ORDONANŢĂ nr. 75 din 24 august 2000 (*actualizată*)
privind autorizarea experţilor criminalisti care pot fi recomandaţi de părţi sa participe la efectuarea expertizelor criminalistice**)
(actualizată până la data de 27 martie 2009*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 29 august 2000. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 27 martie 2009, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 212 din 26 ianuarie 2001; LEGEA nr. 488 din 11 iulie 2002; LEGEA nr. 37 din 13 martie 2009.
  **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 488 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002.
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. O pct. 2 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Articolul 1

  (1) Expertizele criminalistice se efectuează de experţi oficiali în institutele şi laboratoarele de expertiza criminalistica, înfiinţate potrivit dispoziţiilor legale.
  (2) La efectuarea expertizelor criminalistice de către experţi oficiali pot participa şi experţi numiţi de organele judiciare, la cererea părţilor şi recomandaţi de acestea, autorizaţi în condiţiile prezentei ordonanţe.


  Articolul 2

  (1) Calitatea de expert criminalist autorizat în una dintre specialitatile menţionate la alin. (2) se dobândeşte pe bază de examen, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 4.
  (2) Specialitatile în care se poate obţine calitatea de expert criminalist autorizat sunt: expertiza grafica şi tehnica a documentelor, expertiza dactiloscopica, expertiza traseologica, expertiza balistica judiciară, expertiza fizico-chimica a probelor materiale, expertiza criminalistica în accidentele de trafic terestru, aerian şi maritim, expertiza criminalistica în explozii şi incendii, expertiza vocii şi vorbirii, expertiza fotografiilor şi a înregistrărilor video, expertiza biologica, expertiza tehnicii de calcul, expertiza mijloacelor de telecomunicaţii, expertiza pentru detectia comportamentului simulat (poligraf).
  ------------
  Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 488 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002.


  Articolul 3

  (1) Examenul de expert criminalist autorizat se organizează de Ministerul Justiţiei şi are scopul de a verifica cunoştinţele în specialitatea pentru care se candidează, gradul de cunoaştere a dispoziţiilor legale în vigoare referitoare la expertiza criminalistica şi la drepturile şi obligaţiile experţilor, de către o comisie formată din reprezentanţi ai instituţiilor în domeniu, în funcţie de specialitatea pentru care se candidează.
  (2) Examenul de expert criminalist autorizat se organizează şi se desfăşoară potrivit regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.
  (3) Pentru înscrierea la examenul de expert criminalist autorizat candidaţii plătesc o taxa.
  (4) Sumele încasate din taxa prevăzută la alin. (3) constituie venituri extrabugetare la dispoziţia Ministerului Justiţiei. Cuantumul taxei se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei şi modul de utilizare a veniturilor extrabugetare se face potrivit legii.
  ------------
  Alin. (4) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 488 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002.
  (5) Sumele prevăzute la alin. (4), neutilizate până la finele anului, se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.


  Articolul 4

  (1) Dobândeşte calitatea de expert criminalist autorizat persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
  a) este cetăţean român sau cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European;
  -----------
  Litera a) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 37 din 13 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 24 martie 2009.
  a^1) cunoaşte limba română;
  -----------
  Litera a^1) a alin. (1) al art. 4 a fost introdusă de pct. 2 al art. II din LEGEA nr. 37 din 13 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 24 martie 2009.
  b) are capacitate de exerciţiu deplina;
  c) a absolvit studii superioare, dovedite cu diploma;
  d) a desfăşurat o activitate de profil de cel puţin 4 ani şi are studii de specialitate, dovedite cu diploma, în domeniul genului de expertiza criminalistica pentru care candidează;
  ------------
  Litera d) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 488 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002.
  e) este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea calităţii de expert;
  f) nu a suferit o condamnare definitivă pentru o infracţiune săvârşită în împrejurări legate de exercitarea profesiei sau alte infracţiuni săvârşite cu intenţie, pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de 5 ani sau mai mare;
  ------------
  Litera f) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 488 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002.
  g) a fost declarat reuşit la examenul organizat în acest scop.
  (2) Îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. e) trebuie dovedită, după promovarea examenului, cu certificat medical de sănătate, eliberat pe baza constatărilor făcute de comisia medicală constituită potrivit Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare.


