ORDONANŢĂ nr. 26 din 22 iulie 1994 (*actualizată*)
privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţa naţională
(actualizată până la data de 4 iunie 1997*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 29 iulie 1994. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 4 iunie 1997, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 143 din 31 decembrie 1994; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 2 iunie 1997.
  În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. g) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

  Articolul 1

  Personalul din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Ministerul Justiţiei - Direcţia generală a penitenciarelor, Serviciul Roman de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Paza, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale are dreptul, în timp de pace, la hrană gratuită, în condiţiile prezentei ordonanţe.
  ------------
  Art. 1 a fost completat cu sintagma "în condiţiile prezentei ordonanţe" de litera a) a pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 143 din 31 decembrie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 31 decembrie 1994.


  Articolul 2

  (1) Hranirea personalului instituţiilor publice menţionate la art. 1 se face, de regula, în natura, în limita unor plafoane calorice diferenţiate pe categorii, care constituie norme de hrana zilnice.
  (2) Normele de hrana zilnice sunt cele cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.
  (3) Categoriile de personal pentru care se acordă şi instituţiile publice în care se aplică se aproba prin hotărâre a Guvernului.
  (4) Hranirea personalului se poate face şi pe bază de alocaţie valorică, cu aprobarea ministrilor sau a conducătorilor instituţiilor publice prevăzute la art. 1.
  (5) Rezervistii primesc, pe timpul concentrării sau mobilizării, aceleaşi drepturi de hrana ca şi militarii activi.
  ------------
  Art. 2 a fost modificat de litera b) a pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 143 din 31 decembrie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 31 decembrie 1994.


  Articolul 3

  (1) Structura normelor de hrana care se aplică în doua sau mai multe instituţii publice prevăzute la art. 1 se stabileşte, în mod unitar, de Ministerul Apărării Naţionale împreună cu celelalte instituţii publice, în limita valorii calorice a fiecărei norme, în concordanta cu nevoile nutritive ale personalului şi în raport cu eforturile depuse în procesul de instruire şi de îndeplinire a misiunilor, condiţiile de mediu şi alţi factori specifici.
  (2) Structura normelor de hrana specifice Direcţiei generale a penitenciarelor se stabileşte de Ministerul Justiţiei.
  (3) Regulile de aplicare a normelor de hrana se stabilesc de către miniştrii sau conducătorii instituţiilor publice prevăzute la art. 1.
  ------------
  Alin. (3) al art. 3 a fost introdus de litera c) a pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 143 din 31 decembrie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 31 decembrie 1994.


  Articolul 4

  (1) Hranirea personalului fiecărei instituţii publice prevăzute la art. 1 se face, de regula, prin unităţile subordonate.
  (2) Hranirea personalului se poate face şi prin reciprocitate între instituţiile publice menţionate la art. 1, potrivit convenţiilor încheiate între acestea, cu decontarea valorii financiare a normelor de hrana folosite.
  (3) În cazurile în care hranirea unor categorii de personal nu se poate asigura potrivit alin. (1) sau (2), aceasta se va realiza prin agenţi economici, în limita plafonului caloric şi a structurii normei de hrana la care au dreptul, decontîndu-se în plus adaosul comercial negociat.
  ------------
  Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 2 iunie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 4 iunie 1997.
  (4) Cadrele militare, militarii angajaţi pe bază de contract şi salariaţii civili au dreptul la hrana potrivit normelor, atunci când nu beneficiază de alimente, primesc, în locul acestora, valoarea financiară neimpozabila a normei de hrana la care au dreptul.
  ------------
  Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de litera d) a pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 143 din 31 decembrie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 31 decembrie 1994.


  Articolul 5

  (1) Valoarea financiară a normelor de hrana aprobate prin hotărâre a Guvernului se stabileşte şi se actualizează, în mod unitar, de Ministerul Apărării Naţionale împreună cu celelalte instituţii publice, respectiv de Ministerul Justiţiei, în funcţie de preţurile medii cu care se aprovizionează sortimentele de produse cuprinse în structura normelor de hrana.
  (2) Actualizarea valorii financiare a normelor de hrana se face trimestrial, pe baza evoluţiei efective a preţurilor la care se aprovizionează produsele agroalimentare, dacă rezultă diferenţe de peste 5% faţă de trimestrul în care s-a stabilit ultima valoare.


