REGULAMENT din 25 mai 2010 de ordine interioară în unitățile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 31 mai 2010 Notă
  Aprobat de ORDINUL nr. 120 din 25 mai 2010 publicat în Monitorul Oficial nr. 357 din 31 mai 2010.

  (la 01-02-2018, Titlul regulamentului a fost modificat de Punctul 3, Articolul I ORDINUL nr. 3 din 17 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 01 februarie 2018 ) Notă
  Reproducem mai jos prevederile pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 3 din 17 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 1 februarie 2018:24. În anexă, următoarele expresii se înlocuiesc după cum urmează:
  a) „direcțiile generale/direcțiile aparatului central“ cu „unitățile aparatului central“;
  b) „direcțiilor generale/direcțiilor“ cu „unităților aparatului central“;
  c) „ministrul administrației și internelor“ cu „ministrul afacerilor interne“;
  d) în cuprinsul art. 24 lit. a), art. 30 alin. (1), art. 35 alin. (2) și art. 54 alin. (3), „ministrului administrației și internelor“ cu „ministrului afacerilor interne“;
  e) „Direcția juridică“ cu „Direcția generală juridică“;
  f) „Direcția generală resurse umane“ cu „Direcția generală management resurse umane“;
  g) „Direcției generale resurse umane“ cu „Direcției generale management resurse umane“;
  h) „Direcția logistică“ cu „Direcția generală logistică“;
  i) „Direcției logistice“ cu „Direcției generale logistice“.

  Înlocuirea expresiilor de mai sus s-a efectuat, direct, în textul formei consolidate.


  Articolul 1

  Prezentul regulament stabilește normele de ordine interioară, principiile și regulile privind desfășurarea activităților structurilor organizatorice ale aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare aparat central, precum și relațiile organizatorice dintre acestea, în scopul realizării funcțiilor de previziune, planificare, organizare, coordonare și control, potrivit prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 2
  (1) Structura organizatorică a aparatului central este stabilită prin hotărâre a Guvernului.(2) Unitatea organizatorică și funcțională de bază în cadrul aparatului central este unitatea aparatului central.(3) Unitățile aparatului central din componența aparatului central, denumite în continuare unitățile aparatului central, au competența, în domeniile lor de activitate, de a coordona, controla, îndruma și răspunde de îndeplinirea atribuțiilor ministerului, conform prevederilor actelor normative în vigoare.(4) Dispunerea unităților aparatului central și responsabilii privind ordinea interioară fac obiectul anexei care face parte integrantă din prezentul regulament.


  Articolul 3

  Domeniile de competență ale unităților aparatului central sunt prevăzute în regulamentele de organizare și funcționare proprii.


  Articolul 4
  (1) Personalul unităților aparatului central se compune din: funcționari publici, funcționari publici cu statut special - polițiști, cadre militare în activitate și personal contractual.(2) Personalul unităților aparatului central se supune prevederilor legale care îi reglementează activitatea.


  Articolul 5
  (1) Prezentul regulament se aplică tuturor categoriilor de personal din unitățile aparatului central, precum și personalului delegat/detașat de la alte structuri, elevilor și studenților care desfășoară activități de practică în unitățile aparatului central și, în părțile care le privesc, tuturor persoanelor care au acces în incinta acestora.(2) Dispozițiile prezentului regulament se completează cu prevederile actelor normative în vigoare.(3) În aplicarea prezentului regulament, șefii unităților aparatului central pot emite dispoziții cu privire la organizarea și disciplina muncii, precum și la securitatea și sănătatea în muncă.
  (la 01-02-2018, Alineatul (3) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 3 din 17 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 01 februarie 2018 )
  (4) Prezentul regulament asigură cadrul general necesar elaborării regulamentelor de ordine interioară la nivelul tuturor unităților ministerului.


  Capitolul II Principiile privind desfășurarea activităților în unitățile aparatului central

  Articolul 6
  (1) Pentru realizarea obiectivelor și atribuțiilor ce le revin, unitățile aparatului central cooperează și angrenează în acest proces instituțiile și structurile aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I.(2) În același scop, prevăzut la alin. (1), unitățile aparatului central colaborează cu celelalte ministere, cu alte organe de specialitate ale administrației publice centrale și cu autoritățile administrației publice locale, structurile asociative ale acestora, patronatele și sindicatele, asociațiile și organizațiile neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum și cu persoanele fizice, în condițiile prevăzute de lege.


  Articolul 7

  Principiile care stau la baza activității unităților aparatului central sunt:
  a) legalitatea - în exercitarea atribuțiilor, personalul unităților aparatului central este obligat să respecte legea, precum și drepturile și libertățile constituționale ale persoanelor;
  b) nediscriminarea și echidistanța - în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, personalul unităților aparatului central este obligat să aplice prevederile legale în mod nediferențiat, fără discriminări pe considerente etnice, de naționalitate, rasă, religie, opinie politică, vârstă, sex, orientare sexuală, avere, origine națională sau socială ori considerente de altă natură, decurgând din orice altă situație, acționând cu imparțialitate și într-o manieră echitabilă;
  c) disponibilitatea - reprezintă obligația personalului unităților aparatului central de a acționa pentru soluționarea problemelor de serviciu repartizate de șeful ierarhic, contribuind permanent la îmbunătățirea calității și eficienței activității unității din care face parte;
  d) prioritatea interesului public - în îndeplinirea atribuțiilor funcționale, personalul unităților aparatului central este obligat să respecte și să promoveze atributul ce fundamentează activitatea ministerului, respectiv de a fi permanent în slujba cetățeanului;
  e) profesionalismul - obligația personalului unităților aparatului central de a cunoaște și a aplica corect și responsabil, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, prevederile actelor normative în vigoare, cu incidență asupra domeniilor în care își desfășoară activitatea, precum și de a-și dezvolta în mod continuu, prin dobândire de cunoștințe, abilitățile profesionale, în vederea obținerii și menținerii unui standard înalt de calitate a muncii specifice;
  f) confidențialitatea - reprezintă obligația personalului unităților aparatului central de a garanta securitatea datelor și informațiilor obținute în exercitarea autorității conferite de lege;
  g) transparența - activitățile desfășurate de unitățile aparatului central, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, sunt publice, în limitele legii și implică informarea populației în raporturile stabilite cu societatea civilă.


  Capitolul III Sistemul de relații al unităților aparatului central

  Articolul 8

  Principalele relații la nivelul aparatului central sunt relațiile de autoritate, relațiile de cooperare/colaborare, relațiile publice și relațiile cu publicul.


  Articolul 9

  Relațiile de autoritate, la nivelul aparatului central, pot fi ierarhice, funcționale și de coordonare.


  Articolul 10
  (1) Relațiile ierarhice se stabilesc pe linie de subordonare nemijlocită între nivelurile ierarhice ale M.A.I., între acesta și eșaloanele subordonate, precum și între funcțiile de conducere și cele de execuție.(2) Relația ierarhică funcționează, cu caracter temporar, și în situația constituirii organelor colective de lucru, analiză și decizie.


  Articolul 11
  (1) Autoritatea funcțională reprezintă competența acordată unei structuri/persoane de a dispune măsuri obligatorii față de celelalte structuri/persoane care concură la îndeplinirea obiectivelor stabilite.(2) Relațiile funcționale se stabilesc între două sau mai multe unități ale aparatului central sau între unitățile aparatului central și instituțiile și structurile aflate în subordinea/coordonarea M.A.I., dintre care una are asupra celeilalte/celorlalte autoritate funcțională, derivată din domeniul de responsabilitate al acesteia.


  Articolul 12
  (1) Relațiile de cooperare intraministerială se stabilesc între unitățile aparatului central sau între unitățile aparatului central și instituțiile/structurile aflate în subordinea/coordonarea M.A.I.(2) Relațiile de colaborare interinstituțională/cu societatea civilă se stabilesc, după caz, între M.A.I. și celelalte ministere sau alte organe de specialitate ale administrației publice centrale, autorități ale administrației publice locale și structurile asociative ale acestora, patronate și organizații sindicale reprezentative, asociații și organizații neguvernamentale, precum și cu alte persoane juridice și fizice.


