LEGEA nr. 340 din 18 decembrie 2015bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 19 decembrie 2015
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2016 veniturile pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe destinații pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, sinteza bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, precum și reglementări specifice exercițiului bugetar al anului 2016.


  Secţiunea 1 Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2016

  Articolul 2
  (1) Sinteza veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/03.(2) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabilește la venituri în sumă de 52.257,4 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 52.257,4 milioane lei.(3) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se stabilește la venituri în sumă de 341,2 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 112,3 milioane lei, cu un excedent de 228,9 milioane lei.(4) Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliat, este prevăzut în anexa nr. 2/03.


  Secţiunea a 2-a Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2016

  Articolul 3
  (1) Sinteza veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe și titluri, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/04.(2) Bugetul asigurărilor pentru șomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj, se stabilește la venituri în sumă de 1.592,6 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 1.363,4 milioane lei, cu un excedent de 229,2 milioane lei.(3) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabilește la venituri în sumă de 301,2 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 22 milioane lei, cu un excedent de 279,2 milioane lei.(4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/04.(5) Sinteza proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2007-2013 și detalierea pe proiecte și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/04 și 4/04.(6) Sinteza bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj este prevăzută în anexa nr. 5/04.


  Capitolul II Responsabilități în aplicarea prezentei legi și dispoziții în gestionarea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

  Secţiunea 1 Responsabilități în aplicarea prezentei legi

  Articolul 4
  (1) În condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile și articolele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plății la scadență a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, a derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri ale Uniunii Europene pre- și postaderare.(2) Ordonatorul principal de credite comunică lunar Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate potrivit prevederilor alin. (1).


  Articolul 5
  (1) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri" alineatul "Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă" la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.(2) Din sumele prevăzute la titlul "Alte transferuri" alineatul "Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă" se pot efectua cheltuieli curente pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.


  Articolul 6

  Sunt interzise virările de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii și cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.


  Articolul 7

  Sunt interzise virările de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru șomaj și Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.


  Articolul 8
  (1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestații de asigurări sociale și asigurări pentru șomaj care se realizează potrivit dispozițiilor legale, direct de către angajator, prin deducerea acestora din contribuțiile datorate se pot depăși, modificându-se corespunzător prevederile bugetare atât la venituri, cât și la cheltuieli, cu menținerea echilibrului bugetar aprobat.(2) Ordonatorul principal de credite este abilitat să efectueze modificările prevăzute la alin. (1) și este obligat să raporteze Ministerului Finanțelor Publice aceste modificări atât distinct, cât și prin evidențierea în situațiile financiare trimestriale, respectiv anuale.


  Articolul 9

  Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice" al capitolului 69.03 "Asigurări și asistență socială pentru accidente de muncă și boli profesionale", al capitolului 68.04 "Asigurări și asistență socială" și al capitolului 80.04 "Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă" la celelalte titluri ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, precum și între alineatele acestui titlu de cheltuieli, după caz.


  Secţiunea a 2-a Dispoziții referitoare la proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2007-2013, pe anul 2016

  Articolul 10
  (1) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare și credite de angajament pe tot parcursul anului de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", în vederea asigurării sumelor aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii.(3) Influențele în structura creditelor bugetare rezultate în baza virărilor de credite vor fi evidențiate în structura cheltuielilor aprobate instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare".(4) În condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor aprobate prin buget.(5) Pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite de angajament neutilizate în cadrul titlului 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", pentru asigurarea finalizării proiectelor, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.(6) Se interzice instituțiilor publice finanțate parțial de la bugetul asigurărilor pentru șomaj să efectueze virări de credite de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare".(7) Virările de credite bugetare și credite de angajament prevăzute la alin. (4) și (5) se efectuează de ordonatorul principal de credite și se comunică Ministerului Finanțelor Publice, concomitent cu transmiterea anexelor la buget, modificate în mod corespunzător.(8) Din sumele prevăzute la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.


  Articolul 11
  (1) Se interzice ordonatorului principal de credite introducerea la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" de proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013.(2) Ordonatorul principal de credite are obligația de a asigura, potrivit legii, cu prioritate sume necesare finalizării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013 în vederea finalizării acestora în termenele prevăzute de legislația comunitară cu privire la încheierea programelor operaționale.


  Secţiunea a 3-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020

  Articolul 12
  (1) În anul 2016, ordonatorul principal de credite poate introduce în bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și în bugetele instituțiilor finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, pe baza contractului de finanțare încheiat cu autoritățile de management, pe parcursul întregului an, proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară 2014-2020 cu asigurarea sumelor necesare prin virări de credite bugetare, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în bugetul asigurărilor sociale de stat și în bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare/avizele de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020.(3) Ordonatorii de credite finanțați parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanțarea publică pentru proiecte în condițiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/decizia/ordinul de finanțare.(4) În cazul proiectelor eligibile pentru finanțare în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România și ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea și obținerea de prefinanțări/avansuri, finanțarea cheltuielilor se asigură în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanțările/avansurile primite.(5) În bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinației acestora, se pot cuprinde și sumele aferente proiectelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România.(6) Se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări/redistribuiri de credite bugetare și credite de angajament în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, să introducă anexe la buget cu proiecte noi și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.(7) Proiectele de investiții finanțate în cadrul perioadei de programare bugetară 2014-2020 se cuprind în buget cu respectarea prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 13
  (1) Pentru cota-parte din plățile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit sau din alte programe/instrumente/facilități/mecanisme postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorității de management/gestiune a programului/ instrumentului/facilității/mecanismului în maximum 3 luni de la efectuarea plății în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/ deciziei/ordinului de finanțare.(2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare reprezentând contribuția Comisiei Europene și/sau a altor donatori externi se fac venit la bugetele din care au fost finanțate proiectele respective și se virează la aceste bugete conform prevederilor legale ale Uniunii Europene și naționale ce reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autoritățile de management/gestiune, Autoritatea de certificare și plată ori de către alte autorități naționale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilități/mecanisme sau instrumente postaderare, după caz.(3) Beneficiarii finanțați integral din bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România virează în contul de venituri ale acestor bugete sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea sumelor.


  Articolul 14
  (1) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare și de angajament de la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția virărilor de credite bugetare și credite de angajament care pot fi efectuate pe tot parcursul anului, după caz, de la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" la:
  a) titlul 56 "Proiecte cu finanțare externă nerambursabilă (FEN) postaderare" în vederea asigurării cheltuielilor aferente finalizării proiectelor;
  b) titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanțarea națională, aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate parțial de la bugetul asigurărilor pentru șomaj.(2) În condițiile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorul principal de credite ca în situația în care identifică pe parcursul exercițiului bugetar anual proiecte noi să introducă în bugetul asigurărilor sociale de stat titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" cu articolul și alineatul corespunzător.(3) Se autorizează ordonatorul principal de credite ca pe parcursul anului 2016 să introducă în anexă la bugetul asigurărilor pentru șomaj fișele proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare cu încadrarea în sumele cuprinse la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" și să le transmită Ministerului Finanțelor Publice.(4) Prevederile alin. (2) se aplică și instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj, cu introducerea corespunzătoare a modificărilor, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.(5) Din sumele prevăzute la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.


  Capitolul III Dispoziții finale

  Articolul 15

  Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 este de 2.681 lei.


  Articolul 16

  Cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în condițiile legii, în cazul:
  a) asiguratului sau pensionarului, la 2.681 lei;
  b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.341 lei.


  Articolul 17

  În anul 2016 valoarea punctului de pensie este de 871,7 lei.


  Articolul 18

  În anul 2016 indicele de corecție prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, este de 1,09.


  Articolul 19

  În cota de contribuție individuală de asigurări sociale prevăzută la art. 138 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, este inclusă și cota de 5,1% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 20

  În anul 2016 nu se acordă credite, respectiv fonduri nerambursabile prevăzute la art. 86 și 86^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 21
  (1) În anul 2016, pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat și a celor din bugetul asigurărilor pentru șomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite și se suportă din bugetul din care se finanțează dreptul respectiv.(2) În anul 2016, tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situația în care aceștia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei și se suportă din bugetul din care se finanțează dreptul respectiv.


  Articolul 22

  Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv al bugetului asigurărilor pentru șomaj are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice detalierea în structură, pe funcții, a numărului maxim de posturi finanțat în condițiile legii și salariul mediu de bază pe funcții din anul 2016, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.


  Articolul 23

  În anul 2016 creditele bugetare estimate pentru 2017-2019 sunt prezentate Parlamentului și publicate în Monitorul Oficial al României, având valoare orientativă.


  Articolul 24

  Anexele nr. 1/03-2/03 și 1/04-5/04) fac parte integrantă din prezenta lege.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU TĂRICEANU

  București, 18 decembrie 2015.
  Nr. 340.

  Anexa 1/03

  BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
  BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
  pe anii 2016-2019
  - SINTEZĂ -
  *Font 7*
                                                                                                                     - mii lei -
  ┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
  │Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări │
  │pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2016 │ 2017 │ 2018 │ 2019 │
  │tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │ │ │ │
  │ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │
  ├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
  │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
  ├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
  │0001 03 │VENITURI - TOTAL │52.598.670│53.379.698│55.529.004│57.768.901│
  │0002 03 │I. VENITURI CURENTE │38.149.232│41.033.963│44.485.643│48.227.108│
  │2000 03 │B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI │38.041.851│40.923.682│44.372.605│48.111.471│
  │2003 │CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR │26.522.257│28.878.937│31.289.639│33.897.189│
  │ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de │26.188.751│28.515.624│30.895.840│33.470.409│
  │ │angajatori │ │ │ │ │
  │ 04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │ │ │ │ │
  │ │boli profesionale datorate de angajatori │ 333.506│ 363.313│ 393.799│ 426.780│
  │2103 │CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR │11.519.594│12.044.745│13.082.966│14.214.282│
  │ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de │ │ │ │ │
  │ │asigurați │16.175.164│17.625.502│19.113.232│20.792.226│
  │ 04 │Contribuții de asigurări sociale datorate de persoane │ │ │ │ │
  │ │asigurate pe bază de contract de asigurare │ 213.915│ 233.012│ 252.377│ 273.603│
  │ 05 │Contribuții facultative ale asiguraților │ 2.181│ 2.181│ 2.181│ 2.181│
  │ 06 │Contribuții de asigurare pentru accidente de muncă și │ │ │ │ │
  │ │boli profesionale datorate de alte persoane fizice │ │ │ │ │
  │ │care încheie asigurarea │ 18│ 18│ 18│ 18│
  │ 07 │Contribuția la fondul de pensii, administrat privat │ │ │ │ │
  │ │(se scade) │-5.440.436│-6.967.791│-7.549.859│-8.188.125│
  │ 12 │Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de │ │ │ │ │
  │ │persoane care realizează venituri din activități │ │ │ │ │
  │ │independente, activități agricole și asocieri fără │ │ │ │ │
  │ │personalitate juridică │ 558.131│ 1.120.320│ 1.231.245│ 1.298.606│
  │ 13 │Contribuția individuală de asigurări sociale datorată │ │ │ │ │
  │ │de persoanele care realizează venituri din drepturi de│ │ │ │ │
  │ │proprietate intelectuală │ 10.621│ 31.503│ 33.772│ 35.773│
  │2900 03 │C. VENITURI NEFISCALE │ 107.381│ 110.281│ 113.038│ 115.637│
  │3000 03 │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 7.705│ 8.020│ 8.380│ 8.773│
  │3003 │VENITURI DIN PROPRIETATE │ 4│ 4│ 4│ 4│
  │ 07 │Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă│ │ │ │ │
  │ │și boli profesionale │ 4│ 4│ 4│ 4│
  │3103 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 7.701│ 8.016│ 8.376│ 8.769│
  │ 05 │Venituri din dobânzi ale bugetului asigurărilor │ │ │ │ │
  │ │sociale de stat │ 8│ 8│ 8│ 8│
  │ 06 │Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de │ │ │ │ │
  │ │accidente de muncă și boli profesionale │ 7.693│ 8.008│ 8.368│ 8.761│
  │3300 03 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII │ 99.676│ 102.261│ 104.658│ 106.864│
  │3303 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI │ 85.838│ 92.701│ 99.910│ 105.722│
  │ 08 │Venituri din prestări de servicii │ 143│ 137│ 131│ 125│
  │ 11 │Contribuția pentru bilete de tratament și odihnă │ 85.106│ 91.937│ 99.110│ 104.883│
  │ 50 │Alte venituri din prestări de servicii și alte │ │ │ │ │
  │ │activități │ 589│ 627│ 669│ 714│
  │3603 │DIVERSE VENITURI │ 13.838│ 9.560│ 4.748│ 1.142│
  │ 50 │Alte venituri │ 13.838│ 9.560│ 4.748│ 1.142│
  │4100 03 │IV. SUBVENȚII │14.449.438│12.345.735│11.043.361│ 9.541.793│
  │4200 03 │SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE│14.449.438│12.345.735│11.043.361│ 9.541.793│
  │4203 │SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT │14.449.438│12.345.735│11.043.361│ 9.541.793│
  │ 24 │Subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale │ │ │ │ │
  │ │de stat │14.449.438│12.345.735│11.043.361│ 9.541.793│
  │4903 01 │Venituri sistem public de pensii │52.257.449│53.008.355│55.126.815│57.333.338│
  │4903 02 │Venituri sistem accidente de muncă și boli │ │ │ │ │
  │ │profesionale │ 341.221│ 371.343│ 402.189│ 435.563│
  │5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │52.369.797│53.122.488│55.248.167│57.459.578│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │52.347.538│53.120.165│55.245.786│57.457.197│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 190.703│ 192.888│ 202.532│ 212.658│
  │ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 155.457│ │ │ │
  │ 01 │Salarii de bază │ 136.923│ │ │ │
  │ 05 │Sporuri pentru condiții de muncă │ 4.600│ │ │ │
  │ 06 │Alte sporuri │ 440│ │ │ │
  │ 12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara unității │ 190│ │ │ │
  │ 13 │Indemnizații de delegare │ 104│ │ │ │
  │ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 13.200│ │ │ │
  │ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 25│ │ │ │
  │ 04 │Locuința de serviciu folosită de salariat și familia │ │ │ │ │
  │ │sa │ 25│ │ │ │
  │ 03 │Contribuții │ 35.221│ │ │ │
  │ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat │ 24.832│ │ │ │
  │ 02 │Contribuții de asigurări de șomaj │ 775│ │ │ │
  │ 03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ 8.063│ │ │ │
  │ 04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │ │ │ │ │
  │ │boli profesionale │ 233│ │ │ │
  │ 06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații │ 1.318│ │ │ │
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 439.155│ 396.876│ 411.137│ 427.582│
  │ 01 │Bunuri și servicii │ 30.717│ │ │ │
  │ 01 │Furnituri de birou │ 3.465│ │ │ │
  │ 02 │Materiale pentru curățenie │ 74│ │ │ │
  │ 03 │Încălzit, iluminat și forța motrică │ 6.140│ │ │ │
  │ 04 │Apă, canal și salubritate │ 550│ │ │ │
  │ 05 │Carburanți și lubrifianți │ 590│ │ │ │
  │ 06 │Piese de schimb │ 286│ │ │ │
  │ 07 │Transport │ 12│ │ │ │
  │ 08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet │ 5.674│ │ │ │
  │ 09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
  │ │funcțional │ 150│ │ │ │
  │ 30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ │ │ │ │
  │ │funcționare │ 13.776│ │ │ │
  │ 02 │Reparații curente │ 1.903│ │ │ │
  │ 03 │Hrană │ 150│ │ │ │
  │ 01 │Hrană pentru oameni │ 150│ │ │ │
  │ 04 │Medicamente și materiale sanitare │ 500│ │ │ │
  │ 01 │Medicamente │ 100│ │ │ │
  │ 02 │Materiale sanitare │ 80│ │ │ │
  │ 03 │Reactivi │ 280│ │ │ │
  │ 04 │Dezinfectanți │ 40│ │ │ │
  │ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 508│ │ │ │
  │ 03 │Lenjerie și accesorii de pat │ 100│ │ │ │
  │ 30 │Alte obiecte de inventar │ 408│ │ │ │
  │ 06 │Deplasări, detașări, transferări │ 730│ │ │ │
  │ 01 │Deplasări interne, detașări, transferări │ 510│ │ │ │
  │ 02 │Deplasări în străinătate │ 220│ │ │ │
  │ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ 104│ │ │ │
  │ 12 │Consultanță și expertiză │ 20│ │ │ │
  │ 13 │Pregătire profesională │ 115│ │ │ │
  │ 14 │Protecția muncii │ 20│ │ │ │
  │ 25 │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din │ │ │ │ │
  │ │acțiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
  │ │potrivit dispozițiilor legale │ 2.005│ │ │ │
  │ 30 │Alte cheltuieli │ 402.383│ │ │ │
  │ 02 │Protocol și reprezentare │ 24│ │ │ │
  │ 03 │Prime de asigurare non-viață │ 260│ │ │ │
  │ 04 │Chirii │ 2.061│ │ │ │
  │ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 355.948│ │ │ │
  │ 09 │Executarea silită a creanțelor bugetare │ 10│ │ │ │
  │ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ 44.080│ │ │ │
  │ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 10.005│ 10.005│ 10.005│ 10.005│
  │ 03 │Alte dobânzi │ 10.005│ │ │ │
  │ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ 10.005│ │ │ │
  │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ │
  │ │PUBLICE │ 855│ 1.100│ 1.100│ 1.100│
  │ 01 │Transferuri curente │ 855│ │ │ │
  │ 21 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ │
  │ │pentru accidente de muncă și boli profesionale, către │ │ │ │ │
  │ │bugetul fondului național unic de asigurări sociale de│ │ │ │ │
  │ │sănătate, reprezentând contribuția de asigurări │ │ │ │ │
  │ │sociale de sănătate pentru persoanele aflate în │ │ │ │ │
  │ │concediu medical din cauză de accident de muncă sau │ │ │ │ │
  │ │boală profesională │ 713│ │ │ │
  │ 44 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ │
  │ │pentru accidente de muncă și boli profesionale, către │ │ │ │ │
  │ │bugetul fondului național unic de asigurări sociale de│ │ │ │ │
  │ │sănătate, pentru concedii și indemnizații │ │ │ │ │
  │ │datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară │ │ │ │ │
  │ │de muncă din cauză de accident de muncă sau boală │ │ │ │ │
  │ │profesională │ 142│ │ │ │
  │ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │51.706.820│52.519.296│54.621.012│56.805.852│
  │ 01 │Asigurări sociale │50.813.480│ │ │ │
  │ 02 │Ajutoare sociale │ 893.340│ │ │ │
  │ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 565.203│ │ │ │
  │ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 328.137│ │ │ │
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 22.259│ 2.323│ 2.381│ 2.381│
  │ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 22.259│ 2.323│ 2.381│ 2.381│
  │ 01 │Active fixe │ 19.759│ │ │ │
  │ 02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport │ 19.259│ │ │ │
  │ 30 │Alte active fixe │ 500│ │ │ │
  │ 03 │Reparații capitale aferente activelor fixe │ 2.500│ │ │ │
  │6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI │ │ │ │ │
  │ │SOCIAL-CULTURALE │52.369.797│53.122.488│55.248.167│57.459.578│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │52.347.538│53.120.165│55.245.786│57.457.197│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 190.703│ 192.888│ 202.532│ 212.658│
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 439.155│ 396.876│ 411.137│ 427.582│
  │ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 10.005│ 10.005│ 10.005│ 10.005│
  │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ │
  │ │PUBLICE │ 855│ 1.100│ 1.100│ 1.100│
  │ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │51.706.820│52.519.296│54.621.012│56.805.852│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 22.259│ 2.323│ 2.381│ 2.381│
  │ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 22.259│ 2.323│ 2.381│ 2.381│
  │6803 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │52.257.449│53.008.355│55.126.815│57.333.338│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │52.235.290│53.006.138│55.124.542│57.331.065│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 183.148│ 184.955│ 194.203│ 203.913│
  │ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 149.313│ │ │ │
  │ 01 │Salarii de bază │ 131.383│ │ │ │
  │ 05 │Sporuri pentru condiții de muncă │ 4.400│ │ │ │
  │ 06 │Alte sporuri │ 440│ │ │ │
  │ 12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara unității │ 190│ │ │ │
  │ 13 │Indemnizații de delegare │ 100│ │ │ │
  │ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 12.800│ │ │ │
  │ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 25│ │ │ │
  │ 04 │Locuința de serviciu folosită de salariat și familia │ │ │ │ │
  │ │sa │ 25│ │ │ │
  │ 03 │Contribuții │ 33.810│ │ │ │
  │ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat │ 23.760│ │ │ │
  │ 02 │Contribuții de asigurări de șomaj │ 750│ │ │ │
  │ 03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ 7.800│ │ │ │
  │ 04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │ │ │ │ │
  │ │boli profesionale │ 225│ │ │ │
  │ 06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații │ 1.275│ │ │ │
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 437.409│ 395.112│ 409.328│ 425.701│
  │ 01 │Bunuri și servicii │ 29.967│ │ │ │
  │ 01 │Furnituri de birou │ 3.400│ │ │ │
  │ 02 │Materiale pentru curățenie │ 70│ │ │ │
  │ 03 │Încălzit, iluminat și forța motrică │ 6.000│ │ │ │
  │ 04 │Apă, canal și salubritate │ 528│ │ │ │
  │ 05 │Carburanți și lubrifianți │ 430│ │ │ │
  │ 06 │Piese de schimb │ 280│ │ │ │
  │ 07 │Transport │ 9│ │ │ │
  │ 08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet │ 5.600│ │ │ │
  │ 09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
  │ │funcțional │ 150│ │ │ │
  │ 30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ │ │ │ │
  │ │funcționare │ 13.500│ │ │ │
  │ 02 │Reparații curente │ 1.900│ │ │ │
  │ 03 │Hrană │ 150│ │ │ │
  │ 01 │Hrană pentru oameni │ 150│ │ │ │
  │ 04 │Medicamente și materiale sanitare │ 500│ │ │ │
  │ 01 │Medicamente │ 100│ │ │ │
  │ 02 │Materiale sanitare │ 80│ │ │ │
  │ 03 │Reactivi │ 280│ │ │ │
  │ 04 │Dezinfectanți │ 40│ │ │ │
  │ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 498│ │ │ │
  │ 03 │Lenjerie și accesorii de pat │ 100│ │ │ │
  │ 30 │Alte obiecte de inventar │ 398│ │ │ │
  │ 06 │Deplasări, detașări, transferări │ 700│ │ │ │
  │ 01 │Deplasări interne, detașări, transferări │ 500│ │ │ │
  │ 02 │Deplasări în străinătate │ 200│ │ │ │
  │ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ 100│ │ │ │
  │ 12 │Consultanță și expertiză │ 20│ │ │ │
  │ 13 │Pregătire profesională │ 100│ │ │ │
  │ 14 │Protecția muncii │ 20│ │ │ │
  │ 25 │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din │ │ │ │ │
  │ │acțiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
  │ │potrivit dispozițiilor legale │ 2.000│ │ │ │
  │ 30 │Alte cheltuieli │ 401.454│ │ │ │
  │ 02 │Protocol și reprezentare │ 20│ │ │ │
  │ 03 │Prime și asigurare non-viață │ 200│ │ │ │
  │ 04 │Chirii │ 2.000│ │ │ │
  │ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 355.224│ │ │ │
  │ 09 │Executarea silită a creanțelor bugetare │ 10│ │ │ │
  │ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ 44.000│ │ │ │
  │ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 10.000│ 10.000│ 10.000│ 10.000│
  │ 03 │Alte dobânzi │ 10.000│ │ │ │
  │ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ 10.000│ │ │ │
  │ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │51.604.733│52.416.071│54.511.011│56.691.451│
  │ 01 │Asigurări sociale │50.746.300│ │ │ │
  │ 02 │Ajutoare sociale │ 858.433│ │ │ │
  │ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 540.190│ │ │ │
  │ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 318.243│ │ │ │
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 22.159│ 2.217│ 2.273│ 2.273│
  │ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 22.159│ 2.217│ 2.273│ 2.273│
  │ 01 │Active fixe │ 19.659│ │ │ │
  │ 02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport │ 19.159│ │ │ │
  │ 30 │Alte active fixe │ 500│ │ │ │
  │ 03 │Reparații capitale aferente activelor fixe │ 2.500│ │ │ │
  │ 03 │Pensii și ajutoare pentru bătrânețe │50.746.300│ │ │ │
  │ 04 │Asistența acordată persoanelor în vârstă │ 318.243│ │ │ │
  │ 09 │Ajutoare pentru urmași │ 540.190│ │ │ │
  │ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței│ │ │ │ │
  │ │sociale │ 652.716│ │ │ │
  │ 02 │Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor │ 355.224│ │ │ │
  │ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 297.492│ │ │ │
  │6903 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE │ │ │ │ │
  │ │MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE │ 112.348│ 114.133│ 121.352│ 126.240│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 112.248│ 114.027│ 121.244│ 126.132│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 7.555│ 7.933│ 8.329│ 8.745│
  │ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 6.144│ │ │ │
  │ 01 │Salarii de bază │ 5.540│ │ │ │
  │ 05 │Sporuri pentru condiții de muncă │ 200│ │ │ │
  │ 13 │Indemnizații de delegare │ 4│ │ │ │
  │ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 400│ │ │ │
  │ 03 │Contribuții │ 1.411│ │ │ │
  │ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat │ 1.072│ │ │ │
  │ 02 │Contribuții de asigurări de șomaj │ 25│ │ │ │
  │ 03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ 263│ │ │ │
  │ 04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │ │ │ │ │
  │ │boli profesionale │ 8│ │ │ │
  │ 06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații │ 43│ │ │ │
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 1.746│ 1.764│ 1.809│ 1.881│
  │ 01 │Bunuri și servicii │ 750│ │ │ │
  │ 01 │Furnituri de birou │ 65│ │ │ │
  │ 02 │Materiale pentru curățenie │ 4│ │ │ │
  │ 03 │Încălzit, iluminat și forța motrică │ 140│ │ │ │
  │ 04 │Apă, canal și salubritate │ 22│ │ │ │
  │ 05 │Carburanți și lubrifianți │ 160│ │ │ │
  │ 06 │Piese de schimb │ 6│ │ │ │
  │ 07 │Transport │ 3│ │ │ │
  │ 08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet │ 74│ │ │ │
  │ 30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ │ │ │ │
  │ │funcționare │ 276│ │ │ │
  │ 02 │Reparații curente │ 3│ │ │ │
  │ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 10│ │ │ │
  │ 30 │Alte obiecte de inventar │ 10│ │ │ │
  │ 06 │Deplasări, detașări, transferări │ 30│ │ │ │
  │ 01 │Deplasări interne, detașări, transferări │ 10│ │ │ │
  │ 02 │Deplasări în străinătate │ 20│ │ │ │
  │ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ 4│ │ │ │
  │ 13 │Pregătire profesională │ 15│ │ │ │
  │ 25 │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din │ │ │ │ │
  │ │acțiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
  │ │potrivit dispozițiilor legale │ 5│ │ │ │
  │ 30 │Alte cheltuieli │ 929│ │ │ │
  │ 02 │Protocol și reprezentare │ 4│ │ │ │
  │ 03 │Prime de asigurare non-viață │ 60│ │ │ │
  │ 04 │Chirii │ 61│ │ │ │
  │ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 724│ │ │ │
  │ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ 80│ │ │ │
  │ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 5│ 5│ 5│ 5│
  │ 03 │Alte dobânzi │ 5│ │ │ │
  │ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ 5│ │ │ │
  │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ │
  │ │PUBLICE │ 855│ 1.100│ 1.100│ 1.100│
  │ 01 │Transferuri curente │ 855│ │ │ │
  │ 21 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ │
  │ │pentru accidente de muncă și boli profesionale, către │ │ │ │ │
  │ │bugetul fondului național unic de asigurări sociale de│ │ │ │ │
  │ │sănătate, reprezentând contribuția de asigurări │ │ │ │ │
  │ │sociale de sănătate pentru persoanele aflate în │ │ │ │ │
  │ │concediu medical din cauză de accident de muncă sau │ │ │ │ │
  │ │boală profesională │ 713│ │ │ │
  │ 44 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ │
  │ │pentru accidente de muncă și boli profesionale, către │ │ │ │ │
  │ │bugetul fondului național unic de asigurări sociale de│ │ │ │ │
  │ │sănătate, pentru concedii și indemnizații │ │ │ │ │
  │ │datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară │ │ │ │ │
  │ │de muncă din cauză de accident de muncă sau boală │ │ │ │ │
  │ │profesională │ 142│ │ │ │
  │ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 102.087│ 103.225│ 110.001│ 114.401│
  │ 01 │Asigurări sociale │ 67.180│ │ │ │
  │ 02 │Ajutoare sociale │ 34.907│ │ │ │
  │ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 25.013│ │ │ │
  │ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 9.894│ │ │ │
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 100│ 106│ 108│ 108│
  │ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 100│ 106│ 108│ 108│
  │ 01 │Active fixe │ 100│ │ │ │
  │ 02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport │ 100│ │ │ │
  │ 03 │Pensii și ajutoare pentru bătrânețe │ 67.180│ │ │ │
  │ 05 │Asistență socială în caz de boli și invalidități │ 32.794│ │ │ │
  │ 01 │Asistență socială în caz de boli │ 14.313│ │ │ │
  │ 02 │Asistență socială în caz de invaliditate │ 18.481│ │ │ │
  │ 07 │Asigurări pentru șomaj │ 87│ │ │ │
  │ 09 │Ajutoare pentru urmași │ 2.881│ │ │ │
  │ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței│ │ │ │ │
  │ │sociale │ 9.406│ │ │ │
  │ 02 │Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor │ 724│ │ │ │
  │ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 8.682│ │ │ │
  │9903 │EXCEDENT/DEFICIT │ 228.873│ 257.210│ 280.837│ 309.323│
  │9903 11 │Excedent/Deficit sistem accidente de muncă și boli │ │ │ │ │
  │ │profesionale │ 228.873│ 257.210│ 280.837│ 309.323│
  └───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


