ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 74 din 11 iunie 2008pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008
  Având în vedere:– necesitatea creării de urgență a cadrului legal pentru asigurarea aplicării unor prevederi ale Regulamentului (CEE) nr. 684/92 al Consiliului din 16 martie 1992 privind regulile comune pentru transportul internațional de călători cu autocarul și autobuzul și ale Regulamentului (CE) nr. 11/98 din 11 decembrie 1997 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 684/92 al Consiliului din 16 martie 1992 privind regulile comune pentru transportul internațional de călători cu autocarul și autobuzul, la transportul național de călători;– necesitatea instituirii sancțiunilor de rigoare pentru nerespectarea unor prevederi ale legislației comunitare;– necesitatea modificării legislației naționale din domeniul transporturilor rutiere, astfel încât să se asigure compatibilitatea cu prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, fapt care ar asigura finalitatea în bune condiții a actualului program de transport județean, precum și punerea în aplicare a următorului program de transport, în vederea derulării fără perturbații a transportului rutier public de persoane prin servicii regulate la nivel județean;– necesitatea reglementării condițiilor aferente următorului program de transport rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic interjudețean, cu valabilitate din anul 2008, ținând seama de faptul că actualul program de transport de persoane prin servicii regulate în trafic interjudețean cu valabilitate în perioada 2005-2008 expiră în perioada următoare, în vederea asigurării derulării optime a transportului rutier public de persoane la nivel interjudețean;– necesitatea stabilirii unui cadru obligatoriu privind activitatea școlilor de conducători auto și a instructorilor auto, cu sancțiunile de rigoare pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin, ținându-se seama de faptul că atât școlile de conducători auto, cât și instructorii auto au un rol determinant în privința siguranței rutiere,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), punctele 9 și 16 se modifică și vor avea următorul cuprins:9. cap de traseu - localitatea de plecare sau localitatea de destinație, aferentă unui traseu;
  .....................................................................16. cursă - traseu parcurs de un autobuz care, după atingerea localității cap de traseu de destinație, revine la localitatea cap de traseu de plecare, în cadrul aceleiași operațiuni de transport de persoane;
  2. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 16^1, cu următorul cuprins:16^1. declarație pentru transportul internațional de persoane-act prin care un operator de transport declară că va efectua transport rutier public în calitate de asociat/subcontractant în cadrul unui serviciu regulat de transport de persoane în trafic internațional;3. La articolul 3 alineatul (1), punctele 18 și 34 se modifică și vor avea următorul cuprins:18. grafic de circulație - document care conține denumirea traseului, autogările și stațiile publice aflate pe un traseu, distanțele dintre acestea, orele de plecare, respectiv de sosire, zilele în care se efectuează transporturile. În cazul transportului rutier internațional, graficul de circulație poate să prevadă, în plus față de localitățile situate pe traseu, și alte localități reprezentând ramificații ale traseului;
  .......................................................................34. program de transport interjudețean - program întocmit și aprobat de autoritatea competentă, prin care se stabilesc traseele pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate, graficele de circulație, numărul autovehiculelor necesare, precum și capacitatea de transport minimă a acestora. Capacitatea de transport a autovehiculului este dată de numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii;
  4. La articolul 3 alineatul (1), punctul 27 se abrogă.5. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 35 se introduce un nou punct, punctul 35^1, cu următorul cuprins:35^1. ramificație a traseului - localitate situată în afara traseului unde are loc îmbarcarea/debarcarea persoanelor care utilizează serviciul regulat de transport aferent traseului respectiv;6. La articolul 3 alineatul (1), punctul 40 se modifică și va avea următorul cuprins:40. traseu - parcurs care asigură legătura dintre localitatea cap de traseu de plecare și localitatea cap de traseu de destinație, pe care se efectuează transport rutier public de persoane prin servicii regulate și servicii regulate speciale. În funcție de amplasarea localităților cap de traseu și de itinerarul dintre acestea, traseele pot fi locale, județene, interjudețene și internaționale; traseele dintre municipiul București și alte localități sunt trasee interjudețene. Traseele dintre aceleași două localități cap de traseu pe itinerare diferite se consideră trasee diferite;7. La articolul 11 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Pe toată durata transportului rutier, la bordul autovehiculului trebuie să se găsească documentul de transport, stabilit prin norme, care face dovada categoriei și tipului de transport efectuat și reglementat de prezenta ordonanță de urgență.8. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 12

