REGLEMENTĂRI din 27 martie 2007aeronautice civile Române RACR-LPAN AUN
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 bis din 19 aprilie 2007 Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 630 din 27 martie 2007, publicat în Monitorul Oficial nr. 265 din 19 aprilie 2007.

  LICENȚIEREA PERSONALULUI AERONAUTIC CIVIL NAVIGANT -
  AERONAVE ULTRAUȘOARE NEMOTORIZATE
  Ediția 1/2007


  Capitolul 1 Definiții și abrevieri
  RACR-LPAN AUN.1005 - Definiții
  Atunci când următorii termeni sunt folosiți în prezenta reglementare, ei au următorul înțeles:

  Aprobat corespunzător

  -

  aprobat de autoritatea de certificare

  Revalidare

  -

  procedeu administrativ, efectuat în interiorul perioadei de valabilitate a unei calificări sau autorizații, prin care se permite deținătorului de a continua exercitarea privilegiilor calificării sau autorizației respective, pentru o perioadă specificată, în urma îndeplinirii cerințelor din prezenta reglementare

  Reînnoire

  -

  procedeu administrativ, efectuat după ce o calificare sau autorizație a expirat, prin care se reînnoiesc privilegiile calificării sau autorizației respective, pentru o perioadă specificată, în urma îndeplinirii cerințelor din prezenta reglementare

  SAFE PRO

  -

  standarde internaționale recomandate de siguranță și instruire pentru deltaplan, stabilite de Federația aeronautică Internațională

  PARA PRO

  -

  standarde internaționale recomandate de siguranță și instruire pentru parapantă, stabilite de Federația aeronautică Internațională

  Certificat medical corespunzător

  -

  o declarație tip, data pe proprie răspundere de persoana respectivă. Modelul declarației tip este prezentat în Anexa 1. Valabilitatea declarației este de cinci ani calendaristici de la data semnării acesteia de către titular.

  Notă:
  Sunt acceptate ca certificat medical corespunzător următoarele documente: un Certificat Medical Clasa I sau Clasa a II-a, emis în conformitate cu standardele și practicile OACI specifice aplicabile sau echivalente, sau o fișă medicală tip, pe care s-au consemnat rezultatele unei vizite medicale efectuate la unitățile sanitare teritoriale, cu precizarea aptitudinii de zbor, pentru parapante și deltaplane fiind suficientă declarația medicală pe proprie răspundere (anexa 1).
  Definițiile utilizate în prezenta reglementare, suplimentar față de cele menționate mai înainte, sunt specificate în Anexa 1 la Convenția privind aviația civilă internațională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944.

  RACR-LPAN AUN. 1010 - Abrevieri
  Atunci când următoarele abrevieri sunt folosite în prezenta reglementare, ele au următorul înțeles:
  TPR - Timp de pregătire recomandat
  CMO - Conținut minim obligatoriu
  ICAO - Organizația Aviației Civile Internaționale (International Civil Aviation Organization)
  AIP - Publicația de Informare Aeronautică (aeronauticăl Information Publication). O publicație emisă de/sau cu autoritatea unui stat și care conține informații aeronautice cu caracter de durată, esențiale pentru navigația aeriană
  NOTAM - Mesaj cuprinzând informații privind instalarea, starea sau schimbarea oricărui mijloc, serviciu, procedură aeronautică sau un pericol pentru navigația aeriană, informații a căror comunicare la timp este esențială pentru personalul ce asigură executarea eficientă și în siguranță a zborurilor
  VFR - reguli de zbor la vedere (Visual Flight Rules)


  Capitolul 2 LICENȚIEREA PILOȚILOR DE AERONAVE ULTRAUȘOARE NEMOTORIZATEI. Generalități
  RACR-LPAN AUN. 2005 - Aplicabilitate și aplicare
  Această reglementare stabilește cerințele specifice aplicabile pentru:
  (a) obținerea, revalidarea și reînnoirea licenței de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate;
  (b) obținerea, revalidarea și reînnoirea calificării de instructor pentru pilotul de aeronave ultraușoare nemotorizate;
  (c) obținerea, revalidarea și reînnoirea autorizației de pilot tandem pentru pilotul de aeronave ultraușoare nemotorizate;
  (d) autorizarea ca examinatori a persoanelor care organizează și efectuează examinările teoretice și practice, la sol și în zbor, în vederea obținerii, revalidării, reînnoirii și recunoașterii licențelor de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate și a calificărilor/autorizațiilor specifice;
  (e) obținerea altor calificări/autorizații/certificate specifice licenței de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate;
  (f) recunoașterea licențelor de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate emise de autorități competente din alte state și a calificărilor/autorizațiilor specifice acestora;
  (g) obținerea licențelor de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate și a calificărilor/autorizațiilor specifice prin echivalarea licențelor emise de alte state/autorități competente.

  RACR-LPAN AUN. 2010 - Condiții de conformare
  Toate activitățile menționate la RACR-LPAN AUN.2005 se desfășoară numai cu respectarea strictă a cerințelor specifice aplicabile cuprinse în prezenta reglementare.

  RACR-LPAN AUN. 2015 - Calitatea de membru al echipajului de conducere - Licențe naționale
  (a) O persoană este autorizată să acționeze ca membru al unui echipaj de conducere pentru o aeronavă ultraușoară nemotorizată, identificată/înmatriculată sau care operează în România, numai dacă deține o licență, emisă/echivalată/recunoscută de autoritatea de certificare, în termen de valabilitate, care demonstrează conformarea cu cerințele specificate în prezenta reglementare și care este corespunzătoare atribuțiilor pe care persoana în cauză trebuie să le îndeplinească la bord; și
  (b) Deținătorul unei licențe de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate este obligat să poarte asupra să licența și certificatul medical corespunzător, ori de câte ori se află la bordul unei aeronave ultraușoare nemotorizate identificată/înmatriculată sau care operează în România, în scopul îndeplinirii atribuțiilor care-i revin în calitate de membru al echipajului de conducere.

  RACR-LPAN AUN. 2020 - Calitatea de membru al echipajului de conducere - Licențe străine emise de autoritățile competente din alte state
  (a) O persoană, deținătoare a unei licențe de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate emise, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, de către autoritatea competentă dintr-un alt stat, este autorizată să acționeze ca membru al unui echipaj de conducere pentru o aeronavă ultraușoară nemotorizată identificată/înmatriculată sau care operează în România, numai dacă deține un certificat de recunoaștere, emis de autoritatea de certificare, aflat în termen de valabilitate, care demonstrează conformarea cu cerințele specificate în prezenta reglementare și care este corespunzătoare atribuțiilor pe care persoana în cauză trebuie să le îndeplinească la bord; și
  (b) Deținătorul certificatului de recunoaștere, emis de autoritatea de certificare, pentru o licență de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate este obligat să poarte asupra să certificatul de recunoaștere și licența corespunzătoare, precum și certificatul medical corespunzător, ori de câte ori se află la bordul unei aeronave ultraușoare nemotorizate, identificată/înmatriculată sau care operează în România, în scopul îndeplinirii atribuțiilor care-i revin în calitate de membru al echipajului de conducere.
  Piloți de parapantă și deltaplan:(1) Certificatul de recunoaștere este reprezentat de IPPI Card (International Pilot Profiency Identification, al cărui tipizat este cel stabilit de Federația Aeronautică Internațională - FAI), certificat care atestă nivelul de pregătire al pilotului respectiv conform PARA PRO (Recommended International Paraglider Standards of Safety & Training), respectiv SAFE PRO (Recommended International Hang Gliders Standards of Safety & Training).(2) Licența corespunzătoare certificatului de recunoaștere este cea emisă de autoritatea competentă a statului respectiv.
  Celelalte categorii de piloți de aeronave ultraușoare nemotorizate:
  (1) Modelul certificatului de recunoaștere este prezentat în Anexa 2.(2) Licența corespunzătoare certificatului de recunoaștere este cea emisă de autoritatea competentă a statului respectiv.(3) Numărul certificatului de recunoaștere se înscrie la capitolul III al acestuia corespunzător poziției din registrul de certificate de recunoaștere. Registrul pentru certificatele de recunoaștere constă în copii ale acestora introduse și numerotate în ordinea eliberării lor.(4) Numărul licenței corespunzătoare certificatului de recunoaștere și emitentul se înscriu la capitolul III din cadrul formularului certificatului.(5) Eliberarea certificatelor de recunoaștere se face numai pe baza semnăturii titularului (deținătorului) sau a unui împuternicit legal al acestuia înscrisă pe copia din registru. Documentul de împuternicire se atașează copiei certificatului de recunoaștere.

  Alte situații:
  În cazul în care o persoană deținătoare a unei licențe de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate, emisă în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, de către autoritatea competentă din alt stat, desfășoară activitate de zbor în spațiul aerian al României într-un cadru organizat sub controlul, inspecția și supravegherea unei persoane autorizate ca examinator/inspector, existența certificatului de recunoaștere nu este necesară. Pentru a putea desfășura activitatea precizată anterior este necesar ca licența străină respectivă să fie în termen de valabilitate, fapt care se constată prin verificarea de către un examinator/inspector a licenței străine respective.
  Examinatorul/inspectorul menționat înmânează celui verificat un înscris de mână având precizate pe acesta următoarele date: mențiunea "verificat licență nr. ......., emisă la data de ........, de către ..........., data și locul verificării, numele și semnătura examinatorului/inspectorului".
  Înscrisul de mână și licența străină corespunzătoare sunt purtate asupra titularului pe toată perioada cât acesta desfășoară activitatea de zbor respectivă.

  RACR-LPAN AUN. 2025 - Valabilitate(1) Valabilitatea licenței de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate este de 60 de luni de la data examinării teoretice, sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții:(i) Certificatul medical corespunzător emis în conformitate cu cerințele specificate în prezenta reglementare este în termen de valabilitate; și(ii) dacă titularul licenței de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate desfășoară activități de zbor în categorii de spațiu aerian în care legătura radio este obligatorie, el trebuie să dețină un Certificat de Radiotelefonist eliberat/echivalat/validat de autoritatea competentă în domeniu, în condițiile legii.(2) Valabilitatea certificatului de recunoaștere, emis de autoritatea de certificare, pentru licența de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate emisă, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, de către o autoritate competentă dintr-un alt stat, nu trebuie să depășească termenul de valabilitate al licenței de bază.

  RACR-LPAN AUN. 2030 - Privilegii
  Deținătorul (titularul) licenței de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate sau al certificatului de recunoaștere emis în conformitate cu cerințele specificate în prezenta reglementare are dreptul să exercite funcția de pilot comandant și de personal tehnic de întreținere și reparație al oricărei aeronave ultraușoare nemotorizate, în limita calificărilor deținute.(1) Licența de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate acordă dreptul deținătorului (titularului) de a efectua următoarele categorii de zboruri, astfel:(i) zboruri în interes propriu;(ii) zboruri particulare.(2) Privilegiile de personal tehnic aeronautic, prevăzute în RACR-LPAN AUN.2030, se pot exercita numai de către persoanele care dețin licență de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate, întrucât acestea își asumă toate riscurile și responsabilitățile legate de utilizarea aeronavelor ultraușoare nemotorizate pe care acestea desfășoară activitate de zbor în conformitate cu reglementările în vigoare.

  RACR-LPAN AUN. 2035 - Coerciție
  Autoritatea de certificare poate, în orice moment, să limiteze privilegiile acordate, să suspende sau să retragă orice licență de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate, orice calificare/autorizație specifică sau certificat de recunoaștere emis în conformitate cu prevederile prezentei reglementări, dacă solicitantul sau deținătorul nu a îndeplinit sau nu mai îndeplinește condițiile specificate în prezenta reglementare sau dacă se constată că titularul acesteia a încălcat prevederile legale specifice aplicabile sau a fost implicat în acțiuni de natură a afecta siguranța zborului.
  II. Obținerea, revalidarea și reînnoirea licenței de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate
  A. Obținerea licenței de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate
  RACR-LPAN AUN. 2040 - Condiții generale
  Pentru obținerea licenței de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:
  a. să aibă vârstă de minimum 16 ani împliniți; și
  b. să fie deținător al unui certificat medical corespunzător, în termen de valabilitate, emis în conformitate cu cerințele specificate în prezenta reglementare.

  RACR-LPAN AUN. 2045 - Condiții specifice
  Pentru obținerea licenței de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate, suplimentar față de condițiile generale specificate în RACR-LPAN AUN.2040 de mai sus, solicitantul trebuie să:
  (a) demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni înainte de data înregistrării cererii, un curs (program) de pregătire teoretică specifică desfășurat sub supravegherea unui pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate deținător al calificării/autorizației de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare, printr-o fișă de pregătire teoretică și practică la sol și în zbor completată și semnată de către pilotul instructor sub supravegherea căruia a fost finalizat cursul (programul) respectiv (teoretic și/sau practic). Modelul fișei de pregătire teoretică și practică la sol și în zbor este prezentat în Anexa 3; și
  (b) demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni înainte de data înregistrării cererii, un curs (program) specific de pregătire practică, la sol și în zbor, desfășurat sub supravegherea unui pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate deținător al calificării/autorizației de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare; solicitantul demonstrează acest lucru prin carnetul de zbor în care a fost consemnată sub semnătura pilotului instructor care l-a instruit activitatea de zbor necesară pregătirii conform RACR-LPAN AUN, precum și prin fișa prevăzută în Anexa 3; și
  (c) obțină minim 75% la examinarea teoretică scrisă la fiecare din disciplinele menționate în RACR-LPAN AUN.2055 lit. (a); și
  (d) fie declarat "ADMIS" în urma testului de îndemânare practică, la sol și în zbor, de către un examinator autorizat conform RACR-LPAN AUN, Capitolul 2, pct. V.

  RACR-LPAN AUN. 2050 - Examinarea teoretică(1) Examinarea teoretică în vederea obținerii licenței de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate este organizată de către un examinator autorizat conform RACR-LPAN AUN, Capitolul 2, pct. V;(2) Examinarea teoretică în vederea obținerii licenței de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate se desfășoară înaintea examinării practice, la sol și în zbor;(3) Promovarea examinării teoretice condiționează desfășurarea examinării practice, la sol și în zbor.