  Anexa 2/03

  *Font 7*

      MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE

                              PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE

                                                                                                                  -mii lei-
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări
  II - Credite bugetare efectuate preliminate 2016 2017 2018 2019 anii
  CAPITOL/GRUPA/SURSA până la 2015 ulteriori
                                               31.12.2014
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5000 TOTAL GENERAL I 42.790 4.526 8.920 22.259 2.323 2.381 2.381
                                  II 42.790 4.526 8.920 22.259 2.323 2.381 2.381
  5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 42.790 4.526 8.920 22.259 2.323 2.381 2.381
  SOCIALE DE STAT II 42.790 4.526 8.920 22.259 2.323 2.381 2.381
   500371 TITLUL XIII ACTIVE I 42.790 4.526 8.920 22.259 2.323 2.381 2.381
     NEFINANCIARE II 42.790 4.526 8.920 22.259 2.323 2.381 2.381
   50037101 Active fixe I 35.646 4.202 7.600 19.759 1.323 1.381 1.381
                                  II 35.646 4.202 7.600 19.759 1.323 1.381 1.381
   5003710102 Mașini, echi- I 30.965 3.891 5.093 19.259 906 908 908
   pamente și mijloace de II 30.965 3.891 5.093 19.259 906 908 908
   transport
   5003710103 Mobilier, aparatură I 2.007 2.007
   birotică și alte active II
   corporale 2.007 2.007
   5003710130 Alte active fixe I 2.674 311 500 500 417 473 473
                                  II 2.674 311 500 500 417 473 473
   50037103 Reparații capitale I 7.144 324 1.320 2.500 1.000 1.000 1.000
   aferente activelor fixe II 7.144 324 1.320 2.500 1.000 1.000 1.000
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      C - Alte cheltuieli de investiții
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5000 TOTAL GENERAL I 42.790 4.526 8.920 22.259 2.323 2.381 2.381
                                  II 42.790 4.526 8.920 22.259 2.323 2.381 2.381
  5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 42.790 4.526 8.920 22.259 2.323 2.381 2.381
  SOCIALE DE STAT II 42.790 4.526 8.920 22.259 2.323 2.381 2.381
   500371 TITLUL XIII ACTIVE I 42.790 4.526 8.920 22.259 2.323 2.381 2.381
     NEFINANCIARE II 42.790 4.526 8.920 22.259 2.323 2.381 2.381
   50037101 Active fixe I 35.646 4.202 7.600 19.759 1.323 1.381 1.381
                                  II 35.646 4.202 7.600 19.759 1.323 1.381 1.381
   5003710102 Mașini, echi- I 30.965 3.891 5.093 19.259 906 908 908
   pamente și mijloace de II 30.965 3.891 5.093 19.259 906 908 908
   transport
   5003710103 Mobilier, aparatură I 2.007 2.007
   birotică și alte active II
   corporale 2.007 2.007
   5003710130 Alte active fixe I 2.674 311 500 500 417 473 473
                                  II 2.674 311 500 500 417 473 473
   50037103 Reparații capitale I 7.144 324 1.320 2.500 1.000 1.000 1.000
   aferente activelor fixe II 7.144 324 1.320 2.500 1.000 1.000 1.000
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      b. Dotări independente
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5000 TOTAL GENERAL I 32.972 3.891 7.100 19.259 906 908 908
                                  II 32.972 3.891 7.100 19.259 906 908 908
  5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 32.972 3.891 7.100 19.259 906 908 908
  SOCIALE DE STAT II 32.972 3.891 7.100 19.259 906 908 908
   500371 TITLUL XIII ACTIVE I 32.972 3.891 7.100 19.259 906 908 908
     NEFINANCIARE II 32.972 3.891 7.100 19.259 906 908 908
   50037101 Active fixe I 32.972 3.891 7.100 19.259 906 908 908
                                  II 32.972 3.891 7.100 19.259 906 908 908
   5003710102 Mașini, echi- I 30.965 3.891 5.093 19.259 906 908 908
   pamente și mijloace de II 30.965 3.891 5.093 19.259 906 908 908
   transport
   5003710103 Mobilier, aparatură I 2.007 2.007
   birotică și alte active II
   corporale 2.007 2.007
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

   e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5000 TOTAL GENERAL I 2.674 311 500 500 417 473 473
                                  II 2.674 311 500 500 417 473 473
  5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 2.674 311 500 500 417 473 473
  SOCIALE DE STAT II 2.674 311 500 500 417 473 473
   500371 TITLUL XIII ACTIVE I 2.674 311 500 500 417 473 473
     NEFINANCIARE II 2.674 311 500 500 417 473 473
   50037101 Active fixe I 2.674 311 500 500 417 473 473
                                  II 2.674 311 500 500 417 473 473
   5003710130 Alte active fixe I 2.674 311 500 500 417 473 473
                                  II 2.674 311 500 500 417 473 473
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


      MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE

                          PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE

                                                                                                                  -mii lei-
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  I - Credite de TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări
       angajament efectuate preliminate 2016 2017 2018 2019 anii
  II - Credite bugetare până la 2015 ulteriori
    CAPITOL/GRUPA/SURSA/ 31.12.2014
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică pentru probe tehnologice și teste și predare la
  beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de investiții, cu excepția
  celor incluse la lit. d), așa cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru
  obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5000 TOTAL GENERAL I 7.144 324 1.320 2.500 1.000 1.000 1.000
                                  II 7.144 324 1.320 2.500 1.000 1.000 1.000
  5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 7.144 324 1.320 2.500 1.000 1.000 1.000
  SOCIALE DE STAT II 7.144 324 1.320 2.500 1.000 1.000 1.000
   500371 TITLUL XIII ACTIVE I 7.144 324 1.320 2.500 1.000 1.000 1.000
     NEFINANCIARE II 7.144 324 1.320 2.500 1.000 1.000 1.000
   50037103 Reparații capitale I 7.144 324 1.320 2.500 1.000 1.000 1.000
   aferente activelor fixe II 7.144 324 1.320 2.500 1.000 1.000 1.000
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


      MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE

                          PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE

                                                                                                                  -mii lei-
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  I - Credite de TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări
       angajament efectuate preliminate 2016 2017 2018 2019 anii
  II - Credite bugetare până la 2015 ulteriori
    CAPITOL/GRUPA/SURSA/ 31.12.2014
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   TOTAL CAPITOL 68 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚA SOCIALĂ
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚA I 42.172 4.430 8.820 22.159 2.217 2.273 2.273
  SOCIALĂ II 42.172 4.430 8.820 22.159 2.217 2.273 2.273
  6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚA I 42.172 4.430 8.820 22.159 2.217 2.273 2.273
  SOCIALĂ II 42.172 4.430 8.820 22.159 2.217 2.273 2.273
   680371 TITLUL XIII ACTIVE I 42.172 4.430 8.820 22.159 2.217 2.273 2.273
     NEFINANCIARE II 42.172 4.430 8.820 22.159 2.217 2.273 2.273
   68037101 Active fixe I 35.028 4.106 7.500 19.659 1.217 1.273 1.273
                                  II 35.028 4.106 7.500 19.659 1.217 1.273 1.273
   6803710102 Mașini, echipamente I 30.354 3.795 5.000 19.159 800 800 800
   și mijloace de transport II 30.354 3.795 5.000 19.159 800 800 800
   6803710103 Mobilier, aparatură I 2.000 2.000
   birotică și alte active II 2.000 2.000
   corporale
   6803710130 Alte active fixe I 2.674 311 500 500 417 473 473
                                  II 2.674 311 500 500 417 473 473
   68037103 Reparații capitale I 7.144 324 1.320 2.500 1.000 1.000 1.000
   aferente activelor fixe II 7.144 324 1.320 2.500 1.000 1.000 1.000

  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

      MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE

                          PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE

                                                                                                                  -mii lei-
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  I - Credite de TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări
       angajament efectuate preliminate 2016 2017 2018 2019 anii
  II - Credite bugetare până la 2015 ulteriori
    CAPITOL/GRUPA/SURSA/ 31.12.2014
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  TOTAL CAPITOL 69 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚA SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   6900 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚA I 618 96 100 100 106 108 108
   SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 618 96 100 100 106 108 108
   MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
   6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 618 96 100 100 106 108 108
   SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 618 96 100 100 106 108 108
   MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
   690371 TITLUL XIII ACTIVE I 618 96 100 100 106 108 108
     NEFINANCIARE II 618 96 100 100 106 108 108
   69037101 Active fixe I 618 96 100 100 106 108 108
                                  II 618 96 100 100 106 108 108
   6903710102 Mașini, echipamente I 611 96 93 100 106 108 108
   și mijloace de transport II 611 96 93 100 106 108 108
   6903710103 Mobilier, aparatură I 7 7
   birotică și alte active II 7 7
   corporale
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

      MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE

                          PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE

                                                                                                                  -mii lei-
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  I - Credite de TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări
       angajament efectuate preliminate 2015 2017 2018 2019 anii
  II - Credite bugetare până la 2015 ulteriori
    CAPITOL/GRUPA/SURSA/ 31.12.2014
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

   C - Alte cheltuieli de investiții
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚA I 42.172 4.430 8.820 22.159 2.217 2.273 2.273
  SOCIALĂ II 42.172 4.430 8.820 22.159 2.217 2.273 2.273
  6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚA I 42.172 4.430 8.820 22.159 2.217 2.273 2.273
  SOCIALĂ II 42.172 4.430 8.820 22.159 2.217 2.273 2.273
   680371 TITLUL XIII ACTIVE I 42.172 4.430 8.820 22.159 2.217 2.273 2.273
     NEFINANCIARE II 42.172 4.430 8.820 22.159 2.217 2.273 2.273
   68037101 Active fixe I 35.028 4.106 7.500 19.659 1.217 1.273 1.273
                                  II 35.028 4.106 7.500 19.659 1.217 1.273 1.273
   6803710102 Mașini, echipamente I 30.354 3.795 5.000 19.159 800 800 800
   și mijloace de transport II 30.354 3.795 5.000 19.159 800 800 800
   6803710103 Mobilier, aparatură I 2.000 2.000
   birotică și alte active II 2.000 2.000
   corporale
   6803710130 Alte active fixe I 2.674 311 500 500 417 473 473
                                  II 2.674 311 500 500 417 473 473
   68037103 Reparații capitale I 7.144 324 1.320 2.500 1.000 1.000 1.000
   aferente activelor fixe II 7.144 324 1.320 2.500 1.000 1.000 1.000
   6900 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚA I 618 96 100 100 106 108 108
   SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 618 96 100 100 106 108 108
   MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
   6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 618 96 100 100 106 108 108
   SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 618 96 100 100 106 108 108
   MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
   690371 TITLUL XIII ACTIVE I 618 96 100 100 106 108 108
     NEFINANCIARE II 618 96 100 100 106 108 108
   69037101 Active fixe I 618 96 100 100 106 108 108
                                  II 618 96 100 100 106 108 108
   6903710102 Mașini, echipamente I 611 96 93 100 106 108 108
   și mijloace de transport II 611 96 93 100 106 108 108
   6903710103 Mobilier, aparatură I 7 7
   birotică și alte active II 7 7
   corporale
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 2/03/01

  *Font 7*
      MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
      COD OBIECTIV 2
                                        FIȘA
                 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII
                               b. Dotări independente

     Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiții
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE
       DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI

       I - Credite de angajament
       II - Credite bugetare
                                                                                                               - mii lei -
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Surse de finanțare și I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări
  costuri de finanțare efectuate preliminate 2016 2017 2018 2019 anii
                                                 până la 2015 ulteriori
                                               31.12.2014
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5000 TOTAL GENERAL I 32.972 3.891 7.100 19.259 906 908 908
                                  II 32.972 3.891 7.100 19.259 906 908 908
  6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 32.354 3.795 7.000 19.159 800 800 800
  SOCIALĂ II 32.354 3.795 7.000 19.159 800 800 800
  6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 32.354 3.795 7.000 19.159 800 800 800
  SOCIALĂ II 32.354 3.795 7.000 19.159 800 800 800
   680371 TITLUL XIII ACTIVE I 32.354 3.795 7.000 19.159 800 800 800
     NEFINANCIARE II 32.354 3.795 7.000 19.159 800 800 800
   68037101 Active fixe I 32.354 3.795 7.000 19.159 800 800 800
                                  II 32.354 3.795 7.000 19.159 800 800 800
   6803710102 Mașini, I 30.354 3.795 5.000 19.159 800 800 800
   echipamente și mijloace II 30.354 3.795 5.000 19.159 800 800 800
   de transport
   6803710103 Mobilier, aparatură I 2.000 2.000
   birotică și alte active II 2.000 2.000
   corporale
  6900 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 618 96 100 100 106 108 108
  SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE II 618 96 100 100 106 108 108
  DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
  6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 618 96 100 100 106 108 108
  SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE II 618 96 100 100 106 108 108
  DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
   690371 TITLUL XIII ACTIVE I 618 96 100 100 106 108 108
     NEFINANCIARE II 618 96 100 100 106 108 108
   69037101 Active fixe I 618 96 100 100 106 108 108
                                  II 618 96 100 100 106 108 108
   6903710102 Mașini, I 611 96 93 100 106 108 108
   echipamente și mijloace II 611 96 93 100 106 108 108
   de transport
   6903710103 Mobilier, aparatură I 7 7
   birotică și alte active II 7 7
   corporale

