HOTĂRÂRE nr. 77 din 4 martie 1970
privind aplicarea sistemului contractual în activitatea de cercetare ştiinţifică
EMITENT
 • CONSILIUL DE MINIŞTRI
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 13 din 4 martie 1970  Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:

  Articolul 1

  Contractele de cercetare ştiinţifică se încheie în temeiul Legii nr. 28/1969 privind organizarea activităţii de cercetare ştiinţifică în Republica Socialistă România şi al Legii nr. 71/1969 a contractelor economice.


  Articolul 2

  Contractele de cercetare ştiinţifică se încheie pe baza contractului tip din anexa nr. 1 la prezenta hotărîre.
  Contractul tip conţine prevederi minimale, obligatorii, părţile putind sa stabilească orice alte clauze dacă nu contravin dispoziţiilor legale.


  Articolul 3

  Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice împreună cu ministerele şi celelalte organe centrale asigura controlul şi îndrumarea încheierii contractelor de cercetare, precum şi urmărirea respectării prevederilor contractuale şi eficienta economică obţinută prin aplicarea rezultatelor cercetărilor, informind periodic Consiliul de Miniştri.


  Articolul 4

  Academia Republicii Socialiste România şi academiile de ştiinţe cu unităţi de cercetare în subordine, precum şi unităţile de cercetare din cadrul organelor centrale, prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărîre, funcţionează în regim economic. Pentru finanţarea unor cheltuieli care depăşesc veniturile realizate din contractele de cercetare, acestea pot primi dotatii de la bugetul de stat.
  Dotatiile se folosesc pentru finanţarea unor teme de cercetare care prezintă importanţa pentru dezvoltarea economică şi socială a tarii şi sînt cuprinse în planul unităţilor de cercetare aprobat de către prezidiile academiilor pentru unităţile din subordinea lor sau de către colegiile ministerelor şi ale celorlalte organe centrale pentru unităţile pe care le au în subordine.
  O parte din dotatii se poate folosi pentru acoperirea cheltuielilor necesare executării temelor de cercetare stabilite de consiliile ştiinţifice în limita unei cote de 10 % din fondul de timp al unităţilor de cercetare respective.
  Din dotatiile primite de la buget, academiile îşi acoperă şi cheltuielile de funcţionare a administraţiilor centrale.
  Unităţile de cercetare ale academiilor se organizează şi funcţionează în sistemul gestiunii economice proprii, al gestiunii economice interne sau în regim economic cu dotatii de la buget.


  Articolul 5

  Fondurile de la buget ce se acordă ministerelor şi celorlalte organe centrale pentru contractarea unor teme de cercetare ştiinţifică de importanţa deosebită, precum şi dotatiile ce se acordă în condiţiile art. 4 se stabilesc de către Ministerul Finanţelor, cu avizul Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, în limita fondurilor prevăzute pentru acţiunea "ştiinţa".


  Articolul 6

  Decontarea lucrărilor executate de unităţile de cercetare ştiinţifică se face conform valorii stabilite în contract. Valoarea se stabileşte pe bază de deviz, în care se pot folosi şi tarife. Tarifele se aproba de ministere sau celelalte organe centrale, cu avizul Comitetului pentru Preţuri şi al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice.
  În devize se cuprinde şi o cota de beneficiu de 10 %, cu excepţia celor întocmite pentru lucrările ce se executa de instituţiile de învăţămînt superior, în care nu se cuprinde beneficiu.


  Articolul 7

  Beneficiile realizate din contractele de cercetare se repartizează şi se folosesc pentru vărsăminte la bugetul statului, fondul de rezerva şi de dezvoltare a bazei materiale proprii, acordarea de gratificatii şi premii, precum şi pentru alte destinaţii, potrivit anexei nr. 3 la prezenta hotărîre.


