ORDONANŢĂ nr. 83 din 30 august 2001 (*actualizată*)
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple**)
(actualizată până la data de 26 iunie 2002*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 1 septembrie 2001. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 26 iunie 2002, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 362 din 7 iunie 2002.
  **) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 362 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. IV.5 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenta paşapoartelor din cadrul prefecturilor judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare servicii publice comunitare, asigura întocmirea, păstrarea, evidenta şi eliberarea paşapoartelor simple.
  ------------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 362 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.


  Articolul 2

  Coordonarea şi controlul metodologic al serviciilor publice comunitare se asigura de Direcţia generală pentru paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei Publice.


  Articolul 3

  Ministerul Administraţiei Publice, prin Direcţia generală pentru paşapoarte, asigura punerea în aplicare, într-o concepţie unitară, a legislaţiei în vigoare în domeniul paşapoartelor simple, precum şi a programelor de reforma privind apropierea administraţiei publice de cetăţean.


  Articolul 4

  Serviciile publice comunitare şi Direcţia generală pentru paşapoarte cooperează cu instituţiile abilitate din domeniul ordinii publice, siguranţei şi apărării naţionale, conform legii.


  Capitolul II Organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare


  Articolul 5

  Serviciile publice comunitare se înfiinţează în cadrul aparatului propriu al prefecturilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.


  Articolul 6

  (1) Serviciile publice comunitare au următoarele atribuţii principale:
  a) soluţionează cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple ori de prelungire a valabilităţii acestora, în conformitate cu prevederile legii, ale tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte;
  b) asigura eliberarea, în sistem de ghiseu unic, a paşapoartelor simple, în colaborare cu serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor din subordinea consiliilor municipale, orăşeneşti şi comunale, precum şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
  c) administrează, gestionează şi valorifica registrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, de evidenta a paşapoartelor;
  d) asigura înscrierea de menţiuni în paşapoarte, în condiţiile legii;
  e) organizează, la nivelul judeţului şi al municipiului Bucureşti, gestionarea şi controlul eliberării paşapoartelor.
  (2) Serviciile publice comunitare îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite prin reglementări legale.
  ------------
  Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 362 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.
  (3) Serviciile publice comunitare din cadrul prefecturilor conlucreaza permanent cu serviciile publice de evidenta a populaţiei din cadrul consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti.


  Articolul 7

  Modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare, structura organizatorică şi numărul de personal se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei Publice.
  ------------
  Art. 7 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 362 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.


  Capitolul III Direcţia generală pentru paşapoarte


  Articolul 8

  (1) Direcţia generală pentru paşapoarte se organizează în structura Ministerului Administraţiei Publice prin reorganizarea Direcţiei de paşapoarte din cadrul Direcţiei generale de evidenta informatizata a persoanei din structura Ministerului de Interne.
  (2) Sediul Direcţiei generale pentru paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei Publice este în municipiul Bucureşti.
  ------------
  Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 362 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.


  Articolul 9

  (1) Direcţia generală pentru paşapoarte are următoarele atribuţii principale:
  a) organizează, îndruma şi controlează activitatea de întocmire, eliberare şi evidenta a paşapoartelor simple, în condiţiile legii, de către serviciile publice comunitare din subordinea prefecturilor;
  b) elaborează propuneri privind perfecţionarea prevederilor legale în domeniu, în vederea armonizării acestora cu reglementările comunitare şi internaţionale;
  c) constituie şi gestionează Registrul naţional de evidenta a paşapoartelor simple;
  d) gestionează Sistemul naţional informatic de evidenta a paşapoartelor simple;
  e) efectuează verificări în evidenta paşapoartelor, la solicitarea autorităţilor publice abilitate, potrivit legii;
  (2) Ministerul Administraţiei Publice îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute prin lege sau alte reglementări legale, precum şi prin decizii ale primului-ministru, în domeniul activităţii de paşapoarte.


  Articolul 10

  (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru paşapoarte va fi aprobat prin ordin al ministrului administraţiei publice.
  (2) Structura organizatorică a Direcţiei generale pentru paşapoarte cuprinde direcţii, servicii şi birouri, stabilite prin ordin al ministrului administraţiei publice.