  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  *Font 7*
  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
  COD OBIECTIV 5
  FIȘA
  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII
  e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

     Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiții
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE
       DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI

       I - Credite de angajament
       II - Credite bugetare
                                                                                                               - mii lei -
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Surse de finanțare și I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări
  costuri de finanțare efectuate preliminate 2016 2017 2018 2019 anii
                                                 până la 2015 ulteriori
                                               31.12.2014
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5000 TOTAL GENERAL I 2.674 311 500 500 417 473 473
                                  II 2.674 311 500 500 417 473 473
  6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 2.674 311 500 500 417 473 473
  SOCIALĂ II 2.674 311 500 500 417 473 473
  6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 2.674 311 500 500 417 473 473
  SOCIALĂ II 2.674 311 500 500 417 473 473
   690371 TITLUL XIII ACTIVE I 2.674 311 500 500 417 473 473
     NEFINANCIARE II 2.674 311 500 500 417 473 473
   68037101 Active fixe I 2.674 311 500 500 417 473 473
                                  II 2.674 311 500 500 417 473 473
   6803710130 Alte active fixe I 2.674 311 500 500 417 473 473
                                  II 2.674 311 500 500 417 473 473
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  *Font 7*
      MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
      COD OBIECTIV 1078

                                        FIȘA
                 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII
         f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe
        tehnologice și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile
        capitale, precum și alte categorii de lucrări de investiții, cu excepția
        celor incluse la lit. d), așa cum sunt definite de legislația în vigoare,
        inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor
                           și acordurilor prevăzute de lege

      Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiții
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE
         ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI

      I - Credite de angajament
      II - Credite bugetare

                                                                                                            - mii lei -
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Surse de finanțare și I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări
  costuri de finanțare efectuate preliminate 2016 2017 2018 2019 anii
                                                  până la 2015 ulteriori
                                                31.12.2014
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5000 TOTAL GENERAL I 7.144 324 1.320 2.500 1.000 1.000 1.000
                                  II 7.144 324 1.320 2.500 1.000 1.000 1.000
  6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 7.144 324 1.320 2.500 1.000 1.000 1.000
       SOCIALĂ II 7.144 324 1.320 2.500 1.000 1.000 1.000
  6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 7.144 324 1.320 2.500 1.000 1.000 1.000
       SOCIALĂ II 7.144 324 1.320 2.500 1.000 1.000 1.000
   690371 TITLUL XIII ACTIVE I 7.144 324 1.320 2.500 1.000 1.000 1.000
     NEFINANCIARE II 7.144 324 1.320 2.500 1.000 1.000 1.000
   68037103 Reparații capitale I 7.144 324 1.320 2.500 1.000 1.000 1.000
   aferente activelor fixe II 7.144 324 1.320 2.500 1.000 1.000 1.000
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 1/04

  *Font 7*
      MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE
      ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE

                         BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
                                pe anii 2016-2019
                                    - SINTEZĂ -

                                                                                                                    - mii lei -
  ┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
  │Ca─ │Sub─│Pa─ │Gru─│Ar─│A─ │ │ │ │ │ │
  │pi─ │ca─ │ra─ │pa/ │ti─│li─│ Denumire indicator │ Program │Estimări 2017│Estimări 2018│Estimări 2019│
  │tol │pi─ │graf│Ti─ │col│ne─│ │ 2016 │ │ │ │
  │ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │
  ├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
  ├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │0001 04 │VENITURI - TOTAL │ 1.893.811│ 2.069.657│ 2.241.325│ 2.429.640│
  │0002 04 │I.VENITURI CURENTE │ 1.893.811│ 2.069.657│ 2.241.325│ 2.429.640│
  │1604 │TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA │ │ │ │ │
  │ │UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA │ │ │ │ │
  │ │DE ACTIVITĂȚI │ 61│ 62│ 63│ 64│
  │ 03 │Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe │ │ │ │ │
  │ │și autorizații de funcționare │ 61│ 62│ 63│ 64│
  │2000 04 │B.CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI │ 1.882.651│ 2.058.194│ 2.229.661│ 2.417.646│
  │2004 │CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR │ 1.103.758│ 1.206.664│ 1.308.297│ 1.419.549│
  │ 02 │Contribuții de asigurări pentru șomaj │ │ │ │ │
  │ │datorate de angajatori │ 809.321│ 883.533│ 956.005│ 1.035.608│
  │ 06 │Contribuția angajatorilor la fondul de │ │ │ │ │
  │ │garantare pentru plata creanțelor salariale │ 294.437│ 323.131│ 352.292│ 383.941│
  │2104 │CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR │ 778.893│ 851.530│ 921.364│ 998.097│
  │ 02 │Contribuții de asigurări pentru șomaj │ │ │ │ │
  │ │datorate de asigurați │ 778.893│ 851.530│ 921.364│ 998.097│
  │2900 04 │C. VENITURI NEFISCALE │ 11.099│ 11.401│ 11.601│ 11.900│
  │3000 04 │C1. VENITURI DIN PROPRIETĂȚI │ 6.843│ 7.089│ 7.249│ 7.457│
  │3104 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 6.843│ 7.089│ 7.249│ 7.457│
  │ 03 │Alte venituri din dobânzi │ 112│ 120│ 128│ 136│
  │ 04 │Venituri din dobânzi la fondul de garantare │ │ │ │ │
  │ │pentru plata creanțelor salariale │ 6.731│ 6.969│ 7.121│ 7.321│
  │3600 04 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII │ 4.256│ 4.312│ 4.352│ 4.443│
  │3604 │DIVERSE VENITURI │ 4.256│ 4.312│ 4.352│ 4.443│
  │ 12 │Alte venituri la fondul de garantare pentru │ │ │ │ │
  │ │plata creanțelor salariale │ 29│ 30│ 32│ 33│
  │ 50 │Alte venituri │ 4.227│ 4.282│ 4.320│ 4.410│
  │4904 01 │Venituri sistem asigurări pentru șomaj │ 1.592.614│ 1.739.527│ 1.881.880│ 2.038.315│
  │4904 02 │Venituri fond garantare pentru plata │ │ │ │ │
  │ │creanțelor salariale │ 301.197│ 330.130│ 359.445│ 391.295│
  │5004 │BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ │ 1.385.402│ 1.444.675│ 1.443.850│ 1.443.850│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.378.373│ 1.437.770│ 1.438.464│ 1.438.464│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 102.596│ 107.725│ 113.111│ 118.765│
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 43.487│ 43.197│ 43.013│ 42.986│
  │ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 500│ 500│ 500│ 500│
  │ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 6.014│ 2.202│ 2.196│ 2.196│
  │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ │ │ │ │
  │ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 252.638│ 254.165│ 266.374│ 266.374│
  │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 210│ 200│ 200│ 200│
  │ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN │ │ │ │ │
  │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │ │ │ │
  │ │POSTADERARE │ 10.500│ │ │ │
  │ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 866.554│ 854.378│ 837.709│ 832.125│
  │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN │ │ │ │ │
  │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE │ │ │ │ │
  │ │CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 73.921│ 152.175│ 152.175│ 152.175│
  │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 21.953│ 23.228│ 23.186│ 23.143│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.029│ 6.905│ 5.386│ 5.386│
  │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.029│ 6.905│ 5.386│ 5.386│
  │6400 04 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 1.111.526│ 1.150.720│ 1.149.872│ 1.149.872│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.104.497│ 1.143.815│ 1.144.486│ 1.144.486│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 102.596│ 107.725│ 113.111│ 118.765│
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 42.375│ 42.055│ 41.842│ 41.815│
  │ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 500│ 500│ 500│ 500│
  │ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 4.050│ 240│ 240│ 240│
  │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ │ │ │ │
  │ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 233.335│ 243.135│ 255.344│ 255.344│
  │ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN │ │ │ │ │
  │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │ │ │ │
  │ │POSTADERARE │ 500│ │ │ │
  │ 57 │TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ │ 696.688│ 721.986│ 705.317│ 699.733│
  │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 21.953│ 23.228│ 23.186│ 23.143│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.029│ 6.905│ 5.386│ 5.386│
  │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.029│ 6.905│ 5.386│ 5.386│
  │6404 │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU │ 22.043│ 23.931│ 23.947│ 23.947│
  │ │PLATA CREANȚELOR SALARIALE │ │ │ │ │
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 22.043│ 23.931│ 23.947│ 23.947│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 794│ 833│ 875│ 918│
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 296│ 870│ 886│ 886│
  │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 20.953│ 22.228│ 22.186│ 22.143│
  │ 01 │Asigurări pentru plata creanțelor salariale │ 20.953│ │ │ │
  │ 02 │Cheltuieli de gestionare ale fondului de │ │ │ │ │
  │ │garantare a creanțelor salariale │ 1.090│ │ │ │
  │ 01 │Cheltuieli cu transmiterea și plata │ │ │ │ │
  │ │drepturilor │ 210│ │ │ │
  │ 02 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 880│ │ │ │
  │6504 │ÎNVĂȚĂMÂNT │ 44.487│ 46.223│ 46.530│ 46.530│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 44.132│ 43.424│ 44.454│ 44.454│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 503│ 528│ 554│ 581│
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 8.498│ 8.871│ 9.154│ 9.127│
  │ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 4.050│ 240│ 240│ 240│
  │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ │ │ │ │
  │ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 25.815│ 26.512│ 27.175│ 27.175│
  │ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN │ │ │ │ │
  │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │ │ │ │
  │ │POSTADERARE │ 500│ │ │ │
  │ 57 │TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ │ 2.266│ 2.327│ 2.385│ 2.385│
  │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN │ │ │ │ │
  │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE │ │ │ │ │
  │ │CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 2.500│ 4.946│ 4.946│ 4.946│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 355│ 2.799│ 2.076│ 2.076│
  │ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 355│ 2.799│ 2.076│ 2.076│
  │ 07 │Învățământ nedefinibil prin nivel │ 25.815│ │ │ │
  │ 01 │Centre de specializare, perfecționare, │ │ │ │ │
  │ │calificare și recalificare │ 25.815│ │ │ │
  │ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învățământului │ 18.672│ │ │ │
  │6804 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 1.044.996│ 1.080.566│ 1.079.395│ 1.079.395│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.038.322│ 1.076.460│ 1.076.085│ 1.076.085│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 101.299│ 106.364│ 111.682│ 117.266│
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 33.581│ 32.314│ 31.802│ 31.802│
  │ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 500│ 500│ 500│ 500│
  │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ │ │ │ │
  │ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 207.520│ 216.623│ 228.169│ 228.169│
  │ 57 │TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ │ 694.422│ 719.659│ 702.932│ 697.348│
  │ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ 1.000│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.674│ 4.106│ 3.310│ 3.310│
  │ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 6.674│ 4.106│ 3.310│ 3.310│
  │ 07 │Asigurări pentru șomaj │ 879.947│ │ │ │
  │ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 21.995│ │ │ │
  │ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii │ │ │ │ │
  │ │excluderii sociale │ 21.995│ │ │ │
  │ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și │ │ │ │ │
  │ │asistenței sociale │ 143.054│ │ │ │
  │ 02 │Cheltuieli cu transmiterea și plata │ │ │ │ │
  │ │drepturilor │ 6.724│ │ │ │
  │ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 136.330│ │ │ │
  │8000 04 │Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE │ 273.876│ 293.955│ 293.978│ 293.978│
  │8004 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI │ │ │ │ │
  │ │DE MUNCĂ │ 273.876│ 293.955│ 293.978│ 293.978│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 273.876│ 293.955│ 293.978│ 293.978│
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 1.112│ 1.142│ 1.171│ 1.171│
  │ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 1.964│ 1.962│ 1.956│ 1.956│
  │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ │ │ │ │
  │ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 19.303│ 11.030│ 11.030│ 11.030│
  │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 210│ 200│ 200│ 200│
  │ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN │ │ │ │ │
  │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │ │ │ │
  │ │POSTADERARE │ 10.000│ │ │ │
  │ 57 │TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ │ 169.866│ 132.392│ 132.392│ 132.392│
  │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN │ │ │ │ │
  │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE │ │ │ │ │
  │ │CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 71.421│ 147.229│ 147.229│ 147.229│
  │ 02 │Acțiuni generale de muncă │ 273.876│ │ │ │
  │ 04 │Măsuri active pentru combaterea șomajului │ 20.415│ │ │ │
  │ 05 │Stimularea creării de locuri de muncă │ 171.830│ │ │ │
  │ 30 │Alte acțiuni generale de muncă │ 81.631│ │ │ │
  │8904 01 │Cheltuieli sistem asigurări pentru șomaj │ 1.363.359│ 1.420.744│ 1.419.903│ 1.419.903│
  │8904 02 │Cheltuieli fond garantare pentru plata │ │ │ │ │
  │ │creanțelor salariale │ 22.043│ 23.931│ 23.947│ 23.947│
  │9904 │EXCEDENT/DEFICIT │ 508.409│ 624.982│ 797.475│ 985.760│
  │9904 10 │Excedent/Deficit sistem asigurări pt. șomaj │ 229.255│ 318.783│ 461.977│ 618.412│
  │9904 11 │Excedent/Deficit fond garantare pentru plata│ │ │ │ │
  │ │creanțelor salariale │ 279.154│ 306.199│ 335.498│ 367.348│
  └───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘


  Anexa 2/04

  *Font 7*
      MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI
      SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE

                          BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
                                      SINTEZA
               cheltuielilor pe surse de finanțare, capitole, subcapitole,
             paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate, după caz,
                                 pe anii 2016-2019