  Transportul rutier efectuat fără încasarea unui tarif sau a echivalentului în natură ori în servicii al acestuia, de către o întreprindere, este transport rutier în cont propriu dacă se respectă cumulativ următoarele condiții:1. în cazul transporturilor rutiere de marfă:
  a) este o activitate auxiliară sau secundară celorlalte activități principale ale întreprinderii;
  b) mărfurile transportate sunt proprietatea întreprinderii ori au fost vândute, cumpărate sau închiriate ori au fost produse, extrase, prelucrate sau reparate de aceasta;
  c) scopul deplasării este transportul mărfurilor spre sau de la întreprindere ori între punctele în care aceasta își desfășoară activitatea;
  d) întreprinderea folosește vehicule rutiere deținute în proprietate sau obținute printr-un contract de vânzare-cumpărare cu plata ulterioară, în baza unui contract de leasing sau închiriate fără conducător auto;
  e) vehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de conducători auto angajați ai întreprinderii, de persoana fizică autorizată sau de un membru al asociației familiale, după caz;
  2. în cazul transporturilor rutiere de persoane:
  a) este o activitate auxiliară sau secundară față de celelalte activități principale ale întreprinderii;
  b) întreprinderea folosește vehicule rutiere deținute în proprietate sau obținute printr-un contract de vânzare-cumpărare cu plata ulterioară ori în baza unui contract de leasing;
  c) vehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de conducători auto angajați ai întreprinderii, de persoana fizică autorizată sau de un membru al asociației familiale, după caz.
  9. Articolul 12^1 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 12^1
  (1) În cazul unei operațiuni de transport combinat, dacă segmentul rutier inițial este efectuat în cont propriu de un transportator rutier în condițiile prevăzute la art. 12 pct. 1, segmentul rutier final pentru transportarea la destinație a mărfurilor se consideră a fi efectuat în cont propriu dacă transportatorul rutier căruia îi sunt destinate mărfurile utilizează autovehicule deținute conform prevederilor art. 12 pct. 1, chiar dacă remorcile sau semiremorcile sunt deținute de transportatorul rutier expeditor care a efectuat segmentul rutier inițial.(2) Dacă segmentul rutier final este efectuat în cont propriu de un transportator rutier în condițiile prevăzute la art. 12 pct. 1, segmentul rutier inițial se consideră a fi efectuat în cont propriu dacă transportatorul rutier care expediază mărfurile utilizează autovehicule deținute conform prevederilor art. 12 pct. 1, chiar dacă remorcile sau semiremorcile sunt deținute de transportatorul rutier destinatar care va efectua segmentul rutier final.
  10. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 13
  (1) Operatorii de transport rutier români pot efectua transport rutier public în trafic național numai cu vehicule rutiere înmatriculate în România, deținute și utilizate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, cu excepția operațiunilor de transport efectuate conform prevederilor art. 12^1.(2) Operatorii de transport rutier români pot efectua transport rutier public în trafic internațional numai cu autovehicule înmatriculate în România, deținute și utilizate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.(3) Operatorii de transport rutier români pot efectua transport rutier în interiorul spațiului comunitar și cu un ansamblu de vehicule în care semiremorca/remorca este înmatriculată într-un alt stat membru al Uniunii Europene.(4) Operatorii de transport rutier români pot efectua transport rutier în afara spațiului comunitar cu un ansamblu de vehicule doar în condițiile în care semiremorca/remorca este înmatriculată în conformitate cu prevederile acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.(5) Operatorii de transport rutier români vor utiliza autovehicule conduse de cetățeni români, de cetățeni ai Uniunii Europene sau de cetățeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene cu drept de muncă în România, angajați ai acestora.
  11. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 15

