NORME METODOLOGICE din 10 septembrie 1996
privind autorizarea funcţionarii persoanelor juridice şi fizice din punct de vedere al protectiei muncii
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 15 octombrie 1996  În aplicarea prevederilor art. 9, art. 18 alin. (1) lit. b), art. 20 lit. c) şi ale art. 47 alin. (1) lit. a) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, se emit prezentele norme metodologice:

  Capitolul 1 Dispozitii generale


  Articolul 1

  (1) În conformitate cu prevederile art. 9 din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, desfăşurarea activităţilor de către persoanele juridice şi fizice este condiţionată de obtinerea autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii, emisa de inspectoratul de stat teritorial pentru protectia muncii.
  (2) Unitatile Ministerului Apararii Naţionale, Ministerului de Interne, Ministerului Justiţiei - Directia generală a penitenciarelor, Ministerului Finanţelor - Garda financiară, Serviciului Roman de Informaţii, ale Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Telecomunicatii Speciale şi ale Serviciului de Protecţie şi Paza vor fi autorizate de către organele proprii.


  Articolul 2

  Prin persoane juridice şi fizice se înţelege: agentii economici din sectorul public, privat şi cooperatist, inclusiv cei cu capital social strain, care desfăşoară activităţi pe teritoriul României, autorităţile şi instituţiile publice, agentii economici români care efectueaza lucrari cu personal român pe teritoriul altor tari, în baza unor conventii internationale sau contracte bilaterale, asociaţiile şi organizaţiile nonprofit, precum şi asociaţiile cu scop lucrativ care îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor legale.


  Articolul 3

  (1) Prezentele norme metodologice stabilesc condiţiile ce trebuie indeplinite de către persoanele juridice şi fizice pentru obtinerea autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii.
  (2) Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii reprezinta documentul prin care se atesta ca, la data verificării, persoana juridica sau fizica indeplineste condiţiile minime stabilite prin standardele şi normele de securitate în vigoare, astfel incit să fie prevenite accidentele de muncă şi imbolnavirile profesionale.


  Articolul 4

  Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii se elibereaza de către inspectoratul de stat teritorial pentru protectia muncii, pe raza caruia se afla sediul persoanei juridice sau adresa persoanei fizice.


