HOTĂRÂRE nr. 267 din 13 martie 2003
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 40 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Capitolul 1 Organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice


  Secţiunea 1 Dispoziţii generale şi principalele atribuţii


  Articolul 1

  (1) Ministerul Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplica strategia şi programul Guvernului în domeniul finanţelor publice.
  (2) Ministerul Finanţelor Publice este minister cu rol de sinteza şi are personalitate juridică.
  (3) Sediul Ministerului Finanţelor Publice este în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.


  Articolul 2

  (1) Ministerul Finanţelor Publice contribuie în mod eficient, transparent şi orientat la elaborarea şi implementarea strategiei şi a programului Guvernului în domeniul finanţelor publice, în exercitarea administrării generale a finanţelor publice, asigurând utilizarea parghiilor financiare şi valutare în concordanta cu cerinţele economiei de piaţa şi pentru stimularea iniţiativei agenţilor economici.
  (2) Ministerul Finanţelor Publice asigura, prin redistribuirea veniturilor, desfăşurarea activităţilor din domenii de interes public, cum este cel social, cel economic, cel al apărării naţionale şi ordinii publice. Prin atribuţiile încredinţate şi prin structura sa Ministerul Finanţelor Publice îndeplineşte următoarele funcţii:
  a) de strategie, prin care se asigura elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul finanţelor publice;
  b) de reglementare şi sinteza, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul sau de activitate;
  c) de elaborare şi implementare a politicii bugetare şi a politicii fiscale a Guvernului;
  d) de corelare a politicilor fiscale şi bugetare cu celelalte politici economico-sociale;
  e) de administrare a veniturilor statului;
  f) de administrare a datoriei publice;
  g) de exercitare a controlului financiar public intern;
  h) de asigurare a evidentei centralizate a bunurilor ce constituie domeniul public al statului;
  i) de elaborare şi supraveghere a cadrului legal în domeniul contabilităţii;
  j) de reprezentare, prin care se asigura în numele statului român şi al Guvernului României reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul sau de activitate;
  k) de autoritate de stat, prin care se asigura exercitarea controlului aplicării unitare şi respectării reglementărilor legale în domeniul sau de activitate, precum şi al funcţionarii instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa.
  (3) Ministerul Finanţelor Publice urmăreşte, pe termen mediu, îndeplinirea măsurilor necesare în vederea realizării cerinţelor de aderare la Uniunea Europeană.
  (4) Principiile care stau la baza activităţii Ministerului Finanţelor Publice sunt:
  a) coerenta, stabilitatea şi predictibilitatea cadrului macroeconomic;
  b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene;
  c) întărirea autorităţii instituţiei;
  d) perfecţionarea managementului fondurilor publice;
  e) transparenta activităţii în toate domeniile de activitate;
  f) satisfacerea asteptarilor partenerilor sociali;
  g) asigurarea unui mediu de afaceri concurential şi predictibil.


