ORDIN nr. 1.805 din 29 decembrie 2006
privind aprobarea Instrucţiunilor referitoare la crearea cadrului legal pentru aplicarea regulamentelor Consiliului şi Comisiei Europene referitoare la stabilirea nivelurilor maxime admise de contaminare radioactivă a produselor alimentare şi furajere, după un accident nuclear sau în caz de urgenţă radiologică, la condiţiile speciale de export al produselor alimentare şi furajere, ca urmare a unui accident nuclear sau ca urmare a altor situaţii de urgenţă radiologică, precum şi la condiţiile care guvernează importurile produselor agricole originare din alte ţări, ca urmare a accidentului de la centrala nuclearo-electrică de la Cernobîl
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Nr. 1.805 din 29 decembrie 2006
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Nr. 286 din 8 decembrie 2006
 • COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE
 • Nr. 314 din 6 noiembrie 2006
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2007  În baza art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, coroborat cu art. 2 din Actul privind condiţiile aderării, anexat la tratatul menţionat mai sus, şi cu art. 4 alin. (2) din acelaşi tratat,
  potrivit dispoziţiilor art. 249 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană,
  în conformitate cu prevederile art. 69 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,
  în temeiul Regulamentului Comisiei (Euratom) nr. 3.954/87 din 22 decembrie 1987, al Regulamentului Comisiei (Euratom) nr. 770/90 din 29 martie 1990, al Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.219/89 din 18 iulie 1989, al Regulamentului Comisiei (Euratom) nr. 944/89 din 12 aprilie 1989, al Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 737/90 din 22 martie 1990, al Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.661/1999 din 17 iulie 1999 şi al Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.609/2000 din 24 iulie 2000,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,
  în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,
  în conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată,
  având în vedere că este necesar să se adopte măsurile legislative indispensabile pentru crearea cadrului de aplicare a regulamentelor comunitare,
  ministrul sănătăţii publice, preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emit prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Instrucţiunile referitoare la crearea cadrului legal pentru aplicarea regulamentelor Consiliului şi Comisiei Europene referitoare la stabilirea nivelurilor maxime admise de contaminare radioactivă a produselor alimentare şi furajere, după un accident nuclear sau în caz de urgenţă radiologică, la condiţiile speciale de export al produselor alimentare şi furajere, ca urmare a unui accident nuclear sau ca urmare a altor situaţii de urgenţă radiologică, precum şi la condiţiile care guvernează importurile produselor agricole originare din alte ţări, ca urmare a accidentului de la centrala nuclearo-electrică de la Cernobîl, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei, al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 856/112/91/2002 pentru aprobarea Normelor privind alimentele şi furajele contaminate radioactiv după un accident nuclear sau altă situaţie de urgenţă radiologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 7 mai 2002, se abrogă.


  Articolul 3

  Ministerul Sănătăţii Publice, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin unităţile din subordinea acesteia, şi Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Preşedintele Autorităţii Naţionale
  Sanitare Veterinare şi pentru
  Siguranţa Alimentelor,
  Marian Avram
  Preşedintele Comisiei Naţionale
  pentru Controlul Activităţilor Nucleare,
  Vilmos Zsombori


  Anexa
  INSTRUCŢIUNI
  referitoare la crearea cadrului legal pentru aplicarea regulamentelor Consiliului şi Comisiei Europene referitoare la stabilirea nivelurilor maxime admise de contaminare radioactivă a produselor alimentare şi furajere, după un accident nuclear sau în caz de urgenţă radiologică, la condiţiile speciale de export al produselor alimentare şi furajere, ca urmare a unui accident nuclear sau ca urmare a altor situaţii de urgenţă radiologică, precum şi la condiţiile care guvernează importurile produselor agricole originare din alte ţări, ca urmare a accidentului de la centrala nuclearo-electrică de la Cernobîl