  RACR-LPAN AUN. 2055 - Pregătirea teoretică specifică
  (a) Cursul (programul) de pregătire teoretică specifică în vederea obținerii licenței de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate trebuie să cuprindă următoarele discipline, care se aplică specific fiecărei clase de aeronave:(i) Legislație aeronautică și Reglementări
  CMO:(1) reguli și reglementări relevante pentru deținătorul unei licențe de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate;(2) regulile aerului;(3) proceduri și practici de servicii de trafic aerian aplicabile;
  TPR: 8 ore;
  (ii) Cunoașterea aeronavei ultraușoare nemotorizate
  CMO:(1) principii de operare a sistemelor, instalațiilor, echipamentelor, instrumentelor și aparatelor de bord ale unei aeronave ultraușoare nemotorizate;(2) limitări operaționale pentru aeronave ultraușoare nemotorizate;(3) informații operaționale relevante din manuale de zbor (utilizare întreținere) sau alte documente specifice;(4) pentru baloane ultraușoare: proprietăți fizice și aplicații practice ale gazelor utilizate în baloane libere;(5) operațiuni de verificare, întreținere și reparații curente, periodice și generale ale unei aeronave ultraușoare nemotorizate (structură, sisteme, instalații, echipamente, instrumente și aparate de bord), inclusiv reparații capitale;
  TPR: 12 ore;
  (iii) Performanțe de zbor și planificarea zborului
  CMO:(1) efectele încărcăturii și ale distribuției maselor asupra manevrării, caracteristicilor de zbor și performanțelor unei aeronave ultraușoare nemotorizate;(2) calculele masei și centrajului;(3) utilizarea și aplicarea practică a datelor privind decolarea (lansarea), aterizarea și a altor performanțe; pentru baloane ultraușoare: inclusiv efectul temperaturii;(4) planificarea zborului înainte de zbor și pe rută în condiții de operare VFR;(5) proceduri de servicii de trafic aerian relevante;(6) proceduri de raportare a poziției;(7) proceduri de calare a altimetrului;(8) operațiuni în zone cu trafic intens;
  TPR: 6 ore;
  (iv) Performanțe umane
  CMO:(1) performanțe umane relevante pentru pilotul de aeronave ultraușoare nemotorizate;(2) noțiuni de acordare a primului ajutor;
  TPR: 2 ore;
  Notă: Pentru tratarea acestui subiect se poate utiliza ca material de ghidare documentul ICAO Doc. 9683 - Human Factors Training Manual;
  (v) Meteorologie
  CMO:(1) aplicarea meteorologiei aeronautice elementare;(2) utilizarea și procedurile de obținere a informațiilor meteorologice;(3) altimetrie;
  TPR: 6 ore;
  (vi) Navigație
  CMO:(1) aspecte practice privind navigația aeriană și estimată;(2) utilizarea hărților aeronautice;
  TPR: 6 ore;
  (vii) Proceduri operaționale
  CMO:(1) utilizarea documentației aeronautice (AIP, NOTAM, coduri aeronautice, abrevieri);(2) diferite metode de lansare și proceduri asociate;(3) proceduri preventive și de urgență, inclusiv măsuri ce trebuie luate pentru a evita condițiile meteorologice defavorabile, zonele cu turbulență, precum și ale situații de hazard operațional;
  TPR: 4 ore;
  (viii) Principii de zbor
  CMO:(1) principii de zbor aplicabile aeronavelor ultraușoare nemotorizate;
  TPR: 4 ore;
  (ix) Radiotelefonie (facultativ)
  CMO:(1) proceduri de radiotelefonie și frazeologie aplicabile operațiunilor VFR;(2) acțiuni care trebuiesc întreprinse în cazul întreruperii comunicației;
  TPR: 2 ore

  (b) Cursul (programul) de pregătire teoretică specifică în vederea obținerii licenței de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate are o durată minimă obligatorie de 50 ore și trebuie să se desfășoare numai sub supravegherea unui pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate deținător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare.
  (c) Pilotul de aeronave ultraușoare nemotorizate, deținător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare, sub supravegherea căruia s-a finalizat cursul (programul) de pregătire teoretică, eliberează absolvenților cursului (programului) respectiv un certificat/atestat corespunzător, într-o formă agreată de autoritatea de certificare.
  Certificatele/atestatele corespunzătoare agreate de autoritatea de certificare, prevăzute în prezenta reglementare pentru pregătirea teoretică, sunt constituite de fișa/fișele de pregătire teoretică și practică la sol și în zbor, conform modelului de la Anexa 3, completate corespunzător de către semnatarii acesteia.

  RACR-LPAN AUN. 2060 - Pregătirea practică, la sol și în zbor
  (a) Cursul (programul) de pregătire practică, la sol și în zbor, are o durată minimă recomandată, pe clase de aeronave ultraușoare nemotorizate, după cum urmează:(i) pentru deltaplane: conform SAFE PRO, Stagiul 3;(ii) pentru parapante: conform PARA PRO, Stagiul 3;(iii) pentru planoare ultraușoare: minimum 6 de ore de zbor, incluzând minimum 2 ore de zbor în simplă comandă și 20 de decolări și de aterizări efectuate sub supravegherea unui pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate deținător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare;(iv) pentru giroplanoare: minimum 20 de ore de zbor, incluzând minimum 3 ore de zbor în simplă comandă și 40 de decolări și de aterizări efectuate sub supravegherea unui pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate deținător al calificării/autorizației de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare;(v) pentru baloane ultraușoare: minimum 16 de ore de zbor, incluzând minimum 8 decolări și ascensiuni dintre care minimum una în simplă comandă, efectuate sub supravegherea unui pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate deținător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare;
  (b) Cursul (programul) de pregătire practică, la sol și în zbor, trebuie să se desfășoare numai sub supravegherea unui pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate deținător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare.
  (c) Pe parcursul desfășurării cursului (programului), solicitantul trebuie să acumuleze experiență în verificarea, întreținerea, reparația și operarea aeronavei ultraușoare nemotorizate cel puțin în următoarele domenii aplicate specific fiecărei clase de aeronave:(i) operațiuni de verificare, întreținere și reparații curente, periodice și generale ale aeronavei ultraușoare nemotorizate, inclusiv reparații capitale;(ii) operațiuni înainte de zbor, inclusiv determinarea masei și centrajului, demontarea, montarea și verificarea aeronavei ultraușoare nemotorizate;(iii) tehnici și proceduri pentru metoda de decolare (lansare) utilizată, inclusiv limitări corespunzătoare, proceduri de urgență și semnale utilizate;(iv) proceduri de operare în trafic aerian, proceduri și precauții pentru evitarea coliziunilor aeriene;(v) pilotarea aeronavei folosind repere vizuale externe;(vi) zbor în întreaga anvelopă de zbor;(vii) recunoașterea și recuperarea din coborâri rapide, angajări și vrii (după caz), faza inițială și finală;(viii) decolări (lansări), apropieri și aterizări normale și cu vânt lateral;(ix) raiduri și navigație estimată folosind repere vizuale;(x) proceduri de urgență.
  (d) Pilotul de aeronave ultraușoare nemotorizate deținător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare, sub a cărui supraveghere s-a finalizat cursul (programul) de pregătire practică la sol și în zbor, eliberează absolvenților cursului (programului) respectiv un certificat/atestat corespunzător, într-o formă agreată de autoritatea de certificare.
  Certificatele/atestatele corespunzătoare agreate de autoritatea de certificare, prevăzute în RACR-LPAN AUN pentru pregătirea practică la sol și în zbor, sunt constituite de fișa/fișele de pregătire teoretică și practică la sol și în zbor, prevăzute în Anexa 3, completate corespunzător de către semnatarii acesteia.

  RACR-LPAN AUN. 2065 - Credite acordate
  (a) Pregătirea teoretică(i) Pentru un solicitant, care deține o licență de pilot, pentru alte clase/categorii de aeronave, autoritatea de certificare poate credita până la 100% din pregătirea teoretică specifică în vederea obținerii licenței de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate, la disciplinele prevăzute în RACR-LPAN AUN.2055 pentru obținerea acestei licențe.
  În cazul în care solicitantul nu deține pregătire la una sau mai multe discipline prevăzute în RACR-LPAN AUN.2055, acesta trebuie să efectueze pentru aceste discipline o pregătire conform RACR-LPAN AUN.2045 (a).
  Pilotul instructor sub supravegherea căruia s-a finalizat această pregătire eliberează solicitantului un certificat/atestat corespunzător conform RACR-LPAN AUN.2055.
  (ii) Un solicitant, care deține o licență de pilot, pentru alte clase/categorii de aeronave trebuie să fie examinat teoretic, în scris, la disciplinele menționate la RACR-LPAN AUN.2055 (a). Baremul de promovare este de 75%, pentru fiecare disciplină.

  (b) Pregătirea practică la sol și în zbor
  Un solicitant, care deține o licență de pilot, în termen de valabilitate, pe alte clase/categorii de aeronave, trebuie să efectueze un curs (program) de pregătire practică la sol și în zbor cu un conținut și o durată minimă care sunt stabilite, de la caz la caz, de autoritatea de certificare, fără însă ca aceasta să fie mai mică de 2 ore ca pilot de aeronavă ultraușoară nemotorizată din clasa pentru care solicită obținerea calificării/autorizației/autorizației, dintre care:(i) minimum 1 oră de zbor în simplă comandă, și(ii) minimum 5 decolări și 5 aterizări.
  Pentru parapante și deltaplane este necesar minim nivelul PARA PRO3, respectiv, SAFE PRO3.
  Pilotul instructor sub supravegherea căruia s-a finalizat această pregătire eliberează solicitantului un certificat/atestat corespunzător conform RACR-LPAN AUN.2060.

  B. Revalidarea licenței de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate
  RACR-LPAN AUN. 2070 - Condiții generale
  Pentru revalidarea licenței de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarea condiție generală:
  (a) certificatul medical corespunzător emis în conformitate cu cerințele specificate în prezenta reglementare este în termen de valabilitate.

  RACR-LPAN AUN. 2075 - Condiții specifice
  Revalidarea licenței de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate se face pentru o perioadă de 60 de luni, cu respectarea prevederilor RACR-LPAN AUN.2070, de mai sus, dacă solicitantul demonstrează, într-o manieră acceptabilă autorității de certificare, că:
  (a) a efectuat, în ultimele 12 luni înainte de data expirării valabilității licenței, minimum 2 ore de zbor în calitate de pilot pe clasa de aeronave ultraușoare nemotorizate, pentru care solicită revalidarea, incluzând 5 decolări și 5 aterizări; și
  (b) a promovat examinarea teoretică scrisă, cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN AUN, Capitolul 2, pct. V, la fiecare din disciplinele menționate în RACR-LPAN AUN.2055 punctul (a). Baremul de promovare este de 75%, pentru fiecare disciplină; și
  (c) a promovat, în ultimele 6 luni înainte de data expirării valabilității licenței, un test de verificare a competenței în zbor cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN AUN, Capitolul 2, pct. V.

  Îndeplinirea condițiilor specifice se face prin prezentarea spre verificare a carnetului de zbor examinatorului autorizat cu care acesta efectuează testul de verificare a competenței în zbor prevăzut în acest caz.

  RACR-LPAN AUN. 2080 - Condiții echivalente de revalidare
  (a) În cazul în care solicitantul nu îndeplinește condiția privind experiența de zbor conform prevederilor RACR-LPAN AUN.2075 (a), el este obligat să parcurgă un curs (program) de reantrenare în zbor, pe aeronave ultraușoare nemotorizate din clasa pentru care solicită revalidarea; și
  (b) Cursul (programul) de reantrenare în zbor se desfășoară sub supravegherea unui pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate/deținător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare și cuprinde minimum 2 ore de zbor, incluzând 5 decolări și 5 aterizări; și
  (c) Programul de reantrenare în zbor se desfășoară obligatoriu înaintea susținerii examinării teoretice scrise conform prevederilor RACR-LPAN AUN.2075 (b); și
  (d) După parcurgerea programului de reantrenare în zbor, solicitantul trebuie să promoveze un test de verificare a competenței în zbor cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN AUN, Capitolul 2, pct. V.
  (e) Pilotul de aeronave ultraușoare nemotorizate deținător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare sub a cărui supraveghere s-a finalizat cursul (programul) de reantrenare în zbor, eliberează absolvenților cursului (programului) respectiv un certificat/atestat corespunzător, într-o formă agreată de autoritatea de certificare.
  Certificatul/atestatul corespunzător agreat de autoritatea de certificare, teoretică și practică la sol și în zbor prevăzută la punctul RACR-LPAN AUN.2060.

  C. Reînnoirea licenței de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate
  RACR-LPAN AUN. 2085 - Condiții generale
  Pentru reînnoirea licenței de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:
  (a) certificatul medical corespunzător emis în conformitate cu cerințele specificate în prezenta reglementare este în termen de valabilitate.

  RACR-LPAN AUN. 2090 - Condiții specifice(1) Reînnoirea licenței de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate se face pentru o perioadă de 60 de luni, cu respectarea prevederilor RACR-LPAN AUN.2085 de mai sus, dacă solicitantul demonstrează, într-o manieră acceptabilă autorității de certificare, că:
  (a) a absolvit, cu cel mult 12 luni înainte de data înregistrării cererii de reînnoire, un curs (program) de pregătire teoretică specifică pentru reînnoirea licenței, desfășurat sub supravegherea unui pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate deținător al calificării/autorizației de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare; și
  (b) a parcurs, cu cel mult 12 luni înainte de data înregistrării cererii de reînnoire, un curs (program) specific de reantrenare practică, la sol și în zbor, pe aeronave ultraușoare nemotorizate din clasa pentru care solicită reînnoirea licenței, desfășurat sub supravegherea unui pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate deținător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare. Durata cursului (programului) de reantrenare practică, la sol și în zbor, pentru reînnoirea licenței (inclusiv numărul de decolări și aterizări) este stabilită de autoritatea de certificare în funcție de perioada de întrerupere și de clasa de aeronave ultraușoare nemotorizate pentru care se solicită reînnoirea și cuprinde minimum 3 ore de zbor, incluzând 10 lansări și 10 aterizări. Conținutul cursului (programului) este stabilit de pilotul instructor sub supravegherea căruia acesta se desfășoară și se demonstrează printr-o fișă de pregătire teoretică și practică la sol și în zbor, completată și semnată de către pilotul instructor sub supravegherea căruia a fost finalizat cursul (programul) respectiv (teoretic și/sau practic); și
  (c) a promovat examinarea teoretică scrisă, cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN AUN, Capitolul 2, pct. V, la fiecare din disciplinele menționate în RACR-LPAN AUN.2055 punctul (a). Baremul de promovare este de 75% pentru fiecare disciplină; și
  (d) a promovat, ulterior finalizării programului de reantrenare practică, la sol și în zbor, un test de verificare a competenței în zbor cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN AUN, Capitolul 2, pct. V.
  (2) Pilotul de aeronave ultraușoare nemotorizate deținător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare, sub a cărui supraveghere s-a finalizat cursul (programul) de pregătire teoretică specifică pentru reînnoirea licenței, eliberează absolvenților cursului (programului) respectiv un certificat/atestat corespunzător, într-o formă agreată de autoritatea de certificare.
  Certificatul/atestatul corespunzător agreat de autoritatea de certificare este constituit de fișa de pregătire teoretică prevăzută la punctul RACR-LPAN AUN.2055.
  (3) Pilotul de aeronave ultraușoare nemotorizate deținător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare sub a cărui supraveghere s-a finalizat cursul (programul) specific de reantrenare practică, la sol și în zbor, pe aeronave ultraușoare nemotorizate din clasa pentru care solicită reînnoirea licenței, eliberează absolvenților cursului (programului) respectiv un certificat/atestat corespunzător, într-o formă agreată de autoritatea de certificare.
  Certificatul/atestatul corespunzător agreat de autoritatea de certificare este constituit de fișa de pregătire practică la sol și în zbor prevăzută la punctul RACR-LPAN AUN.2060.