  Articolul 3

  (1) În realizarea obiectului sau de activitate stabilit de legislaţia în vigoare Ministerul Finanţelor Publice are, în principal, următoarele atribuţii:
  1. propune strategii de dezvoltare pe termen lung şi soluţii de reforma în domeniul finanţelor publice;
  2. elaborează proiectul bugetului de stat, al legii bugetare anuale şi raportul asupra proiectului bugetului de stat, precum şi proiectul legii de rectificare a bugetului de stat, operand rectificările corespunzătoare;
  3. stabileşte echilibrul bugetar în faza de elaborare a proiectului bugetului de stat şi a rectificarii acestuia;
  4. stabileşte metodologii pentru elaborarea proiectului bugetului de stat, a proiectelor bugetelor fondurilor speciale şi a proiectelor bugetelor locale;
  5. analizează periodic modul de realizare a prevederilor bugetare, în corelare cu indicatorii macroeconomici, şi prezintă Guvernului informări, cu propuneri de imbunatatire;
  6. urmăreşte execuţia operativă a bugetului general consolidat; stabileşte măsurile necesare pentru încasarea veniturilor şi limitarea cheltuielilor în vederea încadrării în deficitul bugetar aprobat;
  7. elaborează şi aproba clasificatia indicatorilor privind finanţele publice;
  8. elaborează proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat, al legii bugetului asigurărilor sociale de stat anuale, precum şi proiectul legii de rectificare a acestuia;
  9. deschide creditele necesare pentru cheltuielile fiecărui ordonator principal de credite în cadrul fiecărui exerciţiu bugetar;
  10. monitorizează cheltuielile de personal prevăzute în bugetul de stat, în bugetul asigurărilor sociale de stat şi în bugetul asigurărilor pentru şomaj;
  11. aproba, prin delegare de competente, modificări în fişele de investiţii anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite bugetare;
  12. aproba repartizarea pe trimestre a veniturilor şi a cheltuielilor prevăzute în bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi în bugetele fondurilor speciale;
  13. avizează proiectele de acte normative care generează sporuri de cheltuieli sau modificări de venituri ale statului şi care au influente asupra echilibrului bugetar;
  14. analizează, fundamentează, propune cadrul legislativ şi stabileşte măsuri privind împrumuturile necesare în vederea acoperirii deficitului bugetar şi refinantarii datoriei publice sau pentru acţiuni şi lucrări de interes public; administrează datoria publică, urmăreşte rambursarea acesteia şi achitarea dobânzilor aferente, în condiţiile legii;
  15. reintregeste Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat, cu creditele bugetare anulate sau reduse, la propunerea ordonatorilor principali de credite;
  16. avizează bugetele celorlalte sisteme autonome de asigurări sociale;
  17. elaborează metodologia de aplicare a criteriilor pentru selectarea şi prioritizarea obiectivelor din componenta programelor de investiţii publice;
  18. verifica modalitatea în care ordonatorii principali de credite au reevaluat portofoliul de proiecte şi au respectat criteriile pentru selectarea şi prioritizarea proiectelor de investiţii;
  19. analizează respectarea încadrării în limitele de cheltuieli de capital a proiectelor anuale de buget şi a eşalonării angajamentelor legale în funcţie de durata de realizare a investiţiilor;
  20. organizează sistemul de monitorizare a programelor de investiţii publice şi elaborează rapoarte anuale privind stadiul realizării investiţiilor;
  21. coordonează cadrul general referitor la efectuarea achiziţiilor publice şi asigura transpunerea acquisului comunitar şi îndrumarea metodologică unitară în acest domeniu;
  22. elaborează şi actualizează metodologia de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică;
  23. stabileşte modul de organizare şi funcţionare a sistemului de monitorizare a atribuirii contractelor de achiziţie publică, precum şi sistemul de raportare referitor la atribuirea acestor contracte;
  24. analizează documentaţiile tehnico-economice şi emite acordul pentru realizarea obiectivelor noi de investiţii, finanţate parţial sau integral de la bugetul de stat, de la bugetele fondurilor speciale şi din credite externe;
  25. avizează programe de investiţii publice anuale şi multianuale, elaborate de ordonatorii principali de credite;
  26. administrează contul general al trezoreriei statului, deschis la Banca Naţionala a României, scop în care încheie convenţii cu aceasta;
  27. stabileşte sistemul de organizare şi funcţionare a trezoreriei statului în vederea asigurării efectuării operaţiunilor de încasări şi plati pentru sectorul public;
  28. elaborează şi administrează bugetul de venituri şi cheltuieli al trezoreriei statului;
  29. colaborează cu Banca Naţionala a României la elaborarea balanţei de plati externe, a balanţei creanţelor şi angajamentelor externe, a reglementărilor din domeniul monetar şi valutar şi informează semestrial Guvernul asupra modului de realizare a acestora, cu propuneri de soluţii în acoperirea deficitului sau utilizării excedentului din contul curent al balanţei de plati externe;
  30. contractează şi garantează împrumuturi de stat de pe piaţa financiară interna şi externa, în scopul şi în limitele competentelor stabilite de lege;
  31. asigura punerea în circulaţie prin Banca Naţionala a României, pe bază de convenţie, a unor instrumente financiare specifice;
  32. elaborează lucrările privind contul general anual de execuţie a bugetului de stat şi, respectiv, a bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi conturile anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi proiectele de legi referitoare la aceste conturi de execuţie, pe care le prezintă spre însuşire Guvernului, în vederea transmiterii spre aprobare Parlamentului;
  33. elaborează sau avizează proiecte de acte normative pentru aprobarea normelor şi normativelor de cheltuieli şi acordarea unor drepturi personalului din instituţiile publice;
  34. colaborează cu alte autorităţi publice în procesul elaborării de acte normative privind salarizarea personalului din sectorul bugetar;
  35. elaborează proiecte de acte normative privind stabilirea impozitelor directe şi indirecte, urmăreşte perfecţionarea asezarii acestora şi armonizarea legislativă în acest domeniu;
  36. elaborează, pe baza modelului-cadru al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (O.E.C.D.), proiectul românesc de convenţie pentru evitarea dublei impuneri şi urmăreşte actualizarea acestuia în concordanta cu recomandările adoptate de O.E.C.D.;
