LEGE nr. 161 din 9 iulie 2018privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2018 pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12 din 7 martie 2018 pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 12 martie 2018, cu următoarele modificări și completări:1. Partea introductivă a articolului unic se modifică și va avea următorul cuprins:

  ARTICOL UNIC

  Legea nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 9 martie 2018, se modifică și se completează după cum urmează:
  2. La articolul unic, înaintea punctului 1 se introduc nouă noi puncte, cu următorul cuprins:– Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 1

  Ministerul pentru Românii de Pretutindeni acordă finanțări nerambursabile și alte mijloace de sprijin material și/sau financiar în limita bugetului aprobat și în condițiile prezentei legi, cu scopul de a asigura protecția drepturilor și libertăților românilor din afara granițelor, precum și de a susține, în conformitate cu dreptul internațional, protejarea și promovarea identității culturale, etnice, lingvistice și religioase a românilor de pretutindeni, inclusiv prin exercitarea dreptului la liberă întrunire și asociere, accesul la educație și mijloace de informare în limba română, stabilirea și menținerea, dacă acestea contribuie la promovarea identității culturale, etnice, lingvistice și religioase a românilor din afara granițelor, de contacte libere cu persoane fizice și juridice din România.
  – La articolul 2, literele b), c), d) și f) se modifică și vor avea următorulcuprins:
  b) acorduri de finanțare - instrumente juridice în baza cărora se realizează transferurile de fonduri nerambursabile destinate sprijinului acordat românilor de pretutindeni, indiferent de denumire sau formă: contract de finanțare nerambursabilă, protocol de colaborare, memorandum de cooperare și altele asemenea, încheiate în condițiile legii;
  c) program în sprijinul românilor de pretutindeni - setul de acțiuni și proiecte destinate îndeplinirii obiectivelor prevăzute la art. 1;
  d) proiect în sprijinul românilor de pretutindeni - setul de acțiuni specifice interconectate care vizează realizarea unui obiectiv determinat privind sprijinirea comunităților de români de pretutindeni;
  .................................................................................................
  f) grantul - finanțarea cu caracter nerambursabil care nu implică furnizarea unor servicii sau produse în folosul direct al finanțatorului, în vederea utilizării acesteia de către o persoană juridică de drept public sau privat din România sau dintr-un stat terț ori de către un organism internațional în cadrul unui program, proiect sau acțiune în sprijinul românilor de pretutindeni;
  – La articolul 2, literele j) și k) se abrogă. – La articolul 3, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 3
  (1) Pot beneficia de finanțări nerambursabile asociațiile, fundațiile, unitățile de cult, alte categorii de organizații neguvernamentale ale românilor de pretutindeni, organizațiile internaționale și alte persoane fizice autorizate sau juridice de drept public sau privat din România sau din străinătate, în măsura în care finanțările nerambursabile sunt utilizate pentru derularea de programe, proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni.(2) Verificarea îndeplinirii condiției privind personalitatea juridică a beneficiarilor înregistrați sau constituiți în străinătate sau privind autorizarea persoanei fizice se realizează în baza documentelor justificative depuse de solicitant, în funcție de informațiile disponibile.
  – La articolul 5, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 5
  (1) În scopul asigurării unității planificării strategice și a unor politici complementare la nivel guvernamental privind românii de pretutindeni, prin strategiile naționale pentru românii de pretutindeni, adoptate pentru perioade de câte 4 ani, sunt stabilite priorități tematice multianuale pentru acordarea de finanțări nerambursabile în sprijinul românilor de pretutindeni.
  .................................................................................................(3) Pentru implementarea strategiilor prevăzute la alin. (1), Ministerul pentru Românii de Pretutindeni poate elabora documente de politici publice prin care sunt stabilite priorități tematice anuale pentru acordarea de finanțări nerambursabile în sprijinul românilor de pretutindeni.
