ANEXE din 31 august 2022 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2023- 2024
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicate în  MONITORUL OFICIAL nr. 876 bis din 6 septembrie 2022 Notă
  Conţinute de ORDINUL nr. 5.243 din 31 august 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 6 septembrie 2022.

  Anexa nr. 1


  CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL

  ATA LIMITĂ/ PERIOADA

  EVENIMENTUL

  A. Pregătirea admiterii

  17 februarie 2023

  Elaborarea planului de măsuri județean/al municipiului București pentru pregătirea și organizarea admiterii


  1 martie 2023

  Anunțarea, de către inspectoratele școlare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă

  Transmiterea de către Comisia națională de admitere a modelului fișei de înscriere în clasa a IX-a și a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă


  8 mai 2023


  Afișarea ofertei de școlarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii și calificări profesionale, pentru învățământul liceal, filiera tehnologică

  Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învățământ liceal pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare


  Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR), prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociați


  Tipărirea broșurii care cuprinde informațiile despre admitere; postarea broșurii pe site-urile inspectoratelor școlare


  8 - 12 mai 2023

  Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile legate de admitere

  Transmiterea de către inspectorate la școlile gimnaziale a listei centrelor de înscriere, precum și a școlilor arondate fiecărui centru


  Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial și pe site-ul acestora a graficului ședințelor/acțiunilor de completare a opțiunilor de către absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora, precum și a Metodologiei și a Calendarului admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024, precum și o adresă de e- mail și un număr de telefon dedicate admiterii

  pentru anul școlar 2023-2024


  D


  ATA LIMITĂ/ PERIOADA

  EVENIMENTUL

  19 mai 2023

  Transmiterea la Ministerul Educației a broșurilor de admitere ale fiecărui județ, în versiune electronică și tipărită


  15 mai – 9 iunie 2023

  Ședințe/acțiuni de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare, organizate la unitatea de învățământ sau prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință on-line etc.)


  15 iunie 2023

  Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial către comisia de admitere județeană/a municipiului București a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin completarea acestor informații în aplicația informatică centralizată


  16 iunie 2023

  Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către Comisia națională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării acestor date în aplicația informatică centralizată


  4 iulie 2023

  Transmiterea de către Comisia națională de admitere către comisiile județene a bazei de date cu mediile de admitere și a ierarhiei județene prin activarea, în aplicația informatică centralizată, a secțiunilor și rapoartelor specifice

  Depunerea declarațiilor de către părinții sau reprezentanții legali ai candidaților care optează pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă, la secretariatele unităților de învățământ de proveniență


  5 iulie 2023

  Completarea de către secretariatele școlilor a fișelor de înscriere cu numele/codul unității de învățământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenților clasei a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin preluarea acestora din aplicația informatică centralizată


  5 iulie 2023

  Anunțarea ierarhiei la nivel județean/al municipiului București a absolvenților clasei a VIII-a

  B. Probele de aptitudini


  10 – 12 mai 2023


  Eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini

  D


  ATA LIMITĂ/ PERIOADA

  EVENIMENTUL

  15 – 16 mai 2023

  Înscrierea pentru probele de aptitudini

  17 – 19 mai 2023

  Desfășurarea probelor de aptitudini


  22 mai 2023


  Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini

  Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)


  26 mai 2023


  Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor, la probele de aptitudini

  Transmiterea, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată


  15 iunie 2023


  Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin activarea rapoartelor specifice în aplicația informatică centralizată


  Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați, în aplicația informatică centralizată


  4 iulie 2023


  Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date județene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată

  D


  ATA LIMITĂ/ PERIOADA

  EVENIMENTUL


  5 iulie 2023

  Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată


  6 iulie 2023


  Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocaționale a anexei la fișa de înscriere a candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini. Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, precum și candidaților care au fost admiși dar care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut, li se poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial, fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea participării la repartizarea computerizată

  Transmiterea, în format electronic, către Centrul național de admitere a listei candidaților declarați admiși, în fiecare județ, la clasele pentru care s-au susținut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată

  C. Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă


  10 – 12 mai 2023

  Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă


  15 – 16 mai 2023


  Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

  NOTĂ:

  Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională pot fi depuse la unitatea de învățământ de proveniență până la data de 22 mai 2023.

  17 – 19 mai 2023

  Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă


  22 mai 2023

  Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă


  Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)

  D


  ATA LIMITĂ/ PERIOADA

  EVENIMENTUL


  26 mai 2023

  Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă


  Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată


  29 – 30 mai 2023

  Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă


  9 iunie 2023

  Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, la unitățile de învățământ de proveniență


  15 iunie 2023

  Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, în format electronic, către Centrul național de admitere a listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea și confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicația informatică centralizată


  D. Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi


  7 aprilie 2023

  Ședințe de instruire a profesorilor diriginți de către inspectorii școlari pentru minorități privind prezentarea procedurilor de admitere pe locurile speciale pentru rromi

  Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii privind admiterea pe locurile speciale pentru rromi

  NOTĂ: După fiecare ședință, se va întocmi proces-verbal de informare/instruire


  9 iunie 2023

  Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia rromă


  NOTĂ: Recomandările scrise vizând apartenența la etnia rromă pot fi eliberate și on-line. În această situație, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unității de învățământ din care provine candidatul, în format pdf., având semnătura electronică a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea și conținutul recomandării revine atât organizației rromilor, care o emite, potrivit statutului și procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât și părintelui/reprezentantului legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de apartenență la etnia rromă

  D


  ATA LIMITĂ/ PERIOADA

  EVENIMENTUL


  9 iunie 2023


  Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a recomandării scrise, de apartenență la etnia rromă, la unitatea de învățământ de proveniență, în vederea înscrierii elevilor pe locurile speciale pentru rromi.


  NOTĂ: Orice recomandare depusă la unitatea de învățământ ulterior acestei perioade nu va mai fi luată în considerare, pentru nicio etapă de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2023-2024, decât cu acordul președintelui comisiei județene/a Municipiului București de admitere, în baza unei proceduri elaborate la nivelul acestei comisii.


  8 mai 2023


  Afișarea locurilor speciale pentru candidații rromi (1-2 locuri/fiecare clasă/grupă pentru fiecare filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare)


  10 – 11 iulie 2023


  Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe locurile speciale pentru rromi și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ. Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere, verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator

  NOTĂ: Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.

  Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!

  D


  ATA LIMITĂ/ PERIOADA

  EVENIMENTUL


  13 iulie 2023

  Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi și comunicarea rezultatelor candidaților.

  Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi se face computerizat într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere.

  NOTĂ: Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, pot solicita și primi o nouă fișă de înscriere pentru a putea participa la prima etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2023-2024


  E. Admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă


  9 iunie 2023

  Obținerea certificatului de orientare școlară și profesională emis de Centrul Județean/ al Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE), care atestă existența unei cerințe educaționale speciale a elevului.

  NOTĂ: Certificatul de orientare școlară și profesională este singurul document acceptat, conform prevederilor art.3, litera m) din OMECTS nr.5574/2011, cu modificările ulterioare, pentru admiterea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă.