  Articolul 13
  (1) Relațiile publice sunt gestionate, la nivelul aparatului central, de Direcția informare și relații publice și de structurile de informare și relații publice din cadrul unităților aparatului central, acolo unde acestea sunt constituite.(2) Activitatea de relații publice presupune gestionarea relației cu mass-media, informarea publică, precum și gestionarea crizelor mediatice și a imaginii publice a M.A.I.
  (la 01-02-2018, Alineatul (2) din Articolul 13 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 3 din 17 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 01 februarie 2018 )
  (3) În situațiile în care reprezentanții mass-mediei solicită personalului M.A.I. care își desfășoară activitatea în cadrul aparatului central precizări, declarații, interviuri, acesta are obligația de a-i îndruma către structura de specialitate, respectiv Direcția informare și relații publice sau, în funcție de problematica abordată, către structurile de informare și relații publice din cadrul unităților aparatului central, acolo unde acestea sunt constituite.(4) Fac excepție de la prevederile alin. (2) și (3) ministrul, secretarii de stat, subsecretarii de stat, secretarul general și secretarii generali adjuncți.(5) Activitatea în domeniul relațiilor publice presupune informarea oportună și corectă a societății civile, prin intermediul mass-media, al paginii web a M.A.I. și al rețelelor de socializare din mediul online, cu privire la problemele care pot afecta viața, sănătatea și liniștea socială a populației, în scopul formării unei atitudini preventive, dar și pentru înțelegerea activității M.A.I. și întărirea cooperării atât în situații de normalitate, cât și în situații de criză.
  (la 01-02-2018, Alineatul (5) din Articolul 13 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 3 din 17 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 01 februarie 2018 )


  Articolul 14
  (1) Organizarea și desfășurarea comunicării interne revine șefilor unităților aparatului central și se realizează cu toate categoriile de personal, în conformitate cu obiectivele prioritare stabilite și cu nevoile de informare ale personalului. Comunicarea internă este o componentă a conducerii, având drept scop informarea celor interesați asupra rezultatului deciziilor, realizând acordul execuției cu obiectivele și a rezultatelor cu planificarea.(2) Abrogat.
  (la 01-02-2018, Alineatul (2) din Articolul 14 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 3 din 17 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 01 februarie 2018 )
  (3) Abrogat.
  (la 01-02-2018, Alineatul (3) din Articolul 14 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 3 din 17 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 01 februarie 2018 )


  Articolul 15
  (1) Relațiile cu publicul, la nivelul conducerii M.A.I. și al unităților aparatului central, asigură relaționarea instituției cu cetățenii și cu organizațiile legal constituite, prin activități de primire, înregistrare, examinare și soluționare a petițiilor adresate conducerii ministerului, precum și prin organizarea activității de primire a cetățenilor în audiență.(2) Activitățile menționate la alin. (1) se realizează de Secretariatul General și de structurile de relații cu publicul din cadrul unităților aparatului central, acolo unde acestea sunt constituite.


  Capitolul IV Procesul managerial în cadrul aparatului central

  Secţiunea 1 Dispoziții generale

  Articolul 16
  (1) În sensul prezentului regulament, procesul managerial reprezintă ansamblul de activități prin care șefii unităților aparatului central planifică, organizează, coordonează și controlează activitatea subordonaților lor, în scopul realizării obiectivelor propuse, în condiții de eficiență și de responsabilitate profesională.(2) Funcțiile procesului managerial în unitățile aparatului central sunt:
  a) planificarea, organizarea și conducerea activităților;
  b) coordonarea structurii și stimularea personalului;
  c) controlul activităților;
  d) evidența și urmărirea executării ordinelor și dispozițiilor.


  Secţiunea a 2-a Planificarea, organizarea, coordonarea și evaluarea activităților unităților aparatului central

  Articolul 17
  (1) Planificarea, având ca principale instrumente de cunoaștere diagnoza și prognoza, reprezintă alegerea sarcinilor care trebuie îndeplinite pentru realizarea obiectivelor propuse, prezentarea modului în care trebuie îndeplinite sarcinile și precizarea momentului în care trebuie îndeplinite.(2) Etapele planificării sunt:
  a) identificarea și stabilirea obiectivelor;
  b) formularea variantelor de acțiune, pe baza rezultatelor diagnozelor și prognozelor;
  c) stabilirea priorităților;
  d) stabilirea etapelor acțiunii planificate;
  e) normarea acțiunii corespunzător etapelor;
  f) programarea acțiunii;
  g) alocarea resurselor.


  Articolul 18
  (1) Stabilirea și structurarea activităților pentru îndeplinirea obiectivelor/misiunilor de către unitățile aparatului central se concretizează în:I. documente de planificare strategică:
  a) strategii naționale/sectoriale în domeniile de competență ale M.A.I. și planurile de acțiune pentru implementarea acestora;
  b) planul strategic instituțional al M.A.I.;
  c) alte documente de planificare strategică naționale/ sectoriale;
  II. documente de planificare operațională:
  a) planurile anuale de acțiuni cu principalele activități ale unităților aparatului central;
  b) notă de sarcini săptămânale/lunare ale unităților aparatului central;
  c) alte documente de planificare operațională.

  (la 01-02-2018, Alineatul (1) din Articolul 18 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 3 din 17 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 01 februarie 2018 )
  (1^1) Consemnarea activităților realizate pentru îndeplinirea obiectivelor/misiunilor de către unitățile aparatului central se concretizează în următoarele documente de informare:
  a) informări periodice cu privire la stadiul îndeplinirii angajamentelor M.A.I. rezultate din Programul de guvernare;
  b) informări privind punerea în aplicare a documentelor de planificare operațională/rezultatelor obținute;
  c) informări privind stadiul implementării strategiilor naționale/sectoriale/Planului strategic instituțional al M.A.I. și altor documente de planificare strategică;
  d) informări periodice privind activitățile desfășurate de către unitățile aparatului central în domeniile de competență.
  (la 01-02-2018, Articolul 18 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 3 din 17 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 01 februarie 2018 )
  (2) Structurile subordonate unităților aparatului central și cele subordonate/în coordonarea M.A.I. își organizează planificarea activităților, în funcție de specificul fiecăreia, prin metodologii proprii.


  Articolul 19

  Planurile unice prevăd, în mod expres, necesarul de fonduri pentru finanțare, pe activități și perioade de timp.


  Articolul 20

  Planificarea activităților ce urmează a fi desfășurate se realizează în limita fondurilor alocate prin bugetul aprobat de către ordonatorul principal de credite pentru unitățile aparatului central, pe capitole de cheltuieli.


  Articolul 21

  Organizarea și conducerea unitățile aparatului central sunt activități coordonate, după caz, de ministrul afacerilor interne, secretarii de stat sau secretarul general, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare.


  Articolul 22

  Organizarea activităților presupune stabilirea nivelurilor ierarhice, responsabilităților și/sau sarcinilor fiecărei unități a aparatului central.


  Articolul 23

  Pentru eficientizarea sistemului informațional-decizional, creșterea operativității în îndeplinirea atribuțiilor și sarcinilor curente, evitarea omisiunilor și/sau distorsionării deciziilor ori perturbării fluxului de transmitere a datelor și informațiilor, se respectă nivelurile ierarhice.


  Articolul 24

  Activitățile și sarcinile ce revin unitățile aparatului central se stabilesc corespunzător funcțiilor și nivelurilor ierarhice și se materializează în:
  a) ordine și instrucțiuni ale ministrului afacerilor interne, care pot avea caracter normativ sau individual;
  b) dispoziții ale secretarilor de stat/secretarului general, necesare îndeplinirii atribuțiilor în domeniile de competență;
  c) ordin de zi pe M.A.I., emis de Secretariatul General, cu privire la organizarea și desfășurarea activităților la nivelul ministerului;
  d) dispoziția zilnică a șefului unității aparatului central, document emis de către fiecare director general/director, pentru unitatea aparatului central coordonată, cu privire la organizarea și desfășurarea activităților curente în unitate, potrivit actelor normative interne în domeniu;
  e) dispozițiile șefilor unităților aparatului central, necesare reglementării unor activități punctuale în cadrul acestora, obligatorii pentru personalul din subordine;
  f) dispozițiile șefilor unităților aparatului central, transmise celorlalte unități ale aparatului central și instituțiilor/structurilor aflate în subordinea/coordonarea M.A.I., necesare reglementării activităților din domeniile de muncă specifice, emise în temeiul actelor normative în vigoare.


  Articolul 25
  (1) Activitățile planificate, în a căror rezolvare sunt implicate mai multe unități ale aparatului central, se organizează de către șeful unității aparatului central cu competențe în domeniul respectiv, denumită în continuare direcție titulară, și sunt coordonate, după caz, de secretarul general, de secretarul de stat care coordonează direcția titulară sau de persoana desemnată de acesta.(2) Direcția titulară poate colabora și cu alte unități ale aparatului central, dacă este atins domeniul de activitate al acestora, cu informarea din timp a unităților respective.(3) Unitățile aparatului central solicitate contribuie la activitatea inițiată de direcția titulară și preiau din responsabilitățile acesteia, potrivit competențelor pe care le au în domeniul respectiv.(4) Desfășurarea activităților neplanificate, în a căror rezolvare sunt implicate mai multe unități ale aparatului central, se asigură prin grija directorului general/directorului direcției titulare și sub coordonarea, după caz, a secretarului general, respectiv a secretarului de stat care coordonează direcția titulară.