  Operatorii de transport rutier străini pot efectua transport rutier în trafic internațional pe teritoriul României numai în condițiile respectării legislației naționale și comunitare, a acordurilor și convențiilor bilaterale sau internaționale din domeniul transporturilor rutiere la care România este parte.
  12. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 16
  (1) Operațiunile de transport rutier public în regim de cabotaj efectuate de către operatorii de transport din țările din afara Uniunii Europene sunt interzise dacă acordurile și convențiile bilaterale sau internaționale din domeniul transporturilor rutiere la care România este parte nu prevăd altfel.(2) Operațiunile de transport rutier public în regim de cabotaj efectuate de către operatorii de transport din statele membre ale Uniunii Europene sunt permise numai în condițiile prevăzute de legislația comunitară.
  13. La articolul 19, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Pentru fiecare dintre autovehiculele rutiere deținute de operatorul de transport rutier, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, și utilizate la operațiuni de transport rutier public, autoritatea competentă eliberează, la cerere, copii conforme ale licenței de transport. Numărul maxim de copii conforme ale licenței de transport corespunde numărului de autovehicule pentru care este îndeplinită condiția de capacitate financiară a operatorului de transport rutier.(3) Perioada de valabilitate a copiilor conforme ale licenței de transport eliberate de autoritatea competentă este de un an, fără a depăși perioada de valabilitate a licenței de transport.14. La articolul 19, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Copiile conforme ale licenței de transport nu sunt transmisibile și sunt personalizate de către emitent cu numărul de înmatriculare al autovehiculelor pentru care au fost emise.15. La articolul 25, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru fiecare dintre autovehiculele rutiere deținute de întreprindere, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, și utilizate la operațiuni de transport rutier în cont propriu, autoritatea competentă eliberează, la cerere, copii conforme ale certificatului de transport în cont propriu cu valabilitate de un an, fără a depăși perioada de valabilitate a certificatului de transport în cont propriu.16. La articolul 25, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Copiile conforme ale certificatului de transport în cont propriu nu sunt transmisibile și sunt personalizate de către emitent cu numărul de înmatriculare al autovehiculelor pentru care au fost emise.17. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 26^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 26^1
  (1) Întreprinderile pot efectua transport rutier în cont propriu în trafic național numai cu vehicule rutiere înmatriculate în România, deținute și utilizate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, cu excepția operațiunilor de transport efectuate conform prevederilor art. 12^1.(2) Întreprinderile pot efectua transport rutier în cont propriu în trafic internațional numai cu autovehicule înmatriculate în România, deținute și utilizate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.(3) Întreprinderile pot efectua transport rutier în interiorul spațiului comunitar și cu un ansamblu de vehicule în care semiremorca/remorca este înmatriculată într-un alt stat membru al Uniunii Europene.(4) Întreprinderile pot efectua transport rutier în afara spațiului comunitar cu un ansamblu de vehicule doar în condițiile în care semiremorca/remorca este înmatriculată în conformitate cu prevederile acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.(5) Întreprinderile vor utiliza autovehicule conduse de cetățeni români, de cetățeni ai Uniunii Europene sau de cetățeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene cu drept de muncă în România, angajați ai acestora.
  18. La articolul 28, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 28
  (1) Transportul rutier public de mărfuri este efectuat de către operatorii de transport rutier numai cu autovehicule la bordul cărora există, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenței de transport, documentul de transport, precum și celelalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementările în vigoare.
  19. După articolului 28 se introduce un nou articol, articolul 28^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 28^1

  Transportul rutier de mărfuri în trafic internațional pe teritoriul României și al statelor membre ale Uniunii Europene se efectuează conform legislației comunitare în vigoare, iar transportul rutier de mărfuri în trafic internațional pe teritoriul statelor nemembre ale Uniunii Europene se efectuează conform acordurilor și convențiilor la care România și aceste state sunt părți.
  20. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 30