  RACR-LPAN AUN. 2095 - Cursul (programul) de pregătire teoretică pentru reînnoirea licenței de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate - Durată și conținut
  Durata și conținutul cursului (programului) de pregătire teoretică specifică pentru reînnoirea licenței de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate sunt stabilite de autoritatea de certificare, în funcție de perioada de întrerupere și de clasa de aeronave ultraușoare nemotorizate pentru care se solicită reînnoirea, fără a depăși însă durata și conținutul cursului (programului) de pregătire teoretică pentru obținerea licenței de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate, conform celor specificate la RACR-LPAN AUN.2055.
  Durata cursului (programului) de pregătire teoretică specifică este proporțională cu perioada de întrerupere de la data expirării valabilității licenței, astfel:(i) 10 ore pentru întrerupere mai mică de 2 ani;(ii) 15 ore pentru întrerupere mai mică de 5 ani;(iii) 25 de ore pentru întrerupere mai mare de 5 ani.
  Conținutul cursului (programului) este stabilit de pilotul instructor sub supravegherea căruia acesta se desfășoară.

  RACR-LPAN AUN. 2100 - Ordinea examinărilor
  Testul de verificare a competenței în zbor pentru reînnoirea licenței de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate se desfășoară numai după promovarea examinării teoretice în conformitate cu prevederile RACR-LPAN AUN.2090, punctul (c).
  III. Obținerea, revalidarea și reînnoirea calificării de instructor pentru pilotul de aeronave ultraușoare nemotorizate
  A. Obținerea calificării de instructor
  RACR-LPAN AUN. 2105 - Condiții generale
  Pentru obținerea calificării de instructor, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:
  (a) să aibă vârsta de minimum 21 de ani împliniți; și
  (b) să fie deținător al unui certificat medical corespunzător, în termen de valabilitate, emis în conformitate cu cerințele specificate în prezenta reglementare.

  RACR-LPAN AUN. 2110 - Condiții specifice
  Pentru obținerea calificării de instructor, suplimentar față de condițiile generale specificate în RACR-LPAN AUN.2105, solicitantul trebuie:
  (a) să dețină de cel puțin 5 ani o licență de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate din clasa pentru care solicită calificarea/autorizația, în termen de valabilitate; și
  (b) să demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni înainte de data înregistrării cererii, un curs (program) de pregătire teoretică, aprobat corespunzător, specific pentru calificarea/autorizația de instructor, care trebuie să cuprindă disciplina "Metodologia instruirii la sol și în zbor", organizat de autoritatea de certificare sau de o persoană juridică română care desfășoară activități de zbor cu aeronave ultraușoare nemotorizate și efectuat sub supravegherea unui instructor stabilit prin documentele de aprobare a cursului (programului) respectiv; și
  (c) să demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni înainte de data înregistrării cererii, un curs (program) de instruire practică, la sol și în zbor, aprobat corespunzător, specific pentru calificarea/autorizația de instructor, organizat de autoritatea de certificare sau de o persoană juridică română care desfășoară activități de zbor cu aeronave ultraușoare nemotorizate și efectuat sub supravegherea unui instructor stabilit prin documentele de aprobare a cursului (programului) respectiv. Durata minimă recomandată a cursului (programului) de instruire practică, la sol și în zbor, este de 6 ore; și
  Organizatorul elaborează și prezintă spre aprobare autorității de certificare cursul (programul) de pregătire teoretică și practică, sub forma unui document de aprobare a cursului (programului), care conține cel puțin următoarele date:– numele organizatorului și datele de identificare ale acestuia;– locul și perioada desfășurării;– lista cursanților;– lista lectorilor (instructori);– numele instructorului care supraveghează desfășurarea cursului (programului);– programa de pregătire, cu specificarea numărului de ore de pregătire pe discipline;– locul și perioada examinării teoretice de absolvire;– numele examinatorilor;– conținutul cursului (programului) de pregătire practică.
  Notă: Autoritatea de certificare poate efectua controale și inspecții asupra organizării, desfășurării cursului (programului) și susținerii examinărilor aferente, prin intermediul persoanelor autorizate ca examinatori conform RACR-LPAN AUN, Capitolul 2, pct. V, altele decât cele aprobate ca examinatori în cadrul cursului (programului).
  Cursul (programul) de pregătire teoretică și practică la sol și în zbor trebuie să aibă ca scop pregătirea cursantului pentru a fi capabil să organizeze și să desfășoare instruirea la sol și în zbor a personalului navigant (elevilor) în vederea obținerii/revalidării/reînnoirii/recunoașterii licențelor/calificărilor până la nivelul deținut de el însuși;

  (d) să obțină minimum 75% la examinarea teoretică scrisă la fiecare din disciplinele menționate în RACR-LPAN AUN.2050 punctul (a) și la disciplina "Metodologia instruirii la sol și în zbor"; și
  (e) să fie declarat "ADMIS" în urma testului de îndemânare practică, la sol și în zbor, de către un examinator autorizat conform RACR-LPAN AUN, Capitolul 2, pct. V; și Notă: Examinatorii autorizați conform RACR-LPAN ULM, Capitolul 2, pct. V, cu care se susțin examinările teoretice și practice de la punctele (d) și (e) de mai sus sunt stabiliți prin documentele de aprobare a cursului respectiv.
  (f) să aibă o experiență minimă după cum urmează:(i) pentru deltaplane: conform SAFE PRO, Stagiul 5;(ii) pentru parapante: conform PARA PRO, Stagiul 5;(iii) pentru planoare ultraușoare: 60 de ore de zbor în calitate de pilot comandant pe planoare ultraușoare;(iv) pentru giroplanoare: 100 de ore de zbor în calitate de pilot comandant pe giroplanoare;(v) pentru baloane ultraușoare: 100 de ore de zbor în calitate de pilot comandant pe baloane ultraușoare.
  (g) Pilotul de aeronave ultraușoare nemotorizate deținător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare, sub a cărui supraveghere s-a finalizat cursul (programul) de pregătire teoretică specific pentru calificarea de instructor, eliberează absolvenților cursului (programului) respectiv un certificat/atestat corespunzător, într-o formă agreată de autoritatea de certificare. Certificatul/atestatul corespunzător agreat de autoritatea de certificare este constituit de fișa de pregătire teoretică și practică la sol și în zbor prevăzută la punctul RACR-LPAN AUN.2055.
  (h) Pilotul de aeronave ultraușoare nemotorizate deținător al calificării/autorizației de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare, sub a cărui supraveghere s-a finalizat cursul (programul) de instruire practică, la sol și în zbor, specific pentru calificarea de instructor eliberează absolvenților cursului (programului) respectiv un certificat/atestat corespunzător, într-o formă agreată de autoritatea de certificare. Certificatul/atestatul corespunzător agreat de autoritatea de certificare este constituit de fișa de pregătire teoretică și practică la sol și în zbor prevăzută la punctul RACR-LPAN AUN.2060.

  RACR-LPAN AUN. 2115 - Examinarea teoretică - calificarea de instructor
  (a) Examinarea teoretică în vederea obținerii calificării de instructor este organizată și efectuată de organizatorul cursului (programului), prin examinatorii autorizați conform RACR-LPAN AUN, Capitolul 2, pct. V, sub supravegherea instructorului stabilit prin documentele de aprobare a cursului (programului) respectiv.
  (b) Examinarea teoretică în vederea obținerii calificării/autorizației de instructor se desfășoară înaintea examinării practice, la sol și în zbor.
  (c) Promovarea examinării teoretice condiționează desfășurarea examinării practice, la sol și în zbor.

  RACR-LPAN AUN. 2120 - Abilități
  Solicitantul pentru obținerea calificării de instructor trebuie să demonstreze abilitatea de a organiza și desfășura instruirea teoretică și practică, la sol și în zbor, în toate etapele acesteia.

  RACR-LPAN AUN. 2125 - Privilegii
  Deținătorul calificării de instructor are dreptul de a organiza și desfășura instruirea teoretică și practică, la sol și în zbor, a personalului navigant în vederea obținerii/revalidării/reînnoirii/recunoașterii licențelor/calificărilor/autorizațiilor până la nivelul deținut de el însuși.
  Deținătorul calificării de instructor are dreptul de a efectua activități de zbor în tandem.

  RACR-LPAN AUN. 2130 - Valabilitate
  Valabilitatea calificării de instructor este de 60 de luni de la data examinării teoretice, cu condiția ca licența de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate din clasa respectivă să fie în termen de valabilitate.

  RACR-LPAN AUN. 2135 - Credite acordate
  (a) Pregătirea teoretică(i) Pentru un solicitant care deține o calificare de instructor pentru alte clase/categorii de aeronave, autoritatea de certificare poate credita până la 100% din pregătirea teoretică specifică disciplinele prevăzute în RACR-LPAN AUN.2055 în vederea obținerii calificării de instructor - aeronave ultraușoare nemotorizate. În cazul în care solicitantul nu deține pregătire la una sau mai multe discipline prevăzute în RACR-LPAN AUN.2055, acesta trebuie să efectueze pentru aceste discipline o pregătire conform RACR-LPAN AUN.2045 (a).
  Pilotul instructor sub supravegherea căruia s-a finalizat această pregătire eliberează solicitantului un certificat/atestat corespunzător conform RACR-LPAN AUN.2055.
  (ii) Un solicitant care deține o calificare de instructor pentru alte clase/categorii de aeronave este examinat teoretic, în scris, la disciplinele menționate la RACR-LPAN AUN.2055 (a). Baremul de promovare este de 75% pentru fiecare disciplină;

  (b) Pregătirea practică la sol și în zbor
  Un solicitant care deține o calificare/autorizație de instructor pe alte clase/categorii de aeronave trebuie să efectueze un curs (program) de pregătire practică la sol și în zbor, cu un conținut și o durată minimă care sunt stabilite, de la caz la caz, de autoritatea de certificare, fără însă ca aceasta să fie mai mică de 4 ore pe aeronave ultraușoare nemotorizate din clasa pentru care solicită obținerea calificării/autorizației de instructor, dintre care:(i) minimum 2 de ore de zbor în simplă comandă; și(ii) minimum 10 decolări și 10 aterizări.
  Pilotul instructor sub supravegherea căruia s-a finalizat această pregătire eliberează solicitantului un certificat/atestat corespunzător conform RACR-LPAN AUN.2060. Pentru parapante și deltaplane este necesar minim nivelul PARA PRO5, respectiv SAFE PRO5.

  B. Revalidarea calificării de instructor
  RACR-LPAN AUN. 2140 - Condiții generale
  Pentru revalidarea calificării/autorizației de instructor, solicitantul trebuie să fie deținător al unui certificat medical corespunzător, emis în conformitate cu cerințele specificate în prezenta reglementare, în termen de valabilitate.

  RACR-LPAN AUN. 2145 - Condiții specifice
  Revalidarea calificării de instructor se face pentru o perioadă de 60 de luni, cu respectarea prevederilor RACR-LPAN AUN.2140 de mai sus, dacă solicitantul demonstrează, într-o manieră acceptabilă autorității de certificare, că:
  (a) a efectuat, în ultimele 12 luni înainte de data expirării valabilității licenței, minimum 10 ore de zbor în calitate de instructor și a instruit cel puțin 3 elevi piloți; și
  (b) a promovat examinarea teoretică scrisă, cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN AUN, Capitolul 2, pct. V, la fiecare din disciplinele menționate în RACR-LPAN AUN.2055 lit. (a). Baremul de promovare este de 75% la fiecare disciplină; și
  (c) a promovat, în ultimele 12 luni înainte de data expirării valabilității licenței, un test de verificare a competenței în zbor cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN AUN, Capitolul 2, pct. V.

  Demonstrarea de către solicitant, într-o manieră acceptabilă autorității de certificare, a îndeplinirii condițiilor specifice prevăzute în RACR-LPAN AUN.2145 (a) se face prin prezentarea spre verificare a situației elevilor piloți instruiți și a carnetului de zbor examinatorului autorizat cu care acesta efectuează testul de verificare a competenței în zbor prevăzut în acest caz.

  RACR-LPAN AUN. 2150 - Condiții echivalente de revalidare a calificării de instructor
  (a) Dacă solicitantul nu îndeplinește condiția specificată în RACR-LPAN AUN.2145, punctul (a), pentru revalidarea calificării de instructor este necesar să efectueze un curs (program) de reantrenare în zbor, care include cel puțin 2 ore de zbor cu aeronave ultraușoare nemotorizate din clasa pentru care solicită revalidarea, cuprinzând minimum 5 decolări și 5 aterizări; și
  (b) Testul de verificare a competenței în zbor specificat în RACR-LPAN AUN.2145, punctul (c), se desfășoară numai după finalizarea cursului (programului) de reantrenare în zbor.
  (c) Pilotul de aeronave ultraușoare nemotorizate deținător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare, sub a cărui supraveghere s-a finalizat cursul (programul) de reantrenare în zbor, pentru revalidarea calificării de instructor eliberează absolvenților cursului (programului) respectiv un certificat/atestat corespunzător, într-o formă agreată de autoritatea de certificare.
  Certificatul/atestatul corespunzător agreat de autoritatea de certificare, prevăzut în RACR-LPAN AUN.2150 (c) este constituit de fișa de pregătire teoretică și practică la sol și în zbor prevăzută la punctul RACR-LPAN AUN.2060.

