LEGE nr. 337 din 17 iulie 2006 (*actualizată*)
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
(actualizată până la data de 1 august 2006*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ, până la data de 1 august 2006, cu modificările aduse de RECTIFICAREA nr. 337 din 17 iulie 2006.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, cu următoarele modificări şi completări:
  1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică, a contractului de concesiune de lucrări publice şi a contractului de concesiune de servicii, precum şi modalităţile de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva actelor emise în legătură cu aceste proceduri."
  2. La articolul 2, litera f) a alineatului (2) va avea următorul cuprins:
  "f) eficienţa utilizării fondurilor publice;".
  3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
  a) acceptarea ofertei câştigătoare - actul juridic prin care autoritatea contractantă îşi manifestă acordul de a se angaja juridic în contractul de achiziţie publică ce va fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost desemnată câştigătoare;
  b) acord-cadru - înţelegerea scrisă intervenită între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici, al cărei scop este stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele de achiziţie publică ce urmează a fi atribuite într-o perioadă dată, în mod special în ceea ce priveşte preţul şi, după caz, cantităţile avute în vedere;
  c) candidat - oricare operator economic care a depus candidatura în cazul unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere sau dialog competitiv;
  d) candidatură - documentele prin care un candidat îşi demonstrează situaţia personală, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, situaţia economică şi financiară, capacitatea tehnică şi profesională, în vederea obţinerii invitaţiei de participare pentru depunerea ulterioară a ofertei, în cazul aplicării unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere sau dialog competitiv;
  e) concurent - oricare operator economic care a prezentat un proiect în cadrul unui concurs de soluţii;
  f) contract de achiziţie publică - contractul care include şi categoria contractului sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2), cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorităţi contractante, pe de o parte, şi unul sau mai mulţi operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă;
  g) contract de concesiune de lucrări publice - contractul care are aceleaşi caracteristici ca şi contractul de lucrări, cu deosebirea că în contrapartida lucrărilor executate contractantul, în calitate de concesionar, primeşte din partea autorităţii contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor pe o perioadă determinată sau acest drept însoţit de plată unei sume de bani prestabilite;
  h) contract de concesiune de servicii - contractul care are aceleaşi caracteristici ca şi contractul de servicii, cu deosebirea că în contrapartida serviciilor prestate contractantul, în calitate de concesionar, primeşte din partea autorităţii contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile pe o perioadă determinată sau acest drept însoţit de plată unei sume de bani prestabilite;
  i) contractant - ofertantul care a devenit, în condiţiile legii, parte într-un contract de achiziţie publică;
  j) documentaţie de atribuire - documentaţia ce cuprinde toate informaţiile legate de obiectul contractului de achiziţie publică şi de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, după caz, documentaţia descriptivă;
  k) drept special sau exclusiv - dreptul care rezultă din orice formă de autorizare acordată, conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor acte administrative, de o autoritate competentă şi care are ca efect rezervarea desfăşurării de activităţi în domeniul anumitor servicii publice numai de către una sau de către un număr limitat de persoane, afectând în mod substanţial posibilitatea altor persoane de a desfăşura o astfel de activitate;
  l) fonduri publice - sume alocate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare;
  m) întreprindere publică - persoana juridică ce desfăşoară activităţi economice şi asupra căreia se exercită direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participaţiilor financiare sau a regulilor specifice prevăzute în actul de înfiinţare a întreprinderii respective, influenţa dominantă a unei autorităţi contractante, astfel cum este definită aceasta la art. 8 lit. a), b) sau c); prezumţia de exercitare a influenţei dominante se aplică în orice situaţie în care, în raport cu o astfel de persoană, una sau mai multe autorităţi contractante definite conform art. 8 lit. a), b) sau c) se află, direct ori indirect, în cel puţin unul dintre următoarele cazuri:
