HOTĂRÂRE nr. 1.526 din 18 decembrie 2003
privind regimul general de export şi de import
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 24 decembrie 2003  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Exportul şi importul de bunuri din şi în teritoriul vamal al României se desfăşoară liber, fără a fi condiţionate de eliberarea unor licenţe.


  Articolul 2

  (1) Fac excepţie de la prevederile art. 1 bunurile supuse următoarelor măsuri:
  a) prohibiţiile, restricţiile sau alte măsuri de control, certificare sau autorizare a exportului, importului sau tranzitului, justificate pe temeiurile: moralităţii publice, politicii sau securităţii publice, protecţiei sănătăţii şi vieţii oamenilor, animalelor sau plantelor, protecţiei resurselor naturale, protecţiei tezaurelor naţionale de valoare artistică, istorică sau arheologică, protecţiei proprietăţii intelectuale, industriale sau comerciale, reglementările referitoare la metale preţioase;
  b) măsurile de salvgardare la import;
  c) măsurile de monitorizare a exportului sau importului unor produse, instituite pentru aplicarea unor acorduri sau înţelegeri internaţionale;
  d) măsurile prevăzute de lege pentru obiectivele organizaţiilor de piaţă pentru produsele agricole;
  e) măsurile de supraveghere statistică a exportului sau importului unor produse, în vederea examinării tendinţelor şi condiţiilor de export ori import; asemenea măsuri de supraveghere pentru situaţii limitate şi excepţionale, legate de riscul ameninţării cu prejudiciul grav de piaţă, nu vor constitui un mijloc de discriminare arbitrară sau o restricţie deghizată pentru comerţ.
  (2) Instituirea şi aplicarea acestor măsuri se vor face cu respectarea regulilor şi procedurilor cuprinse în prevederile Acordului de la Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale a Comerţului şi ale altor acorduri şi convenţii internaţionale relevante la care România este parte.


  Articolul 3

  Eliberarea instrumentelor pentru administrarea măsurilor prevăzute la art. 3, respectiv, după caz, licenţierea, certificarea, autorizarea sau avizarea exportului, importului ori tranzitului, se efectuează de către instituţiile desemnate, pe baza regulilor şi procedurilor specifice adoptate în acest scop.


  Articolul 4

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004. Pe aceeaşi dată se abrogă:
  - Hotărârea Guvernului nr. 215/1992 privind regimul licenţelor de export şi import al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 13 mai 1992;
  - Hotărârea Guvernului nr. 276/1995 privind efectuarea de operaţiuni legate de import-export, încheiate la nivel de agent economic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 15 mai 1995, cu completările ulterioare;
  - Hotărârea Guvernului nr. 267/1997 privind reglementarea unor operaţiuni comerciale de tip barter-compensaţie cu operatori economici din Republica Moldova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 17 iunie 1997.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul economiei şi comerţului,
  Dan Ioan Popescu
  Ministru delegat pentru comerţ,
  Eugen Dijmărescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 18 decembrie 2003.
  Nr. 1.526.
  -------------