  C. Reînnoirea calificării de instructor
  RACR-LPAN AUN. 2155 - Condiții generale
  Pentru reînnoirea calificării de instructor, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:
  (a) să fie deținător al unui certificat medical corespunzător, emis în conformitate cu cerințele specificate în prezenta reglementare, în termen de valabilitate.

  RACR-LPAN AUN. 2160 - Condiții specifice
  Reînnoirea calificării de instructor se face pentru o perioadă de 60 de luni, cu respectarea prevederilor RACR-LPAN AUN.2155 de mai sus, dacă solicitantul demonstrează, într-o manieră acceptabilă autorității de certificare, că:
  (a) a absolvit, cu cel mult 12 luni înainte de data înregistrării cererii, un curs (program) de pregătire teoretică specifică pentru reîmprospătarea cunoștințelor, desfășurat sub supravegherea unui pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate deținător al calificării/autorizației de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare.
  Durata cursului (programului) de pregătire teoretică specifică este proporțională cu perioada de întrerupere de la data expirării valabilității calificării/autorizației, astfel:(i) 5 ore pentru întrerupere mai mică de 2 ani;(ii) 7 ore pentru întrerupere mai mică de 5 ani;(iii) 12 ore pentru întrerupere mai mare de 5 ani.
  Conținutul cursului (programului) este stabilit de pilotul instructor sub supravegherea căruia acesta se desfășoară;

  (b) a parcurs, cu cel mult 12 luni înainte de data înregistrării cererii, un curs (program) de reantrenare practică, la sol și în zbor, pe aeronave ultraușoare nemotorizate din clasa pentru care solicită reînnoirea calificării de instructor, desfășurat sub supravegherea unui pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate deținător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare. Durata cursului (programului) de reantrenare practică, la sol și în zbor, pentru reînnoirea calificării de instructor (inclusiv numărul de decolări și aterizări) este stabilită de autoritatea de certificare în funcție de perioada de întrerupere și de clasa de aeronave ultraușoare nemotorizate pentru care solicită reînnoirea calificării și cuprinde minimum 3 ore de zbor, incluzând 10 decolări și 10 aterizări.
  Durata totală a cursului (programului) de reantrenare practică la sol și în zbor este proporțională cu perioada de întrerupere de la data expirării valabilității calificării, astfel:(i) 3 ore de zbor pentru întrerupere mai mică de 2 ani;(ii) 5 ore de zbor pentru întrerupere mai mică de 5 ani;(iii) 7 ore pentru întrerupere mai mare de 5 ani. Conținutul cursului (programului) este stabilit de pilotul instructor sub supravegherea căruia acesta se desfășoară.
  Solicitantul demonstrează că a absolvit un curs (program) de pregătire teoretică specifică și un curs (program) specific de reantrenare practică la sol și în zbor, printr-o fișă de pregătire teoretică și practică la sol și în zbor completată și semnată de către pilotul instructor sub supravegherea căruia a fost finalizat cursul (programul) respectiv (teoretic și/sau practic);

  (c) a promovat examinarea teoretică scrisă la fiecare din disciplinele menționate în RACR-LPAN AUN.2055 punctul (a). Baremul de promovare este de 75% la fiecare disciplină;
  (d) a promovat, ulterior finalizării programului de reantrenare practică, la sol și în zbor, un test de verificare a competenței cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN AUN, Capitolul 2, pct. V.
  (e) Pilotul de aeronave ultraușoare nemotorizate deținător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare, sub a cărui supraveghere s-a finalizat cursul (programul) de pregătire teoretică specifică pentru reîmprospătarea cunoștințelor, eliberează absolvenților cursului (programului) respectiv un certificat/atestat corespunzător, într-o formă agreată de autoritatea de certificare.
  (f) Certificatul/atestatul corespunzător agreat de autoritatea de certificare constă în fișa de pregătire teoretică și practică la sol și în zbor prevăzută la punctul RACR-LPAN AUN.2055.
  (g) Pilotul de aeronave ultraușoare nemotorizate deținător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare, sub a cărui supraveghere s-a finalizat cursul (programul) de reantrenare practică, la sol și în zbor, pentru reînnoirea calificării de instructor eliberează absolvenților cursului (programului) respectiv un certificat/atestat corespunzător, într-o formă agreată de autoritatea de certificare.

  Certificatul/atestatul corespunzător agreat de autoritatea de certificare constă în fișa de pregătire teoretică și practică la sol și în zbor prevăzută la punctul RACR-LPAN AUN.2060.
  IV. Obținerea, revalidarea și reînnoirea autorizației/calificării de pilot tandem pentru pilotul de parapantă
  A. Obținerea autorizației de pilot tandem
  RACR-LPAN AUN. 2165 - Condiții generale
  Pentru obținerea autorizației de pilot tandem, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:
  (a) să aibă vârsta de minimum 21 de ani împliniți; și
  (b) să fie deținător al unui certificat medical corespunzător, în termen de valabilitate, emis în conformitate cu cerințele specificate în prezenta reglementare.

  RACR-LPAN AUN. 2170 - Condiții specifice
  Pentru obținerea autorizației de pilot tandem, suplimentar față de condițiile generale specificate în RACR-LPAN AUN.2165, solicitantul trebuie:
  (a) să dețină de cel puțin 2 ani o licență de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate din clasa parapantă, în termen de valabilitate; și
  (b) să demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni înainte de data înregistrării cererii, un curs (program) de pregătire teoretică, aprobat corespunzător, specific pentru autorizația de pilot tandem, care trebuie să cuprindă disciplina "Metodologia zborului în tandem", organizat de autoritatea de certificare sau persoana juridică română care desfășoară activități de zbor cu aeronave ultraușoare nemotorizate și efectuat sub supravegherea unui instructor stabilit prin documentele de aprobare a cursului (programului) respectiv; și
  (c) să demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni înainte de data înregistrării cererii, un curs (program) de instruire practică, la sol și în zbor, aprobat corespunzător, specific pentru autorizația de pilot tandem, organizat de autoritatea de certificare sau de o persoană juridică română care desfășoară activități de zbor cu aeronave ultraușoare nemotorizate și efectuat sub supravegherea unui instructor stabilit prin documentele de aprobare a cursului (programului) respectiv. Durata minimă recomandată a cursului (programului) de instruire practică, la sol și în zbor, este de 6 ore; și
  Organizatorul elaborează și prezintă spre aprobare autorității de certificare cursul (programul) de pregătire teoretică și practică, sub forma unui document de aprobare a cursului (programului), care conține cel puțin următoarele date:– numele organizatorului și datele de identificare ale acestuia;– locul și perioada desfășurării;– lista cursanților;– lista lectorilor (instructori);– numele instructorului care supraveghează desfășurarea cursului (programului);– programa de pregătire, cu specificarea numărului de ore de pregătire pe discipline;– locul și perioada examinării teoretice de absolvire;– numele examinatorilor;– conținutul cursului (programului) de pregătire practică.
  Notă: Autoritatea de certificare poate efectua controale și inspecții asupra organizării, desfășurării cursului (programului) și susținerii examinărilor aferente, prin intermediul persoanelor autorizate ca examinatori conform RACR-LPAN AUN Capitolul 2, pct. V, altele decât cele aprobate ca examinatori în cadrul cursului (programului).
  Cursul (programul) de pregătire teoretică și practică la sol și în zbor trebuie să aibă ca scop pregătirea cursantului pentru a fi capabil să organizeze și să desfășoare zboruri în tandem în vederea obținerii/revalidării/reînnoirii/recunoașterii autorizației de pilot tandem;

  (d) să obțină minim 75% la examinarea teoretică scrisă la fiecare din disciplinele menționate în RACR-LPAN AUN.2050 punctul (a) și la disciplina "Metodologia zborului în tandem"; și
  (e) să fie declarat "ADMIS" în urma testului de îndemânare practică, la sol și în zbor, de către un examinator autorizat conform RACR-LPAN AUN, Capitolul 2, pct. V; și
  Notă: Examinatorii autorizați conform RACR-LPAN AUN, Capitolul 2, pct. V, cu care se susțin examinările teoretice și practice de la punctele (d) și (e) de mai sus sunt stabiliți prin documentele de aprobare a cursului respectiv.

  (f) să aibă o experiență minimă după cum urmează:
  (i) pentru parapante: conform PARA PRO, Stagiul 4.
  (g) Pilotul de aeronave ultraușoare nemotorizate deținător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare, sub a cărui supraveghere s-a finalizat cursul (programul) de pregătire teoretică specific pentru autorizația de pilot tandem, eliberează absolvenților cursului (programului) respectiv un certificat/atestat corespunzător, într-o formă agreată de autoritatea de certificare.
  Certificatul/atestatul corespunzător agreat de autoritatea de certificare constă în fișa de pregătire teoretică și practică la sol și în zbor prevăzută la punctul RACR-LPAN AUN.2055.

  (h) Pilotul de aeronave ultraușoare nemotorizate deținător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare, sub a cărui supraveghere s-a finalizat cursul (programul) de instruire practică, la sol și în zbor, specific pentru autorizația de pilot tandem, eliberează absolvenților cursului (programului) respectiv un certificat/atestat corespunzător, într-o formă agreată de autoritatea de certificare. Certificatul/atestatul corespunzător agreat de autoritatea de certificare constă în fișa de pregătire teoretică și practică la sol și în zbor prevăzută la punctul RACR-LPAN AUN.2060.

  RACR-LPAN AUN. 2175 - Examinarea teoretică - autorizația de pilot tandem
  Examinarea teoretică în vederea obținerii calificării/autorizației de pilot tandem este organizată și efectuată de organizatorul cursului (programului), prin examinatorii autorizați conform RACR-LPAN AUN, Capitolul 2, pct. V, sub supravegherea instructorului stabilit prin documentele de aprobare a cursului (programului) respectiv. Examinarea teoretică în vederea obținerii calificării/autorizației de pilot tandem se desfășoară înaintea examinării practice, la sol și în zbor.
  Promovarea examinării teoretice condiționează desfășurarea examinării practice, la sol și în zbor.

  RACR-LPAN AUN. 2180 - Abilități
  Solicitantul pentru obținerea autorizației de pilot tandem trebuie să demonstreze abilitatea de a organiza și desfășura zboruri în tandem.

  RACR-LPAN AUN. 2185 - Privilegii
  Deținătorul autorizației de pilot tandem are dreptul de a organiza și desfășura zboruri în tandem.

  RACR-LPAN AUN. 2190 - Valabilitate
  Valabilitatea autorizației de pilot tandem este de 60 de luni de la data examinării teoretice, cu condiția ca licența de pilot sau calificarea de instructor pentru aeronave ultraușoare nemotorizate, din clasa respectivă, să fie în termen de valabilitate.

  RACR-LPAN AUN. 2195 - Credite acordate
  (a) Pregătirea teoretică(i) Pentru un solicitant care deține o calificare de instructor și/sau autorizație de pilot pentru zbor cu pasager pentru alte clase/categorii de aeronave, autoritatea de certificare poate credita până la 100% din pregătirea teoretică specifică disciplinelor prevăzute în RACR-LPAN AUN.2055 în vederea obținerii autorizației de pilot tandem pentru parapantă. În cazul în care solicitantul nu deține pregătire la una sau mai multe discipline prevăzute în RACR-LPAN AUN.2055, acesta trebuie să efectueze pentru aceste discipline o pregătire conform RACR-LPAN AUN.2045 (a).
  Pilotul instructor sub supravegherea căruia s-a finalizat această pregătire eliberează solicitantului un certificat/atestat corespunzător conform RACR-LPAN AUN.2055.
  (ii) Un solicitant care deține o calificare/autorizație de instructor și/sau pilot pentru zbor cu pasager pentru alte clase/categorii de aeronave este examinat teoretic, în scris, la disciplinele menționate la RACR-LPAN AUN.2055 (a). Baremul de promovare este de 75% pentru fiecare disciplină;

  (b) Pregătirea practică la sol și în zbor
  Un solicitant care deține o calificare/autorizație de instructor și/sau pilot pentru zbor cu pasager pe alte clase/categorii de aeronave trebuie să efectueze un curs (program) de pregătire practică la sol și în zbor, cu un conținut și o durată minimă care sunt stabilite, de la caz la caz, de autoritatea de certificare, fără însă ca aceasta să fie mai mică de stagiul PARA PRO 4 pentru aeronave ultraușoare nemotorizate din clasa parapantă, pentru obținerea calificării/autorizației de pilot tandem, dintre care:(i) minimum 2 ore de zbor în dublă comandă; și(ii) minimum 10 decolări și 10 aterizări.
  Pilotul instructor sub supravegherea căruia s-a finalizat această pregătire eliberează solicitantului un certificat/atestat corespunzător conform RACR-LPAN AUN.2060.

  B. Revalidarea autorizației de pilot tandem
  RACR-LPAN AUN. 2200 - Condiții generale
  Pentru revalidarea autorizației de pilot tandem, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarea condiție generală:– să fie deținător al unui certificat medical corespunzător, emis în conformitate cu cerințele specificate în prezenta reglementare, în termen de valabilitate.

  RACR-LPAN AUN. 2205 - Condiții specifice
  Revalidarea autorizației de pilot tandem se face pentru o perioadă de 60 de luni, cu respectarea prevederilor RACR-LPAN AUN.2200, dacă solicitantul demonstrează, într-o manieră acceptabilă autorității de certificare, că:
  (a) a efectuat, în ultimele 12 luni înainte de data expirării valabilității licenței, minimum 10 ore de zbor în calitate de pilot tandem; și
  (b) a promovat examinarea teoretică scrisă, cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN AUN, Capitolul 2, pct. V, la fiecare din disciplinele menționate în RACR-LPAN AUN.2055 lit. (a). Baremul de promovare este de 75% la fiecare disciplină; și
  (c) a promovat, în ultimele 12 luni înainte de data expirării valabilității licenței, un test de verificare a competenței în zbor cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN AUN, Capitolul 2, pct. V.