  - deţin majoritatea capitalului subscris;
  - deţin controlul majorităţii voturilor în organul de conducere, cum ar fi adunarea generală;
  - pot numi în componenţa consiliului de administraţie, a organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia;
  n) licitaţie electronică - procesul repetitiv realizat după o primă evaluare completă a ofertelor, în care ofertanţii au posibilitatea, exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, de a reduce preţurile prezentate şi/sau de a îmbunătăţi alte elemente ale ofertei; evaluarea finală trebuie să se realizeze în mod automat prin mijloacele electronice utilizate;
  o) mijloace electronice - utilizarea echipamentelor electronice pentru procesarea şi stocarea de date care sunt difuzate, transmise şi recepţionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;
  p) ofertant - oricare operator economic care a depus ofertă;
  q) ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică; oferta cuprinde propunerea financiară şi propunerea tehnică;
  r) operator economic - oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrări - persoană fizică/juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniul care oferă în mod licit pe piaţă produse, servicii şi/sau execuţie de lucrări;
  s) operatorul sistemului electronic de achiziţii publice - persoană juridică de drept public care asigură autorităţilor contractante suportul tehnic destinat aplicării, prin mijloace electronice, a procedurilor de atribuire;
  ş) procedură de atribuire - etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractantă şi de către candidaţi/ofertanţi pentru ca acordul părţilor privind angajarea în contractul de achiziţie publică să fie considerat valabil; procedurile de atribuire sunt: licitaţia deschisă, licitaţia restrânsă, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de soluţii;
  t) propunere financiară - parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, tarif, alte condiţii financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin documentaţia de atribuire;
  ţ) propunere tehnică - parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini sau, după caz, din documentaţia descriptivă;
  u) «scris» sau «în scris» - orice ansamblu de cuvinte şi cifre care pot fi citite, reproduse şi apoi comunicate. Acest ansamblu poate include şi informaţii transmise şi stocate prin mijloace electronice;
  v) sistemul electronic de achiziţii publice - SEAP desemnează sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin internet la o adresă dedicată, utilizat în scopul aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire;
  x) Tratat - Tratatul pentru înfiinţarea Comunităţii Europene, încheiat la 25 martie 1957, cu modificările şi completările ulterioare;
  y) vocabularul comun al achiziţiilor publice - CPV - desemnează nomenclatorul de referinţă aplicabil contractelor de achiziţie publică, adoptat prin Regulamentul nr. 2.195/2002/CE al Parlamentului European şi al Consiliului privind vocabularul comun al achiziţiilor publice, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 340 din 16 decembrie 2002, asigurând corespondenţa cu alte nomenclatoare existente;
  z) zile - zilele calendaristice, în afara cazului în care se menţionează că sunt zile lucrătoare."
  4. La capitolul I, după titlul secţiunii a 3-a se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 3^1. - Contractele de achiziţie publică sunt:
  a) contracte de lucrări;
  b) contracte de furnizare;
  c) contracte de servicii."
  5. La articolul 4, litera c) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:
  "c) fie realizarea prin orice mijloace a unei construcţii care corespunde necesităţii şi obiectivelor autorităţii contractante, în măsura în care acestea nu corespund prevederilor lit. a) şi b)."
  6. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Contractul de achiziţie publică ce are ca obiect principal furnizarea de produse şi, cu titlu accesoriu, operaţiuni/lucrări de instalare şi punere în funcţiune a acestora este considerat contract de furnizare."
  7. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) Contractul de servicii este acel contract de achiziţie publică, altul decât contractul de lucrări sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, astfel cum acestea sunt prevăzute în anexele nr. 2A şi 2B."
  8. La articolul 9, litera c) va avea următorul cuprins:
  "c) atribuirea contractului de achiziţie publică de către un operator economic, în cazul în care respectivul contract este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă;".
  9. La articolul 12, litera b) va avea următorul cuprins:
  "b) îndeplinirea contractului necesită impunerea unor măsuri speciale de siguranţă, pentru protejarea unor interese naţionale, potrivit prevederilor legale în vigoare;".