  Articolul 8

  Fondul de rezerva şi de dezvoltare a bazei materiale se foloseşte după cum urmează:
  a) în unităţile de cercetare ştiinţifică cu gestiune economică proprie şi în cele cu gestiune economică interna - pentru acoperirea cheltuielilor de cercetare în perioadele în care unităţile respective nu le pot acoperi din încasările provenite din activitatea curenta, pentru cheltuielile privind realizarea lucrărilor de cercetare destinate satisfacerii unor nevoi ştiinţifice proprii, precum şi pentru dezvoltarea bazei materiale prin realizarea de investiţii necentralizate. În staţiunile experimentale din agricultura şi silvicultura, aceste fonduri se pot folosi, în cazuri excepţionale, şi pentru acoperirea unor pagube provenite din calamitati naturale, potrivit normelor legale;
  b) în instituţiile de învăţămînt superior şi în unităţile de cercetare prevăzute în anexa nr. 2 - pentru dezvoltarea bazei materiale prin realizarea de investiţii necentralizate.


  Articolul 9

  Gratificatiile şi premiile personalului din activitatea de cercetare ştiinţifică se acordă în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale cu privire la salarizarea personalului din unităţile de cercetare ştiinţifică.


  Articolul 10

  Sumele rămase neconsumate în anul de plan se reportează în anul următor şi se folosesc astfel:
  a) cele din fondul de rezerva şi de dezvoltare a bazei materiale, în scopul pentru care au fost create;
  b) cele din fondul de gratificatii şi premii se includ în fondul de rezerva şi de dezvoltare a bazei materiale.


  Articolul 11

  Pentru cercetările ştiinţifice la care în primele 12 luni după aplicare se obţine o eficienta economică deosebită, academiile, ministerele şi celelalte organe centrale, după încheierea bilanţului contabil, pot acorda premii colectivelor de cercetare şi proiectare, inginerilor şi altor specialişti din unităţile executante şi beneficiare ale cercetării care au contribuit direct la rezolvarea şi introducerea în producţie a acestora.
  Ministerele şi celelalte organe centrale vor hotărî asupra - justificarii şi cuantumului acestor premii, cu avizul Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, Ministerului Finanţelor şi Ministerului Muncii.
  Plata premiilor se va face la sfîrşit de an din beneficiile peste plan realizate de unităţile economice ca urmare a aplicării rezultatelor cercetărilor.


  Articolul 12

  În aplicarea prevederilor Legii nr. 28/1969 privind organizarea activităţii de cercetare ştiinţifică în Republica Socialistă România, ministerele şi celelalte organe centrale vor lua măsuri pentru valorificarea în practica a rezultatelor obţinute în termen de cel mult 3 luni de la recepţia lucrărilor de cercetare.
  În cazurile în care valorificarea rezultatelor cercetării necesita lucrări pregătitoare (executarea de investiţii etc.), beneficiarul este obligat sa întocmească un plan de măsuri în vederea valorificării rezultatelor obţinute, care va fi înaintat organului ierarhic superior în termen de 30 de zile de la recepţie.
  Organul ierarhic superior va lua măsuri ca, în termen de cel mult 3 luni de la recepţie, să se înceapă lucrările pregătitoare pentru valorificarea rezultatelor obţinute.


  Articolul 13

  În cazul în care se constată că cercetarea ştiinţifică nu a dat rezultatele prevăzute în contract sau nu a fost aplicată, provocind pagube economiei naţionale, se va institui o comisie de analiza, în a carei componenta vor intra reprezentanţi ai executantului şi ai beneficiarului, ai organelor ierarhic superioare ale acestora, precum şi ai Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice şi ai Ministerului Finanţelor, care va stabili pe plan civil mărimea pagubelor, persoanele vinovate şi modalităţile de recuperare a pagubelor potrivit normelor legale.


  Articolul 14

  Pentru neexecutarea obligaţiilor stabilite prin contract, partea în culpa va plati celeilalte părţi următoarele penalităţi:
  - 0,05 % din valoarea contractului pentru fiecare zi de întîrziere în executarea lucrării, fără a se putea depăşi 5% din aceeaşi valoare;
  - 0,05 % din suma datorată de beneficiar şi neplatita la termen pentru fiecare zi de întîrziere, fără ca penalitatea să depăşească 5% din suma datorată executantului.
  Penalităţile se imputa persoanelor vinovate, potrivit normelor legale.
  Plata penalitatilor nu scuteşte partea în culpa de plată despăgubirilor, în măsura în care penalităţile nu acoperă pabuba efectiv cauzată.