  37. negociaza, pregăteşte parafarea, semnarea şi ratificarea convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri negociate;
  38. elaborează strategii, studii comparative, prioritati şi proiecte de acte normative privind politica fiscală a României în domeniul convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri;
  39. urmăreşte realizarea unui management eficient şi coerent al sistemului fiscal românesc, având ca scop elaborarea şi menţinerea unui sistem fiscal unitar, stabil şi armonizat în strânsă concordanta cu indicatorii macroeconomici din Strategia de dezvoltare economică a Guvernului;
  40. elaborează proiecte de acte normative în domeniul contabilităţii financiare şi de gestiune şi urmăreşte perfecţionarea acestuia în corelatie cu normele europene în domeniu;
  41. urmăreşte organizarea administraţiei fiscale şi aplicarea uniforma şi eficienta a sistemului fiscal;
  42. elaborează proiecte de acte normative cu privire la colectarea veniturilor bugetare, procedurile de control fiscal, achiziţiile publice, combaterea şi sancţionarea evaziunii fiscale, atribuirea codului fiscal şi relaţiile dintre contribuabili şi administraţia fiscală;
  43. urmăreşte exercitarea de către administraţia fiscală, cu profesionalism şi integritate, a prerogativelor stabilite prin lege, prin aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor;
  44. urmăreşte încurajarea conformarii voluntare de către administraţia fiscală, prin oferirea de servicii de calitate contribuabililor, facilitandu-le acestora îndeplinirea obligaţiilor fiscale;
  45. exercita prin organele sale de specialitate controlul utilizării creditelor bugetare de către instituţiile publice; controlează, în condiţiile legii, activitatea financiară a agenţilor economici, urmărind stabilirea corecta şi îndeplinirea integrală şi la termen a obligaţiilor financiare şi fiscale faţă de stat;
  46. exercita prin organele sale de specialitate controlul operativ şi inopinat în legătură cu aplicarea şi cu respectarea legislaţiei fiscale şi vamale;
  47. elaborează proceduri de control fiscal; coordonează, îndrumă şi verifica modul de respectare a procedurilor de control fiscal şi a legislaţiei fiscale de către întregul aparat de control fiscal;
  48. efectuează investigaţii şi anchete fiscale;
  49. acţionează prin mijloace specifice pentru combaterea evaziunii fiscale şi a corupţiei;
  50. elaborează politica vamală în concordanta cu cadrul legislativ existent;
  51. asigura administrarea monopolului de stat, în condiţiile legii;
  52. reglementează controlul financiar preventiv şi exercită controlul financiar preventiv delegat în scopul constituirii şi utilizării legale şi eficiente a fondurilor publice;
  53. îndrumă metodologic, organizează activitatea de instruire şi pregătire profesională în domeniul auditului intern;
  54. realizează activităţi de control operativ la instituţii publice şi soluţionează contestaţiile depuse de acestea;
  55. exercita calitatea de reprezentant al României la organismele internaţionale cu caracter financiar;
  56. coordonează, negociaza şi încheie acorduri internaţionale în numele statului, în domeniul relaţiilor financiare şi valutare, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe;
  57. reprezintă statul, ca subiect de drepturi şi obligaţii, în faţa organelor de justiţie, precum şi în orice alte situaţii în care acesta participa nemijlocit, în nume propriu, în raporturi juridice, dacă legea nu stabileşte în acest scop un alt organ;
  58. asigura legătură cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social, sindicatele, patronatele şi alţi exponenti ai societăţii civile, în problemele specifice activităţii sale;
  59. asigura un dialog constructiv cu partenerii de dialog social, în spiritul respectului reciproc şi în conformitate cu principiile şi standardele europene, în vederea asigurării eficientei activităţii şi stabilitatii sociale, şi susţine în Parlament proiectele de acte normative pe care le iniţiază;
  60. soluţionează, în conformitate cu prevederile legale, plângerile, contestaţiile şi petitiile persoanelor fizice şi juridice;
  61. elaborează, implementeaza şi dezvolta sistemul informatic în domeniul finanţelor publice;
  62. asigura, potrivit legii, tipărirea hârtiilor de valoare de natura titlurilor de stat, bonurilor de tezaur, obligaţiunilor necesare finanţării datoriei publice, timbrelor fiscale, precum şi a formularelor şi imprimatelor tipizate utilizate în activitatea fiscală şi financiar-contabila;
  63. elaborează, monitorizează şi implementeaza sistemul de comunicare interna şi externa şi al cadrului comunicational în scopul sustinerii activităţii sale;
  64. asigura prin sistemul de management al performantei şi dezvoltare profesională un corp al funcţionarilor publici profesionist, onest, stabil şi eficient, în scopul creării unei organizaţii moderne, flexibile, functionale şi eficiente;
  65. editează materiale de specialitate necesare pentru mediatizarea problematicii financiare, în vederea cunoaşterii sale de către personalul propriu şi de către contribuabili;
  66. asigura elaborarea, tipărirea şi difuzarea publicaţiei "Revista Finanţe Publice şi Contabilitate", prin finanţare din fonduri proprii, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.515/2002 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Finanţelor Publice a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii;
  67. exercita atribuţiile ce îi revin, potrivit legii, asupra activităţii companiilor naţionale aflate sub autoritatea sa;
  68. gestionează asistenţa financiară nerambursabilă acordată României de Uniunea Europeană potrivit prevederilor memorandumurilor de înţelegere, memorandumurilor şi acordurilor de finanţare semnate de Guvernul României şi de Comisia Europeană;
  69. asigura fundamentarea, coordonarea şi realizarea activităţilor specifice procesului de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană pe domeniile din competenţa şi responsabilitatea sa;
  70. elaborează strategia şi cadrul normativ general, coordonează şi evalueaza activitatea de audit public intern la nivel naţional, efectuează misiuni de audit public intern de interes naţional cu implicaţii multisectoriale şi exercită activităţi de audit public intern la nivelul aparatului propriu;
  71. efectuează inspecţii privind abaterile de la legalitate şi regularitate, atât la nivelul aparatul propriu, cat şi la nivelul celorlalte instituţii publice.
  (2) Ministerul Finanţelor Publice îndeplineşte toate atribuţiile şi are toate competentele conferite prin legi sau prin alte acte normative în vigoare.