  Articolul 6

  (1) Instituţiile publice prevăzute la art. 1 pot înfiinţa, în unităţile subordonate şi în garnizoane, popote sau bucătarii de unitate pentru hranirea personalului din subordine, pentru care cheltuielile de organizare şi de funcţionare se suporta din creditele bugetare aprobate.
  (2) Regulile privind organizarea şi funcţionarea popotelor şi bucătăriilor de unitate se aproba de către miniştri sau conducătorii instituţiilor publice respective.
  (3) Cheltuielile pentru procurarea produselor agroalimentare necesare popotelor pentru cadre se acoperă din fondurile proprii ale acestora provenite din sumele încasate de la abonaţi.
  (4) Produsele agroalimentare necesare popotelor pentru cadre şi bucătăriilor de unitate se asigura, în principal, prin depozitele unităţilor militare, la preţurile la care acestea au fost aprovizionate.
  ------------
  Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de litera e) a pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 143 din 31 decembrie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 31 decembrie 1994.
  (5) În situaţiile în care prin popotele pentru cadre şi bucătăriile de unitate trebuie să se asigure hranirea unor efective mai mari (participanţi la convocări, aplicaţii, tabere de odihnă, activităţi de protocol şi altele), se pot acorda avansuri din creditele bugetare aprobate, în vederea realizării stocurilor de produse la nivelul necesarului pentru activităţile ce se vor desfăşura, urmînd ca justificarea lor să se facă la terminarea activităţilor, pe măsura recuperării contravalorii produselor consumate. De asemenea, se pot constitui stocuri de siguranţă pentru consumul pe timpul iernii, prin procurarea produselor necesare şi achitarea contravalorii ambalajelor aferente produselor aprovizionate.
  ------------
  Alin. (5) al art. 6 a fost completat conform literei f) a pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 143 din 31 decembrie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 31 decembrie 1994.


  Articolul 7

  Cadrele militare permanente, militarii angajaţi pe bază de contract şi salariaţii civili care domiciliază în localităţile rurale sau în puncte izolate pot primi, pentru ei şi membrii lor de familie, unele produse agroalimentare din depozitele unităţilor, în limita cantităţilor prevăzute de norme, contra cost, la preţul cu care au fost aprovizionate.
  ------------
  Art. 7 a fost modificat de litera g) a pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 143 din 31 decembrie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 31 decembrie 1994.


  Articolul 8

  (1) Pentru asigurarea hranirii efectivelor în situaţii neprevăzute, instituţiile publice menţionate la art. 1 vor constitui din credite bugetare un stoc de siguranţă din produse agroalimentare neperisabile, calculat pentru 30 de zile, peste cantităţile destinate nevoilor de consum lunare.
  ------------
  Alin. (1) al art. 8 a fost completat cu sintagma "din credite bugetare" de litera h) a pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 143 din 31 decembrie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 31 decembrie 1994.
  (2) În cazul unor unităţi sau subunitati izolate, stocul de siguranţă prevăzut la alin (1) poate fi asigurat pentru maximum 7 luni.
  (3) Aprovizionarea cu produse pentru iarna, fasole uscata, zahăr, orez, ceai şi furaje, se poate face în cantităţile necesare până la noua recolta, fără a depăşi nevoile de consum pentru un an.


  Articolul 9

  (1) Normele de hrana pentru animalele şi păsările prevăzute în statele de organizare, precum şi normele de inzestrare cu bunuri materiale necesare aprovizionării, depozitarii şi păstrării produselor agroalimentare, preparării, transportului şi servirii hranei preparate, sacrificarii animalelor, precum şi cele necesare dotării cu materiale specifice hranirii efectivelor, sunt cele cuprinse în anexele nr. 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.
  ------------
  Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de litera i) a pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 143 din 31 decembrie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 31 decembrie 1994.
  (1^1) Structura acestor norme se aproba de către miniştrii sau conducătorii instituţiilor publice menţionate la art. 1.
  ------------
  Alin. (1^1) al art. 9 a fost introdus de litera j) a pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 143 din 31 decembrie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 31 decembrie 1994.
  (2) Instituţiile publice prevăzute la art. 1 pot constitui stocuri de siguranţă pentru bunurile materiale ce fac obiectul normelor de inzestrare prevăzute la alin. (1), care nu vor depăşi 20% din necesarul anual la materialele destinate servirii hranei şi 10% la celelalte bunuri materiale.