  Articolul 4^1

  (1) Cetăţeanul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi cetăţeanul român care au obţinut calificarea profesională necesară într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European pot dobândi calitatea de expert criminalist în România, potrivit prezentei ordonanţe, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români.
  (2) Recunoaşterea diplomelor şi a calificărilor profesionale obţinute într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, necesare dobândirii în România a calităţii de expert criminalist, va fi efectuată potrivit Legii nr. 200/2004
  privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Cetăţeanul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi cetăţeanul român care au dobândit calitatea de expert criminalist într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, calitate certificată de organismele profesionale recunoscute în acele state, se pot înscrie în Tabelul nominal cuprinzând experţii criminalişti autorizaţi, întocmit pe specialităţi de Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, în vederea exercitării profesiei în România, în condiţiile legii, fiind exceptaţi de la procedura de examinare prevăzută la art. 2 alin. (1).
  (4) În temeiul cererii formulate de solicitantul prevăzut la alin. (3), Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti recunoaşte, fără efectuarea vreunei formalităţi de verificare, documentul de atestare profesională emis de autoritatea competentă din statul de origine şi îl înscrie în Tabelul nominal cuprinzând experţii criminalişti autorizaţi. În vederea înscrierii, expertul solicitant va depune la Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, odată cu cererea, copie legalizată a documentului ce atestă dobândirea calităţii de expert criminalist în statul de origine, precum şi documente care certifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 lit. a), a^1), b) şi f), ce pot fi emise sau eliberate de autorităţile competente române ori de cele din statul de origine.
  (5) Cetăţeanul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi cetăţeanul român care au dobândit calitatea de expert criminalist într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European şi exercită profesia cu titlu permanent în unul dintre aceste state pot profesa în România şi în mod temporar sau ocazional. În această situaţie, expertul criminalist este exceptat de la procedura de înscriere în Tabelul nominal cuprinzând experţii criminalişti autorizaţi.
  (6) În cazul în care, în vederea exercitării temporare sau ocazionale a profesiei de expert criminalist, solicitantul prevăzut la alin. (5) se află la prima aplicaţie în România sau dacă intervine o modificare substanţială a situaţiei sale, acesta va înainta Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti o declaraţie privind serviciile pe care le va presta, însoţită de următoarele documente:
  a) dovada cetăţeniei unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European;
  b) atestatul de cunoaştere a limbii române;
  c) dovada calificării profesionale;
  d) un atestat care să confirme faptul că solicitantul este legal stabilit într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European în scopul desfăşurării de astfel de activităţi şi că nu îi este interzis să practice profesia, chiar şi cu caracter temporar, la momentul eliberării atestatului;
  e) dovada că a desfăşurat o activitate specifică profesiei de expert criminalist timp de cel puţin 2 ani în decursul ultimilor 10 ani, pentru cazul în care profesia nu este reglementată în statul în care este stabilit.
  (7) Declaraţia prevăzută la alin. (6) poate fi înaintată prin orice mijloace şi se reînnoieşte anual, dacă solicitantul intenţionează să exercite, în mod temporar sau ocazional, profesia de expert criminalist în România.
  -----------
  Art. 4^1 a fost introdus de pct. 3 al art. II din LEGEA nr. 37 din 13 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 24 martie 2009.


  Articolul 5

  (1) Persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4 este înscrisă, la cerere, în Tabelul nominal cuprinzând experţii criminalisti autorizaţi, din rândul cărora părţile interesate pot solicita experţi autorizaţi care să îi asiste pe experţii oficiali.
  (2) Tabelul nominal este întocmit pe specialităţi de către Ministerul Justiţiei.
  (3) Calitatea de expert criminalist autorizat şi specialitatea se dovedesc cu legitimaţia de expert, eliberata de Ministerul Justiţiei.
  (4) Tabelul nominal cuprinzând experţii criminalisti autorizaţi, cu datele de identificare, întocmit pe specialităţi, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi se transmite instanţelor şi parchetelor de pe lângă acestea.