                                                                                                                              - mii lei -
  ┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
  │Ca─ │Sub─│Pa─ │Gru─│Ar─│A─ │ │ │ │ │ │
  │pi─ │ca─ │ra─ │pa/ │ti─│li─│ Denumire indicator │ Program │Estimări 2017│Estimări 2018│Estimări 2019│
  │tol │pi─ │graf│Ti─ │col│ne─│ │ 2016 │ │ │ │
  │ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │
  ├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
  ├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │5004 │BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ │ 1.385.402│ 1.444.675│ 1.443.850│ 1.443.850│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.378.373│ 1.437.770│ 1.438.464│ 1.438.464│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 102.596│ 107.725│ 113.111│ 118.765│
  │ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 85.788│ │ │ │
  │ 01 │Salarii de bază │ 82.656│ │ │ │
  │ 12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara unității │ 1.800│ │ │ │
  │ 13 │Indemnizații de delegare │ 326│ │ │ │
  │ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 1.006│ │ │ │
  │ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 42│ │ │ │
  │ 04 │Locuința de serviciu folosită de salariat și familia │ 42│ │ │ │
  │ │sa │ │ │ │ │
  │ 03 │Contribuții │ 16.766│ │ │ │
  │ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat │ 11.760│ │ │ │
  │ 02 │Contribuții de asigurări de șomaj │ 378│ │ │ │
  │ 03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ 3.845│ │ │ │
  │ 04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │ │ │ │ │
  │ │boli profesionale │ 131│ │ │ │
  │ 06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații │ 652│ │ │ │
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 43.487│ 43.197│ 43.013│ 42.986│
  │ 01 │Bunuri și servicii │ 24.382│ │ │ │
  │ 01 │Furnituri de birou │ 664│ │ │ │
  │ 02 │Materiale pentru curățenie │ 110│ │ │ │
  │ 03 │Încălzit, iluminat și forța motrică │ 6.149│ │ │ │
  │ 04 │Apă, canal și salubritate │ 430│ │ │ │
  │ 05 │Carburanți și lubrifianți │ 532│ │ │ │
  │ 06 │Piese de schimb │ 420│ │ │ │
  │ 08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet │ 2.490│ │ │ │
  │ 09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
  │ │funcțional │ 10.690│ │ │ │
  │ 30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ │ │ │ │
  │ │funcționare │ 2.897│ │ │ │
  │ 02 │Reparații curente │ 800│ │ │ │
  │ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 400│ │ │ │
  │ 30 │Alte obiecte de inventar │ 400│ │ │ │
  │ 06 │Deplasări, detașări, transferări │ 693│ │ │ │
  │ 01 │Deplasări interne, detașări, transferări │ 613│ │ │ │
  │ 02 │Deplasări în străinătate │ 80│ │ │ │
  │ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ 65│ │ │ │
  │ 12 │Consultanță și expertiză │ 54│ │ │ │
  │ 13 │Pregătire profesională │ 110│ │ │ │
  │ 14 │Protecția muncii │ 81│ │ │ │
  │ 16 │Studii și cercetări │ 20│ │ │ │
  │ 25 │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din │ │ │ │ │
  │ │acțiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
  │ │potrivit dispozițiilor legale │ 50│ │ │ │
  │ 30 │Alte cheltuieli │ 16.832│ │ │ │
  │ 02 │Protocol și reprezentare │ 10│ │ │ │
  │ 03 │Prime de asigurare non-viață │ 65│ │ │ │
  │ 04 │Chirii │ 6.900│ │ │ │
  │ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 6.934│ │ │ │
  │ 09 │Executarea silită a creanțelor bugetare │ 840│ │ │ │
  │ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ 2.083│ │ │ │
  │ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 500│ 500│ 500│ 500│
  │ 03 │Alte dobânzi │ 500│ │ │ │
  │ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ 500│ │ │ │
  │ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 6.014│ 2.202│ 2.196│ 2.196│
  │ 09 │Plăți către angajatori pentru formarea profesională a │ 4.050│ │ │ │
  │ │angajaților │ │ │ │ │
  │ 19 │Plăți pentru stimularea creerii de locuri de muncă │ 1.964│ │ │ │
  │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ │
  │ │PUBLICE │ 252.638│ 254.165│ 266.374│ 266.374│
  │ 01 │Transferuri curente │ 252.638│ │ │ │
  │ 01 │Transferuri către instituții publice │ 25.815│ │ │ │
  │ 17 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj │ 166.945│ │ │ │
  │ │către bugetul asigurărilor sociale de stat │ │ │ │ │
  │ 18 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj │ 166.945│ │ │ │
  │ │către bugetele locale pentru finanțarea programelor │ │ │ │ │
  │ │pentru ocuparea temporară a forței de muncă │ │ │ │ │
  │ │și subvenționarea locurilor de muncă │ 19.303│ │ │ │
  │ 19 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj │ 40.309│ │ │ │
  │ │către bugetul fondului național unic de asigurări │ │ │ │ │
  │ │sociale de sănătate │ │ │ │ │
  │ 20 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj │ 266│ │ │ │
  │ │către bugetul asigurărilor sociale de stat │ │ │ │ │
  │ │reprezentând asigurarea pentru accidente de muncă și │ │ │ │ │
  │ │boli profesionale pentru șomeri pe durata practicii │ │ │ │ │
  │ │profesionale │ │ │ │ │
  │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 210│ 200│ 200│ 200│
  │ 01 │A. Transferuri interne │ 10│ │ │ │
  │ 08 │Programe PHARE și alte programe cu finanțare │ │ │ │ │
  │ │nerambursabilă │ 10│ │ │ │
  │ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │ │
  │ │organizații internaționale) │ 200│ │ │ │
  │ 01 │Contribuții și cotizații la organisme internaționale │ 200│ │ │ │
  │ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 10.500│ │ │ │
  │ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 10.500│ │ │ │
  │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 10.500│ │ │ │
  │ 57 │TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ │ 866.554│ 854.378│ 837.709│ 832.125│
  │ 01 │Asigurări sociale │ 672.427│ │ │ │
  │ 02 │Ajutoare sociale │ 194.127│ │ │ │
  │ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 191.861│ │ │ │
  │ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 2.266│ │ │ │
  │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN │ │ │ │ │
  │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE │ │ │ │ │
  │ │CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 73.921│ 152.175│ 152.175│ 152.175│
  │ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 73.921│ │ │ │
  │ 01 │Finanțarea națională │ 11.261│ │ │ │
  │ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 61.660│ │ │ │
  │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 1.000│ │ │ │
  │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 21.953│ 23.228│ 23.186│ 23.143│
  │ 17 │Despăgubiri civile │ 1.000│ │ │ │
  │ 25 │Sume aferente plații creanțelor salariale │ 20.953│ │ │ │
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.029│ 6.905│ 5.386│ 5.386│
  │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.029│ 6.905│ 5.386│ 5.386│
  │ 01 │Active fixe │ 5.224│ │ │ │
  │ 01 │Construcții │ 100│ │ │ │
  │ 02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport │ 1.200│ │ │ │
  │ 03 │Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale │ 150│ │ │ │
  │ 30 │Alte active fixe │ 3.774│ │ │ │
  │ 03 │Reparații capitale aferente activelor fixe │ 1.805│ │ │ │
  │6404 │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA │ 22.043│ 23.931│ 23.947│ 23.947│
  │ │CREANȚELOR SALARIALE │ │ │ │ │
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 22.043│ 23.931│ 23.947│ 23.947│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 794│ 833│ 875│ 918│
  │ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 651│ │ │ │
  │ 01 │Salarii de bază │ 647│ │ │ │
  │ 13 │Indemnizații de delegare │ 4│ │ │ │
  │ 03 │Contribuții │ 143│ │ │ │
  │ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat │ 95│ │ │ │
  │ 02 │Contribuții de asigurări de șomaj │ 3│ │ │ │
  │ 03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ 30│ │ │ │
  │ 04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │ │ │ │ │
  │ │boli profesionale │ 4│ │ │ │
  │ 06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații │ 11│ │ │ │
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 296│ 870│ 886│ 886│
  │ 01 │Bunuri și servicii │ 86│ │ │ │
  │ 01 │Furnituri de birou │ 42│ │ │ │
  │ 09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
  │ │funcțional │ 44│ │ │ │
  │ 30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ │ │ │ │
  │ │funcționare │ 210│ │ │ │
  │ 30 │Alte cheltuieli │ 210│ │ │ │
  │ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 210│ │ │ │
  │ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 20.953│ 22.228│ 22.186│ 22.143│
  │ 25 │Sume aferente plații creanțelor salariale │ 20.953│ │ │ │
  │ 01 │Asigurări pentru plata creanțelor salariale │ 20.953│ │ │ │
  │ 02 │Cheltuieli de gestionare ale fondului de garantare a │ │ │ │ │
  │ │creanțelor salariale │ 1.090│ │ │ │
  │ 01 │Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor │ 210│ │ │ │
  │ 02 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 880│ │ │ │
  │6504 │ÎNVĂȚĂMÂNT │ 44.487│ 46.223│ 46.530│ 46.530│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 44.132│ 43.424│ 44.454│ 44.454│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 503│ 528│ 554│ 581│
  │ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 411│ │ │ │
  │ 01 │Salarii de bază │ 403│ │ │ │
  │ 13 │Indemnizații de delegare │ 2│ │ │ │
  │ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 6│ │ │ │
  │ 03 │Contribuții │ 92│ │ │ │
  │ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat │ 65│ │ │ │
  │ 02 │Contribuții de asigurări de șomaj │ 3│ │ │ │
  │ 03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ 15│ │ │ │
  │ 04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │ │ │ │ │
  │ │boli profesionale │ 2│ │ │ │
  │ 06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații │ 7│ │ │ │
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 8.498│ 8.871│ 9.154│ 9.127│
  │ 01 │Bunuri și servicii │ 7.658│ │ │ │
  │ 01 │Furnituri de birou │ 22│ │ │ │
  │ 02 │Materiale pentru curățenie │ 10│ │ │ │
  │ 03 │Încălzit, iluminat și forță motrică │ 1.000│ │ │ │
  │ 04 │Apă, canal și salubritate │ 70│ │ │ │
  │ 05 │Carburanți și lubrifianți │ 32│ │ │ │
  │ 06 │Piese de schimb │ 20│ │ │ │
  │ 08 │Poșta, telecomunicații, radio, internet │ 100│ │ │ │
  │ 09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
  │ │funcțional │ 5.527│ │ │ │
  │ 30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ │ │ │ │
  │ │funcționare │ 877│ │ │ │
  │ 02 │Reparații curente │ 200│ │ │ │
  │ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 100│ │ │ │
  │ 30 │Alte obiecte de inventar │ 100│ │ │ │
  │ 06 │Deplasări, detașări, transferări │ 13│ │ │ │
  │ 01 │Deplasări interne, detașări, transferări │ 13│ │ │ │
  │ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ 15│ │ │ │
  │ 13 │Pregătire profesională │ 20│ │ │ │
  │ 14 │Protecția muncii │ 21│ │ │ │
  │ 30 │Alte cheltuieli │ 471│ │ │ │
  │ 04 │Chirii │ 400│ │ │ │
  │ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ 71│ │ │ │
  │ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 4.050│ 240│ 240│ 240│
  │ 09 │Plăți către angajatori pentru formarea profesională │ │ │ │ │
  │ │a angajaților │ 4.050│ │ │ │
  │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 25.815│ 26.512│ 27.175│ 27.175│
  │ │PUBLICE │ │ │ │ │
  │ 01 │Transferuri curente │ 25.815│ │ │ │
  │ 01 │Transferuri către instituții publice │ 25.815│ │ │ │
  │ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
  │ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 500│ │ │ │
  │ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 500│ │ │ │
  │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 500│ │ │ │
  │ 57 │TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ │ 2.266│ 2.327│ 2.385│ 2.385│
  │ 02 │Ajutoare sociale │ 2.266│ │ │ │
  │ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 2.266│ │ │ │
  │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN │ │ │ │ │
  │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE │ │ │ │ │
  │ │CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 2.500│ 4.946│ 4.946│ 4.946│
  │ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 2.500│ │ │ │
  │ 01 │Finanțarea națională │ 1.013│ │ │ │
  │ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 1.487│ │ │ │
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 355│ 2.799│ 2.076│ 2.076│
  │ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 355│ 2.799│ 2.076│ 2.076│
  │ 01 │Active fixe │ 50│ │ │ │
  │ 03 │Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale │ 50│ │ │ │
  │ 03 │Reparații capitale aferente activelor fixe │ 305│ │ │ │
  │ 07 │Învățământ nedefinibil prin nivel │ 25.815│ │ │ │
  │ 01 │Centre de specializare, perfecționare, calificare și │ │ │ │ │
  │ │recalificare │ 25.815│ │ │ │
  │ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învățământului │ 18.672│ │ │ │
  │6804 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 1.044.996│ 1.080.566│ 1.079.395│ 1.079.395│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.038.322│ 1.076.460│ 1.076.085│ 1.076.085│
  │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 101.299│ 106.364│ 111.682│ 117.266│
  │ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 84.726│ │ │ │
  │ 01 │Salarii de bază │ 81.606│ │ │ │
  │ 12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara unității │ 1.800│ │ │ │
  │ 13 │Indemnizații de delegare │ 320│ │ │ │
  │ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 1.000│ │ │ │
  │ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 42│ │ │ │
  │ 04 │Locuința de serviciu folosită de salariat și familia │ │ │ │ │
  │ │sa │ 42│ │ │ │
  │ 03 │Contribuții │ 16.531│ │ │ │
  │ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat │ 11.600│ │ │ │
  │ 02 │Contribuții de asigurări de șomaj │ 372│ │ │ │
  │ 03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ 3.800│ │ │ │
  │ 04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │ │
  │ │și boli profesionale │ 125│ │ │ │
  │ 06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații │ 634│ │ │ │
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 33.581│ 32.314│ 31.802│ 31.802│
  │ 01 │Bunuri și servicii │ 16.638│ │ │ │
  │ 01 │Furnituri de birou │ 600│ │ │ │
  │ 02 │Materiale pentru curățenie │ 100│ │ │ │
  │ 03 │Încălzit, iluminat și forță motrică │ 5.149│ │ │ │
  │ 04 │Apă, canal și salubritate │ 360│ │ │ │
  │ 05 │Carburanți și lubrifianți │ 500│ │ │ │
  │ 06 │Piese de schimb │ 400│ │ │ │
  │ 08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet │ 2.390│ │ │ │
  │ 09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
  │ │funcțional │ 5.119│ │ │ │
  │ 30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ │ │ │ │
  │ │funcționare │ 2.020│ │ │ │
  │ 02 │Reparații curente │ 600│ │ │ │
  │ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 300│ │ │ │
  │ 30 │Alte obiecte de inventar │ 300│ │ │ │
  │ 06 │Deplasări detașări, transferări │ 680│ │ │ │
  │ 01 │Deplasări interne, detașări, transferări │ 600│ │ │ │
  │ 02 │Deplasări în străinătate │ 80│ │ │ │
  │ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ 50│ │ │ │
  │ 12 │Consultanță și expertiză │ 54│ │ │ │
  │ 13 │Pregătire profesională │ 90│ │ │ │
  │ 14 │Protecția muncii │ 60│ │ │ │
  │ 16 │Studii și cercetări │ 20│ │ │ │
  │ 25 │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din │ 50│ │ │ │
  │ │acțiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
  │ │potrivit dispozițiilor legale │ │ │ │ │
  │ 30 │Alte cheltuieli │ 15.039│ │ │ │
  │ 02 │Protocol și reprezentare │ 10│ │ │ │
  │ 03 │Prime de asigurare non-viață │ 65│ │ │ │
  │ 04 │Chirii │ 6.500│ │ │ │
  │ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 6.724│ │ │ │
  │ 09 │Executarea silită a creanțelor bugetare │ 840│ │ │ │
  │ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ 900│ │ │ │
  │ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 500│ 500│ 500│ 500│
  │ 03 │Alte dobânzi │ 500│ │ │ │
  │ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ 500│ │ │ │
  │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ 207.520│ 216.623│ 228.169│ 228.169│
  │ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ │ │ │ │
  │ 01 │Transferuri curente │ 207.520│ │ │ │
  │ 17 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj │ 166.945│ │ │ │
  │ │către bugetul asigurărilor sociale de stat │ │ │ │ │
  │ 19 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj │ │ │ │ │
  │ │către bugetul fondului național unic de asigurări │ 40.309│ │ │ │
  │ │sociale de sănătate │ │ │ │ │
  │ 20 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj │ 266│ │ │ │
  │ │către bugetul asigurărilor sociale de stat │ │ │ │ │
  │ │reprezentând asigurare pentru accidente de muncă și │ │ │ │ │
  │ │boli profesionale pentru șomeri pe durata practicii │ │ │ │ │
  │ │profesionale │ │ │ │ │
  │ 57 │TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ │ 694.422│ 719.659│ 702.932│ 697.348│
  │ 01 │Asigurări sociale │ 672.427│ │ │ │
  │ 02 │Ajutoare sociale │ 21.995│ │ │ │
  │ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 21.995│ │ │ │
  │ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ 1.000│
  │ 17 │Despăgubiri civile │ 1.000│ │ │ │
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.674│ 4.106│ 3.310│ 3.310│
  │ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 6.674│ 4.106│ 3.310│ 3.310│
  │ 01 │Active fixe │ 5.174│ │ │ │
  │ 01 │Construcții │ 100│ │ │ │
  │ 02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport │ 1.200│ │ │ │
  │ 03 │Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale │ 100│ │ │ │
  │ 30 │Alte active fixe │ 3.774│ │ │ │
  │ 03 │Reparații capitale aferente activelor fixe │ 1.500│ │ │ │
  │ 07 │Asigurări pentru șomaj │ 879.947│ │ │ │
  │ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 21.995│ │ │ │
  │ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ │ │ │ │
  │ │sociale │ 21.995│ │ │ │
  │ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și │ │ │ │ │
  │ │asistenței sociale │ 143.054│ │ │ │
  │ 02 │Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor │ 6.724│ │ │ │
  │ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 136.330│ │ │ │
  │8004 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ │ 273.876│ 293.955│ 293.978│ 293.978│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 273.876│ 293.955│ 293.978│ 293.978│
  │ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 1.112│ 1.142│ 1.171│ 1.171│
  │ 30 │Alte cheltuieli │ 1.112│ │ │ │
  │ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ 1.112│ │ │ │
  │ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 1.964│ 1.962│ 1.956│ 1.956│
  │ 19 │Plăți pentru stimularea creerii de locuri de muncă │ 1.964│ │ │ │
  │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ │
  │ │PUBLICE │ 19.303│ 11.030│ 11.030│ 11.030│
  │ 01 │Transferuri curente │ 19.303│ │ │ │
  │ 18 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj │ │ │ │ │
  │ │către bugetele locale pentru finanțarea programelor │ │ │ │ │
  │ │pentru ocuparea temporară a forței de muncă │ │ │ │ │
  │ │și subvenționarea locurilor de muncă │ 19.303│ │ │ │
  │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 210│ 200│ 200│ 200│
  │ 01 │A. Transferuri interne │ 10│ │ │ │
  │ 08 │Programe PHARE și alte programe cu finanțare │ │ │ │ │
  │ │nerambursabilă │ 10│ │ │ │
  │ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │ │
  │ │organizații internaționale) │ 200│ │ │ │
  │ 01 │Contribuții și cotizații la organisme internaționale │ 200│ │ │ │
  │ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 10.000│ │ │ │
  │ │NERAMBURSABILE (EEN) POSTADERARE │ │ │ │ │
  │ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 10.000│ │ │ │
  │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 10.000│ │ │ │
  │ 57 │TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ │ 169.866│ 132.392│ 132.392│ 132.392│
  │ 02 │Ajutoare sociale │ 169.866│ │ │ │
  │ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 169.866│ │ │ │
  │ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN │ │ │ │ │
  │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE │ │ │ │ │
  │ │CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 71.421│ 147.229│ 147.229│ 147.229│
  │ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 71.421│ │ │ │
  │ 01 │Finanțarea națională │ 10.248│ │ │ │
  │ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ 60.173│ │ │ │
  │ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 1.000│ │ │ │
  │ 02 │Acțiuni generale de muncă │ 273.876│ │ │ │
  │ 04 │Măsuri active pentru combaterea șomajului │ 20.415│ │ │ │
  │ 05 │Stimularea creării de locuri de muncă │ 171.830│ │ │ │
  │ 30 │Alte acțiuni generale de muncă │ 81.631│ │ │ │
  └───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘


  Anexa 3/04

  Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
  I. Credite de angajament
  II. Credit bugetar
  SINTEZA
  proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul
  programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E.,
  Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și
  altor facilități și instrumente postaderare
  *Font 7*
                                                                                                              - mii lei -
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Cod Denumirea program/ Valoarea Realizări Realizări Execuție Pro- Estimări Estimări Estimări Anii │
  │ instrument/facilitate totală până în 2014 prelimi- gram 2017 2018 2019 următori │
  │ anul 2013 minată 2016 │
  │ 2015 │
  └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   5000 TOTAL GENERAL

     I. Credite de angajament 567.299 268.389 87.427 200.983 10.500 0 0 0 0
    II. Credite bugetare 567.299 268.389 87.427 200.983 10.500 0 0 0 0

   65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

     I. Credite de angajament 28.437 12.857 5.065 10.015 500 0 0 0 0
    II. Credite bugetare 28.437 12.857 5.065 10.015 500 0 0 0 0

   65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   1750 Să devenim competitivi pe piața muncii

    I. Credite de angajament 1.221 1.221 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.221 1.221 0 0 0 0 0 0 0

   65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   1753 PACSPO - Pregătirea aprofundată continuă în serviciul public de ocupare

    I. Credite de angajament 3.215 3.107 108 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 3.215 3.107 108 0 0 0 0 0 0

   65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   1755 ICAR - Învățământ continuu aprofundat pentru România

    I. Credite de angajament 3.306 3.281 25 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 3.306 3.281 25 0 0 0 0 0 0

   65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   1884 PIFAN - Program integrator al formării adulților necalificați

    I. Credite de angajament 385 385 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 385 385 0 0 0 0 0 0 0

   65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   1908 Programe Active pentru Șomeri - PAS decisiv pentru cariera ta

    I. Credite de angajament 643 643 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 643 643 0 0 0 0 0 0 0


   65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   3846 Formarea profesională pentru dezvoltarea personalului Serviciului Public de Ocupare

    I. Credite de angajament 6.589 2.959 1.275 1.855 500 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 6.589 2.959 1.275 1.855 500 0 0 0 0

   65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   4392 MECSERV

    I. Credite de angajament 3.346 602 1.295 1.449 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 3.346 602 1.295 1.449 0 0 0 0 0

   65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6137 Formare, consiliere, ocupare - Model interregional de reintegrare a persoanelor lipsite de libertate

    I. Credite de angajament 150 63 87 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 150 63 87 0 0 0 0 0 0

   65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6138 Revenirea foștilot deținuți pe PM și reintegrarea lor în societate

    I. Credite de angajament 135 10 125 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 135 10 125 0 0 0 0 0 0

   65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6139 Dezvoltarea abilităților profesionale pentru reintegrarea șomerilor în viața activă în
             regiunile Sud Muntenia și Sud Vest

    I. Credite de angajament 586 586 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 586 586 0 0 0 0 0 0 0

   65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6161 Formarea profesională continuă - CALITATE ÎN SPO

    I. Credite de angajament 2.738 0 120 2.618 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 2.738 0 120 2.618 0 0 0 0 0

   65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6170 Parteneriat public - privat pentru formarea continuă performantă - PPPFCP

    I. Credite de angajament 3.138 0 870 2.268 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 3.138 0 870 2.268 0 0 0 0 0

   65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6578 Sustenabilitate în mediul rural prin investiția în resurse umane

    I. Credite de angajament 706 0 136 570 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 706 0 136 570 0 0 0 0 0

   65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6613 INSERT - Impreună pentru o societate inclusivă

    I. Credite de angajament 2.114 0 994 1.170 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 2.114 0 994 1.170 0 0 0 0 0

   65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6934 Șomerii din Câmpia Turzii spre o nouă meserie

    I. Credite de angajament 141 0 69 72 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 141 0 69 72 0 0 0 0 0

   65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6938 CEPRO - componente europene pentru piața României - prin Centrul de Inițiere în Antreprenoriat a Tinerilor

    I. Credite de angajament 24 0 11 13 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 24 0 11 13 0 0 0 0 0

   65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   65045602

   6504560201 Finanțarea națională

    I. Credite de angajament 9.237 4.313 1.445 3.479 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 9.237 4.313 1.445 3.479 0 0 0 0 0

   65045602

   6504560202 Finanțarea externă nerambursabilă

    I. Credite de angajament 17.453 7.790 3.308 6.355 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 17.453 7.790 3.308 6.355 0 0 0 0 0

   65045602

   6504560203 Cheltuieli neeligibile

    I. Credite de angajament 1.747 754 312 181 500 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.747 754 312 181 500 0 0 0 0

   80045601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

    I. Credite de angajament 2.288 895 391 1.002 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 2.288 895 391 1.002 0 0 0 0 0

   80045601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

   2805 Crearea unei piețe a forței de muncă comune Regiunea Olt-Pleven prin mobilitate și servici de formare

    I. Credite de angajament 118 118 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 118 118 0 0 0 0 0 0 0

   80045601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

   4395 Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor de personal efectuate de ANOFM pentru personalul
               implicat în gestionarea instrumentelor structurale

    I. Credite de angajament 959 777 182 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 959 777 182 0 0 0 0 0 0

   80045601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

   6171 Depășirea obstacolelor - Infrastructura de afaceri și servicii integrate transfrontaliere
               în zona district Silistra - județul Călărași

    I. Credite de angajament 1.211 0 209 1.002 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.211 0 209 1.002 0 0 0 0 0


   80045601

   8004560101 Finanțarea națională

    I. Credite de angajament 391 194 59 138 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 391 194 59 138 0 0 0 0 0

   80045601

   8004560102 Finanțarea externă nerambursabilă

    I. Credite de angajament 1.801 691 332 778 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.801 691 332 778 0 0 0 0 0

   80045601

   8004560103 Cheltuieli neeligibile

    I. Credite de angajament 96 10 0 86 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 96 10 0 86 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

    I. Credite de angajament 512.756 237.986 75.804 188.966 10.000 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 512.756 237.986 75.804 188.966 10.000 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   1732 RATIO L3

    I. Credite de angajament 6.227 5.902 325 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 6.227 5.902 325 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   1737 MedForm

    I. Credite de angajament 3.434 3.133 301 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 3.434 3.133 301 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   1739 CALL CENTER SPO

    I. Credite de angajament 1.003 969 34 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.003 969 34 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   1741 Căi de formare și ocupare în sectorul turismului alternativ - ALTER TOUR

    I. Credite de angajament 6.527 6.527 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 6.527 6.527 0 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   1742 O șansă de ocupare - Antreprenoriatul în mediul rural

    I. Credite de angajament 3.134 3.089 45 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 3.134 3.089 45 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   1745 Promovează femeia

    I. Credite de angajament 4.536 4.396 140 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 4.536 4.396 140 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   1746 Educația continuă orientată spre performanță, pentru specialiștii în formarea profesională a șomerilor
               - ECOP

    I. Credite de angajament 10.481 9.284 1.197 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 10.481 9.284 1.197 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   1749 MRB Performant System - implementarea în cadrul SPO a unui sistem performant de management al relațiilor
               cu beneficiarii

    I. Credite de angajament 2.712 2.712 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 2.712 2.712 0 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   1756 Șanse egale pentru un viitor comun

    I. Credite de angajament 4.170 3.470 700 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 4.170 3.470 700 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   1757 Funcționarul electronic

    I. Credite de angajament 11.180 11.180 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 11.180 11.180 0 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   1758 CALLCEMM Apelați Centrul Electronic de Mediere a Muncii

    I. Credite de angajament 13.054 13.054 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 13.054 13.054 0 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   1772 SCOP - Specializarea Consilierilor de Orientare Profesională

    I. Credite de angajament 9.469 9.469 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 9.469 9.469 6 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   1773 COMPROF - Creșterea nivelului de competențe profesionale ale SPO pentru furnizarea serviciilor
               personalitate

    I. Credite de angajament 6.625 6.625 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 6.625 6.625 0 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   1863 Fii informat

    I. Credite de angajament 3.024 2.630 394 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 3.024 2.630 394 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   1864 SAFE - Servicii de Aprobare Flexibilă a Mobilității la nivel european