  Articolul 15

  Institutele şi centrele de cercetare care, începînd cu data de 1 martie 1970, se organizează şi funcţionează pe principiul gestiunii economice proprii sau al gestiunii economice interne calculează, în mod excepţional, în anul 1970, amortizarea fondurilor fixe la valoarea de inventar cu care acestea sînt înregistrate în evidenţa contabilă, folosind cotele prevăzute în Legea nr. 62/1968. Pînă la 30 septembrie 1970, unităţile în cauza vor efectua reevaluarea fondurilor fixe în conformitate cu Hotărîrea Consiliului da Miniştri nr. 116/1963, după care se va face recalcularea amortizarii în funcţie de noile valori, potrivit Legii nr. 62/1968 şi Hotărîrii Consiliului de Miniştri nr. 139/1969.
  Institutele şi centrele de cercetare ştiinţifică efectuează vărsarea amortizarii lunar, în ultima zi lucrătoare a lunii, în proporţie de 1/12 din suma prevăzută în planul anual de amortizare.
  Recalcularea amortizarii se face anual, pe baza fisei de calcul anuale, întocmită în raport cu data intrării sau iesirii din funcţiune a fondurilor fixe. Regularizarea vărsămintelor se face o dată cu virarea amortizărilor pe luna decembrie.
  Unităţile de cercetare prevăzute în anexa nr. 2, care primesc dotatii de la bugetul de stat, nu calculează şi nu vărsa amortismente asupra fondurilor fixe.


  Articolul 16

  Unităţile de cercetare ştiinţifică cu gestiune economică proprie sînt înzestrate cu fonduri fixe şi mijloace circulante şi beneficiază de credite bancare.
  De credite bancare pot beneficia şi unităţile de cercetare prevăzute în anexa nr. 2 pentru activitatea desfăşurată pe bază de contract.


  Articolul 17

  Prevederile din prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 1 martie 1970. Pe aceeaşi dată se abroga toate dispoziţiile contrare.


  Anexa 1

  CONTRACT TIP
  DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ*)
  __________ Notă *) Contractul tip se va folosi la încheierea tuturor contractelor de cercetare ştiinţifică cu aplicabilitate de la 1 martie 1970.
  Între ...../(denumirea executantului: unitatea de cercetare sau instituţia de învăţămînt superior care încheie contractul)/......., în calitate de executant, cu sediul în .... /(localitatea, judeţul)/ ....., str. ........................., nr. ........, reprezentat prin .................. director (rector), pe de o parte, şi ...../(denumirea beneficiarului)/......, în calitate de beneficiar, cu sediul în ....../(localitatea, judeţul)/ ......., str. ........................, nr. ........, reprezentat prin ............... director, pe de altă parte, a intervenit următorul contract:
  1. Obiectul contractului îl constituie .........../(se completează denumirea temei)/...................
  Tema-program de lucru, fazele de executare şi termenele sînt prevăzute în anexa nr. 1. Obligaţiile executantului şi ale beneficiarului pentru realizarea prevederilor contractului sînt cuprinse în anexa nr. 2. Ambele anexe fac parte integrantă din contract.
  2. Termenul final de predare a lucrării este ...................
  Locul de predare-primire a lucrării care face obiectul prezentului contract este ......................................................
  Executantul este obligat sa comunice beneficiarului cu 15 zile înainte data terminării lucrării care face obiectul contractului, pentru ca beneficiarul să poată lua măsurile necesare în vederea receptionarii.
  Predarea se va consemna într-un proces-verbal de recepţie a lucrării, semnat de ambele părţi*).
  3. Părţile contractante convin sa analizeze trimestrial modul în care se realizează tema-program de lucru**).
  4. Valoarea lucrărilor care fac obiectul prezentului contract este de lei ..................., stabilită conform devizului anexat.
  5. Părţile cad de acord ca plata lucrărilor care fac obiectul contractului să se facă astfel***) ...............................
  6. În aplicarea prevederilor articolului 8 alineatul final din Legea privind organizarea activităţii de cercetare ştiinţifică în Republica Socialistă România, executantul are obligaţia sa acorde beneficiarului asistenţa tehnica pind la obţinerea rezultatelor cercetării prevăzute în prezentul contract.
  În cazul în care neobtinerea rezultatelor se datoreşte executantului, acesta are obligaţia sa aducă toate îmbunătăţirile necesare****).
  7. Plata se face potrivit normelor de decontare în vigoare prin conturile:
  a) beneficiarului nr. ..............., deschis la ..............;
  b) executantului nr. ................, deschis la ..............;
  8. Întocmit în ...............*****) la data de .......... în ....... exemplare.
  EXECUTANT, BENEFICIAR,
  ............... ..................
  VIZA OFICIULUI JURIDIC, VIZA OFICIULUI JURIDIC,
  Data ................ Data ................
  __________ Notă *) Recepţia se va putea face de către o comisie formată din reprezentanţi ai părţilor şi alţi specialişti. Notă **) În funcţie de specificul cercetării se pot stabili şi termene de analiza mai scurte. Notă ***) Părţile pot stabili şi decontarea pe faze de executare a lucrărilor de cercetare:
  Pentru decontarea definitivă a lucrărilor de cercetare, se va înscrie în contract una dintre următoarele formulari:
  a) "după obţinerea primelor date asupra valorificării rezultatelor cercetării, dar nu mai tirziu de 3 luni de la predarea acestora către beneficiar", în cazurile în care, prin natura lor, aceste rezultate pot fi valorificate imediat;
  b) "după începerea lucrărilor necesare în vederea valorificării, dar nu mai tirziu de 3 luni de la predarea rezultatelor cercetării către beneficiar", în cazurile în care valorificarea acestora necesita în prealabil lucrări pregătitoare (executare de investiţii etc.). Notă ****) Pentru cercetările din alte domenii decît acelea ale producţiei bunurilor materiale, prevederile pct. 6 se vor adapta potrivit specificului cercetării. Notă *****) Localitatea.