  10. La articolul 12, litera c) se abrogă.
  11. La articolul 13, litera a) va avea următorul cuprins:
  "a) are ca obiect cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora. Atribuirea contractelor de servicii financiare care se încheie, indiferent de formă, în legătură cu contractul de cumpărare sau de închiriere respectiv, se supune prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;".
  12. La articolul 14, litera c) a alineatului (1) şi alineatul (2) vor avea următorul cuprins:
  "c) aplicării unei proceduri specifice unor organisme şi instituţii.
  (2) Autorităţile contractante au obligaţia de a informa Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice asupra acordurilor prevăzute la alin. (1) lit. a), existente în domeniul lor de activitate."
  13. La articolul 15, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 15. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractului de servicii unei alte autorităţi contractante sau unei asocieri de autorităţi contractante, în cazul în care acestea beneficiază de un drept exclusiv pentru prestarea serviciilor respective, în virtutea legii ori a altor acte cu caracter normativ care sunt publicate, în măsura în care acestea sunt compatibile cu prevederile Tratatului."
  14. La articolul 18, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de soluţii, respectiv o procedură specială prin care achiziţionează, îndeosebi în domeniul amenajării teritoriului, al proiectării urbanistice şi peisagistice, al arhitecturii sau în cel al prelucrării datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurenţiale de către un juriu, cu sau fără acordarea de premii."
  15. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
  "Art. 19. - Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziţiei, estimată conform prevederilor secţiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depăşeşte echivalentul în lei a 5.000 euro pentru fiecare achiziţie de produse, serviciu sau lucrare. Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ care, în acest caz, se consideră a fi contract de achiziţie publică, iar obligaţia respectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se limitează numai la prevederile art. 204 alin. (2)."
  16. La articolul 20, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 20. - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de achiziţie publică prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă."
  17. La articolul 21, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 21. - (1) Orice autoritate contractantă are dreptul de a aplica procedurile de atribuire prevăzute la art. 18, prin utilizarea mijloacelor electronice."
  18. La articolul 49, după alineatul (6), se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
  "(7) Regia Autonomă «Monitorul Oficial» publică anunţurile transmise spre publicare în cel mult 8 zile de la data înregistrării acestora. În cazul anunţului de participare prevăzut la art. 114, Regia Autonomă «Monitorul Oficial» publică anunţul respectiv în cel mult 4 zile de la data înregistrării."
  19. Articolul 67 va avea următorul cuprins:
  "Art. 67. - Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentaţiei de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurenţa."
  20. Articolul 68 va avea următorul cuprins:
  "Art. 68. - Persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ ofertelor nu au dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire."
  21. La articolul 69, literele a) şi c) vor avea următorul cuprins:
  "a) persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi sau subcontractanţi ori persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi sau subcontractanţi;
  ...........................................................................
  c) persoane despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor."
  22. La articolul 110, partea introductivă şi litera a) ale alineatului (1) vor avea următorul cuprins:
  "Art. 110. - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere, cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în următoarele cazuri:
  a) atunci când, în urma aplicării licitaţiei deschise, licitaţiei restrânse sau a dialogului competitiv, nu a fost depusă nicio ofertă sau au fost depuse numai oferte inacceptabile ori neconforme. Aplicarea procedurii de negociere în acest caz este posibilă numai după anularea procedurii iniţiale de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă sau dialog competitiv şi numai dacă cerinţele iniţiale prevăzute în documentaţia de atribuire nu sunt modificate substanţial;".
  23. La articolul 119, literele b) şi c) vor avea următorul cuprins:
  "b) adresa la care vor avea loc negocierile şi data lansării acestora;
  c) limba/limbile în care se vor derula negocierile;".
