DECRET nr. 149 din 1 ianuarie 1978
privind organizarea şi dezvoltarea turismului de masa
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 1 din 1 ianuarie 1978  În vederea organizării şi dezvoltării turismului de masa,
  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

  Articolul 1

  În Republica Socialistă România turismul de masa, forma importanţa de organizare a recrearii şi odihnei active, de intarire a sănătăţii, de educare a oamenilor muncii, a tineretului, constituie un însemnat obiectiv al politicii partidului şi statului nostru.
  Uniunea Generală a Sindicatelor din România, Uniunea Tineretului Comunist, Uniunea Asociaţiilor Studenţilor Comunisti din România, Consiliul Naţional al Organizaţiei Pionierilor, Consiliul Naţional al Femeilor, Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, Ministerul Educaţiei şi Învăţămîntului, Ministerul Turismului, Consiliul Naţional pentru Educaţie Fizica şi Sport, Uniunea Naţionala a Cooperativelor Agricole de Producţie şi Uniunea Centrala a Cooperativelor Meşteşugăreşti au obligaţia să se ocupe permanent de organizarea, dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor turistice de masa.


  Articolul 2

  În vederea coordonării, îndrumării unitare şi organizării activităţii turistice de masa se înfiinţează Comisia centrala pentru turismul de masa, comisiile judeţene pentru turismul de masa, comisiile pentru turismul de masa din unităţile socialiste.


  Articolul 3

  Comisia centrala pentru turismul de masa se înfiinţează ca organ reprezentativ obştesc, pe lîngă Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România şi Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, avînd următoarele atribuţii:
  a) coordonează organizarea acţiunilor turistice în vederea cuprinderii maselor largi de oameni ai muncii în practicarea sistematica a turismului;
  b) îndrumă şi coordonează activitatea comisiilor judeţene de turism;
  c) analizează periodic desfăşurarea acţiunilor turistice şi stabileşte măsuri pentru continua dezvoltare a turismului de masa, îmbunătăţirea conţinutului educativ şi a formelor sale de desfăşurare;
  d) stabileşte măsuri pentru continua imbunatatire şi diversificare a activităţii de educaţie şi propaganda turistica;
  e) urmăreşte folosirea judicioasă a bazei materiale a turismului pe întreaga durata a anului;
  f) informează periodic Consiliul de Miniştri cu privire la desfăşurarea activităţii turistice de masa.


  Articolul 4

  Comisiile judeţene pentru turismul de masa funcţionează pe lîngă consiliile judeţene ale sindicatelor şi comitetele judeţene ale Uniunii Tineretului Comunist, avînd următoarele atribuţii:
  a) organizează activitatea turistica de masa din judeţ, în vederea cuprinderii oamenilor muncii în practicarea sistematica a turismului;
  b) îndrumă şi sprijină activitatea comisiilor pentru turismul de masa din unităţile socialiste;
  c) propun măsuri pentru punerea în valoare a potenţialului turistic şi de agrement al zonelor din apropierea localităţilor şi de extindere a unor noi zone turistice;
  d) se ocupa permanent de folosirea integrală a bazei materiale a turismului pe întreaga durata a anului;
  e) asigura desfăşurarea şi diversificarea continua a activităţii de educaţie şi propaganda turistica;
  f) analizează periodic modul cum se desfăşoară activitatea de cuprindere a oamenilor muncii din judeţ în acţiuni turistice; iau măsuri pentru continua dezvoltare a turismului de masa, pentru îmbunătăţirea conţinutului educativ şi a formelor sale de desfăşurare;
  g) informează periodic Comisia centrala pentru turismul de masa asupra desfăşurării activităţii turistice de masa din judeţ.


  Articolul 5

  Comisiile pentru turismul de masa din unităţile socialiste funcţionează pe lîngă comitetele sindicatelor şi comitetele organizaţiilor Uniunii Tineretului Comunist, avînd obligaţia sa organizeze în timpul liber şi la sfîrşit de saptamina, cu ocazia sarbatorilor legale, acţiuni turistice de masa şi recreativ-distractive, de larga accesibilitate - excursii, drumetii, expeditii, concursuri de orientare turistica, practicarea cicloturismului -, precum şi participarea la manifestări cultural-sportive şi serbari cimpenesti.
  Excursiile şi drumetiile se vor organiza, de regula, în jurul localităţilor, urmărindu-se introducerea şi cuprinderea în circuitul turistic a zonelor de agrement, a monumentelor naturii şi istorice, a locurilor traditionale în care se organizează, de regula, manifestări cultural-educative.


  Articolul 6

  Comisia centrala pentru turismul de masa este alcătuit din 17-25 membri, reprezentanţi ai Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Uniunii Tineretului Comunist, Uniunii Asociaţiilor Studenţilor Comunisti din România, Consiliului Naţional al Organizaţiei Pionierilor, Consiliului Naţional al Femeilor, Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare, Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, Ministerului Educaţiei şi Învăţămîntului, Ministerului Turismului, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Muncii, Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor, Consiliului Naţional pentru Educaţie Fizica şi Sport, Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie, Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti, Uniunii Centrale a Coorerativelor de Consum, Departamentului Aviaţiei Civile şi ai altor organizaţii şi instituţii centrale.
  Preşedinte al comisiei este reprezentantul Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, iar vicepreşedinte, reprezentantul Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist.
  Membrii comisiei sînt desemnaţi de către consiliile sau birourile organelor prevăzute la alin. 1.