  9 iunie 2023

  Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal, la unitatea de învățământ de proveniență, a certificatului de orientare școlară și profesională emis CJRAE/CMBRAE, care atestă existența unei cerințe educaționale speciale a elevului, în vederea înscrierii acestora pe locurile distinct alocate în unități de învățământ de masă.

  NOTĂ: Orice recomandare depusă la unitatea de învățământ ulterior acestei perioade nu va mai fi luată în considerare, pentru nicio etapă de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022!

  8 mai 2023

  Afișarea locurilor distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații elevi cu CES (1-2 locuri/fiecare clasă/grupă pentru fiecare filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare).

  D


  ATA LIMITĂ/ PERIOADA

  EVENIMENTUL


  2 iunie 2023

  Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii, organizate de profesorii diriginți, privind admiterea pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru elevii cu CES.

  NOTĂ: Ședințele vizează orientarea școlară a elevilor cu CES care doresc să candideze pe locuri distinct alocate în unități de învățământ de masă și la acestea pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai unităților de învățământ liceal, profesional și profesional dual de masă, specialiști din cadrul CJRAE/ CMBRAE, precum și alți factori reprezentativi. După fiecare ședință, se va întocmi proces-verbal de informare/instruire.


  10 – 11 iulie 2023


  Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ. Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere, verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator

  NOTĂ: Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.

  Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!


  13 iulie 2023


  Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă și comunicarea rezultatelor candidaților.

  Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES se face computerizat într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere.

  NOTĂ: Candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, pot solicita și primi o nouă fișă de înscriere pentru a putea participa la prima etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2023-2024

  D


  ATA LIMITĂ/ PERIOADA

  EVENIMENTUL

  F. Admiterea candidaților pentru învățământul special


  10 – 11 iulie 2023


  Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la data de 9 iunie 2023. Procedura poate să prevadă inclusiv posibilitatea de repartizare computerizată a candidaților, în funcție de opțiunile exprimate de aceștia

  G. Etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data

  începerii cursurilor anului școlar 2023-2024


  6-7, 10 - 17 iulie 2023

  Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a

  Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!

  Numărul redus de opțiuni completate poate conduce la nerepartizare computerizată a candidatului!

  Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ și depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere


  NOTĂ: 1) Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi și candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, care doresc să participe la etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2023-2024, completează opțiunile în perioada 14 – 17 iulie 2023

  2) Candidații, care au participat la prima etapă de admitere în învățământul profesional și dual și care nu au fost admiși, completează opțiunile în perioada în fișele de ânscriere în perioada 15 – 16 iulie 2023.

  6-7, 10 - 14 iulie 2023

  Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere


  6-7, 10 - 14 iulie 2023

  Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată

  D


  ATA LIMITĂ/ PERIOADA

  EVENIMENTUL


  17 iulie 2023

  Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată


  Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București


  17 iulie 2023


  Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată


  18 iulie 2023


  Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională


  18 iulie 2023

  Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată


  19 iulie 2023

  Repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2023 - 2024


  19 iulie 2023

  Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal


  Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ/municipiul București

  20 – 25 iulie

  2023

  Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați


  25 iulie 2023

  Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere


  26-28 iulie 2023

  Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată

  D


  ATA LIMITĂ/ PERIOADA

  EVENIMENTUL

  H. A doua etapă de admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor

  anului școlar 2023-2024


  28 iulie 2023

  Afișarea centrului de admitere, a situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaților rromi, precum și a celor destinate candidaților cu CES, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă


  31 iulie 2023

  Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, inclusiv a candidaților pe locurile speciale pentru rromi și a candidaților pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă

  1 – 2 august 2023

  Desfășurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă


  3 - 4 august 2023

  Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor contestații


  7 – 9 august 2023

  Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, a candidaților care au fost respinși la liceele/clasele care au organizat probe de aptitudini și a candidaților care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau de limbă maternă în etapa a doua, precum și a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, inclusiv a candidaților pe locurile speciale pentru rromi și a candidaților pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă.

  Primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională.

  Notă: Candidații pe locurile speciale pentru rromi și candidații pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă își păstrează prioritatea pe locurile destinate acestora care au rămas libere după soluționarea situațiilor speciale.


  10 – 11 august 2023

  Repartizarea candidaților din etapa a adoua, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la data de 5 iulie 2023.

  D


  ATA LIMITĂ/ PERIOADA

  EVENIMENTUL


  11 august 2023

  Transmiterea către Centrul național de admitere a rezultatelor repartizării prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată

  I. Admiterea candidaților pentru învățământul seral și pentru cel cu frecvență redusă


  8 mai 2023

  Anunțarea centrului special de înscriere pentru candidații din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2023- 2024


  10 iulie 2023

  Anunțarea calendarului admiterii la învățământ seral sau cu frecvență redusă pentru candidații din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2023 - 2024


  20-21, 24 – 25 iulie 202

  Înscrierea la învățământul seral sau cu frecvență redusă a candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2023 - 2024

  26-28 iulie 2023

  Repartizarea candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2023 - 2024 pe locurile de la învățământul seral și cu frecvență redusă

  D


  NOTĂ: La solicitarea comisiilor de admitere județene/a municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Admitere poate aproba, în situații justificate, modificarea datelor limită/perioadelor și evenimentelor din calendarul admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024


  Anexa nr. 2


  1. Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024


   Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial o reprezintă media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională*.

   * Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut evaluarea națională la limba și literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei generale la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă. În acest sens, părinții sau reprezentanții legali ai acestor candidați completează o declarație, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin, semnată de părinte sau reprezentat legal și de candidat, care însoțește fișa de înscriere în vederea repartizării computerizate și se depune la secretariatul unității de învățământ de proveniență în perioada prevăzută de calendar. Acești candidați, care au optat pentru stabilirea mediei generale la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă, nu pot fi repartizați computerizat în învățământul liceal în clase cu predare în limbile minorităților naționale


  2. Calculul mediei finale de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal vocațional, profilurile artistic, sportiv, teologic și militar, pentru anul școlar 2023-2024

   1. Pentru profilul artistic, pentru profilul sportiv și pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf, media finală de admitere se calculează astfel:

    (3 APT + MA)/4 = MFA,

    unde: APT = nota finală la probele de aptitudini;

    MA = media de admitere (calculată conform Punctului I); MFA = media finală de admitere.

   2. Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel: (APT + MA)/2 = MFA,

    unde: APT = nota finală la probele de aptitudini;

    MA = media de admitere (calculată conform Punctului I); MFA = media finală de admitere.

   3. Pentru profilul militar, media finală de admitere se calculează astfel: 0,2 MA + 0,8 NP = MFA,

    unde: NP = nota la proba de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și Matematică;

    MA = media de admitere (calculată conform Punctului I); MFA = media finală de admitere.


