HOTĂRÂRE nr. 72 din 23 ianuarie 2003
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 7 februarie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 11 lit. c) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, al art. 5 alin. (1) şi alin. (2) teza a doua din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 4 alin. (3) lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Hotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române A.R.R., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 1 octombrie 1998, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Alineatul (5) al articolului 2 va avea următorul cuprins:
  "(5) Pentru exercitarea atribuţiilor specifice de inspecţie, control şi supraveghere, parcul normat al A.R.R. este de 88 de autoturisme, cu o norma de consum de combustibil de 300 litri/autoturism/luna. Nu se considera depăşiri ale consumului normat pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se încadrează în cantitatea de combustibil normata în raport cu numărul de autoturisme aprobat pentru A.R.R."
  2. La articolul 4 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., prevăzut în anexa nr. 1, după litera m) se introduce o noua litera, litera m^1), cu următorul cuprins:
  "m^1) autorizeaza activităţile de transport rutier internaţional, direct sau în tranzit, în conformitate cu prevederile legale şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte;".
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ───────────────
  p. Ministrul lucrărilor publice,
  transporturilor şi locuinţei,
  Traian Panait,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 23 ianuarie 2003.
  Nr. 72.
  ────────────────