LEGE nr. 130 din 15 iunie 2018pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 și pentru abrogarea alin. (2) al art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 19 iunie 2018
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 13 februarie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
  c) realizarea de către proprietarii de amenajări de îmbunătățiri funciare a exploatării, întreținerii și reparațiilor amenajărilor de îmbunătățiri funciare situate pe terenurile pe care le dețin sau, după caz, pe terenurile altora, cu acordul acestora, inclusiv a lucrărilor de reabilitare, executare de investiții și suportarea costurilor acestor activități. Statul intervine prin Agenție numai pentru finanțarea lucrărilor de investiții care sunt efectuate pe terenuri proprietate publică și privată a statului. Lucrările de îmbunătățiri funciare noi sau extinderile de amenajări finanțate din bugetul Agenției se pot realiza și pe terenurile proprietate privată a altor deținători, cu acordul prealabil al acestora;
  2. La articolul 8, după litera a) se introduc două noi litere, literele a^1) și a^2), cu următorul cuprins:
  a^1) organizațiile/persoanele juridice care dețin în proprietate infrastructura de irigații independentă de infrastructura principală a Agenției pot încheia contracte cu Agenția pentru asigurarea apei din alte surse de apă;
  a^2) pentru organizațiile/persoanele juridice prevăzute la lit. a^1) Agenția suportă numai costurile cu apa pentru irigat;
  3. La articolul 27, partea introductivă a alineatului (1) și litera d), precum și alineatele (2), (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 27
  (1) Infrastructura secundară de irigații, aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției, situată pe teritoriul unei organizații, se transmite, la cerere, cu sau fără extras de carte funciară, în proprietatea organizațiilor, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, cu următoarele condiții rezolutorii:
  ..................................................................................................
  d) nerespectarea prevederilor protocolului de transfer al infrastructurii de la Agenție la organizația de îmbunătățiri funciare, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale;
  ..................................................................................................(2) Infrastructura secundară de irigații, aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, institutelor de cercetare și producție agricolă, unităților de învățământ agricol și silvic, precum și a altor instituții publice, situată pe teritoriul unei organizații, se transmite, la cerere, cu sau fără extras de carte funciară, în proprietatea acelei organizații, sub condițiile rezolutorii prevăzute la alin. (1).(3) Infrastructura de îmbunătățiri funciare, aparținând domeniului privat al unităților administrativ-teritoriale, se poate transmite, la cerere, cu sau fără extras de carte funciară, în proprietatea organizațiilor ori a federațiilor prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, sub condițiile rezolutorii prevăzute la alin. (1).(4) Infrastructura secundară de irigații din domeniul privat al statului, aflată în administrarea Agenției, care face obiectul transmiterii la cerere fără plată în proprietatea unei organizații, se face la starea fizică existentă la momentul solicitării organizației de preluare a infrastructurii de îmbunătățiri funciare.
  4. La articolul 27, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Infrastructura secundară de irigații, inclusiv terenul aferent, care nu sunt înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară, aflate în administrarea Agenției și situate pe teritoriul unei organizații, se transmit în proprietate organizației în baza extraselor de pe inventarul bunurilor respective, identificând-se prin orice modalitate prevăzută de lege, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.5. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 27^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 27^1

  Infrastructura secundară de irigații cuprinde: stații de pompare de punere sub presiune, inclusiv terenul aferent acestora, construcții hidrotehnice, conducte subterane, echipamente de irigare și alte asemenea bunuri situate pe teritoriul amenajării.
  6. La articolul 29^3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Organizațiilor și federațiilor care nu întrețin, nu exploatează și/sau nu utilizează infrastructura de îmbunătățiri funciare în condițiile prevăzute de normele metodologice sau distrug infrastructura primită în folosință gratuită, în proprietate ori nu respectă una dintre condițiile rezolutorii prevăzute la art. 27 alin. (1) li se retrage, la propunerea Agenției, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, dreptul de folosință gratuită a terenurilor și zonelor de protecție aferente și dreptul de proprietate asupra infrastructurii preluate. Respectivele organizații și federații au obligația de a preda Agenției infrastructura dobândită în starea în care a fost preluată, inclusiv cu îmbunătățirile aduse ulterior, conform unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.7. La articolul 39, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Reacordarea recunoașterii de utilitate publică unei amenajări de îmbunătățiri funciare sau unei părți a unei amenajări de îmbunătățiri funciare se face pe bază de criterii și proceduri care se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.


  Articolul II
  (1) Alineatul (2) al articolului III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 29 iunie 2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2016, se abrogă.(2) În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi, Guvernul va adopta normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  București, 15 iunie 2018.
  Nr. 130.
  ----