    Anexa nr. 3


    METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ŞI STRUCTURA PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAȚIONALE


    PROFIL ARTISTIC - ARTE VIZUALE

    specializările

    Arte plastice, Arte decorative, Arhitectură, Arte ambientale, Design, Conservare - restaurare bunuri culturale

    1. PROBĂ DE PERCEPŢIE VIZUALĂ

     Desen de observație – studiu după natură: natură statică alcătuită din trei obiecte, dintre care cel puţin unul de rotaţie (vase de lut, corpuri geometrice, fructe sau legume, naturale sau mulaje, diferite obiecte.). Obiectele alese se vor caracteriza prin contraste valorice, de mărime, de formă, de textură etc.

     Note: (1) Se interzice alcătuirea naturii statice din obiecte albe pe fundal alb.

     1. Dacă în fundal se foloseşte draperie, aceasta nu va avea falduri.

     2. Tehnica, la alegerea candidatului: desen în creion sau în cărbune.

     Timp de lucru: 5 ore.

     Notă: Pentru specializarea Arhitectură, proba de percepție vizuală se subordonează contextului specializării.

     Criterii generale de apreciere:

     • compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină);

     • raportul dintre obiecte (proporţii);

     • forma, caracterul obiectelor și sugerarea materialității acestora;

     • redarea spaţiului şi a volumului prin linie și valoare.

    2. PROBĂ DE CREATIVITATE

     O compoziţie pe un subiect dat, executată, la alegerea candidatului, în culoare sau volum.

     1. CULOARE: compoziţie cu personaje - tehnica, culori de apă.

     2. VOLUM: compoziţie cu personaje - ronde - bosse, - tehnica, modelaj în lut.

    Timp de lucru: 4 ore

    Criterii generale de apreciere:

    • unitatea compoziţiei;

    • expresivitatea cromatică sau, după caz, proporţii, mişcare, rezolvarea plastică a volumelor;

    • notă personală, originalitate, creativitate.

    Note:

    1. Pentru specializarea Arhitectură, proba de creativitate se subordonează contextului specializării și constă în: o compoziţie la alegerea candidatului, executată în culoare, cu tema: spațiu arhitectural exterior/interior; spațiu ambiental exterior/interior.

    2. Pentru specializarea Conservare - restaurare bunuri culturale, proba de creativitate se subordonează contextului specializării și constă în: a) reproducerea unui model decorativ dat; b) completarea unui fragment de model decorativ incomplet; c) crearea unui chenar decorativ utilizând principiile compoziției decorative. Proba va fi realizată, la alegere, în culoare sau volum. Criterii specifice de apreciere pentru proba de creativitate - specializarea Arhitectură:

     • Compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină);

     • Corectitudinea construcţiilor grafice (dacă se folosesc);

     • Realizarea plastică a compoziţiilor.


    Criterii specifice de apreciere pentru proba de creativitate – specializarea Conservare - restaurare bunuri culturale:

    • fidelitatea reproducerii;

    • respectarea caracteristicilor modelului/fragmentului, în cazul măririi sau micşorării;

    • originalitatea și complexitatea modelului decorativ creat.

    NOTE:

    1. Comisiile de examinare şi evaluare, pentru toate specializările, sunt numite prin decizia inspectoratului școlar județean /al municipiului București și sunt compuse din:

     • preşedinte (fără drept de notare) – directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;

     • secretar (fără drept de notare) – secretarul unității de învățământ;

     • membri (cu drept de notare) – doi profesori de la disciplina/specializarea pentru care candidatul susține probele. În mod exceptional, unul din cei doi membri cu drept de notare poate fi de o specializare înrudită.

    2. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabileşte ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare membru cu drept de notare al comisiei.

    3. Media finală la proba de aptitudini a fiecărui candidat este obţinută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I şi a II-a.

    4. Media minimă de promovare a probei de aptitudini, calculată în conformitate cu punctul 3 din prezenta Notă, este 6 (şase).

    5. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puţin una din probele I şi a II-a.

    6. La probele de aptitudini pentru profilul artistic – arte vizuale nu se admit contestaţii.


    PROFIL ARTISTIC – MUZICĂ SECŢIA INSTRUMENTALĂ


    A. Instrumente ale orchestrei simfonice

    1. Instrumente cu coarde cu arcuş, coarde ciupite, instrumente de suflat (vioara, viola violoncel, contrabas, chitara, harpa, flaut, oboi, clarinet, saxofon, fagot, trompeta, corn, trombon, tuba)

     Proba I

     Proba de instrument compusă din:

     1. o gamă aleasă, prin tragere la sorţi, de către candidat, din patru game pregătite de acesta, conform programei din învățământul gimnazial;

     2. un studiu la alegerea candidatului, interpretat fără partitură. Studiul va fi la un nivel de dificultate de cel puțin al ultimei clase de gimnaziu.

     Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).

     Proba a II-a Recital instrumental:

     1. două părţi dintr-o lucrare/piesă muzicală preclasică, la alegerea candidatului, fără partitură;

     2. o lucrare/piesă muzicală clasică, romantică, sau modernă, din repertoriul românesc sau universal, la alegerea candidatului, interpretată fără partitură cu sau fără acompaniament.

     Lucrările vor avea nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu și vor fi prezentate în ordinea aleasă de candidat.


     Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).

     Proba a III-a

     1. Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, diferenţiat pentru:

      • vioară;

      • corzi grave – suflători – percuţie;

     2. Dicteu melodic de 12-16 măsuri, diferenţiat pentru:

      • vioară;

      • corzi grave – suflători – percuţie.

     Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).

    2. Instrumente de percuţie Proba I

     Proba de instrument compusă din:

     1. o gamă aleasă, prin tragere la sorţi, de către candidat, din patru game pregătite de acesta, conform programei învățământului gimnazial, interpretată la unul din instrumentele melodice ale grupei de percuție;

     2. un studiu pe note, la alegerea candidatului, de nivel de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat la toba mică.

     Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).

     Proba a II-a

     Recital instrumental: două lucrări/piese muzicale culte, cu sau fără acompaniament de pian, din creaţia românească şi universală (se admit şi transcripţii), la alegerea candidatului. Una dintre lucrări este interpretată la unul din instrumentele melodice de percuţie, iar cealaltă este o lucrare pentru mai multe instrumente de percuţie. Lucrările vor avea nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu și vor fi prezentate în ordinea aleasă de candidat.

     Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

     Proba a III-a

     1. Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, cu acelaşi grad de dificultate ca la corzi grave şi suflători;

     2. Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la corzi grave şi suflători.

     Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).

    3. Pian, orgă clasică Proba I

     Proba de instrument compusă din:

     1. un studiu, din trei studii propuse de candidat, de nivel de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu, ales prin tragere la sorţi de către acesta, executat fără partitură;

     2. o piesă polifonică la trei voci, la alegerea candidatului, interpretată fără partitură.

     Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).

     Proba a II-a Recital instrumental:

     1. partea I dintr-o sonată clasică, la alegerea candidatului, executată fără partitură;


     2. o lucrare muzicală romantică, modernă sau românească, la alegerea candidatului, interpretată fără partitură.

     Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).