  Articolul 4

  În exercitarea atribuţiilor sale Ministerul Finanţelor Publice colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile publice locale şi cu alte organisme.


  Articolul 5

  În îndeplinirea atribuţiilor sale Ministerul Finanţelor Publice este autorizat:
  1. sa dea agenţilor economici, ca urmare a controlului, dispoziţii obligatorii pentru luarea măsurilor de respectare a legii;
  2. sa ia măsuri pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege în competenţa sa;
  3. sa aprobe înlesniri, restituiri, compensări şi amânări la plata impozitelor, taxelor şi a altor vărsăminte obligatorii la bugetul de stat, precum şi repunerea în termen a cererilor şi a contestaţiilor, în condiţiile legii, şi sa informeze periodic Guvernul;
  4. să aplice, prin organele abilitate, modalităţile de executare silită şi măsurile asiguratorii, în condiţiile legii, pentru recuperarea creanţelor bugetare;
  5. sa încheie protocoale de schimb de informaţii, documente şi de colaborare cu ministere, instituţii publice şi cu alte organizaţii, potrivit competentelor atribuite;
  6. sa refuze cererile de finanţare de la bugetul de stat, de suplimentare şi de virare a creditelor bugetare, în cazurile în care acestea nu îndeplinesc condiţiile legale sau se abat de la reglementările în vigoare;
  7. sa retragă creditele bugetare deschise ordonatorilor de credite, în cazurile în care se constată că acestea se utilizează în alte scopuri decât cele stabilite;
  8. sa respingă situaţii financiare contabile ale ordonatorilor de credite care nu îndeplinesc condiţiile stabilite de normele în vigoare şi sa stabilească noi termene pentru refacerea şi prezentarea acestora, cu aplicarea amenzilor prevăzute în dispoziţiile legale în vigoare;
  9. sa stabilească orice alte măsuri în condiţiile prevăzute de lege.