    I. Credite de angajament 3.883 3.883 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 3.883 3.883 0 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   1865 Gestionarea eficientă a Resurselor în vederea îmbunătățirii Calității Serviciilor oferite persoanelor
               aflate în căutarea unui loc de muncă dar și de Economisire a Resurselor Naturale GREEN

    I. Credite de angajament 8.480 8.458 22 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 8.480 8.458 22 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   1866 Centre PICAS - Puncte de informare, Consiliere și Asistență Specializată pentru șomeri și persoanele în
               căutarea unui loc de muncă de sectorul abordat

    I. Credite de angajament 276 276 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 276 276 0 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   1868 SUCCES - Sustenabilitate și Utilitate prin Complementaritate și Competitivitate, Eficiență și Sprijin

    I. Credite de angajament 1.114 1.114 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.114 1.114 0 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   1869 ACCES - Parteneriat pentru integrare socială

    I. Credite de angajament 1.546 1.436 110 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.546 1.436 110 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   1872 Job Net Turism - Turism rural - alternativa viabilă de dezvoltare socio economică în nordul României

    I. Credite de angajament 6.765 6.751 14 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 6.765 6.751 14 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   1884 PIFAN - Program integrator al formării adulților necalificați

    I. Credite de angajament 12.376 12.351 25 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 12.376 12.351 25 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   1885 PONE - Program pilot de creștere a gradului de ocupare în Regiunea Nord - Est

    I. Credite de angajament 1.709 1.709 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.709 1.709 0 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   1887 Către un viitor durabil

    I. Credite de angajament 617 617 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 617 617 0 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   1888 SOFT - Servicii de ocupare, formare și training

    I. Credite de angajament 806 806 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 806 806 0 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   1889 Comunicare personalizată cu grupurile țintă ale SPO

    I. Credite de angajament 14.040 12.767 1.273 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 14.040 12.767 1.273 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   1890 Mobilitate și adaptabilitate pentru persoanele aflate în căutarea

    I. Credite de angajament 800 800 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 800 800 0 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   1893 CIPS - Centre de Incluziune Profesională și Socială

    I. Credite de angajament 10.875 9.390 1.485 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 10.875 9.390 1.485 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   1894 SILCO - Sistem inovativ de servicii bazat pe limbajul competențelor

    I. Credite de angajament 4.585 3.660 925 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 4.585 3.660 925 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   1902 OFFICE - Oferta formativă îmbunătățită pentru centre eficiente

    I. Credite de angajament 4.560 3.136 1.424 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 4.560 3.136 1.424 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   1903 Cardul profesional european - soluție europeană în căutarea unui loc de muncă

    I. Credite de angajament 7.669 7.398 271 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 7.669 7.398 271 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   1904 Un viitor mai sigur

    I. Credite de angajament 1.164 1.164 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.164 1.164 0 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   1906 CONFORMED - Consiliere, FORmare, MEDiere - servicii integrate

    I. Credite de angajament 707 707 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 707 707 0 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   1907 CAMPION - Centre autonome și moderne de pregătire prin implementarea unei organizații

    I. Credite de angajament 7.242 5.173 2.069 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 7.242 5.173 2.069 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   1908 Programe Active pentru Șomeri - PAS decisiv pentru cariera ta

    I. Credite de angajament 1.232 1.232 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.232 1.232 0 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   1911 FORMINTEG - Măsuri active de ocupare în județul Galați

    I. Credite de angajament 342 342 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 342 342 0 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   1922 Turismul: siguranța viitorului tău profesional

    I. Credite de angajament 348 348 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 348 348 0 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   1923 SĂLAJ WORKACCES - Program pilot de creștere a gradului de ocupare în județul Sălaj

    I. Credite de angajament 665 665 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 665 665 0 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   1944 STOP șomajului în rândul tinerilor

    I. Credite de angajament 3.741 3.413 328 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 3.741 3.413 328 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   1945 Rețea multiregională de dezvoltare a antreprenoriatului

    I. Credite de angajament 1.989 1.970 19 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.989 1.970 19 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   1947 Îmbunătățirea capacității de ocupare a șomerilor tineri și a tinerilor de lungă durată din județul Dâmbovița

    I. Credite de angajament 101 101 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 101 101 0 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   1948 Piața Muncii: oportunități pentru viitor prin șanse egale pentru femei

    I. Credite de angajament 8.165 6.940 1.225 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 8.165 6.940 1.225 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   2002 O șansă pentru fiecare

    I. Credite de angajament 1.804 1.804 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.804 1.804 0 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   2122 Parteneriat public-privat pentru ocuparea forței de muncă

    I. Credite de angajament 12.063 11.068 995 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 12.063 11.068 995 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   2123 Instrumente strategice pentru ocupare în industria turismului

    I. Credite de angajament 214 214 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 214 214 0 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   2125 Calificarea și integrarea pe piața muncii a șomerilor în domeniul turismului din regiunile de dezvoltare
            sud-est, sud Muntenia, București-Ilfov

    I. Credite de angajament 724 724 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 724 724 0 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   2126 Șomer ANtreprenor - Se poAte! - ȘANSA. Servicii publice pentru ocuparea și inovarea forței de muncă,
            consultanță și sprijin pentru SPO din Regiunile Centru și Vest, în dezvoltarea de servicii noi pentru
            promovarea antreprenoriatului

    I. Credite de angajament 4.827 3.515 1.312 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 4.827 3.515 1.312 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   2128 MOBILitate = Adaptare + Succes - Stimularea mobilității forței de muncă corelată cu dinamica pieței muncii la
            nivel inter-regional

    I. Credite de angajament 4.068 3.493 575 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 4.068 3.493 575 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   2390 Eficiență și Calitate în Serviciile de Ocupare - ECSPO

    I. Credite de angajament 2.302 1.593 709 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 2.302 1.593 709 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   2392 CEDO - SPO - Calitate, eficiență, dinamism, oportunitate în Sistemul Public de Ocupare -
            POSDRU/111/4.1/S/91811

    I. Credite de angajament 1.965 1.215 750 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.965 1.215 750 0 0 0 0 0 0


   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   2393 SPO On-line - Întâlnirea între cererea și oferta de forță de muncă

    I. Credite de angajament 2.631 2.631 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 2.631 2.631 0 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   2395 Formarea continuă - premiza calității în SPO

    I. Credite de angajament 6.212 4.452 1.760 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 6.212 4.452 1.760 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   2396 Dezvoltarea antreprenoriatului inter-regional sudic - DAIRS

    I. Credite de angajament 779 702 77 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 779 702 77 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   2397 Green Jobs - Crearea unui sistem de analiză și monitorizare a locurilor de muncă verzi în România
            POSDRU/111/4.1/S/91801

    I. Credite de angajament 5.606 1.827 3.779 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 5.606 1.827 3.779 0 0 0 0 0 0


   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   3847 Formarea profesională a personalului Serviciului Public de Ocupare din România

    I. Credite de angajament 7.515 4.105 3.410 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 7.515 4.105 3.410 0 0 0 0 0 0


   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   3848 Calitatea crează competențe profesionale de nivel european pentru personalul SPO din regiunile
            Centru, Vest și Nord-Vest

    I. Credite de angajament 5.002 2.782 2.220 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 5.002 2.782 2.220 0 0 0 0 0 0


   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   3853 Crearea de noi oportunități pentru șomerii cu vârsta de peste 45 ani din județul Dâmbovița

    I. Credite de angajament 182 182 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 182 182 0 0 0 0 0 0 0


   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   3854 Competența pentru un viitor mai sigur - CVS

    I. Credite de angajament 26 26 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 26 26 0 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   3855 Program integrat de recalificare și consiliere profesională pentru șomerii din județul Călărași

    I. Credite de angajament 73 73 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 73 73 0 0 0 0 0 0 0


   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   3858 Creșterea calității vieții persoanelor ce părăsesc penitenciarul prin dezvoltarea unor capacități
            cu efect asupra îmbunătățirii participării pe piața muncii

    I. Credite de angajament 113 113 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 113 113 0 0 0 0 0 0 0


   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   3859 Dezvoltarea competențelor resurselor umane din zonele rurale din județul Vrancea

    I. Credite de angajament 17 17 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 17 17 0 0 0 0 0 0 0


   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   3860 ZONA RURAL - Formare în ocupații nonagricole în mediul rural

    I. Credite de angajament 911 855 56 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 911 855 56 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   3861 COMARU - Complex de măsuri active în rural

    I. Credite de angajament 1.086 919 167 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.086 919 167 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   3862 Dezvoltarea competențelor profesionale pentru integrarea pe PM a persoanelor încadrate în agricultura
            de subzistență din județul Neamț

    I. Credite de angajament 527 305 222 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 527 305 222 0 0 0 0 0 0


   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   3863 SPO PLUS CE - Plus de capacitate și expertiza în serviciul public de ocupare

    I. Credite de angajament 3.588 3.029 559 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 3.588 3.029 559 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   3864 Antreprenoriatul - o carieră de succes

    I. Credite de angajament 17 17 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 17 17 0 0 0 0 0 0 0


   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   3865 Acces direct în SPO

    I. Credite de angajament 8.256 4.364 2.625 1.267 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 8.256 4.364 2.625 1.267 0 0 0 0 0


   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   3867 SEROP - Servicii de ocupare Performanțe - elaborarea, implementarea și evaluarea strategiei de aliniere a calității

    I. Credite de angajament 4.938 1.468 2.547 923 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 4.938 1.468 2.547 923 0 0 0 0 0


   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   3870 Ospitalitate ocupațională în sectorul turistic: acces pe piața muncii

    I. Credite de angajament 68 68 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 68 68 0 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   3871 Parcursuri integrate pentru calificarea pieței muncii și plasarea profesională în sectorul construcțiilor

    I. Credite de angajament 25 25 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 25 25 0 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   3872 Formarea capitalului uman - element esențial pentru ieșirea din criză

    I. Credite de angajament 511 379 132 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 511 379 132 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   3873 SPO - performanță și calitate în servicii

    I. Credite de angajament 3.829 1.593 1.674 562 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 3.829 1.593 1.674 562 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   3874 Cercetarea și prognozarea pieței muncii din vestul României. Evidențierea șomajului neînregistrat din județul Arad

    I. Credite de angajament 3.663 1.110 2.553 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 3.663 1.110 2.553 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   3875 Serviciul Public de Ocupare - calitate, accesibilitate și promptitudine

    I. Credite de angajament 3.173 2.466 707 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 3.173 2.466 707 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   3876 TeleJob - organizarea pieței muncii adiacente Municipiului București

    I. Credite de angajament 2.684 452 1.923 309 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 2.684 452 1.923 309 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   3877 Un parteneriat de succes pentru formarea șomerilor din mediul rural al județului Gorj

    I. Credite de angajament 26 0 26 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 26 0 26 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   3878 Șansa pentru competența orientată spre rezultat (SCOR)

    I. Credite de angajament 66 61 5 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 66 61 5 0 0 0 0 0 0


   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   3879 Măsuri Integrate de Modernizare și Armonizare a proceselor Serviciului Public de Ocupare
            în vederea Eficientizării Activității și Reducerii Duratei de Furnizare a Serviciilor
            Specializate către Clienți

    I. Credite de angajament 1.299 544 564 191 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.299 544 564 191 0 0 0 0 0


   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   4147 Formarea profesională utilizând soluții informatice - o soluție pentru reconversia profesională a
            forței de muncă din zona rurală de pe raza județului Sibiu

    I. Credite de angajament 83 76 7 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 83 76 7 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   4148 Calificarea, o șansă pentru ocuparea durabil

    I. Credite de angajament 1 1 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1 1 0 0 0 0 0 0 0


   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   4387 Soluție pentru reconversia forței de muncă din județul Alba

    I. Credite de angajament 52 39 13 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 52 39 13 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   4388 RURAL CIFCA - consiliere, informare, consultanță, antreprenoriat

    I. Credite de angajament 705 388 317 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 705 388 317 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   4389 Dezvoltare rurală și integrare pe piața muncii

    I. Credite de angajament 8 8 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 8 8 0 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   4390 SOMeR

    I. Credite de angajament 26 26 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 26 26 0 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   4391 Măsuri integrate de incluziune pe piața muncii pentru persoanele ocupate în agricultură de
            subzistență și pentru șomerii din mediul rural

    I. Credite de angajament 23 23 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 23 23 0 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   4393 Formare profesională pentru dezvoltarea resurselor umane din mediul rural județul Suceava

    I. Credite de angajament 77 77 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 77 77 0 0 0 0 0 0 0


   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   4394 Îmbunătățirea accesului șomerilor pe piața muncii

    I. Credite de angajament 65 40 25 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 65 40 25 0 0 0 0 0 0


   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6133 Învață pentru cariera ta

    I. Credite de angajament 6 6 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 6 6 0 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6134 PRO: proiect rural de ocupare

    I. Credite de angajament 2 2 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 2 2 0 0 0 0 0 0 0


   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6135 Rețea de centre de dezvoltare a resurselor umane în mediul rural din jud. Dâmbovița

    I. Credite de angajament 73 57 16 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 73 57 16 0 0 0 0 0 0


   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6136 Integrarea șomerilor în câmpul muncii

    I. Credite de angajament 5 5 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 5 5 0 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6140 Incluziunea activă pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități din jud. Bihor

    I. Credite de angajament 131 0 76 55 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 131 0 76 55 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6141 CompEtent - dezvoltarea competențelor angajaților SPO pentru creșterea calității și eficienței serviciilor
            furnizate

    I. Credite de angajament 1.748 0 605 1.143 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.748 0 605 1.143 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6142 BLMO - bursa locurilor de muncă online

    I. Credite de angajament 1.524 0 700 824 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.524 0 700 824 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6143 OPM - observatorul pieții muncii

    I. Credite de angajament 3.366 0 634 2.732 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 3.366 0 634 2.732 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6144 Integrarea sistemului informatic al ANOFM cu alte sisteme informatice

    I. Credite de angajament 6.274 0 205 6.069 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 6.274 0 205 6.069 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6145 CASPO - calitatea în SPO

    I. Credite de angajament 2.654 0 346 2.308 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 2.654 0 346 2.308 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6146 Asistența tehnică pentru activitatea de contractare a proiectelor finanțate din FSE, în cadrul POSDRU
            2007-2013, desfășurată la nivelul OIPOSDRU ANOFM

    I. Credite de angajament 24 0 24 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 24 0 24 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6147 Data Project Management System - instrument de gestiune și monitorizare a proiectelor din cadrul ANOFM

    I. Credite de angajament 5.980 0 444 5.536 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 5.980 0 444 5.536 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6148 C.R.E.S.C. - competente ridicate pentru eficiența sporită și calitate în domeniul serviciilor publice
            de ocupare

    I. Credite de angajament 6.447 0 967 5.480 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 6.447 0 967 5.480 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6149 Acțiunea Prepaid - Soluție de reformare și modernizare a serviciilor SPO prin implementarea unui
            sistem modern de plată a indemnizației de șomaj

    I. Credite de angajament 3.529 0 130 3.399 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 3.529 0 130 3.399 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6150 Cardul profesional 2

    I. Credite de angajament 4.639 0 250 4.389 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 4.639 0 250 4.389 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6151 TRAKING TASK - serviciu electronic de gestionare și monitorizare a relațiilor interdepartamentale
            din cadrul SPO

    I. Credite de angajament 4.299 0 439 3.860 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 4.299 0 439 3.860 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6152 SOLISS - Soluții Inovative Self Service

    I. Credite de angajament 4.975 0 256 4.719 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 4.975 0 256 4.719 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6153 CONNECT - Soluții de conectare activă cu angajatorii

    I. Credite de angajament 5.300 0 461 4.839 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 5.300 0 461 4.839 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6154 PPP - profesioniști pentru parteneriat

    I. Credite de angajament 4.564 0 359 4.205 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 4.564 0 359 4.205 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6156 SMISPO - îmbunătățirea sistemului managerial și informațional al SPO

    I. Credite de angajament 4.774 0 2.526 2.248 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 4.774 0 2.526 2.248 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6157 Îmbunătățirea competențelor personalului propriu SPO din regiunile Sud-Muntenia, Sud-Est IC SPO

    I. Credite de angajament 2.510 0 754 1.756 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 2.510 0 754 1.756 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6158 Eficientizarea serviciilor furnizate către cetățeni prin utilizarea instrumentelor moderne TIC

    I. Credite de angajament 3.656 0 471 3.185 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 3.656 0 471 3.185 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6159 SPUNE - SPO 82/2020, Servicii Publice Unitare, Necesare și Eficiente

    I. Credite de angajament 1.745 0 262 1.483 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.745 0 262 1.483 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6160 CESP - SPO - calitate, eficiență și servicii profesionale în SPO din regiunile NE, Centru și Sud Muntenia

    I. Credite de angajament 7.583 0 1.299 6.284 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 7.583 0 1.299 6.284 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6162 SPCP - specializare și perfecționare în vederea îmbunătățirii competențelor profesionale ale personalului SPO

    I. Credite de angajament 5.654 0 1.541 4.113 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 5.654 0 1.541 4.113 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6163 Eficiență și Calitate în SPO - EC SPO

    I. Credite de angajament 4.711 0 992 3.719 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 4.711 0 992 3.719 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6164 DANTES - dezvoltăm antreprenori - o alternativă eficace pentru sistemul de ocupare

    I. Credite de angajament 3.868 0 349 3.519 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 3.868 0 349 3.519 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6165 SMART - servicii, măsuri active, reinserție, transparență

    I. Credite de angajament 474 0 268 206 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 474 0 268 206 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6166 Dezvoltarea și implementarea de acțiuni inovatoare în sprijinul modernizării SPO

    I. Credite de angajament 4.065 0 278 3.787 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 4.065 0 278 3.787 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6167 Dezvoltarea durabilă a pieței Muncii din Mediul Rural

    I. Credite de angajament 76 0 0 76 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 76 0 0 76 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6168 Formarea profesională continuă - un atu în asigurarea calității

    I. Credite de angajament 4.665 0 504 4.161 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 4.665 0 504 4.161 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6169 SPO LOCAL - Acces direct

    I. Credite de angajament 3.517 0 1.103 2.414 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 3.517 0 1.103 2.414 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6565 Competențe și servicii pentru Europa 2020 - PES.EU2020

    I. Credite de angajament 1.384 0 906 478 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.384 0 906 478 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6566 Sprijin pentru șanse sporite în ocupare

    I. Credite de angajament 3.522 0 113 3.409 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 3.522 0 113 3.409 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6567 CEO - Centru de Excelență în Ospitalitate

    I. Credite de angajament 234 0 82 152 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 234 0 82 152 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6568 MAIS NE și SE - sustenabilitate în sfera turismului

    I. Credite de angajament 1.407 0 598 809 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.407 0 598 809 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6569 Strategii, tehnici și activități de reorientare și training

    I. Credite de angajament 820 0 324 496 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 820 0 324 496 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6570 Instruit și competitiv

    I. Credite de angajament 468 0 223 245 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 468 0 223 245 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6571 Sistem integrat de creștere a ocupabilității

    I. Credite de angajament 720 0 70 650 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 720 0 70 650 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6572 DRUM spre ocupare

    I. Credite de angajament 103 0 43 60 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 103 0 43 60 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6573 Schimbare socială și antreprenoriat - de la subzistență la sustenabilitate în mediul rural sătmărean

    I. Credite de angajament 143 0 66 77 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 143 0 66 77 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6574 SUCCES - Parteneriat pentru mediul rural

    I. Credite de angajament 651 0 320 331 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 651 0 320 331 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6575 CONCRET - siguranță, dezvoltare, accesabilitate prin formare

    I. Credite de angajament 1.556 0 800 756 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.556 0 800 756 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6576 Creșterea șanselor de ocupare prin reorientare profesională

    I. Credite de angajament 405 0 174 231 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 405 0 174 231 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6577 SOC - Șanse de ocupare prin calificare

    I. Credite de angajament 420 0 154 266 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 420 0 154 266 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6578 Sustenabilitate în mediul rural prin investiția în resurse umane

    I. Credite de angajament 4.332 0 673 3.659 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 4.332 0 673 3.659 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6579 Acces la formare pentru dezvoltare

    I. Credite de angajament 97 0 28 69 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 97 0 28 69 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6580 Măsuri integrate pentru creșterea gradului de ocupare a șomerilor în SE, BI, NV

    I. Credite de angajament 269 0 106 163 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 269 0 106 163 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6581 Din nou activ pe piața muncii

    I. Credite de angajament 1.087 0 615 472 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.087 0 615 472 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6582 Dezvoltarea măsurilor active de ocupare, stimulare a inițiativei antreprenoriale individuale și plasarea
            asistată pe piața forței de muncă în regiunile de dezvoltare SE, NE, Sud Muntenia și București - Ilfov

    I. Credite de angajament 587 0 240 347 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 587 0 240 347 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6583 CRED - Centre Regionale pentru Egalitate și Dezvoltare a Femeilor

    I. Credite de angajament 497 0 153 344 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 497 0 153 344 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6584 Proactiv - Program integrat de ocupare pe piața muncii din regiunile NE, Sud Muntenia și București

    I. Credite de angajament 219 0 107 112 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 219 0 107 112 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6585 Alege schimbarea - oportunități de ocupare în mediul rural