  Articolul 26
  (1) Coordonarea îndeplinirii sarcinilor se execută de către șefii unităților aparatului central implicate, prin informare reciprocă.(2) Informarea reciprocă și colaborarea dintre unitățile aparatului central se desfășoară, în principal, prin:
  a) discuții/convorbiri/consultări;
  b) stabilirea procedurilor de lucru și a colectivelor;
  c) schimb de materiale/documente/informații și date;
  d) clarificarea/eliminarea punctelor de vedere divergente;
  e) analiza rezultatelor parțiale și finale.


  Articolul 27
  (1) Pentru problemele ample, a căror soluționare necesită o colaborare intensă între mai mulți specialiști ai unor domenii, pot fi constituite temporar grupuri de lucru pe domenii de activitate, programe sau proiecte.(2) Constituirea grupului de lucru nu afectează responsabilitatea unităților aparatului central, în ceea ce privește atribuțiile ce le revin.


  Articolul 28
  (1) Pentru constituirea unui grup de lucru, unitatea titulară transmite celorlalte unități ale aparatului central implicate informații cu privire la: problematica supusă soluționării, persoana desemnată coordonator, numărul de specialiști solicitați, locul de desfășurare și finalitatea activității.
  (la 01-02-2018, Alineatul (1) din Articolul 28 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 3 din 17 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 01 februarie 2018 )
  (2) În compunerea grupurilor de lucru trebuie să se regăsească personal a cărui competență face obiectul soluționării problemei, desemnat de către șefii unităților aparatului central.(3) Personalul desemnat trebuie să aibă competența și experiența necesare pentru rezolvarea problemei stabilite și să poată gestiona date și informații specifice.(4) Conducerea grupului de lucru revine unei persoane din cadrul direcției titulare.


  Articolul 29

  La fiecare unitate a aparatului central, organizarea, coordonarea activităților și analiza eficienței îndeplinirii sarcinilor se realizează după cum urmează:
  a) șefii unităților aparatului central organizează săptămânal, împreună cu adjuncții, activitatea pentru intervalul următor, în cadrul ședințelor de lucru. Problemele dezbătute și măsurile stabilite în aceste ședințe se pot consemna în Registrul cu procese-verbale ale ședințelor de lucru, de regulă prin grija structurii de secretariat a unității;
  b) șefii serviciilor și birourilor din cadrul unităților aparatului central își organizează activitatea pentru propria structură, săptămânal, de regulă după stabilirea priorităților de către șeful ierarhic;
  c) activitățile individuale se organizează, zilnic, la începutul programului, pentru ziua curentă, sau la sfârșitul programului, pentru ziua următoare;
  d) unitățile aparatului central care organizează și desfășoară inspecții și controale, precum și alte acțiuni complexe, care angajează mai multe forțe, își detaliază activitățile, de regulă, în ultima săptămână a fiecărei luni, pentru luna următoare.


  Articolul 30
  (1) Comisiile pe domenii de activitate se constituie la ordinul și cu aprobarea ministrului afacerilor interne sau a înlocuitorului legal al acestuia și funcționează pe baza ordinelor acestuia.(2) Comisiile se constituie numai pentru rezolvarea problemelor deosebit de importante și complexe, care excedează competențelor/atribuțiilor unei unități a aparatului central.


  Articolul 31

  Constituirea comisiilor se face cu respectarea următoarelor reguli:
  a) problematica să fie limitată temporar și corespunzător din punctul de vedere al complexității, astfel încât să se evite depășirea competențelor membrilor comisiei;
  b) selecția specialiștilor să vizeze, după caz, și cuprinderea domeniilor conexe celui în a cărui sferă se află problema de rezolvat;
  c) eliberarea, totală sau parțială, a membrilor comisiei de obligațiile de serviciu curente sau cel puțin acordarea de prioritate colaborării în cadrul comisiei, față de celelalte activități;
  d) participarea fiecărui membru la rezolvarea problemelor în ansamblu;
  e) obligația tuturor unităților aparatului central de a sprijini activitatea comisiei, prin punerea la dispoziție a documentelor și datelor solicitate;
  f) obligația președintelui comisiei de a prezenta rezultatele, nemijlocit, conducerii M.A.I.;
  g) asigurarea spațiilor de lucru și a sprijinului logistic necesar.


  Articolul 32

  Formarea profesională și evaluarea activității profesionale individuale și a conduitei personalului din unitățile aparatului central se desfășoară potrivit prevederilor legale în vigoare.
  (la 01-02-2018, Articolul 32 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 3 din 17 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 01 februarie 2018 )


  Articolul 33

  Evaluarea rezultatelor activităților desfășurate de unitățile aparatului central se realizează, pe niveluri ierarhice și pe domenii de responsabilitate, anual și semestrial, prin verificare, control, analize, comparații sau observare personală.
  (la 01-02-2018, Articolul 33 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 3 din 17 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 01 februarie 2018 )


  Articolul 34
  (1) Bilanțul anual al M.A.I. este precedat de bilanțurile anuale ale unităților aparatului central, instituțiilor și structurilor aflate în subordinea/coordonarea ministerului.(2) Bilanțurile anuale ale unităților aparatului central, desfășurate de regulă în luna ianuarie, sunt precedate de bilanțurile instituțiilor și structurilor aflate în subordinea/ coordonarea M.A.I., care se desfășoară, de asemenea, anual.


  Secţiunea a 3-a Conducerea și mecanismul decizional în unitățile aparatului central

  Articolul 35
  (1) Conducerea M.A.I. se exercită de către ministru.(2) În absența ministrului afacerilor interne, conducerea ministerului se exercită de către persoana desemnată prin ordin al acestuia.(3) Ministrul afacerilor interne răspunde de întreaga activitate a M.A.I. în fața Guvernului, precum și, în calitate de membru al Guvernului, în fața Parlamentului, și reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorități publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate, precum și în justiție.(4) Secretarii de stat și secretarul general răspund de organizarea și conducerea activității structurilor coordonate, potrivit atribuțiilor și competențelor stabilite prin actele normative în vigoare.


  Articolul 36

  Unitățile aparatului central coordonează, controlează și monitorizează, potrivit competențelor în domeniul de activitate, modul de aplicare a prevederilor legale de către unitățile aparatului central și instituțiile/structurile aflate în coordonarea/subordonarea M.A.I.


  Articolul 37
  (1) În sensul prezentului ordin, conducerea reprezintă ansamblul activităților prin care persoanele cu funcții de conducere asigură coordonarea activității personalului subordonat, în sensul și cu scopul realizării obiectivelor stabilite la nivelul organizației.(2) Cerințele conducerii constau în: cunoașterea situației existente în domeniul de competență; identificarea formelor, metodelor, tehnicilor, procedeelor, procedurilor și mijloacelor optime de acțiune; identificarea modalităților optime de motivare a personalului.(3) Metoda de conducere este maniera prin care persoanele cu funcții de conducere desfășoară procesul de conducere, transformând, prin decizii, informațiile în acțiuni, în scopul creșterii eficienței/operativității acțiunilor, în vederea îndeplinirii atribuțiilor din competență.


  Articolul 38

  Decizia șefului ierarhic, ca esență a atributului de conducere, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  a) să fie legală;
  b) să fie emisă în baza unei autorități instituționale;
  c) să fie emisă în timp optim;
  d) să asigure condițiile care fac posibilă executarea ei.


  Articolul 39
  (1) Fundamentarea deciziilor conducerii ministerului se realizează de către șefii unităților aparatului central, potrivit competențelor și domeniilor de responsabilitate, ori, după caz, de comisiile constituite potrivit art. 30 din prezentul regulament.
  (la 01-02-2018, Alineatul (1) din Articolul 39 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 3 din 17 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 01 februarie 2018 )
  (2) În funcție de problematica abordată, procesul de fundamentare a deciziilor presupune și consultarea instituțiilor și structurilor aflate în subordinea/coordonarea M.A.I., a ministerelor sau a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților administrației publice locale, a structurilor asociative ale acestora, a patronatelor și organizațiilor sindicale reprezentative, a asociațiilor și organizațiilor neguvernamentale, a altor persoane juridice, precum și a persoanelor fizice, în condițiile prevăzute de lege.


  Articolul 40

  Fundamentarea deciziilor șefilor unităților aparatului central se realizează de către adjuncții acestora, șefii de servicii/birouri, subordonați, precum și de către grupurile de lucru anume desemnate, potrivit competențelor și domeniilor de responsabilitate.


  Articolul 41

  Persoanele cu funcții de conducere pot atribui temporar, prin delegare de competență, îndeplinirea atribuțiilor ce le revin unor persoane subordonate ierarhic.