  Anexa 2


      Unităţile de cercetare care funcţionează în regim economic


      ACADEMIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

      A. Unităţi de cercetare din domeniul stiintelor matematice şi
         geografice

      1. Institutul de matematica, constituit din:
         - Institutul de matematica Bucureşti
         - Institutul de matematica Iaşi
      2. Centrul de statistica matematica Bucureşti
      3. Institutul de calcul Cluj
      4. Observatorul astronomic Bucureşti
      5. Institutul de geografie Bucureşti

      B. Unităţi de cercetare din domeniul stiintelor
         sociale şi umanistice

      1. Institutul de lingvistica şi istorie literară,
         constituit din:
         - Institutul de lingvistica Bucureşti
         - Centrul de cercetări fonetice şi dialectale Bucureşti
         - Institutul de lingvistica şi istorie literară Cluj
         - Centrul de lingvistica, istorie literară
           şi folclor Iaşi
      2. Institutul de cercetări economice Bucureşti
      3. Centrul de cercetări sociologice Bucureşti
      4. Institutul de filozofie Bucureşti
      5. Institutul de psihologie Bucureşti
      6. Centrul de ştiinţe sociale Iaşi
      7. Centrul de ştiinţe sociale Cluj
      8. Institutul de cercetări juridice Bucureşti
      9. Centrul de logica Bucureşti
     10. Institutul de arheologie Bucureşti
     11. Institutul de istorie "Nicolae Iorga" Bucureşti
     12. Institutul de studii sud-est-europene Bucureşti
     13. Institutul de istorie şi arheologie Cluj
     14. Institutul de istorie şi arheologie Iaşi
     15. Centrul de istorie, filologie şi etnografie Craiova
     16. Institutul de istorie şi teorie literară "George
         Calinescu" Bucureşti
     17. Centrul de istorie, filologie şi istoria artei Tirgu Mures
     18. Institutul de istoria artei Bucureşti