  Operatorii de transport rutier români pot efectua transport rutier public de mărfuri în trafic internațional numai pe baza autorizațiilor de transport internațional eliberate de autoritatea competentă, dacă legislația comunitară, acordurile sau convențiile internaționale la care România este parte nu prevăd altfel.
  21. La articolul 31, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 31
  (1) Operatorii de transport rutier străini pot efectua operațiuni de transport rutier public de mărfuri în trafic internațional pe teritoriul României numai pe baza autorizației de transport internațional eliberate de autoritatea competentă, dacă legislația comunitară, acordurile sau convențiile internaționale la care România este parte nu prevăd altfel.
  22. La articolul 32, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 32
  (1) Transportul rutier public de persoane se efectuează de către operatorii de transport rutier numai cu autobuze la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenței de transport, precum și licența de traseu însoțită de graficul de circulație ori autorizația de transport internațional sau documentul de transport corespunzător serviciilor ocazionale, după caz.
  23. La articolul 34, alineatul (4) se abrogă.24. La articolul 34, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Programul de transport poate fi modificat cel mult o dată pe an.25. La articolul 34^2, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 34^2
  (1) Licența de traseu conține traseul, precum și numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii al autovehiculului utilizat pe acel traseu, iar în anexă, graficul de circulație pentru traseele interjudețene sau caietul de sarcini pentru traseele județene.
  .......................................................................(3) În transportul rutier de persoane în trafic județean, interjudețean sau internațional se interzice transportul mai multor persoane decât numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii al autovehiculului.
  26. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 36
  (1) Transportul rutier de persoane în trafic internațional între România și statele membre ale Uniunii Europene se efectuează pe baza legislației comunitare în vigoare, iar transportul rutier public de persoane între România și celelalte state din afara Uniunii Europene se efectuează pe baza acordurilor și convențiilor la care România este parte.(2) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate și servicii regulate speciale pe un traseu internațional între România și un stat din afara Uniunii Europene se efectuează de către operatorii de transport rutier români numai pe baza autorizațiilor de transport internațional și a graficului de circulație conținut în acestea, eliberate de autoritățile competente ale statelor unde sunt situate capetele de traseu, precum și a autorizațiilor de transport internațional eliberate de autoritățile competente ale statelor tranzitate, după caz.(3) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu internațional între România și un stat din afara Uniunii Europene se poate efectua și de către mai mulți operatori de transport rutier români, în comun, conform autorizației de transport internațional eliberate de autoritatea competentă.(4) În cazul efectuării transportului rutier de persoane în trafic internațional între România și un stat membru al Uniunii Europene, cu tranzitarea unui stat din afara Uniunii Europene, transportul se efectuează pe baza legislației comunitare, a acordurilor și convențiilor la care România și statul tranzitat sunt părți.(5) În cazul efectuării transportului rutier de persoane în trafic internațional între un stat membru al Uniunii Europene și un stat din afara Uniunii Europene, cu tranzitarea teritoriului României, transportul se efectuează pe baza acordurilor și convențiilor la care România și statul din afara Uniunii Europene, respectiv România și statul din Uniunea Europeană sunt părți.(6) În cazul efectuării transportului rutier de persoane în trafic internațional între două state din afara Uniunii Europene, cu tranzitarea teritoriului României, transportul se efectuează pe baza acordurilor și convențiilor la care România și cele două state sunt părți.
  27. La articolul 38, alineatul (2) se abrogă.28. Articolul 39^1 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 39^1

  Transportul rutier de persoane în cont propriu în trafic național se efectuează în condițiile stabilite prin norme.
  29. La articolul 40, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Lista abaterilor grave sau repetate pentru care se suspendă licența pentru activități conexe se stabilește de către autoritatea competentă prin norme.30. Articolul 45 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 45
  (1) În cazul transportului rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, interjudețean sau internațional, plecările, opririle în tranzit și sosirile se realizează din/în autogări.(2) În localitățile în care nu există autogări sau capacitatea acestora este depășită, plecările, opririle în tranzit și sosirile se realizează din/în stații publice stabilite de administrația publică locală.(3) Pentru traseele interjudețene dintre municipiul București și județul Ilfov, plecările, sosirile și opririle în tranzit se realizează din stații publice stabilite de administrația publică locală.
  31. Articolul 48^2 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 48^2

