ORDIN nr. 874 din 10 iulie 2015pentru aprobarea formularelor de declarare a activităților de sponsorizare în domeniul dispozitivelor medicale și al materialelor sanitare
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 24 iulie 2015
  Văzând Referatul de aprobare nr. 7.313/2015 al Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale,
  având în vedere prevederile art. 799^1 și 894 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ținând cont de prevederile art. 2 din Normele metodologice de aplicare a titlului XIX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, referitoare la avizarea activităților în domeniul dispozitivelor medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 309/2015,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul 1
  (1) Producătorii sau reprezentanții acestora în România și distribuitorii angro și en detail de dispozitive medicale și materiale sanitare au obligația să declare Ministerului Sănătății, prin structura de specialitate din subordine Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România, autoritatea competentă și decizională în domeniul dispozitivelor medicale, până la data de 31 martie a anului în curs, toate activitățile de sponsorizare, precum și orice alte cheltuieli suportate în anul anterior raportării pentru medici, asistenți medicali, organizații profesionale, organizații de pacienți și orice alt tip de organizații care au activități în domeniul sănătății.
  (la 31-03-2020, sintagma: Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale a fost înlocuită de Articolul III din ORDINUL nr. 538 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 31 martie 2020 )
  (2) Obligația prevăzută la alin. (1) revine și beneficiarilor activităților de sponsorizare, medici, asistenți medicali, organizații profesionale, organizații de pacienți și orice alt tip de organizații care au activități în domeniul sănătății.(3) În sensul prezentului ordin, prin organizație cu activități în domeniul sănătății se înțelege orice persoană juridică cu sau fără scop lucrativ, care desfășoară activități referitoare la sănătatea umană, asistență medicală ori farmaceutică.


  Articolul 2

  Formularele de declarare a activităților prevăzute la art. 1 sunt cuprinse în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 3
  (1) Informațiile declarate în formularele prevăzute la art. 2 se publică în al doilea trimestru al anului pentru anul anterior pe site-ul Ministerului Sănătății și al entității care desfășoară activitățile de sponsorizare, precum și al beneficiarilor acestora, după caz.(2) În anul 2015, declarațiile se transmit către Ministerul Sănătății, prin structura de specialitate din subordine Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România, autoritatea competentă și decizională în domeniul dispozitivelor medicale, până la data de 31 iulie, iar informațiile declarate în formularele prevăzute la art. 3 se publică pe site-ul Ministerului Sănătății și al entității care desfășoară activitățile de sponsorizare, precum și al beneficiarilor acestora, după caz, până la data de 31 octombrie 2015.
  (la 31-03-2020, sintagma: Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale a fost înlocuită de Articolul III din ORDINUL nr. 538 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 31 martie 2020 )
  (3) În anul 2020, declarațiile se transmit către Ministerul Sănătății, prin structura de specialitate din subordine Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România, autoritatea competentă și decizională în domeniul dispozitivelor medicale, până la data de 31 iulie, iar informațiile declarate în formularele prevăzute la art. 3 se publică pe site-ul Ministerului Sănătății și al entității care desfășoară activitățile de sponsorizare, precum și al beneficiarilor acestora, după caz, până la data de 31 octombrie 2020.
  (la 31-03-2020, Articolul 3 a fost completat de Articolul II din ORDINUL nr. 538 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 31 martie 2020 )


  Articolul 4

  În termen de 60 de zile de la data-limită pentru primirea declarațiilor prevăzute la art. 1 și 3, Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România transmite Ministerului Sănătății, în vederea afișării pe site, situația centralizată a declarațiilor colectate.
  (la 31-03-2020, sintagma: Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale a fost înlocuită de Articolul III din ORDINUL nr. 538 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 31 martie 2020 )


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul sănătății,
  Alin Iulian Tucmeanu,
  secretar de stat

  București, 10 iulie 2015.
  Nr. 874.

  Anexa nr. 1

  FORMULAR
  de declarare a activităților de sponsorizare în
  domeniul dispozitivelor medicale

  Nr
  crt

  Denumirea
  sponsorului
  (producători
  sau
  reprezentanții
  acestora
  în
  România
  și
  distribuitori
  angro și
  en
  detail de
  dispozitive
  medicale
  și materiale
  sanitare)

  Beneficiarul
  sponsorizării

  Sponsorizarea

  Alte tipuri de cheltuieli

  Total
  (lei)

  Date privind sponsorizarea

  Onorarii pentru servicii

  Alte cheltuieli

  Numele
  și prenumele/
  Denumirea (profesionist/
  organizație
  profesională/
  organizație de
  pacienți
  /organizație
  cu activ
  în domeniul
  sănătății)

  Specialitatea/
  Activitatea
  desfășurată
  în domeniul
  sănătății

  Adresa
  unde
  își
  desfășoară
  activitatea
  principală

  Natura
  sponsorizării
  mijloace
  financiare/
  materiale

  Descrierea
  activității
  sponsorizate

  Suma
  (lei)

  Durata
  contractului

  Data
  efectuării
  plății
  /Data
  predării
  bunului

  Descrierea
  activității

  Suma
  (lei)

  Cheltuieli
  asociate
  executării
  serviciilor
  prevăzute
  în
  conractele
  de
  servicii
  (transport
  și
  cazare)
  (suma)

  Data
  contractului

  Data
  plății

  Tipul
  de
  cheltuială

  Suma
  (lei)

  Data
  contractului

  Data
  plății

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Semnătura ...................
  Data ........................


  Anexa nr. 2

  FORMULAR
  de declarare a beneficiarilor activităților de
  sponsorizare în domeniul dispozitivelor medicale

  Nr.
  crt.

  Denumirea
  beneficiarului
  sponsorizării

  Numele
  și
  prenumele
  persoanei
  care
  declară

  Sponsorul

  Date privind sponsorizarea

  Alte tipuri de cheltuieli

  Total
  (lei)

  Denumirea

  Activitatea
  desfășurată

  Adresa

  Natura
  sponsorizării
  (mijloace
  financiare/
  materiale)

  Descrierea
  activității
  sponsorizate

  Suma
  (lei)

  Durata
  con
  tractului

  Data
  efectuării
  plății/
  Data
  predării
  bunului

  Descrierea
  activității

  Suma
  (lei)

  Data
  contractului

  Data
  efectuării
  plății/
  Data
  predării
  bunului
   
                  
                  
                  
                  
                  

  Semnătura ..................
  Data .......................

  -------