  Articolul 7

  Comisiile judeţene pentru turismul de masa sînt alcătuite din 11-17 membri, reprezentanţi ai consiliilor judeţene ale sindicatelor, comitetelor judeţene ale Uniunii Tineretului Comunist, consiliilor judeţene ale organizaţiilor pionierilor, comitetelor judeţene ale femeilor, consiliilor populare, comitetelor judeţene de cultura şi educaţie socialistă, inspectoratelor şcolare judeţene, oficiilor judeţene de turism, consiliilor judeţene pentru educaţie fizica şi sport, uniunilor judeţene ale cooperativelor agricole de producţie, uniunilor judeţene ale cooperativelor meşteşugăreşti, uniunilor judeţene ale cooperativelor de consum şi ai altor organizaţii şi instituţii locale interesate.
  Presedinti ai comisiilor sînt reprezentanţii consiliilor judeţene ale sindicatelor, iar vicepreşedinţi, reprezentanţii comitetelor judeţene ale Uniunii Tineretului Comunist.
  Membrii comisiilor sînt desemnaţi de organele de conducere ale organizaţiilor şi instituţiilor prevăzute la alin. 1.


  Articolul 8

  Comisiile pentru turismul de masa din unităţile socialiste sînt alcătuite din 5-11 membri, reprezentanţi ai comitetelor sindicatelor, comitetelor organizaţiilor Uniunii Tineretului Comunist, comisiilor femeilor, consiliilor oamenilor muncii, asociaţiilor sportive şi alţi oameni ai muncii.
  Presedinti ai comisiilor sînt reprezentanţii comitetelor sindicatelor, iar vicepreşedinţi, reprezentanţii comitetelor organizaţiilor Uniunii Tineretului Comunist.
  Membrii comisiilor sînt desemnaţi de comitetele sindicatelor împreună cu comitetele organizaţiilor Uniunii Tineretului Comunist, precum şi consiliile oamenilor muncii.


  Articolul 9

  Organizaţiile de sindicat, organizaţiile Uniunii Tineretului Comunist, organizaţiile studenţilor şi pionierilor au obligaţia sa sprijine întreaga activitate a comisiilor pentru turismul de masa din unităţile socialiste, sa organizeze, împreună cu comitetele judeţene de cultura şi educaţie socialistă şi consiliile judeţene pentru educaţie fizica şi sport, manifestări cultural-artistice şi sportive în zonele de agrement, să asigure un bogat conţinut instructiv-educativ tuturor acţiunilor turistice şi să se ocupe de continua dezvoltare a amenajărilor turistice prin organizarea unor acţiuni de muncă patriotica.


  Articolul 10

  Comitetele judeţene de cultura şi educaţie socialistă şi consiliile judeţene pentru educaţie fizica şi sport au obligaţia să asigure participarea formatiilor artistice şi a echipelor sportive la acţiunile cultural-educative şi sportive în zonele de agrement.


  Articolul 11

  Comitetele ori birourile executive ale consiliilor populare şi conducerile unităţilor socialiste care deţin sau administrează parcuri, lacuri, stranduri, baze nautice şi alte locuri de agrement aflate în zonele preorasenesti au obligaţia să le amenajeze, să le doteze şi să le întreţină în mod corespunzător.


  Articolul 12

  Oficiile judeţene de turism, agenţiile judeţene de turism pentru tineret, sindicatele şi asociaţiile sportive vor pune la dispoziţia participanţilor mijloacele de transport proprii pentru organizarea acţiunilor turistice de masa.
  La solicitarea comisiilor de turism, unităţile Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor vor pune la dispoziţia organizatorilor turismului de masa vagoane ataşate, iar atunci cînd este necesar vor forma garnituri speciale pentru turism, autobuze şi alte mijloace de transport.
  Pentru acţiunile turistice de masa se vor practica tarife de transport reduse conform reglementărilor legale în vigoare.


  Articolul 13

  Ministerul Comerţului Interior, Ministerul Turismului şi Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum vor organiza prin unităţile din subordine, la locurile de agrement şi în zonele de interes turistic, puncte de desfacere cu produse alimentare, băuturi răcoritoare, articole sportive, precum şi centre de închiriere a materialelor de practica sportiva şi turistica.


  Articolul 14

  În termen de 30 de zile de la publicarea prezentului decret, Comisia centrala pentru turismul de masa va stabili zonele de agrement şi de interes turistic din apropierea marilor oraşe şi a centrelor muncitoresti unde se pot organiza acţiuni turistice şi manifestări cultural-educative şi sportive.


  Articolul 15

  Presa centrala şi locală, Radioteleviziunea, Ministerul Turismului, Biroul de Turism pentru Tineret vor desfăşura o larga activitate de popularizare a obiectivelor şi zonelor de agrement şi de interes turistic.


  Articolul 16

  Uniunea Generală a Sindicatelor din România va asigura condiţiile organizatorice şi materiale pentru buna desfăşurare a activităţii comisiei centrale şi a comisiilor judeţene de turism. La unităţile socialiste aceste obligaţii revin consiliilor oamenilor muncii.


  Articolul 17

  Comisia centrala şi comisiile judeţene de turism se întrunesc trimestrial şi ori de cîte ori este nevoie.
  Hotărîrile comisiei centrale şi ale comisiilor judeţene sînt obligatorii pentru organele care au atribuţii în organizarea turismului de masa.
  NICOLAE CEAUŞESCU
  Preşedintele
  Republicii Socialiste România
  --------------