  Articolul 42

  Controlul îndeplinirii prevederilor prezentului regulament se realizează, după caz, de către persoanele cu funcții de conducere, fiecare pentru componenta pe care o coordonează, respectiv de către structurile cu atribuții și competențe de control, potrivit reglementărilor legale în vigoare.


  Secţiunea a 4-a Evidența, păstrarea și manipularea ordinelor și dispozițiilor cu caracter normativ sau individual, precum și a protocoalelor de cooperare/colaborare interministerială în unitățile aparatului central

  Articolul 43
  (1) La nivelul fiecărei unități a aparatului central se constituie registre pe suport hârtie și/sau registre electronice, ce au drept scop urmărirea etapelor de elaborare, difuzare și raportare a punerii în aplicare a prevederilor ordinelor și dispozițiilor cu caracter normativ sau individual emise de ministrul afacerilor interne.(2) Evidența ordinelor și dispozițiilor cu caracter normativ sau individual emise de ministrul afacerilor interne se realizează de Direcția generală juridică, iar păstrarea și manipularea acestora se realizează prin:
  a) compartimentele registratură, secretariat - planificare/similare din cadrul unităților aparatului central, pentru cele adresate acestora;
  b) birourile documente clasificate/similare sau printr-un ofițer anume desemnat, pentru cele adresate șefilor unităților aparatului central.
  (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), evidența ordinelor și dispozițiilor de gestiune a resurselor umane și pe linie de management organizatoric se realizează de Direcția generală management resurse umane.
  (la 01-02-2018, Alineatul (3) din Articolul 43 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 3 din 17 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 01 februarie 2018 )
  (3^1) Prin excepție de la prevederile alin. (2), evidența ordinelor și dispozițiilor privind delegarea unor competențe la nivelul conducerii MAI și al șefilor unităților MAI se realizează de Direcția secretariat general.
  (la 09-01-2021, Articolul 43 din Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost completat de Articolul 12, Capitolul VI din ORDINUL nr. 173 din 24 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1215 din 11 decembrie 2020 )
  (4) Evidența dispozițiilor secretarilor de stat/secretarului general se realizează, pentru fiecare secretar de stat sau pentru secretarul general, printr-un registru unic, instituit în acest scop, după caz, la cabinetul demnitarului/înaltului funcționar public sau la o unitate a aparatului central desemnată dintre cele aflate în coordonarea acestuia.(5) Evidența dispozițiilor comune ale secretarilor de stat/secretarului general se realizează prin registrul unic instituit la cabinetul demnitarului/înaltului funcționar public în a cărui subordine se află unitatea aparatului central inițiatoare.(6) Difuzarea dispozițiilor secretarilor de stat/secretarului general se realizează de către structura inițiatoare sau de către structura nominalizată, în conținut, în acest scop.(7) Protocoalele de colaborare interministerială se păstrează la unitățile aparatului central inițiatoare, iar un exemplar la Direcția generală juridică.(8) Evidența acordurilor colective și a contractelor colective de muncă încheiate la nivelul M.A.I. se realizează de Direcția generală juridică.


  Capitolul V Desfășurarea activităților în unitățile aparatului central

  Secţiunea 1 Programul de lucru

  Articolul 44
  (1) Programul de lucru în unitățile aparatului central se organizează potrivit prevederilor Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 703/2009 privind stabilirea programului de lucru în Ministerul Afacerilor Interne.(2) În unitățile aparatului central în care programul de lucru nu poate fi desfășurat în intervalul 8,00-16,00, conform Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 703/2009, acesta este organizat, prin dispoziția directorilor generali/directorilor unităților aparatului central respective, cu consultarea, după caz, a Corpului Național al Polițiștilor și a altor asociații profesionale legal constituite, precum și a organizațiilor sindicale reprezentative, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare.(3) Prin excepție, pentru desfășurarea unor activități temporare cu caracter specific, șefii unităților aparatului central pot organiza, fără consultarea asociațiilor cu caracter profesional și a organizațiilor sindicale reprezentative, programul de lucru în alt interval orar, cu obligația de a asigura corespunzător compensarea cu timp liber.(3^1) În cazuri individuale, programul de lucru poate fi desfășurat în alt interval orar decât cel organizat la nivelul unității, la solicitarea motivată a personalului unităților aparatului central, cu aprobarea șefului unității.
  (la 01-02-2018, Articolul 44 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost completat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 3 din 17 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 01 februarie 2018 )
  (4) Programul de lucru al compartimentelor care desfășoară activități cu publicul se stabilește de către șeful unității aparatului central, în raport cu amploarea activității, asigurându-se personalului respectarea programului de lucru legal și repartizarea corespunzătoare a volumului de muncă.(5) Programul de lucru al personalului care execută serviciu operativ 24 din 24 de ore în Centrul Național de Conducere Integrată se stabilește prin dispoziție a directorului general al Direcției generale management operațional.
  (la 01-02-2018, Alineatul (5) din Articolul 44 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 3 din 17 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 01 februarie 2018 )
  (6) Programul de lucru al personalului care execută serviciu operativ 24 din 24 de ore în cadrul Stației operative centrale pentru comunicații și tehnologia informației se stabilește prin dispoziție a directorului Direcției administrare pentru comunicații și tehnologia informației.
  (la 01-02-2018, Alineatul (6) din Articolul 44 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 3 din 17 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 01 februarie 2018 )


  Articolul 45
  (1) Personalul unităților aparatului central este obligat să se prezinte, de îndată, la solicitarea șefului nemijlocit, la unitatea din care face parte sau la obiectivul ori locul dinainte stabilit prin documente operative, în cazul unor calamități, tulburări de amploare ale ordinii și siguranței publice ori la alte asemenea evenimente de acest nivel.(2) Personalul unităților aparatului central este obligat să se prezinte la unitatea din care face parte sau la obiectivul ori locul dinainte stabilit prin documente operative, în cel mai scurt timp, fără înștiințare, la instituirea stării de urgență sau a stării de asediu, la declararea mobilizării și la război, precum și în alte situații în care această obligație este prevăzută expres de reglementări legale.(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), personalul unităților aparatului central aflat într-o altă localitate se prezintă, în condițiile stabilite de reglementările interne, la cea mai apropiată unitate a M.A.I., ia legătura cu unitatea din care face parte și desfășoară activități potrivit dispozițiilor primite.(4) În cazul producerii vreuneia dintre situațiile prevăzute la alin. (1) sau alin. (2), personalul unităților aparatului central care se află în străinătate se supune regulilor stabilite în cadrul misiunii internaționale respective.(5) În situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), personalul unităților aparatului central acționează potrivit atribuțiilor stabilite de legislația în vigoare și în baza planurilor de creștere a capacității operaționale/intervenție/alertare/anunțare, după caz, elaborate la nivelul fiecărei unități a aparatului central.
  (la 01-02-2018, Articolul 45 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 3 din 17 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 01 februarie 2018 )


  Articolul 46
  (1) Șeful unității aparatului central poate dispune reducerea programului de lucru în perioadele cu temperaturi extreme și în alte condiții prevăzute de actele normative în vigoare.(2) Programul de lucru pentru personalul unităților aparatului central, detașat în afara M.A.I., se stabilește de către șeful structurii unde acesta este detașat.(3) Personalul unităților aparatului central delegat își desfășoară activitatea conform programului de lucru al structurii la care este delegat.


  Articolul 47
  (1) În situații neprevăzute, care impun desfășurarea de activități peste durata programului de lucru, șeful unității aparatului central poate dispune în scris, cu justificarea temeinică a hotărârii sale și în condițiile prevăzute de prevederile legale în vigoare, efectuarea de ore suplimentare.(2) Sarcinile care presupun desfășurarea de activități după încheierea programului de lucru și cele care necesită chemarea personalului unităților aparatului central la serviciu, de la domiciliu, din timpul liber al acestuia, se îndeplinesc în condițiile alin. (1), cu respectarea prevederilor art. 44 alin. (3).


  Articolul 48
  (1) Orele de serviciu prestate de personalul unităților aparatului central peste durata programului de lucru se consideră ore suplimentare și se plătesc sau se compensează cu timp liber corespunzător, conform dispozițiilor legale în vigoare.(2) Orele de serviciu prestate de personalul unităților aparatului central în zilele de sâmbătă, duminică, precum și în zilele de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează se plătesc, respectiv se compensează cu timp liber corespunzător, conform dispozițiilor legale în vigoare.
  (la 01-02-2018, Alineatul (2) din Articolul 48 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 3 din 17 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 01 februarie 2018 )


  Articolul 49
  (1) Personalul unităților aparatului central care, din motive întemeiate, întârzie sau absentează de la serviciu este obligat să anunțe imediat șeful nemijlocit.(2) Personalul unităților aparatului central poate părăsi locul de muncă, în timpul programului, în situații temeinic justificate, numai cu acordul șefului nemijlocit, în condițiile prevăzute de actele normative în vigoare.