  Articolul 6

  Ministerele, celelalte autorităţi ale administraţiei publice, instituţiile publice, precum şi agenţii economici au obligaţia de a pune la dispoziţie Ministerului Finanţelor Publice, la cererea acestuia, datele şi informaţiile necesare în vederea realizării atribuţiilor sale.


  Secţiunea a 2-a Organizarea Ministerului Finanţelor Publice


  Articolul 7

  (1) Ministerul Finanţelor Publice are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului finanţelor publice, se pot organiza servicii, birouri şi alte compartimente şi se poate stabili numărul posturilor de conducere.
  (2) În cadrul structurii organizatorice a Direcţiei generale a politicilor şi resurselor umane funcţionează Şcoala de Finanţe Publice, la nivel de direcţie. Conducerea ştiinţifică şi executivă, precum şi atribuţiile acesteia sunt stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.
  (3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice este de 1.511, conform anexei nr. 1.
  (4) În numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (3) nu sunt incluse posturile de demnitari şi posturile aferente cabinetelor acestora, posturile aferente activităţii de control financiar şi a Gărzii financiare, care, potrivit art. 4 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii financiare, se stabilesc separat prin ordin al ministrului finanţelor publice, în condiţiile legii.
  (5) Personalului din cadrul cabinetelor demnitarilor nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.


  Articolul 8

  (1) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului din aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului finanţelor publice.
  (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin al ministrului finanţelor publice.
  (3) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice şi din unităţile sale teritoriale se stabilesc prin fişa postului, în urma evaluării posturilor, pe baza regulamentelor de organizare şi funcţionare prevăzute la alin. (1) şi (2), se semnează de salariat şi se aproba în condiţiile legii.


  Articolul 9

  (1) Pe lângă ministrul finanţelor publice funcţionează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului.
  (2) Componenta şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului finanţelor publice.
  (3) Colegiul ministerului se întruneşte, la cererea şi sub preşedinţia ministrului finanţelor publice sau a reprezentantului desemnat de acesta, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului.


  Secţiunea a 3-a Conducerea Ministerului Finanţelor Publice


  Articolul 10

  (1) Conducerea Ministerului Finanţelor Publice se exercită de către ministrul finanţelor publice.
  (2) Ministrul finanţelor publice reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţara şi din străinătate. Prin ordin al ministrului finanţelor publice unele atribuţii pot fi delegate şi persoanelor cu funcţii de conducere din compartimentele de specialitate.
  (3) Ministrul finanţelor publice îndeplineşte, în domeniul de activitate al ministerului, atribuţiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor.
  (4) Ministrul finanţelor publice îndeplineşte şi alte atribuţii specifice, stabilite prin alte acte normative.
  (5) Ministrul finanţelor publice conduce aparatul propriu al ministerului, stabilit prin hotărâre a Guvernului.
  (6) În exercitarea atribuţiilor sale ministrul finanţelor publice emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.
  (7) Ministrul finanţelor publice îndeplineşte, conform legii, funcţia de ordonator principal de credite.
  (8) Ministrul finanţelor publice este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat numiţi prin decizii ale primului-ministru.


  Articolul 11

  (1) Secretarii de stat exercita atribuţiile delegate de ministrul finanţelor publice. Răspunderile şi atribuţiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice.
  (2) În cazul în care ministrul finanţelor publice, din diferite motive, nu îşi poate exercita atribuţiile curente, îl deleagă pe unul dintre secretarii de stat sa exercite aceste atribuţii, instiintandu-l pe primul-ministru despre aceasta.


  Articolul 12

  (1) Secretarul general al ministerului este funcţionar public de cariera, numit prin concurs sau prin examen, pe criterii de profesionalism, în condiţiile legii.
  (2) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001.
  (3) Secretarul general al ministerului îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului ori încredinţate de ministru.


