ORDIN nr. 12 din 3 februarie 2011
pentru aprobarea Regulamentului nr. 3/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare
EMITENT
 • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 3 martie 2011  În conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi ale art. 7 alin. (3) şi (5) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,
  Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât, în şedinţa din data de 2 februarie 2011, emiterea următorului ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul nr. 3/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  (1) Regulamentul menţionat la art. 1 se aplică de entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, prevăzute la art. 1 din acest regulament.
  (2) Administratorii, directorii economici, contabilii-şefi şi orice alte persoane care au obligaţia gestionării entităţilor aflate sub incidenţa regulamentului prevăzut la art. 1 vor asigura măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a acestuia. De asemenea, aceste persoane răspund pentru adaptarea programelor informatice utilizate la prelucrarea datelor financiar-contabile, precum şi pentru exactitatea şi realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv înscrise în situaţiile financiare anuale consolidate.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
  a) Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 74/2005 privind aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.175 din 27 decembrie 2005;
  b) orice alte dispoziţii contrare prezentului ordin.


  Articolul 4

  (1) Prezentul ordin intră în vigoare începând cu situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar 2011.
  (2) Regulamentul menţionat la art. 1 se publică împreună cu prezentul ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro).
  Preşedintele Comisiei Naţionale
  a Valorilor Mobiliare,
  Gabriela Anghelache
  Bucureşti, 3 februarie 2011.
  Nr. 12.


  Anexă

  REGULAMENT 3 03/02/2011