  Capitolul 2 Oblibaţiile solicitantului


  Articolul 5

  În vederea obtinerii autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii, persoana juridica şi persoana fizica vor depune, la inspectoratul de stat teritorial pentru protectia muncii, un dosar cuprinzind urmatoarele documente:
  1. cerere de acordare a autorizatiei, adresata inspectoratului de stat teritorial pentru protectia muncii, semnata de conducatorul persoanei juridice sau de persoana fizica, conform anexei nr. 1, însoţită de fisa de identificare (anexa nr. 2);
  2. certificat de inmatriculare de la Registrul comerţului şi statutul de functionare al persoanei juridice, înregistrat la Camera de comert şi industrie sau, în cazul unor institutii, actele normative de înfiinţare;
  3. memoriu tehnic, care va cuprinde:
  a) denumirea proiectului, numărul şi data elaborarii proiectului pentru constructii, tehnologii şi activităţi conexe. În cazul în care persoana juridica nu dispune de proiectele menţionate mai sus, va prezenta un raport de expertiza întocmit de organisme sau de persoane autorizate;
  b) descrierea activităţilor, cu prezentarea riscurilor de accidentare sau de imbolnavire profesionala, generate de mijloacele de productie, procesul de muncă şi mediul de lucru, precum şi masurile ce se asigura pentru prevenirea acestora;
  c) specificarea faptului ca echipamentele tehnice din dotare corespund din punct de vedere al normelor şi standardelor de protecţie a muncii, care se va face prin completarea fisei cu cerinţele minime de securitate (anexa nr. 3). Se exceptează echipamentele tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive. Acestea trebuie certificate pentru lucrul în atmosfere explozive;
  d) lista cu dotarile existente la locurile de muncă, pentru interventie în caz de avarii în instalaţii, de acordare a primului ajutor în caz de accident sau intoxicatii, conform baremurilor prevăzute de norme sau de alte acte normative în vigoare;
  e) lista substanţelor toxice, explozive şi inflamabile care se utilizeaza sau se degaja în procesul de productie şi nivelul concentratiilor acestora în mediul de lucru, prevăzut în proiect, care nu trebuie să depăşească concentratiile maxime admise prin legislatia în vigoare. Aceasta va fi însoţită de fisele de securitate (model-anexa nr. 4);
  f) organizarea activităţii de protecţie a muncii;
  g) menţionarea existentei instructiunilor proprii de securitate a muncii, stabilite în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea la locurile de muncă;
  h) lista utilajelor şi instalaţiilor care intra sub incidenţa I.S.C.I.R., cu menţionarea numarului autorizatiei şi a datei scadente de verificare;
  4. copii de pe contractele, autorizatiile şi/sau avizele obtinute în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare, după caz, de la:
  a) Inspectoratul de politie sanitara şi medicina preventiva;
  b) Inspectoratul sanitar veterinar de stat (pentru sectorul de producere, prelucrare, conservare, depozitare şi desfacere a produselor alimentare de natura animala);
  c) Grupul de pompieri militari, acolo unde este cazul (unde s-au dat);
  d) Comisia Naţionala pentru Activităţi Nucleare, pentru persoanele juridice a caror activitate este supusă unor regimuri speciale conform legii;
  e) Comisia Naţionala pentru Avizarea în Constructii, Lucrari Publice şi Amenajarea Teritoriului;
  f) autorizatia de utilizare sau de producere a substanţelor toxice sau orice alta activitate privind circulatia produselor şi substanţelor toxice;
  g) autorizatia privind utilizarea, prepararea, experimentarea, detinerea, tranzitarea pe teritoriul tarii, transmiterea sub orice formă, transportul, depozitarea, manipularea, precum şi orice operaţiune şi import-export de materii explozive;
  h) procesul-verbal de punere în functiune definitivă, incheiat cu furnizorul de energie electrica;
  i) procesul-verbal de punere în functiune (deschidere) a instalaţiilor de gaze naturale, incheiat cu furnizorul de gaze naturale;
  j) acordul şi/sau autorizatia de mediu, în functie de specificul activităţii;
  5. pentru unitatile în care tehnologia creeaza sau se desfăşoară în zone cu pericol de explozie, se vor prezenta:
  a) copii de pe certificatele de conformitate ale echipamentelor tehnice folosite în zonele cu pericol de explozie, emise pe baza procedurilor şi condiţiilor stabilite de către Societatea Comerciala "Insemex" - S.A. Petrosani sau de către persoanele juridice ori fizice abilitate de aceasta;
  b) tabel cu personalul specializat şi atestat de Societatea Comerciala "Insemex" - S.A. Petrosani pentru executarea reviziilor şi reparatiilor, precum şi pentru controlul calităţii echipamentelor tehnice cu protecţie antiexploziva sau copie de pe contractul de prestări de servicii incheiat cu o unitate de specialitate abilitata de Societatea Comerciala "Insemex" - S.A. Petrosani;
  6. buletinele de verificare a prizelor şi a legaturilor la centura de impământare, emise de o unitate autorizata sau de formatii proprii autorizate.


  Articolul 6

  Necesitatea autorizarii persoanelor fizice se hotaraste de către inspectoratul de stat teritorial pentru protectia muncii, în functie de natura şi de riscurile activităţii.


  Articolul 7

  În functie de specificul activităţii, inspectoratul de stat teritorial pentru protectia muncii poate solicita şi alte date necesare în vederea emiterii autorizatiei.
  Emiterea autorizatiei de functionare va fi condiţionată de procesul-verbal de receptie a punerii în functiune a capacităţilor de productie.


  Capitolul 3 Emiterea autorizatiei


  Articolul 8

  (1) După inregistrarea cererii şi a documentatiei pentru obtinerea autorizatiei, inspectoratul de stat teritorial pentru protectia muncii va analiza, în termen de 30 de zile, documentaţia prezentată şi va verifica la faţa locului existenta masurilor minime necesare de prevenire a accidentelor de muncă şi a imbolnavirilor profesionale, precum şi a celorlalte elemente cuprinse în documentatie (avize, determinari etc.).
  (2) Prin verificarea la faţa locului se urmareste modul cum sunt asigurate condiţiile minime necesare pentru respectarea prevederilor normelor generale şi specifice de protecţie a muncii, în vederea prevenirii accidentelor de muncă şi imbolnavirilor profesionale, şi anume, dacă:
  a) echipamentele tehnice (instalatiile, utilajele, masinile) din producţia interna sau din import corespund din punct de vedere al normelor şi standardelor de securitate a muncii sau sunt certificate din punct de vedere al securitatii muncii;
  b) exista sisteme pentru captarea, retinerea şi neutralizarea substanţelor nocive, toxice şi explozive care rezultă din desfăşurarea proceselor tehnologice, functionalitatea şi eficienta acestora;
  c) s-a asigurat şi s-a dotat personalul cu echipament de protecţie şi de lucru, în concordanta cu riscurile existente;
  d) sunt asigurate, conform standardelor şi normelor de securitate a muncii, sistemele şi dispozitivele de protecţie şi aparatura de măsura şi control necesare desfăşurării procesului tehnologic în condiţii de siguranţă;
  e) exista dotarea cu mijloacele de interventie necesare pentru lichidarea avariilor şi pentru acordarea primului ajutor;
  f) s-a asigurat incadrarea cu personal calificat şi autorizat pentru meseriile prevăzute în normele generale de protecţie a muncii sau în alte reglementari;
  g) sunt nominalizate şi se tine evidenta locurilor de muncă cu condiţii deosebite: grele, vatamatoare sau periculoase, la data verificării.
  În urma verificării se întocmeşte un raport, conform modelului din anexa nr. 5.
  (3) În situaţia în care o persoană juridica are o activitate permanenta pe raza altui judet, cererea şi documentaţia pentru autorizare se va inainta inspectoratului de stat teritorial pentru protectia muncii pe raza caruia se afla subunitatea. În acest scop, inspectoratul de stat teritorial pentru protectia muncii va analiza documentaţia, va verifica subunitatea şi va emite autorizatia parţială de functionare din punct de vedere al protectiei muncii (anexa nr. 6).
  (4) O copie de pe autorizatia parţială de functionare a subunitatii se include în documentaţia pe care o inainteaza persoana juridica la inspectoratul de stat teritorial pentru protectia muncii pe raza caruia îşi are sediul persoana juridica, în vederea obtinerii autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii (anexa nr. 6)