  Articolul 13

  Ministrul finanţelor publice aproba prin ordin, pentru aparatul propriu şi pentru unităţile sale subordonate, criterii în aplicarea prevederilor actelor normative în vigoare privind colectarea creanţelor bugetare.


  Articolul 14

  (1) Unităţile aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2.
  (2) Repartizarea la nivel de judeţ, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti, a numărului maxim de posturi de specialitate prevăzut la cap. I din anexa nr. 2, pentru unităţile subordonate, se aproba prin ordin al ministrului finanţelor publice.
  (3) Structura organizatorică, normativele de personal şi criteriile de constituire a compartimentelor unităţilor subordonate: Oficiul Concurentei, Direcţia Generală a Vamilor, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, Direcţia generală a finanţelor publice a municipiului Bucureşti, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucureşti şi din judeţul Ilfov se aproba prin ordin al ministrului finanţelor publice.


  Articolul 15

  Conducătorii serviciilor publice descentralizate se numesc şi se eliberează din funcţie de ministrul finanţelor publice, cu avizul consultativ al prefectului.


  Articolul 16

  Ministerul Finanţelor Publice are în dotare un parc auto necesar activităţii sale, în structura, cu numărul şi consumul de carburanţi prevăzute în anexa nr. 3.


  Articolul 17

  (1) Prefecturile împreună cu consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale vor sprijini asigurarea spaţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii unităţilor din teritoriu subordonate Ministerului Finanţelor Publice.
  (2) În localităţile în care unităţile teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice nu dispun de spaţii corespunzătoare consiliile locale vor sprijini aceste unităţi prin asigurarea, în condiţiile legii, de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii.


  Capitolul 2 Dispoziţii finale


  Articolul 18

  (1) Personalul din cadrul Ministerului Finanţelor Publice care are calitatea de funcţionar public se bucura de toate drepturile şi are obligaţiile prevăzute în Legea nr. 188/1999.
  (2) Salarizarea personalului Ministerului Finanţelor Publice se face potrivit reglementărilor în vigoare referitoare la acordarea drepturilor de natura salariala pentru funcţionarii publici şi pentru personalul contractual.


  Articolul 19

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 20

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 21

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 10 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  Bucureşti, 13 martie 2003.
  Nr. 267.


  Anexa 1


                                   Numărul maxim de posturi = 1.511
                                  (exclusiv demnitarii şi posturile
                                   aferente cabinetelor acestora)


                   STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
               a Ministerului Finanţelor Publice


                                  ┌──────────┐
                                  │ MINISTRU │
                                  └─────┬────┘
                                        │ ┌─────────────────┐
                                        │ │DIRECŢIA GENERALĂ│
                                        │.............┤A VAMILOR*1) │
                                        │ └─────────────────┘
                    ┌------------┐ │
                    │COLEGIUL │ │
                    │MINISTERULUI├──────┤
                    └------------┘ │
               ┌─────────────┐ │ ┌──────────────────┐
               │PURTĂTOR DE │ │ │ DIRECŢIA GENERALĂ│
               │CUVÂNT ŞI ├───┐ │ ┌───┤ JURIDICĂ │
               │RELAŢII CU │ │ │ │ └──────────────────┘
               │MASS MEDIA*3)│ │ │ │ ┌─────────────────────────┐
               └─────────────┘ │ │ │ │UNITATEA CENTRALA DE │
                                 │ │ ├───┤ARMONIZARE PENTRU AUDITUL│
                                 │ │ │ │PUBLIC INTERN*2) │
                                 ├──────┤ │ └─────────────────────────┘
                                 │ │ │ ┌────────────────────────┐
                                 │ │ │ │DIRECŢIA DE AUDIT PUBLIC│
               ┌───────────┐ │ │ ├───┤ INTERN │
               │ CONSILIER │ │ │ │ └────────────────────────┘
               │DIPLOMATIC ├─────┘ │ │ ┌────────────────────────┐
               └───────────┘ ├─────┤ │DIRECŢIA DE INVESTIGAŢII│
                                        │ └───┤ŞI CONTROL │
                                        │ └────────────────────────┘
                                        │
            :...........................│
            : │
      ┌─────:─────┬────────────┬────────┼──────────┬────────────────┐
  ┌───┴────┐: ┌───┴────┐ ┌────┴───┐ │ ┌───┴────┐ ┌────┴────┐
  │SECRETAR│: │SECRETAR│ │SECRETAR│ │ │SECRETAR│ │SECRETAR │
  │DE STAT │: │DE STAT │ │DE STAT │ │ │DE STAT │ │ DE STAT │
  └───┬────┘: └───┬────┘ └────┬───┘ │ └───┬────┘ └────┬────┘
      │ : │ │ │ │ │
      │ : │ │ │ │ │
      │ .. │ │ │ │ │
      │ : │ │ ┌────┴───┐ │ │
      │ : │ │ │SECRETAR│ │ │
      │ : │ │ │ GENERAL│ │ │
      │ : │ │ └────┬───┘ │ │
      │ : │ │ │ : │ │
      │ : │ │ │ : │ │
      │ : │ │ │ : │ │
      │ : │ │ │ : │ │
      │:...........................................................:│
      │: : │ : │ : │ │ : :│
      │: : │ : │ : │ │ : :│
      │: : │ : │ : │ │ : :│
   ┌─┬┴┬─┐─┐ ┌─┬┴┬─┐ ┌─┼─┐ ┌─┬┴┬─┐ ┌─┬┴┬─┐ ┌─┬┴┬─┐─┐
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

