CLASA 1 CONTURI DE CAPITALURI, PROVIZIOANE, ÎMPRUMUTURI ȘI DATORII ASIMILATE
  10 CAPITAL ȘI REZERVE
  101 Capital
  1011 Capital subscris nevărsat (P)
  1012 Capital subscris vărsat (P)
  1017 Capital privind unitățile de fond*1)(P) Notă
  ──────────
  *1) Cont specific activității OPC care nu sunt constituite prin act constitutiv
  ──────────

  102 Elemente asimilate capitalului
  1021 Capital subscris reprezentând datorii financiare*2) (P) Notă
  ──────────
  *2) În acest cont sunt evidențiate acțiunile care potrivit IFRS sunt considerate datorii financiare.
  ──────────

  1022 Ajustări ale capitalului social (A/P)
  103 Alte elemente de capitaluri proprii
  1031 Beneficii acordate angajaților sub forma instrumentelor de capitaluri proprii (P)
  1032 Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse (P)
  1033 Diferențe de curs valutar în relație cu investiția netă într-o operațiune din străinătate*3) (A/P) Notă
  ──────────
  *3) În acest cont sunt evidențiate diferențele de curs valutar recunoscute inițial în alte elemente ale rezultatului global și reclasificate din capitaluri proprii în rezultatul perioadei, la cedarea investiției nete, potrivit IFRS.
  ──────────

  1034 Impozit pe profit curent și impozit pe profit amânat recunoscute în capitaluri proprii (A/P)
  10341 Impozit pe profit curent
  10342 Impozit pe profit amânat
  1035 Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării (A/P)
  1036 Diferențe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, clasificate în categoria celor disponibile în vederea vânzării (A/P)
  1037 Diferențe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea eficientă) (A/P)
  1038 Alte elemente de capitaluri proprii (A/P)
  104 Prime de capital
  1041 Prime de emisiune (P)
  1042 Prime de fuziune/divizare (P)
  1043 Prime de aport (P)
  1044 Prime de conversie a obligațiunilor în acțiuni (P)
  1045 Prime de emisiune aferente unităților de fond*4) (P) Notă
  ──────────
  *4) Cont specific activității OPC care nu sunt constituite prin act constitutiv
  ──────────

  1048 Alte prime de capital (P)
  105 Rezerve din reevaluare
  1051 Rezerve din reevaluarea imobilizărilor necorporale (P)
  1052 Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale (P)
  106 Rezerve
  1061 Rezerve legale (P)
  1063 Rezerve statutare sau contractuale (P)
  1068 Alte rezerve (P)
  107 Diferențe de curs valutar din conversie
  1071 Diferențe de curs valutar din conversia unei operațiuni din străinătate cuprinse în consolidare*5) (A/P) Notă
  ──────────
  *5) Acest cont apare în situațiile financiare anuale consolidate
  ──────────

  1072 Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (A/P)
  108 Interese care nu controlează*6) Notă
  ──────────
  *6) Acest cont apare în situațiile financiare anuale consolidate
  ──────────

  1081 Interese care nu controlează - rezultatul exercițiului financiar (A/P)
  1082 Interese care nu controlează - alte capitaluri proprii (A/P)
  109 Acțiuni proprii
  1091 Acțiuni proprii deținute pe termen scurt*7) (A) Notă
  ──────────
  *7) În acest cont se evidențiază și valoarea instrumentelor de capitaluri proprii anulate potrivit IFRS.
  ──────────

  1092 Acțiuni proprii deținute pe termen lung (A)
  1095 Acțiuni proprii reprezentând titluri deținute de societatea absorbită la societatea absorbantă (A)
  11 REZULTATUL REPORTAT
  117 Rezultatul reportat, cu excepția rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29
  1171 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită (A/P)
  1172 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai puțin IAS 29*8) (A/P) Notă
  ──────────
  *8) Acest cont apare numai la entitățile care au aplicat Ordinul nr. 1742/106/2002 și până la închiderea acestui cont.
  ──────────

  1173 Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile (A/P)
  1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P)
  1175 Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P)
  1176 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a Comunităților Economice Europene (A/P)
  1177 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai puțin IAS 29 (A/P)
  1178 Rezultatul reportat provenit din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus (A/P)
  118 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29 (A/P)
  12 REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR
  121 Profit sau pierdere (A/P)
  129 Repartizarea profitului (A)
  14 CÂȘTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RĂSCUMPĂRAREA, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII
  141 Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (P)
  149 Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (A)
  1491 Pierderi rezultate din vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii (A)
  1495 Pierderi rezultate din reorganizări, care sunt determinate de anularea titlurilor deținute (A)
  1498 Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (A)
  15 PROVIZIOANE
  151 Provizioane
  1511 Provizioane pentru litigii (P)
  1512 Provizioane pentru garanții acordate clienților (P)
  1513 Provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor corporale și alte acțiuni similare legate de acestea (P)
  1514 Provizioane pentru restructurare (P)
  1517 Provizioane pentru beneficiile angajaților (P)
  15171 Provizioane pentru beneficiile angajaților sub forma absențelor compensate pe termen scurt
  15172 Provizioane pentru participarea angajaților la profit și prime de plătit
  15173 Provizioane pentru alte beneficii postangajare
  15174 Provizioane pentru alte beneficii pe termen lung ale angajaților
  15175 Provizioane pentru beneficii ale angajaților la terminarea contractului de muncă
  1518 Alte provizioane (P)
  16 ÎMPRUMUTURI ȘI DATORII ASIMILATE
  161 Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni
  1614 Împrumuturi externe din emisiuni de obligațiuni garantate de stat (P)
  1615 Împrumuturi externe din emisiuni de obligațiuni garantate de bănci (P)
  1617 Împrumuturi interne din emisiuni de obligațiuni garantate de stat (P)
  1618 Alte împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (P)
  162 Credite bancare pe termen lung
  1621 Credite bancare pe termen lung (P)
  1622 Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadență (P)
  1623 Credite externe guvernamentale (P)
  1624 Credite bancare externe garantate de stat (P)
  1625 Credite bancare externe garantate de bănci (P)
  1626 Credite de la trezoreria statului (P)
  1627 Credite bancare interne garantate de stat
  166 Datorii care privesc imobilizările financiare
  1661 Datorii față de entitățile din grup (P)
  1663 Datorii față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun (P)
  167 Alte împrumuturi și datorii asimilate
  1671 Datorii privind constituirea fondurilor de garantare pe piața instrumentelor financiare derivate (P)
  1672 Alte împrumuturi și datorii asimilate (P)
  168 Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate
  1681 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiunea de obligațiuni (P)
  1682 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P)
  1685 Dobânzi aferente datoriilor față de entitățile din grup (P)
  1686 Dobânzi aferente datoriilor față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun (P)
  1687 Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate (P)
  169 Prime privind rambursarea obligațiunilor și a altor datorii (A)
  CLASA 2 CONTURI DE IMOBILIZĂRI, INVESTIȚII IMOBILIARE ȘI ACTIVE BIOLOGICE
  20 IMOBILIZĂRI NECORPORALE
  203 Cheltuieli de dezvoltare (A)
  205 Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (A)
  207 Fond comercial
  2071 Fond comercial pozitiv*9) (A) Notă
  ──────────
  *9) Acest cont apare, de regulă, în cadrul situațiilor financiare anuale consolidate
  ──────────

  208 Alte imobilizări necorporale (A)
  21 IMOBILIZĂRI CORPORALE
  211 Terenuri și amenajări de terenuri
  2111 Terenuri (A)
  2112 Amenajări de terenuri (A)
  212 Construcții (A)
  213 Instalații tehnice și mijloace de transport
  2131 Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru) (A)
  2132 Aparate și instalații de măsurare, control și reglare (A)
  2133 Mijloace de transport (A)
  214 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale (A)
  215 Investiții imobiliare
  2151 Investiții imobiliare evaluate la valoarea justă (A)
  2152 Investiții imobiliare evaluate la cost (A)
  22 IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE
  223 Instalații tehnice și mijloace de transport în curs de aprovizionare (A)
  224 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale în curs de aprovizionare (A)
  23 IMOBILIZĂRI ȘI INVESTIȚII IMOBILIARE ÎN CURS DE EXECUȚIE
  231 Imobilizări corporale în curs de execuție (A)
  235 Investiții imobiliare în curs de execuție
  2351 Investiții imobiliare în curs de execuție evaluate la valoarea justă (A)
  2352 Investiții imobiliare în curs de execuție evaluate la cost (A)
  24 ACTIVE BIOLOGICE
  241 Active biologice
  2411 Active biologice evaluate la valoarea justă (A)
  2412 Active biologice evaluate la cost (A)
  26 IMOBILIZĂRI FINANCIARE
  261 Acțiuni deținute la filiale
  2611 Titluri contabilizate la cost (A)
  2612 Titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (A)
  2613 Titluri disponibile în vederea vânzării (A)
  262 Acțiuni deținute la entități asociate
  2621 Titluri contabilizate la cost (A)
  2622 Titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (A)
  2623 Titluri disponibile în vederea vânzării (A)
  263 Acțiuni deținute la entități controlate în comun
  2631 Titluri contabilizate la cost (A)
  2632 Titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (A)
  2633 Titluri disponibile în vederea vânzării (A)
  264 Titluri puse în echivalență*10) (A) Notă
  ──────────
  *10) Acest cont apare numai în cadrul situațiilor financiare anuale consolidate
  ──────────

  265 Alte titluri imobilizate
  2651 Alte titluri imobilizate desemnate la valoare justă prin contul de profit și pierdere (A)
  2652 Alte titluri imobilizate clasificate ca disponibile pentru vânzare (A)
  267 Creanțe imobilizate
  2671 Sume de încasat de la entitățile din grup (A)
  2672 Dobânda aferenta sumelor de încasat de la entitățile din grup (A)
  2673 Creanțe față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun (A)
  2674 Dobânda aferenta creanțelor față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun (A)
  2675 Împrumuturi acordate pe termen lung (A)
  2676 Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung (A)
  2677 Obligațiuni achiziționate cu ocazia emisiunilor efectuate de terți (A)
  2678 Alte creanțe imobilizate (A)
  26781 Depozite bancare la termen
  26782 Depozite pentru scopuri de garantare
  26784 Depozite pentru garanție gestionari
  26785 Alte depozite
  26786 Certificate de depozit
  26787 Certificate de trezorerie
  267871 Certificate de trezorerie clasificate ca investiții deținute până la scadență
  267872 Certificate de trezorerie clasificate în categoria credite și creanțe
  267873 Certificate de trezorerie clasificate ca disponibile pentru vânzare
  267874 Certificate de trezorerie desemnate la valoare justă prin contul de profit și pierdere
  26788 Alte creanțe imobilizate
  267881 Alte creanțe imobilizate clasificate ca investiții deținute până la scadență
  267882 Alte creanțe imobilizate clasificate în categoria credite și creanțe
  267883 Alte creanțe imobilizate clasificate ca disponibile pentru vânzare
  267884 Alte creanțe imobilizate desemnate la valoare justă prin contul de profit și pierdere
  2679 Dobânzi aferente altor creanțe imobilizate (A)
  26791 Dobânzi aferente depozitelor bancare la termen
  26792 Dobânzi aferente depozitelor pentru scopuri de garantare
  26794 Dobânzi aferente depozitelor pentru garanție gestionari
  26795 Dobânzi aferente altor depozite
  26796 Dobânzi aferente certificatelor de depozit
  26797 Dobânzi aferente certificatelor de trezorerie
  267971 Dobânzi aferente certificatelor de trezorerie clasificate ca investiții deținute până la scadență
  267972 Dobânzi aferente certificatelor de trezorerie clasificate în categoria credite și creanțe
  267973 Dobânzi aferente certificatelor de trezorerie clasificate ca disponibile pentru vânzare
  267974 Dobânzi aferente certificatelor de trezorerie desemnate la valoare justă prin contul de profit și pierdere
  26798 Dobânzi aferente altor creanțe imobilizate
  267981 Dobânzi aferente altor creanțe imobilizate clasificate ca investiții deținute până la scadență
  267982 Dobânzi aferente altor creanțe imobilizate clasificate în categoria credite și creanțe
  267983 Dobânzi aferente altor creanțe imobilizate clasificate ca disponibile pentru vânzare
  267984 Dobânzi aferente altor creanțe imobilizate desemnate la valoare justă prin contul de profit și pierdere
  269 Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare
  2691 Vărsăminte de efectuat privind acțiunile deținute la filiale (P)
  2692 Vărsăminte de efectuat privind acțiunile deținute la entități asociate (P)
  2693 Vărsăminte de efectuat privind acțiunile deținute la entități controlate în comun
  2695 Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare (P)
  28 AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE, INVESTIȚIILE IMOBILIARE ȘI ACTIVELE BIOLOGICE EVALUATE LA COST
  280 Amortizări privind imobilizările necorporale
  2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P)
  2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale, drepturilor și activelor similare (P)
  2808 Amortizarea altor imobilizări necorporale (P)
  281 Amortizări privind imobilizările corporale și investițiile imobiliare evaluate la cost
  2811 Amortizarea amenajărilor de terenuri (P)
  2812 Amortizarea construcțiilor (P)
  2813 Amortizarea instalațiilor și mijloacelor de transport (P)
  2814 Amortizarea altor imobilizări corporale (P)
  2815 Amortizarea investițiilor imobiliare evaluate la cost (P)
  284 Amortizarea activelor biologice evaluate la cost (P)
  29 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR ȘI INVESTIȚIILOR IMOBILIARE ȘI A ACTIVELOR BIOLOGICE EVALUATE LA COST
  290 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale
  2903 Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P)
  2905 Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale, drepturilor și activelor similare (P)
  2906 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale cu durată de viață utilă nedeterminată (P)
  2908 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale (P)
  291 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale și a investițiilor imobiliare evaluate la cost
  2911 Ajustări pentru deprecierea terenurilor și amenajărilor de terenuri (P)
  2912 Ajustări pentru deprecierea construcțiilor (P)
  2913 Ajustări pentru deprecierea instalațiilor și mijloacelor de transport (P)
  2914 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale (P)
  2915 Ajustări pentru deprecierea investițiilor imobiliare evaluate la cost (P)
  293 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuție
  2931 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuție (P)
  2935 Ajustări pentru deprecierea investițiilor imobiliare în curs de execuție evaluate la cost (P)
  294 Ajustări pentru deprecierea activelor biologice evaluate la cost (P)
  296 Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
  2961 Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la filiale (P)
  2962 Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la entități asociate și entități controlate în comun (P)
  2964 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P)
  2965 Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor de încasat de la entitățile din grup (P)
  2966 Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung (P)
  2967 Ajustări pentru pierderea de valoare a creanțelor legate de entitățile asociate și entitățile controlate în comun (P)
  2969 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanțe imobilizate (P)
  CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI, PRODUCȚIE ÎN CURS DE EXECUȚIE ȘI ACTIVE IMOBILIZATE DEȚINUTE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII
  30 STOCURI DE MATERIALE
  302 Materiale consumabile
  3021 Materiale auxiliare (A)
  3022 Combustibili (A)
  3024 Piese de schimb (A)
  3028 Alte materiale consumabile (A)
  303 Alte materiale (A)
  308 Diferențe de preț la materiale (A/P)
  31 ACTIVE IMOBILIZATE DEȚINUTE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII
  311 Active imobilizate deținute în vederea vânzării (A)
  32 STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE
  322 Materiale consumabile în curs de aprovizionare (A)
  323 Alte materiale în curs de aprovizionare (A)
  33 PRODUCȚIA ÎN CURS DE EXECUȚIE
  332 Servicii în curs de execuție
  35 STOCURI AFLATE LA TERȚI
  351 Materiale aflate la terți (A)
  39 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR
  392 Ajustări pentru deprecierea materialelor
  3921 Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile (P)
  3922 Ajustări pentru deprecierea altor materiale (P)
  394 Ajustări pentru deprecierea serviciilor
  395 Ajustări pentru deprecierea materialelor aflate la terți (P)
  CLASA 4 CONTURI DE TERȚI
  40 FURNIZORI ȘI CONTURI ASIMILATE
  401 Furnizori (P)
  403 Efecte de plătit (P)
  404 Furnizori de imobilizări (P)
  405 Efecte de plătit pentru imobilizări (P)
  406 Datorii din operațiuni de leasing financiar (P)
  408 Furnizori - facturi nesosite (P)
  409 Furnizori - debitori
  4091 Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor (A)
  4092 Furnizori - debitori pentru prestări de servicii (A)
  4093 Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (A)
  4094 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (A)
  41 CLIENȚI ȘI CONTURI ASIMILATE
  411 Clienți
  4111 Clienți din tranzacții (A)
  4112 Clienți diverși (A)
  4118 Clienți incerți sau în litigiu (A)
  413 Efecte de primit de la clienți (A)
  418 Clienți - facturi de întocmit (A)
  419 Clienți - creditori
  4191 Clienți creditori din tranzacții (P)
  4192 Alți clienți creditori (P)
  42 PERSONAL ȘI CONTURI ASIMILATE
  421 Personal - salarii datorate (P)
  422 Alte beneficii datorate angajaților, cu excepția beneficiilor pe termen scurt
  4221 Beneficii postangajare (P)
  4222 Alte beneficii pe termen lung (P)
  4223 Beneficii pentru terminarea contractului de muncă (P)
  423 Personal - ajutoare materiale datorate (P)
  424 Prime reprezentând participarea personalului la profit*11) (P) Notă
  ──────────
  *11) Se utilizează atunci când există bază legală pentru acordarea acestora.
  ──────────

  425 Avansuri acordate personalului (A)
  426 Drepturi de personal neridicate (P)
  427 Rețineri din salarii datorate terților (P)
  428 Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul
  4281 Alte datorii în legătură cu personalul (P)
  4282 Alte creanțe în legătură cu personalul (A)
  43 ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECȚIA SOCIALĂ ȘI CONTURI ASIMILATE
  431 Asigurări sociale
  4311 Contribuția unității la asigurările sociale (P)
  4312 Contribuția personalului la asigurările sociale (P)
  4313 Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (P)
  4314 Contribuția angajaților pentru asigurările sociale de sănătate
  437 Ajutor de șomaj
  4371 Contribuția unității la fondul de șomaj (P)
  4372 Contribuția personalului la fondul de șomaj (P)
  438 Alte datorii și creanțe sociale
  4381 Alte datorii sociale (P)
  4382 Alte creanțe sociale (A)
  44 BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ȘI CONTURI ASIMILATE
  441 Impozitul pe profit
  4411 Impozitul pe profit curent (P)
  4412 Impozitul pe profit amânat (A/P)
  4418 Impozitul pe venit (P)
  442 Taxa pe valoarea adăugată
  4423 TVA de plată (P)
  4424 TVA de recuperat (A)
  4426 TVA deductibilă (A)
  4427 TVA colectată (P)
  4428 TVA neexigibilă (A/P)
  444 Impozitul pe venituri de natura salariilor (P)
  445 Subvenții (A)
  446 Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate
  4461 Impozit pe dividende (P)
  4462 Impozit reținut la sursă din tranzacții*12) (P) Notă
  ──────────
  *12) Se utilizează atunci când există bază legală pentru reținerea acestuia.
  ──────────

  44621 Impozit pe venit din tranzacții persoane fizice (P)
  44622 Impozit pe profit din tranzacții persoane juridice nerezidente (P)
  4463 Impozit pe clădiri și teren (P)
  4468 Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (P)
  447 Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (P)
  448 Alte datorii și creanțe cu bugetul statului
  4481 Alte datorii față de bugetul statului (P)
  4482 Alte creanțe privind bugetul statului (A)
  45 GRUP ȘI ACȚIONARI/ASOCIAȚI
  451 Decontări între entitățile din grup
  4511 Decontări între entitățile din grup (A/P)
  4518 Dobânzi aferente decontărilor între entitățile din grup (A/P)
  452 Decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun
  4521 Decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun (A/P)
  4528 Dobânzi aferente decontărilor cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun (A/P)
  455 Sume datorate acționarilor/asociaților
  4551 Acționari/asociați - conturi curente (P)
  4558 Acționari/asociați - dobânzi la conturi curente (P)
  456 Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul (A/P)
  457 Dividende de plătit (P)
  458 Decontări din operațiuni în participație
  4581 Decontări din operațiuni în participație-pasiv (P)
  4582 Decontări din operațiuni în participație-activ (A)
  46 DEBITORI DIVERȘI, CREDITORI DIVERȘI ȘI DECONTĂRI CU INSTRUMENTE DERIVATE
  461 Debitori diverși
  4611 Debitori din tranzacții pentru operațiuni în nume propriu pe piața reglementată (A)
  4612 Debitori din tranzacții în contul clienților pe piața reglementată (A)
  4613 Debitori din tranzacții în nume propriu în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare (A)
  4614 Debitori din tranzacții în contul clienților în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare (A)
  4615 Debitori din tranzacții cu instrumente financiare derivate în nume propriu (A)
  4616 Debitori din tranzacții cu instrumente financiare derivate în contul clienților (A)
  4617 Alți debitori diverși (A)
  462 Creditori diverși
  4621 Creditori din tranzacții pentru operațiuni în nume propriu pe piața reglementată (P)
  4622 Creditori din tranzacții în contul clienților pe piața reglementată (P)
  4623 Creditori din tranzacții în nume propriu în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare (P)
  4624 Creditori din tranzacții în contul clienților în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare (P)
  4625 Creditori din tranzacții cu instrumente financiare derivate în nume propriu (P)
  4626 Creditori din tranzacții cu instrumente financiare derivate în contul clienților (P)
  4627 Alți creditori diverși (P)
  47 CONTURI DE SUBVENȚII, REGULARIZARE ȘI ASIMILATE
  471 Cheltuieli înregistrate în avans (A)
  472 Venituri înregistrate în avans (P)
  473 Decontări din operațiuni în curs de clarificare (A/P)
  475 Subvenții pentru investiții
  4751 Subvenții guvernamentale pentru investiții (P)
  4752 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții (P)
  4753 Donații pentru investiții (P)
  4754 Plusuri de inventar de natura imobilizărilor (P)
  4758 Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții (P)
  478 Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (P)
  48 DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂȚII
  481 Decontări între unitate și subunități (A/P)
  482 Decontări între subunități (A/P)
  49 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR
  491 Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți
  4911 Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți din tranzacționare (P)
  4912 Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți diverși (P)
  4918 Ajustări pentru deprecierea creanțelor privind clienți incerți sau în litigiu (P)
  495 Ajustări pentru deprecierea creanțelor - decontări în cadrul grupului și cu acționarii
  4951 Ajustări pentru deprecierea creanțelor asupra filialelor (P)
  4952 Ajustări pentru deprecierea creanțelor referitoare la interesele de participare (P)
  4953 Ajustări pentru deprecierea creanțelor asupra entităților asociate și entităților controlate în comun (P)
  496 Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori diverși (P)
  CLASA 5 CONTURI DE TREZORERIE
  50 INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
  503 Acțiuni
  5031 Acțiuni cotate (A)
  50311 Acțiuni cotate deținute în vederea tranzacționării
  50312 Acțiuni cotate cumpărate - în curs de decontare
  50313 Acțiuni cotate vândute - în curs de decontare
  505 Obligațiuni emise și răscumpărate (A)
  506 Obligațiuni
  5061 Obligațiuni cotate (A)
  50611 Obligațiuni cotate deținute
  506111 Obligațiuni cotate desemnate la valoare justă prin contul de profit și pierdere
  506112 Obligațiuni cotate disponibile pentru vânzare
  506113 Obligațiuni cotate clasificate ca investiții deținute până la maturitate
  50612 Obligațiuni cotate cumpărate - în curs de decontare
  50613 Obligațiuni cotate vândute - în curs de decontare
  5062 Obligațiuni necotate (A)
  50621 Obligațiuni necotate deținute
  506211 Obligațiuni necotate disponibile pentru vânzare
  506212 Obligațiuni necotate clasificate ca investiții deținute până la maturitate
  506213 Obligațiuni necotate clasificate în categoria credite și creanțe
  50622 Obligațiuni necotate cumpărate - în curs de decontare
  50623 Obligațiuni necotate vândute - în curs de decontare
  507 Titluri de stat
  5071 Titluri de stat cotate (A)
  50711 Titluri de stat cotate deținute
  507111 Titluri de stat cotate desemnate la valoare justă prin contul de profit și pierdere
  507112 Titluri de stat cotate disponibile pentru vânzare
  507113 Titluri de stat cotate clasificate ca investiții deținute până la maturitate
  50712 Titluri de stat cotate cumpărate - în curs de decontare
  50713 Titluri de stat cotate vândute - în curs de decontare
  5072 Titluri de stat necotate (A)
  50721 Titluri de stat necotate deținute
  507211 Titluri de stat necotate disponibile pentru vânzare
  507212 Titluri de stat necotate clasificate ca investiții deținute până la maturitate
  507213 Titluri de stat necotate clasificate în categoria credite și creanțe
  50722 Titluri de stat necotate cumpărate - în curs de decontare
  50723 Titluri de stat necotate vândute - în curs de decontare
  508 Alte investiții pe termen scurt și creanțe asimilate
  5081 Alte titluri de plasament (A)
  50811 Alte titluri de plasament cotate
  508111 Alte titluri de plasament cotate desemnate la valoare justă prin contul de profit și pierdere
  508112 Alte titluri de plasament cotate disponibile pentru vânzare
  508113 Alte titluri de plasament cotate clasificate ca investiții deținute până la maturitate
  50812 Alte titluri de plasament necotate
  508121 Alte titluri de plasament necotate disponibile pentru vânzare
  508122 Alte titluri de plasament necotate clasificate ca investiții deținute până la maturitate
  508123 Alte titluri de plasament necotate clasificate în categoria credite și creanțe
  5082 Instrumente financiare derivate - apel în marjă (A)
  5088 Dobânzi la obligațiuni, titluri de stat și titluri de plasament (A)
  50881 Dobânzi la obligațiuni cotate
  508811 Dobânzi la obligațiuni cotate desemnate la valoare justă prin contul de profit și pierdere
  508812 Dobânzi la obligațiuni cotate disponibile pentru vânzare
  508813 Dobânzi la obligațiuni cotate clasificate ca investiții deținute până la maturitate
  50882 Dobânzi la obligațiuni necotate
  508821 Dobânzi la obligațiuni necotate disponibile pentru vânzare
  508822 Dobânzi la obligațiuni necotate clasificate ca investiții deținute până la maturitate
  508823 Dobânzi la obligațiuni necotate clasificate în categoria credite și creanțe
  50883 Dobânzi la titluri de plasament cotate
  508831 Dobânzi la titluri de plasament cotate desemnate la valoare justă prin contul de profit și pierdere
  508832 Dobânzi la titluri de plasament cotate disponibile pentru vânzare
  508833 Dobânzi la titluri de plasament cotate clasificate ca investiții deținute până la maturitate
  50884 Dobânzi la titluri de plasament necotate
  508841 Dobânzi la titluri de plasament necotate disponibile pentru vânzare
  508842 Dobânzi la titluri de plasament necotate clasificate ca investiții deținute până la maturitate
  508843 Dobânzi la titluri de plasament necotate clasificate în categoria credite și creanțe
  50885 Dobânzi la titluri de stat cotate
  508851 Dobânzi la titluri de stat cotate desemnate la valoare justă prin contul de profit și pierdere
  508852 Dobânzi la titluri de stat cotate disponibile pentru vânzare
  508853 Dobânzi la titluri de stat cotate ca investiții deținute până la maturitate
  50886 Dobânzi la titluri de stat necotate
  508861 Dobânzi la titluri de stat necotate disponibile pentru vânzare
  508862 Dobânzi la titluri de stat necotate clasificate ca investiții deținute până la maturitate
  508863 Dobânzi la titluri de stat necotate clasificate în categoria credite și creanțe
  509 Vărsăminte de efectuat pentru investiții pe termen scurt
  5091 Vărsăminte de efectuat pentru acțiunile deținute la entitățile afiliate (P)
  5098 Vărsăminte de efectuat pentru alte investiții pe termen scurt (P)
  51 CONTURI LA BĂNCI
  511 Valori de încasat
  5112 Cecuri de încasat (A)
  5113 Efecte de încasat (A)
  5114 Efecte remise spre scontare (A)
  512 Conturi curente la bănci
  5121 Conturi la bănci în lei (A)
  51211 Conturi la bănci disponibilități proprii - în lei
  51212 Conturi la bănci disponibilități clienți - în lei
  5122 Conturi la bănci - de decontare a tranzacțiilor pe piața reglementată - în lei (A)
  51221 Conturi la bănci - de decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare nederivate pe piața reglementată - în lei
  51222 Conturi la bănci - de decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate pe piața reglementată - în lei
  5123 Conturi la bănci - de decontare a tranzacțiilor din cadrul sistemelor alternative de tranzacționare - în lei (A)
  5124 Conturi la bănci în valută (A)
  51241 Conturi la bănci - disponibilități proprii - în valută
  51242 Conturi la bănci - disponibilități clienți - în valută
  5125 Sume în curs de decontare (A)
  51251 Sume în curs de decontare privind operațiuni bancare
  51252 Sume în curs de decontare cu SSIF-urile
  51253 Sume în curs de decontare privind alte operațiuni
  518 Dobânzi (A/P)
  5186 Dobânzi de plătit (P)
  5187 Dobânzi de încasat (A)
  519 Credite bancare pe termen scurt
  5191 Credite bancare pe termen scurt (P)
  5192 Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadență (P)
  5193 Credite externe guvernamentale (P)
  5194 Credite externe garantate de stat (P)
  5195 Credite externe garantate de bănci (P)
  5196 Credite de la trezoreria statului (P)
  5197 Credite interne garantate de stat (P)
  5198 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P)
  53 CASA
  531 Casa
  5311 Casa în lei (A)
  5314 Casa în valută (A)
  532 Alte valori
  5321 Timbre fiscale și poștale (A)
  5322 Bilete de tratament și odihnă (A)
  5323 Tichete și bilete de călătorie (A)
  5328 Alte valori (A)
  54 ACREDITIVE
  541 Acreditive
  5411 Acreditive în lei (A)
  5412 Acreditive în valută (A)
  542 Avansuri de trezorerie*13) Notă
  ──────────
  *13) În acest cont sunt evidențiate și sumele acordate prin sistemul de carduri.
  ──────────