     Proba a III-a

     1. Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, cu acelaşi grad de dificultate ca cel de la vioară;

     2. Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la vioară.

     Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).

     Notă: Pentru specializarea orgă clasică, candidaţii pot opta pentru susținerea probei I și probei a II- a la pian.

    4. Instrumente populare – nai, ţambal, taragot, acordeon, saxofon Proba I

     Recital instrumental:

     1. o piesă folclorică autentică, la alegerea candidatului, din zona de provenienţă a acestuia, cu sau fără acompaniament;

     2. două piese, alese prin tragere la sorţi, de către candidat, din patru piese pregătite de acesta, în mişcări ritmice diferite, din diverse zone ale ţării, cu sau fără acompaniament.

     Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).

     Proba a II-a

     Pentru candidații care intră în anul I de studiu

     Proba de auz, ritm, memorie muzicală, teoria muzicii, după cum urmează:

     1. reproducerea de sunete singulare si sunete în relație intervalică;

     2. reproducerea de fragmente ritmice;

     3. reproducerea de fragmente melodice;

     4. testarea cunoştinţelor teoretice (note, valori de note, pauze, alteraţii, măsuri);

     Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a), b), c) și d).

     Pentru candidații care intra în anul al V-lea de studiu

     1. Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima;

     2. Solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, de aceeaşi dificultate ca acela de la corzi grave şi suflători-percuţie;

     3. Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la corzi grave şi suflători-percuţie.

     Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a), b) și c).

    5. Instrumente pentru muzica de jazz – muzică uşoară și

    6. Instrumente cu coarde şi instrumente de suflat Proba I

     Proba de instrument compusă din:

     1. o gamă, aleasă prin tragere la sorţi de către candidat, din patru game pregătite de acesta, conform programei învățământului gimnazial;

     2. un studiu, pe note, de nivel de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu, ales prin tragere la sorţi de către acesta;

     3. improvizaţii la instrument pe o temă dată de comisie.


     Note: (1) Comisia va stabili tema pe care candidatul va improviza, cu o jumătate de oră înaintea începerii examenului, în prezenţa şi cu avizarea inspectorului de specialitate/profesorului metodist.

     (2) Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a), b) şi c).

     Proba a II-a Recital instrumental:

     1. două părţi dintr-o lucrare/o piesă muzicală preclasică, la alegerea candidatului, având nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat fără partitură;

     2. o lucrare/piesă muzicală clasică, romantică, sau modernă, din repertoriul românesc sau universal, la alegerea candidatului, având nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretată fără partitură.

     Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).

     Proba a III-a

     1. Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, de aceeaşi dificultate cu cel de la corzi grave şi suflători-percuţie;

     2. Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la corzi grave şi suflători-percuţie;

     Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).


    7. Instrumente de percuţie Proba I

     Probă de instrument compusă din:

     1. o gamă, aleasă prin tragere la sorţi de către candidat, din patru game pregătite de acesta, conform programei învățământului gimnazial, interpretată la marimbafon;

     2. un studiu pe note, la alegerea candidatului, având nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat la tobă mică;

     3. un studiu, pe note, ales, prin tragere la sorţi de candidat, din şase studii pregătite de acesta, având nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat la unul din instrumentele melodice de percuţie indicat de comisie.

     Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a), b) şi c).

     Proba a II-a Recital instrumental:

     1. un “solo”, la tobe, la alegerea candidatului;

     2. patru ritmuri de dans, după cum urmează: - latino american;

      • ritm în măsură ternară;

      • reggae;

      • twist sau rock and roll.

     Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).

     Proba a III-a

     1. Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, de aceeaşi dificultate cu acela de la corzi grave şi suflători.

     2. Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la corzi grave şi suflători.

     Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).


    8. Pian Proba I

    Proba de instrument compusă din:

    1. un studiu la alegere având nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat fără partitură;

    2. o piesă polifonică la două voci, executată fără partitură, la alegerea candidatului;

    3. improvizaţii la instrument pe o temă dată de comisie.

    Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a), b) şi c).

    Comisia va stabili tema pe care candidatul va improviza, cu o jumătate de oră înaintea începerii examenului, în prezenţa şi cu avizul inspectorului de specialitate/profesorului metodist.

    Proba a II-a Recital instrumental:

    1. partea I dintr-o sonată clasică la alegerea candidatului, interpretată fără partitură;

    2. o piesă romantică, modernă sau românească, la alegerea candidatului, interpretată fără partitură. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).

    Proba a III-a

    1. Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, de aceeaşi dificultate cu acela de la vioară;

    2. Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la vioară.

     Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).

     SECŢIA ARTĂ VOCALĂ INTERPRETATIVĂ

     specializările

     Canto clasic, Canto jazz – muzică uşoară, Canto tradiţional românesc

     Proba I – probă comună pentru specializările: Canto clasic, Canto jazz – muzică uşoară, Canto tradiţional românesc:

     Testarea calităţilor vocale prin intonarea, după auz, a unui fragment muzical dat de către comisie.

     Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

     Proba a II-a – probă de interpretare alcătuită pe baza unui repertoriu de gen compus din 3 (trei) piese, cu sau fără acompaniament, astfel:

     1. Canto clasic

      1. o piesă, aleasă de către comisie, din cele trei piese pregătite de candidat;

      2. o piesă aleasă de candidat din cele pregătite.

      Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).

     2. Canto jazz – muzică uşoară

      1. o piesă, aleasă de către comisie, din cele trei piese pregătite de candidat;

      2. o piesă aleasă de candidat din cele pregătite.

      Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).

     3. Canto tradiţional românesc

      1. o piesă, aleasă de către comisie, din cele trei piese pregătite de candidat; piesele pregătite de candidaţi vor reprezenta stiluri diferite (doină, horă şi sârbă);

      2. o piesă aleasă de candidat din cele pregătite.

       Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).


       Proba a III-a – probă comună pentru specializările: Canto clasic, Canto jazz – muzică uşoară, Canto tradiţional românesc:

       Proba de aptitudini specifice (auz, ritm, teorie muzicală), după cum urmează:

       1. reproducerea de sunete singulare și sunete în relație intervalică;

       2. reproducerea de intervale melodice;

       3. reproducerea de fragmente ritmice;

       4. reproducerea de fragmente melodice;

       5. testarea cunoştinţelor teoretice (note, valori de note, pauze, alteraţii, măsuri).

      Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a), b), c), d) și e).


      SECŢIA TEORETICĂ

      Proba I

      1. Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi auz armonic: bicorduri până la octavă, trisonuri majore şi minore în poziţie strânsă, toate stările;

      2. Solfegiu la prima vedere de 12-16 măsuri, până la trei alteraţii constitutive, în măsurile de 2, 3 sau 4 timpi, cu inflexiuni modulatorii la tonalităţi înrudite de gradul I, cu salturi de maximum o octavă perfectă, cu maximum patru durate de timp, cu elemente ale conflictului metrou-ritmic: sincopă, contratimp (conform programei ultimei clase de gimnaziu).

      Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).