    I. Credite de angajament 892 0 354 538 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 892 0 354 538 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6586 PRO calificare

    I. Credite de angajament 416 0 242 174 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 416 0 242 174 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6587 La atitudine prin dezvoltare și cunoaștere

    I. Credite de angajament 85 0 39 46 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 85 0 39 46 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6588 FII PROACTIV - Servicii integrate pentru creșterea și dezvoltarea competențelor persoanelor inactive și în
            căutarea unui loc de muncă, șomeri de lungă durată

    I. Credite de angajament 208 0 106 102 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 208 0 106 102 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6589 Inițiative antreprenoriale pentru dezvoltarea mediului rural

    I. Credite de angajament 280 0 120 160 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 280 0 120 160 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6590 CONFORM - consiliere, formare profesională și mediere pentru ocuparea șomerilor din județul Covasna

    I. Credite de angajament 97 0 5 92 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 97 0 5 92 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6591 PROGRES - O șansă pentru șomeri

    I. Credite de angajament 136 0 101 35 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 136 0 101 35 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6592 Servicii complexe de Reintegrare - SCoR

    I. Credite de angajament 1.032 0 339 693 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.032 0 339 693 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6593 Model Integrat de Dezvoltare a resurselor umane din mediul RURAL în vederea ocupării forței de muncă

    I. Credite de angajament 813 0 81 732 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 813 0 81 732 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6594 DORU - dezvoltarea și ocuparea resurselor umane din zona rurală aparținând județului Covasna

    I. Credite de angajament 141 0 49 92 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 141 0 49 92 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6595 Parteneriat pentru ocupare în regiunile BI, NE și SV

    I. Credite de angajament 440 0 153 287 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 440 0 153 287 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6596 Dezvoltarea antreprenoriatului rural - cheia succesului într-o Europă competitivă

    I. Credite de angajament 167 0 30 137 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 167 0 30 137 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6597 Formarea unei atitudini positive

    I. Credite de angajament 680 0 126 554 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 680 0 126 554 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6598 PRO ACTIV pe o piață a muncii inclusivă, flexibilă și modernă

    I. Credite de angajament 3.755 0 396 3.359 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 3.755 0 396 3.359 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6599 EuroHost - Joburi pentru tinerii ospitalieri

    I. Credite de angajament 547 0 217 330 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 547 0 217 330 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6600 Bancomate de joburi în mediul rural

    I. Credite de angajament 1.149 0 454 695 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.149 0 454 695 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6601 ARO - Acces rapid la ocupare

    I. Credite de angajament 1.394 0 493 901 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.394 0 493 901 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6602 Mobilitate și inovare pentru ocupare - MOVE

    I. Credite de angajament 561 0 227 334 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 561 0 227 334 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6603 Skills for Jobs

    I. Credite de angajament 13.950 0 3.561 10.389 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 13.950 0 3.561 10.389 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6604 STEPS Strategii pentru tineri profesioniști

    I. Credite de angajament 441 0 187 254 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 441 0 187 254 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6605 Măsuri inovative și flexibile pentru combaterea șomajului prin utilizarea tehnologiei informației
            și comunicării

    I. Credite de angajament 2.003 0 406 1.597 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 2.003 0 406 1.597 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6606 Formarea profesională continuă - un pas spre reintegrarea pe piața muncii

    I. Credite de angajament 1.013 0 133 880 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.013 0 133 880 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6607 Dezvoltarea abilităților profesionale pentru reinserția și orientarea șomerilor din regiunile BI și S Muntenia
            pe piața forței de muncă

    I. Credite de angajament 886 0 6 880 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 886 0 6 880 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6608 Reintegrare în 3 pași - consiliere, formare, mediere

    I. Credite de angajament 1.261 0 381 880 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.261 0 381 880 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6609 O șansă în plus pentru tineri

    I. Credite de angajament 82 0 37 45 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 82 0 37 45 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6610 Parteneriat pentru ocupare în regiunile BI, SV, Sud Muntenia

    I. Credite de angajament 94 0 35 59 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 94 0 35 59 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6611 Măsuri integrate pentru ocuparea șomerilor din regiunile BI și Sud Muntenia

    I. Credite de angajament 530 0 60 470 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 530 0 60 470 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6612 Angajat sau antreprenor în mediul rural - Șansa ta de integrare pe piața muncii

    I. Credite de angajament 185 0 90 95 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 185 0 90 95 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6613 INSERT - împreună pentru o societate inclusivă

    I. Credite de angajament 4.493 0 978 3.515 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 4.493 0 978 3.515 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6614 CONSENS: Crearea de Oportunități - Șanse sporite de inserție pe piața muncii pentru grupurile vulnerabile

    I. Credite de angajament 2.495 0 445 2.050 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 2.495 0 445 2.050 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6615 JOB FINDER: formare, informare și asistență în dezvoltarea carierei și reintegrarea profesională

    I. Credite de angajament 85 0 45 40 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 85 0 45 40 0 0 0 0 0


   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6616 STIL ACTIV - soluții simple pentru integrarea pe piața muncii a șomerilor

    I. Credite de angajament 12 0 12 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 12 0 12 0 0 0 0 0 0


   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6617 Promovarea ocupării durabile în două regiuni din România prin servicii integrate

    I. Credite de angajament 394 0 18 376 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 394 0 18 376 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6618 Dezvoltare centru de selecție și plasare a forței de muncă

    I. Credite de angajament 65 0 18 376 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 65 0 18 376 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6619 ONOR - oportunități noi de ocupare reală a șomerilor din Județul Brașov

    I. Credite de angajament 162 0 40 122 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 162 0 40 122 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6620 ACTIVI PENTRU VIAȚĂ! Activități de educație nonformală pentru o viață activă

    I. Credite de angajament 152 0 128 24 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 152 0 128 24 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6621 Oportunități sporite pentru șomeri și persoanele în căutarea unui loc de muncă din regiunile Centru și NV,
            pentru participarea viitoare pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă

    I. Credite de angajament 41 0 10 31 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 41 0 10 31 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6622 Dezvoltarea capacităților de angajare a capitalului uman în regiunea Centru

    I. Credite de angajament 142 0 19 123 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 142 0 19 123 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6623 Soluții inovatoare de (re)integrare a șomerilor și persoanelor pe piața muncii

    I. Credite de angajament 14 0 4 10 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 14 0 4 10 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6624 E șansa ta! - Program integrat de ocupare pe piața muncii din regiunile NV, V și Centru

    I. Credite de angajament 83 0 48 35 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 83 0 48 35 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6625 INOVAT - Reintegrare a șomerilor pe segmentele inovative ale industriei ușoare

    I. Credite de angajament 40 0 28 12 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 40 0 28 12 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6626 FACTOR - Fii activ în orașul tău!

    I. Credite de angajament 2.540 0 321 2.219 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 2.540 0 321 2.219 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6627 AEROTRAINING - Măsuri active de ocupare în sectorul aeronautic prin formare profesională inovativă

    I. Credite de angajament 267 0 127 140 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 267 0 127 140 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6628 DRUMS - promovarea unui model de dezvoltare sustenabilă a resursei umane din mediul rural

    I. Credite de angajament 241 0 31 210 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 241 0 31 210 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6629 Fii activ la orice vârstă!

    I. Credite de angajament 4.038 0 107 3.931 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 4.038 0 107 3.931 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6630 Susținerea egalității de șanse și promovarea profesională a femeilor - PROGRES

    I. Credite de angajament 722 0 239 483 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 722 0 239 483 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6631 EFIACCES

    I. Credite de angajament 347 0 9 338 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 347 0 9 338 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6933 SPOR - oportunități sporite de ocupare

    I. Credite de angajament 835 0 557 278 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 835 0 557 278 0 0 0 0 0


   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6935 Un viitor mai bun pentru femeile din județul Bihor

    I. Credite de angajament 783 0 12 771 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 783 0 12 771 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6936 PROFESSIO - programe integrate pentru persoanele șomere de lungă durată și persoane aflate în căutarea unui
            loc de muncă din regiunile NE și Sud Muntenia

    I. Credite de angajament 447 0 27 420 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 447 0 27 420 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6937 COSIC - o șansă în carieră

    I. Credite de angajament 1.018 0 46 972 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.017 0 46 972 0 0 0 0 0


   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6939 Practicieni de succes în domeniul economic

    I. Credite de angajament 25 0 0 25 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 25 0 0 25 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6940 Capitalul uman - investiție pentru prezent și viitor

    I. Credite de angajament 100 0 9 91 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 100 0 9 91 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6941 Dezvoltare durabilă prin formare profesională la standarde europene

    I. Credite de angajament 296 0 7 289 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 296 0 7 289 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6942 PIDRU - programe integrate pentru resursele umane în zonele rurale din regiunile Sud - Est și Sud Muntenia

    I. Credite de angajament 382 0 2 380 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 382 0 2 380 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6943 Integrarea durabilă a tinerilor pe piața muncii

    I. Credite de angajament 6.809 0 0 4.809 2.000 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 6.809 0 0 4.809 2.000 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6944 Integrarea în muncă a persoanelor marginalizate social

    I. Credite de angajament 6.896 0 0 5.896 1.000 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 6.896 0 0 5.896 1.000 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6945 Accesul pe piața muncii a șomerilor de lungă durată

    I. Credite de angajament 5.801 0 0 4.801 1.000 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 5.801 0 0 4.801 1.000 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6946 Sprijin pentru reactivarea șomerilor pe piața muncii

    I. Credite de angajament 5.991 0 0 4.991 1.000 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 5.991 0 0 4.991 1.000 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6947 Competențe profesionale pentru personalul SPO

    I. Credite de angajament 4.846 0 0 3.846 1.000 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 4.846 0 0 3.846 1.000 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6948 Modernizarea serviciilor SPO

    I. Credite de angajament 5.309 0 0 4.309 1.000 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 5.309 0 0 4.309 1.000 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6949 Acces egal la învățarea pe tot parcursul vieții

    I. Credite de angajament 6.072 0 0 5.072 1.000 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 6.072 0 0 5.072 1.000 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6950 Sprijin pentru mobilitatea forței de muncă

    I. Credite de angajament 5.837 0 0 4.837 1.000 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 5.837 0 0 4.837 1.000 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   6951 Acces la locurile de muncă pentru grupurile vulnerabile

    I. Credite de angajament 6.776 0 0 5.776 1.000 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 6.776 0 0 5.776 1.000 0 0 0 0


   80045602

   8004560201 Finanțarea națională

    I. Credite de angajament 165.881 69.737 30.428 65.716 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 165.881 69.737 30.428 65.716 0 0 0 0 0

   80045602

   8004560202 Finanțarea externă nerambursabilă

    I. Credite de angajament 307.310 144.832 41.694 120.784 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 307.310 144.832 41.694 120.784 0 0 0 0 0

   80045602

   8004560203 Cheltuieli neeligibile

    I. Credite de angajament 39.565 23.417 3.682 2.466 10.000 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 39.565 23.417 3.682 2.466 10.000 0 0 0 0


   80045608 Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

    I. Credite de angajament 202 202 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 202 202 0 0 0 0 0 0 0


   80045608 Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

   4151 Centrul de mediere CREDEM ÎNTR-O NOUĂ ȘANSĂ

    I. Credite de angajament 202 202 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 202 202 0 0 0 0 0 0 0

   80045608

   8004560801 Finanțarea națională

    I. Credite de angajament 48 48 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 48 48 0 0 0 0 0 0 0

   80045608

   8004560803 Cheltuieli neeligibile

    I. Credite de angajament 154 154 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 154 154 0 0 0 0 0 0 0

   80045615 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013

    I. Credite de angajament 120 99 9 12 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 120 99 9 12 0 0 0 0 0

   80045615 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013

   4150 Mobilitate Leonardo da Vinci

    I. Credite de angajament 51 30 9 12 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 51 30 9 12 0 0 0 0 0

   80045615 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013

   4396 LLP-LdV/PLM/2012/RO/117

    I. Credite de angajament 20 20 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 20 20 0 0 0 0 0 0 0

   80045615 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013

   4397 DE/12/LLP-LdV/TOI/147528

    I. Credite de angajament 49 49 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 49 49 0 0 0 0 0 0 0

   80045615

   8004561501 Finanțarea națională

    I. Credite de angajament 117 96 9 12 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 117 96 9 12 0 0 0 0 0

   80045615

   8004561502 Finanțarea externă nerambursabilă

    I. Credite de angajament 3 3 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 3 3 0 0 0 0 0 0 0

   80045616 Alte facilități și instrumente postaderare

    I. Credite de angajament 1.094 912 182 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.094 912 182 0 0 0 0 0 0

   80045616 Alte facilități și instrumente postaderare

   1730 EURES

    I. Credite de angajament 1.094 912 182 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.094 912 182 0 0 0 0 0 0

   80045616

   8004561601 Finanțarea națională

    I. Credite de angajament 1.094 912 182 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.094 912 182 0 0 0 0 0 0


   80045626 Fondul european de Ajustare la Globalizare

    I. Credite de angajament 22.402 15.438 5.976 988 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 22.402 15.438 5.976 988 0 0 0 0 0

   80045626 Fondul european de Ajustare la Globalizare

   3409 Centrul de Tranziție de la JOB la SmartJOB

    I. Credite de angajament 11.722 11.719 3 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 11.722 11.719 3 0 0 0 0 0 0

   80045626 Fondul european de Ajustare la Globalizare

   6172 EFG/2012/010 RO Mechel Combinatul social Câmpia Turzii

    I. Credite de angajament 10.680 3.719 5.973 988 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 10.680 3.719 5.973 988 0 0 0 0 0


   80045626

   8004562601 Finanțare națională

    I. Credite de angajament 9.219 5.801 2.938 480 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 9.219 5.801 2.938 480 0 0 0 0 0


   80045626

   8004562602 Finanțarea externă nerambursabilă

    I. Credite de angajament 12.518 9.100 2.938 480 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 12.518 9.100 2.938 480 0 0 0 0 0

   80045626

   8004562603 Cheltuieli neeligibile

    I. Credite de angajament 665 537 100 28 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 665 537 100 28 0 0 0 0 0

  Notă: Suma totală cuprinde și sumele proiectelor derulate de Centrele Regionale de Formare Profesională a Adulților.


  Anexa 3/04/21

  *Font 7*
      Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
      Program/facilitate/instrument: 01 Programul Operațional de Asistență Tehnică (PO AT)

      I. Credite de angajament
      II. Credit bugetar

                                  FIȘA PROIECTULUI
           finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
            Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și
           de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

                                                                                                         - mii lei -
  ┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
  │Denumirea și codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuție│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
  │ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2017 │ 2018 │ 2019 │următori │
  │ de finanțare │ │anul 2013│ 2014 │ nată │ 2016 │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ 2015 │ │ │ │ │ │
  └────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

   Proiectul: 4395 Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor de personal efectuate de ANOFM pentru
                   personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale

   Fond de finanțare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

   5000 TOTAL GENERAL

   I. Credite de angajament 959 777 182 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 959 777 182 0 0 0 0 0 0

   5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ

   I. Credite de angajament 959 777 182 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 959 777 182 0 0 0 0 0 0

   8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

   I. Credite de angajament 959 777 182 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 959 777 182 0 0 0 0 0 0

   800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

   I. Credite de angajament 959 777 182 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 959 777 182 0 0 0 0 0 0

   80045601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

   I. Credite de angajament 959 777 182 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 959 777 182 0 0 0 0 0 0

   8004560101 Finanțarea națională

   I. Credite de angajament 152 125 27 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 152 125 27 0 0 0 0 0 0

   8004560102 Finanțarea externă nerambursabilă

   I. Credite de angajament 797 642 155 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 797 642 155 0 0 0 0 0 0

   8004560103 Cheltuieli neeligibile

   I. Credite de angajament 10 10 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 10 10 0 0 0 0 0 0 0

  *Font 7*
      Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
      Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

      I. Credite de angajament
      II. Credit bugetar

                                  FIȘA PROIECTULUI
           finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
            Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și
           de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

                                                                                                         - mii lei -
  ┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
  │Denumirea și codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuție│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
  │ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2017 │ 2018 │ 2019 │următori │
  │ de finanțare │ │anul 2013│ 2014 │ nată │ 2016 │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ 2015 │ │ │ │ │ │
  └────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

   Proiectul: 1732 RATIO L3
   Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE)

   5000 TOTAL GENERAL

   I. Credite de angajament 6.227 5.902 325 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 6.227 5.902 325 0 0 0 0 0 0

   5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ

   I. Credite de angajament 6.227 5.902 325 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 6.227 5.902 325 0 0 0 0 0 0

   8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

   I. Credite de angajament 6.227 5.902 325 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 6.227 5.902 325 0 0 0 0 0 0

   800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

   I. Credite de angajament 6.227 5.902 325 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 6.227 5.902 325 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   I. Credite de angajament 6.227 5.902 325 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 6.227 5.902 325 0 0 0 0 0 0

   8004560201 Finanțarea națională

   I. Credite de angajament 1.869 1.549 320 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.869 1.549 320 0 0 0 0 0 0

   8004560202 Finanțarea externă nerambursabilă

   I. Credite de angajament 3.712 3.712 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 3.712 3.712 0 0 0 0 0 0 0

   8004560203 Cheltuieli neeligibile

   I. Credite de angajament 646 641 5 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 646 641 5 0 0 0 0 0 0

  *Font 7*
      Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
      Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

      I. Credite de angajament
      II. Credit bugetar

                                   FIȘA PROIECTULUI
              finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
               Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și
              de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

                                                                                                         - mii lei -
  ┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
  │Denumirea și codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuție│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
  │ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2017 │ 2018 │ 2019 │următori │
  │ de finanțare │ │anul 2013│ 2014 │ nată │ 2016 │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ 2015 │ │ │ │ │ │
  └────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

   Proiectul: 1737 MedForm
   Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE)

   5000 TOTAL GENERAL

   I. Credite de angajament 3.434 3.133 301 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 3.434 3.133 301 0 0 0 0 0 0

   5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ

   I. Credite de angajament 3.434 3.133 301 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 3.434 3.133 301 0 0 0 0 0 0

   8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

   I. Credite de angajament 3.434 3.133 301 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 3.434 3.133 301 0 0 0 0 0 0

   800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

   I. Credite de angajament 3.434 3.133 301 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 3.434 3.133 301 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   I. Credite de angajament 3.434 3.133 301 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 3.434 3.133 301 0 0 0 0 0 0

   8004560201 Finanțarea națională

   I. Credite de angajament 1.943 1.642 301 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.943 1.642 301 0 0 0 0 0 0

   8004560202 Finanțarea externă nerambursabilă

   I. Credite de angajament 1.308 1.308 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.308 1.308 0 0 0 0 0 0 0

   8004560203 Cheltuieli neeligibile

   I. Credite de angajament 183 183 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 183 183 0 0 0 0 0 0 0

  *Font 7*
      Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
      Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

      I. Credite de angajament
      II. Credit bugetar

                                   FIȘA PROIECTULUI
              finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
               Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și
              de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

                                                                                                         - mii lei -
  ┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
  │Denumirea și codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuție│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
  │ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2017 │ 2018 │ 2019 │următori │
  │ de finanțare │ │anul 2013│ 2014 │ nată │ 2016 │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ 2015 │ │ │ │ │ │
  └────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

   Proiectul: 1739 CALL CENTER SPO
   Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE)

   5000 TOTAL GENERAL

   I. Credite de angajament 1.003 969 34 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.003 969 34 0 0 0 0 0 0

   5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ

   I. Credite de angajament 1.003 969 34 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.003 969 34 0 0 0 0 0 0

   8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

   I. Credite de angajament 1.003 969 34 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.003 969 34 0 0 0 0 0 0

   800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

   I. Credite de angajament 1.003 969 34 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.003 969 34 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   I. Credite de angajament 1.003 969 34 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.003 969 34 0 0 0 0 0 0

   8004560201 Finanțarea națională

   I. Credite de angajament 371 337 34 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 371 337 34 0 0 0 0 0 0

   8004560202 Finanțarea externă nerambursabilă

   I. Credite de angajament 531 531 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 531 531 0 0 0 0 0 0 0

   8004560203 Cheltuieli neeligibile

   I. Credite de angajament 101 101 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 101 101 0 0 0 0 0 0 0

  *Font 7*
      Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
      Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

      I. Credite de angajament
      II. Credit bugetar

                                   FIȘA PROIECTULUI
            finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
             Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și
            de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

                                                                                                         - mii lei -
  ┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
  │Denumirea și codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuție│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
  │ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2017 │ 2018 │ 2019 │următori │
  │ de finanțare │ │anul 2013│ 2014 │ nată │ 2016 │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ 2015 │ │ │ │ │ │
  └────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

   Proiectul: 1741 Căi de formare și ocupare în sectorul turismului alternativ - ALTER TOUR
   Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE)

   5000 TOTAL GENERAL

   I. Credite de angajament 6.527 6.527 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 6.527 6.527 0 0 0 0 0 0 0

   5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ

   I. Credite de angajament 6.527 6.527 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 6.527 6.527 0 0 0 0 0 0 0

   8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

   I. Credite de angajament 6.527 6.527 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 6.527 6.527 0 0 0 0 0 0 0

   800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

   I. Credite de angajament 6.527 6.527 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 6.527 6.527 0 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   I. Credite de angajament 6.527 6.527 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 6.527 6.527 0 0 0 0 0 0 0