  În sensul prezentei ordonanțe de urgență, persoanele cu funcții care concură la siguranța rutieră sunt conducătorul auto, persoana desemnată să conducă permanent și efectiv activitatea de transport rutier a operatorului de transport/întreprinderii și consilierul de siguranță pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase.
  32. Articolul 48^7 se abrogă.33. La capitolul VII, după articolul 48^9 se introduce o nouă secțiune, secțiunea a 2^1-a, cuprinzând articolele 48^10-48^14, cu următorul cuprins:

  Secţiunea a 2^1-a

  Școli de conducători auto

  Articolul 48^10

  Școlile de conducători auto autorizate fac parte din cadrul instituțional național în domeniul siguranței rutiere și asigură pregătirea persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere.


  Articolul 48^11

  Organizarea și desfășurarea cursurilor de pregătire în vederea obținerii permisului de conducere se fac, în conformitate cu prevederile legale, în cadrul școlilor de conducători auto autorizate de autoritatea competentă, în baza programelor de pregătire aprobate.


  Articolul 48^12

  Condițiile de autorizare a școlilor de conducători auto se stabilesc de către autoritatea competentă, care asigură și controlul acestora.


  Articolul 48^13

  Instruirea practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere se efectuează numai cu autovehicule care îndeplinesc condițiile prevăzute de reglementările în vigoare.


  Articolul 48^14
  (1) Instructorii auto autorizați prevăzuți la art. 29 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările ulterioare, efectuează instruirea practică numai cu persoane care au efectuat în prealabil pregătirea teoretică într-o școală de conducători auto cu care aceștia au încheiat contract.(2) Instructorii auto la care se face referire la alin. (1) au aceleași obligații ca și școlile de conducere auto în ceea ce privește documentele privind evidența cursanților, a orelor de instruire practică, precum și perioada de arhivare a acestora.
  34. Articolul 53^11 se abrogă.35. La articolul 53^13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 53^13
  (1) Întreprinderea care efectuează transport rutier public sau transport rutier în cont propriu de mărfuri poate utiliza pentru aceasta vehicule rutiere închiriate pe bază de contract, în condițiile reglementărilor specifice în vigoare.
  36. După articolul 55^1 se introduc două noi articole, articolele 55^2 și 55^3, cu următorul cuprins:

  Articolul 55^2

  Autoritatea competentă poate stabili prin norme și alte obligații pe care le au întreprinderile/operatorii de transport în ceea ce privește siguranța rutieră.