      Proba a II-a

      Dicteu melodic de 12-16 măsuri, până la trei alteraţii constitutive, în măsurile de 2, 3 sau 4 pătrimi, cu inflexiuni modulatorii la tonalităţi înrudite de gradul I, cu salturi de maximum o octavă perfectă, cu maximum patru durate de timp, cu elemente ale conflictului metrou-ritmic: sincopă, contratimp (conform programei ultimei clase de gimnaziu).

      Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

      Proba a III-a

      La un instrument studiat anterior de candidat (din categoria instrumentelor orchestrei simfonice sau pian), se prezintă, la alegerea candidatului, un studiu şi două lucrări/piese muzicale diferite preclasice, clasice, romantice, sau moderne, din repertoriul românesc sau universal, din memorie, având nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu. În cazul în care candidatul nu a studiat un instrument, va interpreta, vocal, trei piese culte din genuri diferite, din creaţia românească şi universală, cu/fără partitură, cu sau fără acompaniament.

      Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

      NOTE:

      1. Comisiile de examinare şi evaluare, pentru toate specialităţile muzicale, sunt numite prin decizia inspectoratului școlar județean /al municipiului București și sunt compuse din:

       • preşedinte (fără drept de notare) – directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;

       • secretar (fără drept de notare) – secretarul unității de învățământ;

       • membri (cu drept de notare) – doi profesori de disciplina/specialitatea pentru care candidatul susține probele sau de specialități înrudite.

      2. În cadrul probei de solfegiu la prima vedere comisia de examinare este alcătuită din doi profesori de specialitate studii teoretice, iar subiectele vor fi elaborate de către aceștia cu o oră înaintea începerii probei, în prezenţa şi cu avizarea inspectorului de specialitate/profesor metodist. Comisia de examinare va elabora un număr de bilete egal cu cel puţin jumătate din numărul


       candidaţilor, cu respectarea precizărilor aferente fiecărei secții. În ziua examenului, fiecare candidat va extrage un bilet.

      3. Proba a III-a din cadrul secției teoretice va fi evaluată de doi profesori de disciplina/specialitatea pentru care candidatul susține proba (profesori de studii teoretice).

      4. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabileşte ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare.

      5. Media finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat reprezintă media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I, II şi III, respectiv la probele I şi II.

      6. Media minimă de promovare a testelor de aptitudini este 6 (şase).

      7. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puţin una din probele de examen.

      8. Pentru instrumentele cu corzi grave, instrumentele de suflat, instrumentele de percuţie şi instrumentele populare, se admit transcripţii după lucrări muzicale originale.

      9. Rezultatele se afişează la încheierea fiecărei probe de examen.

      10. La probele de aptitudini nu se admit contestaţii, cu excepţia probei de dicteu melodic, pentru toate secțiile la care această probă se susţine. Pentru rezolvarea contestaţiilor, preşedintele comisiei va stabili o altă comisie, alcătuită din cadre didactice de specialitatea respectivă. Nota rezultată după contestaţii rămâne definitivă.


       PROFIL ARTISTIC SPECIALIZAREA COREGRAFIE


       PROBA I:

       • de studiu cuprinzând elemente de dans clasic: exerciţii la bară, la centrul sălii, sărituri, pointes.

        Durata probei: o oră.

        II. PROBA a II-a:

       • o variaţie în stil clasic, pregătită de candidat.

      Notă: Fiecare evaluator apreciază evoluțiile pentru fiecare probă și candidat cu note de la 1 la 10. Nota fiecărei probe se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare evaluator. Nota finală se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor celor două probe.

      NOTE:

      1. Comisiile de examinare şi evaluare sunt numite prin decizia inspectoratului școlar județean /al municipiului București și sunt compuse din:

       • preşedinte (fără drept de notare) – directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;

       • secretar (fără drept de notare) – secretarul unității de învățământ;

       • membri (cu drept de notare) – doi profesori de specialitate.

      2. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabileşte ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare evaluator, membru al comisiei cu drept de notare.

      3. Nota finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I şi II.

      4. Nota minimă de promovare a examenului este 6 (şase).

      5. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puţin una din probele de examen.

      1. La probele de examen pentru specializarea coregrafie nu se admit contestaţii.

      2. Rezultatele se afișează dupa fiecare probă.


      PROFIL ARTISTIC SPECIALIZAREA ARTA ACTORULUI

      1. PROBA DE APTITUDINI A SPECIALIZĂRII

       1. citirea unui text la prima vedere;

       2. prezentarea unui repertoriu, care va cuprinde minimum o poezie și o povestire din literatura română sau universală, de maximum o pagină (A4);

       3. povestirea unei întămplari din viaţa candidatului;

       4. un dialog pe o temă propusă de comisia de examinare.

        Durata probei: max. 20’.

        Notă: Proba de aptitudini a specializării se apreciază de cei doi profesori cu specializarea arta actorului cu câte o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a), b), c) şi d). Pentru promovare, candidaţii trebuie să obţină la fiecare punct minimum nota 5 (cinci).

      2. PROBA DE APTITUDINI MUZICALE

       1. prezentarea unei melodii la alegerea candidatului;

       2. reproducerea de intervale, formule ritmice/ritmico-melodice propuse de comisie.

      Durata probei: max. 10’

      Notă: Proba de aptitudini muzicale se apreciază de cel de-al treilea evaluator, profesorul cu specializarea muzică, cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a), b). Pentru promovare, candidaţii trebuie să obţină la

      1. și b) minimum nota 5 (cinci).

      NOTE:

      1. Comisiile de examinare şi evaluare pentru specializarea Arta actorului, numite prin decizia inspectoratului școlar județean/ al Municipiului București, sunt compuse din:

       • preşedinte (fără drept de notare) – directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;

       • secretar (fără drept de notare) – secretarul unității de învățământ;

       • membri (cu drept de notare) – doi profesori cu specializarea Arta actorului și un profesor specializarea Muzică.

      2. Textele la prima vedere, temele de conversaţie vor fi elaborate de comisia de examinare cu o oră înaintea începerii probelor, în prezenţa şi cu avizarea inspectorului de specialitate/profesorului metodist.

      3. Pentru proba I.a și pentru proba II.b, fiecare candidat extrage câte un bilet cu subiectul. Subiectele vor fi elaborate de examinatori cu o oră înaintea începerii probei, în prezenţa şi cu avizarea inspectorului de specialitate/profesor metodist. Numărul de bilete conținând subiecte examen cu grad de dificultate apropiat va fi egal cu cel puţin jumătate din numărul candidaţilor. Fiecare candidat va extrage câte un singur bilet la fiecare probă.

      4. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabileşte ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare.

      5. Nota finală la proba de aptitudini a fiecărui candidat este obţinută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de cei trei evaluatori, la probele I şi II .

      1. Nota minimă de promovare a probei de aptitudini este 6 (şase).

      2. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puţin una din probele de examen.