  5421 Avansuri de trezorerie în lei (A)
  5422 Avansuri de trezorerie în valută (A)
  58 VIRAMENTE INTERNE
  581 Viramente interne (A/P)
  59 AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE
  591 Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la entitățile afiliate
  593 Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor
  5931 Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor cotate (P)
  595 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și răscumpărate (P)
  596 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor
  5961 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor cotate (P)
  59612 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor cotate disponibile pentru vânzare
  59613 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor cotate clasificate ca investiții deținute până la maturitate
  5962 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor necotate (P)
  59621 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor necotate disponibile pentru vânzare
  59622 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor necotate clasificate ca investiții deținute până la maturitate
  59623 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor necotate clasificate în categoria credite și creanțe
  597 Ajustări pentru pierderea de valoare a titlurilor de stat
  5971 Ajustări pentru pierderea de valoare a titlurilor de stat cotate (P)
  59712 Ajustări pentru pierderea de valoare a titlurilor de stat cotate disponibile pentru vânzare
  59713 Ajustări pentru pierderea de valoare a titlurilor de stat cotate clasificate ca investiții deținute până la maturitate
  5972 Ajustări pentru pierderea de valoare a titlurilor de stat necotate (P)
  59721 Ajustări pentru pierderea de valoare a titlurilor de stat necotate disponibile pentru vânzare
  59722 Ajustări pentru pierderea de valoare a titlurilor de stat necotate clasificate ca investiții deținute până la maturitate
  59723 Ajustări pentru pierderea de valoare a titlurilor de stat necotate clasificate în categoria credite și creanțe
  598 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiții pe termen scurt și creanțe asimilate
  5981 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri de plasament cotate (P)
  59812 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri de plasament cotate disponibile pentru vânzare
  59813 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri de plasament cotate clasificate ca investiții deținute până la maturitate
  5982 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri de plasament necotate (P)
  59821 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri de plasament necotate disponibile pentru vânzare
  59822 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri de plasament necotate clasificate ca investiții deținute până la maturitate
  59823 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri de plasament necotate clasificate în categoria credite și creanțe
  5988 Ajustări pentru pierderea de valoare a instrumentelor financiare derivate (P)
  CLASA 6 CONTURI DE CHELTUIELI
  60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE
  602 Cheltuieli cu materialele consumabile
  6021 Cheltuieli cu materialele auxiliare
  6022 Cheltuieli privind combustibilul
  6024 Cheltuieli privind piesele de schimb
  6028 Cheltuieli privind alte materiale consumabile
  603 Cheltuieli privind alte materiale
  604 Cheltuieli privind materialele nestocate
  605 Cheltuieli privind energia și apa
  609 Reduceri comerciale primite
  61 CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERȚI
  611 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile
  612 Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile
  613 Cheltuieli cu primele de asigurare
  614 Cheltuieli cu studiile și cercetările
  62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERȚI
  621 Cheltuieli cu colaboratorii
  622 Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile
  6221 Cheltuieli privind comisioanele datorate pentru tranzacții cu valori mobiliare pe piața reglementată
  6222 Cheltuieli privind comisioanele datorate pentru tranzacții cu valori mobiliare în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare
  6223 Cheltuieli privind comisioanele datorate pentru tranzacții cu instrumente financiare derivate
  6224 Cheltuieli privind comisioanele datorate Depozitarului central (entități de decontare, compensare, depozitare și registru)
  6225 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare
  6226 Cheltuieli privind onorariile de audit
  6229 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile
  623 Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate
  624 Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal
  625 Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări
  626 Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații
  627 Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate
  628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți
  63 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ȘI VĂRSĂMINTE ASIMILATE
  635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate
  6351 Cheltuieli privind impozitele și taxele locale
  6352 Cheltuieli privind taxe diverse datorate entităților din piața de capital
  6353 Alte cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate
  64 CHELTUIELI CU PERSONALUL
  641 Cheltuieli cu salariile personalului
  642 Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaților
  643 Cheltuieli cu alte beneficii ale angajaților
  6431 Cheltuieli cu beneficiile post angajare
  6432 Cheltuieli cu alte beneficii pe termen lung ale angajaților
  6433 Cheltuieli cu beneficiile pentru terminarea contractului de muncă
  644 Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii
  645 Cheltuieli privind asigurările și protecția socială
  6451 Cheltuieli privind contribuția unității la asigurările sociale
  6452 Cheltuieli privind contribuția unității pentru ajutorul de șomaj
  6453 Cheltuieli privind contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate
  6455 Cheltuieli privind contribuția unității la asigurările de viață
  6456 Cheltuieli privind contribuția unității la fondurile de pensii facultative
  6457 Cheltuieli privind contribuția unității la primele de asigurare voluntară de sănătate
  6458 Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială
  65 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
  652 Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător
  653 Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării
  6531 Pierderi din evaluarea activelor deținute în vederea vânzării
  6532 Cheltuieli cu cedarea activelor deținute în vederea vânzării
  654 Pierderi din creanțe și debitori diverși
  655 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale
  6551 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale
  6552 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale
  656 Cheltuieli privind investițiile imobiliare
  6561 Pierderi din evaluarea la valoarea justă a investițiilor imobiliare
  6562 Cheltuieli cu cedarea investițiilor imobiliare
  657 Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole
  6571 Pierderi din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice
  6572 Pierderi din evaluarea la valoarea justă a produselor agricole
  6573 Cheltuieli cu cedarea activelor biologice
  658 Alte cheltuieli de exploatare
  6581 Cheltuieli cu despăgubiri, amenzi și penalități
  6582 Cheltuieli cu donațiile acordate
  6583 Cheltuieli privind imobilizările necorporale și corporale cedate și alte operațiuni de capital
  6585 Cheltuieli privind acțiuni cedate
  6586 Cheltuieli din evaluarea la valoarea justă a datoriilor decontate în cadrul unei tranzacții cu plata pe bază de acțiuni cu decontare în numerar
  6587 Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente extraordinare
  6588 Alte cheltuieli de exploatare
  66 CHELTUIELI FINANCIARE
  661 Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare
  6611 Pierderi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării
  6612 Pierderi aferente activelor și datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
  6613 Pierderi din cesiunea activelor financiare disponibile în vederea vânzării
  6618 Alte cheltuieli
  663 Pierderi din creanțe legate de participații
  664 Cheltuieli privind investițiile financiare cedate
  6641 Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate
  6642 Pierderi din investițiile pe termen scurt cedate
  6643 Pierderi aferente instrumentelor derivate
  66431 Pierderi privind operațiunile cu instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării
  66432 Pierderi privind contabilitatea de acoperire
  66433 Cheltuieli cu dobânzile aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii
  665 Cheltuieli din diferențe de curs valutar
  6651 Diferențe nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută*14) Notă
  ──────────
  *14) În acest cont nu se înregistrează diferențele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiția netă într-o operațiune străină.
  ──────────

  6652 Diferențele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiția netă într-o operațiune din străinătate
  666 Cheltuieli privind dobânzile
  667 Cheltuieli privind sconturile acordate
  668 Alte cheltuieli financiare
  6682 Cheltuieli cu amânarea plății peste termenele normale de creditare
  6688 Alte cheltuieli financiare
  68 CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ȘI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE
  681 Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere
  6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor, a investițiilor imobiliare și a activelor biologice evaluate la cost
  6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
  68121 Cheltuieli cu provizioane pentru beneficiile angajaților
  68122 Cheltuieli cu provizioane pentru beneficii ale angajaților sub forma absențelor compensate pe termen scurt
  68123 Cheltuieli cu provizioane pentru participarea angajaților la profit și prime de plătit
  68124 Cheltuieli cu provizioane pentru pensii și alte obligații similare
  68125 Cheltuieli cu provizioane pentru alte beneficii postangajare
  68126 Cheltuieli cu provizioane pentru beneficii ale angajaților la terminarea contractului de muncă
  68127 Cheltuieli cu provizioane pentru litigii
  68128 Cheltuieli cu provizioane pentru restructurare
  68129 Cheltuieli cu alte provizioane
  6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor, a investițiilor imobiliare și a activelor biologice evaluate la cost
  6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor curente
  6816 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor necorporale cu durată de viață utilă nedeterminată
  6817 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea fondului comercial
  686 Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierderea de valoare
  6861 Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor
  6863 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
  6864 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor curente
  6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligațiunilor și a altor datorii
  69 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ȘI ALTE IMPOZITE
  691 Cheltuieli cu impozitul pe profit curent
  692 Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat
  698 Cheltuieli cu impozitul pe venit și cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus
  CLASA 7 CONTURI DE VENITURI
  70 CIFRA DE AFACERI NETĂ
  704 Venituri din servicii prestate
  7041 Venituri din comisioane aferente tranzacțiilor cu valori mobiliare pe piața reglementată
  7042 Venituri din comisioane aferente tranzacțiilor cu valori mobiliare din cadrul sistemelor alternative de tranzacționare
  7043 Venituri din comisioane aferente tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate
  7044 Venituri din comisioane aferente prestărilor de servicii ale depozitarului central (entități de decontare, compensare, depozitare și registru)
  7045 Venituri din activități conexe
  7046 Alte venituri din comisioane, taxe reglementate pe piața de capital
  7047 Venituri din comisioane aferente vânzărilor/răscumpărărilor unităților de fond*15) Notă
  ──────────
  *15) Cont specific OPC care nu sunt constituite prin act constitutiv
  ──────────

  7048 Venituri din comisioane de administrare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare care nu sunt constituite prin act constitutiv
  7049 Alte venituri din servicii diverse prestate
  705 Venituri din studii și cercetări
  706 Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii
  708 Venituri din activități diverse
  71 VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXECUȚIE
  711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
  72 VENITURI DIN PRODUCȚIA DE IMOBILIZĂRI ȘI INVESTIȚII IMOBILIARE
  721 Venituri din producția de imobilizări necorporale
  722 Venituri din producția de imobilizări corporale
  725 Venituri din producția de investiții imobiliare
  74 VENITURI DIN SUBVENȚII DE EXPLOATARE
  741 Venituri din subvenții de exploatare
  7411 Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri*16) Notă
  ──────────
  *16) Acest cont se ia în calcul la determinarea cifrei de afaceri
  ──────────

  7412 Venituri din subvenții de exploatare pentru materiale consumabile
  7413 Venituri din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli externe
  7414 Venituri din subvenții de exploatare pentru plata personalului
  7415 Venituri din subvenții de exploatare pentru asigurări și protecție socială
  7416 Venituri din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare
  7417 Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare
  7418 Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată
  7419 Venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri
  75 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE
  753 Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării
  7531 Câștiguri din evaluarea activelor deținute în vederea vânzării
  7532 Venituri din cedarea activelor deținute în vederea vânzării
  754 Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși
  755 Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale
  7551 Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale
  7552 Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale
  756 Venituri din investiții imobiliare
  7561 Câștiguri din evaluarea la valoarea justă a investițiilor imobiliare
  7562 Venituri din cedarea investițiilor imobiliare
  757 Venituri din active biologice și produsele agricole
  7571 Câștiguri din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice
  7572 Câștiguri din evaluarea la valoarea justă a produselor agricole
  7573 Venituri din cedarea activelor biologice
  758 Alte venituri din exploatare
  7581 Venituri din despăgubiri, amenzi și penalități
  7582 Venituri din donații primite
  7583 Venituri din vânzarea imobilizărilor necorporale și corporale și alte operațiuni de capital
  7584 Venituri din subvenții pentru investiții
  7585 Venituri din evaluarea la valoarea justă a datoriilor decontate în cadrul unei tranzacții cu plată pe baza de acțiuni cu decontare în numerar
  7587 Câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase
  7588 Alte venituri din exploatare
  76 VENITURI FINANCIARE
  761 Venituri din imobilizări financiare și investiții financiare pe termen scurt
  7611 Venituri din acțiuni deținute la filiale
  7612 Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun
  7615 Venituri din investiții financiare pe termen scurt
  7616 Venituri din alte instrumente financiare
  7617 Venituri din alte imobilizări financiare
  762 Venituri din operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare
  7621 Câștiguri aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării
  7622 Câștiguri aferente activelor și datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
  7623 Venituri aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării
  7628 Alte venituri
  763 Venituri din operațiunile cu instrumente derivate
  7631 Câștiguri privind operațiunile cu instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării
  7632 Câștiguri privind contabilitatea de acoperire
  7633 Venituri din dobânzi aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rata a dobânzii
  764 Venituri din investiții financiare cedate
  7641 Venituri din imobilizări financiare cedate
  7642 Câștiguri din investiții pe termen scurt cedate
  7643 Venituri din cedarea filialelor dobândite exclusiv cu intenția de a fi revândute
  765 Venituri din diferențe de curs valutar
  766 Venituri din dobânzi
  767 Venituri din sconturi obținute
  768 Alte venituri financiare
  7682 Venituri din amânarea încasării peste termenele normale de creditare
  7688 Alte venituri financiare
  78 VENITURI DIN PROVIZIOANE ȘI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
  781 Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare
  7812 Venituri din provizioane
  78121 Venituri din provizioane pentru beneficiile angajaților
  78122 Venituri din provizioane pentru beneficii ale angajaților sub forma absențelor compensate pe termen scurt
  78123 Venituri din provizioane pentru participarea angajaților la profit și prime de plătit
  78124 Venituri din provizioane pentru pensii și alte obligații similare
  78125 Venituri din provizioane pentru alte beneficii postangajare
  78126 Venituri din provizioane pentru beneficii ale angajaților la terminarea contractului de muncă
  78127 Venituri din provizioane pentru litigii
  78128 Venituri din provizioane pentru restructurare
  78129 Venituri din alte provizioane
  7813 Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor, a investițiilor imobiliare și a activelor biologice evaluate la cost
  7814 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor curente
  7816 Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale cu durată de viață utilă nedeterminată
  786 Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare
  7863 Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
  7864 Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor curente
  79 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT
  792 Venituri din impozitul pe profit amânat
  CLASA 8 CONTURI SPECIALE
  80 CONTURI ÎN AFARA BILANȚULUI
  801 Angajamente acordate
  8011 Giruri și garanții acordate
  80111 Garanții de rambursare a creditelor acordate de bănci
  80112 Gajul cărții de bursă
  8018 Alte angajamente acordate
  802 Angajamente primite
  8021 Giruri și garanții primite
  80211 Garanții primite de la clienți
  80212 Gajul cărții de bursă
  8028 Alte angajamente primite
  803 Alte conturi în afara bilanțului
  8031 Imobilizări corporale luate cu chirie
  8032 Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare
  8033 Valori materiale primite în păstrare sau custodie
  8034 Debitori scoși din activ, urmăriți în continuare
  8035 Debitori din amenzi și penalizări pretinse
  8036 Redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate
  8037 Efecte scontate neajunse la scadență
  8038 Alte valori în afara bilanțului
  8039 Stocuri de natura altor materiale date în folosință
  805 Dobânzi aferente contractelor de leasing și altor contracte asimilate, neajunse la scadență
  8051 Dobânzi de plătit
  8052 Dobânzi de încasat*17) Notă
  ──────────
  *17) Acest cont se utilizează de către entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing
  ──────────

  807 Active contingente
  808 Datorii contingente
  82 CONTURI ÎN AFARA BILANȚULUI PRIVIND OPERAȚIUNI DE TRANZACȚIONARE
  821 Operațiuni privind tranzacțiile în devize
  8211 Depozite temporare - în devize primite în custodie de la clienți nerezidenți
  8212 Dobânzi primite la depozite temporare - în devize primite în custodie de la clienți nerezidenți
  822 Operațiuni privind tranzacțiile în lei
  8221 Depozite temporare - în lei primite în custodie de la clienți nerezidenți
  8222 Dobânzi primite la depozite temporare - în lei primite în custodie de la clienți nerezidenți
  823 Devize ale clienților vândute și neîncasate în lei
  824 Lei ai clienților vânduți și neîncasați în devize
  825 Capital în devize
  84 CONTURI DE EVIDENȚĂ PRIVIND TRANZACȚIILE ÎN DEVIZE PENTRU CLIENȚII CE AU CUSTODE O BANCĂ
  841 Clienți creditori în afara bilanțului
  8419 Clienți creditori ce au custode o bancă
  84191 Clienți creditori din tranzacții ce au custode o bancă
  844 Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate în afara bilanțului
  8446 Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate pentru clienți ce au custode o bancă
  84462 Impozitul pe profit persoane juridice nerezidente din tranzacții privind clienții ce au custode o bancă
  846 Debitori, creditori diverși în afara bilanțului
  8461 Debitori diverși ce au custode o bancă
  84611 Debitori diverși din tranzacții pe piața reglementată ce au custode o bancă
  84612 Debitori diverși din tranzacții în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare ce au custode o bancă
  8462 Creditori diverși ce au custode o bancă
  84621 Creditori diverși din tranzacții pe piața reglementată ce au custode o bancă
  84622 Creditori diverși din tranzacții în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare ce au custode o bancă
  85 ALTE ELEMENTE DE EVIDENȚĂ ȘI CALCUL SPECIFICE PIEȚEI DE CAPITAL
  851 Valoarea tranzacțiilor privind vânzările de valori mobiliare asupra cărora se calculează impozitul pe venit sau pe profit reținut la sursă
  8511 Valoarea tranzacțiilor (diferența) privind vânzările de valori mobiliare asupra cărora se calculează impozitul pe venit persoane fizice
  8512 Valoarea tranzacțiilor (diferența) privind vânzările de valori mobiliare asupra cărora se calculează impozitul pe profit persoane juridice nerezidente
  89 BILANȚ
  891 Bilanț de deschidere
  892 Bilanț de închidere


  Capitolul VI Funcțiunea conturilor*18) Notă
  ──────────
  *18) Funcțiunea conturilor nu este limitativă
  ──────────

  CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI, PROVIZIOANE, ÎMPRUMUTURI ȘI DATORII ASIMILATE
  Din clasa 1 - "Conturi de capitaluri, provizioane, împrumuturi și datorii asimilate" fac parte următoarele grupe:
  10 "Capital și rezerve"
  11 "Rezultatul reportat"
  12 "Rezultatul exercițiului financiar"
  14 "Câștiguri sau pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii"
  15 "Provizioane"
  16 "Împrumuturi și datorii asimilate"
  Grupa 10 "Capital și rezerve"
  Din grupa 10 "Capital și rezerve", fac parte conturile:
  101 "Capital"
  102 "Elemente asimilate capitalului"
  103 "Alte elemente de capitaluri proprii"
  104 "Prime de capital"
  105 "Rezerve din reevaluare"
  106 "Rezerve"
  107 "Diferențe de curs valutar din conversie"
  108 "Interese care nu controlează"
  109 "Acțiuni proprii"
  Contul 101 "Capital"
  Cu ajutorul acestui cont se ține evidența capitalului subscris, vărsat și nevărsat, în natură și/sau numerar de către acționarii sau asociații unei entități, precum și a majorării sau a reducerii capitalului, potrivit legii.
  Soldul contului reprezintă capitalul subscris vărsat/nevărsat.
  Contul 1017 "Capital privind unitățile de fond", cu ajutorul căruia se ține evidența capitalului investit (se utilizează în activitatea specifică a organismelor de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv)
  Contul 102 "Elemente asimilate capitalului"
  Cu ajutorul acestui cont se ține evidența altor elemente asimilate capitalului, precum și a ajustărilor efectuate asupra capitalului social, respectiv:
  Contul 1021 "Capital subscris reprezentând datorii financiare", cu ajutorul căruia sunt evidențiate acțiunile ce reprezintă, din punct de vedere al IFRS, datorii financiare.
  Contul 1022 "Ajustări ale capitalului social", cu ajutorul căruia sunt evidențiate valorile ajustărilor aferente capitalului social, ce provin, în principal din:
  (i) ajustări ale capitalului social cu sumele reprezentând diferențe din reevaluări ale imobilizărilor corporale, ce anterior au fost incluse în cadrul Capitalului social și care trebuie să fie înregistrate ca diferențe din reevaluare (cu excepția surplusului din evaluare care este realizat),
  (ii) diferențe din ajustarea la inflație, aferente capitalului social.
  Contul 103 "Alte elemente de capitaluri proprii"
  Cu ajutorul acestui cont se ține evidența altor elemente de capitaluri proprii, respectiv:
  Contul 1031 "Beneficii acordate angajaților sub forma instrumentelor de capitaluri proprii", cu ajutorul căruia sunt evidențiate valorile instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajaților în cadrul unei tranzacții cu plata în acțiuni și a diferenței dintre valoarea de piață a instrumentelor de capitaluri proprii și suma plătită de către angajați în cadrul unei tranzacții cu plata pe bază de acțiuni.
  Contul 1032 "Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse", cu ajutorul căruia se evidențiază componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse.
  Contul 1033 "Diferențe de curs valutar în relație cu investiția netă într-o operațiune din străinătate", cu ajutorul căruia sunt evidențiate
  (iii) diferențele de curs valutar ce au fost recunoscute inițial în alte elemente ale rezultatului global și reclasificate din capitaluri proprii în rezultatul perioadei, la cedarea investiției nete;
  (iv) ajustările cumulate legate de conversie, aferente activelor imobilizate (sau grupurilor destinate cedării) clasificate ca fiind deținute în vederea vânzării, recunoscute în alte elemente ale rezultatului global.
  Contul 1034 "Impozit pe profit curent și impozit pe profit amânat recunoscute în capitaluri proprii", cu ajutorul căruia se evidențiază impozitul pe profit curent și impozitul pe profit amânat recunoscute în alte elemente ale rezultatului global, definite astfel potrivit prevederilor IFRS.
  Contul 1035 "Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării", cu ajutorul căruia sunt evidențiate diferențele rezultate din evaluarea activelor financiare deținute în vederea vânzării.
  Contul 1036 "Diferențe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, clasificate în categoria celor disponibile în vederea vânzării", cu ajutorul căruia sunt evidențiate diferențele de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, clasificate în categoria celor disponibile în vederea vânzării.
  Contul 1037 "Diferențe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea eficientă)", cu ajutorul căruia sunt evidențiate diferențele din evaluarea instrumentelor de acoperire a fluxurilor de trezorerie ce reprezintă partea eficientă a acestora.
  Contul 1038 "Alte elemente de capitaluri proprii", cu ajutorul căruia sunt evidențiate alte elemente de capitaluri proprii, inclusiv diferențele dintre valoarea justă a activelor achiziționate în cazul unei tranzacții cu plata pe bază de acțiuni cu decontare în acțiuni, contabilizată potrivit IFRS, și valoarea contabilă a respectivelor instrumente de capitaluri proprii.
  Contul 104 "Prime de capital", cu ajutorul căruia se ține evidența primelor de emisiune, de fuziune/divizare, de aport și de conversie a obligațiunilor în acțiuni, precum și a altor prime.
  Contul 1045 "Prime de emisiune aferente unităților de fond", cu ajutorul căruia se ține evidența primelor de emisiune aferente unităților de fond, precum și pierderea/câștigul lunară/lunar realizată/realizat de fondul de investiții.
  Contul 105 "Rezerve din reevaluare", cu ajutorul căruia sunt evidențiate rezervele din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale.
  Contul 106 "Rezerve", cu ajutorul căruia sunt evidențiate rezervele de capital constituite.
  Contul 107 "Diferențe de curs valutar din conversie", cu ajutorul căruia sunt evidențiate diferențele de curs valutar rezultate din conversia unei operațiuni din străinătate cuprinse în consolidare, precum și diferențele de curs valutar rezultate din conversia valorilor incluse în situațiile financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională, potrivit IFRS.
  Contul 108 "Interese care nu controlează", se utilizează în cazul situațiilor financiare anuale consolidate, cu ajutorul căruia se evidențiază interesele care nu controlează, rezultate la consolidarea filialelor prin metoda integrării globale.
  Contul 109 "Acțiuni proprii", cu ajutorul căruia sunt evidențiate acțiunile proprii, răscumpărate în conformitate cu prevederile legale.
  Grupa 11 "Rezultatul reportat"
  Din grupa 11 "Rezultatul reportat", fac parte conturile:
  117 "Rezultatul reportat, cu excepția rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29"
  118 "Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29"
  Contul 117 "Rezultatul reportat, cu excepția rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29", cu ajutorul căruia se evidențiază rezultatul sau partea din rezultatul exercițiului precedent a căror repartizare a fost amânată de către adunarea generală a acționarilor (nerepartizat), pierderea neacoperită, rezultatul provenit din retratare, rezultatul provenit din modificări de politici contabile și din corectarea erorilor contabile, precum și surplusul reprezentând câștigul realizat din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale.
  Soldul debitor al contului reprezintă pierderea neacoperită, iar soldul creditor al contului reprezintă profitul nerepartizat.
  Contul 118 "Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29", cu ajutorul căruia se ține evidența rezultatului reportat provenit din ajustările rezultate din aplicarea IAS 29 ca urmare a implementării IFRS, evidențiate distinct pentru fiecare element ce a făcut obiectul unor astfel de ajustări.
  Grupa 12 "Rezultatul exercițiului financiar"
  Din grupa 12 "Rezultatul exercițiului financiar", fac parte conturile:
  121 "Profit sau pierdere"
  129 "Repartizarea profitului"
  Contul 121 "Profit sau pierdere", cu ajutorul căruia se evidențiază profitul sau pierderea realizate în cursul exercițiului financiar curent.
  În creditul contului se înregistrează soldul creditor al conturilor de venituri și pierderea contabilă realizată în exercițiul financiar încheiat, transferată la începutul exercițiului financiar următor asupra rezultatului reportat.
  În debitul contului se înregistrează soldul debitor al conturilor de cheltuieli și profitul contabil realizat în exercițiul financiar încheiat, transferat la începutul exercițiului financiar următor asupra rezultatului reportat.
  Soldul creditor reprezintă profitul realizat, iar soldul debitor, pierderea realizată.
  Organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, evidențiază în acest cont inclusiv creșterea și descreșterea valorii unității de fond.
  Contul 129 "Repartizarea profitului", cu ajutorul căruia se evidențiază repartizarea profitului realizat în exercițiul financiar curent și repartizat, potrivit legii.
  În debitul contului sunt înregistrate rezervele constituite în conformitate cu prevederile legale, din profitul realizat în exercițiul financiar curent.
  În creditul contului se înregistrează profitul net realizat în exercițiul financiar încheiat, care a fost repartizat la rezerve conform cu prevederile legale.
  Soldul contului reprezintă profitul repartizat aferent exercițiului financiar încheiat.
  Grupa 14 "Câștiguri sau pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii"
  Din grupa 14 "Câștiguri sau pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii", fac parte conturile:
  141 "Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii"
  149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii"
  Contul 141 "Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii", cu ajutorul căruia sunt evidențiate câștigurile legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.
  În creditul contului sunt înregistrate diferențele rezultate din vânzarea și anularea instrumentelor de capitaluri proprii.
  În debitul contului sunt înregistrate câștigurile legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, transferate la rezerve.
  Soldul creditor al contului reprezintă câștigurile legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.
  Contul 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii", cu ajutorul căruia sunt evidențiate pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.
  În debitul contului sunt înregistrate cheltuielile legate de emiterea și răscumpărarea instrumentelor de capitaluri proprii, inclusiv diferențele nefavorabile ce rezultă din vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.
  În creditul contului sunt înregistrate pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit șaua anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezerve sau rezultatul reportat.
  Soldul debitor al contului reprezintă pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.
  Grupa 15 "Provizioane"
  Din grupa "Provizioane" face parte:
  Contul 151 "Provizioane", cu ajutorul căruia sunt evidențiate provizioanele pentru litigii, garanții acordate clienților, dezafectarea imobilizărilor corporale și alte acțiuni similare legate de acestea, restructurare, beneficiile angajaților și alte obligații similare.
  În creditul contului sunt înregistrate valorile reprezentând constituirea sau majorarea provizioanelor.
  În debitul contului sunt înregistrate valorile reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor.
  Soldul contului reprezintă provizioanele constituite.
  Grupa 16 "Împrumuturi și datorii asimilate"
  Din grupa 16 "Împrumuturi și datorii asimilate", fac parte conturile:
  161 "Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni"
  162 "Credite bancare pe termen lung"
  166 "Datorii care privesc imobilizările financiare"
  167 "Alte împrumuturi și datorii asimilate"
  168 "Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate"
  169 "Prime privind rambursarea obligațiunilor și a altor datorii"
  Soldul creditor al acestor conturi reprezintă împrumuturile și datoriile nerambursate.
  Contul 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni", cu ajutorul căruia se evidențiază împrumuturile din emisiuni de obligațiuni.
  Contul 162 "Credite bancare pe termen lung", cu ajutorul căruia sunt evidențiate creditele bancare pe termen lung primite de entitate.
  Contul 166 "Datorii care privesc imobilizările financiare", cu ajutorul căruia sunt evidențiate datoriile entității față de entitățile din grup, respectiv față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun.
  Contul 167 "Alte împrumuturi și datorii asimilate", cu ajutorul căruia sunt evidențiate alte împrumuturi și datorii asimilate cum ar fi: depozite, garanții primite și alte datorii asimilate.
  Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate", cu ajutorul căruia sunt evidențiate dobânzile datorate aferente împrumuturilor din emisiunea de obligațiuni, creditelor bancare pe termen lung, datoriilor față de entitățile din grup, respectiv față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun, precum și celor aferente altor împrumuturi și datorii asimilate.
  Contul 169 "Prime privind rambursarea obligațiunilor și a altor datorii", cu ajutorul căruia sunt evidențiate primele de rambursare reprezentând diferența dintre valoarea de emisiune și valoarea de rambursare a obligațiunilor și a altor datorii, pe de o parte, și valoarea inițială a acestora, pe de altă parte.
  În debitul contului sunt înregistrate valorile primelor de emisiune aferente împrumuturilor din emisiunea de obligațiuni și altor datorii.
  În creditul contului se înregistrează valoarea primelor de rambursare a obligațiunilor și a altor datorii, amortizate.
  Soldul contului reprezintă valoarea primelor privind rambursarea obligațiunilor și a altor datorii, neamortizate.

  CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZĂRI, INVESTIȚII IMOBILIARE ȘI ACTIVE BIOLOGICE
  Din clasa 2 "Conturi de imobilizări, investiții imobiliare și active biologice", fac parte grupele:
  20 "Imobilizări necorporale"
  21 "Imobilizări corporale"
  22 "Imobilizări corporale în curs de aprovizionare"
  23 "Imobilizări și investiții imobiliare în curs de execuție"
  24 "Active biologice"
  26 "Imobilizări financiare"
  28 "Amortizări privind imobilizările, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost"
  29 "Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizărilor și investițiilor imobiliare și a activelor biologice evaluate la cost"
  Grupa 20 "Imobilizări necorporale"
  Din grupa 20 "Imobilizări necorporale", fac parte conturile:
  203 "Cheltuieli de dezvoltare"
  205 "Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare"
  207 "Fond comercial"
  208 "Alte imobilizări necorporale"
  În debitul conturilor de imobilizări necorporale se înregistrează intrări și creșteri de valoare ale acestora.
  În creditul conturilor de imobilizări necorporale se înregistrează ieșiri și descreșteri de valoare ale acestora.
  Soldul conturilor reprezintă imobilizările necorporale existente.
  Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare", cu ajutorul căruia sunt evidențiate imobilizările de natura cheltuielilor de dezvoltare, recunoscute ca imobilizări necorporale.
  Contul 205 "Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare", cu ajutorul căruia sunt evidențiate concesiunile recunoscute ca imobilizări necorporale, brevetele, licențele, mărcile comerciale, precum și alte drepturi și active similare aportate, achiziționate sau dobândite pe alte căi.
  Contul 207 "Fond comercial", cu ajutorul căruia se evidențiază fondul comercial care apare în situațiile financiare anuale consolidate, respectiv în situațiile financiare anuale individuale, recunoscute potrivit IFRS.
  Contul 208 "Alte imobilizări necorporale", cu ajutorul căruia sunt evidențiate programele informatice create de entitate sau achiziționate de la terți, precum și a altor imobilizări necorporale, recunoscute potrivit IFRS.
  Grupa 21 "Imobilizări corporale"
  Din grupa 21 "Imobilizări corporale", fac parte conturile:
  211 "Terenuri și amenajări de terenuri"
  212 "Construcții"
  213 "Instalații tehnice și mijloace de transport"
  214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale"
  215 "Investiții imobiliare"
  În debitul conturilor de imobilizări corporale și investiții imobiliare se înregistrează intrări și creșteri de valoare ale acestora.
  În creditul conturilor de imobilizări corporale și investiții imobiliare se înregistrează ieșiri și descreșteri de valoare ale acestora.
  Soldul conturilor reprezintă imobilizările corporale și investiții imobiliare existente.
  Contul 211 "Terenuri și amenajări de terenuri", cu ajutorul căruia sunt evidențiate terenurile și amenajările de terenuri.
  Contul 212 "Construcții", cu ajutorul căruia se ține evidența existenței și mișcării construcțiilor.
  Contul 213 "Instalații tehnice și mijloace de transport", cu ajutorul căruia se ține evidența existenței și mișcării instalațiilor tehnice și a mijloacelor de transport.
  Contul 214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale", cu ajutorul căruia se ține evidența existenței și mișcării mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active corporale.
  Contul 215 "Investiții imobiliare", cu ajutorul căruia se ține evidența existenței, mișcării și evaluării la valoarea justă a investițiilor imobiliare, încadrate în această categorie.
  Grupa 22 "Imobilizări corporale în curs de aprovizionare"
  Din grupa 22 "Imobilizări corporale în curs de aprovizionare", fac parte conturile:
  223 "Instalații tehnice și mijloace de transport în curs de aprovizionare"
  224 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale în curs de aprovizionare"
  Cu ajutorul acestor conturi se ține evidența imobilizărilor corporale achiziționate, pentru care s-au transferat riscurile și beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt în curs de aprovizionare.
  În debitul conturilor de imobilizări corporale în curs de aprovizionare se înregistrează valoarea imobilizărilor cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile și beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare.
  În creditul conturilor de imobilizări corporale în curs de aprovizionare se înregistrează valoarea imobilizărilor cumpărate, pentru care s-a încheiat procesul de aprovizionare.
  Soldul conturilor reprezintă valoarea imobilizărilor corporale cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile și beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare sunt în curs de aprovizionare.
  Contul 223 "Instalații tehnice și mijloace de transport în curs de aprovizionare", cu ajutorul căruia se ține evidența existenței și mișcării imobilizărilor corporale de natura instalațiilor tehnice și mijloacelor de transport în curs de aprovizionare.
  Contul 224 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale în curs de aprovizionare", cu ajutorul căruia se ține evidența existenței și mișcării imobilizărilor corporale de natura mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și altor active corporale în curs de aprovizionare.
  Grupa 23 "Imobilizări și investiții imobiliare în curs de execuție"
  Din grupa 23 "Imobilizări și investiții imobiliare în curs de execuție", fac parte conturile:
  231 "Imobilizări corporale în curs de execuție"
  235 "Investiții imobiliare în curs de execuție"
  În debitul conturilor se înregistrează intrările de imobilizări corporale și necorporale în curs de execuție.
  În creditul conturilor se înregistrează ieșirile de imobilizări corporale și necorporale în curs de execuție.
  Soldul debitor al acestor conturi reprezintă valoarea imobilizărilor corporale și necorporale în curs de execuție.
  Contul 231 "Imobilizări corporale în curs de execuție", cu ajutorul căruia sunt evidențiate imobilizările corporale în curs de execuție.
  Contul 235 "Investiții imobiliare în curs de execuție", cu ajutorul căruia sunt evidențiate investițiile imobiliare în curs de execuție, evaluate atât la cost, cât și la valoarea justă.
  Grupa 24 "Active biologice"
  Din grupa 24 "Active biologice", face parte:
  Contul 241 "Active biologice", cu ajutorul căruia sunt evidențiate intrările, ieșirile și existența activelor biologice.
  În debitul contului se înregistrează intrările și creșterile de valoare ale acestora.
  În creditul contului se înregistrează ieșirile și descreșterile de valoare ale acestora.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea activelor biologice existente.
  Grupa 26 "Imobilizări financiare"
  Din grupa 26 "Imobilizări financiare", fac parte conturile:
  261 "Acțiuni deținute la filiale"
  262 "Acțiuni deținute la entități asociate"
  263 "Acțiuni deținute la entități controlate în comun"
  264 "Titluri puse în echivalență"
  265 "Alte titluri imobilizate"
  267 "Creanțe imobilizate"
  269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare"
  În debitul conturilor de imobilizări financiare se înregistrează intrările și creșterile de valoare ale acestora.
  În creditul conturilor de imobilizări financiare se înregistrează ieșirile și descreșterile de valoare ale acestora.
  Soldul debitor al conturilor reprezintă valoarea imobilizărilor financiare existente.
  Contul 261 "Acțiuni deținute la filiale", cu ajutorul căruia sunt evidențiate acțiunile deținute la filiale, cum ar fi: titluri contabilizate la cost, titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, titluri disponibile în vederea vânzării.
  Contul 262 "Acțiuni deținute la entități asociate", cu ajutorul căruia sunt evidențiate acțiunile deținute la entități asociate, cum ar fi: titluri contabilizate la cost, titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, titluri disponibile în vederea vânzării.
  Contul 263 "Acțiuni deținute la entități controlate în comun", cu ajutorul căruia sunt evidențiate acțiunile deținute de entitate în capitalul entităților controlate în comun, cum ar fi: titluri contabilizate la cost, titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, titluri disponibile în vederea vânzării.
  Contul 264 "Titluri puse în echivalență", cu ajutorul căruia sunt evidențiate titlurile de participare evaluate la consolidare prin metoda punerii în echivalență.
  Contul 265 "Alte titluri imobilizate", cu ajutorul căruia sunt evidențiate alte titluri deținute pe o perioadă îndelungată în capitalul social al entităților, altele decât filialele și entitățile asociate.
  Contul 267 "Creanțe imobilizate", cu ajutorul căruia sunt evidențiate creanțele imobilizate sub forma împrumuturilor acordate pe termen lung altor entități și a altor creanțe imobilizate, cum ar fi: depozite, garanții și cauțiuni depuse la alte entități, precum și a obligațiunilor achiziționate cu ocazia emisiunilor de obligațiuni efectuate de terți, care urmează a fi deținute pe o perioadă mai mare de un an.
  Contul 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare", cu ajutorul căruia sunt evidențiate vărsămintele de efectuat cu ocazia achiziționării imobilizărilor financiare.
  În creditul contului se înregistrează sumele datorate pentru achiziționarea de imobilizări financiare.
  În debitul contului se înregistrează sumele plătite pentru imobilizări financiare.
  Soldul contului reprezintă sumele datorate pentru imobilizările financiare.
  Grupa 28 "Amortizări privind imobilizările, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost"
  Din grupa 28 "Amortizări privind imobilizările, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost", fac parte conturile:
  280 "Amortizări privind imobilizările necorporale"
  281 "Amortizări privind imobilizările corporale și investițiile imobiliare evaluate la cost"
  284 "Amortizarea activelor biologice evaluate la cost"
  În creditul conturilor de amortizări se înregistrează amortizarea suportată pe cheltuieli pentru imobilizările necorporale, corporale, precum și pentru investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost.
  În debitul conturilor de amortizări se înregistrează amortizarea derecunoscută pentru imobilizările necorporale, corporale, precum și pentru investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost.
  Soldul creditor al conturilor reprezintă amortizarea cumulată a imobilizărilor necorporale, corporale, precum și a investițiilor imobiliare și activelor biologice evaluate la cost.
  Contul 280 "Amortizări privind imobilizările necorporale", cu ajutorul căruia se evidențiază amortizarea imobilizărilor necorporale.
  Contul 281 "Amortizări privind imobilizările corporale și investițiile imobiliare evaluate la cost", cu ajutorul căruia se evidențiază amortizarea imobilizărilor corporale și a investițiilor imobiliare.
  Contul 284 "Amortizarea activelor biologice evaluate la cost", cu ajutorul căruia se evidențiază amortizarea activelor biologice evaluate la cost.
  Grupa 29 "Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizărilor și investițiilor imobiliare și a activelor biologice evaluate la cost"
  Din grupa 29 "Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizărilor și investițiilor imobiliare și a activelor biologice evaluate la cost", fac parte conturile:
  290 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale"
  291 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale și a investițiilor imobiliare evaluate la cost"
  293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuție"
  294 "Ajustări pentru deprecierea activelor biologice evaluate la cost"
  296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare"
  În creditul acestor conturi se înregistrează sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor, investițiilor imobiliare, investițiilor financiare și a activelor biologice evaluate la cost.
  În debitul acestor conturi se înregistrează sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor, investițiilor imobiliare, investițiilor financiare și a activelor biologice evaluate la cost.
  Soldul creditor al conturilor reprezintă valoarea ajustărilor aferente imobilizărilor, investițiilor imobiliare, investițiilor financiare și a activelor biologice evaluate la cost.
  Contul 290 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale", cu ajutorul căruia sunt evidențiate ajustările pentru deprecierea imobilizărilor necorporale evaluate la cost.
  Contul 291 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale și a investițiilor imobiliare evaluate la cost", cu ajutorul căruia sunt evidențiate ajustările pentru deprecierea imobilizărilor corporale și a investițiilor imobiliare evaluate la cost.
  Contul 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuție", cu ajutorul căruia sunt evidențiate ajustările pentru deprecierea imobilizărilor necorporale și corporale și a investițiilor imobiliare în curs de execuție evaluate la cost.
  Contul 294 "Ajustări pentru deprecierea activelor biologice evaluate la cost", cu ajutorul căruia sunt evidențiate ajustările pentru deprecierea activelor biologice evaluate la cost.
  Contul 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare", cu ajutorul căruia sunt evidențiate ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare.

  CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI, PRODUCȚIE ÎN CURS DE EXECUȚIE ȘI ACTIVE IMOBILIZATE DEȚINUTE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII
  Din clasa 3 "Conturi de stocuri și active imobilizate deținute în vederea vânzării", face parte grupa 30 "Stocuri de materiale", 31"Active imobilizate deținute în vederea vânzării, 32 "Stocuri în curs de aprovizionare", 33 "Producția în curs de execuție" și 39 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor ".
  Grupa 30 "Stocuri de materiale"
  Din grupa 30 "Stocuri de materiale", fac parte conturile:
  302 "Materiale consumabile"
  303 "Alte materiale"
  308 "Diferențe de preț la materiale"
  În debitul conturilor de materiale se înregistrează intrări și creșteri de valoare ale acestora.
  În creditul conturilor de materiale se înregistrează ieșiri și descreșteri de valoare ale acestora.
  Soldul debitor al conturilor de materiale reprezintă valoarea acestora, existente în stoc.
  Contul 302 "Materiale consumabile", cu ajutorul căruia sunt evidențiate existența și mișcările stocurilor de materiale consumabile, cum ar fi: materiale auxiliare, combustibili, ambalaje, piese de schimb și alte materiale consumabile.
  Contul 303 "Alte materiale", cu ajutorul căruia sunt evidențiate existența, mișcările altor materiale.
  Contul 308 "Diferențe de preț la materiale", cu ajutorul căruia sunt evidențiate diferențele (în plus sau nefavorabile, respectiv în minus sau favorabile) între prețul de înregistrare standard (prestabilit) și costul de achiziție, aferente materialelor consumabile și altor materiale.
  În debitul contului se înregistrează diferențele în plus sau nefavorabile aferente materialelor intrate în gestiune și a diferențelor în minus sau favorabile aferente materialelor ieșite din gestiune.
  În creditul contului se înregistrează diferențele în plus sau nefavorabile aferente materialelor ieșite din gestiune și a diferențelor în minus sau favorabile aferente materialelor achiziționate.
  Soldul contului reprezintă diferențele de preț aferente materialelor consumabile și altor materiale existente în stoc.
  Grupa 31"Active imobilizate deținute în vederea vânzării"
  Din grupa 31"Active imobilizate deținute în vederea vânzării", face parte:
  Contul 311 "Active imobilizate deținute în vederea vânzării", cu ajutorul căruia sunt evidențiate intrările, ieșirile și existența activelor imobilizate clasificate ca fiind deținute în vederea vânzării, precum și a activelor incluse în grupurile destinate cedării, clasificate ca fiind deținute în vederea vânzării, potrivit IFRS.
  În debitul contului se înregistrează intrările și creșterile de valoare ale acestora.
  În creditul contului se înregistrează ieșirile și descreșterile de valoare ale acestora.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea imobilizărilor deținute în vederea vânzării.
  Grupa 32 "Stocuri în curs de aprovizionare"
  Din grupa 32 "Stocuri în curs de aprovizionare" fac parte conturile:
  322 "Materiale consumabile în curs de aprovizionare"
  323 "Alte materiale în curs de aprovizionare"
  Contul 322 "Materiale consumabile în curs de aprovizionare", cu ajutorul căruia se ține evidența existenței și mișcării stocurilor de materiale consumabile în curs de aprovizionare.
  Contul 323 "Alte materiale în curs de aprovizionare", cu ajutorul căruia se ține evidența existenței și mișcării stocurilor de alte materiale în curs de aprovizionare.
  Grupa 33 "Producția în curs de execuție"
  Din grupa 33 "Producția în curs de execuție" face parte:
  Contul 332 "Servicii în curs de execuție", cu ajutorul căruia se ține serviciilor în curs de execuție existente la sfârșitul perioadei. Soldul contului reprezintă valoarea la cost de producție serviciilor în curs de execuție la sfârșitul perioadei.
  Grupa 35 "Stocuri aflate la terți"
  Din grupa 35 "Stocuri aflate la terți", face parte:
  Contul 351 "Materiale aflate la terți", cu ajutorul căruia sunt evidențiate existența și mișcarea stocurilor de materiale consumabile și alte materiale trimise la terți, pentru prelucrare sau în custodie.
  În debitul contului se înregistrează intrări și creșteri de valoare ale materialelor aflate la terți.
  În creditul contului se înregistrează ieșiri și descreșteri de valoare ale materialelor aflate la terți.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea stocurilor (materialelor) aflate la terți.
  Grupa 39 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor "
  Din grupa 39 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor ", fac parte conturile:
  392 "Ajustări pentru deprecierea materialelor",
  394 "Ajustări pentru deprecierea serviciilor",
  395 "Ajustări pentru deprecierea materialelor aflate la terți",
  cu ajutorul cărora se evidențiază constituirea, de regulă, la sfârșitul exercițiului financiar, a ajustărilor pentru deprecierea stocurilor de materiale consumabile și alte materiale, serviciilor în curs de execuție, precum și a suplimentării, diminuării sau anulării acestora, potrivit politicilor adoptate de entitate.
  În creditul conturilor se înregistrează valoarea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor, constituite sau suplimentate, pe feluri de ajustări.
  În debitul conturilor se înregistrează sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor.
  Soldul creditor al conturilor reprezintă valoarea ajustărilor constituite, la sfârșitul perioadei.

  CLASA 4 - CONTURI DE TERȚI
  Din clasa 4 "Conturi de terți", fac parte următoarele grupe de conturi:
  40 "Furnizori și conturi asimilate"
  41 "Clienți și conturi asimilate"
  42 "Personal și conturi asimilate"
  43 "Asigurări sociale, protecția socială și conturi asimilate"
  44 "Bugetul statului, fonduri speciale și conturi asimilate"
  45 "Grup și acționari/asociați"
  46 "Debitori diverși, creditori diverși și decontări cu instrumente derivate"
  47 "Conturi de subvenții, regularizare și asimilate"
  48 "Decontări în cadrul unității"
  49 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor"
  Grupa 40 "Furnizori și conturi asimilate"
  Din grupa 40 "Furnizori și conturi asimilate", fac parte conturile:
  401 "Furnizori"
  403 "Efecte de plătit"
  404 "Furnizori de imobilizări"
  405 "Efecte de plătit pentru imobilizări"
  406 "Datorii din operațiuni de leasing financiar"
  408 "Furnizori - facturi nesosite"
  409 "Furnizori - debitori"
  Contul 401 "Furnizori", cu ajutorul căruia sunt evidențiate datoriile și decontările în relațiile cu furnizorii de bunuri și servicii, lucrări executate sau servicii prestate, alții decât entitățile din grup, entitățile asociate și entitățile controlate în comun.
  În creditul contului se înregistrează obligația entității față de furnizori pentru valoarea bunurilor achiziționate sau a serviciilor prestate.
  În debitul contului se înregistrează decontarea obligației față de furnizori.
  Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate furnizorilor.
  Contul 403 "Efecte de plătit" cu ajutorul căruia sunt evidențiate obligațiile de plătit către furnizori pe bază de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie etc.).
  În creditul contului se înregistrează valoarea acceptată a efectelor comerciale de plătit.
  În debitul contului se înregistrează plățile efectuate la scadență pe bază de efecte comerciale.
  Soldul creditor al acestor conturi reprezintă valoarea efectelor comerciale de plătit.
  Contul 404 "Furnizori de imobilizări", cu ajutorul căruia sunt evidențiate datoriile și decontările în relațiile cu furnizorii de imobilizări corporale sau necorporale.
  În creditul contului se înregistrează obligația entității față de furnizorii de imobilizări pentru valoarea bunurilor achiziționate sau a serviciilor prestate.
  În debitul contului se înregistrează decontarea obligației față de furnizorii de imobilizări.
  Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate furnizorilor de imobilizări.
  Contul 405 "Efecte de plătit pentru imobilizări", cu ajutorul căruia sunt evidențiate obligațiile de plată către furnizorii de imobilizări pe bază de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie etc.).
  În creditul conturilor se înregistrează valoarea acceptată a efectelor comerciale de plătit.
  În debitul conturilor se înregistrează plățile efectuate la scadență pe bază de efecte comerciale.
  Soldul creditor al acestor conturi reprezintă valoarea efectelor comerciale de plătit.
  Contul 406 "Datorii din operațiuni de leasing financiar", cu ajutorul căruia sunt evidențiate datoriile și decontările în relația cu locatorul din cadrul contractului de leasing financiar.
  În creditul contului se înregistrează valoarea ratelor de achitat locatorului, inclusiv dobânda aferentă.
  În debitul contului se înregistrează plățile efectuate către locator.
  Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate locatorului.
  Contul 408 "Furnizori - facturi nesosite", cu ajutorul căruia sunt evidențiate decontările cu furnizorii pentru aprovizionările de bunuri și prestările de servicii, pentru care nu s-au primit facturi.
  În creditul contului se înregistrează valoarea bunurilor aprovizionate sau a serviciilor prestate de către furnizori, precum și a altor datorii către aceștia.
  În debitul contului se înregistrează valoarea facturilor sosite.
  Soldul contului reprezintă sumele datorate furnizorilor pentru care nu s-au primit facturi.
  Contul 409 "Furnizori - debitori", cu ajutorul căruia sunt evidențiate avansurile acordate furnizorilor pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor sau pentru prestări de servicii, precum și de natura imobilizărilor corporale și necorporale.
  În debitul contului se înregistrează valoarea avansurilor facturate furnizorilor.
  În creditul contului se înregistrează valoarea avansurilor decontate furnizorilor, cu ocazia regularizării plăților cu aceștia.
  Soldul contului reprezintă avansuri acordate furnizorilor, nedecontate.
  Grupa 41 "Clienți și conturi asimilate"
  Din grupa 41 "Clienți și conturi asimilate", fac parte conturile:
  411 "Clienți"
  413 "Efecte de primit de la clienți"
  418 "Clienți - facturi de întocmit"
  419 "Clienți - creditori"
  Contul 411 "Clienți", cu ajutorul căruia sunt evidențiate creanțele și decontările în relație cu clienții interni și externi, inclusiv a clienților incerți, rău platnici, dubioși sau aflați în litigiu.
  În debitul contului se înregistrează valoarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate de entitate, precum și comisioanele aferente tranzacțiilor (vânzare/cumpărare de valori mobiliare).
  În creditul contului se înregistrează decontarea sumelor de încasat de la clienți.
  Soldul contului reprezintă sumele de încasat de la clienți.
  Contul 413 "Efecte de primit de la clienți", cu ajutorul căruia sunt evidențiate creanțele de încasat, pe bază de efecte comerciale.
  În debitul contului se înregistrează sumele datorate (de încasat) de clienți, reprezentând valoarea efectelor comerciale acceptate.
  În creditul contului se înregistrează efecte comerciale primite de la clienți. Soldul contului reprezintă valoarea efectelor comerciale de primit.
  Contul 418 "Clienți - facturi de întocmit", cu ajutorul căruia sunt evidențiate livrările de bunuri sau prestările de servicii, inclusiv, după caz, taxa pe valoarea adăugată, pentru care nu s-au întocmit facturi. În debitul contului se înregistrează valoarea livrărilor de bunuri sau a serviciilor prestate către clienți, pentru care nu s-au întocmit facturi, inclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă, precum și a altor creanțe față de aceștia.
  În creditul contului se înregistrează valoarea facturilor întocmite.
  Soldul contului reprezintă valoarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de entitate, pentru care nu s-au întocmit facturi.
  Contul 419 "Clienți - creditori", cu ajutorul căruia sunt evidențiate avansurile încasate de la clienți.
  În creditul contului se înregistrează sumele facturate clienților reprezentând avansuri pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii.
  În debitul contului se înregistrează decontarea avansurilor încasate de la clienți.
  Soldul contului reprezintă sumele datorate clienților - creditori
  Grupa 42 "Personal și conturi asimilate"
  Din grupa 42 "Personal și conturi asimilate", fac parte conturile:
  421 "Personal - salarii datorate"
  422 "Alte beneficii datorate angajaților, cu excepția beneficiilor pe termen scurt
  423 "Personal - ajutoare materiale datorate"
  424 "Prime reprezentând participarea personalului la profit"
  425 "Avansuri acordate personalului"
  426 "Drepturi de personal neridicate"
  427 "Rețineri din salarii datorate terților"
  428 "Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul"
  În creditul conturilor se înregistrează valoarea drepturilor salariale și a altor datorii cuvenite personalului.
  În debitul conturilor se înregistrează sumele achitate personalului, precum și reținerile din salarii reprezentând avansuri acordate personalului, sume opozabile salariaților datorate terților, contribuțiile sociale și alte rețineri datorate.
  Soldul conturilor reprezintă sumele acordate și neachitate personalului de natura drepturilor salariale, ajutoarelor sociale, primelor din profit, sumelor reținute și neachitate terților.
  Contul 421 "Personal - salarii datorate", cu ajutorul căruia se evidențiază decontările cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia în bani sau în natură, inclusiv a sporurilor, adaosurilor și premiilor achitate din fondul de salarii etc.
  Contul 422 "Alte beneficii datorate angajaților, cu excepția beneficiilor pe termen scurt", cu ajutorul căruia sunt evidențiate beneficiile datorate angajaților sub formă de: pensii, asigurări de viață post-angajare și asistență medicală post-angajare, alte beneficii pe termen lung, precum și beneficii pentru terminarea contractului de muncă.
  Contul 423 "Personal - ajutoare materiale datorate", cu ajutorul căruia sunt evidențiate ajutoarele de boală pentru incapacitate temporară de muncă, a celor pentru îngrijirea copilului, a ajutoarelor de deces și a altor ajutoare acordate.
  Contul 424 "Prime reprezentând participarea personalului la profit", cu ajutorul căruia sunt evidențiate primele (stimulentele) acordate personalului din profitul realizat, reprezentând participarea personalului la profit.
  Contul 425 "Avansuri acordate personalului", cu ajutorul căruia sunt evidențiate avansurile acordate personalului.
  Contul 426 "Drepturi de personal neridicate", cu ajutorul căruia se ține evidența drepturilor de personal neridicate în termenul legal.
  Contul 427 "Rețineri din salarii datorate terților", cu ajutorul căruia sunt evidențiate reținerile și popririle din salarii, datorate terților.
  Contul 428 "Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul", cu ajutorul căruia sunt evidențiate datoriile și creanțele în legătură cu personalul.
  În creditul contului se înregistrează alte sume datorate personalului, neregăsite în conturile anterioare (garanțiile, indemnizațiile de concediu, ajutoare etc.), precum și sumele încasate sau reținute personalului pentru sumele datorate de acesta.
  În debitul contului se înregistrează sumele achitate personalului, evidențiate anterior ca datorie față de acesta, sumele reținute și achitate de către entitate terților, precum și avansurile acordate personalului,
  nejustificate până la finele exercițiului, sumele datorate de personal, reprezentând chirii, avansuri nejustificate, salarii etc.
  Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate de către entitate personalului, iar soldul debitor, sumele de încasat de la acesta.
  Grupa 43 "Asigurări sociale, protecția socială și conturi asimilate"
  Din grupa 43 "Asigurări sociale, protecția socială și conturi asimilate", fac parte conturile:
  431 "Asigurări sociale"
  437 "Ajutor de șomaj"
  438 "Alte datorii și creanțe sociale"
  În creditul conturilor se înregistrează sumele datorate de angajator.
  În debitul conturilor se înregistrează sumele virate reprezentând contribuția entității și a personalului.
  Soldul creditor al conturilor reprezintă sumele datorate de entitate, iar soldul debitor, sumele vărsate în plus de entitate.
  Contul 431 "Asigurări sociale", cu ajutorul căruia sunt evidențiate decontările privind contribuția angajatorului și a personalului la asigurările sociale și a contribuției pentru asigurările sociale de sănătate.
  Contul 437 "Ajutor de șomaj", cu ajutorul căruia sunt evidențiate decontările privind ajutorul de șomaj datorat de angajator, precum și de personal, conform prevederilor legale aplicabile.
  Contul 438 "Alte datorii și creanțe sociale", cu ajutorul căruia sunt evidențiate datoriile de achitat sau creanțele de încasat în contul asigurărilor sociale, contribuția entității la schemele de pensii facultative și la primele de asigurare voluntară, precum și plata acestora.
  Grupa 44 "Bugetul statului, fonduri speciale și conturi asimilate"
  Din grupa 44 "Bugetul statului, fonduri speciale și conturi asimilate", fac parte conturile:
  441 "Impozitul pe profit"
  442 "Taxa pe valoarea adăugată"
  444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor"
  445 "Subvenții"
  446 "Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate"
  447 "Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate"
  448 "Alte datorii și creanțe cu bugetul statului"
  În creditul conturilor se înregistrează sumele datorate de entitate către bugetul statului/bugetele locale/alte organisme publice.
  În debitul conturilor se înregistrează sumele virate de entitate către bugetul statului/bugetele locale/ alte organisme publice .
  Soldul creditor al conturilor reprezintă sumele datorate de entitate, iar soldul debitor, sumele vărsate în plus de entitate.
  Contul 441 "Impozitul pe profit", cu ajutorul căruia se ține evidența decontărilor cu bugetul statului/bugetele locale privind impozitul pe profit curent și evidența impozitului pe profit amânat.
  Contul 442 "Taxa pe valoarea adăugată", cu ajutorul căruia sunt evidențiate decontările cu bugetul statului privind taxa pe valoarea adăugată pentru operațiunile efectuate pe teritoriul României. În acest cont nu se evidențiază taxa pe valoarea adăugată aferentă cumpărăturilor de bunuri sau servicii efectuate din alte state și taxa pe valoarea adăugată datorată pe teritoriul unui al stat membru pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii efectuate pe teritoriul acelor state, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
  Contul 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor", cu ajutorul căruia sunt evidențiate impozitele pe veniturile de natura salariilor și a altor drepturi similare datorate bugetului statului.
  Contul 445 "Subvenții", cu ajutorul căruia sunt evidențiate decontările privind subvențiile aferente activelor și a celor aferente veniturilor, împrumuturilor nerambursabile cu caracter de subvenții și altor sume primite ce au caracter de subvenții.
  În debitul contului se înregistrează valoarea subvențiilor sau a altor împrumuturi cu caracter de subvenții de primit.
  În creditul contului se înregistrează valoarea subvențiilor sau a altor împrumuturi cu caracter de subvenții încasate.
  Soldul contului reprezintă subvențiile de primit.
  Contul 446 "Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate", cu ajutorul căruia se ține evidența decontărilor cu bugetul statului/bugetele locale privind impozitele, taxele și vărsămintele asimilate cum sunt: accizele, impozitul pe dividende, impozitul pe venit din tranzacții persoane fizice, impozitul pe profit din tranzacții persoane juridice nerezidente, impozitul pe clădiri și terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, alte impozite și taxe.
  Contul 447 "Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate", cu ajutorul căruia sunt evidențiate datoriile și vărsămintele efectuate către instituții sau alte organisme publice, potrivit legii.
  Contul 448 "Alte datorii și creanțe cu bugetul statului", cu ajutorul căruia sunt evidențiate alte datorii și creanțe cu bugetul statului.
  Grupa 45 "Grup și acționari/asociați"
  Din grupa 45 "Grup și acționari/asociați", fac parte conturile:
  451 "Decontări între entitățile din grup"
  452 "Decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun"
  455 "Sume datorate acționarilor/asociaților"
  456 "Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul"
  457 "Dividende de plătit"
  458 "Decontări din operațiuni în participație"
  Contul 451 "Decontări între entitățile din grup", cu ajutorul căruia sunt evidențiate operațiunile între entitățile din grup.
  Contul 452 "Decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun", cu ajutorul căruia sunt evidențiate operațiunile desfășurate între entitățile asociate și entitățile controlate în comun.
  În debitul conturilor 451 și 452 se înregistrează creanțele entității față de entitățile din grup, respectiv creanțele entității față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun.
  În creditul conturilor 451 și 452 se înregistrează datoriile entității față de entitățile din grup, respectiv datoriile entității față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun.
  Soldul debitor al conturilor 451 și 452 reprezintă creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup, respectiv creanțele față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun, iar soldul creditor, datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup, respectiv datoriile față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun.
  În cazul organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constituitiv, cu ajutorul acestui cont se ține evidența decontărilor cu investitorii privind cumpărările și răscumpărările de unități de fond.
  Contul 455 "Sume datorate acționarilor/asociaților", cu ajutorul căruia sunt evidențiate sumele lăsate temporar la dispoziția entității de către acționari/asociați.
  În creditul contului se înregistrează datoriile entității față de acționari/asociați.
  În debitul contului se înregistrează sumele restituite acționarilor/asociaților.
  Soldul contului reprezintă sumele datorate de entitate acționarilor/asociaților.
  Contul 456 "Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul", cu ajutorul căruia sunt evidențiate decontările cu acționarii și asociații privind capitalul.
  În debitul contului se înregistrează subscrierea și majorarea capitalului social, în natură și/sau numerar, aportat de acționari/asociați, precum și sumele achitate acționarilor/asociaților sau bunurile retrase cu ocazia reducerii capitalului, în condițiile legii.
  În creditul contului se înregistrează aportul în natură al acționarilor/asociaților la capitalul entității, sumele depuse ca aport în numerar, împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertite în acțiuni, capitalul social retras de acționari/asociați, precum și capitalul social lichidat, potrivit legii, decontarea capitalurilor proprii către acționari/asociați în cazul operațiunilor de reorganizare, potrivit legii.
  Soldul debitor al contului reprezintă aportul la capital subscris și nevărsat, iar cel creditor, datoriile entității față de acționari/asociați.
  Contul 457 "Dividende de plătit", cu ajutorul căruia sunt evidențiate dividendele datorate acționarilor/asociaților corespunzător aportului la capitalul social.
  În creditul contului se înregistrează dividendele datorate acționarilor/asociaților din profitul realizat în exercițiile precedente.
  În debitul contului se înregistrează sumele achitate acționarilor/asociaților, reprezentând dividende datorate acestora, precum și impozitul pe dividende.
  Soldul contului reprezintă dividendele datorate acționarilor/asociaților.
  Contul 458 "Decontări din operațiuni în participație", cu ajutorul căruia sunt evidențiate decontările din operațiuni în participație, respectiv a decontării cheltuielilor și veniturilor realizate din aceste operațiuni, precum și a sumelor virate între coparticipanți.
  În creditul contului se înregistrează veniturile realizate din operațiuni în participație transferate coparticipanților, conform contractului de asociere, cheltuielile primite prin transfer din operațiuni în participație, sumele primite de la coparticipanți.
  În debitul contului se înregistrează veniturile primite prin transfer din operațiuni în participație, cheltuielile transferate din operațiuni în participație (ce se transmit coparticipantului care ține evidența operațiunilor în participație conform contractelor), sumele achitate coparticipanților sau virate ca rezultat al operațiunii în participație.
  Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate coparticipanților ca rezultat favorabil (profit) din operațiuni în participație, precum și sumele datorate de coparticipanți pentru acoperirea eventualelor pierderi înregistrate din operațiuni în participație.
  Soldul debitor al contului reprezintă sumele ce urmează a fi încasate de la coparticipanți pentru acoperirea eventualelor pierderi înregistrate din operațiuni în participație, precum și sumele ce urmează a fi încasate de coparticipanți din operațiuni în participație ca rezultat favorabil (profit).
  Grupa 46 "Debitori diverși, creditori diverși și decontări cu instrumente derivate"
  Din grupa 46 "Debitori diverși, creditori diverși și decontări cu instrumente derivate", fac parte conturile:
  461 " Debitori diverși"
  462 "Creditori diverși"
  Contul 461 "Debitori diverși", cu ajutorul căruia se ține evidența debitorilor din tranzacții, debitorilor proveniți din pagube materiale create de terți, a creanțelor provenind din existența unor titluri executorii și a altor creanțe, altele decât cele care privesc entitățile din grup, entitățile asociate și entitățile controlate în comun.
  În debitul contului se înregistrează sumele de recuperat de la debitori diverși.
  În creditul contului se înregistrează valoarea debitelor încasate, creanțe prescrise scutite sau anulate, potrivit legii, sume trecute pe pierderi cu prilejul scăderii din evidență a debitorilor.
  Soldul contului reprezintă sumele de încasat de la debitori
  Contul 462 "Creditori diverși", cu ajutorul căruia sunt evidențiate tranzacțiile cu instrumente financiare, sumele datorate terților, pe bază de titluri executorii sau a unor obligații ale entității față de terți, alții decât entitățile din grup,entitățile asociate și entitățile controlate în comun, provenind din alte operații.
  În creditul contului se înregistrează sumele datorate creditorilor diverși.
  În debitul contului se înregistrează sumele achitate, sumele reprezentând datorii față de creditori diverși, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii.
  Soldul contului reprezintă sumele datorate creditorilor diverși.
  Grupa 47 "Conturi de subvenții, regularizare și asimilate"
  Din grupa 47 "Conturi de subvenții, regularizare și asimilate", fac parte conturile:
  471 "Cheltuieli înregistrate în avans"
  472 "Venituri înregistrate în avans"
  473 "Decontări din operațiuni în curs de clarificare"
  475 "Subvenții pentru investiții"
  478 "Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți"
  Contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile efectuate în avans care urmează a se suporta eșalonat pe cheltuieli, pe baza unui scadențar, în perioadele/exercițiile financiare viitoare.
  În debitul contului se înregistrează sumele reprezentând abonamentele, chiriile și alte cheltuieli efectuate anticipat.
  În creditul contului se înregistrează sumele repartizate în perioadele/exercițiile financiare următoare pe cheltuieli, conform scadențarelor.
  Soldul contului reflectă cheltuielile efectuate în avans.
  Contul 472 "Venituri înregistrate în avans", cu ajutorul căruia sunt evidențiate veniturile înregistrate în avans.
  În creditul contului se înregistrează veniturile în avans, aferente perioadelor/exercițiilor financiare următoare, cum sunt: sumele facturate sau încasate din chirii, abonamente, asigurări etc., valoarea subvențiilor pentru venituri, aferente perioadelor viitoare.
  În debitul contului se înregistrează veniturile înregistrate în avans și aferente perioadei curente sau exercițiului financiar în curs, valoarea subvențiilor pentru venituri, înregistrate anterior ca venituri în avans, partea din subvențiile aferente veniturilor, restituită sau de restituit.
  Soldul contului reprezintă veniturile înregistrate în avans.
  Contul 473 "Decontări din operațiuni în curs de clarificare", cu ajutorul căruia sunt evidențiate sumele în curs de clarificare, ce nu pot fi incluse pe cheltuieli/venituri, sau în alte conturi în mod direct, fiind necesare cercetări și lămuriri suplimentare, precum și sumele restituite, necuvenite entității.
  În debitul contului se înregistrează sumele pentru care în momentul efectuării sau constatării acestora nu se pot lua măsuri de înregistrare definitivă într-un cont, necesitând clarificări suplimentare, precum și sumele restituite, necuvenite entității.
  În creditul contului se înregistrează sumele încasate și necuvenite entității, precum și sumele clarificate, trecute pe cheltuieli.
  Soldul contului reprezintă sumele în curs de clarificare.
  Contul 475 "Subvenții pentru investiții", cu ajutorul căruia sunt evidențiate subvențiile pentru investiții, împrumuturile nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții, plusurile de inventar de natura imobilizărilor și alte sume de primit cu caracter de subvenții pentru investiții.
  În creditul contului se înregistrează subvențiile pentru investiții, împrumuturile nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții și alte sume de primit cu caracter de subvenții pentru investiții.
  În debitul contului se înregistrează cota-parte a subvențiilor pentru investiții trecute la venituri, corespunzător amortizării calculate.
  Soldul contului reprezintă subvențiile pentru investiții, netransferate la venituri.
  Contul 478 "Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți", cu ajutorul căruia sunt evidențiate datoriile corespunzătoare valorii activelor primite de entitate de la clienții săi sub formă de imobilizări corporale sau numerar, pentru a-i conecta, în conformitate cu legea, la o rețea de gaze, electricitate, apă sau pentru a le furniza accesul continuu la anumite bunuri sau servicii, potrivit IFRS.
  Grupa 48 "Decontări în cadrul unității"
  Din grupa 48 "Decontări în cadrul unității", fac parte conturile:
  481 "Decontări între unitate și subunități"
  482 "Decontări între subunități"
  În debitul conturilor se înregistrează valorile materiale și bănești transferate subunităților (în contabilitatea unității) sau unității (în contabilitatea subunității) sau între subunități.
  În creditul conturilor se înregistrează valori materiale și bănești primite de unitate de la subunități (în contabilitatea unității) sau cele primite de subunitate de la unitate sau subunități.
  Soldul debitor al conturilor reprezintă sumele de încasat, iar soldul creditor, al conturilor sumele datorate pentru operațiuni din cadrul unei entități cu subunități fără personalitate juridică sau operațiuni între subunități ale aceleiași entități.
  Contul 481 "Decontări între unitate și subunități", cu ajutorul căruia sunt evidențiate decontările între unitate și subunitățile sale fără personalitate juridică, care conduc contabilitate proprie.
  În cazul organismelor de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv se ține evidența decontărilor între societatea de administrare și alte instituții din piața de capital, cu privire la activitatea fondurilor de investiții.
  Contul 482 "Decontări între subunități", cu ajutorul căruia sunt evidențiate decontările între subunitățile fără personalitate juridică din cadrul aceleiași unități, care conduc contabilitate proprie.
  Grupa 49 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor"
  Din grupa 49 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor", fac parte conturile:
  491 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți"
  495 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor - decontări în cadrul grupului și cu acționarii"
  496 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori diverși"
  În creditul conturilor se înregistrează valoarea ajustărilor constituite sau majorate.
  În debitul conturilor se înregistrează diminuarea sau anularea ajustărilor constituite.
  Soldul conturilor reprezintă ajustările pentru depreciere constituite.
  Contul 491 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți", cu ajutorul căruia sunt evidențiate ajustările constituite pentru deprecierea creanțelor din conturile de clienți.
  Contul 495 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor - decontări în cadrul grupului și cu acționarii", cu ajutorul căruia sunt evidențiate ajustările pentru deprecierea creanțelor - decontări în cadrul grupului și cu acționarii.
  Contul 496 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori diverși", cu ajutorul căruia sunt evidențiate ajustările pentru deprecierea creanțelor - debitori diverși.

  CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE
  Din clasa 5 "Conturi de trezorerie" fac parte următoarele grupe de conturi:
  50 "Investiții pe termen scurt"
  51 "Conturi la bănci"
  53 "Casa"
  54 "Acreditive"
  58 "Viramente interne"
  59 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie"
  Grupa 50 "Investiții pe termen scurt"
  Din grupa 50 "Investiții pe termen scurt", fac parte conturile:
  503 "Acțiuni"
  505 "Obligațiuni emise și răscumpărate"
  506 "Obligațiuni"
  507 "Titluri de stat"
  508 "Alte investiții pe termen scurt și creanțe asimilate"
  509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiții pe termen scurt"
  În cadrul conturilor de investiții pe termen scurt sunt evidențiate investițiile financiare efectuate de entitate în vederea obținerii de profituri pe termen scurt.
  În debitul conturilor 503 - 508 se înregistrează investițiile pe termen scurt achiziționate sau primite gratuit.
  În creditul conturilor 503 - 508 se evidențiază investițiile pe termen scurt cedate. Soldul conturilor reprezintă investițiile pe termen scurt existente.
  Contul 503 "Acțiuni", cu ajutorul căruia sunt evidențiate acțiunile cotate, cumpărate în vederea obținerii de venituri financiare într-un termen scurt.
  Contul 505 "Obligațiuni emise și răscumpărate", cu ajutorul căruia sunt evidențiate obligațiunile emise și răscumpărate.
  Contul 506 "Obligațiuni", cu ajutorul căruia sunt evidențiate obligațiunile cumpărate.
  Contul 507 "Titluri de stat", cu ajutorul căruia sunt evidențiate titlurile de stat cumpărate.
  Contul 508 "Alte investiții pe termen scurt și creanțe asimilate", cu ajutorul căruia sunt evidențiate titlurile de plasament și creanțe asimilate, cumpărate.
  Contul 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiții financiare pe termen scurt", cu ajutorul căruia sunt evidențiate vărsămintele de efectuat pentru investițiile pe termen scurt cumpărate.
  În creditul contului se înregistrează valoarea datorată pentru investițiile pe termen scurt cumpărate.
  În debitul contului se înregistrează valoarea achitată a investițiilor pe termen scurt.
  Soldul contului reprezintă valoarea datorată pentru investițiile pe termen scurt cumpărate.
  Grupa 51 "Conturi la bănci"
  Din grupa 51 "Conturi la bănci", fac parte conturile:
  511 "Valori de încasat"
  512 "Conturi curente la bănci"
  518 "Dobânzi"
  519 "Credite bancare pe termen scurt"
  Contul 511 "Valori de încasat", cu ajutorul căruia valorile de încasat, cum sunt cecurile și efectele comerciale primite de la clienți.
  În debitul contului se înregistrează valoarea cecurilor și a efectelor comerciale primite de la clienți.
  În creditul contului se înregistrează valoarea cecurilor și a efectelor comerciale încasate.
  Soldul contului reprezintă valoarea cecurilor și a efectelor comerciale neîncasate
  Contul 512 "Conturi curente la bănci", cu ajutorul căruia sunt evidențiate disponibilitățile în lei și valută în conturi la bănci, a sumelor în curs de decontare, precum și mișcările acestora.
  În debitul contului se înregistrează intrările de disponibilități în lei și valută.
  În creditul contului se înregistrează ieșirile de disponibilități în lei și valută.
  Soldul debitor reprezintă disponibilitățile în lei și în valută, iar soldul creditor, creditele primite.
  Contul 518 "Dobânzi", cu ajutorul căruia sunt evidențiate dobânzile datorate, precum și dobânzile de încasat, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente, respectiv disponibilitățile aflate în conturile curente.
  În debitul contului se înregistrează dobânzile de încasat aferente disponibilităților aflate în conturile curente sau dobânzile plătite, aferente împrumuturilor primite.
  În creditul contului se înregistrează dobânzile datorate, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente sau dobânzile încasat, aferente disponibilităților aflate în conturile curente.
  Soldul debitor reprezintă dobânzile de încasat, iar soldul creditor, dobânzile de plătit.
  Contul 519 "Credite bancare pe termen scurt", cu ajutorul căruia sunt evidențiate creditele acordate de bănci pe termen scurt.
  În creditul contului se înregistrează creditele bancare pe termen scurt, acordate de bancă pentru nevoi temporare, inclusiv dobânzile datorate.
  În debitul contului se înregistrează creditele bancare pe termen scurt restituite, inclusiv dobânzile plătite.
  Soldul contului reprezintă creditele bancare pe termen scurt nerestituite.
  Grupa 53 "Casa"
  Din grupa 53 "Casa", fac parte conturile:
  531 "Casa"
  532 "Alte valori"
  Contul 531 "Casa", cu ajutorul căruia se evidențiază numerarul aflat în casieria entității, precum și mișcările acestuia ca urmare a încasărilor și plăților efectuate.
  În debitul contului se înregistrează intrările de disponibilități în casieria entității.
  În creditul contului se înregistrează ieșirile de disponibilități din casieria entității.
  Soldul contului reprezintă disponibilitățile existente în casieria entității.
  Contul 532 "Alte valori", cu ajutorul căruia sunt evidențiate bonurile valorice, timbrele fiscale și poștale, biletele de tratament și odihnă, tichetele și biletele de călătorie, tichetele de masă, alte valori, precum și mișcările acestora.
  În debitul contului se înregistrează valoarea bonurilor valorice, a timbrelor fiscale și poștale, biletelor de tratament și odihnă, tichetelor și biletelor de călătorie, tichetelor de masă și a altor valori achiziționate.
  În creditul contului se înregistrează valoarea bonurilor valorice, a timbrelor fiscale și poștale, biletelor de tratament și odihnă, tichetelor și biletelor de călătorie și a altor valori, consumate, valoarea tichetelor de masă acordate salariaților.
  Soldul contului reprezintă alte valori existente.
  Grupa 54 "Acreditive"
  Din grupa 54 "Acreditive" fac parte conturile:
  541 "Acreditive"
  542 "Avansuri de trezorerie"
  Contul 541 "Acreditive", cu ajutorul căruia sunt evidențiate acreditivele deschise în bănci pentru efectuarea de plăți în favoarea terților.
  În debitul contului se înregistrează valoarea acreditivelor deschise la dispoziția terților.
  În creditul contului se înregistrează sumele plătite terților sau virate în conturile de disponibilități ca urmare a încetării valabilității acreditivului.
  Soldul contului reprezintă valoarea acreditivelor deschise la bănci, existente.
  Contul 542 "Avansuri de trezorerie", cu ajutorul căruia sunt evidențiate avansurile de trezorerie, inclusiv sumele acordate prin sistem de card.
  În debitul contului se înregistrează avansurile de trezorerie acordate.
  În creditul contului se înregistrează avansurile de trezorerie justificate.
  Soldul contului reprezintă sumele acordate ca avansuri de trezorerie nedecontate.
  Grupa 58 "Viramente interne"
  Din grupa 58 "Viramente interne" face parte:
  Contul 581 "Viramente interne", cu ajutorul căruia sunt evidențiate viramentele de disponibilități între conturile de trezorerie.
  În debitul contului se înregistrează sumele virate dintr-un cont de trezorerie în alt cont de trezorerie.
  În creditul contului se înregistrează sumele intrate într- un cont de trezorerie din alt cont de trezorerie.
  De regulă, contul nu prezintă sold.
  Grupa 59 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie"
  Din grupa 59 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie" fac parte conturile:
  591 "Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la entitățile afiliate"
  593 "Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor";
  595 "Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și răscumpărate";
  596 "Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor";
  597 "Ajustări pentru pierderea de valoare a titlurilor de stat";
  598 "Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiții pe termen scurt și creanțe asimilate".
  Cu ajutorul conturilor din această grupă se ține evidența constituirii ajustărilor pentru pierderea de valoare a acțiunilor, obligațiunilor emise și răscumpărate, obligațiunilor și titlurilor de stat și a altor investiții pe termen scurt și creanțe asimilate, precum și a suplimentării, diminuării sau anulării acestora, după caz.
  În creditul conturilor se înregistrează valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie, constituite sau suplimentate, după caz.
  În debitul conturilor se înregistrează sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie.
  Soldul conturilor reprezintă valoarea ajustărilor constituite pentru pierderile de valoare existente la sfârșitul perioadei.

  CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI
  Din clasa 6 "Conturi de cheltuieli" fac parte următoarele grupe de conturi:
  60 "Cheltuieli privind stocurile";
  61 "Cheltuieli cu serviciile executate de terți";
  62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terți";
  63 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate";
  64 "Cheltuieli cu personalul";
  65 "Alte cheltuieli de exploatare";
  66 "Cheltuieli financiare";
  68 "Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierderile de valoare";
  69 "Cheltuieli cu impozitul pe profit și alte impozite".
  Grupa 60 "Cheltuieli privind stocurile"
  Din grupa 60 "Cheltuieli privind stocurile" fac parte conturile:
  602 "Cheltuieli cu materialele consumabile";
  603 "Cheltuieli privind alte materiale";
  604 "Cheltuieli privind materialele nestocate";
  605 "Cheltuieli privind energia și apa";
  609 "Reduceri comerciale primite"
  Cu ajutorul acestor conturi se ține evidența cheltuielilor cu materialele consumabile, cheltuielilor înregistrate la darea în folosință a altor materiale, cheltuielilor privind materialele nestocate, cheltuielilor privind consumurile de energie și apă, precum și evidența reducerilor comerciale primite de la furnizori.
  În debitul conturilor de cheltuieli privind stocurile, cu excepția contului 609 "Reduceri comerciale primite" care începe prin a se credita, se înregistrează cheltuielile efectuate, iar la sfârșitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit și pierdere.
  Contul 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile cu materialele consumabile.
  Contul 603 "Cheltuieli privind alte materiale", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile privind alte materiale, la darea în folosință a acestora.
  Contul 604 "Cheltuieli privind materialele nestocate", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile privind materialele nestocate.
  Contul 605 "Cheltuieli privind energia și apa", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile privind consumul de energie și apă.
  Contul 609 "Reduceri comerciale primite", cu ajutorul căruia sunt evidențiate reducerile comerciale primite ulterior facturării, indiferent de perioada la care se referă.
  Grupa 61 "Cheltuieli cu serviciile executate de terți"
  Din grupa 61 "Cheltuieli cu serviciile executate de terți" fac parte conturile:
  611 "Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile";
  612 "Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile";
  613 "Cheltuieli cu primele de asigurare";
  614 "Cheltuieli cu studiile și cercetările".
  Cu ajutorul acestor conturi se ține evidența cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile, cheltuielilor cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile, cheltuielilor cu primele de asigurare, cheltuielilor cu studiile și cercetările.
  În debitul conturilor se înregistrează cheltuielile cu serviciile executate, iar la sfârșitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit și pierdere.
  Contul 611 "Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile cu întreținerea și reparațiile executate de terți.
  Contul 612 "Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile.
  Contul 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile cu primele de asigurare.
  Contul 614 "Cheltuieli cu studiile și cercetările", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile cu studiile și cercetările.
  Grupa 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terți"
  Din grupa 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terți", fac parte conturile:
  621 "Cheltuieli cu colaboratorii";
  622 "Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile";
  623 "Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate";
  624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal";
  625 "Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferuri";
  626 "Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații";
  627 "Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate";
  628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți".
  Cu ajutorul acestor conturi se ține evidența cheltuielilor cu colaboratorii, cheltuielilor privind comisioanele, onorariile și cotizațiile, cheltuielilor de protocol, reclamă și publicitate, cheltuielilor cu transportul de bunuri și personal, cheltuielilor cu deplasări, detașări și transferări, cheltuielilor poștale și taxe de telecomunicații, cheltuielilor cu serviciile bancare și asimilate, altor cheltuieli cu serviciile executate de terți
  În debitul conturilor se înregistrează cheltuielile cu alte servicii executate de terți, iar la sfârșitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit și pierdere.
  Contul 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile cu colaboratorii.
  Contul 622 "Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile reprezentând comisioanele datorate pentru cumpărare sau vânzarea titlurilor de valoare imobilizate sau a celor de plasament, comisioanele de intermediere, onorariile de consiliere, contencios, expertizare, precum și cotizațiile datorate instituțiilor din piața de capital și a altor cheltuieli similare.
  Contul 623 " Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile de protocol, reclamă și publicitate.
  Contul 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile cu transportul de bunuri și personal, executate de terți.
  Contul 625 "Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile cu deplasările, detașările și transferările de personal.
  Contul 626 "Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile poștale și a taxele de telecomunicații.
  Contul 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile cu serviciile bancare și asimilate.
  Contul 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile cu alte servicii executate de terți.
  Grupa 63 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate"
  Din grupa 63 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate", face parte:
  Contul 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate datorate bugetului de stat sau altor organisme publice.
  La sfârșitul perioadei, soldul acestui cont se transferă asupra contului de profit și pierdere.
  Grupa 64 "Cheltuieli cu personalul"
  Din grupa 64 "Cheltuieli cu personalul", fac parte conturile:
  641 "Cheltuieli cu salariile personalului";
  642 "Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaților";
  643 "Cheltuieli cu alte beneficii ale angajaților";
  644 "Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii";
  645 "Cheltuieli privind asigurările și protecția socială".
  Cu ajutorul acestor conturi se ține evidența cheltuielilor cu salariile personalului, cu tichetele de masă acordate salariaților, cu alte beneficii ale salariaților, cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii, precum și a cheltuielilor privind asigurările și protecția socială.
  La sfârșitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit și pierdere.
  Contul 641 "Cheltuieli cu salariile personalului", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile cu salariile personalului.
  Contul 642 "Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaților", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile cu tichetele de masă acordate salariaților.
  Contul 643 "Cheltuieli cu alte beneficii ale angajaților", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile cu alte beneficii acordate angajaților, cum ar fi primele privind participarea personalului la profit, acordate potrivit legii.
  Contul 644 "Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii.
  Contul 645 "Cheltuieli privind asigurările și protecția socială", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile privind asigurările și protecția socială.
  Grupa 65 "Alte cheltuieli de exploatare"
  Din grupa 65 "Alte cheltuieli de exploatare", fac parte conturile:
  652 "Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător"
  653 "Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării";
  654 "Pierderi din creanțe și debitori diverși";
  655 "Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale";
  656 "Cheltuieli privind investițiile imobiliare";
  657 "Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole";
  658 "Alte cheltuieli de exploatare"
  Cu ajutorul acestor conturi se ține evidența altor cheltuieli de exploatare, cum ar fi cheltuielile cu protecția mediului înconjurător, cheltuielile privind activele imobilizate deținute în vederea vânzării, pierderile din creanțe și debitori diverși, cheltuielile rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, cheltuielile privind investițiile imobiliare, activele biologice și produsele agricole, precum și alte cheltuieli care aparțin activității de exploatare.
  La sfârșitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit și pierdere.
  Contul 652 "Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător" cu ajutorul căruia se ține evidența cheltuielilor cu protecția mediului înconjurător, aferente perioadei.
  Contul 653 "Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării", cu ajutorul căruia sunt evidențiate pierderile rezultate din evaluarea activelor deținute în vederea vânzării și a cheltuielilor rezultate din cedarea acestor active.
  Contul 654 "Pierderi din creanțe și debitori diverși", cu ajutorul căruia sunt evidențiate pierderile din creanțe.
  Contul 655 "Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale.
  Contul 656 "Cheltuieli privind investițiile imobiliare", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielilor rezultate din evaluarea la valoarea justă a investițiilor imobiliare și a cheltuielilor cu cedarea acestora.
  Contul 657 "Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole", cu ajutorul căruia sunt evidențiate pierderile rezultate din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice și a produselor agricole, precum și a cheltuielilor rezultate din cedarea activelor biologice.
  Contul 658 "Alte cheltuieli de exploatare", cu ajutorul căruia sunt evidențiate alte cheltuieli de exploatare, cum ar fi: amenzile, penalitățile, donațiile acordate, valoarea neamortizată a imobilizărilor necorporale și corporale cedate, cheltuieli rezultate din evaluarea la valoarea justă a datoriilor decontate în cazul unei tranzacții cu plata pe bază de acțiuni cu decontare în numerar, cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare, precum și alte cheltuieli aferente activității de exploatare.
  Grupa 66 "Cheltuieli financiare"
  Din grupa 66 "Cheltuieli financiare" fac parte conturile:
  661 "Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare"
  663 "Pierderi din creanțe legate de participații"
  664 "Cheltuieli privind investițiile financiare cedate"
  665 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar"
  666 "Cheltuieli privind dobânzile"
  667 "Cheltuieli privind sconturile acordate"
  668 "Alte cheltuieli financiare"
  Cu ajutorul acestor conturi se ține evidența cheltuielilor privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare, pierderilor din creanțe legate de participații, cheltuielilor privind investițiile financiare cedate, cheltuielilor din diferențe de curs valutar, precum și a cheltuielilor privind dobânzile, sconturile acordate și altor cheltuieli financiare.
  La sfârșitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit și pierdere.
  Contul 661 "Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare", cu ajutorul căruia sunt evidențiate pierderile rezultate din evaluarea activelor și datoriilor financiare prin contul de profit și pierdere, precum și a celor rezultate din cesiunea activelor financiare disponibile în vederea vânzării.
  Contul 663 "Pierderi din creanțe legate de participații", cu ajutorul căruia sunt evidențiate pierderile din creanțele imobilizate.
  Contul 664 "Cheltuieli privind investițiile financiare cedate", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile privind imobilizările financiare cedate, inclusiv cu cedarea filialelor dobândite exclusiv cu intenția de a fi revândute, pierderile rezultate din investițiile pe termen scurt cedate, precum și cele aferente instrumentelor financiare derivate.
  Contul 665 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile privind diferențele de curs valutar.
  Contul 666 "Cheltuieli privind dobânzile", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile privind dobânzile.
  Contul 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile privind sconturile acordate clienților, debitorilor sau băncilor.
  Contul 668 "Alte cheltuieli financiare", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile financiare, altele decât cele înregistrate în celelalte conturi din grupa 66, precum și a cheltuielilor rezultate din amânarea plăților peste termenele normale de creditare.
  Grupa 68 "Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierderile de valoare"
  Din grupa "Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierderile de valoare", fac parte conturile:
  681 "Cheltuielile de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere";
  686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierdere de valoare".
  Cu ajutorul acestor conturi se ține evidența cheltuielilor privind amortizările, provizioanele, ajustările pentru depreciere și pierdere de valoare înregistrate în activitatea de exploatare și în cea financiară.
  La sfârșitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit și pierdere.
  Contul 681 "Cheltuielile de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere, înregistrate în activitatea de exploatare.
  Contul 686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierdere de valoare", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierdere de valoare, înregistrate în activitatea financiară.
  Grupa 69 "Cheltuieli cu impozitul pe profit și alte impozite"
  Din grupa 69 "Cheltuieli cu impozitul pe profit și alte impozite", fac parte conturile:
  691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit curent"
  692 "Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat"
  698 "Cheltuieli cu impozitul pe venit și cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus"
  Cu ajutorul acestor conturi se ține evidența, cheltuielilor cu impozitul pe profit curent și amânat și a cheltuielilor cu alte impozite.
  La sfârșitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit și pierdere
  Contul 691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit curent", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile cu impozitul pe profit curent, calculat conform legii.
  Contul 692 "Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile cu impozitul pe profit amânat, calculat conform IFRS.
  Contul 698 "Cheltuieli cu impozitul pe venit și cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus", cu ajutorul căruia sunt evidențiate cheltuielile cu impozitul pe venit și a altor impozite, determinate conform reglementărilor emise în acest scop.

  CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI
  Din clasa 7 "Conturi de venituri", fac parte următoarele grupe:
  70 "Cifra de afaceri netă"
  71 "Venituri aferente costului producției în curs de execuție"
  72 "Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare"
  74 "Venituri din subvenții de exploatare"
  75 "Alte venituri din exploatare"
  76 "Venituri financiare"
  78 "Venituri din provizioane și ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare"
  79 "Venituri din impozitul pe profit amânat"
  Grupa 70 "Cifra de afaceri netă"
  Din grupa 70 "Cifra de afaceri" fac parte conturile:
  704 "Venituri din servicii prestate"
  705 "Venituri din studii și cercetări"
  706 "Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii"
  708 "Venituri din activități diverse"
  Cu ajutorul acestor conturi se ține evidența veniturilor ce se cuprind în cifra de afaceri, a veniturilor din prestări servicii, locații de gestiune și chirii, din studii și cercetări, din alte activități diverse, precum și evidența reducerilor comerciale acordate la aceste venituri.
  În creditul conturilor de venituri, se înregistrează veniturile realizate, iar la sfârșitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit și pierdere.
  Contul 704 "Venituri din servicii prestate", cu ajutorul căruia sunt evidențiate veniturile din servicii prestate.
  Contul 705 "Venituri din studii și cercetări", cu ajutorul căruia sunt evidențiate veniturile din studii și cercetări.
  Contul 706 "Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii", cu ajutorul căruia sunt evidențiate veniturile din redevențe, locații de gestiune și chirii.
  Contul 708 "Venituri din activități diverse", cu ajutorul căruia sunt evidențiate veniturile din diverse activități, cum ar fi: comisioane, servicii prestate în interesul personalului, punerea la dispoziția terților a personalului unității, precum și alte venituri realizate din relațiile cu terții.
  Grupa 71 "Venituri aferente costului producției în curs de execuție"
  Din grupa 71 "Venituri aferente costului producției în curs de execuție" face parte:
  Contul 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse", cu ajutorul căruia se evidențiază costul de producție al produselor stocate, precum și variația acestuia.
  În creditul acestui cont se înregistrează veniturile aferente costului produselor și serviciilor în curs de execuție, precum și veniturile aferente costurilor stocurilor de produse.
  La sfârșitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit și pierdere.
  Grupa 72 "Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare"
  Din grupa 72 "Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare", fac parte conturile:
  721 "Venituri din producția de imobilizări necorporale"
  722 "Venituri din producția de imobilizări corporale"
  725 "Venituri din producția de investiții imobiliare"
  În creditul acestor conturi se înregistrează veniturile din producția de imobilizări necorporale, corporale și investiții imobiliare.
  La sfârșitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit și pierdere.
  Contul 721 "Venituri din producția de imobilizări necorporale", cu ajutorul căruia sunt evidențiate veniturile din producția de imobilizări necorporale.
  Contul 722 "Venituri din producția de imobilizări corporale", cu ajutorul căruia sunt evidențiate veniturile din producția de imobilizări corporale.
  Contul 725 "Venituri din producția de investiții imobiliare", cu ajutorul căruia sunt evidențiate veniturile din investiții imobiliare.
  Grupa 74 "Venituri din subvenții de exploatare"
  Din grupa 74 "Venituri din subvenții de exploatare", face parte:
  Contul 741 "Venituri din subvenții de exploatare", cu ajutorul căruia sunt evidențiate subvențiile cuvenite entității în schimbul respectării anumitor condiții referitoare la activitatea de exploatare a acesteia.
  În debitul contului se înregistrează subvențiile de exploatare primite sau de primit și subvențiile pentru venituri, recunoscute anterior ca venituri amânate.
  La sfârșitul perioadei, soldul acestui cont se transferă asupra contului de profit și pierdere.
  Grupa 75 "Alte venituri din exploatare"
  Din grupa 75 "Alte venituri din exploatare" fac parte conturile:
  753 "Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării"
  754 "Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși"
  755 "Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale"
  756 "Venituri din investiții imobiliare"
  757 "Venituri din active biologice și produse agricole"
  758 "Alte venituri din exploatare"
  În creditul acestor conturi se înregistrează veniturile rezultate din activele deținute în vederea vânzării, din creanțe reactivate și debitori diverși, din reevaluarea imobilizărilor, din investiții imobiliare, din active biologice și produse agricole, precum și alte venituri din exploatare.
  La sfârșitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit și pierdere.
  Contul 753 "Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării", cu ajutorul căruia sunt evidențiate veniturile obținute din evaluarea activelor deținute în vederea vânzării și a veniturilor obținute din cedarea acestora.
  Contul 754 "Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși", cu ajutorul căruia sunt evidențiate creanțele reactivate privind clienții și debitorii diverși.
  Contul 755 "Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale", cu ajutorul căruia sunt evidențiate veniturile rezultate din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale.
  Contul 756 "Venituri din investiții imobiliare", cu ajutorul căruia sunt evidențiate câștigurile rezultate din evaluarea la valoarea justă a investițiilor imobiliare și a veniturilor cu cedarea acestora.
  Contul 757 "Venituri din active biologice și produse agricole", cu ajutorul căruia sunt evidențiate câștigurile rezultate din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice și a produselor agricole, precum și a veniturilor din cedarea activelor biologice.
  Contul 758 "Alte venituri din exploatare", cu ajutorul căruia sunt evidențiate veniturile realizate din alte surse decât cele nominalizate în conturile distincte de venituri ale activității de exploatare, precum și veniturile rezultate din evaluarea la valoare justă a datoriilor decontate în cadrul unei tranzacții cu plata pe bază de acțiuni cu decontare în numerar.
  Grupa 76 "Venituri financiare"
  Din grupa 76 "Venituri financiare", fac parte conturile:
  761 "Venituri din imobilizări financiare și investiții financiare pe termen scurt"
  762 "Venituri din operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare"
  763 "Venituri din operațiunile cu instrumente derivate"
  764 "Venituri din investiții financiare cedate"
  765 "Venituri din diferențe de curs valutar"
  766 "Venituri din dobânzi"
  767 "Venituri din sconturi obținute"
  768 "Alte venituri financiare"
  În creditul acestor conturi se înregistrează veniturile din imobilizări financiare și investiții financiare pe termen scurt, din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare, din operațiuni cu instrumentele derivate, din investiții financiare cedate, precum și veniturile din diferențe de curs valutar, dobânzi, sconturi obținute, și alte venituri financiare.
  La sfârșitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit și pierdere.
  Contul 761 "Venituri din imobilizări financiare și investiții financiare pe termen scurt", cu ajutorul căruia sunt evidențiate veniturile din imobilizări financiare și investiții financiare pe termen scurt.
  Contul 762 "Venituri din operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare", cu ajutorul căruia sunt evidențiate câștigurile rezultate din evaluarea activelor și datoriilor financiare prin contul de profit și pierdere, precum și a câștigurilor rezultate din cesiunea activelor financiare disponibile în vederea vânzării.
  Contul 763 "Venituri din operațiunile cu instrumente derivate", cu ajutorul căruia sunt evidențiate câștigurile rezultate din evaluarea instrumentelor derivate prin contul de profit și pierdere, a câștigurilor și a veniturilor cu dobânzile privind contabilitatea de acoperire.
  Contul 764 "Venituri din investiții financiare cedate", cu ajutorul căruia sunt evidențiate veniturile rezultate din vânzarea investițiilor financiare, inclusiv cu cedarea filialelor dobândite exclusiv cu intenția de a fi revândute.
  Contul 765 "Venituri din diferențe de curs valutar", cu ajutorul căruia sunt evidențiate veniturile din diferențe de curs valutar.
  Contul 766 "Venituri din dobânzi", cu ajutorul cărora sunt evidențiate veniturile financiare din dobânzile cuvenite pentru disponibilitățile din conturile bancare, pentru împrumuturile acordate sau pentru livrările pe credit, precum și dobânda aferentă creanțelor imobilizate.
  Contul 767 "Venituri din sconturi obținute", cu ajutorul căruia sunt evidențiate veniturile din sconturile de la furnizori și alți creditori.
  Contul 768 "Alte venituri financiare", cu ajutorul căruia sunt evidențiate veniturile financiare, altele decât cele înregistrate în celelalte conturi din această grupă, precum și veniturile rezultate din amânarea încasării peste termenele normale de creditare.
  Grupa 78 "Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare"
  Din grupa 78 "Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare", fac parte conturile:
  781 "Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare"
  786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare"
  Cu ajutorul acestor conturi se ține evidența veniturilor privind provizioanele, ajustările pentru depreciere și pierdere de valoare ale imobilizărilor și activelor curente, înregistrate în activitatea de exploatare și în cea financiară.
  La sfârșitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit și pierdere.
  Contul 781 "Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare", cu ajutorul căruia sunt evidențiate veniturile rezultate din diminuarea sau anularea provizioanelor, sau ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale, precum și a activelor curente.
  Contul 786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare", cu ajutorul căruia sunt evidențiate veniturile financiare din ajustări pentru pierdere de valoare.
  Grupa 79 "Venituri din impozitul pe profit amânat"
  Din grupa 79 "Venituri din impozitul pe profit amânat" face parte:
  Contul 792 "Venituri din impozitul pe profit amânat", cu ajutorul căruia sunt evidențiate veniturile reprezentând impozitul pe profit amânat, determinat în conformitate cu prevederile IFRS.


