HOTĂRÂRE nr. 260 din 24 aprilie 2019privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2019-2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 3 mai 2019
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 61 alin. (5), art. 94 alin. (2) lit. d), art. 119 alin. (1), precum și al art. 222 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă cifrele de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2019-2020, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul educației naționale,
  Ecaterina Andronescu
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul apărării naționale,
  Gabriel-Beniamin Leș
  p. Ministrul sănătății,
  Cristian-Vasile Grasu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 24 aprilie 2019.
  Nr. 260.

  ANEXĂ

  CIFRELE DE ȘCOLARIZARE
  pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2019-2020


  I. Numărul total de locuri pentru educație timpurie

  665.000^8)

  II. Numărul total de locuri pentru învățământ primar

  935.000^8)

  III. Învățământ secundar

  1. Numărul total de locuri pentru învățământul gimnazial cu frecvență zi

  810.000^8)

  2. Învățământ liceal

  a) Numărul de locuri pentru clasa a IX-a, învățământ cu frecvență zi

  134.600^1), 8)

  b) Numărul de locuri pentru clasa a IX-a, învățământ cu frecvență seral și cu frecvență redusă

  15.000^2), 8)

  c) Numărul de locuri pentru clasa a XI-a, învățământ cu frecvență seral

  15.000^3), 8)

  3. Învățământ profesional

  a) Numărul de locuri pentru primul an de învățământ profesional

  60.000^8)

  b) Numărul de locuri pentru stagii de pregătire practică

  2.000^8)

  IV. Învățământ terțiar nonuniversitar (postliceal)

  a) Numărul de locuri pentru anul I, învățământ cu frecvență zi și cu frecvență seral

  28.000^4), 8)

  b) Numărul de locuri pentru anul I, învățământ special cu frecvență zi

  300

  c) Numărul de locuri pentru anul I, învățământ postliceal pentru formarea maiștrilor militari, a subofițerilor, agenților de poliție organizat de Ministerul Afacerilor Interne

  1.737

  d) Numărul de locuri pentru anul I învățământul militar organizat de Ministerul Apărării Naționale

  1.244

  e) Numărul de locuri pentru anul I învățământul militar organizat de Ministerul Justiției

  260^5)

  V. Învățământ de artă și sportiv și învățământ obligatoriu cu frecvență redusă și program educațional „A doua șansă“

  1. Numărul de locuri pentru învățământul de artă (muzică, arte plastice, coregrafie) - nivel primar și gimnazial

  21.500^8)

  2. Numărul de locuri pentru învățământul sportiv - nivel primar și gimnazial

  17.000^8)

  3. Numărul de locuri pentru învățământul sportiv suplimentar - cluburi sportive școlare

  53.000^8)

  4. Numărul de locuri pentru învățământul obligatoriu cu frecvență redusă - nivel primar și gimnazial și program educațional „A doua șansă“ - inclusiv pentru cel organizat în penitenciare

  22.500^8)

  VI. Învățământ special pentru copii și elevi cu deficiențe și/sau boli cronice din cadrul unităților de învățământ și/sau al unităților sanitare

  1. Numărul total de locuri pentru educație timpurie

  3.100

  2. Numărul total de locuri pentru învățământul primar și gimnazial

  22.500^6)

  3. Numărul de locuri pentru primul an de învățământ profesional

  3.150

  4. Numărul de locuri pentru stagii de pregătire practică

  1.000

  5. Învățământ liceal
   

  a) Numărul de locuri pentru clasa a IX-a, învățământ cu frecvență zi/seral/frecvență redusă

  900

  b) Numărul de locuri pentru clasa a XI-a, învățământ cu frecvență zi/seral

  300

  VII. Învățământ superior - număr de locuri/granturi de studii

  1. studii universitare de licență, din care:

  63.771^7), 8)

  a) pentru domeniile prioritare de dezvoltare ale României

  5.000

  b) pentru absolvenții de licee din mediul rural

  2.000

  2. studii universitare de master, din care:

  36.041^7), 8)

  - pentru domeniile prioritare de dezvoltare ale României

  4.500

  3. studii universitare de doctorat, din care:

  3.043^7), 8)

  - pentru domeniile prioritare de dezvoltare ale României

  300

  4. rezidențiat

  4.710^10)

  VIII. Numărul de locuri cu finanțare totală sau parțială din bugetul Ministerului Educației Naționale pentru românii de pretutindeni

  1. Învățământ preuniversitar

  1.700

  a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă

  1.000

  b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă

  700

  2. Învățământ superior

  2.1. An pregătitor de limba română

  300^8)

  a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă

  200

  b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă

  100

  2.2. studii universitare de licență

  3.405^8)

  a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă

  1.890

  b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă

  1.515

  2.3. studii universitare de master

  2.000^8), 9)

  a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă

  1.000

  b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă

  1.000

  2.4. studii universitare de doctorat

  160^8)

  a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă

  70

  b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă

  90

  3. Numărul total de luni-bursă

  500^8)

  a) stagii de specializare cadre didactice

  300

  b) mobilități studențești/practică studenți

  200

  IX. Numărul de locuri cu finanțare totală sau parțială din bugetul Ministerului Educației Naționale pentru cetățenii străini, conform documentelor bilaterale de cooperare internațională și unor oferte unilaterale ale statului român și ale instituțiilor de învățământ superior

  1. Învățământ preuniversitar

  1.800

  a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă

  1.180

  b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă

  620

  2. Învățământ superior

  2.1. studii universitare de licență

  2.920^8)

  a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, din care:

  1.900

  a1) an pregătitor de limba română fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă

  760

  b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă

  1.020

  2.2. studii universitare de master

  935^8), 9)

  a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă

  505

  b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă

  430

  2.3. studii universitare de doctorat

  198^8)

  a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă

  178

  b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă

  20

  3. Numărul total de luni-bursă

  1.710^8)

  a) stagii de specializare învățământ superior

  710

  b) stagii de specializare învățământ postuniversitar

  1.000

  ^ 1) Inclusiv învățământul liceal militar (Ministerul Apărării Naționale).
  ^ 2) Locuri în clase de început organizate pentru absolvenții învățământului gimnazial, care nu au urmat o formă de învățământ liceal și care au depășit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor școlare.
  ^ 3) Locuri în clase de început organizate pentru absolvenții învățământului profesional, care doresc să își continue studiile și nu pot fi cuprinși în clasele existente.
  ^ 4) Inclusiv învățământul terțiar nonuniversitar (postliceal) organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat.
  ^ 5) Din care 20 de locuri pentru elevi din Republica Moldova, recrutați și selecționați de către Departamentul Instituțiilor Penitenciare din Republica Moldova.
  ^ 6) Inclusiv pentru învățământul special preuniversitar din penitenciare organizat de Ministerul Justiției/Administrația Națională a Penitenciarelor.
  ^ 7) Inclusiv învățământul militar (Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale și Serviciul Român de Informații).
  ^ 8) În cadrul cifrei totale aprobate se pot face transferuri de locuri între cicluri prin ordin al ministrului educației naționale, inclusiv pentru extensiuni universitare.
  ^ 9) Inclusiv locurile pentru rezidențiat.
  ^10) Inclusiv locurile pentru Ministerul Justiției/Administrația Națională a Penitenciarelor.

  ----