  Articolul 50
  (1) Pentru personalul unităților aparatului central care desfășoară activitatea în schimburi, precum și pentru cei care desfășoară activități operative se asigură, în cursul unei luni, cel puțin un repaus săptămânal, sâmbăta și duminica, în zile consecutive.(2) Personalul unităților aparatului central aflat în timpul liber, după efectuarea serviciului nu participă la executarea ședințelor de tragere cu armamentul din dotare, la activitățile de pregătire fizică, la analize profesionale sau la orice alte activități, exceptând situațiile în care neparticiparea la aceste activități ar face imposibilă evaluarea acestuia.(3) Pentru participarea la astfel de activități din timpul liber, personalului unităților aparatului central i se acordă compensarea în mod corespunzător, cu timp liber sau cu plata orelor suplimentare.(4) Munca de noapte se prestează de către personalul unităților aparatului central, în limitele și cu acordarea drepturilor compensatorii prevăzute de lege.


  Articolul 51

  Orele efectuate în scopul asigurării serviciului de permanență se compensează prin acordarea de timp liber corespunzător, în zilele imediat următoare, iar când nu este posibil, șeful unității aparatului central, pe baza unei planificări, acordă zilele de recuperare în următoarele 60 de zile lucrătoare.


  Secţiunea a 2-a Reguli privind asigurarea spațiilor unităților aparatului central, în afara programului de lucru

  Articolul 52
  (1) La terminarea programului de lucru, ușile încăperilor se încuie, iar în condițiile în care se dețin documente clasificate, ușile se încuie și se sigilează.(2) Un rând de chei de la ușile încăperilor se păstrează la panoul instalat, după caz, fie în camera ofițerului de serviciu pe unitate, fie în anticamera cabinetului șefului unității aparatului central.(3) Un rând de chei de la fișetele personalului unității aparatului central se păstrează în fișetul șefului de serviciu/birou, iar un rând de chei de la fișetele șefilor de serviciu/birou se păstrează la ofițerul de serviciu pe unitate, după caz.(4) Un rând de chei de la încăperile din care se asigură serviciul de permanență de la fiecare unitate a aparatului central se păstrează la ofițerul de serviciu principal pe M.A.I., în cutie sigilată. Ridicarea acestor chei se consemnează într-un registru destinat acestui scop.(5) Un rând de chei de la ușile de acces la subsolurile și terasele sediilor aparatului central se păstrează, în cutie sigilată, după caz, la subunitatea de jandarmi sau la personalul specializat care asigură paza și protecția sediilor. Ridicarea acestor chei se consemnează într-un registru destinat acestui scop.(6) Un rând de chei de la cabinetele demnitarilor și de la sălile de ședințe se păstrează la ofițerul de serviciu principal pe M.A.I., în cutie sigilată.


  Articolul 53
  (1) Deschiderea fișetelor personalului unității aparatului central, respectiv a șefilor de servicii/birouri, în lipsa acestora, se realizează de către o comisie numită de șeful unității aparatului central sau de înlocuitorul acestuia și se evidențiază prin încheierea unui proces-verbal. Procesul-verbal se întocmește în două exemplare, dintre care unul se înaintează compartimentului secretariat din cadrul unității aparatului central, pentru luarea acestuia în evidență, iar celălalt este lăsat în fișetul care a fost deschis.(2) În unitățile aparatului central în care este instituit serviciul de zi pe unitate, deschiderea fișetului se consemnează și de către ofițerul de serviciu pe unitate, în procesul-verbal de predare-primire a serviciului de zi pe unitate.


  Articolul 54
  (1) În afara orelor de program, accesul în spațiile unităților aparatului central se face numai cu aprobarea conducerii unității aparatului central respective sau, după caz, după anunțarea ofițerului de serviciu pe unitate/minister și consemnarea în registrul de evidență a intrărilor/ieșirilor în/din unitatea aparatului central, în afara programului de lucru, de către personalul care asigură serviciul de permanență pe unitate.(2) În situația semnalării accesului nepermis în spațiile unităților aparatului central, în afara orelor de program, persoana care asigură serviciul de permanență pe unitate/ofițerul de serviciu principal pe M.A.I. dispune măsurile necesare ce se impun în astfel de situații, potrivit competențelor.(3) Nicio persoană fizică sau reprezentanții altor autorități nu poate/pot pătrunde în încăperile din sediile aparatului central, sub niciun motiv, în afara orelor de program, fără acordul prealabil al ministrului afacerilor interne/persoanei desemnate la conducerea ministerului, în conformitate cu dispozițiile legale.(4) În cazul producerii unor situații de urgență - incendii, inundații, cutremure, epidemii, în afara orelor de program, persoana care asigură serviciul de permanență pe unitate/ofițerul de serviciu principal pe M.A.I. ia măsuri pentru realizarea intervenției în situații de urgență potrivit prevederilor art. 72 alin. (5).


  Secţiunea a 3-a Modul de promovare și de transmitere a documentelor la nivelul aparatului central

  Articolul 55
  (1) Primirea, evidența, trierea, repartizarea, urmărirea soluționării, multiplicarea, manipularea, selecționarea, păstrarea și arhivarea documentelor adresate conducerii M.A.I. se realizează de Secretariatul General, iar la nivelul unităților aparatului central, de serviciile/birourile de profil.(2) Forma și modul de promovare și transmitere a documentelor adresate conducerii M.A.I. se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 56

  Atunci când documentele adresate conducerii M.A.I. conțin informații clasificate, activitatea prevăzută la art. 55 se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind protecția informațiilor clasificate.


  Articolul 57
  (1) Transmiterea urgentă, utilizând mijloace tehnice de comunicații, a unor documente între unitățile aparatului central sau către alte structuri M.A.I. se realizează și prin Stația operativă centrală pentru comunicații și legături cifrate din cadrul Direcției generale pentru comunicații și tehnologia informației.(2) Transmiterea documentelor, prin personalul din cadrul secretariatelor/cabinetelor proprii sau din structura de securitate a unității aparatului central, se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind transportul corespondenței.(3) Documentele pot fi prezentate, pentru transmitere, atât în forma tipărită, cât și în format electronic.


  Secţiunea a 4-a Desfășurarea audiențelor

  Articolul 58
  (1) Pentru probleme personale, care nu pot fi soluționate la nivelul unității aparatului central din care face parte, personalul M.A.I. poate solicita, prin cerere scrisă/raport scris, pe cale ierarhică, înscrierea în audiență, după caz, la ministrul afacerilor interne, la secretarul general sau la secretarii de stat care coordonează unitatea aparatului central respectivă.(2) Abrogat.
  (la 01-02-2018, Alineatul (2) din Articolul 58 , Sectiunea a 4-a , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 3 din 17 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 01 februarie 2018 )
  (3) Conducerea M.A.I. acordă audiențe personalului ministerului și altor persoane, în zilele lucrătoare ale săptămânii și la orele stabilite pentru aceste activități, conform programului de audiențe, pe baza cererilor/rapoartelor scrise, înregistrate la Serviciul relații cu publicul din cadrul Direcției secretariat general și aprobate ulterior de către persoanele din conducerea M.A.I.
  (la 01-02-2018, Alineatul (3) din Articolul 58 , Sectiunea a 4-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 3 din 17 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 01 februarie 2018 )
  (4) Primirea în audiență se face, în condițiile alin. (3), prin Serviciul relații cu publicul din cadrul Direcției secretariat general ori prin cabinetele persoanelor prevăzute la alin. (1).
  (la 01-02-2018, Alineatul (4) din Articolul 58 , Sectiunea a 4-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 3 din 17 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 01 februarie 2018 )
  (5) Primirea în audiență la șefii unităților aparatului central se solicită prin serviciile/birourile secretariat din cadrul acestora sau prin compartimentele de relații cu publicul, acolo unde acestea sunt constituite.


  Articolul 59

  Persoanele din afara unităților aparatului central planificate a fi primite în audiență trebuie însoțite permanent de personal anume desemnat la persoana pentru care s-a dat aprobarea, precum și de la aceasta până la ieșirea din obiectiv.


  Articolul 60

  Programul pentru primirea în audiență la conducerea M.A.I. se afișează la sediul Serviciului relații cu publicul din cadrul Secretariatului General, iar pentru primirea în audiență la conducerea unităților aparatului central, acesta se afișează fie la sediul compartimentelor de secretariat din cadrul acestora, fie la cel al compartimentelor de relații cu publicul, la unitățile aparatului central unde acestea sunt constituite.


