DECIZIE nr. 236 din 19 februarie 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a capitolului IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 7 aprilie 2009  Ioan Vida - preşedinte
  Nicolae Cochinescu - judecător
  Aspazia Cojocaru - judecător
  Acsinte Gaspar - judecător
  Petre Lăzăroiu - judecător
  Puskas Valentin Zoltan - judecător
  Tudorel Toader - judecător
  Antonia Constantin - procuror
  Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent
  Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor cap. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Agenţia de Detectivi Marinescu" - S.R.L. din Drobeta-Turnu Severin în Dosarul nr. 1.175/54/2008 al Curţii de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal.
  La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.
  Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, arătând că în această materie există o bogată jurisprudenţă a Curţii Constituţionale.
  CURTEA,
  având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:
  Prin Încheierea din 16 septembrie 2008, pronunţată în Dosarul nr. 1.175/54/2008, Curtea de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor cap. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Agenţia de Detectivi Marinescu" - S.R.L. din Drobeta-Turnu Severin.
  În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că prin dispoziţiile legale criticate s-a înfiinţat un organism cu activitate administrativ-jurisdicţională, învestit cu exercitarea tutelei administrative şi a controlului ierarhic în materia achiziţiilor publice, fapt ce contravine principiilor constituţionale de organizare şi funcţionare a administraţiei publice, în general, şi a autonomiei locale, în special.
  Mai mult, în condiţiile în care Constituţia a consfinţit principiul potrivit căruia numai prin lege organică se pot înfiinţa instanţe specializate în anumite materii, constituirea unor astfel de complete apare ca fiind în evidentă contradicţie şi cu prevederile constituţionale ale art. 126 alin. (5) referitoare la interzicerea înfiinţării de instanţe extraordinare.
  Curtea de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor reprezintă un organ administrativ cu atribuţii jurisdicţionale, care îşi desfăşoară activitatea în temeiul art. 21 alin. (4) din Constituţie, potrivit căruia "jurisdicţiile speciale administrative sunt facultative şi gratuite".
  În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
  Guvernul apreciază excepţia de neconstituţionalitate ca fiind neîntemeiată.
  Avocatul Poporului arată că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordanţă cu dispoziţiile constituţionale invocate.
  Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
  CURTEA,
  examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
  Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
  Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile cap. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006.
  Autorul excepţiei susţine că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 1, 11, 16, 20, 21, 24, 115 şi 126.
  Ulterior sesizării Curţii Constituţionale, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 a fost modificată şi completată, inclusiv în cadrul cap. IX, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 143/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 2 decembrie 2008.
  Examinând excepţia de neconstituţionalitate referitoare la celelalte dispoziţii criticate, Curtea constată că asupra constituţionalităţii lor, prin raportare la aceleiaşi prevederi din Constituţie, s-a pronunţat în mai multe rânduri, de exemplu prin Decizia nr. 690 din 11 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 1 octombrie 2007, sau prin Decizia nr. 887 din 16 octombrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 779 din 16 noiembrie 2007. Cu acele prilejuri s-a reţinut netemeinicia criticilor invocate, iar raţiunile care au stat la baza adoptării soluţiei anterioare îşi păstrează valabilitatea şi în prezent, astfel încât aceasta se impune a fi menţinută.
  Pe de altă parte, modificările survenite după sesizarea Curţii Constituţionale schimbă în mare parte soluţia legislativă criticată de autorul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel că aceasta a rămas, sub anumite aspecte, fără obiect.
  Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,
  CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  În numele legii
  DECIDE:
  Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor capitolului IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Agenţia de Detectivi Marinescu" - S.R.L. din Drobeta-Turnu Severin în Dosarul nr. 1.175/54/2008 al Curţii de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal.
  Definitivă şi general obligatorie.
  Pronunţată în şedinţa publică din data de 19 februarie 2009.
  PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
  prof. univ. dr. IOAN VIDA
  Magistrat-asistent,
  Mihaela Senia Costinescu
  --------------