  Demonstrarea de către solicitant, într-o manieră acceptabilă autorității de atestare, a îndeplinirii condițiilor specifice prevăzute la lit. (a) se face prin prezentarea spre verificare a carnetului de zbor examinatorului autorizat cu care acesta efectuează testul de verificare a competenței în zbor prevăzut în acest caz.
  RACR-LPAN AUN. 2210 - Condiții echivalente de revalidare a autorizației de pilot tandem
  Dacă solicitantul nu îndeplinește condiția specificată în RACR-LPAN AUN.2205 lit. (a), pentru revalidarea autorizației de pilot tandem, este necesar să efectueze un curs (program) de reantrenare în zbor, care include cel puțin 2 ore de zbor cu aeronave ultraușoare nemotorizate din clasa parapantă, cuprinzând minimum 5 decolări și 5 aterizări.
  Testul de verificare a competenței în zbor specificat în RACR-LPAN AUN.2205 lit. (c) se desfășoară numai după finalizarea cursului (programului) de reantrenare în zbor.
  Pilotul de aeronave ultraușoare nemotorizate deținător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare, sub a cărui supraveghere s-a finalizat cursul (programul) de reantrenare în zbor, pentru revalidarea autorizației de pilot tandem eliberează absolvenților cursului (programului) respectiv un certificat/atestat corespunzător, într-o formă agreată de autoritatea de certificare.
  Certificatul/atestatul corespunzător agreat de autoritatea de certificare, prevăzut în alineatul precedent, constă în fișa de pregătire teoretică și practică la sol și în zbor prevăzută la RACR-LPAN AUN.2060.

  C. Reînnoirea autorizației de pilot tandem
  RACR-LPAN AUN. 2215 - Condiții generale
  Pentru reînnoirea autorizației de pilot tandem, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarea condiție generală:
  (a) să fie deținător al unui certificat medical corespunzător, emis în conformitate cu cerințele specificate în prezenta reglementare, în termen de valabilitate.

  RACR-LPAN AUN. 2220 - Condiții specifice
  Reînnoirea autorizației de pilot tandem se face pentru o perioadă de 60 de luni, cu respectarea prevederilor RACR-LPAN AUN.2215, dacă solicitantul demonstrează, într-o manieră acceptabilă autorității de certificare, că:
  (a) a absolvit, cu cel mult 12 luni înainte de data înregistrării cererii, un curs (program) de pregătire teoretică specifică pentru reîmprospătarea cunoștințelor, desfășurat sub supravegherea unui pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate deținător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare.
  Durata cursului (programului) de pregătire teoretică specifică este proporțională cu perioada de întrerupere de la data expirării valabilității calificării/autorizației, astfel:(i) 5 ore pentru întrerupere mai mică de 2 ani;(ii) 7 ore pentru întrerupere mai mică de 5 ani;(iii) 12 ore pentru întrerupere mai mare de 5 ani.
  Conținutul cursului (programului) este stabilit de pilotul instructor sub supravegherea căruia acesta se desfășoară;

  (b) a parcurs, cu cel mult 12 luni înainte de data înregistrării cererii, un curs (program) de reantrenare practică, la sol și în zbor, pe aeronave ultraușoare nemotorizate din clasa parapantă, desfășurat sub supravegherea unui pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate deținător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare. Durata cursului (programului) de reantrenare practică, la sol și în zbor, pentru reînnoirea autorizației de pilot tandem (inclusiv numărul de decolări și aterizări) este stabilită de autoritatea de certificare în funcție de perioada de întrerupere și de clasa de aeronave ultraușoare nemotorizate pentru care solicită reînnoirea autorizației și cuprinde minimum 3 ore de zbor, incluzând 10 decolări și 10 aterizări.
  Durata totală a cursului (programului) de reantrenare practică la sol și în zbor este proporțională cu perioada de întrerupere de la data expirării valabilității autorizației, astfel:(i) 3 ore de zbor pentru întrerupere mai mică de 2 ani;(ii) 5 ore de zbor pentru întrerupere mai mică de 5 ani;(iii) 7 ore pentru întrerupere mai mare de 5 ani.
  Conținutul cursului (programului) este stabilit de pilotul instructor sub supravegherea căruia acesta se desfășoară.
  Solicitantul demonstrează că a absolvit un curs (program) de pregătire teoretică specifică și un curs (program) specific de reantrenare practică la sol și în zbor, printr-o fișă de pregătire teoretică și practică la sol și în zbor completată și semnată de către pilotul instructor sub supravegherea căruia a fost finalizat cursul (programul) respectiv (teoretic și/sau practic);

  (c) a promovat examinarea teoretică scrisă la fiecare din disciplinele menționate în RACR-LPAN AUN.2055 punctul (a). Baremul de promovare este de 75% la fiecare disciplină;
  (d) a promovat, ulterior finalizării programului de reantrenare practică, la sol și în zbor, un test de verificare a competenței cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN AUN, Capitolul 2, pct. V.
  (e) Pilotul de aeronave ultraușoare nemotorizate deținător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare, sub a cărui supraveghere s-a finalizat cursul (programul) de pregătire teoretică specifică pentru reîmprospătarea cunoștințelor, eliberează absolvenților cursului (programului) respectiv un certificat/atestat corespunzător, într-o formă agreată de autoritatea de certificare.
  Certificatul/atestatul corespunzător agreat de autoritatea de certificare constă în fișa de pregătire teoretică și practică la sol și în zbor prevăzută la punctul RACR-LPAN AUN.2055.

  (f) Pilotul de aeronave ultraușoare nemotorizate deținător al calificării de instructor, în termen de valabilitate, emisă/echivalată/recunoscută în conformitate cu cerințele din prezenta reglementare, sub a cărui supraveghere s-a finalizat cursul (programul) de reantrenare practică, la sol și în zbor, pentru reînnoirea autorizației de pilot tandem eliberează absolvenților cursului (programului) respectiv un certificat/atestat corespunzător, într-o formă agreată de autoritatea de certificare.
  Certificatul/atestatul corespunzător agreat de autoritatea de certificare este constituit din fișa de pregătire teoretică și practică la sol și în zbor prevăzută la punctul RACR-LPAN AUN.2060.
  V. Autorizarea ca examinatori a persoanelor care organizează și efectuează examinările teoretice și practice, la sol și în zbor, în vederea obținerii/revalidării/reînnoirii/recunoașterii licențelor de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate și a calificărilor/autorizațiilor specifice
  A. Autorizarea ca examinator
  RACR-LPAN AUN. 2225 - Condiții generale
  Pentru autorizarea ca examinator, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:
  (a) să aibă vârsta de minimum 21 de ani împliniți; și
  (b) să fie deținător al unui certificat medical corespunzător, în termen de valabilitate, emis în conformitate cu cerințele specificate în prezenta reglementare.

  RACR-LPAN AUN. 2230 - Condiții specifice
  Pentru autorizarea ca examinator, suplimentar față de condițiile generale specificate în RACR-LPAN AUN.2225, solicitantul trebuie:
  (a) să dețină licență de pilot aeronave ultraușoare nemotorizate, din clasa pentru care solicită autorizarea, aflată în termen de valabilitate; și
  (b) să dețină calificarea/autorizația de instructor, în termen de valabilitate, și să își fi exercitat privilegiile aferente acestei calificări/autorizații în ultimele 24 de luni, fără întrerupere; și
  Exercitarea privilegiilor aferente calificării de instructor în ultimele 24 de luni se demonstrează prin prezentarea carnetului de zbor și a situației elevilor instruiți compartimentului de specialitate al autorității de certificare spre a verifica existența în acesta a evidenței cu această activitate;

  (c) să fie stabilit de autoritatea de certificare ca examinator autorizat. Stabilirea examinatorilor se efectuează în funcție de experiență și pregătirea teoretică și practică a acestora, precum și de alte elemente cum ar fi gradul de respectare al reglementărilor aeronautice și de disponibilitatea de a îndeplini atribuțiunile respective. Lista cu examinatori este stabilită de autoritatea de certificare, aceștia putând să fie sau să nu fie salariații acesteia. Această listă se reactualizează în funcție de necesități.
  Compartimentele cu atribuțiuni specifice de autoritate în domeniul aeronavelor ultraușoare nemotorizate întocmesc și înaintează conducerii autorității de certificare lista cu persoanele propuse a fi autorizate ca examinatori.

  RACR-LPAN AUN. 2235 - Abilități
  Solicitantul pentru autorizarea ca examinator trebuie să demonstreze abilitatea de a organiza și desfășura examinarea teoretică și practică, la sol și în zbor, în toate etapele acesteia.
  Pe baza unei probe teoretice și practice desfășurate în fața unei comisii formate din doi instructori/examinatori de aeronave ultraușoare nemotorizate din cadrul compartimentelor cu atribuțiuni specifice de autoritate în domeniul aeronavelor ultraușoare nemotorizate, solicitanții (pe baza unei cereri scrise adresate autorității de certificare) trebuie să prezinte modul de organizare și desfășurare a examinării teoretice și practice, la sol și în zbor, în toate etapele acesteia, în limita prevederilor cuprinse în RACR-LPAN AUN.
  Solicitantul folosește ca documentație de lucru în cadrul acestei probe reglementarea RACR-LPAN AUN.

  RACR-LPAN AUN. 2240 - Privilegii
  Persoana autorizată ca examinator are dreptul de a organiza și efectua examinarea teoretică și practică, la sol și în zbor, a personalului navigant în vederea obținerii/revalidării/reînnoirii/recunoașterii licențelor/calificărilor/autorizațiilor, numai până la nivelul deținut de el însuși, cu excepția cazului în care este deținătorul unei împuterniciri speciale, eliberată de autoritatea de certificare.
  Pentru ca examinatorii autorizați să își poată exercita privilegiile prevăzute în RACR-LPAN AUN.2240, aceștia trebuie să își dea acordul scris pe baza unei declarații-tip, conform modelului din Anexa 4. Această declarație se păstrează în dosarul pilotului respectiv, dosar definit conform prezentelor proceduri.

  RACR-LPAN AUN. 2245 - Valabilitatea autorizării ca examinator
  Autorizarea ca examinator este valabilă de la data aprobării de autoritatea de certificare a listei cu examinatori, cu condiția ca licența de pilot și calificarea de instructor pentru aeronave ultraușoare nemotorizate din clasa pentru care se efectuează autorizarea să fie în termen de valabilitate, dar numai după ce titularul autorizării respective își dă acordul, în scris, pe baza unei declarații-tip.
  O persoană se consideră autorizată ca examinator, în urma aprobării, de către autoritatea de certificare, a listei cu examinatori.

  RACR-LPAN AUN. 2250 - Restricționarea privilegiilor
  Persoana autorizată ca examinator nu poate, de regulă, să efectueze examinarea teoretică sau practică, la sol sau în zbor, a unui solicitant cu care a efectuat instruirea.
  În situația în care pregătirea practică la sol și în zbor a unui elev se efectuează cu o aeronavă pentru care nu sunt disponibili examinatori care să aibă experiență de zbor suficientă pe această aeronavă (minimum 25 de ore de zbor), persoana autorizată ca examinator poate să fie instructorul cu care elevul a efectuat pregătirea teoretică și practică la sol și în zbor.
  În cazul de mai sus examinatorul demonstrează experiența de zbor prin prezentarea proprietarului aeronavei spre verificare a carnetului de zbor și confirmarea de către acesta (proprietarul) a existenței experienței necesare.
  VI. Obținerea altor calificări/autorizații/certificate/atestate specifice licenței de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate
  RACR-LPAN AUN. 2255 - Alte calificări/autorizații/certificate/atestate
  Autoritatea de certificare poate stabili și acorda, în cadrul fiecărei calificări de clasă (deltaplane, parapante, planoare ultraușoare, giroplanoare, baloane ultraușoare cu gaz, baloane ultraușoare cu aer cald, baloane ultraușoare cu gaz și arzător aeropurtat, baloane ultraușoare cu gaz cu anvelopa presurizată), alte autorizații specifice licenței de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate, pe lângă cele de pilot comandant, instructor și/sau pilot tandem parapantă, cum ar fi: lansări de parașutiști, remorcaj, zbor cu pasageri, precum și altele, în funcție de clasa aeronavei și opțiunile de echipare ale acesteia.
  Autoritatea de certificare poate stabili și alte certificate/atestate care pot fi acordate de aceasta și/sau de pilotul de aeronave ultraușoare nemotorizate, deținător al calificării de instructor.
  a) Autoritatea de certificare acordă autorizații specifice (speciale) aferente licenței de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate, astfel: lansări de parașutiști, zbor în remorcaj, zbor cu pasageri.
  b) Autorizația de lansări de parașutiști se acordă numai piloților de aeronave ultraușoare nemotorizate deținători ai calificării de instructor, cele pentru remorcaj și zbor cu pasageri putându-se acordă și deținătorilor de licențe de pilot sau pilot tandem de aeronave ultraușoare nemotorizate.
  c) Autorizațiile speciale se acordă în urma efectuării unei pregătiri practice la sol și în zbor cu un instructor de aeronave ultraușoare nemotorizate.
  Durata și conținutul acestei pregătiri sunt stabilite de către instructorul respectiv.

  d) Pilotul instructor sub supravegherea căruia s-a efectuat pregătirea specificată la lit. (c) de mai înainte eliberează solicitantului un certificat/atestat corespunzător conform RACR-LPAN AUN.2060.
  e) Autorizația specială pentru zborul cu pasageri se poate acorda deținătorilor de licență de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate, numai dacă aceștia posedă experiența minimă de zbor prevăzută în RACR-LPAN AUN.2110 (f) corespunzătoare instructorilor.
  f) Deținătorii calificării de instructor au dreptul și dețin implicit și autorizația specială pentru zborul în remorcaj și zborul cu pasageri.
  g) Activitățile de zbor efectuate pe baze comerciale pot fi efectuate numai de către piloții de aeronave ultraușoare nemotorizate deținători ai calificării de instructor.
  VII. Recunoașterea licențelor de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate emise de autorități competente din alte state și a calificărilor/autorizațiilor specifice acestora
  RACR-LPAN AUN. 2260 - Condiții de recunoaștere
  Autoritatea de certificare poate recunoaște o licență de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate și o calificare/autorizație specifică emisă, în conformitate cu cerințele specifice aplicabile, de către o autoritate competentă dintr-un alt stat, dacă solicitantul demonstrează că:
  (a) licența de bază deținută este în termen de valabilitate; și
  (b) a promovat examinarea teoretică scrisă organizată de un examinator autorizat conform RACR-LPAN AUN, Capitolul 2, pct. V. Baremul de promovare este de 75% la fiecare disciplină. Disciplinele de examinare sunt stabilite de autoritatea de certificare, de la caz la caz, în funcție de documentele privind pregătirea teoretică și practică deținută, prezentate de solicitant; și
  "Legislație aeronautică și reglementări" este disciplina la care se susține în mod obligatoriu examinare teoretică în vederea eliberării certificatului de recunoaștere.
  Dacă examinarea teoretică se efectuează la toate disciplinele prevăzute în prezenta reglementare, corespunzător licenței și calificărilor/autorizațiilor solicitate a fi recunoscute, autoritatea de certificare consideră disciplinele respective ca fiind cele stabilite conform prezentului capitol;

  (c) a promovat examinarea practică, la sol și în zbor, desfășurată cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN AUN, Capitolul 2, pct. V; și
  (d) este deținător al unui certificat medical corespunzător, aflat în termen de valabilitate, emis în conformitate cu cerințele specificate în prezenta reglementare.