  Secţiunea a 5-a Portul ținutei

  Articolul 61
  (1) În sediile unităților aparatului central, în timpul programului de lucru, polițiștii și cadrele militare își desfășoară activitatea în uniformă sau în ținută civilă, în condițiile stabilite prin reglementările interne în vigoare.(2) Ținuta funcționarilor publici și a personalului contractual trebuie să fie decentă.


  Articolul 62

  La activitățile de protocol și la festivități, ținuta se stabilește de către persoana care conduce activitatea și care are în responsabilitate și organizarea evenimentului.


  Secţiunea a 6-a Concedii și învoiri

  Articolul 63

  Acordarea concediilor și învoirilor personalului unităților aparatului central se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 64
  (1) La plecarea în concediul de odihnă/suplimentar, pe baza planificării aprobate de conducerea unității aparatului central, structura de secretariat a fiecărei unități a aparatului central eliberează, numai pentru polițiști și cadre militare, pe baza cererii/raportului acestora, ordin de serviciu.(2) În cererea/raportul prevăzută/prevăzut la alin. (1), care se avizează de către șeful nemijlocit al solicitantului și se aprobă de către adjunctul șefului unității aparatului central, polițiștii și cadrele militare sunt obligați să prezinte situația lucrărilor rămase nesoluționate, în vederea redistribuirii acestora.(3) Pentru celelalte categorii de personal, plecarea în concediu se realizează, potrivit planificării aprobate de conducerea unități aparatului central, pe bază de cerere, avizată de către șeful nemijlocit al solicitantului și aprobată de către adjunctul șefului unității aparatului central, iar sarcinile de serviciu se redistribuie.(4) În cazul în care o anumită situație determină plecarea în concediu în afara planificării, angajatul menționează aceasta în raport/cerere.


  Articolul 65
  (1) Situațiile cu prezența și răspândirile personalului se păstrează la structura de secretariat/similară a fiecărei unități a aparatului central, iar mișcările zilnice ale personalului, astfel cum sunt definite în reglementările interne în vigoare, se consemnează în dispoziția zilnică a șefului unității aparatului central.(2) Învoirile pentru mai mult de o zi de lucru se aprobă de șeful unității aparatului central și se consemnează în dispoziția zilnică a șefului unității aparatului central.


  Articolul 66

  La nivelul fiecărei unități a aparatului central se ține evidența lunară și anuală a concediilor și învoirilor acordate personalului, respectiv a zilelor de misiune efectuate.


  Capitolul VI Serviciul de permanență, accesul, paza și intervenția în unitățile aparatului central

  Secţiunea 1 Serviciul de permanență, accesul și paza în unitățile aparatului central

  Articolul 67

  Serviciul de permanență și accesul persoanelor în unitățile aparatului central se organizează și se desfășoară potrivit prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 68
  (1) Direcția generală management resurse umane asigură gestionarea documentelor de legitimare a personalului unităților aparatului central.(2) Direcția generală management operațional coordonează activitatea personalului care asigură paza, accesul, supravegherea video și intervenția la sediul central al M.A.I. și asigură sprijin în aplicarea corespunzătoare a prevederilor actelor normative care reglementează instituirea, organizarea și executarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor la celelalte sedii ale aparatului central.(3) Cartelele individuale de acces în sediul central al M.A.I. se eliberează prin grija personalului care deservește dispeceratul de supraveghere-monitorizare video al M.A.I., în baza solicitărilor unităților aparatului central.
  (la 01-02-2018, Alineatul (3) din Articolul 68 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 3 din 17 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 01 februarie 2018 )


  Articolul 69
  (1) Accesul autovehiculelor în perimetrul păzit al sediilor unităților aparatului central se realizează pe baza permiselor de acces, iar în cel delimitat cu bariere, cu cartelele magnetice de acces.(2) Permisele de acces auto în sediul central al aparatului central se eliberează de Direcția generală management operațional, iar tipărirea acestora se realizează prin grija Direcției economico-administrative.(3) Cartelele magnetice de acces auto în zona controlată/protejată a imobilului din Piața Revoluției nr. 1A se eliberează de Direcția generală management operațional unităților aparatului central interesate, iar asigurarea acestora se realizează prin grija Direcției generale pentru comunicații și tehnologia informației.(4) Pentru celelalte sedii ale aparatului central, asigurarea cartelelor individuale de acces și a permiselor/cartelelor magnetice de acces auto se realizează prin grija șefilor unităților aparatului central respective.


  Articolul 70

  În toate cazurile, regulile de acces/traseele în spațiile ce aparțin unităților aparatului central se stabilesc prin dispoziție a directorului general/directorului fiecărei unități a aparatului central.


  Articolul 71

  Paza și protecția sediilor unităților aparatului central se asigură, în funcție de nivelul de risc la care este încadrat fiecare sediu, cu efective de jandarmi, cu personal calificat, angajat al unității aparatului central beneficiare, sau cu personal al societăților specializate de pază, în conformitate cu actele normative în vigoare și reglementările proprii.


  Secţiunea a 2-a Asigurarea intervenției în sediile unităților aparatului central

  Articolul 72
  (1) Intervenția în primă urgență, în cazul apariției unor situații de risc, se realizează, după caz, fie de către efectivele stabilite din cadrul subunității de jandarmi - la sediile aparatului central unde paza și protecția se asigură cu efective de jandarmi, fie de către personalul desemnat din cadrul societății de pază și protecție - la sediul/sediile unde paza și protecția se asigură de către o societate specializată în domeniu.(2) Intervenția pentru restabilirea ordinii publice, în situația tulburării acesteia, se asigură de Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București.(3) Intervenția antiteroristă se execută de Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei, iar intervenția contrateroristă se execută de Brigada Antiteroristă a Serviciului Român de Informații.(4) Intervenția pentru stingerea incendiilor se realizează de Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dealul Spirii" București.(5) Intervenția în situații de urgență - incendiu, inundație, cutremur, epidemie - care necesită evacuarea bunurilor se realizează de către efectivele stabilite din cadrul subunității de pază, sub coordonarea structurii de monitorizare a situației operative din cadrul Centrului Național de Conducere Integrată, și, ulterior, de către personalul fiecărei unități a aparatului central. Măsurile de limitare a extinderii epidemiei și măsurile profilactice se dispun de către Direcția medicală.
  (la 01-02-2018, Alineatul (5) din Articolul 72 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 3 din 17 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 01 februarie 2018 )


  Capitolul VII Măsurile de protecție privind informațiile clasificate, securitatea și sănătatea în muncă, apărarea împotriva incendiilor, protecția mediului și regulile privind fumatul în unitățile aparatului central

  Secţiunea 1 Măsuri de protecție privind informațiile clasificate

  Articolul 73

  În unitățile aparatului central, accesul la informații clasificate este permis în condițiile prevăzute de legislația din domeniu, cu respectarea principiului necesității de a cunoaște.


  Articolul 74

  Evidența, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, transportul, transmiterea, distrugerea și măsurile de protecție a informațiilor clasificate, la nivelul unităților aparatului central, deținătoare de informații clasificate, se realizează în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.


  Secţiunea a 2-a Reguli privind securitatea și sănătatea în muncă, în unitățile aparatului central

  Articolul 75
  (1) Șefii unităților aparatului central au obligația de a asigura aplicarea normelor privind securitatea și sănătatea personalului în toate aspectele legate de muncă.(2) În cadrul responsabilităților pe care le au, șefii unităților aparatului central au obligația să ia măsurile necesare/să solicite luarea măsurilor necesare, potrivit competențelor, pentru:
  a) asigurarea securității și protecția sănătății personalului;
  b) prevenirea riscurilor profesionale;
  c) informarea și instruirea personalului;
  d) asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securității și sănătății în muncă.


  Articolul 76

  Șefii unităților aparatului central au obligația de a comunica de îndată Direcției generale management resurse umane orice accident suferit de personalul unității aparatului central, atât la locul de muncă și/sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, cât și în timpul deplasării la/de la domiciliu sau de la un sediu la altul, precum și situațiile de persoane date dispărute și intoxicațiile acute profesionale.


  Articolul 77

  Fiecare persoană din cadrul unităților aparatului central trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea conducătorilor unității aparatului central, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau de îmbolnăvire profesională nici propria persoană, nici alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale, în timpul procesului de muncă.