  Articolul 10

  (1) Instituţiile publice prevăzute la art. 1 pot înfiinţa, în unităţile subordonate şi în garnizoane, gospodării agrozootehnice care se vor organiza şi vor funcţiona potrivit normelor aprobate de către miniştrii sau conducătorii instituţiilor respective.
  (2) Pentru organizarea, dezvoltarea şi funcţionarea gospodariilor agrozootehnice, instituţiile publice prevăzute la art. 1 prevăd şi utilizează credite bugetare.
  (3) Produsele realizate vor fi folosite pentru consum la asigurarea normelor de hrana şi pentru reluarea procesului de producţie în cadrul gospodariilor agrozootehnice. Până la 5% din cantităţile de produse realizate se pot consuma, gratuit, pentru îmbunătăţirea hranirii personalului peste prevederile normale de hrana. În situaţia în care producţia depăşeşte nevoile de consum, produsele realizate pot fi valorificate contra cost.
  ------------
  Teza a III-a a alin. (3) al art. 10 a fost modificată de litera k) a pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 143 din 31 decembrie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 31 decembrie 1994.


  Articolul 11

  (1) Pentru asigurarea aprovizionării militarilor în termen, elevilor şi studenţilor militari cu unele produse alimentare şi mărfuri de stricta necesitate, contra cost, unităţile militare din subordinea instituţiilor publice prevăzute la art. 1 pot înfiinţa, în incinta acestora, puncte de desfacere.
  (2) Sumele necesare punctelor de desfacere pentru procurarea mărfurilor prevăzute la alin. (1) se pun la dispoziţia acestora sub forma de avansuri din creditele bugetare. Valoarea mărfurilor existente în stoc la 31 decembrie, achiziţionate din aceste credite, se reportează în anul următor.
  (3) În cadrul creditelor bugetare aprobate, suma necesară funcţionarii punctelor de desfacere şi criteriile de acordare a acesteia se stabilesc de către miniştrii sau conducătorii instituţiilor publice prevăzute la art. 1.
  (4) Produsele şi mărfurile aprovizionate se vor desface la preţurile la care au fost achiziţionate.
  ------------
  Art. 11 a fost modificat de litera l) a pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 143 din 31 decembrie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 31 decembrie 1994.


  Articolul 12

  (1) Sumele încasate potrivit prevederilor art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (4), art. 7 şi art. 10 alin. (3) se vor utiliza de către instituţiile publice prevăzute la art. 1 pentru procurarea alimentelor şi furajelor necesare în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă.
  (2) Sumele încasate potrivit prevederilor art. 10 alin. (3) se pot utiliza şi pentru achiziţionarea materialelor, obiectelor de inventar şi serviciilor necesare desfăşurării activităţilor de producţie în gospodăriile agrozootehnice.
  ------------
  Alin. (2) al art. 12 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 2 iunie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 4 iunie 1997.
  ------------
  Art. 12 [iniţial cu alin. (1)] a fost modificat de litera m) a pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 143 din 31 decembrie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 31 decembrie 1994.


  Articolul 13

  (1) Prevederile prezentei ordonanţe intră în vigoare începând cu luna iulie 1994.
  (2) Decretul-lege nr. 101 din 21 martie 1990
  , precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei ordonanţe se abroga cu aceeaşi dată.
  ------------
  Alin. (2) al art. 13 a fost completat cu sintagma "cu aceeaşi dată" conform literei n) a pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 143 din 31 decembrie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 31 decembrie 1994.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ----------------
  p. Ministrul apărării naţionale,
  general-locotenent Dumitru Cioflina
  p. Ministru de interne,
  general-locotenent George Ioan Danescu,
  secretar de stat
  Ministrul justiţiei,
  Gavril Iosif Chiuzbaian
  Directorul Serviciului Roman
  de Informaţii,
  Virgil Magureanu
  Directorul Serviciului de Informaţii
  Externe,
  general-maior Ioan Talpes
  Directorul Serviciului
  de Telecomunicaţii Speciale,
  colonel Ştefan Coman