  24. La articolul 122, litera a) se abrogă.
  25. La articolul 151, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 151. - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza un sistem de achiziţie dinamic numai prin intermediul SEAP şi numai pentru achiziţia unor produse de uz curent, ale căror caracteristici general disponibile pe piaţă satisfac nevoile autorităţii contractante."
  26. La articolul 177, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
  "(4) În cazul utilizării listelor oficiale ale operatorilor economici desemnaţi, autorităţile contractante vor solicita adeverinţe suplimentare, care să ateste îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare."
  27. La articolul 181, litera a) va avea următorul cuprins:
  "a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;".
  28. La articolul 188, după litera f) a alineatului (3) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
  "g) informaţii privind partea/părţile din contract ce urmează să fie îndeplinite de către subcontractanţi şi specializarea acestora."
  29. La articolul 190, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea tehnică şi profesională invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţie ofertantului/candidatului resursele tehnice şi profesionale invocate. Persoana care asigură susţinerea tehnică nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 şi 181."
  30. La articolul 215, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
  "(2) Restricţionarea nejustificată a accesului la dosarul achiziţiei publice atrage sancţionarea de către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice a conducătorului autorităţii contractante, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă."
  --------------
  Alin. (2) al art. 215 [de la pct. 30 al articolului unic] a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.
  31. La articolul 225, litera a) va avea următorul cuprins:
  "a) concesionarul să atribuie contracte unor terţe părţi, într-un procent de minimum 30% din valoarea totală a lucrărilor care fac obiectul concesiunii, lăsând candidaţilor posibilitatea de a majoră partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze;".
  32. La articolul 235, litera b) va avea următorul cuprins:
  "b) livrarea de combustibili gazoşi, energie termică sau energie electrică prin reţele de natura celor prevăzute la lit. a)."
  33. Articolul 236 va avea următorul cuprins:
  "Art. 236. - Livrarea combustibililor gazoşi sau a energiei termice prin reţelele publice de o autoritate contractantă din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se consideră activitate relevantă în sensul art. 235, dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:
  a) operatorul economic produce energia termică sau combustibilii gazoşi ca o consecinţă inevitabilă a unei alte activităţi decât cele considerate de prezenta ordonanţă de urgenţă ca fiind activităţi relevante;
  b) livrarea de combustibili gazoşi sau de energie termică prin reţelele publice este făcută numai cu scopul de a exploata în mod economic această producţie, iar cifra de afaceri rezultată din alimentarea reţelelor respective nu depăşeşte 20% din cifra de afaceri totală realizată, avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs."
  34. Articolul 237 va avea următorul cuprins:
  "Art. 237. - Livrarea energiei electrice prin reţelele publice de o autoritate contractantă din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se consideră activitate relevantă în sensul art. 235, dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:
  a) operatorul economic produce energia electrică în scopul efectuării unei alte activităţi decât cele considerate de prezenta ordonanţă de urgenţă ca fiind activităţi relevante;
  b) livrarea de energie electrică prin reţelele publice depinde doar de consumul propriu al operatorului economic, iar cantitatea transportată prin reţelele respective nu depăşeşte 30% din producţia totală de energie electrică a acestuia, avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs."
  35. La articolul 238, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 238. - (1) Este considerată activitate relevantă în sectorul de utilitate publică prevăzut la art. 229 alin. (2) lit. c) punerea la dispoziţie sau exploatarea de reţele destinate să asigure, în beneficiul publicului, servicii de transport pe calea ferată şi servicii de transport terestru de călători, pe bază de grafic, cum ar fi transportul în comun cu autobuze, tramvaie, metrou, troleibuze sau transport pe cablu."
  36. Articolul 239 va avea următorul cuprins:
  "Art. 239. - Prestarea de servicii de transport efectuate cu autobuze nu este considerată activitate relevantă în cazul în care şi alţi operatori economici au dreptul să presteze acelaşi tip de servicii, în aceeaşi zonă geografică şi în aceleaşi condiţii ca şi autorităţile contractante."