  Capitolul VII Transpunerea soldurilor conturilor din balanța de verificare la 31.12.2015 în noul plan de conturi general
   ┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
   │ CONTURI │ CONTURI │
   │ conform Planului de conturi general │ potrivit reglementărilor contabile │
   │din Reglementările contabile conforme│conforme cu Standardele Internaționale│
   │ cu Directiva a IV-a a Comunităților │ de Raportare Financiară │
   │ Economice Europene aplicabile │ │
   │entităților autorizate, reglementate │ │
   │și supravegheate de Comisia Națională│ │
   │ a Valorilor Mobiliare, cuprinse în │ │
   │Regulamentul nr. 4/2011, aprobat prin│ │
   │ Ordinul nr. 13/2011 │ │
   ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
   │Simbol│ Denumire cont │Simbol│ Denumire cont │
   │ cont │ │ cont │ │
   ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
   │CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI │CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI, │
   │ │PROVIZIOANE, ÎMPRUMUTURI ȘI DATORII │
   │ │ASIMILATE │
   ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
   │ 10 - CAPITAL ȘI REZERVE │ 10 - CAPITAL ȘI REZERVE │
   ├───┬──┬──────────────────────────────┼───┬──┬───────────────────────────────┤
   │101│ │ Capital │101│ │ Capital │
   ├───┴──┼──────────────────────────────┼───┴──┼───────────────────────────────┤
   │ 1011 │Capital subscris nevărsat │ 1011 │Capital subscris nevărsat │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 1012 │Capital subscris vărsat │ 1012 │Capital subscris vărsat │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 1017 │Capital privind unitățile de │ 1017 │Capital privind unitățile de │
   │ │fond │ │fond │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │ Cont nou │ 102 │Elemente asimilate capitalului │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │ Cont nou │ 1021 │Capital subscris reprezentând │
   │ │ │ │datorii financiare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │ Cont nou │ 1022 │Ajustări ale capitalului social│
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │ Cont nou │ 103 │Alte elemente de capitaluri │
   │ │ │ │proprii │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │ Cont nou │ 1031 │Beneficii acordate angajaților │
   │ │ │ │sub forma instrumentelor de │
   │ │ │ │capitaluri proprii │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │ Cont nou │ 1032 │Componenta de capitaluri │
   │ │ │ │proprii a instrumentelor │
   │ │ │ │financiare compuse │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 1064 │Rezerve din diferențe de curs │ 1033 │Diferențe de curs valutar în │
   │ │valutar în relație cu │ │relație cu investiția netă │
   │ │investiția netă într-o │ │într-o operațiune din │
   │ │entitate străină │ │străinătate │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 1034 │Impozit pe profit curent și │
   │ │ │ │impozit pe profit amânat │
   │ │ │ │recunoscute în capitaluri │
   │ │ │ │proprii │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 10341│Impozit pe profit curent │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 10342│Impozit pe profit amânat │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 1036 │Diferențe de curs valutar │
   │ │ │ │aferente activelor financiare │
   │ │ │ │nemonetare, în valută, │
   │ │ │ │clasificate în categoria celor │
   │ │ │ │disponibile în vederea vânzării│
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 1037 │Diferențe privind instrumentele│
   │ │ │ │de acoperire a fluxurilor de │
   │ │ │ │trezorerie (partea eficientă) │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 1038 │Alte elemente de capitaluri │
   │ │ │ │proprii │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 104 │Prime de capital │ 104 │Prime de capital │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 1041 │Prime de emisiune │ 1041 │Prime de emisiune │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 1042 │Prime de fuziune/divizare │ 1042 │Prime de fuziune/divizare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 1043 │Prime de aport │ 1043 │Prime de aport │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 1044 │Prime de conversie a │ 1044 │Prime de conversie a │
   │ │obligațiunilor în acțiuni │ │obligațiunilor în acțiuni │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 1045 │Prime de emisiune aferente │ 1045 │Prime de emisiune aferente │
   │ │unităților de fond │ │unităților de fond │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 1048 │Alte prime de capital │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 105 │Rezerve din reevaluare │ 105 │Rezerve din reevaluare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 1051 │Rezerve din reevaluarea │
   │ │ │ │imobilizărilor necorporale │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 1052 │Rezerve din reevaluarea │
   │ │ │ │imobilizărilor corporale │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 106 │Rezerve │ 106 │Rezerve │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 1061 │Rezerve legale │ 1061 │Rezerve legale │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 1063 │Rezerve statutare sau │ 1063 │Rezerve statutare sau │
   │ │contractuale │ │contractuale │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 1066 │Rezerve din evaluarea la │ 1035 │Diferențe din modificarea │
   │ │valoarea justă │ │valorii juste a activelor │
   │ 1065 │Rezerve constituite din │ │financiare disponibile în │
   │ │valoarea imobilizărilor │ │vederea vânzării │
   │ │financiare dobândite cu titlu │ │ │
   │ │gratuit*19) │ │ │
   │ 1062 │Rezerve constituite din │ │ │
   │ │ajustările pentru pierderi de │ │ │
   │ │valoare a imobilizărilor │ │ │
   │ │financiare*20) │ │ │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 1068 │Alte rezerve │ 1068 │Alte rezerve │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 107 │Diferențe de curs valutar din │
   │ │ │ │conversie │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 1071 │Diferențe de curs valutar din │
   │ │ │ │conversia unei operațiuni din │
   │ │ │ │străinătate cuprinse în │
   │ │ │ │consolidare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 1072 │Diferențe de curs valutar din │
   │ │ │ │conversia situațiilor │
   │ │ │ │financiare anuale individuale │
   │ │ │ │într-o monedă de prezentare │
   │ │ │ │diferită de moneda funcțională │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 108 │Interese care nu controlează │ 108 │Interese care nu controlează │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 1081 │Interese care nu controlează -│ 1081 │Interese care nu controlează - │
   │ │rezultatul exercițiului │ │rezultatul exercițiului │
   │ │financiar │ │financiar │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 1082 │Interese care nu controlează -│ 1082 │Interese care nu controlează - │
   │ │alte capitaluri proprii │ │alte capitaluri proprii │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 109 │Acțiuni proprii │ 109 │Acțiuni proprii │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 1091 │Acțiuni proprii deținute pe │ 1091 │Acțiuni proprii deținute pe │
   │ │termen scurt │ │termen scurt │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 1092 │Acțiuni proprii deținute pe │ 1092 │Acțiuni proprii deținute pe │
   │ │termen lung │ │termen lung │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 1095 │Acțiuni proprii reprezentând │ 1095 │Acțiuni proprii reprezentând │
   │ │titluri deținute de societatea│ │titluri deținute de societatea │
   │ │absorbită la societatea │ │absorbită la societatea │
   │ │absorbantă │ │absorbantă │
   ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
   │ 11 - REZULTATUL REPORTAT │ 11 - REZULTATUL REPORTAT │
   ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
   │ 117 │Rezultatul reportat │ 117 │Rezultatul reportat, cu │
   │ │ │ │excepția rezultatului reportat │
   │ │ │ │provenit din adoptarea pentru │
   │ │ │ │prima dată a IAS 29 │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 1171 │Rezultatul reportat │ 1171 │Rezultatul reportat │
   │ │reprezentând profitul │ │reprezentând profitul │
   │ │nerepartizat sau pierderea │ │nerepartizat sau pierderea │
   │ │neacoperită │ │neacoperită │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 1172 │Rezultatul reportat provenit │ 1172 │Rezultatul reportat provenit │
   │ │din adoptarea pentru prima │ │din adoptarea pentru prima dată│
   │ │dată a IAS, mai puțin IAS 29 │ │a IAS, mai puțin IAS 29 (A/P) │
   │ │(A/P) │ │ │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 1173 │Rezultatul reportat provenit │
   │ │ │ │din modificările politicilor │
   │ │ │ │contabile (A/P) │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 1174 │Rezultatul reportat provenit │ 1174 │Rezultatul reportat provenit │
   │ │din corectarea erorilor │ │din corectarea erorilor │
   │ │contabile │ │contabile │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 1067 │Rezerve reprezentând surplusul│ 1175 │Rezultatul reportat │
   │ │realizat din rezerve din │ │reprezentând surplusul realizat│
   │ │reevaluare │ │din rezerve din reevaluare (P) │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 1176 │Rezultatul reportat provenit │ 1176 │Rezultatul reportat provenit │
   │ │din trecerea la aplicarea │ │din trecerea la aplicarea │
   │ │Reglementărilor contabile │ │Reglementărilor contabile │
   │ │conforme cu Directiva a patra │ │conforme cu Directiva a IV- a │
   │ │a Comunităților Economice │ │Comunităților Economice │
   │ │Europene │ │Europene │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 1062 │Rezerve constituite din │ 1177 │Rezultatul reportat provenit │
   │ │ajustările pentru pierderi de │ │din trecerea la aplicarea IFRS,│
   │ │valoare a imobilizărilor │ │mai puțin IAS 29 (A/P) │
   │ │financiare*21) │ │ │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 1178 │Rezultatul reportat provenit │
   │ │ │ │din utilizarea, la data │
   │ │ │ │trecerii la aplicarea IFRS, a │
   │ │ │ │valorii juste drept cost │
   │ │ │ │presupus │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 118 │Rezultatul reportat provenit │
   │ │ │ │din adoptarea pentru prima dată│
   │ │ │ │a IAS 29 │
   ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
   │ 12-REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR│ 12-REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR │
   ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
   │ 121 │Profit sau pierdere │ 121 │Profit sau pierdere │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 129 │Repartizarea profitului │ 129 │Repartizarea profitului │
   ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
   │ 14 - CÂȘTIGURI SAU PIERDERI LEGATE │ 14 - CÂȘTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE│
   │DE EMITEREA, RĂSCUMPĂRAREA, VÂNZAREA,│EMITEREA, RĂSCUMPĂRAREA, VÂNZAREA, │
   │CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA│CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA │
   │INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII │INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII │
   ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
   │ 141 │Câștiguri legate de vânzarea │ 141 │Câștiguri legate de vânzarea │
   │ │sau anularea instrumentelor de│ │sau anularea instrumentelor de │
   │ │capitaluri proprii │ │capitaluri proprii │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 149 │Pierderi legate de emiterea, │ 149 │Pierderi legate de emiterea, │
   │ │răscumpărarea, vânzarea, │ │răscumpărarea, vânzarea, │
   │ │cedarea cu titlu gratuit sau │ │cedarea cu titlu gratuit sau │
   │ │anularea instrumentelor de │ │anularea instrumentelor de │
   │ │capitaluri proprii │ │capitaluri proprii │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 1491 │Pierderi rezultate din vânzarea│
   │ │ │ │instrumentelor de capitaluri │
   │ │ │ │proprii │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 1495 │Pierderi rezultate din │
   │ │ │ │reorganizări, care sunt │
   │ │ │ │determinate de anularea │
   │ │ │ │titlurilor deținute │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 1498 │Alte pierderi legate de │
   │ │ │ │instrumentele de capitaluri │
   │ │ │ │proprii │
   ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
   │ 15 - PROVIZIOANE │ 15 - PROVIZIOANE │
   ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
   │ 151 │Provizioane │ 151 │Provizioane │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 1511 │Provizioane pentru litigii │ 1511 │Provizioane pentru litigii │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 1512 │Provizioane pentru garanții │ 1512 │Provizioane pentru garanții │
   │ │acordate clienților │ │acordate clienților │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 1513 │Provizioane pentru │ 1513 │Provizioane pentru dezafectarea│
   │ │dezafectarea imobilizări │ │imobilizări corporale și alte │
   │ │corporale și alte acțiuni │ │acțiuni similare legate de │
   │ │similare legate de acestea │ │acestea │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 1514 │Provizioane pentru │ 1514 │Provizioane pentru │
   │ │restructurare │ │restructurare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 1515 │Provizioane pentru pensii și │ 1517 │Provizioane pentru beneficiile │
   │ │obligații similare │ │angajaților │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 15171│Provizioane pentru beneficiile │
   │ │ │ │angajaților sub forma │
   │ │ │ │absențelor compensate pe termen│
   │ │ │ │scurt │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 15172│Provizioane pentru participarea│
   │ │ │ │angajaților la profit și prime │
   │ │ │ │de plătit │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 15173│Provizioane pentru alte │
   │ │ │ │beneficii postangajare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 15174│Provizioane pentru alte │
   │ │ │ │beneficii pe termen lung ale │
   │ │ │ │angajaților │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 15175│Provizioane pentru beneficii │
   │ │ │ │ale angajaților la terminarea │
   │ │ │ │contractului de muncă │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 1518 │Alte provizioane │ 1518 │Alte provizioane │
   ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
   │16 - ÎMPRUMUTURI ȘI DATORII ASIMILATE│16 - ÎMPRUMUTURI ȘI DATORII ASIMILATE │
   ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
   │ 161 │Împrumuturi din emisiuni de │ 161 │Împrumuturi din emisiuni de │
   │ │obligațiuni │ │obligațiuni │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 1614 │Împrumuturi externe din │ 1614 │Împrumuturi externe din │
   │ │emisiuni de obligațiuni │ │emisiuni de obligațiuni │
   │ │garantate de stat │ │garantate de stat │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 1615 │Împrumuturi externe din │ 1615 │Împrumuturi externe din │
   │ │emisiuni de obligațiuni │ │emisiuni de obligațiuni │
   │ │garantate de bănci │ │garantate de bănci │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 1617 │Împrumuturi interne din │ 1617 │Împrumuturi interne din │
   │ │emisiuni de obligațiuni │ │emisiuni de obligațiuni │
   │ │garantate de stat │ │garantate de stat │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 1618 │Alte împrumuturi din emisiuni │ 1618 │Alte împrumuturi din emisiuni │
   │ │de obligațiuni │ │de obligațiuni │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 162 │Credite bancare pe termen lung│ 162 │Credite bancare pe termen lung │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 1621 │Credite bancare pe termen lung│ 1621 │Credite bancare pe termen lung │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 1622 │Credite bancare pe termen lung│ 1622 │Credite bancare pe termen lung │
   │ │nerambursate la scadență │ │nerambursate la scadență │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 1623 │Credite externe guvernamentale│ 1623 │Credite externe guvernamentale │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 1624 │Credite bancare externe │ 1624 │Credite bancare externe │
   │ │garantate de stat │ │garantate de stat │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 1625 │Credite bancare externe │ 1625 │Credite bancare externe │
   │ │garantate de bănci │ │garantate de bănci │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 1626 │Credite de la trezoreria │ 1626 │Credite de la trezoreria │
   │ │statului │ │statului │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 1627 │Credite bancare interne │ 1627 │Credite bancare interne │
   │ │garantate de stat │ │garantate de stat │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 166 │Datorii care privesc │ 166 │Datorii care privesc │
   │ │imobilizările financiare │ │imobilizările financiare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 1661 │Datorii față de entitățile │ 1661 │Datorii față de entitățile din │
   │ │afiliate │ │grup │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 1662 │Datorii față de entitățile de │ 1663 │Datorii față de entitățile │
   │ │care compania este legată prin│ │asociate și entitățile │
   │ │interese de participare │ │controlate în comun │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 167 │Alte împrumuturi și datorii │ 167 │Alte împrumuturi și datorii │
   │ │asimilate │ │asimilate │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 1671 │Datorii privind constituirea │ 1671 │Datorii privind constituirea │
   │ │fondurilor de garantare pe │ │fondurilor de garantare pe │
   │ │piața instrumentelor │ │piața instrumentelor financiare│
   │ │financiare derivate │ │derivate │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 1672 │Alte împrumuturi și datorii │ 1672 │Alte împrumuturi și datorii │
   │ │asimilate │ │asimilate │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 168 │Dobânzi aferente │ 168 │Dobânzi aferente împrumuturilor│
   │ │împrumuturilor și datoriilor │ │și datoriilor asimilate │
   │ │asimilate │ │ │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 1681 │Dobânzi aferente │ 1681 │Dobânzi aferente împrumuturilor│
   │ │împrumuturilor din emisiunea │ │din emisiunea de obligațiuni │
   │ │de obligațiuni │ │ │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 1682 │Dobânzi aferente creditelor │ 1682 │Dobânzi aferente creditelor │
   │ │bancare pe termen lung │ │bancare pe termen lung │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 1685 │Dobânzi aferente datoriilor │ 1685 │Dobânzi aferente datoriilor │
   │ │față de entitățile afiliate │ │față de entitățile din grup │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 1686 │Dobânzi aferente datoriilor │ 1686 │Dobânzi aferente datoriilor │
   │ │față de entitățile de care │ │față de entitățile asociate și │
   │ │compania este legată prin │ │entitățile controlate în comun │
   │ │interese de participare │ │ │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 1687 │Dobânzi aferente altor │ 1687 │Dobânzi aferente altor │
   │ │împrumuturi și datorii │ │împrumuturi și datorii │
   │ │asimilate │ │asimilate │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 169 │Prime privind rambursarea │ 169 │Prime privind rambursarea │
   │ │obligațiunilor │ │obligațiunilor și a altor │
   │ │ │ │datorii │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
   │ CLASA│2 - CONTURI DE IMOBILIZĂRI │ CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZĂRI, │
   │ │ │INVESTIȚII IMOBILIARE ȘI ACTIVE │
   │ │ │BIOLOGICE │
   ├──────┴──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
   │ 20 - IMOBILIZĂRI NECORPORALE │ 20 - IMOBILIZĂRI NECORPORALE │
   ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
   │ 203 │Cheltuieli de dezvoltare │ 203 │Cheltuieli de dezvoltare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 205 │Concesiuni, brevete, licențe, │ 205 │Concesiuni, brevete, licențe, │
   │ │mărci comerciale, drepturi și │ │mărci comerciale, drepturi și │
   │ │active similare │ │active similare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 207 │Fond comercial │ 207 │Fond comercial │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 2071 │Fond comercial pozitiv │ 2071 │Fond comercial pozitiv │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 208 │Alte imobilizări necorporale │ 208 │Alte imobilizări necorporale │
   ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
   │ 21 - IMOBILIZĂRI CORPORALE │ 21 - IMOBILIZĂRI CORPORALE │
   ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
   │ 211 │Terenuri și amenajări de │ 211 │Terenuri și amenajări de │
   │ │terenuri │ │terenuri │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 2111 │Terenuri │ 2111 │Terenuri │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 2112 │Amenajări de terenuri │ 2112 │Amenajări de terenuri │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 212 │Construcții │ 212 │Construcții │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 213 │Instalații tehnice și mijloace│ 213 │Instalații tehnice și mijloace │
   │ │de transport │ │de transport │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 2131 │Echipamente tehnologice │ 2131 │Echipamente tehnologice │
   │ │(mașini, utilaje și instalații│ │(mașini, utilaje și instalații │
   │ │de lucru) │ │de lucru) │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 2132 │Aparate și instalații de │ 2132 │Aparate și instalații de │
   │ │de lucru) │ │măsurare, control și reglare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 2133 │Mijloace de transport │ 2133 │Mijloace de transport │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 214 │Mobilier, aparatură birotică, │ 214 │Mobilier, aparatură birotică, │
   │ │echipamente de protecție a │ │echipamente de protecție a │
   │ │valorilor umane și materiale │ │valorilor umane și materiale și│
   │ │și alte active corporale │ │alte active corporale │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 215 │Investiții imobiliare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 2151 │Investiții imobiliare evaluate │
   │ │ │ │la valoarea justă (A) │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 2152 │Investiții imobiliare evaluate │
   │ │ │ │la cost (A) │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
   │ │ │ 22 IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE │
   │ │ │APROVIZIONARE │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 223 │Instalații tehnice și mijloace │
   │ │ │ │de transport în curs de │
   │ │ │ │aprovizionare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 224 │Mobilier, aparatură birotică, │
   │ │ │ │echipamente de protecție a │
   │ │ │ │valorilor umane și materiale și│
   │ │ │ │alte active corporale în curs │
   │ │ │ │de aprovizionare │
   ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
   │ 23 - IMOBILIZĂRI ÎN CURS ȘI AVANSURI│ 23 IMOBILIZĂRI ȘI INVESTIȚII │
   │PENTRU IMOBILIZĂRI │IMOBILIARE ÎN CURS DE EXECUȚIE │
   ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
   │ 231 │Imobilizări corporale în curs │ 231 │Imobilizări corporale în curs │
   │ │de execuție │ │de execuție │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 235 │Investiții imobiliare în curs │
   │ │ │ │de execuție │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 2351 │Investiții imobiliare în curs │
   │ │ │ │de execuție evaluate la │
   │ │ │ │valoarea justă │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 2352 │Investiții imobiliare în curs │
   │ │ │ │de execuție evaluate la cost │
   ├──────┴──────────────────────────────┴──────┴───────────────────────────────┤
   │ 24 ACTIVE BIOLOGICE │
   ├──────┬──────────────────────────────┬──────┬───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 241 │Active biologice (A) │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 2411 │Active biologice evaluate la │
   │ │ │ │valoarea justă │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 2412 │Active biologice evaluate la │
   │ │ │ │cost │
   ├──────┴──────────────────────────────┴──────┴───────────────────────────────┤
   │ 26 - IMOBILIZĂRI FINANCIARE │
   ├──────┬──────────────────────────────┬──────┬───────────────────────────────┤
   │ 261 │Acțiuni deținute la entitățile│ 261 │Acțiuni deținute la filiale │
   │ │afiliate │ │ │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 2611 │Titluri contabilizate la cost │
   │ │ │ │(A) │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 2612 │Titluri evaluate la valoarea │
   │ │ │ │justă prin profit sau pierdere │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 2613 │Titluri disponibile în vederea │
   │ │ │ │vânzării │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 262 │Acțiuni deținute la entitățile│ 262 │Acțiuni deținute la entități │
   │ │din afara grupului │ │asociate │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 2621 │Titluri contabilizate la cost │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 2622 │Titluri evaluate la valoarea │
   │ │ │ │justă prin profit sau pierdere │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 2623 │Titluri disponibile în vederea │
   │ │ │ │vânzării │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 263 │Interese de participare │ 263 │Acțiuni deținute la entitățile │
   │ │ │ │controlate în comun │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 2631 │Titluri contabilizate la cost │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 2632 │Titluri evaluate la valoarea │
   │ │ │ │justă prin profit sau pierdere │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 2633 │Titluri disponibile în vederea │
   │ │ │ │vânzării │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 264 │Titluri puse în echivalență │ 264 │Titluri puse în echivalență │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 265 │Alte titluri imobilizate │ 265 │Alte titluri imobilizate │
   │ 266 │Alte instrumente financiare │ │ │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 2651 │Alte titluri imobilizate │
   │ │ │ │desemnate la valoare justă prin│
   │ │ │ │contul de profit și pierdere │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 2652 │Alte titluri imobilizate │
   │ │ │ │clasificate ca disponibile │
   │ │ │ │pentru vânzare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 267 │Creanțe imobilizate │ 267 │Creanțe imobilizate │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 2671 │Sume datorate de entitățile │ 2671 │Sume de încasat de la │
   │ │afiliate │ │entitățile din grup │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 2672 │Dobânda aferentă sumelor │ 2672 │Dobânda aferentă sumelor de │
   │ │datorate de entitățile │ │încasat de la entitățile din │
   │ │afiliate │ │grup │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 2675 │Creanțe legate de interesele │ 2673 │Creanțe față de entitățile │
   │ │de participare │ │asociate și entitățile │
   │ │ │ │controlate în comun │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 2676 │Dobânda aferentă creanțelor │ 2674 │Dobânda aferentă creanțelor │
   │ │legate de interesele de │ │față de entitățile asociate și │
   │ │participare │ │entitățile controlate în comun │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 2673 │Împrumuturi acordate pe termen│ 2675 │Împrumuturi acordate pe termen │
   │ │lung │ │lung │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 2674 │Dobânda aferentă │ 2676 │Dobânda aferentă împrumuturilor│
   │ │împrumuturilor acordate pe │ │acordate pe termen lung │
   │ │termen lung │ │ │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 2677 │Obligațiuni achiziționate cu │
   │ │ │ │ocazia emisiunilor efectuate de│
   │ │ │ │terți │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 2678 │Alte creanțe imobilizate │ 2678 │Alte creanțe imobilizate │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 26781│Depozite bancare la termen │ 26781│Depozite bancare la termen │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 26782│Depozite pentru scopuri de │ 26782│Depozite pentru scopuri de │
   │ │garantare │ │garantare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 26784│Depozite pentru garanție │ 26784│Depozite pentru garanție │
   │ │gestionari │ │gestionari │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 26785│Alte depozite │ 26785│Alte depozite │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 26786│Certificate de depozit │ 26786│Certificate de depozit │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 26787│Certificate de trezorerie │ 26787│Certificate de trezorerie │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │267871│Certificate de trezorerie │
   │ │ │ │clasificate ca investiții │
   │ │ │ │deținute până la scadență │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │267872│Certificate de trezorerie │
   │ │ │ │clasificate în categoria │
   │ │ │ │credite și creanțe │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │267873│Certificate de trezorerie │
   │ │ │ │clasificate ca disponibile │
   │ │ │ │pentru vânzare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │267874│Certificate de trezorerie │
   │ │ │ │desemnate la valoare justă prin│
   │ │ │ │contul de profit și pierdere │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 26788│Alte creanțe imobilizate │ 26788│Alte creanțe imobilizate │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │267881│Alte creanțe imobilizate │
   │ │ │ │clasificate ca investiții │
   │ │ │ │deținute până la scadență │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │267882│Alte creanțe imobilizate │
   │ │ │ │clasificate în categoria │
   │ │ │ │credite și creanțe │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │267883│Alte creanțe imobilizate │
   │ │ │ │clasificate ca disponibile │
   │ │ │ │pentru vânzare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │267884│Alte creanțe imobilizate │
   │ │ │ │desemnate la valoare justă prin│
   │ │ │ │contul de profit și pierdere │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 2679 │Dobânzi aferente altor creanțe│ 2679 │Dobânzi aferente altor creanțe │
   │ │imobilizate │ │imobilizate │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │26791 │Dobânzi aferente depozitelor │26791 │Dobânzi aferente depozitelor │
   │ │bancare la termen │ │bancare la termen │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │26792 │Dobânzi aferente depozitelor │26792 │Dobânzi aferente depozitelor │
   │ │pentru scopuri de garantare │ │pentru scopuri de garantare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │26794 │Dobânzi aferente depozitelor │26794 │Dobânzi aferente depozitelor │
   │ │pentru garanție gestionari │ │pentru garanție gestionari │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │26795 │Dobânzi aferente altor │26795 │Dobânzi aferente altor depozite│
   │ │depozite │ │ │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │26796 │Dobânzi aferente │26796 │Dobânzi aferente certificatelor│
   │ │certificatelor de depozit │ │de depozit │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │26797 │Dobânzi aferente │26797 │Dobânzi aferente certificatelor│
   │ │certificatelor de trezorerie │ │de trezorerie │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │267971│Dobânzi aferente certificatelor│
   │ │ │ │de trezorerie clasificate ca │
   │ │ │ │investiții deținute până la │
   │ │ │ │scadență │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │267972│Dobânzi aferente certificatelor│
   │ │ │ │de trezorerie clasificate în │
   │ │ │ │categoria credite și creanțe │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │267973│Dobânzi aferente certificatelor│
   │ │ │ │de trezorerie clasificate ca │
   │ │ │ │disponibile pentru vânzare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │267974│Dobânzi aferente certificatelor│
   │ │ │ │de trezorerie desemnate la │
   │ │ │ │valoare justă prin contul de │
   │ │ │ │profit și pierdere │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │26798 │Dobânzi aferente altor creanțe│26798 │Dobânzi aferente altor creanțe │
   │ │imobilizate │ │imobilizate │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │267981│Dobânzi aferente altor creanțe │
   │ │ │ │imobilizate clasificate ca │
   │ │ │ │investiții deținute până la │
   │ │ │ │scadență │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │267982│Dobânzi aferente altor creanțe │
   │ │ │ │imobilizate clasificate în │
   │ │ │ │categoria credite și creanțe │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │267983│Dobânzi aferente altor creanțe │
   │ │ │ │imobilizate clasificate ca │
   │ │ │ │disponibile pentru vânzare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │267984│Dobânzi aferente altor creanțe │
   │ │ │ │imobilizate desemnate la │
   │ │ │ │valoare justă prin contul de │
   │ │ │ │profit și pierdere │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 269 │Vărsăminte de efectuat pentru │ 269 │Vărsăminte de efectuat pentru │
   │ │imobilizări financiare │ │imobilizări financiare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 2691 │Vărsăminte de efectuat privind│ 2691 │Vărsăminte de efectuat privind │
   │ │acțiunile deținute la │ │acțiunile deținute la filiale │
   │ │entitățile afiliate │ │ │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 2692 │Vărsăminte de efectuat │ 2692 │Vărsăminte de efectuat privind │
   │ │privind acțiunile deținute la │ │acțiunile deținute la entități │
   │ │entitățile din afara grupului │ │asociate │
   │ │ │ 2693 │Vărsăminte de efectuat privind │
   │ │ │ │acțiunile deținute la entități │
   │ │ │ │controlate în comun │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 2693 │Vărsăminte de efectuat privind│ 2692 │Vărsăminte de efectuat privind │
   │ │interesele de participare │ │acțiunile deținute la entități │
   │ │ │ │asociate │
   │ │ │ 2693 │Vărsăminte de efectuat privind │
   │ │ │ │acțiunile deținute la entități │
   │ │ │ │controlate în comun │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 2698 │Vărsăminte de efectuat pentru │ 2695 │Vărsăminte de efectuat pentru │
   │ │alte imobilizări financiare │ │alte imobilizări financiare │
   │ 2696 │Vărsăminte de efectuat privind│ │ │
   │ │alte instrumente financiare │ │ │
   ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
   │ 28 - AMORTIZĂRI PRIVIND │ 28 AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE, │
   │ IMOBILIZĂRILE │ INVESTIȚIILE IMOBILIARE ȘI ACTIVELE │
   │ │ BIOLOGICE EVALUATE LA COST │
   ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
   │ 280 │Amortizări privind │ 280 │Amortizări privind │
   │ │imobilizările necorporale │ │imobilizările necorporale │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 2803 │Amortizarea cheltuielilor de │ 2803 │Amortizarea cheltuielilor de │
   │ │dezvoltare │ │dezvoltare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 2805 │Amortizarea concesiunilor, │ 2805 │Amortizarea concesiunilor, │
   │ │brevetelor, licențelor, │ │brevetelor, licențelor, │
   │ │mărcilor comerciale, │ │mărcilor comerciale, │
   │ │drepturilor și activelor │ │drepturilor și activelor │
   │ │similare │ │similare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 2808 │Amortizarea altor imobilizări │ 2808 │Amortizarea altor imobilizări │
   │ │necorporale │ │necorporale │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 281 │Amortizări privind │ 281 │Amortizări privind │
   │ │imobilizările corporale │ │imobilizările corporale și │
   │ │ │ │investițiile imobiliare │
   │ │ │ │evaluate la cost │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 2811 │Amortizarea amenajărilor de │ 2811 │Amortizarea amenajărilor de │
   │ │terenuri │ │terenuri │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 2812 │Amortizarea construcțiilor │ 2812 │Amortizarea construcțiilor │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 2813 │Amortizarea instalațiilor, │ 2813 │Amortizarea instalațiilor și │
   │ │mijloacelor de transport │ │mijloacelor de transport │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 2814 │Amortizarea altor imobilizări │ 2814 │Amortizarea altor imobilizări │
   │ │corporale │ │corporale │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 2815 │Amortizarea investițiilor │
   │ │ │ │imobiliare evaluate la cost │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 284 │Amortizarea activelor biologice│
   │ │ │ │evaluate la cost │
   ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
   │ 29 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU│ 29 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU │
   │ PIERDEREA DE VALOARE A │ PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR│
   │ IMOBILIZĂRILOR │ ȘI INVESTIȚIILOR IMOBILIARE ȘI A │
   │ │ ACTIVELOR BIOLOGICE EVALUATE LA COST │
   ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
   │ 290 │Ajustări pentru deprecierea │ 290 │Ajustări pentru deprecierea │
   │ │imobilizărilor necorporale │ │imobilizărilor necorporale │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 2903 │Ajustări pentru deprecierea │ 2903 │Ajustări pentru deprecierea │
   │ │cheltuielilor de dezvoltare │ │cheltuielilor de dezvoltare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 2905 │Ajustări pentru deprecierea │ 2905 │Ajustări pentru deprecierea │
   │ │concesiunilor, brevetelor, │ │concesiunilor, brevetelor, │
   │ │licențelor, mărcilor │ │licențelor, mărcilor comerciale│
   │ │comerciale, drepturilor și │ │drepturilor și activelor │
   │ │activelor similare │ │similare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 2906 │Ajustări pentru deprecierea │
   │ │ │ │imobilizărilor necorporale cu │
   │ │ │ │durată de viață utilă │
   │ │ │ │nedeterminată │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 2908 │Ajustări pentru deprecierea │ 2908 │Ajustări pentru deprecierea │
   │ │altor imobilizări necorporale │ │altor imobilizări necorporale │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 291 │Ajustări pentru deprecierea │ 291 │Ajustări pentru deprecierea │
   │ │imobilizărilor corporale │ │imobilizărilor corporale și a │
   │ │ │ │investițiilor imobiliare │
   │ │ │ │evaluate la cost │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 2911 │Ajustări pentru deprecierea │ 2911 │Ajustări pentru deprecierea │
   │ │terenurilor și amenajărilor de│ │terenurilor și amenajărilor de │
   │ │terenuri │ │terenuri │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 2912 │Ajustări pentru deprecierea │ 2912 │Ajustări pentru deprecierea │
   │ │construcțiilor │ │construcțiilor │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 2913 │Ajustări pentru deprecierea │ 2913 │Ajustări pentru deprecierea │
   │ │instalațiilor, mijloacelor de │ │instalațiilor și mijloacelor de│