  Articolul 1

  Ministerul Sănătăţii Publice şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor asigură monitorizarea nivelurilor de radioactivitate a alimentelor şi furajelor, după un accident nuclear sau în caz de urgenţă radiologică, prevăzute de Regulamentul Comisiei (Euratom) nr. 3.954/87 din 22 decembrie 1987, Regulamentul Comisiei (Euratom) nr. 770/90 din 29 martie 1990, Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.219/89 din 18 iulie 1989, Regulamentul Comisiei (Euratom) nr. 944/89 din 12 aprilie 1989, Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 737/90 din 22 martie 1990, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.661/1999 din 17 iulie 1999 şi Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.609/2000 din 24 iulie 2000.


  Articolul 2

  (1) Alimentele şi furajele importate, în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei (Euratom) nr. 3.954/87 din 22 decembrie 1987, Regulamentului Comisiei (Euratom) nr. 770/90 din 29 martie 1990, Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.219/89 din 18 iulie 1989, Regulamentului Comisiei (Euratom) nr. 944/89 din 12 aprilie 1989, Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 737/90 din 22 martie 1990, Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.661/1999 din 17 iulie 1999 şi Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.609/2000 din 24 iulie 2000 se verifică în ceea ce priveşte nivelul de radioactivitate la intrarea în ţară, prin controlul datelor înscrise în certificatele de export şi, după caz, prin analiza nivelului de radioactivitate în laboratoare specializate desemnate de Ministerul Sănătăţii Publice, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare.
  (2) Lista cuprinzând laboratoarele desemnate la care se face referire la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  În situaţia în care se constată nerespectarea nivelurilor maxime admise pentru un anumit produs, autorităţile competente din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor pot cere distrugerea sau returnarea în ţara de origine a produsului importat, în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei (Euratom) nr. 3.954/87 din 22 decembrie 1987, Regulamentului Comisiei (Euratom) nr. 770/90 din 29 martie 1990, Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.219/89 din 18 iulie 1989, Regulamentului Comisiei (Euratom) nr. 944/89 din 12 aprilie 1989, Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 737/90 din 22 martie 1990, Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.661/1999 din 17 iulie 1999 şi Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.609/2000 din 24 iulie 2000.


  Articolul 4

  Ministerul Sănătăţii Publice şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor vor publică de îndată în Monitorul Oficial al României, Partea I, cazurile înregistrate de nerespectare a prevederilor privind nivelurile maxime admise stabilite în Regulamentul Comisiei (Euratom) nr. 3.954/87 din 22 decembrie 1987, Regulamentul Comisiei (Euratom) nr. 770/90 din 29 martie 1990, Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.219/89 din 18 iulie 1989, Regulamentul Comisiei (Euratom) nr. 944/89 din 12 aprilie 1989, Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 737/90 din 22 martie 1990, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.661/1999 din 17 iulie 1999 şi Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.609/2000 din 24 iulie 2000, precizând ţara de origine, descrierea şi gradul de contaminare ale bunurilor, mijlocul de transport, exportatorul şi decizia luată în ceea ce priveşte loturile respective, pe baza raportărilor operative ale laboratoarelor de specialitate desemnate.


  Articolul 5

  Autorităţile competente să pună în aplicare prevederile prezentelor instrucţiuni şi ale Regulamentului Comisiei (Euratom) nr. 3.954/87 din 22 decembrie 1987, Regulamentului Comisiei (Euratom) nr. 770/90 din 29 martie 1990, Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.219/89 din 18 iulie 1989, Regulamentului Comisiei (Euratom) nr. 944/89 din 12 aprilie 1989, Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 737/90 din 22 martie 1990, Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.661/1999 din 17 iulie 1999 şi ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.609/2000 din 24 iulie 2000 sunt Ministerul Sănătăţii Publice, prin Direcţia generală de sănătate publică şi prin Inspecţia Sanitară de Stat, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin unităţile din subordinea acesteia, şi Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare.
  -----