      3. La probele de aptitudini pentru specializarea Arta actorului nu se admit contestaţii.


       PROFIL PEDAGOGIC

       SPECIALIZĂRILE: ÎNVĂŢĂTOR-EDUCATOARE, EDUCATOR – PUERICULTOR, INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE EXTRAŞCOLARĂ, MEDIATOR ȘCOLAR


       Admiterea elevilor în clasa a IX-a, în unităţile de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic se face numai în urma unei selecţii, prin probe de aptitudini specifice, cu următoarea structură:

       1. SPECIALIZĂRILE ÎNVĂŢĂTOR-EDUCATOARE ŞI EDUCATOR-PUERICULTOR

        1. Proba de aptitudini muzicale

         Proba de aptitudini muzicale constă în verificarea aptitudinilor interpretative şi a auzului muzical prin:

         1. intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cântece învăţate în clasele I – VIII;

         2. reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2 – 4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii.

          Aptitudinile investigate sunt: auzul specific, simţul ritmic, memoria muzicală, calităţile vocale.

     4. Proba de aptitudini fizice

      Proba de aptitudini fizice constă în verificarea aptitudinilor fizice prin:

      1. reproducerea, după model, a 2 – 3 exerciţii de influenţare specifică a aparatului locomotor;

      2. 3 – 4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor V – VI, executate izolat;

      3. alergare 600 m – fără cerinţă de timp (cu efort moderat).

      Aptitudinile investigate sunt: memoria motrică şi coordonarea, starea funcţională a coloanei vertebrale, funcţia specifică a sistemului cardiorespirator.

     5. Proba de aptitudini artistice

    Proba de aptitudini artistice constă în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte, tema plastică fiind propusă de comisie.

    Aptitudinile investigate sunt: receptarea culorilor şi a proporţiilor dintre obiecte şi încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spaţiu.

   4. Interviul

    Interviul constă în:

    1. lectură la prima vedere a unui text literar;

    2. conversaţie cu membrii comisiei pornind de la textul dat/tema textului dat (se verifică capacitatea de înţelegere, de argumentare, de persuasiune, modurile de predare-preluare a cuvântului).

  Prin interviu se evaluează aptitudinile de comunicare (inclusiv dicţia) şi de argumentare.

   1. SPECIALIZAREA INSTRUCTOR DE EDUCAŢIE EXTRAŞCOLARĂ

    1. Proba de aptitudini specifice şi coordonare motrică evaluează:

     • auzul specific;

     • simţul ritmic;

     • memoria muzicală;

     • calităţile vocale;

     • condiţiile generale fizico-estetice şi de mişcare. Verificarea se face prin următoarele forme:

     • intonarea a 1 – 2 cântece prezentate de candidat;

     • reproducerea unor fragmente ritmico-melodice după modele date de comisie;

     • realizarea unor exerciţii de mişcare la comanda profesorului.

     Evaluarea se face de o comisie formată dintr-un profesor de muzică şi un profesor de educaţie fizică.


    2. Proba de investigare a capacităţii de comunicare şi a dicţiei evaluează :

     • pronunţia;

     • capacitatea de comunicare;

     • capacitatea de argumentare în susţinerea unor idei şi identificarea valenţelor artistice ale unui text literar.

      Evaluarea se face prin următoarele forme:

     • lectura cu intonaţie a unui text dialogat;

     • interviu pe o temă la alegerea candidatului.

     Evaluarea se face de o comisie formată dintr-un profesor de pedagogie şi un profesor de limba şi literatura română/limba şi literatura maternă.

   2. SPECIALIZAREA MEDIATOR ŞCOLAR

    1. Proba de evaluare a dicţiei verifică aptitudinile specifice prin următoarea formă:

     • citirea cu intonaţie a unui text literar/nonliterar. Aptitudinile evaluate sunt :

     • comunicarea;

     • pronunţia cuvintelor, în general, şi a cuvintelor cu aglomerări de consoane, în special;

     • expresivitatea.

    2. Proba de evaluare a capacităţii de comunicare – interviul constă într-o conversaţie pe o temă dată între candidat şi comisie (se evaluează capacitatea de a înţelege şi de a aduce argumente, de a fi persuasiv şi receptiv în relaţia cu partenerul de discuţie). Evaluarea se face de o comisie formată dintr-un profesor de pedagogie şi un profesor de limba şi literatura română/limba şi literatura maternă.

  Prin interviu se evaluează aptitudinile de comunicare (inclusiv dicţia) şi de argumentare.

  NOTE:

  1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu ADMIS/RESPINS.

  2. Respingerea la o probă atrage obţinerea calificativului RESPINS la probele de aptitudini.

  3. La probele de aptitudini nu se admit contestaţii.

  4. Pentru fiecare probă de aptitudini, comisia este alcătuită din doi profesori de specialitate, de regulă un profesor de gimnaziu şi unul de liceu.

  5. Pentru candidaţii la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, comisia este alcătuită din doi profesori de specialitate, de regulă un profesor de gimnaziu şi unul de liceu, cunoscători ai limbii minorităţii respective.

  6. Admiterea la specializările din cadrul profilului pedagogic, filiera vocațională, a candidaților care au obținut calificativul ADMIS, în conformitate cu prevederile de mai sus, se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.


  PROFIL TEOLOGIC

  SPECIALIZĂRILE: TEOLOGIE, PATRIMONIU CULTURAL, GHID TURISM RELIGIOS, SEMINARII/COLEGII/LICEE TEOLOGICE ORTODOXE, BAPTISTE, ROMANO-CATOLICE, GRECO-CATOLICE, ROMANO-CATOLICE DE LIMBA MAGHIARĂ, REFORMATE, UNITARIENE, PENTICOSTALE, ADVENTISTE ȘI MUSULMANE

  1. Documentele necesare înscrierii pentru admiterea la unitățile de învățământ cu profil vocațional teologic, graficul admiterii și alte informații legate de aceasta vor fi anunțate pe pagina web/pagina de facebook a școlii.

  2. Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la seminariile/colegiile/liceele teologice ortodoxe, baptiste, romano-catolice, greco-catolice, romano-catolice de limba maghiară, reformate, unitariene, penticostale, adventiste și musulmane, absolvenţi de gimnaziu având minimum media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial.

  3. Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:

   1. anexa la fișa de înscriere;

   2. certificat de naştere – copie;

   3. fişa medicală în original;

   4. declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de

    Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte;

   5. adeverință/certificat de botez - copie (pentru cultele: ortodox și reformat);

   6. recomandarea consiliului parohial/preotului paroh (pentru cultele: ortodox, reformat și

    romano-catolic);

   7. binecuvântarea chiriarhului locului (pentru cultul ortodox).

  4. În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, seminariile/colegiile/liceele teologice ortodoxe, baptiste, romano-catolice, greco-catolice, romano-catolice de limba maghiară, reformate, unitariene, penticostale, adventiste și musulmane, candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

   1. un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;

   2. o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.


  5. Interviul/colocviul/proba orală constă în:

   1. verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;

   2. motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;

   3. verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului (numai pentru cultul ortodox).