   8004560201 Finanțarea națională

   I. Credite de angajament 674 674 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 674 674 0 0 0 0 0 0 0

   8004560202 Finanțarea externă nerambursabilă

   I. Credite de angajament 5.091 5.091 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 5.091 5.091 0 0 0 0 0 0 0

   8004560203 Cheltuieli neeligibile

   I. Credite de angajament 762 762 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 762 762 0 0 0 0 0 0 0

  *Font 7*
      Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
      Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

      I. Credite de angajament
      II. Credit bugetar

                                  FIȘA PROIECTULUI
          finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
           Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și
          de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

                                                                                                         - mii lei -
  ┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
  │Denumirea și codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuție│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
  │ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2017 │ 2018 │ 2019 │următori │
  │ de finanțare │ │anul 2013│ 2014 │ nată │ 2016 │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ 2015 │ │ │ │ │ │
  └────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

   Proiectul: 1742 O șansă de ocupare - Antreprenoriatul în mediul rural
   Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE)

   5000 TOTAL GENERAL

   I. Credite de angajament 3.134 3.089 45 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 3.134 3.089 45 0 0 0 0 0 0

   5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ

   I. Credite de angajament 3.134 3.089 45 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 3.134 3.089 45 0 0 0 0 0 0

   8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

   I. Credite de angajament 3.134 3.089 45 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 3.134 3.089 45 0 0 0 0 0 0

   800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

   I. Credite de angajament 3.134 3.089 45 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 3.134 3.089 45 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   I. Credite de angajament 3.134 3.089 45 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 3.134 3.089 45 0 0 0 0 0 0

   8004560201 Finanțarea națională

   I. Credite de angajament 1.029 984 45 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.029 984 45 0 0 0 0 0 0

   8004560202 Finanțarea externă nerambursabilă

   I. Credite de angajament 1.718 1.718 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.718 1.718 0 0 0 0 0 0 0

   8004560203 Cheltuieli neeligibile

   I. Credite de angajament 387 387 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 387 387 0 0 0 0 0 0 0

  *Font 7*
      Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
      Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

      I. Credite de angajament
      II. Credit bugetar

                                    FIȘA PROIECTULUI
             finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
              Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și
             de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

                                                                                                         - mii lei -
  ┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
  │Denumirea și codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuție│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
  │ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2017 │ 2018 │ 2019 │următori │
  │ de finanțare │ │anul 2013│ 2014 │ nată │ 2016 │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ 2015 │ │ │ │ │ │
  └────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

   Proiectul: 1745 Promovează femeia
   Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE)

   5000 TOTAL GENERAL

   I. Credite de angajament 4.536 4.396 140 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 4.536 4.396 140 0 0 0 0 0 0

   5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ

   I. Credite de angajament 4.536 4.396 140 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 4.536 4.396 140 0 0 0 0 0 0

   8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

   I. Credite de angajament 4.536 4.396 140 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 4.536 4.396 140 0 0 0 0 0 0

   800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

   I. Credite de angajament 4.536 4.396 140 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 4.536 4.396 140 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   I. Credite de angajament 4.536 4.396 140 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 4.536 4.396 140 0 0 0 0 0 0

   8004560201 Finanțarea națională

   I. Credite de angajament 1.083 943 140 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.083 943 140 0 0 0 0 0 0

   8004560202 Finanțarea externă nerambursabilă

   I. Credite de angajament 2.940 2.940 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 2.940 2.940 0 0 0 0 0 0 0

   8004560203 Cheltuieli neeligibile

   I. Credite de angajament 513 513 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 513 513 0 0 0 0 0 0 0

  *Font 7*
      Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
      Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

      I. Credite de angajament
      II. Credit bugetar

                                   FIȘA PROIECTULUI
            finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
             Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și
            de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

                                                                                                         - mii lei -
  ┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
  │Denumirea și codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuție│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
  │ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2017 │ 2018 │ 2019 │următori │
  │ de finanțare │ │anul 2013│ 2014 │ nată │ 2016 │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ 2015 │ │ │ │ │ │
  └────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

   Proiectul: 1746 Educația continuă orientată spre performanță, pentru specialiștii în formarea profesională
                   a șomerilor - ECOP
   Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE)

   5000 TOTAL GENERAL

   I. Credite de angajament 10.481 9.284 1.197 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 10.481 9.284 1.197 0 0 0 0 0 0

   5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ

   I. Credite de angajament 10.481 9.284 1.197 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 10.481 9.284 1.197 0 0 0 0 0 0

   8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

   I. Credite de angajament 10.481 9.284 1.197 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 10.481 9.284 1.197 0 0 0 0 0 0

   800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

   I. Credite de angajament 10.481 9.284 1.197 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 10.481 9.284 1.197 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   I. Credite de angajament 10.481 9.284 1.197 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 10.481 9.284 1.197 0 0 0 0 0 0

   8004560201 Finanțarea națională

   I. Credite de angajament 4.172 3.558 614 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 4.172 3.558 614 0 0 0 0 0 0

   8004560202 Finanțarea externă nerambursabilă

   I. Credite de angajament 4.924 4.924 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 4.924 4.924 0 0 0 0 0 0 0

   8004560203 Cheltuieli neeligibile

   I. Credite de angajament 1.385 802 583 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.385 802 583 0 0 0 0 0 0

  *Font 7*
      Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
      Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

      I. Credite de angajament
      II. Credit bugetar

                                    FIȘA PROIECTULUI
              finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
               Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și
              de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

                                                                                                         - mii lei -
  ┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
  │Denumirea și codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuție│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
  │ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2017 │ 2018 │ 2019 │următori │
  │ de finanțare │ │anul 2013│ 2014 │ nată │ 2016 │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ 2015 │ │ │ │ │ │
  └────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

   Proiectul: 1749 MRB Performant System - implementarea în cadrul SPO a unui sistem performant de management al
                       relațiilor cu beneficiarii
   Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE)

   5000 TOTAL GENERAL

   I. Credite de angajament 2.712 2.712 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 2.712 2.712 0 0 0 0 0 0 0

   5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ

   I. Credite de angajament 2.712 2.712 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 2.712 2.712 0 0 0 0 0 0 0

   8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

   I. Credite de angajament 2.712 2.712 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 2.712 2.712 0 0 0 0 0 0 0

   800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

   I. Credite de angajament 2.712 2.712 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 2.712 2.712 0 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   I. Credite de angajament 2.712 2.712 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 2.712 2.712 0 0 0 0 0 0 0

   8004560201 Finanțarea națională

   I. Credite de angajament 1.196 1.196 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.196 1.196 0 0 0 0 0 0 0

   8004560202 Finanțarea externă nerambursabilă

   I. Credite de angajament 1.209 1.209 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.209 1.209 0 0 0 0 0 0 0

   8004560203 Cheltuieli neeligibile

   I. Credite de angajament 307 307 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 307 307 0 0 0 0 0 0 0

  *Font 7*
      Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
      Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

      I. Credite de angajament
      II. Credit bugetar

                                    FIȘA PROIECTULUI
             finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
              Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și
             de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

                                                                                                         - mii lei -
  ┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
  │Denumirea și codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuție│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
  │ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2017 │ 2018 │ 2019 │următori │
  │ de finanțare │ │anul 2013│ 2014 │ nată │ 2016 │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ 2015 │ │ │ │ │ │
  └────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

   Proiectul: 1750 Să devenim competitivi pe piața muncii
   Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE)

   5000 TOTAL GENERAL

   I. Credite de angajament 1.221 1.221 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.221 1.221 0 0 0 0 0 0 0

   5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ

   I. Credite de angajament 1.221 1.221 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.221 1.221 0 0 0 0 0 0 0

   6504 ÎNVĂȚĂMÂNT

   I. Credite de angajament 1.221 1.221 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.221 1.221 0 0 0 0 0 0 0

   650456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

   I. Credite de angajament 1.221 1.221 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.221 1.221 0 0 0 0 0 0 0

   65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   I. Credite de angajament 1.221 1.221 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.221 1.221 0 0 0 0 0 0 0

   6504560201 Finanțarea națională

   I. Credite de angajament 63 63 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 63 63 0 0 0 0 0 0 0

   6504560202 Finanțarea externă nerambursabilă

   I. Credite de angajament 1.108 1.108 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.108 1.108 0 0 0 0 0 0 0

   6504560203 Cheltuieli neeligibile

   I. Credite de angajament 50 50 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 50 50 0 0 0 0 0 0 0

  *Font 7*
      Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
      Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

      I. Credite de angajament
      II. Credit bugetar

                                  FIȘA PROIECTULUI
            finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
             Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și
            de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

                                                                                                         - mii lei -
  ┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
  │Denumirea și codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuție│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
  │ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2017 │ 2018 │ 2019 │următori │
  │ de finanțare │ │anul 2013│ 2014 │ nată │ 2016 │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ 2015 │ │ │ │ │ │
  └────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

   Proiectul: 1753 PACSPO - Pregătirea aprofundată continuă în serviciul public de ocupare
   Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE)

   5000 TOTAL GENERAL

   I. Credite de angajament 3.215 3.107 108 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 3.215 3.107 108 0 0 0 0 0 0

   5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ

   I. Credite de angajament 3.215 3.107 108 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 3.215 3.107 108 0 0 0 0 0 0

   6504 ÎNVĂȚĂMÂNT

   I. Credite de angajament 3.215 3.107 108 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 3.215 3.107 108 0 0 0 0 0 0

   650456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

   I. Credite de angajament 3.215 3.107 108 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 3.215 3.107 108 0 0 0 0 0 0

   65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   I. Credite de angajament 3.215 3.107 108 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 3.215 3.107 108 0 0 0 0 0 0

   6504560201 Finanțarea națională

   I. Credite de angajament 1.508 1.404 104 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.508 1.404 104 0 0 0 0 0 0

   6504560202 Finanțarea externă nerambursabilă

   I. Credite de angajament 1.509 1.506 3 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.509 1.506 3 0 0 0 0 0 0

   6504560203 Cheltuieli neeligibile

   I. Credite de angajament 198 197 1 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 198 197 1 0 0 0 0 0 0

  *Font 7*
      Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
      Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

      I. Credite de angajament
      II. Credit bugetar

                                   FIȘA PROIECTULUI
              finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
               Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și
              de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

                                                                                                         - mii lei -
  ┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
  │Denumirea și codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuție│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
  │ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2017 │ 2018 │ 2019 │următori │
  │ de finanțare │ │anul 2013│ 2014 │ nată │ 2016 │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ 2015 │ │ │ │ │ │
  └────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

   Proiectul: 1755 ICAR - Învățământ continuu aprofundat pentru România
   Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE)

   5000 TOTAL GENERAL

   I. Credite de angajament 3.306 3.281 25 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 3.306 3.281 25 0 0 0 0 0 0

   5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ

   I. Credite de angajament 3.306 3.281 25 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 3.306 3.281 25 0 0 0 0 0 0

   6504 ÎNVĂȚĂMÂNT

   I. Credite de angajament 3.306 3.281 25 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 3.306 3.281 25 0 0 0 0 0 0

   650456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

   I. Credite de angajament 3.306 3.281 25 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 3.306 3.281 25 0 0 0 0 0 0

   65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   I. Credite de angajament 3.306 3.281 25 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 3.306 3.281 25 0 0 0 0 0 0

   6504560201 Finanțarea națională

   I. Credite de angajament 1.921 1.900 21 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.921 1.900 21 0 0 0 0 0 0

   6504560202 Finanțarea externă nerambursabilă

   I. Credite de angajament 1.203 1.200 3 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.203 1.200 3 0 0 0 0 0 0

   6504560203 Cheltuieli neeligibile

   I. Credite de angajament 182 181 1 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 182 181 1 0 0 0 0 0 0

  *Font 7*
      Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
      Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

      I. Credite de angajament
      II. Credit bugetar

                                   FIȘA PROIECTULUI
             finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
              Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și
             de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

                                                                                                         - mii lei -
  ┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
  │Denumirea și codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuție│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
  │ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2017 │ 2018 │ 2019 │următori │
  │ de finanțare │ │anul 2013│ 2014 │ nată │ 2016 │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ 2015 │ │ │ │ │ │
  └────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

   Proiectul: 1756 Șanse egale pentru un viitor comun
   Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE)

   5000 TOTAL GENERAL

   I. Credite de angajament 4.170 3.470 700 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 4.170 3.470 700 0 0 0 0 0 0

   5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ

   I. Credite de angajament 4.170 3.470 700 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 4.170 3.470 700 0 0 0 0 0 0

   8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

   I. Credite de angajament 4.170 3.470 700 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 4.170 3.470 700 0 0 0 0 0 0

   800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

   I. Credite de angajament 4.170 3.470 700 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 4.170 3.470 700 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   I. Credite de angajament 4.170 3.470 700 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 4.170 3.470 700 0 0 0 0 0 0

   8004560201 Finanțarea națională

   I. Credite de angajament 2.536 1.855 681 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 2.536 1.855 681 0 0 0 0 0 0

   8004560202 Finanțarea externă nerambursabilă

   I. Credite de angajament 1.221 1.207 14 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.221 1.207 14 0 0 0 0 0 0

   8004560203 Cheltuieli neeligibile

   I. Credite de angajament 413 408 5 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 413 408 5 0 0 0 0 0 0

  *Font 7*
      Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
      Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

      I. Credite de angajament
      II. Credit bugetar

                                    FIȘA PROIECTULUI
              finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
               Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și
              de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

                                                                                                         - mii lei -
  ┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
  │Denumirea și codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuție│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
  │ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2017 │ 2018 │ 2019 │următori │
  │ de finanțare │ │anul 2013│ 2014 │ nată │ 2016 │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ 2015 │ │ │ │ │ │
  └────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

   Proiectul: 1757 Funcționarul electronic
   Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE)

   5000 TOTAL GENERAL

   I. Credite de angajament 11.180 11.180 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 11.180 11.180 0 0 0 0 0 0 0

   5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ

   I. Credite de angajament 11.180 11.180 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 11.180 11.180 0 0 0 0 0 0 0

   8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

   I. Credite de angajament 11.180 11.180 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 11.180 11.180 0 0 0 0 0 0 0

   800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

   I. Credite de angajament 11.180 11.180 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 11.180 11.180 0 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   I. Credite de angajament 11.180 11.180 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 11.180 11.180 0 0 0 0 0 0 0

   8004560201 Finanțarea națională

   I. Credite de angajament 3.216 3.216 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 3.216 3.216 0 0 0 0 0 0 0

   8004560202 Finanțarea externă nerambursabilă

   I. Credite de angajament 7.684 7.684 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 7.684 7.684 0 0 0 0 0 0 0

   8004560203 Cheltuieli neeligibile

   I. Credite de angajament 280 280 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 280 280 0 0 0 0 0 0 0

  *Font 7*
      Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
      Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

      I. Credite de angajament
      II. Credit bugetar

                                   FIȘA PROIECTULUI
              finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
               Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și
              de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

                                                                                                         - mii lei -
  ┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
  │Denumirea și codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuție│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
  │ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2017 │ 2018 │ 2019 │următori │
  │ de finanțare │ │anul 2013│ 2014 │ nată │ 2016 │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ 2015 │ │ │ │ │ │
  └────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

   Proiectul: 1758 CALLCEMM Apelați Centrul Electronic de Mediere a Muncii
   Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE)

   5000 TOTAL GENERAL

   I. Credite de angajament 13.054 13.054 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 13.054 13.054 0 0 0 0 0 0 0

   5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ

   I. Credite de angajament 13.054 13.054 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 13.054 13.054 0 0 0 0 0 0 0

   8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

   I. Credite de angajament 13.054 13.054 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 13.054 13.054 0 0 0 0 0 0 0

   800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

   I. Credite de angajament 13.054 13.054 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 13.054 13.054 0 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   I. Credite de angajament 13.054 13.054 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 13.054 13.054 0 0 0 0 0 0 0

   8004560201 Finanțarea națională

   I. Credite de angajament 867 867 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 867 867 0 0 0 0 0 0 0

   8004560202 Finanțarea externă nerambursabilă

   I. Credite de angajament 11.893 11.893 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 11.893 11.893 0 0 0 0 0 0 0

   8004560203 Cheltuieli neeligibile

   I. Credite de angajament 294 294 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 294 294 0 0 0 0 0 0 0

  *Font 7*
      Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
      Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

      I. Credite de angajament
      II. Credit bugetar

                                  FIȘA PROIECTULUI
            finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
           Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de
              Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

                                                                                                         - mii lei -
  ┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
  │Denumirea și codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuție│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
  │ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2017 │ 2018 │ 2019 │următori │
  │ de finanțare │ │anul 2013│ 2014 │ nată │ 2016 │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ 2015 │ │ │ │ │ │
  └────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

   Proiectul: 1772 SCOP - Specializarea Consilierilor de Orientare Profesională
   Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE)

   5000 TOTAL GENERAL

   I. Credite de angajament 9.469 9.469 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 9.469 9.469 0 0 0 0 0 0 0

   5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ

   I. Credite de angajament 9.469 9.469 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 9.469 9.469 0 0 0 0 0 0 0

   8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

   I. Credite de angajament 9.469 9.469 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 9.469 9.469 0 0 0 0 0 0 0

   800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

   I. Credite de angajament 9.469 9.469 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 9.469 9.469 0 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   I. Credite de angajament 9.469 9.469 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 9.469 9.469 0 0 0 0 0 0 0

   8004560201 Finanțarea națională

   I. Credite de angajament 3.113 3.113 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 3.113 3.113 0 0 0 0 0 0 0

   8004560202 Finanțarea externă nerambursabilă

   I. Credite de angajament 5.706 5.706 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 5.706 5.706 0 0 0 0 0 0 0

   8004560203 Cheltuieli neeligibile

   I. Credite de angajament 650 650 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 650 650 0 0 0 0 0 0 0

  *Font 7*
      Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
      Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

      I. Credite de angajament
      II. Credit bugetar

                                    FIȘA PROIECTULUI
            finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
           Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune și de
              Pescuit și a altor facilitați și instrumente postaderare

                                                                                                         - mii lei -
  ┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
  │Denumirea și codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuție│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
  │ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2017 │ 2018 │ 2019 │următori │
  │ de finanțare │ │anul 2013│ 2014 │ nată │ 2016 │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ 2015 │ │ │ │ │ │
  └────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

   Proiectul: 1773 COMPROF - Creșterea nivelului de competențe profesionale ale SPO pentru furnizarea serviciilor
                   personalizate
   Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE)

   5000 TOTAL GENERAL

   I. Credite de angajament 6.625 6.625 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 6.625 6.625 0 0 0 0 0 0 0

   5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ

   I. Credite de angajament 6.625 6.625 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 6.625 6.625 0 0 0 0 0 0 0

   8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

   I. Credite de angajament 6.625 6.625 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 6.625 6.625 0 0 0 0 0 0 0

   800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

   I. Credite de angajament 6.625 6.625 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 6.625 6.625 0 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   I. Credite de angajament 6.625 6.625 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 6.625 6.625 0 0 0 0 0 0 0

   8004560201 Finanțarea națională

   I. Credite de angajament 3.343 3.343 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bancare 3.343 3.343 0 0 0 0 0 0 0

   8004560202 Finanțarea externă nerambursabilă

   I. Credite de angajament 2.851 2.851 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bancare 2.851 2.851 0 0 0 0 0 0 0

   8004560203 Cheltuieli neeligibile

   I. Credite de angajament 431 431 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bancare 431 431 0 0 0 0 0 0 0

  *Font 7*
      Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
      Program/facilitate/instrument: 03 - Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

      I. - Credite de angajament
      II. - Credit bugetar

                                  FIȘA PROIECTULUI
              finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
               Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și
              de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

                                                                                                         - mii lei -
  ┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
  │Denumirea și codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuție│Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
  │ surse │ totală │ până în │zări │prelimi-│gram │ 2016 │ 2017 │ 2018 │următori │
  │ de finanțare │ │anul 2012│2013 │nată │2015 │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │2014 │ │ │ │ │ │
  └────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

   Proiectul: 1863 Fii informat
   Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE)

   5000 TOTAL GENERAL

   I Credite de angajament 3.024 2.630 394 0 0 0 0 0 0
   II Credite bugetare 3.024 2.630 394 0 0 0 0 0 0

   5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ

   I Credite de angajament 3.024 2.630 394 0 0 0 0 0 0
   II Credite bugetare 3.024 2.630 394 0 0 0 0 0 0

   8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

   I Credite de angajament 3.024 2.630 394 0 0 0 0 0 0
   II Credite bugetare 3.024 2.630 394 0 0 0 0 0 0

   800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

   I Credite de angajament 3.024 2.630 394 0 0 0 0 0 0
   II Credite bugetare 3.024 2.630 394 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   I Credite de angajament 3.024 2.630 394 0 0 0 0 0 0
   II Credite bugetare 3.024 2.630 394 0 0 0 0 0 0

   8004560201 Finanțarea națională

   I Credite de angajament 1.585 1.245 340 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.585 1.245 340 0 0 0 0 0 0

   8004560202 Finanțarea externă nerambursabilă

   I. Credite de angajament 1.089 1.051 38 0 0 0 0 0 0
   II Credite bugetare 1.089 1.051 38 0 0 0 0 0 0

   8004560203 Cheltuieli neeligibile

   I Credite de angajament 350 334 16 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 350 334 16 0 0 0 0 0 0

  *Font 7*
      Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
      Program/facilitate/instrument: 03 - Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