  Articolul 78

  Personalul unităților aparatului central are următoarele obligații:
  a) să utilizeze, conform prevederilor legale, autovehiculele, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de transport etc.;
  b) să utilizeze, conform prevederilor legale, echipamentul individual de protecție din dotare, pe care, după utilizare, să îl depună la locul destinat pentru păstrare;
  c) să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate instalate pe mașini, aparatură, unelte, instalații tehnice și clădiri și să le utilizeze corect;
  d) să comunice imediat șefului unității aparatului central și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă pentru care există motive întemeiate să fie considerată un pericol pentru securitatea și sănătatea personalului, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție;
  e) să aducă de îndată la cunoștința conducătorului locului de muncă și/sau a șefului unității aparatului central accidentele de muncă suferite de sine sau de altul, atât la locul de muncă și/sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, cât și în timpul deplasării la/de la domiciliu ori de la un loc de muncă la altul;
  f) să coopereze cu șeful unității aparatului central și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor;
  g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu șeful unității aparatului central și/sau cu lucrătorii desemnați, pentru a permite acestuia/acestora să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de activitate;
  h) să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora.
  i) să dea relațiile solicitate de către personalul cu atribuții de inspectori de muncă și de către inspectorii sanitari
  (la 01-02-2018, Articolul 78 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost completat de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 3 din 17 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 01 februarie 2018 )


  Articolul 79

  Coordonarea și controlul activităților de securitate și sănătate în muncă în unitățile aparatului central se realizează de către Direcția generală management resurse umane, prin structura proprie de specialitate. Organizarea activităților de securitate și sănătate în muncă în unitățile aparatului central se realizează potrivit prevederilor actelor normative aplicabile în domeniu.
  (la 01-02-2018, Articolul 79 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 3 din 17 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 01 februarie 2018 )


  Secţiunea a 3-a Apărarea împotriva incendiilor la nivelul unităților aparatului central

  Articolul 80

  Șefii unităților aparatului central răspund pentru asigurarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, de prevenire și stingere, pentru spațiile și bunurile materiale pe care le administrează.


  Articolul 81

  Pe linia apărării împotriva incendiilor, șeful unității aparatului central are următoarele atribuții:
  a) verifică, prin ofițerul responsabil/persoana desemnată, modul în care sunt respectate măsurile privind activitățile de apărare împotriva incendiilor în sediile unităților aparatului central, instalațiile și materialele de stins incendii, precum și pregătirea pentru intervenție a personalului;
  b) dispune efectuarea de cercetări, potrivit regulilor stabilite în reglementările de specialitate, privind împrejurările și cauzele care au provocat incendii;
  c) stabilește modul de efectuare a instructajului de prevenire și stingere a incendiilor, conform normelor în vigoare;
  d) organizează activități de anunțare și alarmare în caz de incendiu.


  Articolul 82

  Activitatea de prevenire și stingere a incendiilor se organizează de Direcția economico-administrativă astfel:
  a) organizează activitatea de prevenire și stingere a incendiilor, potrivit normelor, în toate încăperile, atelierele, parcurile de tehnică, depozitele cu materiale și lichide inflamabile de care răspunde;
  b) urmărește, prin personalul desemnat, modul de amplasare a materialelor de stins incendii și verifică trimestrial starea tehnică, întreținerea și funcționarea acestora;
  c) interzice efectuarea lucrărilor cu foc deschis în alte locuri decât cele stabilite și amenajate în acest scop;
  d) organizează activitatea de prevenire și stingere a incendiilor la sediile aparatului central;
  e) afișează la loc vizibil documentele aferente și urmărește prelucrarea și însușirea lor de către întregul personal al aparatului central;
  f) asigură marcarea locurilor periculoase cu indicatoare avertizoare, conform reglementărilor legale în vigoare;
  g) controlează, împreună cu responsabilul cu prevenirea și stingerea incendiilor din fiecare unitate a aparatului central, clădirile, spațiile de depozitare, instalațiile, blocul alimentar, podurile clădirilor, coșurile de fum și spațiile aflate în folosința unității aparatului central, urmărind respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor;
  h) asigură materialele de prevenire și stingere a incendiilor necesare fiecărei unități a aparatului central, potrivit normelor de dotare;
  i) verifică periodic, cel puțin o dată pe trimestru, starea de întreținere a tuturor materialelor, dispozitivelor, instalațiilor și utilajelor de stins incendii și ia măsuri de remediere a neajunsurilor constatate;
  j) organizează și asigură desfășurarea corespunzătoare a lucrărilor cu foc deschis;
  k) asigură păstrarea și depozitarea corespunzătoare a materialelor periculoase.


  Articolul 83

  Personalul unităților aparatului central răspunde de cunoașterea și respectarea regulilor și măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și are următoarele obligații:
  a) să cunoască și să aplice normele de apărare împotriva incendiilor;
  b) să respecte regulile privind fumatul instituite în spațiile unității aparatului central, precum și pe cele referitoare la executarea lucrărilor cu pericol de incendiu: sudură, folosirea aparatelor electrice de încălzire și altele asemenea;
  c) să controleze, la începerea și încheierea programului, locurile de muncă, în vederea depistării și înlăturării cauzelor generatoare de incendii;
  d) să cunoască modul de funcționare și să nu deterioreze mijloacele de protecție împotriva incendiilor;
  e) să anunțe imediat ofițerul de serviciu și/sau șeful unității aparatului central despre orice incendiu sau început de incendiu declanșat;
  f) să participe la stingerea incendiilor, evacuarea oamenilor și a documentelor importante, înlăturarea efectelor incendiilor sau dezastrelor, potrivit planurilor de evacuare în caz de incendiu, întocmite la nivelul fiecărei unități a aparatului central;
  g) să participe la instructajele de prevenire și stingere a incendiilor;
  h) să nu intervină în afara atribuțiilor de serviciu pentru remedierea unor defecțiuni la instalația de iluminat și de forță: schimbarea siguranțelor, mutarea sau instalarea lămpilor, întrerupătoarelor, prizelor etc.;
  i) să nu curețe pardoselile și mobilierul cu substanțe inflamabile;
  j) să se asigure că resturile de la țigări, din coșurile dispuse în locurile amenajate pentru fumat să fie stinse și, pe cât posibil, acestea să nu vină în contact cu materiale combustibile sau inflamabile;
  k) să nu blocheze căile de acces și de evacuare, hidranții, sursele de apă, stingătoarele, tablourile electrice, total sau parțial, definitiv sau temporar, cu materiale, chiar dacă sunt incombustibile;
  l) să nu utilizeze pentru încălzire radiatoare, aparate de aer condiționat, aeroterme și altele asemenea, cu excepția celor aflate în inventarul de gestiune al ministerului;
  m) să nu distrugă prin ardere, decât în locuri special amenajate, deșeuri, reziduuri, gunoaie și alte materiale combustibile.


  Secţiunea a 4-a Măsuri de protecție antiseismică în unitățile aparatului central

  Articolul 84

  Șefii unităților aparatului central răspund de:
  a) verificarea și analizarea periodică a dispunerii mobilierului din încăperi, pentru evitarea blocării ieșirilor și căilor de acces - holuri, scări, în caz de seism;
  b) verificarea periodică a stării de fixație din încăperi - mobilier, hărți, planșe, cuier, rafturi, lustre etc., și executarea lucrărilor necesare pentru fixarea acestora;
  c) pregătirea și antrenarea personalului cu privire la modul de acțiune (protecție și intervenție) la producerea unui seism major.


  Articolul 85

  Activitățile de protecție antiseismică se organizează de Direcția economico-administrativă prin:
  a) evaluarea nivelului de protecție a clădirilor în care sunt dispuse unitățile aparatului central;
  b) planificarea inspectării de urgență postseism a clădirilor;
  c) intervenții de consolidare a clădirilor;
  d) cunoașterea punctelor de întrerupere (oprire) a instalațiilor de alimentare cu apă, gaze și energie electrică și stabilirea personalului pentru executarea acestor operațiuni.


  Articolul 86

  Personalului unităților aparatului central i se recomandă să respecte următoarele reguli de protecție antiseismică la locul de muncă:
  a) să își însușească cunoștințe necesare supraviețuirii în caz de seism;
  b) să evite aglomerarea spațiilor cu piese de mobilier sau cu echipamente tehnice și/sau casnice; amplasarea pieselor de mobilier sau a echipamentelor tehnice și/sau casnice trebuie să se facă astfel încât să nu se afle în vecinătatea ieșirilor din încăperi, pentru a nu bloca prin deplasarea lor accesul în caz de seism;
  c) să fixeze aparatura astfel încât racordurile să nu sufere deteriorări în caz de seism;
  d) să poziționeze obiectele fragile/valoroase într-un loc mai jos și sigur;
  e) să amplaseze chimicalele/combustibilii în dulapuri asigurate/fixate împotriva răsturnării, în încăperi în care nu se lucrează și în care nu există pericol de contaminare/incendiu;
  f) să asigure, prin fixarea de pereți, mobilierul înalt sau instabil.


