ORDONANȚĂ nr. 54 din 1 septembrie 2005pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. IX.4 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

  Articolul I

  Alineatul (1) al articolului 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.096 din 24 noiembrie 2004, se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 1
  (1) Personalul de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenței financiare comunitare acordate României prin instrumentele de preaderare PHARE, ISPA și SAPARD, prin Fondul European pentru Garantare în Agricultură, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și prin fondurile structurale și de coeziune poate fi constituit din personal contractual sau, după caz, funcționari publici.
  (la 20-01-2006, Alineatul (1) din Articolul 1 , Articolul I a fost modificat de Articolul I din LEGEA nr. 9 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 17 ianuarie 2006 )


  Articolul II

  Prezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii,
  pădurilor și dezvoltării rurale,
  Nicolae Flaviu Lazin,
  secretar de stat
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

  București, 1 septembrie 2005.
  Nr. 54.
  --------