  În cazul calificărilor piloților de deltaplane sau parapante prezentarea IPPI Card-ului este suficientă fără a mai necesita examinări teoretice.

  RACR-LPAN AUN. 2265 - Valabilitatea certificatului de recunoaștere
  Valabilitatea certificatului de recunoaștere, emis de autoritatea de certificare, pentru licența de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate sau a unei calificări/autorizației specifice emise în conformitate cu cerințele specifice, de către o autoritate competentă a unui alt stat, nu trebuie să depășească termenul de valabilitate al licenței/calificării/autorizației de bază.
  VIII. Obținerea licențelor de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate și a calificărilor/autorizațiilor specifice prin echivalarea licențelor emise de alte state/autorități competente
  RACR-LPAN AUN. 2270 - Condiții generale
  Autoritatea de certificare poate elibera licențe de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate și calificări/autorizații specifice prin echivalarea licențelor și a calificărilor/autorizațiilor specifice emise de alte state/autorități competente, dacă cerințele specifice în baza cărora acestea au fost emise se situează, cel puțin, la nivelul celor din prezenta reglementare.
  Licențele de pilot aeronave ultraușoare nemotorizate eliberate de alte state/autorități competente se pot echivala, prin eliberarea de licențe conform RACR-LPAN AUN, dacă solicitantul demonstrează autorității de certificare, prin documente relevante, că cerințele în baza cărora acestea au fost emise se situează cel puțin la nivelul celor prevăzute în prezenta reglementare.
  Documente relevante pot fi:(i) copii ale actelor normative specifice;(ii) adeverințe emise de autoritățile competente;(iii) IPPI Card, pentru piloții de parapante și deltaplane;(iv) alte documente acceptate de către autoritatea de certificare.
  IX. Formularele specifice pentru licențele de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate
  RACR-LPAN AUN. 2275 - Condiții generale
  Licențele de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate se emit pe carton de culoare albă, conform modelelor din anexe (vezi RACR-LPAN AUN.2280).
  În interiorul acestora se regăsesc înscrise calificările/autorizațiile specifice, precum și privilegiile conferite titularului.
  Excepție fac licențele de pilot pentru parapantă și deltaplan, care se emit sub formă de card (vezi RACR-LPAN AUN.2280).
  a) Autorizațiile specifice licenței de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate se înscriu în cadrul formularului de licență la capitolele XII, pentru fiecare clasă de aeronavă pentru care titularul licenței deține calificări.
  b) Calificările/autorizațiile deținute de solicitant se înscriu în spațiile delimitate de dreptunghiuri, una după alta, în următoarea ordine: pilot, instructor, urmate de cele specificate la punctul RACR-LPAN AUN.2255 (a) și în ordinea enumerată la acest punct.

  RACR-LPAN AUN. 2280 - Formulare de licență
  În Anexele 1-1, 1-2 și 1-3 se află modelele formularelor-tip pentru licența de pilot de planoare ultraușoare, licența de pilot de baloane ultraușoare și licența de pilot parapantă și deltaplan.
  (a) Formularele de licență se emit sub formă de carnet de dimensiunile 120x85 mm, cu excepția celor pentru parapantă și deltaplan.
  (b) La capitolul X din formularul de licență, la rubrica "Conform cu", se înscriu numărul și data procesului-verbal care stă la baza eliberării formularului respectiv.
  (c) Numărul licenței se înscrie la capitolul III corespunzător poziției din registrul de licențe.
  Registrul de licențe constă în copii ale acestora, introduse și numerotate în ordinea eliberării lor.

  (d) Eliberarea licențelor se face numai pe baza semnăturii titularului (deținătorului) sau a unui împuternicit legal al acestuia, înscrisă pe copiile din registru.
  Documentul de împuternicire se atașează copiei licenței.

  (e) Numărul licenței corespunzătoare certificatului de recunoaștere și emitentul se înscriu la capitolul III din cadrul formularului certificatului de recunoaștere.
  (f) Licența de pilot parapantă și deltaplan va avea dimensiunile unui card de 85x55 mm.
  (g) La Nr./No se trec numărul licenței în ordinea eliberării și, apoi, și data procesului-verbal care stă la baza eliberării formularului respectiv.
  X. Alte prevederi
  RACR-LPAN AUN. 2285 - Punerea la dispoziție a listelor cu instructorii și persoanele autorizate ca examinatori
  Listele cu instructorii și persoanele autorizate ca examinatori vor fi puse la dispoziția celor interesați, la cerere, de către autoritatea de certificare.

  RACR-LPAN AUN. 2290 - Valabilitatea examinărilor
  Valabilitatea examinărilor teoretice și a testelor de îndemânare și competență în zbor este de 6 luni de la data susținerii acestora, dacă nu este specificat altfel în cuprinsul prezentei reglementări.


  Capitolul 3 Cerințele procedurale de licențiere a pilotului de aeronave ultraușoare nemotorizate
  RACR-LPAN AUN. 3000 - Obținerea, revalidarea sau reînnoirea licenței de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate
  În vederea, după caz, obținerii, revalidării sau reînnoirii licenței de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate, solicitantul trebuie să depună la registratura autorității de certificare, prin intermediul instructorului sub a cărui supraveghere a finalizat pregătirea practică la sol și în zbor, un dosar (dosarul pilotului), care trebuie să cuprindă următoarele documente:– cerere-tip (Anexa 5);– procesul-verbal de examinare (Anexa 6);– chestionarele de examinare;– după caz, conform RACR-LPAN AUN, fișa de pregătire teoretică și practică la sol și în zbor (Anexa 3);– certificatul medical corespunzător, însoțit de o copie a acestuia;– după caz, declarație notarială conform celor precizate la RACR-LPAN AUN.4060 lit. (e);– autorizație de zbor în simplă comandă, emisă de instructor (în cazul obținerii licenței);– dovada achitării obligațiilor financiare corespunzătoare obținerii, revalidării sau reînnoirii licenței respective (copie chitanță achitare tarif etc.).
  Notă:
  În cazul în care, după verificarea de către autoritatea de certificare a dosarului pilotului, se constată conformarea cu prevederile RACR-LPAN AUN, se completează și se eliberează licența/anexa la licență solicitată, însoțită de certificatul medical corespunzător (conform RACR-LPAN AUN.1005).

  Autoritatea de certificare introduce în dosarul pilotului copia certificatului medical corespunzător.
  Cererea este vizată, după caz, de instructorul sub supravegherea căruia s-a efectuat cursul (programul) de pregătire practică la sol și în zbor.
  Licența/anexa la aceasta se emite în dublu exemplar, unul fiind introdus în dosarul pilotului.
  În cazul în care, după verificarea dosarului pilotului, se constată neconformități, se informează solicitantul pe scurt asupra acestora.

  RACR-LPAN AUN. 3005 - Obținerea, revalidarea sau reînnoirea calificării de instructor pentru pilotul de aeronave ultraușoare nemotorizate
  În vederea, după caz, obținerii, revalidării sau reînnoirii, calificării de instructor pentru aeronave ultraușoare nemotorizate, organizatorul cursului (programului) de pregătire teoretică trebuie să depună la registratura autorității de certificare, prin intermediul instructorului sub a cărui supraveghere a fost efectuat cursul (programul), un dosar (dosarul pilotului), care trebuie să cuprindă următoarele documente:– cerere-tip (Anexa 5);– procesul-verbal de examinare (Anexa 6);– chestionarele de examinare;– după caz, conform RACR-LPAN AUN, fișa de pregătire teoretică și practică la sol și în zbor (Anexa 3);– dovada achitării obligațiilor financiare corespunzătoare obținerii, revalidării sau reînnoirii calificării respective (copie chitanță achitare tarif etc.).
  Notă:
  În cazul în care, după verificarea de către autoritatea de certificare a dosarului pilotului, se constată conformarea cu prevederile RACR-LPAN AUN, se completează și se eliberează anexa la licență, având înscrisă calificarea solicitată, însoțită de certificatul medical corespunzător (conform RACR-LPAN ULM.1005).

  Autoritatea de certificare introduce în dosarul pilotului copia certificatului medical corespunzător.
  Cererea este vizată, după caz, de instructorul sub supravegherea căruia s-a efectuat cursul (programul) de pregătire practică la sol și în zbor.
  Anexa la licență se emite în dublu exemplar, unul fiind introdus în dosarul pilotului.
  În cazul în care, după verificarea dosarului pilotului, se constată neconformități, se informează solicitantul pe scurt asupra acestora.

  RACR-LPAN AUN. 3015 - Obținerea certificatului de recunoaștere
  În vederea obținerii certificatului de recunoaștere, solicitantul trebuie să depună la registratura autorității de certificare, prin intermediul examinatorului cu care acesta a promovat examinarea practică la sol și în zbor, conform RACR-LPAN ULM.2260, un dosar (dosarul pilotului), care trebuie să cuprindă următoarele documente:– o cerere în vederea obținerii certificatului de recunoaștere;– procesul-verbal de examinare (Anexa 6);– chestionarele de examinare;– certificatul medical corespunzător, însoțit de o copie a acestuia;– o copie a licenței corespunzătoare certificatului de recunoaștere, având menționat pe ea, de către examinator, "conform cu originalul", cu data și sub semnătura acestuia;– dovada achitării obligațiilor financiare corespunzătoare obținerii certificatului de recunoaștere respectiv (copie chitanță achitare tarif etc.).
  Notă:
  În cazul în care, după verificarea de către autoritatea de certificare a dosarului pilotului, se constată conformarea cu prevederile RACR-LPAN AUN, se completează și se eliberează certificatul de recunoaștere, însoțit de certificatul medical corespunzător (conform RACR-LPAN ULM.1005).

  Autoritatea de certificare introduce în dosarul pilotului copia certificatului medical corespunzător.
  Certificatul de recunoaștere se emite în dublu exemplar, unul fiind introdus în dosarul pilotului.
  În cazul în care, după verificarea dosarului pilotului, se constată neconformități se informează solicitantul pe scurt asupra acestora.

  RACR-LPAN AUN. 3020 - Obținerea prin echivalare a licenței de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate, a anexei la aceasta și a calificărilor/autorizațiilor specifice
  În vederea obținerii prin echivalare a licenței de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate, a anexei la aceasta și a calificărilor/autorizațiilor specifice, solicitantul trebuie să depună la registratura autorității de certificare un dosar (dosarul pilotului) care trebuie să cuprindă următoarele documente:– o cerere în vederea obținerii prin echivalare a documentelor respective;– certificatul medical corespunzător însoțit de o copie a acestuia;– o copie a licenței emisă de statul/autoritatea competentă respectivă, având menționată pe ea de către examinator "conform cu originalul", cu data și sub semnătura acestuia;– documente relevante conform RACR-LPAN AUN.2270;– dovada achitării obligațiilor financiare corespunzătoare obținerii licenței respective (copie chitanță achitare tarif etc.).
  Notă:
  În cazul în care, după verificarea de către autoritatea de certificare a dosarului pilotului, se constată conformarea cu prevederile RACR-LPAN AUN, se completează și eliberează certificatul de recunoaștere, însoțit de certificatul medical corespunzător (conform RACR-LPAN AUN.1005).

  Autoritatea de certificare introduce în dosarul pilotului copia certificatului medical corespunzător.
  În cazul în care, după verificarea dosarului pilotului, se constată neconformități se informează solicitantul pe scurt asupra acestora.


  Capitolul 4 Dispoziții finale
  RACR-LPAN AUN. 4005 - Privilegii
  a) Privilegiile conferite de calificarea de instructor pentru aeronave ultraușoare nemotorizate includ și pe cele ale pilotului pentru clasa de aeronave ultraușoare nemotorizate pentru care le deține.

  RACR-LPAN AUN. 4010 - Examinările
  (a) Examinările teoretice prevăzute în prezenta reglementare se efectuează pe bază de grile test pentru fiecare materie, cu unul sau mai multe răspunsuri corecte, fiecare conținând minimum 10 întrebări.
  Conținutul acestor grile este diferit funcție de nivelul calificării/autorizațiilor pentru care se solicită licențierea.
  Aceste grile vor fi întocmite de către autoritatea de certificare prin intermediul examinatorilor autorizați, din cadrul unei baze de date cu un număr de 1.000 întrebări pentru pilotul de aeronave ultraușoare nemotorizate și 500 pentru instructor.
  Această bază de date va fi întocmită de către autoritatea de certificare prin intermediul examinatorilor autorizați.
  Baza de date este publică; de asemenea se pune la dispoziția celor interesați la cerere.

  (b) Prin excepție de la prevederile RACR-LPAN AUN.4010 (a) de mai sus, examinările teoretice la disciplinele suplimentare (Metodologia instruirii la sol și în zbor și Metodologia instruirii pentru zborul în tandem), în cazul obținerii calificării de instructor sau de pilot în tandem, se vor efectua pe bază de grile test, cu unul sau mai multe răspunsuri corecte, fiecare conținând minimum 50 de întrebări.
  (c) Formularele pentru aceste grile test au obligatoriu o rubrică specială în care persoana examinată înscrie numele, semnătura acesteia și data examinării.