     ACADEMIA DE ŞTIINŢE MEDICALE

      1. Institutul de fiziologie normală şi
         patologica "Daniel Danielopolu" Bucureşti
      2. Institutul de neurologie şi psihiatrie Bucureşti
      3. Institutul de virusologie "Ştefan S. Nicolau" Bucureşti
      4. Institutul de sănătate publică şi cercetări
         medicale Cluj
      5. Institutul de sănătate publică şi cercetări
         medicale Iaşi
      6. Institutul de patologie şi genetica medicală
         "Victor Babes" Bucureşti
      7. Institutul de igiena şi sănătate publică Bucureşti
      8. Institutul de endocrinologie Bucureşti
      9. Institutul de medicina interna "Nicolae Gh. Lupu" Bucureşti
     10. Institutul oncologic Bucureşti
     11. Centrul de cercetări medicale Timişoara
     12. Centrul de cercetări medicale Tirgu Mures

     MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÎNTULUI

      1. Institutul de ştiinţe pedagogice Bucureşti
      2. Staţiunea de cercetări marine "Ion Borcea" Agigea
      3. Staţiunea de cercetări biologice, geologice Pîngăraţi,
         şi geografice "Stejarul" judeţul
                                                              Neamt
      4. Institutul de biologie "Traian Savulescu" Bucureşti
      5. Institutul de biochimie Bucureşti
      6. Centrul de cercetări biologice Iaşi
      7. Centrul de cercetări biologice Cluj
      8. Institutul de speologie "Emil Racovita" Bucureşti
      9. Centrul de cercetări antropologice Bucureşti
     10. Centrul de chimie-fizica Bucureşti
     11. Centrul de chimie organică Bucureşti
     12. Institutul de chimie Cluj
     13. Institutul de chimie macromoleculara "Petru Poni" Iaşi
     14. Centrul de chimie Timişoara
     15. Centrul de cercetări tehnice şi fizice Iaşi

     MINISTERUL COMERŢULUI EXTERIOR

      1. Institutul pentru studierea conjuncturii economice
         internaţionale Bucureşti

      MINISTERUL AGRICULTURII ŞI SILVICULTURII

      Departamentul imbunatatirilor funciare şi gospodăririi
      apelor

      1. Institutul de meteorologie şi hidrologie Bucureşti

      COMITETUL DE STAT PENTRU CULTURA ŞI ARTA

      1. Institutul de etnografie şi folclor Bucureşti

      COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

      1. Institutul de studii istorice şi social-politice Bucureşti

      COMITETUL CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST ROMAN

      1. Centrul de cercetări pentru problemele tineretului Bucureşti

      CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU EDUCAŢIE FIZICA ŞI SPORT

      1. Centrul de cercetări ştiinţifice în domeniul
         educaţiei fizice şi sportului Bucureşti


  Anexa 3

  REPARTIZAREA
  beneficiilor realizate din contractele de cercetare
  I. La unităţile cu gestiune economică proprie sau interna, precum şi la unităţile prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărîre, beneficiul de 10% la valoarea anuală a tuturor contractelor de cercetare realizate se repartizează astfel:
  a) 30% pentru crearea fondului de rezerva şi de dezvoltare a bazei materiale;
  b) 25% pentru acordarea de gratificatii şi premii;
  c) 45% se vărsa anual la bugetul de stat.
  Beneficiile care depăşesc 10% din valoarea anuală a tuturor contractelor realizate se vărsa la buget, cu excepţia veniturilor realizate de pe loturile experimentale de cercetare ale unităţilor Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice.
  II. La unităţile economice care prin unele dintre compartimentele lor desfăşoară activitate de cercetare ştiinţifică, veniturile şi beneficiile realizate din contractele de cercetare se includ în realizarile organizaţiilor din care fac parte şi se repartizează în conformitate cu dispoziţiile legale specifice ramurii de care aparţin organizaţiile economice respective.
  III. La instituţiile de învăţămînt superior, sumele încasate pentru lucrările executate pe baza contractelor se constituie ca mijloace speciale extrabugetare şi se folosesc astfel:
  - 15% pentru dezvoltarea bazei materiale a catedrei care a efectuat cercetarea, precum şi pentru documentarea şi specializarea personalului catedrei;
  - 10 - 15% pentru premierea celor care au contribuit la realizarea lucrărilor contractate;
  - 70 - 75% se vărsa la buget.
  ---------