  Articolul 6

  Persoanele care au avut calitatea de expert criminalist oficial minimum 4 ani pot fi incluse, la cerere, fără examen, în Tabelul nominal cuprinzând experţii criminalisti autorizaţi.


  Articolul 7

  (1) Experţii autorizaţi, numiţi de organele judiciare, la cererea părţilor, participa personal la efectuarea expertizelor prin observaţii cu privire la obiectul expertizei, modificarea sau completarea acestuia, verificarea şi completarea materialului necesar pentru efectuarea expertizei, precum şi prin obiecţii la raportul de expertiza, adresate organului judiciar.
  (2) Participarea experţilor autorizaţi numiţi de organele judiciare se consemnează în partea introductivă a raportului de expertiza întocmit de expertul oficial.
  (3) Experţii autorizaţi, numiţi de organele judiciare, la cererea părţilor şi recomandaţi de acestea au dreptul sa ia cunoştinţa de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei.


  Articolul 8

  (1) Partea din proces care solicită ca, pe lângă expertul oficial, sa participe la efectuarea expertizei şi un expert autorizat recomandat de ea va achită acestuia un onorariu stabilit de comun acord, adus la cunoştinţa, în scris, autorităţii judiciare care îl numeşte pe expert.
  ------------
  Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 488 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002.
  (2) Sumele provenind din impozitele încasate din onorariile experţilor criminalisti autorizaţi constituie venituri la bugetul de stat şi se cuprind distinct în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei, având destinaţia prevăzută la art. 25 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 9

  (1) Pierderea calităţii de expert criminalist autorizat poate interveni în următoarele cazuri:
  a) la cerere, prin renunţare făcuta în scris, depusa la Ministerul Justiţiei;
  b) prin deces;
  c) când persoana nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), b) şi e);
  d) în urma condamnării definitive pentru comiterea unei infracţiuni săvârşite în împrejurări legate de exercitarea profesiei sau altor infracţiuni săvârşite cu intenţie, pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de 5 ani sau mai mare.
  ------------
  Litera d) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 488 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002.
  (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) numele expertului criminalist autorizat se radiază din Tabelul nominal cuprinzând experţii criminalisti autorizaţi.


  Articolul 10

  Experţii criminalisti autorizaţi pot să îşi exercite activitatea individual sau în societăţi comerciale constituite potrivit legii, care au ca obiect de activitate participarea la efectuarea de expertize criminalistice.


  Articolul 11

  (1) În scopul apărării drepturilor şi intereselor lor experţii criminalisti autorizaţi se pot constitui în asociaţii profesionale, în condiţiile legii.
  (2) În cadrul asociaţiilor profesionale experţii criminalisti autorizaţi pot să-şi elaboreze statutul profesional, aprobat de ministrul justiţiei.
  ------------
  Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 488 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002.


  Articolul 12

  Coordonarea activităţii de autorizare şi de evidenta a experţilor criminalisti autorizaţi se realizează în cadrul Ministerului Justiţiei, prin compartimentul de specialitate, care are următoarele atribuţii:
  a) organizarea examenului în scopul dobândirii calităţii de expert criminalist autorizat;
  b) ţinerea evidentei experţilor criminalisti autorizaţi;
  c) întocmirea şi revizuirea periodică a Tabelului nominal cuprinzând experţii criminalisti autorizaţi;
  d) eliberarea legitimatiilor de expert criminalist autorizat;
  e) constatarea pierderii calităţii de expert criminalist autorizat.


  Articolul 13

  Hotărârea Guvernului nr. 65/1997*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 14 martie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.
  ------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform art. 21 din Hotărârea nr. 212 din 26 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 5 februarie 2001 la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 14 martie 1997, cu modificările şi completările ulterioare.
  În consecinţă, art. 13 din Ordonanţa nr. 75 din 24 august 2000, publicată în Monitorul Oficial nr. 407 din 29 august 2000, devine caduc.


  Articolul 14

  (1) Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe va fi aprobat prin ordin al ministrului justiţiei Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de expert criminalist autorizat.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ──────────────
  p. Ministru de stat,
  ministrul justiţiei,
  Flavius Balas,
  secretar de stat
  Ministru de interne,
  Constantin Dudu Ionescu
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  ────────────