  RACR-LPAN AUN. 4015 - Procesul-verbal
  (a) Rezultatele examinărilor teoretice și a testelor de verificare a competenței în zbor, prevăzute în prezenta reglementare, se consemnează în procesul-verbal de examinare al cărui model este prezentat în Anexa 6.
  (b) Procesul-verbal încheiat este documentul prin care se demonstrează promovarea examinărilor teoretice și a testelor practice de verificare a competenței prevăzute în RACR-LPAN AUN.
  (c) Procesul-verbal se întocmește în două exemplare, unul se introduce în dosarul pilotului iar celălalt în registrul de procese-verbale.
  (d) Registrul de procese-verbale constă într-un dosar compus din exemplarele care se introduc în acest registru, introduse și numerotate în ordinea primirii dosarelor piloților (înregistrării cererilor) de către autoritatea de certificare.
  Numărul procesului-verbal se înscrie pe acesta de către autoritatea de certificare, după încheierea acestuia de către examinatori.
  Notă:
  Procesele-verbale din dosarele neconforme cu prevederile prezentei reglementări nu se introduc în registru. Dacă neconformitățile se remediază, introducerea în registru și numerotarea proceselor-verbale respective se fac corespunzător datei la care remedierea este efectuată.

  (e) Până la eliberarea de către autoritatea de certificare a licenței și/sau, după caz, a anexei la aceasta sau a certificatului de recunoaștere, piloții de aeronave ultraușoare nemotorizate (inclusiv instructorii), declarați admiși în urma examinărilor teoretice și practice la sol și în zbor aferente, pot să-și exercite privilegiile pe baza procesului-verbal completat și semnat corespunzător, conform prevederilor prezentei reglementări.
  La cerere, un exemplar de proces-verbal se va completa și elibera solicitantului.

  RACR-LPAN AUN. 4020 - Carnetul de zbor
  (a) Piloții de aeronave ultraușoare nemotorizate trebuie să posede un carnet de zbor pe care aceștia îl completează pentru ținerea evidenței activității lor de zbor.
  (b) Activitatea de zbor efectuată ca pregătire, în conformitate cu prevederile prezentei reglementări, este certificată de către instructorii de zbor cu care aceasta a fost efectuată, prin înscrierea numelui și a semnăturii acestora la rubrica "Observații" a carnetului de zbor.
  (c) Instructorii înscriu în carnetul de zbor activitatea de zbor efectuată, cu mențiunea "instruire" la rubrica "Scopul zborului".
  (d) Carnetul de zbor trebuie să cuprindă următoarele rubrici:– data efectuării zborului;– numărul zborului;– locul în care se execută;– altitudinea de decolare;– durata zborului;– tipul aeronavei;– condițiile de zbor;– comentarii pe marginea zborului (rubrica observații);– tipul zborului (de instruire, tandem, etc.).

  RACR-LPAN AUN. 4025 - Obligații ale solicitanților în vederea licențierii
  (a) Solicitanții în vederea licențierii ca pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate efectuează demersurile necesare în vederea instruirii teoretice și practice la sol și în zbor precum și a examinărilor aferente.
  (b) Solicitanții în vederea licențierii ca pilot de aeronave ultraușoare contactează persoanele autorizate ca examinatori, prin intermediul instructorului cu care a fost finalizat cursul (programul) de pregătire practică în zbor, în vederea susținerii examinărilor și testelor prevăzute în RACR-LPAN AUN.
  (c) Solicitanții în vederea obținerii calificării de instructor contactează organizatorii cursurilor (programelor) specifice pentru instructor, în vederea parcurgerii acestora.
  (d) Organizarea cursurilor (programelor) în vederea obținerii calificării de instructor se face publică de către organizator.

  RACR-LPAN AUN. 4030 - Dosarul pilotului
  (a) Toate documentele legate de licențierea unei persoane se introduc într-un singur dosar, adică în dosarul pilotului.
  (b) Verificarea documentelor din dosarele piloților, în vederea licențierii în domeniul aeronavelor ultraușoare nemotorizate, se face numai de către persoane autorizate ca examinatori, conform RACR-LPAN AUN, Capitolul 2 pct. V.
  Această verificare se face din punct de vedere al îndeplinirii cerințelor procedurale prevăzute în prezenta reglementare.

  (c) Dosarele piloților se păstrează de către autoritatea de certificare, cel puțin atâta timp cât documentele emise în baza acestora sunt în termene de valabilitate și, în cazul în care aceste documente nu mai sunt valabile, cel puțin până la termenul legal la care acestea pot fi arhivate.
  (d) Dosarele piloților, inclusiv cele întocmite înainte de intrarea în vigoare a prezentei reglementări, se arhivează în conformitate cu reglementările în vigoare.
  (e) Dosarele piloților pot conține și alte documente față de cele prevăzute în prezenta reglementare și care sunt legate de activitatea de zbor a pilotului respectiv.

  RACR-LPAN AUN. 4035 - Eliberarea de duplicate în cazul pierderii, furtului sau distrugerii licenței (inclusiv a anexei la aceasta) sau a certificatului de recunoaștere
  În cazul furtului, pierderii sau distrugerii licenței (inclusiv a anexei la aceasta) aflate în termen de valabilitate sau a certificatului de recunoaștere, titularii vor anunța acest fapt într-o publicație (ziar) de largă circulație, în vederea emiterii de duplicate, dovada acestui anunț fiind înaintată autorității de certificare împreună cu o cerere în acest sens.

  RACR-LPAN AUN. 4040 - Diplome
  Atunci când există solicitări, autoritatea de certificare eliberează diplome de absolvire a cursurilor (programelor) de pregătire ca pilot, pilot de tandem sau instructor pentru aeronavele ultraușoare nemotorizate.
  Acestea se eliberează numai după obținerea licenței și a anexei la aceasta, respectiv a calificării de instructor sau de pilot de tandem.

  RACR-LPAN AUN. 4045 - Controlul, inspecția și supravegherea activității de zbor a piloților de aeronave ultraușoare nemotorizate
  (a) Controlul, inspecția și supravegherea activității de zbor a piloților de aeronave ultraușoare nemotorizate se realizează de către autoritatea de certificare prin persoanele autorizate ca examinatori care au calitatea și privilegiile de inspectori aeronave ultraușoare nemotorizate.
  (b) În procesul de control, inspecție și supraveghere, inspectorii verifică modul de respectare a reglementărilor și verifică documentele piloților de aeronave ultraușoare nemotorizate.
  (c) Refuzul de a se supune controlului, inspecției și supravegherii din partea inspectorilor poate atrage suspendarea sau retragerea licenței de pilot a celor vinovați.
  (d) În cazul constatării de nereguli privind activitatea de zbor, inspectorii pot emite recomandări, impune oprirea activității de zbor a persoanelor implicate în neregulile respective, de asemenea pot propune autorității de certificare, în urma finalizării investigației, luarea de măsuri coercive.

  RACR-LPAN AUN. 4050 - Anexe
  În Anexele 1-7, care fac parte din prezenta reglementare, se află modelele formularelor tipizate prevăzute în prezenta reglementare, respectiv: licența de pilot aeronave ultraușoare nemotorizate, anexa la licența de pilot aeronave ultraușoare nemotorizate, declarația tip, certificatul de recunoaștere, fișa de pregătire teoretică și practică la sol și în zbor, declarația examinatorului, cererea, procesul-verbal de examinare, declarația elevului pilot și autorizația de zbor în simplă comandă.

  RACR-LPAN AUN. 4055 - Alte dispoziții
  (a) Persoanele care se află în proces de pregătire practică în zbor, de reantrenare sau de susținere a testelor de îndemânare practică în zbor în vederea obținerii, revalidării, reînnoirii sau recunoașterii licenței și a calificărilor/autorizărilor specifice de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate, în conformitate cu prevederile RACR-LPAN AUN, se consideră personal aeronautic navigant având calitatea de elev pilot.
  (b) Elevii piloți aflați în proces de pregătire practică în zbor în vederea obținerii licenței de pilot, la solicitarea instructorilor sau a examinatorilor sub a căror supraveghere, respectiv testare, au calitatea de elevi, completează o declarație tip a cărui model se află prezentat în Anexa 7.
  Declarația se păstrează de către instructor sau examinator atâta timp cât aceștia au sub supraveghere, respectiv testare, activitatea de zbor a elevilor piloți precizați.

  (c) Elevul pilot nu se consideră a fi pasager.
  (d) Vârsta minimă de la care o persoană poate avea calitatea de elev este de 15 ani împliniți.
  (e) Pentru a putea desfășura activitate de zbor în calitate de personal navigant, până la împlinirea vârstei de 18 ani, o persoană are nevoie de acordul scris al părinților legali, întocmit pe baza unei declarații notariale în acest sens.
  Până la obținerea licenței de pilot, un exemplar original al declarației se păstrează de către instructor, ulterior introducându-se în dosarul pilotului, prin grija instructorului respectiv.

  (f) Existența unui certificat medical corespunzător și a unui carnet de zbor este obligatorie pentru elevul pilot și pe perioada în care acesta desfășoară activitate de zbor în simplă sau dublă comandă cu un instructor.
  (g) Până la obținerea licenței de pilot, elevul pilot poate desfășura activitate de zbor în simplă comandă sub supravegherea instructorului care autorizează elevul să efectueze activitate de zbor în simplă comandă, pe baza autorizației al cărei model este prezentat în Anexa 8.
  Supravegherea se efectuează vizual și prin intermediul legăturii radio bilaterale (dacă există) elev - instructor, în limita de audibilitate.
  Supravegherea se efectuează prin intermediul legăturii radio bilaterale (dacă există), în limita de audibilitate, în cazul în care activitatea de zbor se efectuează în afara razei vizuale a instructorului.
  În procesul de supraveghere instructorul dă indicații elevului, acesta având obligația de a le respecta.

  (h) Lista instructorilor, a piloților de tandem și a examinatorilor autorizați se face publică de către autoritatea de certificare.
  (i) Autoritatea de certificare instruiește examinatorii autorizați privitor la atribuțiunile pe care aceștia le îndeplinesc în conformitate cu prevederile prezentei reglementări.
  (j) Pentru un solicitant care deține o licență de pilot sau de instructor pentru alte clase/categorii de aeronave fără motor, similare din punct de vedere al modului de pilotaj cu cele pentru care se face solicitarea, autoritatea de certificare creditează 50% din numărul de ore de pregătire teoretică specifică pe care acesta a efectuat-o la disciplinele prevăzute în prezenta reglementare, pentru obținerea respectivei licențe.
  Acesta își completează pregătirea la disciplinele prevăzute în prezenta reglementare.
  Pilotul instructor pentru aeronave ultraușoare nemotorizate sub supravegherea căruia s-a finalizat această pregătire eliberează solicitantului un certificat/atestat corespunzător conform RACR-APAN AUN.2055.

  (k) Un solicitant care deține o licență de pilot sau instructor pentru alte clase/categorii de aeronave fără motor, similare din punct de vedere al modului de pilotaj cu cele pentru cere se face solicitarea, trebuie să efectueze un curs (program) de pregătire practică la sol și în zbor cu un pilot instructor pentru aeronave ultraușoare nemotorizate cu un conținut și o durată minimă în cuantum de 50% față de necesarul corespunzător pilotului, respectiv instructorului, prevăzute în prezenta reglementare.
  Pilotul instructor pentru aeronave ultraușoare nemotorizate sub supravegherea căruia s-a finalizat această pregătire eliberează solicitantului un certificat/atestat corespunzător conform RACR-LPAN AUN.2060.


  Anexa nr. 1

  la RACR-LPAN AUN
  DECLARAȚIE

  Subsemnatul(a) ....., născut(ă) la data ......, în localitatea .........., județul (sectorul) ...., fiul (fiica) lui ..... și al(a) ....., posesor(oare) al(a) documentului de identitate tip ......, seria ......, numărul ...., eliberat de ......., la data ....., CNP ......, cu domiciliul actual în localitatea ......., județul (sectorul) ......., strada ......., numărul ....., blocul ..., scara ..., etajul ...., apartamentul ...., telefon ......, declar că sunt apt(ă) din punct de vedere medical să practic activități de zbor cu aeronave ultraușoare nemotorizate, că mă voi supune unor controale medicale periodice și nu voi practica activitățile menționate în eventualele perioade în care voi suferi de afecțiuni medicale incompatibile cu acestea. De asemenea, nu mă voi implica, sub nici o formă, în activități de zbor cu aeronave ultraușoare nemotorizate în eventualele perioade în care mă voi afla sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor cu efect psihoactiv (produse sau substanțe stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora).
  Data ............. Semnătura ...........
  Această declaratie a fost completata și semnata în față noastra:

  Nume și prenume
  ...............
  ...............

  BI/CI seria și numărul
  ......................
  ......................

  Semnătura
  ................
  ................

  Notă: Declarația se completează, de către semnatar, cu scris de mână.


  Anexa nr. 1-1


  Anexa nr. 1-2


  Anexa nr. 1-3

  Ministerul Transporturilor/Ministry of Transport

  Autoritatea Aeronautică Civila Română/
  Romanian Civil Aeronautical Authority

  Licență de Pilot Planoare ultraușoare/
  Ultralight Gliders Pilot Licence
  Nr./No.:

  Numele titularului/Name of the holder:
  CNPI/ID number
  Adresa/Address:
  Cetățenia/Naționality:
  Emis de/Issued by:

  Semnătura/L.S./Signature/L.S

  Această licență îl îndreptățește pe titular să-și exercite privilegiile numai în termenul de valabilitate al certificatului medical corespunzător./This licence entitles its holder to exercise his privileges only inside the term of validity of the according medical assessment.
  Această licență îl îndreptățește pe titular să exercite funcția de pilot comandant și de personal tehnic de întreținere și reparație al oricărui planor ultraușor, în limita calificărilor deținute./This licence entitles its holder to act as pilot în command and technical personnel of maintenance and repair of any ultralight glider, inside the limits of the owned ratings.
  Această licență îl îndreptățește pe titular să exercite privilegiile conferite de calificările pe care le deține și de reglementările în vigoare./This licence entitles its holder to exercise the privileges conferred by the ratings he owns and by the regulations în force.

  Calificare de clasa/
  Class rating

  Calificare/
  Rating

  Valabilitate/
  Validity

  Parapante/Paragliders

  Deltaplane/Hang gliders

  Alte calificări/Other ratings:

  Mențiuni/Remarks


  Anexa nr. 2

  la RACR-LPAN AUN

  I.România
  România

  II. Certificat de recunoaștere
  Certificate of recognition

  Valabil numai însoțit de licență corespunzătoare emisă de autoritatea
  competentă a statului de origine.
  Valid only în conection with an attached proper licence issued by the
  competent state authority.