  6. Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în:

   1. calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V – VIII – pentru admiterea la profilul teologic, seminariile/colegiile/liceele teologice baptiste, romano-catolice, greco-catolice, romano- catolice de limba maghiară, unitariene, penticostale, adventiste și musulmane;

   2. o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la disciplina Religie – pentru admiterea la profilul teologic, seminariile/colegiile/liceele teologice ortodoxe/reformate. Subiectele pentru proba scrisă se elaborează după o tematică dată, în conformitate cu programele şcolare de religie, clasele a V-a – a VIII-a. Tematica transmisă Ministerului Educației de către Patriarhia Română/Biserica Reformată, va fi aprobată de către președintele Comisiei Naționale de Admitere, din cadrul Ministerului Educației, până la data de 01.10.2022.


    NOTĂ : Nota prin care se evaluează proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constituie nota finală la proba de aptitudini (APT).


  7. Pentru toate specializările de la profilul teologic, media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).


  8. Pentru profilul teologic, specializarea patrimoniu cultural examenul de admitere va cuprinde și o probă de verificare a unor aptitudini (VA) în perceperea formelor/exprimarea cromatică în compoziţie, care va consta din prezentarea unui portofoliu. Portofoliul va cuprinde trei lucrări ale candidatului, care vor fi avizate de către profesorul de religie/profesorul de educație plastică/directorul școlii de unde provine candidatul. La această specializare nota finală la proba de aptitudini (APT) se calculează astfel:

   APT = (VCR + VA)/2, unde:

  9. Pentru profilul teologic, specializarea ghid  turism  religios examenul de admitere va cuprinde și o probă de verificare a unor aptitudini corespunzătoare specializării (VA), care va consta în prezentarea, în formă orală, a unui obiectiv turistic religios, la alegerea candidatului. La această specializare nota finală la proba de aptitudini (APT) se calculează astfel :

  APT = (VCR + VA)/2, unde:


  PROFIL MILITAR

  COLEGII NAȚIONALE MILITARE ALE MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE


  Ministerul Apărării Naţionale organizează clase de liceu, în filiera vocaţională, profilul militar


  1. RECRUTAREA CANDIDAŢILOR

   Candidații la admiterea în colegiile naționale militare ale Ministerului Apărării Naționale sunt recrutați de către birourile informare-recrutare din cadrul centrelor militare zonale/judeţene/de sector al municipiului Bucureşti și sunt planificați pentru susținerea probelor de selecție, dacă îndeplinesc criteriile generale și specifice de recrutare.

  2. SELECŢIA CANDIDAŢILOR

   Activitatea de selecţie se organizează şi se desfăşoară în cadrul structurilor specializate stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale şi constă în:

   1. evaluare psihologică;

   2. evaluarea capacității motrice;

   3. interviu de evaluare finală;

   4. examinare medicală.

    Fiecare probă de selecţie are caracter eliminatoriu şi se apreciază cu “ADMIS”/”APT” sau “RESPINS”/”INAPT”, pe baza baremelor şi standardelor stabilite de Ministerul Apărării Naţionale.


  3. ADMITEREA CANDIDAŢILOR LA COLEGIILE NAȚIONALE MILITARE

  La admiterea în colegiile naționale militare, participă candidaţii care au fost declaraţi

  „ADMIS”/”APT” la toate probele de selecție.

  În perioada stabilită conform reglementărilor proprii ale Ministerului Apărării Naționale, candidații susțin o probă de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și Matematică. Structura, durata, conținutul, baremul de evaluare și notare și modul de organizare pentru această probă se stabilesc prin reglementări proprii ale Ministerului Apărării Naționale.

  Nota minimă pentru promovarea probei de verificare a cunoștințelor este nota 6 (șase).

  Media finală de admitere pentru candidații la admiterea în colegiile naționale militare se calculează astfel:

  0,2 MA + 0,8 NP = MFA,

  unde: NP = nota la proba de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și Matematică;

  MA = media de admitere (calculată conform prevederilor generale cu privire la organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat);

  MFA = media finală de admitere.

  Pentru candidații la admiterea în colegiile naționale militare, adeverința cu notele și media generală obținute la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și foaia matricolă conținând rezultatele din clasele V-VIII, cu calculul mediei generale, sunt eliberate de către unitatea de învățământ din care provin candidații în prima zi lucrătoare după afișarea rezultatelor finale la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a.

  Candidaţii care participă la admiterea în învăţământul preuniversitar liceal militar sunt ierarhizaţi şi repartizaţi computerizat, utilizând aplicația informatică națională dedicată admiterii, în


  limita cifrei de şcolarizare aprobate pentru fiecare colegiu naţional militar, în ordine strict descrescătoare a mediei finale de admitere şi pe baza opţiunilor din fişa de înscriere specifică.

  La medii finale de admitere egale, departajarea candidaților se face conform reglementărilor proprii ale Ministerului Apărării Naționale.

  În cazul în care, după comunicarea rezultatelor la colegiile naţionale militare, există candidaţi admişi care declară, în scris, că renunţă la locul obţinut, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi care au promovat proba de verificare a cunoștințelor, în ordinea strict descrescătoare a mediei finale de admitere şi în funcţie de opţiunile exprimate în fişa de înscriere specifică.

  Candidaţii care nu sunt admişi în colegiile naționale militare, precum și candidații admiși dar care renunță la locul obținut vor participa la etapa de repartizare computerizată în unitățile de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației.


  LICEUL WALDORF SPECIALIZAREA FILOLOGIE


  PROBA I – Limba şi literatura română sau Limba și literatura maternă (pentru elevii care vor urma studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale)

  Proba constă într-un interviu. Fiecare candidat își va exprima opinia despre tema din biletul de examen.

  Criterii de apreciere:

  Durata probei: max. 15 minute pentru un candidat.

  NOTE:

  1. Pentru fiecare probă, comisia va fi formată din doi evaluatori. Fiecare evaluator va aprecia candidatul cu puncte. Nu se acordă fracțiuni de punct. Se acordă 10 puncte din oficiu. Punctajul maxim este 100. Nota evaluatorului se obține prin împărțirea la 10 a punctajului total acordat.

  2. Nota candidatului la fiecare probă de aptitudini se stabilește ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de cei doi evaluatori. Nota minimă de promovare a fiecărei probe de aptitudini este 5 (cinci).

  3. Nota finală la probele de aptitudini a candidatului este media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele I și a II-a. Nota minimă de promovare a probelor de aptitudini este 6 (șase).

  4. La probele de aptitudini nu se admit contestații.

  5. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puțin una din probele de examen.

  6. Elevii care vor urma studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale vor susține probele de aptitudini în limba maternă.


   PROFIL SPORTIV


   Admiterea elevilor în liceele vocaţionale, la clasele cu program sportiv, este condiţionată de :

  La susţinerea probelor de aptitudini sportive, elevii sunt admişi numai în echipament corespunzător.


  Comisia de examinare şi evaluare pentru probele de aptitudini sportive este compusă din:


  Aprecierea probelor se face cu note de la 10 la 1. Nota pentru fiecare probă se calculează ca medie aritmetică, cu rotunjire, a notelor acordate de fiecare dintre cei doi evaluatori. Nota minimă de admitere pentru fiecare dintre probele de aptitudini sportive este 6 (şase).

