ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 144 din 25 octombrie 2001 (*actualizată*)
privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţara, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state
(actualizată până la data de 24 iulie 2005*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • --------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 14 noiembrie 2001. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 24 iulie 2005, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 177 din 11 aprilie 2002; LEGEA nr. 580 din 23 octombrie 2002; ORDONANTA nr. 28 din 14 iulie 2005.
  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  (1) Cetăţenii români care călătoresc, în scopuri particulare, în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state, pentru care nu este necesară viza de intrare, trebuie să prezinte la ieşirea din ţara:
  a) asigurarea medicală;
  b) biletul de călătorie dus-întors sau cartea verde a autoturismului;
  c) o sumă minima în valută liber convertibilă la vedere sau cărţi de credit pentru conturi în valută, pentru fiecare persoana, într-un cuantum corespunzător sumelor de referinţa determinate de autorităţile naţionale ale statelor de destinaţie sau de tranzit, proporţional cu durata şederii, dar nu mai puţin de 5 zile.
  d) documente care justifica scopul şi condiţiile şederii planificate.
  (2) Cuantumul sumei minime în valută prevăzute la alin. (1) lit. c), precum şi documentele prevăzute la alin. (1) lit. d) se stabilesc şi se actualizează prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  ------------
  Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de LEGEA nr. 177 din 11 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 17 aprilie 2002.
  Litera d) a alin. (1) al art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDONANTA nr. 28 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 21 iulie 2005.
  Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA nr. 28 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 21 iulie 2005.


  Articolul 2

  Şeful punctului de trecere a frontierei române poate dispune întreruperea călătoriei unei persoane dacă s-a constatat că nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 1.


  Articolul 2^1

  (1) Prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) nu se aplică în cazul cetăţenilor români care călătoresc în ţările cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale pentru acordarea asistenţei medicale pe bază de reciprocitate în domeniul sănătăţii.
  (2) Lista ţărilor cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale pentru acordarea asistenţei medicale pe bază de reciprocitate în domeniul sănătăţii va fi întocmită şi aprobată prin ordin comun al ministrului de interne şi al ministrului sănătăţii şi familiei, ce va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  -------------
  Art. 2^1 a fost introdus de LEGEA nr. 177 din 11 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 17 aprilie 2002.


  Articolul 2^2

  Prevederile art. 1 alin. (1) lit. c) nu se aplică următoarelor categorii de persoane:
  a) cetăţenii români care pleacă în străinătate pentru a urma un tratament medical, pentru a participa la simpozioane, conferinţe, studii, manifestări cultural-sportive ori în situaţia imbolnavirii sau decesului unei rude stabilite în străinătate. În aceste situaţii se vor prezenta documente doveditoare din care să rezulte scopul călătoriei şi asigurarea financiară a acesteia;
  b) minorul sub 14 ani, înscris în pasaportul părinţilor;
  c) minorul care se deplaseaza la rude sau la părintele/părinţii care lucrează ori sunt stabiliţi în statul de destinaţie;
  d) cetăţenii români care se deplaseaza în străinătate ca urmare a unui angajament de muncă, pe baza unui permis de muncă valabil pentru ţara de destinaţie, indiferent de durata deplasarii;
  e) cetăţenii români care călătoresc în statele vecine în regim de mic trafic.
  -------------
  Art. 2^2 a fost introdus de LEGEA nr. 580 din 23 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 25 octombrie 2002.
  Literele a) şi e) ale art. 2^2 au fost modificate de pct. 3 al art. I din ORDONANTA nr. 28 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 21 iulie 2005.


  Articolul 3

  Prezenta ordonanţă de urgenţă va intra în vigoare la data de 1 decembrie 2001.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cristian Diaconescu,
  secretar de stat
  Ministru de interne,
  Ioan Rus
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  --------