   │ │transport │ │transport │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 2914 │Ajustări pentru deprecierea │ 2914 │Ajustări pentru deprecierea │
   │ │altor imobilizări corporale │ │altor imobilizări corporale │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 2915 │Ajustări pentru deprecierea │
   │ │ │ │investițiilor imobiliare │
   │ │ │ │evaluate la cost │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 293 │Ajustări pentru deprecierea │ 293 │Ajustări pentru deprecierea │
   │ │imobilizărilor în curs de │ │imobilizărilor în curs de │
   │ │execuție │ │execuție │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 2931 │Ajustări pentru deprecierea │ 2931 │Ajustări pentru deprecierea │
   │ │imobilizărilor corporale în │ │imobilizărilor corporale în │
   │ │curs de execuție │ │curs de execuție │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 2933 │Ajustări pentru deprecierea │ 2933 │Ajustări pentru deprecierea │
   │ │imobilizărilor necorporale în │ │imobilizărilor necorporale în │
   │ │curs de execuție │ │curs de execuție │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 2935 │Ajustări pentru deprecierea │
   │ │ │ │investițiilor imobiliare în │
   │ │ │ │curs de execuție evaluate la │
   │ │ │ │cost │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 294 │Ajustări pentru deprecierea │
   │ │ │ │activelor biologice evaluate la│
   │ │ │ │cost │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 296 │Ajustări pentru pierderea de │ 296 │Ajustări pentru pierderea de │
   │ │valoare a imobilizărilor │ │valoare a imobilizărilor │
   │ │financiare │ │financiare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 2961 │Ajustări pentru pierderea de │ 2961 │Ajustări pentru pierderea de │
   │ │valoare a acțiunilor deținute │ │valoare a acțiunilor deținute │
   │ │la entitățile afiliate │ │la filiale │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 2962 │Ajustări pentru pierderea de │ 2962 │Ajustări pentru pierderea de │
   │ │valoare a acțiunilor deținute │ │valoare a acțiunilor deținute │
   │ │la entitățile din afara │ │la entități asociate și │
   │ │grupului │ │entități controlate în comun │
   │ 2963 │Ajustări pentru pierderea de │ │ │
   │ │valoare a intereselor de │ │ │
   │ │participare │ │ │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 2964 │Ajustări pentru pierderea de │ 2964 │Ajustări pentru pierderea de │
   │ │valoare a altor titluri │ │valoare a altor titluri │
   │ │imobilizate │ │imobilizate │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 2965 │Ajustări pentru pierderea de │ 2965 │Ajustări pentru pierderea de │
   │ │valoare a sumelor datorate de │ │valoare a sumelor de încasat de│
   │ │entitățile afiliate │ │la entitățile din grup │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 2966 │Ajustări pentru pierderea de │ 2966 │Ajustări pentru pierderea de │
   │ │valoare a împrumuturilor │ │valoare a împrumuturilor │
   │ │acordate pe termen lung │ │acordate pe termen lung │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 2967 │Ajustări pentru pierderea de │ 2967 │Ajustări pentru pierderea de │
   │ │valoare a creanțelor legate de│ │valoare a creanțelor legate de │
   │ │interesele de participare │ │entitățile asociate și │
   │ │ │ │entitățile controlate în comun │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 2969 │Ajustări pentru pierderea de │ 2969 │Ajustări pentru pierderea de │
   │ │valoare a altor creanțe │ │valoare a altor creanțe │
   │ │imobilizate │ │imobilizate │
   ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
   │ CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI ȘI │ CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI, │
   │PRODUCȚIE ÎN CURS DE EXECUȚIE │PRODUCȚIE ÎN CURS DE EXECUȚIE ȘI │
   │ │ACTIVE IMOBILIZATE DEȚINUTE ÎN VEDEREA│
   │ │VÂNZĂRII │
   ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
   │ 30 - STOCURI DE MATERIALE │ 30 - STOCURI DE MATERIALE │
   ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
   │ 302 │Materiale consumabile │ 302 │Materiale consumabile │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 3021 │Materiale auxiliare │ 3021 │Materiale auxiliare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 3022 │Combustibili │ 3022 │Combustibili │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 3024 │Piese de schimb │ 3024 │Piese de schimb │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 3028 │Alte materiale consumabile │ 3028 │Alte materiale consumabile │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 303 │Materiale de natura obiectelor│ 303 │Alte materiale │
   │ │de inventar │ │ │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 308 │Diferențe de preț la materiale│ 308 │Diferențe de preț la materiale │
   ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
   │ │ 31 - ACTIVE IMOBILIZATE DEȚINUTE ÎN │
   │ │ VEDEREA VÂNZĂRII │
   ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 311 │Active imobilizate deținute în │
   │ │ │ │vederea vânzării │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
   │ │ │ 32 - STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE│
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 322 │Materiale consumabile în curs │
   │ │ │ │de aprovizionare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 323 │Alte materiale în curs de │
   │ │ │ │aprovizionare │
   ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
   │ 33 - PRODUCȚIA ÎN CURS DE EXECUȚIE │ 33 - PRODUCȚIA ÎN CURS DE EXECUȚIE │
   ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
   │ 332 │Servicii în curs de execuție │ 332 │Servicii în curs de execuție │
   ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
   │ 35 - STOCURI AFLATE LA TERȚI │ 35 - STOCURI AFLATE LA TERȚI │
   ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
   │ 351 │Materiale aflate la terți │ 351 │Materiale aflate la terți │
   ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
   │ 39 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA │ 39 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA │
   │STOCURILOR ȘI SERVICIILOR ÎN CURS DE │STOCURILOR ȘI SERVICIILOR ÎN CURS DE │
   │EXECUȚIE │EXECUȚIE │
   ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
   │ 392 │Ajustări pentru deprecierea │ 392 │Ajustări pentru deprecierea │
   │ │materialelor │ │materialelor │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 3921 │Ajustări pentru deprecierea │ 3921 │Ajustări pentru deprecierea │
   │ │materialelor consumabile │ │materialelor consumabile │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 3922 │Ajustări pentru deprecierea │ 3922 │Ajustări pentru deprecierea │
   │ │materialelor de natura │ │altor materiale │
   │ │obiectelor de inventar │ │ │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 394 │Ajustări pentru deprecierea │ 394 │Ajustări pentru deprecierea │
   │ │serviciilor │ │serviciilor │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 395│ Ajustări pentru deprecierea │ 395 │Ajustări pentru deprecierea │
   │ │materialelor aflate la terți │ │materialelor aflate la terți │
   ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
   │ CLASA 4 - CONTURI DE TERȚI │ CLASA 4 - CONTURI DE TERȚI │
   ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
   │ 40 - FURNIZORI ȘI CONTURI ASIMILATE │ 40 - FURNIZORI ȘI CONTURI ASIMILATE │
   ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
   │ 401 │Furnizori │ 401 │Furnizori │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 403 │Efecte de plătit │ 403 │Efecte de plătit │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 404 │Furnizori de imobilizări │ 404 │Furnizori de imobilizări │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 405 │Efecte de plătit pentru │ 405 │Efecte de plătit pentru │
   │ │imobilizări │ │imobilizări │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 406 │Datorii din operațiuni de │
   │ │ │ │leasing financiar │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 408 │Furnizori - facturi nesosite │ 408 │Furnizori - facturi nesosite │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 409 │Furnizori - debitori │ 409 │Furnizori - debitori │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4091 │Furnizori-debitori pentru │ 4091 │Furnizori-debitori pentru │
   │ │cumpărări de bunuri de natura │ │cumpărări de bunuri de natura │
   │ │stocurilor │ │stocurilor │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4092 │Furnizori-debitori pentru │ 4092 │Furnizori-debitori pentru │
   │ │prestări de servicii │ │prestări de servicii │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 232 │Avansuri acordate pentru │ 4093 │Avansuri acordate pentru │
   │ │imobilizări corporale │ │imobilizări corporale │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 234 │Avansuri acordate pentru │ 4094 │Avansuri acordate pentru │
   │ │imobilizări necorporale │ │imobilizări necorporale │
   ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
   │ 41 - CLIENȚI ȘI CONTURI ASIMILATE │ 41 - CLIENȚI ȘI CONTURI ASIMILATE │
   ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
   │ 411 │Clienți │ 411 │Clienți │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4111 │Clienți din tranzacții │ 4111 │Clienți din tranzacții │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4112 │Clienți diverși │ 4112 │Clienți diverși │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4118 │Clienți incerți sau în litigiu│ 4118 │Clienți incerți sau în litigiu │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 413 │Efecte de primit de la clienți│ 413 │Efecte de primit de la clienți │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 418 │Clienți - facturi de întocmit │ 418 │Clienți - facturi de întocmit │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 419 │Clienți - creditori │ 419 │Clienți - creditori │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4191 │Clienți creditori din │ 4191 │Clienți creditori din │
   │ │tranzacții │ │tranzacții │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4192 │Alți clienți creditori │ 4192 │Alți clienți creditori │
   ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
   │ 42 - PERSONAL ȘI CONTURI ASIMILATE │ 42 - PERSONAL ȘI CONTURI ASIMILATE │
   ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
   │ 421 │Personal - salarii datorate │ 421 │Personal - salarii datorate │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 422 │Alte beneficii datorate │
   │ │ │ │angajaților, cu excepția │
   │ │ │ │beneficiilor pe termen scurt │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 4221 │Beneficii postangajare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 4222 │Alte beneficii pe termen lung │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 4223 │Beneficii pentru terminarea │
   │ │ │ │contractului de muncă │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 423 │Personal - ajutoare materiale │ 423 │Personal - ajutoare materiale │
   │ │datorate │ │datorate │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 424 │Prime reprezentând │ 424 │Prime reprezentând participarea│
   │ │participarea personalului la │ │personalului la profit │
   │ │profit │ │ │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 425 │Avansuri acordate personalului│ 425 │Avansuri acordate personalului │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 426 │Drepturi de personal │ 426 │Drepturi de personal neridicate│
   │ │neridicate │ │ │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 427 │Rețineri din salarii datorate │ 427 │Rețineri din salarii datorate │
   │ │terților │ │terților │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 428 │Alte datorii și creanțe în │ 428 │Alte datorii și creanțe în │
   │ │legătură cu personalul │ │legătură cu personalul │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4281 │Alte datorii în legătură cu │ 4281 │Alte datorii în legătură cu │
   │ │personalul │ │personalul │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4282 │Alte creanțe în legătură cu │ 4282 │Alte creanțe în legătură cu │
   │ │personalul │ │personalul │
   ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
   │ 43 - ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECȚIA │ 43 - ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECȚIA │
   │SOCIALĂ ȘI CONTURI ASIMILATE │SOCIALĂ ȘI CONTURI ASIMILATE │
   ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
   │ 431 │Asigurări sociale │ 431 │Asigurări sociale │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4311 │Contribuția unității la │ 4311 │Contribuția unității la │
   │ │asigurările sociale │ │asigurările sociale │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4312 │Contribuția personalului la │ 4312 │Contribuția personalului la │
   │ │asigurările sociale │ │asigurările sociale │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4313 │Contribuția angajatorului │ 4313 │Contribuția angajatorului │
   │ │pentru asigurările sociale de │ │pentru asigurările sociale de │
   │ │sănătate │ │sănătate │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4314 │Contribuția angajaților pentru│ 4314 │Contribuția angajaților pentru │
   │ │asigurările sociale de │ │asigurările sociale de sănătate│
   │ │sănătate │ │ │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 437 │Ajutor de șomaj │ 437 │Ajutor de șomaj │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4371 │Contribuția unității la fondul│ 4371 │Contribuția unității la fondul │
   │ │de șomaj │ │de șomaj │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4372 │Contribuția personalului la │ 4372 │Contribuția personalului la │
   │ │fondul de șomaj │ │fondul de șomaj │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 438 │Alte datorii și creanțe │ 438 │Alte datorii și creanțe sociale│
   │ │sociale │ │ │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4381 │Alte datorii sociale │ 4381 │Alte datorii sociale │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4382 │Alte creanțe sociale │ 4382 │Alte creanțe sociale │
   ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
   │ 44 - BUGETUL STATULUI, FONDURI │ 44 - BUGETUL STATULUI, FONDURI │
   │SPECIALE ȘI CONTURI ASIMILATE │SPECIALE ȘI CONTURI ASIMILATE │
   ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
   │ 441 │Impozitul pe profit │ 441 │Impozitul pe profit │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4411 │Impozitul pe profit curent │ 4411 │Impozitul pe profit curent │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 1516 │Provizioane pentru impozite │ 4412 │Impozitul pe profit amânat │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4418 │Impozitul pe venit │ 4418 │Impozitul pe venit │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 442 │Taxa pe valoarea adăugată │ 442 │Taxa pe valoarea adăugată │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4423 │TVA de plată │ 4423 │TVA de plată │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4424 │TVA de recuperat │ 4424 │TVA de recuperat │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4426 │TVA deductibilă │ 4426 │TVA deductibilă │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4427 │TVA colectată │ 4427 │TVA colectată │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4428 │TVA neexigibilă │ 4428 │TVA neexigibilă │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 444 │Impozitul pe venituri de │ 444 │Impozitul pe venituri de natura│
   │ │natura salariilor │ │salariilor │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 445 │Subvenții │ 445 │Subvenții │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 446 │Alte impozite, taxe și │ 446 │Alte impozite, taxe și │
   │ │vărsăminte asimilate │ │vărsăminte asimilate │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4461 │Impozit pe dividende │ 4461 │Impozit pe dividende │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4462 │Impozit reținut la sursă din │ 4462 │Impozit reținut la sursă din │
   │ │tranzacții │ │tranzacții │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │44621 │Impozit pe venit din │44621 │Impozit pe venit din tranzacții│
   │ │tranzacții persoane fizice │ │persoane fizice │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │44622 │Impozit pe profit din │44622 │Impozit pe profit din │
   │ │tranzacții persoane juridice │ │tranzacții persoane juridice │
   │ │nerezidente │ │nerezidente │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4463 │Impozit pe clădiri și teren │ 4463 │Impozit pe clădiri și teren │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4468 │Alte impozite, taxe și │ 4468 │Alte impozite, taxe și │
   │ │vărsăminte asimilate │ │vărsăminte asimilate │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 447 │Fonduri speciale - taxe și │ 447 │Fonduri speciale - taxe și │
   │ │vărsăminte asimilate │ │vărsăminte asimilate │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 448 │Alte datorii și creanțe cu │ 448 │Alte datorii și creanțe cu │
   │ │bugetul statului │ │bugetul statului │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4481 │Alte datorii față de bugetul │ 4481 │Alte datorii față de bugetul │
   │ │statului │ │statului │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4482 │Alte creanțe privind bugetul │ 4482 │Alte creanțe privind bugetul │
   │ │statului │ │statului │
   ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
   │ 45 - GRUP ȘI ACȚIONARI/ASOCIAȚI │ 45 - GRUP ȘI ACȚIONARI/ASOCIAȚI │
   ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
   │ 451 │Decontări între entitățile │ 451 │Decontări între entitățile din │
   │ │afiliate │ │grup │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4511 │Decontări între entitățile │ 4511 │Decontări între entitățile din │
   │ │afiliate │ │grup │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4518 │Dobânzi aferente decontărilor │ 4518 │Dobânzi aferente decontărilor │
   │ │între entitățile afiliate │ │între entitățile din grup │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 452 │Decontări privind interesele │ 452 │Decontări cu entitățile │
   │ │de participare │ │asociate și entitățile │
   │ │ │ │controlate în comun │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4521 │Decontări privind interesele │ 4521 │Decontări cu entitățile │
   │ │de participare │ │asociate și entitățile │
   │ │ │ │controlate în comun │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4528 │Dobânzi aferente decontărilor │ 4528 │Dobânzi aferente decontărilor │
   │ │privind interesele de │ │cu entitățile asociate și │
   │ │participare │ │entitățile controlate în comun │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 455 │Sume datorate │ 455 │Sume datorate │
   │ │acționarilor/asociaților │ │acționarilor/asociaților │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4551 │Acționari/asociați - conturi │ 4551 │Acționari/asociați - conturi │
   │ │curente │ │curente │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4558 │Acționari/asociați - dobânzi │ 4558 │Acționari/asociați - dobânzi la│
   │ │la conturi curente │ │conturi curente │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 456 │Decontări cu │ 456 │Decontări cu │
   │ │acționarii/asociații privind │ │acționarii/asociații privind │
   │ │capitalul │ │capitalul │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 457 │Dividende de plată │ 457 │Dividende de plătit │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 458 │Decontări din operații în │ 458 │Decontări din operațiuni în │
   │ │participație │ │participație │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4581 │Decontări din operații în │ 4581 │Decontări din operațiuni în │
   │ │participație-pasiv │ │participație- pasiv │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4582 │Decontări din operații în │ 4582 │Decontări din operațiuni în │
   │ │participație-activ │ │participație-activ │
   ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
   │ 46 - DEBITORI ȘI CREDITORI DIVERȘI │ 46 DEBITORI DIVERȘI, CREDITORI │
   │ │DIVERȘI ȘI DECONTĂRI CU INSTRUMENTE │
   │ │DERIVATE │
   ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
   │ 461 │Debitori diverși │ 461 │Debitori diverși │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4611 │Debitori din tranzacții pentru│ 4611 │Debitori din tranzacții pentru │
   │ │operațiuni în nume propriu pe │ │operațiuni în nume propriu pe │
   │ │piața reglementată │ │piața reglementată │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4612 │Debitori din tranzacții în │ 4612 │Debitori din tranzacții în │
   │ │contul clienților pe piața │ │contul clienților pe piața │
   │ │reglementată │ │reglementată │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4613 │Debitori din tranzacții în │ 4613 │Debitori din tranzacții în nume│
   │ │nume propriu în cadrul │ │propriu în cadrul sistemelor │
   │ │sistemelor alternative de │ │alternative de tranzacționare │
   │ │tranzacționare │ │ │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4614 │Debitori din tranzacții în │ 4614 │Debitori din tranzacții în │
   │ │contul clienților în cadrul │ │contul clienților în cadrul │
   │ │sistemelor alternative de │ │sistemelor alternative de │
   │ │tranzacționare │ │tranzacționare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4615 │Debitori din tranzacții cu │ 4615 │Debitori din tranzacții cu │
   │ │instrumente financiare │ │instrumente financiare derivate│
   │ │derivate în nume propriu │ │în nume propriu │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4616 │Debitori din tranzacții cu │ 4616 │Debitori din tranzacții cu │
   │ │instrumente financiare │ │instrumente financiare derivate│
   │ │derivate în contul clienților │ │în contul clienților │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4617 │Alți debitori diverși │ 4617 │Alți debitori diverși │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 462 │Creditori diverși │ 462 │Creditori diverși │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4621 │Creditori din tranzacții │ 4621 │Creditori din tranzacții pentru│
   │ │pentru operațiuni în nume │ │operațiuni în nume propriu pe │
   │ │propriu pe piața reglementată │ │piața reglementată │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4622 │Creditori din tranzacții în │ 4622 │Creditori din tranzacții în │
   │ │contul clienților pe piața │ │contul clienților pe piața │
   │ │reglementată │ │reglementată │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4623 │Creditori din tranzacții în │ 4623 │Creditori din tranzacții în │
   │ │nume propriu în cadrul │ │nume propriu în cadrul │
   │ │sistemelor alternative de │ │sistemelor alternative de │
   │ │tranzacționare │ │tranzacționare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4624 │Creditori din tranzacții în │ 4624 │Creditori din tranzacții în │
   │ │contul clienților în cadrul │ │contul clienților în cadrul │
   │ │sistemelor alternative de │ │sistemelor alternative de │
   │ │tranzacționare │ │tranzacționare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4625 │Creditori din tranzacții cu │ 4625 │Creditori din tranzacții cu │
   │ │instrumente financiare │ │instrumente financiare derivate│
   │ │derivate în nume propriu │ │în nume propriu │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4626 │Creditori din tranzacții cu │ 4626 │Creditori din tranzacții cu │
   │ │instrumente financiare │ │instrumente financiare derivate│
   │ │derivate în contul clienților │ │în contul clienților │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4627 │Alți creditori diverși │ 4627 │Alți creditori diverși │
   ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
   │ 47 - CONTURI DE REGULARIZĂRI ȘI │ 47 CONTURI DE SUBVENȚII, REGULARIZARE│
   │ASIMILATE │ȘI ASIMILATE │
   ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
   │ 471 │Cheltuieli înregistrate în │ 471 │Cheltuieli înregistrate în │
   │ │avans │ │avans │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 472 │Venituri înregistrate în avans│ 472 │Venituri înregistrate în avans │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 473 │Decontări din operații în curs│ 473 │Decontări din operațiuni în │
   │ │de clarificare │ │curs de clarificare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 475 │Subvenții pentru investiții │ 475 │Subvenții pentru investiții │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4751 │Subvenții guvernamentale │ 4751 │Subvenții guvernamentale pentru│
   │ │pentru investiții │ │investiții │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4752 │Împrumuturi nerambursabile cu │ 4752 │Împrumuturi nerambursabile cu │
   │ │caracter de subvenții pentru │ │caracter de subvenții pentru │
   │ │investiții │ │investiții │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4753 │Donații pentru investiții │ 4753 │Donații pentru investiții │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4754 │Plusuri de inventar de natura │ 4754 │Plusuri de inventar de natura │
   │ │imobilizărilor │ │imobilizărilor │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4758 │Alte sume primite cu caracter │ 4758 │Alte sume primite cu caracter │
   │ │de subvenții pentru investiții│ │de subvenții pentru investiții │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │ 478 │Venituri în avans aferente │
   │ │ │ │activelor primite prin transfer│
   │ │ │ │de la clienți │
   ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
   │ 48 - DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂȚII │ 48 - DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂȚII │
   ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
   │ 481 │Decontări între unitate și │ 481 │Decontări între unitate și │
   │ │subunități │ │subunități │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 482 │Decontări între subunități │ 482 │Decontări între subunități │
   ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
   │ 49 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA │ 49 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA │
   │CREANȚELOR │CREANȚELOR │
   ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
   │ 491 │Ajustări pentru deprecierea │ 491 │Ajustări pentru deprecierea │
   │ │creanțelor - clienți │ │creanțelor - clienți │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4911 │Ajustări pentru deprecierea │ 4911 │Ajustări pentru deprecierea │
   │ │creanțelor - clienți din │ │creanțelor - clienți din │
   │ │tranzacționare │ │tranzacționare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4912 │Ajustări pentru deprecierea │ 4912 │Ajustări pentru deprecierea │
   │ │creanțelor - clienți diverși │ │creanțelor - clienți diverși │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4918 │Ajustări pentru deprecierea │ 4918 │Ajustări pentru deprecierea │
   │ │creanțelor privind clienți │ │creanțelor privind clienți │
   │ │incerți sau în litigiu │ │incerți sau în litigiu │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 495 │Ajustări pentru deprecierea │ 495 │Ajustări pentru deprecierea │
   │ │creanțelor - decontări între │ │creanțelor - decontări în │
   │ │entitățile afiliate și cu │ │cadrul grupului și cu │
   │ │acționarii/asociații │ │acționarii │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4951 │Ajustări pentru deprecierea │ 4951 │Ajustări pentru deprecierea │
   │ │creanțelor asupra entităților │ │creanțelor asupra filialelor │
   │ │afiliate │ │ │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4952 │Ajustări pentru deprecierea │ 4952 │Ajustări pentru deprecierea │
   │ │creanțelor referitoare la │ │creanțelor referitoare la │
   │ │interesele de participare │ │interesele de participare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 4953 │Ajustări pentru deprecierea │ 4953 │Ajustări pentru deprecierea │
   │ │creanțelor asupra asociaților │ │creanțelor asupra entităților │
   │ │ │ │asociate și entităților │
   │ │ │ │controlate în comun │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 496 │Ajustări pentru deprecierea │ 496 │Ajustări pentru deprecierea │
   │ │creanțelor - debitori diverși │ │creanțelor - debitori diverși │
   ├──────┴──────────────────────────────┼──────┴───────────────────────────────┤
   │ CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE │ CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE │
   ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
   │ 50 - INVESTIȚII PE TERMEN SCURT*22) │ 50 - INVESTIȚII PE TERMEN SCURT │
   ├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┤
   │ 503 │Acțiuni │ 503 │Acțiuni │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 5031 │Acțiuni cotate │ 5031 │Acțiuni cotate │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │50311 │Acțiuni cotate deținute │50311 │Acțiuni cotate deținute în │
   │ │ │ │vederea tranzacționării │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │50312 │Acțiuni cotate cumpărate - în │50312 │Acțiuni cotate cumpărate - în │
   │ │curs de decontare │ │curs de decontare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │50313 │Acțiuni cotate vândute - în │50313 │Acțiuni cotate vândute - în │
   │ │curs de decontare │ │curs de decontare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 505 │Obligațiuni emise și │ 505 │Obligațiuni emise și │
   │ │răscumpărate │ │răscumpărate │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 506 │Obligațiuni │ 506 │Obligațiuni │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 5061 │Obligațiuni cotate │ 5061 │Obligațiuni cotate │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │50611 │Obligațiuni cotate deținute │50611 │Obligațiuni cotate deținute │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │506111│Obligațiuni cotate desemnate la│
   │ │ │ │valoare justă prin contul de │
   │ │ │ │profit și pierdere │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │506112│Obligațiuni cotate disponibile │
   │ │ │ │pentru vânzare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │506113│Obligațiuni cotate clasificate │
   │ │ │ │ca investiții deținute până la │
   │ │ │ │maturitate │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │50612 │Obligațiuni cotate cumpărate -│50612 │Obligațiuni cotate cumpărate - │
   │ │în curs de decontare │ │în curs de decontare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │50613 │Obligațiuni cotate vândute - │50613 │Obligațiuni cotate vândute - în│
   │ │în curs de decontare │ │curs de decontare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 5062 │Obligațiuni necotate │5062 │Obligațiuni necotate │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │50621 │Obligațiuni necotate deținute │50621 │Obligațiuni necotate deținute │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │506211│Obligațiuni necotate │
   │ │ │ │disponibile pentru vânzare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │506212│Obligațiuni necotate │
   │ │ │ │clasificate ca investiții │
   │ │ │ │deținute până la maturitate │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │506213│Obligațiuni necotate │
   │ │ │ │clasificate în categoria │
   │ │ │ │credite și creanțe │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 50622│Obligațiuni necotate │50622 │Obligațiuni necotate cumpărate │
   │ │cumpărate - în curs de │ │- în curs de decontare │
   │ │decontare │ │ │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 50623│Obligațiuni necotate vândute │50623 │Obligațiuni necotate vândute │
   │ │- în curs de decontare │ │- în curs de decontare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 507 │Titluri de stat │ 507 │Titluri de stat │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 5071 │Titluri de stat cotate │ 5071 │Titluri de stat cotate │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │50711 │Titluri de stat cotate │50711 │Titluri de stat cotate deținute│
   │ │deținute │ │ │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │507111│Titluri de stat cotate │
   │ │ │ │desemnate la valoare justă prin│
   │ │ │ │contul de profit și pierdere │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │507112│Titluri de stat cotate │
   │ │ │ │disponibile pentru vânzare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │507113│Titluri de stat cotate │
   │ │ │ │clasificate ca investiții │
   │ │ │ │deținute până la maturitate │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │50712 │Titluri de stat cotate │50712 │Titluri de stat cotate │
   │ │cumpărate - în curs de │ │cumpărate - în curs de │
   │ │decontare │ │decontare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │50713 │Titluri de stat cotate vândute│50713 │Titluri de stat cotate vândute │
   │ │- în curs de decontare │ │- în curs de decontare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 5072 │Titluri de stat necotate │ 5072 │Titluri de stat necotate │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │50721 │Titluri de stat necotate │50721 │Titluri de stat necotate │
   │ │deținute │ │deținute │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │507211│Titluri de stat necotate │
   │ │ │ │disponibile pentru vânzare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │507212│Titluri de stat necotate │
   │ │ │ │clasificate ca investiții │
   │ │ │ │deținute până la maturitate │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │507213│Titluri de stat necotate │
   │ │ │ │clasificate în categoria │
   │ │ │ │credite și creanțe │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │50722 │Titluri de stat necotate │50722 │Titluri de stat necotate │
   │ │cumpărate - în curs de │ │cumpărate - în curs de │
   │ │decontare │ │decontare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │50723 │Titluri de stat necotate │50723 │Titluri de stat necotate │
   │ │vândute - în curs de decontare│ │vândute - în curs de decontare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 508 │Alte investiții pe termen │ 508 │Alte investiții pe termen scurt│
   │ │scurt și creanțe asimilate │ │și creanțe asimilate │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 5081 │Alte titluri de plasament │ 5081 │Alte titluri de plasament │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │50811 │Alte titluri de plasament │50811 │Alte titluri de plasament │
   │ │cotate │ │cotate │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │508111│Alte titluri de plasament │
   │ │ │ │cotate desemnate la valoare │
   │ │ │ │justă prin contul de profit și │
   │ │ │ │pierdere │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │508112│Alte titluri de plasament │
   │ │ │ │cotate disponibile pentru │
   │ │ │ │vânzare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │508113│Alte titluri de plasament │
   │ │ │ │cotate clasificate ca │
   │ │ │ │investiții deținute până la │
   │ │ │ │maturitate │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │50812 │Alte titluri de plasament │50812 │Alte titluri de plasament │
   │ │necotate │ │necotate │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │508121│Alte titluri de plasament │
   │ │ │ │necotate disponibile pentru │
   │ │ │ │vânzare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │508122│Alte titluri de plasament │
   │ │ │ │necotate clasificate ca │
   │ │ │ │investiții deținute până la │
   │ │ │ │maturitate │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │508123│Alte titluri de plasament │
   │ │ │ │necotate clasificate în │
   │ │ │ │categoria credite și creanțe │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 5082 │Instrumente financiare │ 5082 │Instrumente financiare derivate│
   │ │derivate - apel în marjă │ │- apel în marjă │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ 5088 │Dobânzi la obligațiuni, │ 5088 │Dobânzi la obligațiuni, titluri│
   │ │titluri de stat și titluri de │ │de stat și titluri de plasament│
   │ │plasament │ │ │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │50881 │Dobânzi la obligațiuni cotate │50881 │Dobânzi la obligațiuni cotate │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │508811│Dobânzi la obligațiuni cotate │
   │ │ │ │desemnate la valoare justă prin│
   │ │ │ │contul de profit și pierdere │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │508812│Dobânzi la obligațiuni cotate │
   │ │ │ │disponibile pentru vânzare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │508813│Dobânzi la obligațiuni cotate │
   │ │ │ │clasificate ca investiții │
   │ │ │ │deținute până la maturitate │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │50882 │Dobânzi la obligațiuni │50882 │Dobânzi la obligațiuni necotate│
   │ │necotate │ │ │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │508821│Dobânzi la obligațiuni necotate│
   │ │ │ │disponibile pentru vânzare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │508822│Dobânzi la obligațiuni necotate│
   │ │ │ │clasificate ca investiții │
   │ │ │ │deținute până la maturitate │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │508823│Dobânzi la obligațiuni necotate│
   │ │ │ │clasificate în categoria │
   │ │ │ │credite și creanțe │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │50883 │Dobânzi la titluri de │50883 │Dobânzi la titluri de plasament│
   │ │plasament cotate │ │cotate │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │508831│Dobânzi la titluri de plasament│
   │ │ │ │cotate desemnate la valoare │
   │ │ │ │justă prin contul de profit și │
   │ │ │ │pierdere │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │508832│Dobânzi la titluri de plasament│
   │ │ │ │cotate disponibile pentru │
   │ │ │ │vânzare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │508833│Dobânzi la titluri de plasament│
   │ │ │ │cotate clasificate ca │
   │ │ │ │investiții deținute până la │
   │ │ │ │maturitate │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │50884 │Dobânzi la titluri de │50884 │Dobânzi la titluri de plasament│
   │ │plasament necotate │ │necotate │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │508841│Dobânzi la titluri de plasament│
   │ │ │ │necotate disponibile pentru │
   │ │ │ │vânzare │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │508842│Dobânzi la titluri de plasament│
   │ │ │ │necotate clasificate ca │
   │ │ │ │investiții deținute până la │
   │ │ │ │maturitate │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │508843│Dobânzi la titluri de plasament│
   │ │ │ │necotate clasificate în │
   │ │ │ │categoria credite și creanțe │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │50885 │Dobânzi la titluri de stat │50885 │Dobânzi la titluri de stat │
   │ │cotate │ │cotate │
   ├──────┼──────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┤
   │ │Cont nou │508851│Dobânzi la titluri de stat │
   │ │ │ │cotate desemnate la valoare │