  Articolul 9

  (1) Pentru clarificarea unor probleme în vederea autorizarii, dacă situaţia o impune, inspectoratul de stat teritorial pentru protectia muncii solicita efectuarea, de către organisme abilitate, a unor studii, analize, expertize tehnice, masuratori şi determinari, inclusiv prin luarea de probe de produse sau materiale.
  (2) Costul acestor lucrari se suporta de către solicitantul autorizatiei.


  Articolul 10

  (1) În urma analizarii documentatiei şi a verificării la faţa locului, dacă se constată că sunt indeplinite condiţiile legale, inspectoratul de stat teritorial pentru protectia muncii elibereaza autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii.
  (2) În situaţia în care, cu ocazia verificării, inspectoratul de stat teritorial pentru protectia muncii constata că nu sunt indeplinite condiţiile de autorizare, va respinge cererea şi va comunică în scris solicitantului decizia luata şi motivele pentru care s-a dispus în acest sens.
  (3) În cazul în care solicitantul nu este de acord cu decizia inspectoratului de stat teritorial pentru protectia muncii, acesta o poate contesta, în termen de 30 de zile de la instiintare, la Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale.
  (4) Dacă se constată că sunt subunitati (fabrici, filiale, sucursale, sectii, ateliere, statii) care indeplinesc condiţiile de autorizare din punct de vedere al protectiei muncii, inspectoratul de stat teritorial pentru protectia muncii poate emite autorizatie parţială de functionare pentru acestea.


  Capitolul 4 Dispozitii finale


  Articolul 11

  (1) Modificarea oricarei condiţii initiale din documentaţia în baza careia s-a obţinut autorizatia de functionare impune revizuirea acesteia. În acest caz, persoana juridica sau fizica va anunta inspectoratul de stat teritorial pentru protectia muncii şi va solicita revizuirea autorizatiei.
  (2) Inspectoratul de stat teritorial pentru protectia muncii va dispune completarea masurilor de securitate a muncii sau, dacă este cazul, va emite o autorizatie noua.


  Articolul 12

  Raspunderea pentru intocmirea corecta a documentatiei revine conducerii persoanei juridice, respectiv persoanei fizice.


  Articolul 13

  Conform prevederilor art. 46 din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, persoanele juridice sau fizice, care, la data intrarii în vigoare a acesteia, îşi desfăşoară activitatea fără a fi autorizate din punct de vedere al protectiei muncii, sunt obligate ca, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, să solicite inspectoratelor de stat teritoriale pentru protectia muncii emiterea autorizatiei de functionare.


  Articolul 14

  (1) Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii se retrage, de către emitent, în cazul în care se constată că nu sunt mentinute condiţiile existente la data obtinerii acesteia, conform art. 20 lit. c) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996.
  (2) Retragerea autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii se face pe baza unui proces-verbal întocmit de către inspectoratul de stat teritorial pentru protectia muncii, în care se arata motivele acestei decizii. Un exemplar din procesul-verbal se inainteaza la Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale spre informare.


  Articolul 15

  Inspectoratele de stat teritoriale pentru protectia muncii ţin evidenta cererilor de solutionare pentru emiterea autorizatiei de functionare, precum şi a autorizaţiilor eliberate, a retragerilor de autorizatie şi a reautorizarilor, conform modelului din anexa nr. 7.
  --------