  A = Direcţia generală de sinteza a politicilor bugetare
  B = Direcţia generală de programare bugetară sectoriala şi securitate socială
  C = Direcţia reglementarea achiziţiilor publice şi prioritizarea investiţiilor publice
  D = Direcţia generală a contabilităţii publice
  E = Direcţia generală de control financiar preventiv*4)
  F = unitatea de management a trezoreriei statului*2)
  G = Direcţia generală a finanţelor publice externe
  H = Direcţia generală pentru acorduri, cooperare şi decontări externe
  I = Direcţia de evaluare a veniturilor bugetului general consolidat
  J = Direcţia generală a fondului naţional de preaderare
  K = Oficiul de plati şi contractare Phare*5)
  L = Direcţia generală de armonizare legislativă şi integrare europeană
  M = Direcţia generală a politicilor şi resurselor umane*6)
  N = Direcţia de buget şi contabilitate interna
  O = Direcţia generală a tehnologiei informatiei
  P = Direcţia generală a serviciilor administrative, patrimoniu şi arhivare
  Q = Direcţia generală de politici şi legislaţie privind veniturile bugetului general consolidat
  R = Direcţia de reglementări contabile
  S = Direcţia pentru relaţia cu Parlamentul, sindicatele şi patronatul
  T = Direcţia generală de administrare şi control a activelor statului
  U = Direcţia generală de proceduri pentru gestiunea veniturilor bugetului general consolidat
  V = Direcţia generală de proceduri şi gestiune a colectării veniturilor bugetare
  X = Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor
  Y = Direcţia generală de revizie fiscală şi de metodologie şi proceduri pentru control
  Z = Garda financiară
  ------------
  *1) Organizarea şi funcţionarea sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 170/2001.
  *2) Se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie generală.
  *3) Include şi Serviciul de comunicare şi relaţii publice.
  *4) Organizarea şi funcţionarea sunt reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, cu modificările şi completările ulterioare.
  *5) Se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie.
  *6) Include şi Şcoala de Finanţe Publice, care funcţionează la nivel de direcţie.


  Anexa 2

  UNITĂŢILE
  aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice
  Numărul maxim de posturi
         
    I.Instituţii publice şi unităţi finanţate de la bugetul de stat  
    1.Oficiul Concurenţei*)400
    2.Direcţia Generală a Vămilor şi unităţile subordonate acesteia**)4.600
    3.Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, în subordinea cărora funcţionează administraţiile finanţelor publice municipale, administraţiile finanţelor publice orăşeneşti şi administraţiile finanţelor publice comunale; Direcţia generală a finanţelor publice a municipiului Bucureşti, în subordinea căreia funcţionează administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti; Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucureşti şi din judeţul Ilfov26.664
    II.Activităţi care funcţionează pe lângă Ministerul Finanţelor Publice  
    1.Tipărirea şi difuzarea publicaţiei "Revista Finanţe Publice şi Contabilitate"***)  
    III. Companii naţionale asupra cărora Ministerul Finanţelor Publice exercită calitatea de reprezentant al statului ca acţionar  
    1.Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A.  
    2.Compania Naţională "Loteria Română" - S.A.

