INSTRUCŢIUNE nr. 2 din 6 august 2014
privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 8 august 2014  În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
  în baza prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 6 august 2014,
  Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta instrucţiune.

  Articolul 1

  Prezenta instrucţiune stabileşte modul de aplicare a Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare, denumită în continuare ASF - SIIF.


  Articolul 2

  (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2015, entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF - SIIF, respectiv societăţile de servicii de investiţii financiare, societăţile de administrare a investiţiilor, organismele de plasament colectiv, depozitarii centrali, casele de compensare şi operatorii de piaţă/sistem, denumite în continuare entităţi, vor ţine evidenţa contabilă în conformitate cu Standardele internaţionale de raportare financiară, adoptate potrivit procedurii prevăzute de art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate, denumite în continuare IFRS.
  (2) Entităţile menţionate la alin. (1) vor organiza şi vor conduce contabilitatea, începând cu data de 1 ianuarie 2015, conform prevederilor IFRS, ale dispoziţiilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor dispoziţii legale aplicabile.


  Articolul 3

  (1) Începând cu exerciţiul financiar al anului 2015, entităţile menţionate la art. 2 alin. (1) vor întocmi şi vor publica potrivit legii situaţiile financiare anuale individuale şi consolidate în conformitate cu IFRS, în moneda naţională şi în limba română.
  (2) Situaţiile financiare anuale individuale aferente exerciţiului financiar al anului 2014 vor fi întocmite cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2011.


  Articolul 4

  Situaţiile financiare anuale individuale conforme cu IFRS, menţionate la art. 3 alin. (1), şi situaţiile financiare anuale consolidate conforme cu IFRS fac obiectul auditului statutar, potrivit legii.


  Articolul 5

  (1) Administratorii, respectiv directoratul, directorii economici, contabilii-şefi şi orice alte persoane care au obligaţia gestionării entităţilor care intră sub incidenţa prezentei instrucţiuni vor asigura măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor acesteia.
  (2) Persoanele menţionate la alin. (1) răspund potrivit responsabilităţilor şi competenţelor alocate în cadrul entităţii pentru transpunerea soldurilor conturilor contabile, inclusiv retratările şi reclasificările corespunzătoare, după caz, din balanţa de verificare la 31 decembrie 2014, în soldurile de deschidere ale conturilor aferente exerciţiului financiar al anului 2015, cuprinse în noul plan de conturi prevăzut prin reglementările contabile emise de ASF - SIIF pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei instrucţiuni. Răspunderea persoanelor prevăzute la alin. (1) va viza şi asigurarea exactităţii şi realităţii datelor care sunt prelucrate, respectiv înscrise în situaţiile financiare anuale individuale.
  (3) Entităţile menţionate la art. 2 alin. (1) vor întocmi un document care să reflecte diferenţele rezultate dintre valorile cuprinse în cadrul balanţei de verificare întocmită la 31 decembrie 2014 şi valorile cuprinse în soldurile de deschidere ale conturilor la 1 ianuarie 2015, cu explicaţiile necesare privind natura acestora, inclusiv modul de transpunere a sumelor cuprinse în conturile prevăzute prin reglementările menţionate la alin. (2).


  Articolul 6

  (1) Prevederile Instrucţiunii nr. 6/2011 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 116/2011, cu modificările ulterioare, sunt aplicabile şi pentru exerciţiul financiar al anului 2014.
  (2) Începând cu 1 ianuarie 2015 prevederile regulamentului menţionat la art. 3 alin. (2), ale Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2011, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei instrucţiuni nu vor mai fi aplicabile entităţilor menţionate la art. 2 alin. (1).


  Articolul 7

  Prezenta instrucţiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi în Buletinul Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pe site-ul acesteia şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Autorităţii de
  Supraveghere Financiară,
  Mişu Negriţoiu
  Bucureşti, 6 august 2014.
  Nr. 2.
  -------