      I. - Credite de angajament
      II. - Credit bugetar

                                  FIȘA PROIECTULUI
             finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
              Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și
             de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

                                                                                                         - mii lei -
  ┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
  │Denumirea și codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuție│Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
  │ surse │ totală │ până în │zări │prelimi-│gram │ 2016 │ 2017 │ 2018 │următori │
  │ de finanțare │ │anul 2012│2013 │nată │2015 │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │2014 │ │ │ │ │ │
  └────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

   Proiectul: 1864 SAFE - Servicii de Aprobare Flexibilă a Mobilității la nivel european
   Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE)

   5000 TOTAL GENERAL

   I. Credite de angajament 3.883 3.883 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 3.883 3.883 0 0 0 0 0 0 0

   5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ

   I. Credite de angajament 3.883 3.883 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 3.883 3.883 0 0 0 0 0 0 0

   8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

   I. Credite de angajament 3.883 3.883 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 3.883 3.883 0 0 0 0 0 0 0

   800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

   I. Credite de angajament 3.883 3.883 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 3.883 3.883 0 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   I. Credite de angajament 3.883 3.883 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 3.883 3.883 0 0 0 0 0 0 0

   8004560201 Finanțarea națională

   I. Credite de angajament 968 968 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 968 968 0 0 0 0 0 0 0

   8004560202 Finanțarea externă nerambursabilă

   I. Credite de angajament 2.558 2.558 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 2.558 2.558 0 0 0 0 0 0 0

   8004560203 Cheltuieli neeligibile

   I. Credite de angajament 357 357 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 357 357 0 0 0 0 0 0 0

  *Font 7*
      Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
      Program/facilitate/instrument: 03 - Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

      I. - Credite de angajament
      II. - Credit bugetar

                                   FIȘA PROIECTULUI
                finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
                 Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și
                de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

                                                                                                         - mii lei -
  ┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
  │Denumirea și codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuție│Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
  │ surse │ totală │ până în │zări │prelimi-│gram │ 2016 │ 2017 │ 2018 │următori │
  │ de finanțare │ │anul 2012│2013 │nată │2015 │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │2014 │ │ │ │ │ │
  └────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

   Proiectul: 1865 Gestionarea eficientă a Resurselor în vederea îmbunătățirii Calității
                   Serviciilor oferite persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă
                   dar și de Economisire a Resurselor Naturale GREEN
   Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE)

   5000 TOTAL GENERAL

   I. Credite de angajament 8.480 8.458 22 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 8.480 8.458 22 0 0 0 0 0 0

   5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ

   I. Credite de angajament 8.480 8.458 22 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 8.480 8.458 22 0 0 0 0 0 0

   8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

   I. Credite de angajament 8.480 8.458 22 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 8.480 8.458 22 0 0 0 0 0 0

   800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

   I. Credite de angajament 8.480 8.458 22 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 8.480 8.458 22 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   I. Credite de angajament 8.480 8.458 22 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 8.480 8.458 22 0 0 0 0 0 0

   8004560201 Finanțarea națională

   I. Credite de angajament 1.767 1.752 15 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.767 1.752 15 0 0 0 0 0 0

   8004560202 Finanțarea externă nerambursabilă

   I. Credite de angajament 4.953 1.949 4 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 4.953 1.949 4 0 0 0 0 0 0

   8004560203 Cheltuieli neeligibile

   I. Credite de angajament 1.760 1.757 3 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.760 1.757 3 0 0 0 0 0 0

  *Font 7*
      Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
      Program/facilitate/instrument: 03 - Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

      I. - Credite de angajament
      II. - Credit bugetar

                                  FIȘA PROIECTULUI
               finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
                Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și
               de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

                                                                                                         - mii lei -
  ┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
  │Denumirea și codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuție│Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
  │ surse │ totală │ până în │zări │prelimi-│gram │ 2016 │ 2017 │ 2018 │următori │
  │ de finanțare │ │anul 2012│2013 │nată │2015 │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │2014 │ │ │ │ │ │
  └────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

   Proiectul: 1866 Centre PICAS - Puncte de informare, Consiliere si Asistență Specializată
                   pentru șomeri și persoanele în căutarea unui loc de muncă de sectorul abordat
   Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE)

   5000 TOTAL GENERAL

   I. Credite de angajament 276 276 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 276 276 0 0 0 0 0 0 0

   5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ

   I. Credite de angajament 276 276 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 276 276 0 0 0 0 0 0 0

   8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

   I. Credite de angajament 276 276 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 276 276 0 0 0 0 0 0 0

   800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

   I. Credite de angajament 276 276 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 276 276 0 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   I. Credite de angajament 276 276 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 276 276 0 0 0 0 0 0 0

   8004560201 Finanțarea națională

   I. Credite de angajament 27 27 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 27 27 0 0 0 0 0 0 0


   8004560202 Finanțarea externă nerambursabilă

   I. Credite de angajament 232 232 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 232 232 0 0 0 0 0 0 0

   8004560203 Cheltuieli neeligibile

   I. Credite de angajament 17 17 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 17 17 0 0 0 0 0 0 0

  *Font 7*
      Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
      Program/facilitate/instrument: 03 - Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

      I. - Credite de angajament
      II. - Credit bugetar

                                FIȘA PROIECTULUI
            finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
            Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și
            de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

                                                                                                         - mii lei -
  ┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
  │Denumirea și codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuție│Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
  │ surse │ totală │ până în │zări │prelimi-│gram │ 2016 │ 2017 │ 2018 │următori │
  │ de finanțare │ │anul 2012│2013 │nată │2015 │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │2014 │ │ │ │ │ │
  └────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

   Proiectul: 1868 SUCCES - Sustenabilitate și Utilitate prin Complementaritate
                                 și Competitivitate, Eficienta și Sprijin
   Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE)

   5000 TOTAL GENERAL

   I. Credite de angajament 1.114 1.114 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.114 1.114 0 0 0 0 0 0 0

   5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ

   I. Credite de angajament 1.114 1.114 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.114 1.114 0 0 0 0 0 0 0

   8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

   I. Credite de angajament 1.114 1.114 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.114 1.114 0 0 0 0 0 0 0

   800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

   I. Credite de angajament 1.114 1.114 10 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.114 1.114 10 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   I. Credite de angajament 1.114 1.114 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.114 1.114 0 0 0 0 0 0 0

   8004560201 Finanțarea națională

   I. Credite de angajament 178 178 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 178 178 0 0 0 0 0 0 0

   8004560202 Finanțarea externă nerambursabilă

   I. Credite de angajament 820 820 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 820 820 0 0 0 0 0 0 0

   8004560203 Cheltuieli neeligibile

   I. Credite de angajament 116 116 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 116 116 0 0 0 0 0 0 0

  *Font 7*
      Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
      Program/facilitate/instrument: 03 - Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

      I. - Credite de angajament
      II. - Credit bugetar

                                  FIȘA PROIECTULUI
               finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
               Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și
               de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

                                                                                                         - mii lei -
  ┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
  │Denumirea și codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuție│Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
  │ surse │ totală │ până în │zări │prelimi-│gram │ 2016 │ 2017 │ 2018 │următori │
  │ de finanțare │ │anul 2012│2013 │nată │2015 │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │2014 │ │ │ │ │ │
  └────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

   Proiectul: 1869 ACCES - Parteneriat pentru integrare socială
   Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE)

   5000 TOTAL GENERAL

   I. Credite de angajament 1.546 1.436 110 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.546 1.436 110 0 0 0 0 0 0

   5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ

   I. Credite de angajament 1.546 1.436 110 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.546 1.436 110 0 0 0 0 0 0

   8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

   I. Credite de angajament 1.546 1.436 110 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.546 1.436 110 0 0 0 0 0 0

   800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

   I. Credite de angajament 1.546 1.436 110 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.546 1.436 110 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   I. Credite de angajament 1.546 1.436 110 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.546 1.436 110 0 0 0 0 0 0

   8004560201 Finanțarea națională

   I. Credite de angajament 533 448 85 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 533 448 85 0 0 0 0 0 0

   8004560202 Finanțarea externă nerambursabilă

   I. Credite de angajament 826 808 18 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 826 808 18 0 0 0 0 0 0

   8004560203 Cheltuieli neeligibile

   I. Credite de angajament 187 180 7 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 187 180 7 0 0 0 0 0 0

  *Font 7*
      Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
      Program/facilitate/instrument: 03 - Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

      I. - Credite de angajament
      II. - Credit bugetar

                                FIȘA PROIECTULUI
            finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
             Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și
            de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

                                                                                                         - mii lei -
  ┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
  │Denumirea și codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuție│Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
  │ surse │ totală │ până în │zări │prelimi-│gram │ 2016 │ 2017 │ 2018 │următori │
  │ de finanțare │ │anul 2012│2013 │nată │2015 │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │2014 │ │ │ │ │ │
  └────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

   Proiectul: 1872 Job Net Turism - Turism rural - alternativa viabilă de
                     dezvoltare socio economică în nordul României
   Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE)

   5000 TOTAL GENERAL

   I. Credite de angajament 6.765 6.751 14 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 6.765 6.751 14 0 0 0 0 0 0

   5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ

   I. Credite de angajament 6.765 6.751 14 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 6.765 6.751 14 0 0 0 0 0 0

   8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

   I. Credite de angajament 6.765 6.751 14 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 6.765 6.751 14 0 0 0 0 0 0

   800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

   I. Credite de angajament 6.765 6.751 14 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 6.765 6.751 14 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   I. Credite de angajament 6.765 6.751 14 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 6.765 6.751 14 0 0 0 0 0 0

   8004560201 Finanțarea națională

   I. Credite de angajament 834 832 2 3 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 834 832 2 3 0 0 0 0 0

   8004560202 Finanțarea externă nerambursabilă

   I. Credite de angajament 5.194 5.183 11 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 5.194 5.183 11 0 0 0 0 0 0

   8004560203 Cheltuieli neeligibile

   I. Credite de angajament 737 736 1 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 737 736 1 0 0 0 0 0 0

  *Font 7*
      Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
      Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

      I. - Credite de angajament
      II. - Credit bugetar

                                FIȘA PROIECTULUI
          finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
          Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și
          de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

                                                                                                         - mii lei -
  ┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
  │Denumirea și codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuție│Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
  │ surse │ totală │ până în │zări │prelimi-│gram │ 2016 │ 2017 │ 2018 │următori │
  │ de finanțare │ │anul 2012│2013 │nată │2015 │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │2014 │ │ │ │ │ │
  └────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

   Proiectul: 1884 PIFAN - Program integrator al formării adulților necalificați
   Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE)

   5000 TOTAL GENERAL

   I. Credite de angajament 12.761 12.736 25 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 12.761 12.736 25 0 0 0 0 0 0

   5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ

   I. Credite de angajament 12.761 12.736 25 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 12.761 12.736 25 0 0 0 0 0 0

   6504 ÎNVĂȚĂMÂNT

   I. Credite de angajament 385 385 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 385 385 0 0 0 0 0 0 0

   650456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

   I. Credite de angajament 385 385 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 385 385 0 0 0 0 0 0 0

   65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   I. Credite de angajament 385 385 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 385 385 0 0 0 0 0 0 0

   6504560202 Finanțarea externă nerambursabilă

   I. Credite de angajament 314 314 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 314 314 0 0 0 0 0 0 0

   6504560203 Cheltuieli neeligibile

   I. Credite de angajament 71 71 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 71 71 0 0 0 0 0 0 0

   8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

   I. Credite de angajament 12.376 12.351 25 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 12.376 12.351 25 0 0 0 0 0 0

   800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

   I. Credite de angajament 12.376 12.351 25 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 12.376 12.351 25 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   I. Credite de angajament 12.376 12.351 25 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 12.376 12.351 25 0 0 0 0 0 0

   8004560201 Finanțarea națională

   I. Credite de angajament 1.095 1.094 1 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.095 1.094 1 0 0 0 0 0 0

   8004560202 Finanțarea externă nerambursabilă

   I. Credite de angajament 10.576 10.553 23 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 10.576 10.553 23 0 0 0 0 0 0

   8004560203 Cheltuieli neeligibile

   I. Credite de angajament 705 704 1 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 705 704 1 0 0 0 0 0 0

  *Font 7*
      Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
      Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

      I. - Credite de angajament
      II. - Credit bugetar

                               FIȘA PROIECTULUI
            finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
             Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și
            de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

                                                                                                         - mii lei -
  ┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
  │Denumirea și codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuție│Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
  │ surse │ totală │ până în │zări │prelimi-│gram │ 2016 │ 2017 │ 2018 │următori │
  │ de finanțare │ │anul 2012│2013 │nată │2015 │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │2014 │ │ │ │ │ │
  └────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

   Proiectul: 1885 PONE - Program pilot de creștere a gradului de ocupare în Regiunea Nord-Est
   Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE)

   5000 TOTAL GENERAL

   I. Credite de angajament 1.709 1.709 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.709 1.709 0 0 0 0 0 0 0

   5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ

   I. Credite de angajament 1.709 1.709 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.709 1.709 0 0 0 0 0 0 0

   8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

   I. Credite de angajament 1.709 1.709 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.709 1.709 0 0 0 0 0 0 0

   800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

   I. Credite de angajament 1.709 1.709 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.709 1.709 0 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   I. Credite de angajament 1.709 1.709 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.709 1.709 0 0 0 0 0 0 0

   8004560201 Finanțarea națională

   I. Credite de angajament 140 140 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 140 140 0 0 0 0 0 0 0

   8004560202 Finanțarea externă nerambursabilă

   I. Credite de angajament 1.448 1.448 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.448 1.448 0 0 0 0 0 0 0

   8004560203 Cheltuieli neeligibile

   I. Credite de angajament 121 121 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 121 121 0 0 0 0 0 0 0

  *Font 7*
      Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
      Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

      I. - Credite de angajament
      II. - Credit bugetar

                                 FIȘA PROIECTULUI
            finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
            Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și
            de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

                                                                                                         - mii lei -
  ┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
  │Denumirea și codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuție│Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
  │ surse │ totală │ până în │zări │prelimi-│gram │ 2016 │ 2017 │ 2018 │următori │
  │ de finanțare │ │anul 2012│2013 │nată │2015 │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │2014 │ │ │ │ │ │
  └────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

   Proiectul: 1887 Către un viitor durabil
   Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE)

   5000 TOTAL GENERAL

   I. Credite de angajament 617 617 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 617 617 0 0 0 0 0 0 0

   5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ

   I. Credite de angajament 617 617 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 617 617 0 0 0 0 0 0 0

   8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

   I. Credite de angajament 617 617 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 617 617 0 0 0 0 0 0 0

   800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

   I. Credite de angajament 617 617 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 617 617 0 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   I. Credite de angajament 617 617 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 617 617 0 0 0 0 0 0 0

   8004560201 Finanțarea națională

   I. Credite de angajament 132 132 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 132 132 0 0 0 0 0 0 0

   8004560202 Finanțarea externă nerambursabilă

   I. Credite de angajament 431 431 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 431 431 0 0 0 0 0 0 0

   8004560203 Cheltuieli neeligibile

   I. Credite de angajament 54 54 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 54 54 0 0 0 0 0 0 0

  *Font 7*
      Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
      Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

      I. - Credite de angajament
      II. - Credit bugetar

                                 FIȘA PROIECTULUI
             finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
              Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și
             de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

                                                                                                         - mii lei -
  ┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
  │Denumirea și codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuție│Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
  │ surse │ totală │ până în │zări │prelimi-│gram │ 2016 │ 2017 │ 2018 │următori │
  │ de finanțare │ │anul 2012│2013 │nată │2015 │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │2014 │ │ │ │ │ │
  └────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

   Proiectul: 1888 SOFT - Servicii de ocupare, formare și training
   Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE)

   5000 TOTAL GENERAL

   I. Credite de angajament 806 806 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 806 806 0 0 0 0 0 0 0

   5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ

   I. Credite de angajament 806 806 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 806 806 0 0 0 0 0 0 0

   8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

   I. Credite de angajament 806 806 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 806 806 0 0 0 0 0 0 0

   800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

   I. Credite de angajament 806 806 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 806 806 0 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   I. Credite de angajament 806 806 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 806 806 0 0 0 0 0 0 0

   8004560201 Finanțarea națională

   I. Credite de angajament 165 165 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 165 165 0 0 0 0 0 0 0

   8004560202 Finanțarea externă nerambursabilă

   I. Credite de angajament 573 573 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 573 573 0 0 0 0 0 0 0

   8004560203 Cheltuieli neeligibile

   I. Credite de angajament 68 68 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 68 68 0 0 0 0 0 0 0

  *Font 7*
      Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
      Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

      I. - Credite de angajament
      II. - Credit bugetar

                                 FIȘA PROIECTULUI
             finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
              Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și
             de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

                                                                                                         - mii lei -
  ┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
  │Denumirea și codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuție│Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
  │ surse │ totală │ până în │zări │prelimi-│gram │ 2016 │ 2017 │ 2018 │următori │
  │ de finanțare │ │anul 2012│2013 │nată │2015 │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │2014 │ │ │ │ │ │
  └────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

   Proiectul: 1889 Comunicare personalizată cu grupurile țintă ale SPO
   Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE)

   5000 TOTAL GENERAL

   I. Credite de angajament 14.040 12.767 1.273 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 14.040 12.767 1.273 0 0 0 0 0 0

   5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ

   I. Credite de angajament 14.040 12.767 1.273 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 14.040 12.767 1.273 0 0 0 0 0 0

   8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

   I. Credite de angajament 14.040 12.767 1.273 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 14.040 12.767 1.273 0 0 0 0 0 0

   800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

   I. Credite de angajament 14.040 12.767 1.273 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 14.040 12.767 1.273 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   I. Credite de angajament 14.040 12.767 1.273 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 14.040 12.767 1.273 0 0 0 0 0 0

   8004560201 Finanțarea națională

   I. Credite de angajament 4.378 3.820 558 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 4.378 3.820 558 0 0 0 0 0 0

   8004560202 Finanțarea externă nerambursabilă

   I. Credite de angajament 7.367 6.773 594 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 7.367 6.773 594 0 0 0 0 0 0

   8004560203 Cheltuieli neeligibile

   I. Credite de angajament 2.295 2.174 121 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 2.295 2.174 121 0 0 0 0 0 0

  *Font 7*
      Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
      Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

      I. - Credite de angajament
      II. - Credit bugetar

                                 FIȘA PROIECTULUI
             finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
             Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și
             de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

                                                                                                         - mii lei -
  ┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
  │Denumirea și codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuție│Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
  │ surse │ totală │ până în │zări │prelimi-│gram │ 2016 │ 2017 │ 2018 │următori │
  │ de finanțare │ │anul 2012│2013 │nată │2015 │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │2014 │ │ │ │ │ │
  └────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

   Proiectul: 1890 Mobilitate și adaptabilitate pentru persoanele aflate în căutarea
   Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE)

   5000 TOTAL GENERAL

   I. Credite de angajament 800 800 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 800 800 0 0 0 0 0 0 0

   5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ

   I. Credite de angajament 800 800 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 800 800 0 0 0 0 0 0 0

   8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

   I. Credite de angajament 800 800 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 800 800 0 0 0 0 0 0 0

   800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

   I. Credite de angajament 800 800 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 800 800 0 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   I. Credite de angajament 800 800 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 800 800 0 0 0 0 0 0 0

   8004560201 Finanțarea națională

   I. Credite de angajament 82 82 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 82 82 0 0 0 0 0 0 0

   8004560202 Finanțarea externă nerambursabilă

   I. Credite de angajament 681 681 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 681 681 0 0 0 0 0 0 0

   8004560203 Cheltuieli neeligibile

   I. Credite de angajament 37 37 0 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 37 37 0 0 0 0 0 0 0

  *Font 7*
      Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
      Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

      I. - Credite de angajament
      II. - Credit bugetar

                                FIȘA PROIECTULUI
          finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
          Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și
          de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

                                                                                                         - mii lei -
  ┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
  │Denumirea și codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuție│Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii │
  │ surse │ totală │ până în │zări │prelimi-│gram │ 2016 │ 2017 │ 2018 │următori │
  │ de finanțare │ │anul 2012│2013 │nată │2015 │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │2014 │ │ │ │ │ │
  └────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

   Proiectul: 1893 CIPS - Centre de Incluziune Profesională și Socială
   Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE)

   5000 TOTAL GENERAL

   I. Credite de angajament 10.875 9.390 1.485 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 10.875 9.390 1.485 0 0 0 0 0 0

   5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ

   I. Credite de angajament 10.875 9.390 1.485 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 10.875 9.390 1.485 0 0 0 0 0 0

   8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

   I. Credite de angajament 10.875 9.390 1.485 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 10.875 9.390 1.485 0 0 0 0 0 0

   800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

   I. Credite de angajament 10.875 9.390 1.485 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 10.875 9.390 1.485 0 0 0 0 0 0

   80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)

   I. Credite de angajament 10.875 9.390 1.485 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 10.875 9.390 1.485 0 0 0 0 0 0

   8004560201 Finanțarea națională

   I. Credite de angajament 1.069 842 227 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 1.069 842 227 0 0 0 0 0 0

   8004560202 Finanțarea externă nerambursabilă

   I. Credite de angajament 7.579 6.512 1.067 0 0 0 0 0 0
   II. Credite bugetare 7.579 6.512 1.067 0 0 0 0 0 0

   8004560203 Cheltuieli neeligibile

   I. Credite de angajament 2.227 2.036 191 0 0 0 0 0 0