  -------------- Notă *) Este organizat şi funcţionează potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea/reorganizarea sau funcţionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice, aprobată şi modificată prin Legea nr. 233/2001, şi Hotărârii Guvernului nr. 277/2001 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Concurentei în subordinea Ministerului Finanţelor Publice. Notă **) Funcţionează potrivit Hotărârii Guvernului nr. 170/2001 privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale a Vamilor. Notă ***) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.515/2002 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Finanţelor Publice a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii.


  Anexa 3
             
    MIJLOACELE DE TRANSPORT ŞI CONSUMUL DE CARBURANŢI
    Nr. crt.UnitateaTipul mijlocului de transportNumărul maxim aprobat (bucăţi)Consumul maxim de carburant pentru un autovehicul (litri/lună)
    01234
    1.a) Aparatul propriu      
    - parc auto propriu- autoturism6300
    - parc auto comun- autoturism131)300
    - autovehicul pentru transport de marfă şi de persoane1400
    - autovehicul pentru transport de marfă1400
    - autovehicul pentru transport de persoane (delegaţii)1450
    b) Aparatul propriu pentru programe PHARE2)- autoturism2450
    - autoturism de teren1450
    2.Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene; Direcţia generală a finanţelor publice a municipiului Bucureşti;- autoturism- câte 3 pentru fiecare D.G.F.P. şi D.G.A.M.C.*)300
    Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucureşti şi din judeţul Ilfov- autoturism- câte 1 pentru fiecare D.G.F.P. judeţeană şi 2 pentru D.G.F.P a municipiului Bucureşti450
      - autovehicul pentru transport de valori la trezorerie- câte 1 pentru fiecare D.G.F.P. judeţeană şi 2 pentru D.G.F.P. a municipiului Bucureşti600
      - autovehicul pentru transport de marfă- câte 2 pentru fiecare D.G.F.P. Arad, Bihor, Constanţa, Timiş, respectiv a municipiului Bucureşti, şi câte 1 pentru celelalte D.G.F.P.400
    3.Administraţiile finanţelor publice municipale şi orăşeneşti din municipiile şi oraşele cu peste 50.000 de locuitori şi din sectoarele municipiului Bucureşti- autoturism- câte 1 pentru fiecare unitate300
    - autoturism- câte 1 pentru fiecare administraţie a finanţelor publice de sector450
      - autovehicul pentru transport de valori la trezorerie- câte 1 pentru fiecare unitate care are în structură activitate de trezorerie600
      - autovehicul pentru transport de marfă- câte 1 pentru fiecare unitate400
    4.Administraţiile finanţelor publice municipale şi orăşeneşti din municipii şi oraşe, altele decât cele prevăzute la pct. 3- autoturism- câte 1 pentru fiecare unitate care are în structură activitate de trezorerie450
    - autovehicul pentru transport de valori la trezorerie- câte 1 pentru fiecare unitate care are în structură activitate de trezorerie600
    5.Garda financiară- autoturism300400


  ---------------
  1) Cuprinde şi un autoturism necesar în vederea extinderii activităţii de control şi deservirii secretarului general, care implica numeroase deplasări impuse de natura muncii.
  2) Autoturismele şi consumul de carburanţi se finanţează din fondurile PHARE. Numărul de autoturisme se poate modifica prin ordin al ministrului finanţelor publice, în funcţie de dotările rezultate din protocoalele şi memorandumurile încheiate cu organismele internaţionale. Notă *) Direcţia generală a finanţelor publice; Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucureşti şi din judeţul Ilfov.
  NOTĂ:
  1. Direcţia generală a finanţelor publice a judeţului Tulcea are în dotare o şalupă pentru control şi activitate curenta.
  2. Mijloacele de transport şi consumul de carburanţi pentru Direcţia Generală a Vamilor sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 170/2001.
  3. Nu se considera depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unităţi.
  -------