  Articolul 55^3

  Autoritatea competentă poate stabili prin norme și alte obligații pe care le au operatorii de activități conexe transportului rutier în ceea ce privește siguranța rutieră.
  37. La articolul 56, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 56
  (1) Inspecția, controlul și supravegherea modului de respectare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, precum și a prevederilor normelor și reglementărilor prevăzute de aceasta se efectuează în trafic și la sediul întreprinderilor de către inspectorii de trafic sau, după caz, de către inspectori împuterniciți în acest scop de autoritatea competentă. În cazul controalelor de trafic efectuate prin echipaje de inspectori, cel puțin unul va fi inspector de trafic.
  38. La articolul 57^2, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) efectuarea transportului rutier cu un autovehicul fără a deține copia conformă a licenței de transport sau a certificatului de transport în cont propriu ori în baza unei copii conforme a licenței de transport sau a certificatului de transport în cont propriu suspendate, expirate, declarate pierdute sau necorespunzătoare tipului de transport efectuat ori care nu aparține întreprinderii sau operatorului de transport respectiv, după caz;
  39. La articolul 57^4 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) de la 20.000 lei la 25.000 lei, fapta prevăzută la art. 57^2 lit. a) și d).
  40. La articolul 57^4 alineatul (2), litera a) se abrogă.41. La articolul 57^4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data aducerii la cunoștință a procesului-verbal de constatare și sancționare contravențională, jumătate din minimul amenzii prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, agentul constatator făcând mențiune în acest sens în procesul-verbal.42. La articolul 58, litera ț) se modifică și va avea următorul cuprins:
  ț) transportul rutier de persoane pe un traseu județean, interjudețean sau internațional al mai multor persoane decât numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii;
  43. La articolul 58, după litera z) se introduc nouă noi litere, literele aa)-ai), cu următorul cuprins:
  aa) prezentarea de către întreprindere/operatorul de transport rutier, operatorii de activități conexe sau de către conducătorii auto a documentelor emise de către autoritatea competentă plastifiate ori în copie sau în oricare altă formă ori condiții decât cele în care au fost eliberate;
  ab) utilizarea de către întreprinderile deținătoare de certificat de transport în cont propriu, la efectuarea transporturilor de persoane, a unor vehicule deținute cu nerespectarea condițiilor prevăzute la art. 12;
  ac) efectuarea transportului rutier de mărfuri cu un autovehicul condus de un conducător auto, cetățean al unui stat din afara Uniunii Europene, fără ca acesta să dețină atestat de conducător auto, la care se face referire la art. 3 alin. (3), respectiv în anexa III la Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 881/92 , astfel cum a fost amendat de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 484/2002 ;
  ad) neîndeplinirea obligațiilor ce le revin întreprinderilor, operatorilor de transport rutier și operatorilor de activități conexe transportului rutier;
  ae) neefectuarea de către școlile de conducători auto sau de către instructorii auto a pregătirii cursanților ori efectuarea acesteia fără respectarea programei de pregătire aprobate;
  af) nerespectarea de către școlile de conducători auto sau de către instructorii auto a prevederilor privind evidența cursanților;
  ag) utilizarea de către școlile de conducători auto, în cadrul procesului de pregătire, a personalului didactic care nu îndeplinește condițiile prevăzute în reglementările în vigoare;
  ah) utilizarea de către școlile de conducători auto sau de către instructorii auto, în procesul de pregătire, a vehiculelor rutiere care nu îndeplinesc condițiile prevăzute în reglementările în vigoare;
  ai) nerespectarea de către școlile de conducători auto sau de către persoana care conduce și organizează activitatea școlii de conducători auto a obligațiilor ce îi revin conform legislației în vigoare.
  44. La articolul 59 alineatul (1), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  a) de la 1.000 lei la 1.500 lei, faptele prevăzute la art. 58 lit. a), b), e), f), h), i), q) și aa);
  b) de la 4.000 lei la 5.000 lei, faptele prevăzute la art. 58 lit. m), u), y), z), ab) și ac);
  45. La articolul 59 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) de la 7.000 lei la 9.000 lei , faptele prevăzute la art. 58 lit. o), p) și ad);
  46. La articolul 59 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) de la 1.000 lei la 2.000 lei, faptele prevăzute la art. 58 lit. ș) și w);
  47. La articolul 59, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, aplicabilă școlilor de conducători auto sau instructorilor auto, faptele prevăzute la art. 58 lit. ae), af), ag), ah) și ai).48. La articolul 62, alineatele (1) și (2) se abrogă.


  Articolul II

  De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic interjudețean se va efectua pe baza programului de transport cu valabilitate de 5 ani.


  Articolul III

  În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Transporturilor va modifica în mod corespunzător Normele privind organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.892/2006, cu modificările și completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul transporturilor,
  Barna Tanczos,
  secretar de stat
  p. Ministrul internelor și reformei administrative,
  Liviu Radu,
  secretar de stat
  Ministrul economiei și finanțelor
  Varujan Vosganian

  București, 11 iunie 2008.
  Nr. 74.
  -----