  Articolul 87

  Pe timpul producerii seismului, întregului personal al aparatului central i se recomandă să respecte următoarele reguli de comportare rațională, de protecție individuală și de grup:
  a) să rămână în încăpere, departe de ferestre și să se protejeze sub o grindă, toc de ușă solid, sub un birou/masă suficient de rezistentă sau, cunoscând în prealabil elementele de construcție rezistente, să acționeze în consecință;
  b) dacă este posibil, să închidă potențialele surse de incendii sau să acționeze în acest sens imediat după încetarea seismului;
  c) să nu părăsească încăperea, să nu sară pe ferestre, să nu utilizeze scările și nici ascensoarele și, dacă este posibil, să deschidă spre exterior ușa încăperii, spre a preveni blocarea acesteia, în perspectiva evacuării, ulterior încetării mișcării seismice;
  d) să nu alerge în stradă;
  e) dacă se află în afara unei clădiri, să se deplaseze cu calm cât mai departe de aceasta, spre un loc deschis și sigur, ferindu-se de eventualele căderi de tencuială, cărămizi, cornișe, geamuri, coșuri, parapete, ornamente;
  f) în situația în care a fost surprins de căderi de tencuială, mobilier etc., să își asigure supraviețuirea în primul rând prin protejarea cu mâinile a capului, dar și prin alte metode, în funcție de situație.


  Articolul 88

  Ulterior producerii seismului, se recomandă ca întreg personalul aparatului central să respecte următoarele reguli de comportare:
  a) să nu părăsească imediat spațiul, camera, clădirea în care a fost surprins de seism, acordând primul ajutor persoanelor rănite și calmând persoanele speriate sau panicate;
  b) să utilizeze telefoanele exclusiv pentru apeluri de urgență, spre a nu bloca circuitele sau rețelele telefonice;
  c) dacă s-a declanșat un incendiu, să acționeze prin forțe proprii pentru stingerea acestuia;
  d) să verifice instalațiile electrice și/sau, după caz, de apă, gaze, canal și, vizual, starea clădirii în interior; în cazul constatării de avarii, să anunțe unitatea pentru intervenție și să nu utilizeze foc deschis;
  e) să iasă cu calm și prudență din clădire, fără a lua cu sine lucruri inutile, verificând în prealabil starea scării și a căii de ieșire, spre a nu se expune la pericole;
  f) pentru orice eventualitate la ieșirea din încăpere/clădire se recomandă protejarea capului cu o cască de protecție, iar în lipsa acesteia, cu un taburet, o carte mai groasă, o geantă etc.;
  g) dacă întâlnește uși blocate, să acționeze cu calm pentru deblocarea acestora; dacă ușile respective sunt prevăzute cu vitraje, să procedeze la spargerea geamului utilizând un scaun sau orice obiect la îndemână;
  h) dacă sesizează blocarea unor persoane în ascensor, să acționeze pentru calmarea acestora și să solicite ajutor de la personalul autorizat;
  i) să acorde ajutor echipelor de intervenție/salvare;
  j) să urmeze recomandările de acțiune ale structurilor specializate, difuzate de posturile naționale de radio și televiziune;
  k) la evacuare, să acorde prioritate răniților, femeilor și persoanelor în vârstă.


  Articolul 89

  Persoanelor surprinse sub dărâmături li se recomandă ca, adaptat la situație, să respecte următoarele reguli generale:
  a) să rămână calme și să încerce deblocarea căilor de acces și/sau degajarea proprie sau a altor persoane de sub dărâmături/mobilier;
  b) să îi calmeze pe cei din preajmă și să nu permită propagarea reacțiilor specifice panicii;
  c) să își semnaleze prezența prin lovirea în conducte sau în pereți, la intervale regulate de timp;
  d) după stabilirea contactului verbal cu salvatorii, să solicite acestora primul ajutor și să le furnizeze pe cât posibil datele solicitate;
  e) să nu se preocupe de durata acțiunii de salvare, conservându-și și canalizându-și energia pentru a face față situației.


  Secţiunea a 5-a Protecția mediului în unitățile aparatului central

  Articolul 90

  Îndrumarea și controlul activităților de protecție a mediului în cadrul unităților aparatului central se realizează de către Direcția generală logistică, prin structura proprie de specialitate.


  Articolul 91
  (1) La nivelul unităților aparatului central, directorul general/directorul răspunde de realizarea activităților de protecție a mediului în spațiile repartizate unității aparatului central.(2) Obligațiile ce revin șefilor unităților aparatului central prevăzute la alin. (1) sunt îndeplinite nemijlocit de către un responsabil de mediu pe unitatea aparatului central.


  Articolul 92

  Atribuțiile inspectorilor de mediu încadrați în structura de specialitate a Direcției generale logistice și ale responsabililor de mediu, precum și obligațiile directorilor generali/directorilor și ale personalului unităților aparatului central sunt cele prevăzute de prevederile legale în vigoare.


  Secţiunea a 6-a Reguli privind fumatul în sediile unităților aparatului central

  Articolul 93
  (1) Fumatul este interzis în toate spațiile publice închise, spațiile închise de la locul de muncă, astfel cum acestea sunt definite de art. 2 lit. m) și n) din Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările și completările ulterioare, și se află în administrarea sau folosința unităților aparatului central, inclusiv în vehiculele de serviciu.(2) Pot fi amenajate spații în aer liber unde fumatul este permis, delimitate în condițiile legii, astfel încât:
  a) să servească fumatului;
  b) să fie dotate cu scrumiere și extinctoare și amenajate în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind prevenirea și stingerea incendiilor;
  c) să fie marcate la loc vizibil cu indicatorul: «Loc pentru fumat».

  ----------
  Art. 93 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 90 din 6 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 10 iunie 2016.


  Articolul 94

  Șefii unităților aparatului central au obligația, în cadrul structurilor proprii, de a dispune măsurile necesare pentru:
  a) informarea personalului despre necesitatea cunoașterii și aplicării prevederilor Legii nr. 349/2002, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a faptului că încălcarea normelor de referință constituie abatere disciplinară gravă;
  b) afișarea, la loc vizibil, a simbolurilor care interzic fumatul prin marcarea spațiilor unității cu indicatoare prin care să se indice «Fumatul interzis» și folosirea simbolului internațional, respectiv țigareta barată de o linie transversală, inclusiv la intrările clădirilor/spațiilor unității în care aceștia își desfășoară activitatea.
  ----------
  Art. 94 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 90 din 6 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 10 iunie 2016.


  Anexă

  Dispunerea sediilor unităților aparatului central și a spațiilor destinate responsabililor privind ordinea interioară


  Nr. crt.

  Clădiri/Adrese

  Unitățile aparatului central

  Responsabili

  Alte structuri ale aparatului central, instituții/structuri aflate în subordinea/în coordonarea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

  1.

  Imobilul din Piața Revoluției nr. 1 A, sector 1

  Departamentul pentru Situații de Urgență
  Corpul de control al ministrului
  Direcția generală management operațional
  Direcția generală management resurse umane
  Direcția generală pentru relațiile cu instituțiile prefectului
  Direcția generală juridică
  Direcția generală pentru comunicații și tehnologia informației
  Direcția generală afaceri europene Schengen și relații internaționale
  Direcția fonduri externe nerambursabile Direcția secretariat general
  Direcția informare și relații publice
  Direcția generală management urgențe medicale
  Centrul de Coordonare a Protecției Infrastructurilor Critice
  Unitatea de Politici Publice

  Șefii unităților aparatului central din sediul central al M.A.I.

  Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București
  Bufet

  2.

  Imobilul din strada Mihai Vodă nr. 17-19, sector 5

  Direcția medicală
  Direcția informare și relații publice

  Directorul Direcției medicale, respectiv Directorul Direcției informare și relații publice

  Centrul Medical de Diagnostic și Tratament „Nicolae Kretzulescu“
  Centrul Cultural al M.A.I.
  Redacția Revistei „Pentru Patrie“
  Ansamblul Artistic „Ciocârlia“

  3.

  Imobilul din strada Eforie nr. 3-5, sector 5

  Corpul B:
  Direcția generală logistică
  Corpul C:
  Direcția audit public intern
  Corpul D:
  Direcția generală financiară
  Oficiul responsabilului cu protecția datelor personale

  Directorul general al Direcției generale logistice,
  directorul Direcției audit public intern,
  Directorul general al Direcției generale financiare,
  șeful Oficiului responsabilului cu protecția datelor personale

  Bufet

  4.

  Imobilul din strada Leaota nr. 2A, sector 6

  Direcția secretariat general - Serviciul arhive

  Directorul Direcției secretariat general

  5.

  Imobilul din strada Domnița Anastasia nr. 3-5, sector 5

  Direcția informare și relații publice

  Directorul Direcției informare și relații publice

  Centrul Multimedia

  (la 01-02-2018, Anexa la regulament a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 3 din 17 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 01 februarie 2018 )