  – La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Comisia de evaluare și comisia de soluționare a contestațiilor evaluează propunerile de programe, proiecte sau acțiuni în conformitate cu prevederile prezentei legi, cu principiile liberei concurențe, eficacității utilizării fondurilor publice, transparenței și tratamentului egal și cu prioritățile tematice, adoptate conform prevederilor art. 5.– La articolul 7 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
  d) decont de cheltuieli.
  – La articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Programele, proiectele și acțiunile proprii ale Ministerului pentru Românii de Pretutindeni care fac obiectul implementării directe de activități în sprijinul românilor de pretutindeni sunt aprobate în urma evaluării comisiei prevăzute la art. 6.– La articolul 8, alineatul (1) și literele a) și b) ale alineatului (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 8
  (1) Finanțările nerambursabile pot fi alocate sub forma unui grant, în temeiul unui acord de finanțare sau al unui ordin al ministrului, în funcție de forma grantului stabilită potrivit prevederilor alin. (2) și de categoria beneficiarului.
  ...............................................................................................
  a) finanțări nerambursabile pentru programe, proiecte și acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni. Fondurile transferate ca granturi acordate pentru programe, proiecte sau acțiuni au destinație precisă și nu pot fi utilizate pentru alte scopuri;
  b) contribuții la bugetul general al unor organisme de drept public sau de drept privat, condiționate de utilizarea acestora în cadrul unor programe, proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni.
  3. La articolul unic, după punctul 1 se introduc cinci noi puncte, punctele 1^1-1^5, cu următorulcuprins:1^1. La articolul 12, alineatele (5)-(7) și (9) se abrogă.1^2. La articolul 14, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Justificarea sumelor alocate pentru implementarea directă și indirectă de programe, proiecte și acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni se realizează prin prezentarea de documente justificative din care să rezulte utilizarea sumelor conform destinațiilor prevăzute în acordurile de finanțare sau, după caz, în contractele de achiziții, contractele de donații sau în decontul de cheltuieli.(4) Ministerul pentru Românii de Pretutindeni administrează programele, proiectele sau acțiunile în sprijinul românilor de pretutindeni pentru care se acordă granturi, pe bază de rezultate, conform procedurilor și principiilor de management bazat pe rezultate, aprobate prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni. Justificarea sumelor alocate prin granturi se face de către beneficiar, prin documentele prevăzute în acest sens în acordul de finanțare sau prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni.1^3. La articolul 15, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Ministerul pentru Românii de Pretutindeni poate solicita beneficiarilor contractarea unui audit extern, acreditat conform legislației aplicabile, la finalul programului, proiectului sau acțiunii, pentru finanțări ce depășesc 1.000.000 lei. Cheltuielile de audit sunt cheltuieli eligibile și sunt prevăzute explicit în bugetul proiectului, programului sau acțiunii. În cazul în care beneficiarul grantului este o organizație internațională sau o persoană juridică de drept public, auditul se poate realiza conform regulilor respectivului beneficiar.1^4. La anexă, la punctul I, după litera aa) se introduce o nouă literă, litera ab), cu următorul cuprins:
  ab) funcționarea organizațiilor românești din comunitățile istorice din afara granițelor țării și a sediilor acestora.
  1^5. La anexă, la punctul II, litera x) se modifică și va avea următorul cuprins:
  x) onorarii, indemnizații, premii, burse de orice fel, cheltuieli de personal și alte asemenea cheltuieli;
  4. La articolul unic, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:2. La anexă, punctul III se modifică și va avea următorul cuprins:III. Pentru cheltuielile prevăzute la pct. II se vor aplica următoarele reguli:
  a) pentru cheltuielile privind deplasările în țară și în străinătate, referitoare la cazare, transport, indemnizații de deplasare și altele asemenea, precum și pentru onorarii, ordonatorul de credite poate stabili prin ordin normative proprii, în funcție de condițiile specifice și modul de desfășurare a programelor, proiectelor sau acțiunilor în sprijinul românilor de pretutindeni;
  b) valorile maximale ale cheltuielilor referitoare la premii, cheltuieli de tratații și reprezentare vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  București, 9 iulie 2018.
  Nr. 161.
  -----