ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 82 din 21 mai 2020pentru aprobarea acordării unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, izolate preventiv la locul de muncă, pe perioada stării de urgență
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 27 mai 2020
  Având în vedere instituirea stării de urgență prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, în perioada 16 martie 2020-14 mai 2020,
  ținând cont de măsurile luate de către autoritățile din România pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19, stabilite prin Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
  având în vedere prevederile Ordonanței militare nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, cu modificările ulterioare, prin care s-a interzis, pe perioada stării de urgență, încetarea sau suspendarea activității serviciilor sociale de tipul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, publice și private,
  având în vedere prevederile Legii nr. 55/2020,
  ținând cont de evoluția situației epidemiologice la nivel național, evoluție ce reclamă acțiuni concrete în sensul diminuării efectelor negative determinate de limitarea sau întreruperea activităților socioeconomice,
  având în vedere urgența luării unor măsuri de susținere pentru categoriile de beneficiari eligibili în cadrul Programului operațional „Capital uman“,
  ținând cont de faptul că neadoptarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, în sprijinul beneficiarilor din cadrul Programului operațional „Capital uman“ pentru acordarea unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, izolate preventiv la locul de muncă, pe perioada stării de urgență, ar aduce grave prejudicii, cu efecte pe termen lung asupra proiectelor aflate în pregătire sau în implementare și ar putea pune presiune asupra bugetului alocat serviciilor sociale,
  luând în considerare faptul că o prioritate majoră a Guvernului o constituie îmbunătățirea gradului de absorbție a fondurilor europene,
  întrucât împrejurările de față vizează interesul public și constituie elementele unei situații extraordinare ce nu suferă amânare, astfel încât se impune reglementarea unor măsuri în domeniul fondurilor europene pentru proiectele ce vizează acordarea unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, izolate preventiv la locul de muncă, pe perioada stării de urgență,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul 1
  (1) Se aprobă acordarea unui stimulent de risc în suma fixă de 1.150 lei brut pentru angajații centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru angajații centrelor rezidențiale destinate altor categorii vulnerabile, publice și private, prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările și completările ulterioare, care au fost izolați preventiv la locul de muncă pe perioada stării de urgență.(2) Stimulentul de risc prevăzut la alin. (1) se acordă o singură dată și nu poate fi fracționat.(3) Stimulentul de risc nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale, contribuției de asigurări sociale de sănătate, respectiv al contribuției asiguratorie pentru muncă, reglementată la titlul V „Contribuții sociale obligatorii“ din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(4) Furnizorii de servicii sociale au obligația de a fi acreditați, iar serviciile sociale prevăzute la alin. (1) din subordinea lor să fie licențiate sau, după caz, să dețină aviz de înființare sau reorganizare sau plan de restructurare avizat.(5) Stimulentul de risc se plătește din fondul de salarii al furnizorului de servicii sociale. Sumele necesare plății stimulentului de risc se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, de la poziții distincte de cheltuieli, respectiv transferuri către bugetele locale pentru furnizorii de servicii sociale publice și transferuri către furnizorii de servicii sociale private.(6) Pentru a beneficia de sumele de la bugetul de stat prevăzute la alin. (5), furnizorul de servicii sociale transmite agenției pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București în a cărei rază teritorială își are sediul social, în format electronic, direct sau prin punctul de contact unic electronic, conform Hotărârii Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea și funcționarea Punctului de contact unic electronic, o solicitare de alocare a fondurilor însoțită de lista nominală a personalului prevăzut la alin. (1) și numărul de zile de izolare la locul de muncă efectuate.(7) Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială centralizează de la nivelul agențiilor pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București solicitările primite de la furnizorii de servicii sociale și le transmite Ministerului Muncii și Protecției Sociale în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitărilor.(8) Plata sumelor prevăzute la alin. (5) se efectuează de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea centralizatoarelor de la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.


  Articolul 2
  (1) Se aprobă decontarea din fonduri europene aferente Programului operațional „Capital uman“, conform regulilor de eligibilitate stabilite la nivelul programului și, respectiv, al ghidurilor solicitantului, a stimulentului de risc prevăzut la art. 1 alin. (1).(2) Decontarea prevăzută la alin. (1) se face în limita sumelor alocate în acest scop în cadrul Programului operațional „Capital uman“.(3) Autoritatea de management virează sumele cuvenite a fi rambursate beneficiarului, aferente cheltuielilor cu acordarea stimulentului de risc, efectuate de la alte poziții ale clasificației bugetare decât titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente cadrului financiar 2014-2020“, în contul de venituri 46.00.04 „Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană, pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020“, corespunzător bugetului din care s-a asigurat inițial finanțarea cheltuielilor respective.


  Articolul 3

  Sumele acordate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență nu reprezintă venituri în sensul art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, și nu sunt supuse executării silite.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul fondurilor europene,
  Ioan Marcel Boloș
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Tudor Polak,
  secretar de stat
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu

  București, 21 mai 2020.
  Nr. 82.
  ----