  Articolul 11

  (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin în domeniul activităţii de paşapoarte Ministerul Administraţiei Publice colaborează cu Ministerul de Interne şi cu celelalte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.
  (2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale Ministerul Administraţiei Publice are dreptul să solicite informaţii, date şi documente de la ministere şi celelalte autorităţi publice cu atribuţii în domeniul ordinii publice, siguranţei şi apărării naţionale, în condiţiile legii.


  Capitolul IV Eliberarea paşapoartelor în sistem de ghiseu unic


  Articolul 12

  (1) Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple ori de prelungire a valabilităţii acestora se depun de către solicitanţi, în condiţiile legii, la serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor în a căror rază îşi au domiciliul.
  (2) Serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor preiau cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple ori de prelungire a valabilităţii acestora şi le transmit în mod operativ spre soluţionare serviciilor publice comunitare de la nivelul judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti.


  Articolul 13

  Serviciile publice comunitare analizează cererile prevăzute la art. 12 şi emit pasapoartele simple solicitate de cetăţeni sau, după caz, înscriu menţiunile necesare în acestea, în condiţiile legii, şi le transmit operativ serviciilor publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, care le eliberează solicitanţilor.


  Capitolul V
  Asigurarea financiară, materială şi de personal
  ------------
  Titlul Cap. V a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 362 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.

  Articolul 14

  Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente activităţii serviciilor publice comunitare se asigura de la bugetul de stat, în condiţiile legii, prin bugetul Ministerului Administraţiei Publice.


  Articolul 15

  (1) Taxele pentru eliberarea paşapoartelor simple şi pentru furnizarea datelor din Registrul naţional de evidenta a paşapoartelor şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenta a paşapoartelor se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei Publice şi cu avizul Oficiului Concurentei.
  ------------
  Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 362 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.
  (2) Veniturile realizate potrivit alin. (1) se reţin de prefecturi şi se utilizează în regim extrabugetar pentru finanţarea, în completare, a cheltuielilor materiale şi serviciilor prestate, precum şi a cheltuielilor de capital aferente activităţii serviciilor publice comunitare pentru paşapoarte.


  Articolul 15^1

  (1) Personalul actual, militar şi civil, încadrat la Direcţia de paşapoarte şi structurile sale teritoriale, din cadrul Direcţiei generale de evidenta informatizata a persoanei din Ministerul de Interne, se detaşează sau se transfera în interesul serviciului, în cadrul Direcţiei generale pentru paşapoarte şi al structurilor serviciilor publice comunitare din subordinea Ministerului Administraţiei Publice.
  (2) Cadrele militare, funcţionarii publici şi personalul contractual, detaşaţi sau transferaţi în condiţiile prevederilor alin. (1), îşi păstrează drepturile şi obligaţiile specifice prevăzute de legislaţia în vigoare.
  (3) Personalul disponibilizat în urma înfiinţării Direcţiei generale pentru paşapoarte şi a serviciilor publice comunitare beneficiază de drepturile, ajutoarele şi facilităţile prevăzute de lege.
  ------------
  Art. 15^1 a fost introdus de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 362 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.


  Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 16

  (1) Bunurile mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrarea Ministerului de Interne, destinate activităţii reglementate de prezenta ordonanţă, trec, după caz, în administrarea Ministerului Administraţiei Publice sau în folosinţa comuna a Ministerului Administraţiei Publice şi Ministerului de Interne.
  (2) Protocolul de predare-preluare a bunurilor prevăzute la alin. (1) se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei Publice şi a Ministerului de Interne, în termen de cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.


  Articolul 17

  Ministerul Administraţiei Publice împreună cu Ministerul de Interne vor elabora normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe, în termen de 90 de zile de la publicarea legii de aprobare a acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  ------------
  Art. 17 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 362 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.


  Articolul 18

  (1) Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2002.
  (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe prevederile Legii nr. 40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 18 decembrie 1990, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 105/1996 privind evidenta populaţiei şi cartea de identitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 30 septembrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 216/1998, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  p. Ministru de interne,
  Abraham Pavel,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  ---------------