  Anexa 1

  Norme de hrana ale personalului din sectorul de apărare naţionala,
  ordine publică şi siguranţă naţionala, în timp de pace
  I. Norme de hrana comune
  Norma de hrana nr. 1 4.300 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 2 5.085 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 2 "A" 270 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 3 4.900 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 4 6.195 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 4 "A" 1.504 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 4 "B" 3.506 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 5 5.720 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 5 "A" 5.720 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 6 5.010 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 6 "A" 5.101 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 7 4.390 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 8 4.315 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 9 4.415 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 10 3.835 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 10 "A" 4.915 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 11 4.360 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 12 "A" 1.600 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 12 "B" 660 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 12 "C" 554 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 12 "D" 330-660 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 13 Norma pentru tigari
  Norma de hrana nr. 14 Norma pentru substituiri.
  II Norme de hrana specifice Ministerului de Interne şi Ministerului Justiţiei - Direcţia generală a penitenciarelor
  Norma de hrana nr. 12 "C-1" 925 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 15 3.820 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 16 3.645 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 17 2.855 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 17 "A" 790 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 17 "B" 1.065 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 17 "C" 410 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 18 3.175 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 18 "A" 860 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 18 "B" 1.255 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 18 "C" 1.195 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 18 "D" 1.400 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 18 "E" 825 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 19 3.160 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 20 2.725 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 21 2.295 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 22 1.190 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 23 1.650 calorii om/zi.
  ------------
  Anexa 1 a fost introdusă de litera o) a pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 143 din 31 decembrie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 31 decembrie 1994.


  Anexa 2

  Norme de hrana pentru animalele şi păsările prevăzute în statele de organizare
  Norma de hrana nr. 1 - pentru hranirea căilor
  Norma de hrana nr. 2 - pentru hranirea câinilor
  Norma de hrana nr. 3 - pentru hranirea animalelor
  şi pasarilor de experienţa
  Norma de hrana nr. 4 - pentru substituirea produselor folosite în hrănirea animalelor și păsărilor
  ------------
  Anexa 2 a fost introdusă de litera p) a pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 143 din 31 decembrie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 31 decembrie 1994.


  Anexa 3

  Norme de dotare cu bunuri materiale necesare aprovizionării, depozitarii şi păstrării produselor agroalimentare, preparării, transportului şi servirii hranei preparate şi sacrificarii animalelor
  I. Norme de dotare comune
  Norma nr. 1 - de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar pentru bucătarii
  Norma nr. 2 - de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar pentru servirea şi transportul hranei preparate
  Norma nr. 3 - de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar pentru manipularea, transportul, depozitarea și păstrarea produselor agroalimentare
  Norma nr. 4 - de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar pentru brutarii
  Norma nr. 5 - de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar în tabere, aplicații, poligoane de tragere și instrucție sau situații speciale
  Norma nr. 6 - de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar pentru laboratoare de cofetărie și patiserie
  Norma nr. 7 - de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar de resortul hrănirii, pentru dormitoare, săli de cursuri, cabinete și cămine militare
  Norma nr. 8 - de dotare cu materiale de întreţinere, piese de schimb pentru tehnica de resort și materiale diverse
  Norma nr. 9 - de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar pentru întreţinerea și sacrificarea animalelor, păsărilor și pentru prelucrarea produselor rezultate
  Norma nr. 10 - cu drepturile de combustibil lichid şi solid necesar preparării hranei în condiții speciale (aplicații, trageri, poligoane) când se folosesc bucătării rulante auto, cuptoare și brutării de campanie.
  II. Norme de dotare specifice Ministerului de Interne şi Ministerului Justiţie - Direcţia generală a penitenciarelor
  Norma nr. 11 - de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar pentru servirea şi transportul hranei de către personalul privat de libertate
  Norma nr. 12 - de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar a bucătăriilor în care se prepară hrană pentru persoanele private de libertate
  ------------
  Anexa 3 a fost introdusă de litera r) a pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 143 din 31 decembrie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 31 decembrie 1994.
  ---------------