  XIV. Acest certificat îl îndreptățește pe titular să exercite privilegiile
  conferite de licență pe care o deține dar în limita celor permise de
  reglementările românești în vigoare.
  This certificate entitles its holder to exercise the privileges
  conferred by the licence he owns but limited at those which are allowed
  by the Romanian regulations în force.


  III. Nr. .......................

  Conform cu licență nr:
  According to licence nr:

  IV. Numele titularului (deținătorului):
  Name of the holder:
  ..................................................................

  VII. Emis de:
  Issued by:

  XI.
  ............/.......................

  X. Locul/data eliberării:

  Semnătura:
  Signature


  Anexa nr. 3

  la RACR-LPAN AUN
  FIȘĂ DE PREGĂTIRE TEORETICĂ ȘI PRACTICĂ
  LA SOL ȘI ÎN ZBOR

  Întocmită în vederea eliberării/revalidării/reînnoirii licenței de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate și a calificărilor/autorizațiilor aferente, pentru domnul (doamna) ......., născut(ă) la data de ..........., în localitatea ..........., domiciliat(ă) în ......, tel. ......., posesor (posesoare) al (a) actului de identitate (tip, serie, număr) ......., eliberat de ......., la data de ........, CNP .........., astfel: ................................................. .
  (Se menționează după caz: pilot, instructor și alte calificări/autorizații, conform reglementării RACR-LPAN AUN, pentru: parapante, deltaplane, planoare ultraușoare, giroplanoare ultraușoare, baloane ultraușoare.)
  PREGĂTIREA TEORETICĂ

  Nr. Poz.

  Disciplina

  Nr. ore de pregătire efectuate

  Data finalizării pregătirii

  Numele instructorului sub supravegherea căruia a fost efectuată pregătirea

  Semnătura

  (i)

  Legislație aeronautică și reglementări

  (îi)

  Cunoasterea aeronavei ultraușoare nemotorizate

  (iii)

  Performante de zbor și planificarea zborului

  (iv)

  Performante umane

  (v)

  Meteorologie

  (vi)

  Navigatie

  (vii)

  Proceduri operationale

  (viii)

  Principii de zbor

  (ix)

  Radiotelefonie

  (x)

  *

  (xi)

  **

  Subsemnatul, atest prin prezenta ca domnul (doamna) ......... a finalizat sub supravegherea mea cursul (programul) de pregătire teoretica specifică, conform celor specificate în prezenta fișă și reglementării RACR-LPAN AUN.

  Instructor: ....................
  [Numele și semnătura instructorului sub supravegherea
  căruia s-a finalizat cursul (programul)]

  Data: .......................


  PREGĂTIREA PRACTICĂ LA SOL ȘI ÎN ZBOR

  Nr. ore
  de pregătire
  la sol

  Nr. ore de pregătire
  în zbor/nr. dec./at.

  Data
  finalizării
  pregătirii

  Numele
  instructorului
  sub supravegherea căruia
  a fost finalizată pregătirea

  Semnătura

  DC

  SC

  Raid

  ***

  ****

  Subsemnatul, atest prin prezenta ca domnul (doamna) ......... a finalizat sub supravegherea mea cursul (programul) de pregătire practica la sol și în zbor, conform celor specificate în prezenta fișa și reglementării RACR-LPAN AUN.

  Instructor: ....................
  [Numele și semnătura instructorului sub supravegherea
  căruia s-a finalizat cursul (programul)]

  Data: .......................


  Persoana instruită: .....(Semnătura persoanei instruite).. Data: .................
  Notă: Prezenta fișă poate fi completată, cu scris de mână, și semnată de o singură persoană, sau, corespunzător poziției respective din fișă, de mai multe în cazul în care pregătirea nu a fost efectuată sub supravegherea unui singur instructor.
  Pentru fiecare clasă de aeronave (parapante, deltaplane, planoare ultraușoare, giroplanoare ultraușoare, baloane ultraușoare) pentru care se solicită certificarea (după caz, obținere, revalidare, reînnoire) se completează separat câte o fișă.
  Rubricile care nu sunt necesar a fi completate, corespunzător cerințelor reglementării RACR-LPAN AUN, se barează.
  Acolo unde la rubricile ce trebuiesc completate se întâlnește simbolul '/' se lasă nebarat cazul care corespunde persoanei care solicită certificarea.
  În cazul obținerii calificărilor/autorizațiilor de instructor sau pilot de tandem se specifică pe prezenta fișă, cu scris de mână, de către unul din instructorii sub supravegherea căruia se desfășoară cursurile respective, numărul și data aprobării cursului de instructor respectiv de pilot de tandem.
  * Spațiu rezervat a se completa pentru disciplinele suplimentare (Metodologia instruirii la sol și în zbor, respectiv Metodologia zborului în tandem) în cazul obținerii calificărilor/autorizațiilor de instructor sau pilot de tandem.
  ** Spațiu rezervat a se completa în cazul acordării autorizațiilor specifice (speciale), după caz, cu: lansări de parașutiști, zbor cu pasageri și/sau zbor în remorcaj.
  *** Spațiu rezervat a se completa în cazul acordării autorizațiilor specifice (speciale).
  **** Spațiu rezervat a se completa în cazul obținerii calificărilor/autorizațiilor de instructor sau pilot de tandem.


  Anexa nr. 4

  la RACR-LPAN AUN
  DECLARAȚIA EXAMINATORULUI

  Subsemnatul(a) ......, născut(ă) la data de ....., în localitatea ........., domiciliat(ă) în ........, tel ......., posesor (posesoare) al (a) actului de identitate (tip, serie, număr) ........., eliberat de ....., la data de ........, CNP ........., având ca pregătire/calificare: .......... declar prin prezenta că sunt de acord, prin libera mea voința, să îndeplinesc atribuțiunile de examinator/inspector în conformitate cu reglementarea aeronautică RACR-LPAN AUN, aprobată de către Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului prin: ........, asupra căreia am luat cunoștință și mi-am însușit-o, precum și în conformitate cu celelalte reglementări în vigoare.
  Declar, de asemenea, că îmi asum întreaga responsabilitate ce decurge din îndeplinirea atribuțiunilor prevăzute în reglementările de mai sus, în conformitate cu reglementările în vigoare.
  Dată în fața noastră,
  reprezentanți ai autorității de certificare/martori:
  (numele și semnătura)
  . ........................
  . ........................
  Data ....................
  Semnătura
  .........................

  Notă: Declarația se completează, de către semnatar, cu scris de mână.


  Anexa nr. 5

  la RACR-LPAN AUN
  Viza instructorului sub supravegherea caruia s-a finalizat cursul (programul)
  Subsemnatul ......, născut(a) la data de ......, în localitatea ..........., domiciliat (a) în ......, posesor al actului de identitate (tip, serie, număr) ......, eliberat de .........., la data de .........., CNP ......, elev pilot/pilot pe clasa/clasele de aeronave AUN .....(Se menționează după caz: parapante, deltaplane, planoare ultraușoare, giroplanoare ultraușoare, baloane.)..... va rog prin prezenta a dispune efectuarea demersurilor necesare în vederea eliberării/revalidarii/reinnoirii licenței de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate și a calificărilor/autorizațiilor aferente, astfel: ............(Se menționează după caz: pilot, instructor, pilot de tandem și alte calificări/autorizații, conform reglementării RACR-LPAN AUN, pentru: parapante, deltaplane, planoare ultraușoare, giroplanoare ultraușoare, baloane ultraușoare.)...........
  Cunosc în totalitate reglementările aferente activității de zbor cu aeronave ultraușoare nemotorizate și mă angajez să le respect. Declar că practic zborul cu aeronave ultraușoare nemotorizate din proprie inițiativă și cunoscând riscurile și responsabilitățile aferente acestei activități mi le asum, activitatea de zbor desfășurată fiind strict pe propria răspundere.
  Posed carnet de zbor completat la zi având un număr total de ........... zboruri, totalizand ............ ore de zbor.
  Pe clase de aeronave am o experienta de zbor astfel:

  Clase:
  Parapanta:
  Deltaplan:
  Planor:

  starturi
  ............
  ............
  ............

  ore
  ...........
  ...........
  ...........

  minute
  ............
  ............
  ............

  Pe verso prezentei cereri se afla opisul cu documentele anexate prezentei cereri
  Semnătura: ............... Data: ........................
  Notă: Prezenta cerere va fi completată de către solicitant cu scris de mână și este adresată autorității de certificare.


  Anexa nr. 6

  la RACR-LPAN AUN
  PROCES-VERBAL NR.
  de examinare

  Încheiat astăzi ........... ca urmare a finalizării examinării teoretice și a susținerii testului de îndemânare practică efectuate în vederea eliberării/revalidării/reînnoirii licenței de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate și a calificărilor/autorizațiilor aferente, pentru domnul (doamna) ........., născut(a) la data de ......, în localitatea ......., tel. ........., domiciliat(ă) în ........, posesor (posesoare) al (a) actului de identitate (tip, serie, număr) ......, eliberat de ......., la data de ......, CNP ......, astfel: ............(Se menționează după caz: pilot, instructor, pilot de tandem și alte calificări/autorizații, conform reglementării RACR-LPAN AUN, pentru: parapanta, deltaplan, planoare ultraușoare, giroplanoare ultraușoare, baloane ultraușoare.).........

  REZULTATUL EXAMINĂRII TEORETICE:
  (i) Legislație aeronautică și reglementări
  (îi) Cunoasterea aeronavei ultraușoare nemotorizate
  (iii) Performante de zbor și planificarea zborului
  (iv) Performante umane
  (v) Meteorologie
  (vi) Navigatie
  (vii) Proceduri operationale
  (viii) Principii de zbor
  (ix) Radiotelefonie
  (x) *

  Examinator: ....................
  (Numele și semnătura)

  (note/procente)
  ...................
  ...................
  ...................
  ...................
  ...................
  ...................
  ...................
  ...................
  ...................
  ...................
  Media: ............
  Data: .............

  REZULTATUL TESTULUI DE INDEMÂNARE PRACTICĂ:
  ADMIS/RESPINS

  Examinator: .......................
  (Numele și semnătura)
  Persoana examinata: ...............
  (Semnătura persoanei examinate)

  Data: .................

  Data: .................

  Notă: Prezentul proces-verbal poate fi completat, cu scris de mână, și semnat de o singură persoană, sau, corespunzător examinării efectuate, de mai multe în cazul în care examinarea nu a fost efectuată de către un singur examinator.
  Pentru fiecare clasă de aeronave (parapante, deltaplane, planoare ultraușoare, giroplanoare ultraușoare, baloane ultraușoare) pentru care se solicită atestarea (după caz, obținere, revalidare, reînnoire) se completează separat procese-verbale, conform prevederilor RACR-LPAN AUN.
  Rubricile care nu sunt necesar a fi completate, corespunzător cerințelor reglementării RACR-LPAN AUN, se barează.
  Acolo unde la rubricile ce trebuiesc completate se întâlnește simbolul '/' se lasă nebarat cazul care corespunde persoanei care solicită atestarea.
  În cazul obținerii calificărilor/autorizațiilor de instructor sau pilot de tandem se va specifică pe prezenta fișă, cu scris de mână, de către unul din instructorii sub supravegherea căruia se desfășoară cursurile respective, numărul și data aprobării cursului de instructor respectiv de pilot de tandem.
  Prin semnătura instructorilor examinatori, înscrisă pe prezentul proces-verbal, aceștia atestă că au verificat și se îndeplinesc cerințele prevăzute în RACR-LPAN AUN corespunzătoare cazului pentru care este întocmit procesul-verbal.
  * Spațiu rezervat a se completa pentru disciplinele suplimentare (Metodologia instruirii la sol și în zbor, respectiv Metodologia zborului în tandem) în cazul obținerii calificărilor/autorizațiilor de instructor sau pilot de tandem.


  Anexa nr. 7

  la RACR-LPAN AUN
  DECLARAȚIE

  Subsemnatul ....., născut la data ......, în localitatea ....., jud. ....., fiul lui ..... și al ......, posesor al actului de identitate (tip, serie, număr) ....., eliberat de ......, la data de ........., CNP ........., domiciliu actual ......., tel. acasa ......, tel. serviciu .........., mobil ......., pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate din anul ......., cunosc în totalitate reglementările aferente activității de zbor cu aeronave ultraușoare nemotorizate și mă angajez să le respect.
  Declar că practic zborul cu aeronave ultraușoare din proprie inițiativă și cunoscând riscurile și responsabilitățile aferente acestei activități mi le asum, activitatea de zbor desfășurată fiind strict pe propria răspundere.
  Pe clase de aeronave am o experienta de zbor astfel:

  Clasa:

  Parapanta:
  Deltaplan:
  Planor:

  starturi

  .........
  .........
  .........

  ore

  ........
  ........
  ........

  minute

  ..........
  ..........
  ..........


  Alte clase  Semnătura: ..................... Data: ...............
  DATA ÎN FAȚA NOASTRĂ:
  MARTORI: ............................
  ............................


  Anexa nr. 8

  la RACR-LPAN AUN
  AUTORIZAȚIE DE ZBOR ÎN SIMPLĂ COMANDĂ
  PENTRU AERONAVE ULTRAUȘOARE NEMOTORIZATE
  clasa ......................

  Prin prezenta autorizez pe domnul (doamna) ......... născut (a) la data de ......, în localitatea ......., domiciliat în ........, posesor al actului de identitate (tip, serie, număr) ......, eliberat de ......, la data de ........, CNP ........., să efectueze activitate de zbor în simpla comanda cu aeronave ultraușoare din clasa ........, în conformitate cu reglementările în vigoare.
  Are la data eliberării prezentei autorizații un număr de ...... zboruri, care totalizează ....... ore și ...... minute, pe aceasta clasa de aeronave ultraușoare.
  Pe alte clase de aeronave are o experienta de zbor astfel:
  ...........................................................................
  ...........................................................................

  Pe perioada de timp până la obținerea licenței de pilot de aeronave ultraușoare nemotorizate acesta (aceasta) efectueaza activitate de zbor sub supravegherea subsemnatului.
  Data: ...........................
  Pilot instructor: .....................
  (Numele și semnătura)

  -----