  37. La articolul 252, litera g) va avea următorul cuprins:
  "g) atunci când produsele pot fi achiziţionate în condiţii deosebit de avantajoase de la un operator economic care îşi lichidează definitiv afacerile, de la un administrator judiciar care administrează afacerile unui operator economic în stare de faliment sau lichidare, printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic în stare de faliment sau lichidare ori printr-o altă procedură similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;".
  38. La articolul 255, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 255. - (1) Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act al autorităţii contractante, cu încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, are dreptul de a contesta actul respectiv pe cale administrativ-jurisdicţională, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, sau în justiţie, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare."
  39. La articolul 257, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
  "(3) În activitatea sa, Consiliul se supune numai legii, iar şedinţele Consiliului sunt legal constituite în prezenţa majorităţii membrilor acestuia."
  40. La articolul 266, litera a) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:
  "a) să soluţioneze contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, înainte de încheierea contractului, prin complete specializate, constituite conform regulamentului de organizare şi funcţionare, potrivit art. 291;".
  41. La articolul 278, alineatul (8) va avea următorul cuprins:
  "(8) Consiliul poate obliga, la cerere, partea în culpă la plata cheltuielilor efectuate în cursul soluţionării contestaţiei."
  42. La articolul 279, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:
  "Art. 279. - (1) Decizia Consiliului privind modul de soluţionare a contestaţiei se adoptă cu votul majorităţii membrilor completului, aceştia neavând posibilitatea de a se abţine.
  ...........................................................................
  (3) Decizia Consiliului, adoptată potrivit alin. (1), va fi motivată şi comunicată în scris părţilor, în termen de 5 zile de la pronunţare. Decizia va fi publicată pe pagina de internet a Consiliului."
  43. La articolul 280, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
  "(5) Deciziile Consiliului privind soluţionarea contestaţiei şi obligarea la plata amenzii pot fi atacate cu plângere, în termen de 10 zile de la comunicare, atât pe motive de nelegalitate, cât şi de netemeinicie, potrivit art. 283."
  44. La articolul 283, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Plângerea va fi soluţionată în complet format din 3 judecători."
  45. La articolul 286, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) În cazul în care persoana care se consideră vătămată solicită plata de despăgubiri, atunci aceasta trebuie să facă dovada că:
  a) prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă au fost încălcate; şi
  b) ar fi avut o şansă reală de a câştiga contractul, iar aceasta a fost compromisă ca urmare a încălcării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă."
  46. Articolul 288 se abrogă.
  47. La articolul 293, litera m) va avea următorul cuprins:
  "m) refuzul de a transmite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice informaţiile referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică, pe care aceasta are dreptul să le solicite conform prevederilor legale."
  48. La articolul 295, alineatul (3) se abrogă.
  49. La articolul 301, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 301. - (1) Operatorul SEAP este Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei."
  50. La articolul 303, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 303. - (1) Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice elaborează norme de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, inclusiv modelul contractului de achiziţie publică, al contractului de concesiune de lucrări publice şi al contractului de concesiune de servicii, pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă."
  51. După articolul 304 se introduce un nou articol, articolul 304^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 304^1. - Începând cu data de 1 ianuarie 2007, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice va ţine Registrul de monitorizare a contractelor de achiziţii publice, în care sunt înregistrate contractele cu o valoare mai mare de 100.000 euro."
  52. La anexa 3A, secţiunea "Anunţul de participare pentru contractele de achiziţie publică", litera (c) a punctului 3 şi punctul 23 vor avea următorul cuprins:
  "3. [...] (c) După caz, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru;
  ...........................................................................
  23. Criteriul de atribuire a contractului: "preţul cel mai scăzut" sau "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", precum şi ponderea lor se precizează doar în cazul în care nu figurează în documentaţia de atribuire ori, în cazul aplicării dialogului competitiv sau negocierii, în documentaţia descriptivă."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 17 iulie 2006.
  Nr. 337.
  _________