  Elevului care nu obţine nota de promovare la o probă de aptitudini i se comunică imediat acest lucru. Acesta nu mai este primit la următoarele probe de aptitudini sportive şi este declarat respins la probele de aptitudini.


  Nota finală la probele de aptitudini, pe disciplină sportivă, se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate la fiecare probă în parte.

  Pot fi admiși în liceele vocaţionale, la clasele cu program sportiv, doar candidații care au obținut nota finală la probele de aptitudini de minimum 7 (şapte).

  Nu se admit contestaţii la probele de aptitudini sportive.


  Notă: La disciplinele sportive care nu se regăsesc în anexă, probele şi normele de evaluare vor fi elaborate de inspectorul şcolar de educaţie fizică și sport împreună cu cadre didactice de specialitate. Acestea vor fi transmise la Ministerul Educației/Direcția Generală Învățământ Preuniversitar, cel mai târziu până la sfârşitul lunii martie, şi vor putea fi aplicate numai după ce au fost avizate de către aceasta.

  ATLETISM

  1. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

   TRIATLON “A” SAU “B” – LA ALEGERE:

   Nr. crt.


   Probe şi norme

   Valoarea notelor acordate

   Nota 1

   Nota 2

   Nota 3

   Nota 4

   Nota 5

   Nota 6

   Nota 7

   Nota 8

   Nota 9

   Nota 10

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   1.

   Triatlon “A” (puncte)

   135

   145

   145

   155

   155

   165

   165

   175

   175

   185

   185

   195

   195

   205

   205

   215

   215

   225

   225

   235

   2.

   Triatlon “B” (puncte)

   125

   135

   135

   145

   145

   155

   155

   165

   165

   175

   175

   185

   185

   195

   195

   205

   205

   215

   215

   225

   NOTĂ: Triatlonul “A” : 60 m.p. cu start de sus; săritură în lungime cu elan; 800 m.p.

   Triatlonul “B” : 60 m.p. cu start de jos; săritură în lungime cu elan; aruncarea mingii de oină la distanţă Transformarea performanţelor în puncte se face după tabela de tetratlon în vigoare

  2. PROBE SPECIFICE

  37

  O PROBĂ LA ALEGERE DIN CELE PREVĂZUTE ÎN TABEL:


  Nr. crt.


  Probe şi norme

  Valoarea notelor acordate

  Nota 1

  Nota 2

  Nota 3

  Nota 4

  Nota 5

  Nota 6

  Nota 7

  Nota 8

  Nota 9

  Nota 10

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  1.

  100 m.p. (sec)

  15.0

  14.0

  14.8

  13.8

  14.6

  13.6

  14.4

  13.4

  14.2

  13.2

  14.0

  13.0

  13.8

  12.8

  13.6

  12.6

  13.4

  12.4

  13.2

  12.2

  2.

  200 m.p. (sec)

  29.8

  28.3

  29.5

  28.0

  29.2

  27.7

  28.9

  27.4

  28.6

  27.1

  28.3

  26.8

  28.0

  26.5

  27.7

  26.2

  27.4

  25.9

  27.1

  25.6

  3.

  400 m.p. (sec)

  66.5

  59.5

  66.0

  59.0

  65.5

  58.5

  65.0

  58.0

  64.5

  57.5

  64.0

  57.0

  63.5

  56.5

  63.0

  56.0

  62.5

  55.5

  62.0

  55.0

  4.

  800 m.p. (sec)

  2.42

  2.31

  2.40

  2.29

  2.38

  2.27

  2.36

  2.25

  2.34

  2.23

  2.32

  2.21

  2.30

  2.19

  2.28

  2.17

  2.26

  2.15

  2.24

  2.13

  5.

  3000 m.p. (min)

  11.20

  10.40

  11.15

  10.35

  11.10

  10.30

  11.05

  10.25

  11.00

  10.20

  10.55

  10.15

  10.50

  10.10

  10.45

  10.05

  10.40

  10.00

  10.35

  9.55

  6.

  100 m.g. F /

  110 m.g. B (sec)

  17.4

  17.4

  17.3

  17.3

  17.2

  17.2

  17.1

  17.1

  17.0

  17.0

  16.9

  16.9

  16.8

  16.8

  16.7

  16.7

  16.6

  16.6

  16.5

  16.5

  7.

  400 m.g. F/ B

  (min)

  1.25

  1.15

  1.24

  1.14

  1.23

  1.13

  1.22

  1.12

  1.21.

  1.11

  1.20

  1.10

  1.19

  1.09

  1.18

  1.08

  1.17

  1.07

  1.16

  1.06

  8.

  2000 m. obst.

  (min)

  9.05

  8.05

  9.00

  8.00

  8.55

  7.55

  8.50

  7.05

  8.45

  7.45

  8.40

  7.40

  8.35

  7.35

  8.30

  7.30

  8.25

  7.25

  8.20

  7.20

  9.

  Marş:

  • 3 km. F

  • 5 km. B (min)

  19.30

  31.00

  19.20

  30.50

  19.10

  30.40

  19.00

  30.30

  18.50

  30.20

  18.40

  30.10

  18.30

  30.00

  18.20

  29.50

  18.10

  29.40

  18.00

  29.30

  10.

  Săritura în

  înălţime (m)

  1.23

  1.33

  1.26

  1.36

  1.29

  1.39

  1.32

  1.42

  1.35

  145

  1.38

  1.48

  1.41

  1.51

  1.44

  1.54

  1.47

  1.57

  1.50

  1.60

  11.

  Săritura în

  lungime (m)

  4.10

  4.60

  420

  4.70

  4.30

  4.80

  4.40

  4.90

  4.50

  5.00

  4.60

  5.10

  4.70

  5.20

  4.80

  5.30

  4.90

  5.40

  5.00

  5.50

  12.

  Săritura cu

  prăjina (m)

  1.75

  1.90

  1.80

  2.00

  1.85

  2.10

  1.90

  2.20

  1.95

  2.30

  2.00

  2.40

  2.05

  2.50

  2.10

  2.60

  2.15

  2.70

  2.20

  2.80

  13.

  Aruncarea

  greutății (m)

  7.40

  8.40

  7.60

  8.60

  7.80

  8.80

  8.00

  9.00

  8.20

  9.20

  8.40

  9.40

  8.60

  9.60

  8.80

  9.80

  9.00

  10.00

  9.20

  10.20

  14.

  Aruncarea

  discului (m)

  17

  21

  18

  22

  19

  23

  20

  24

  21

  25

  22

  27

  23

  29

  24

  .31

  25

  33

  26

  35

  15.

  Aruncarea

  suliţei (m)

  16

  21

  17

  22

  18

  23

  19

  24

  20

  25

  22

  27

  24

  29

  26

  31

  28

  33

  30

  35

  16.

  Aruncarea

  ciocanului (m)

  16

  21

  17

  22

  18

  23

  19

  24

  20

  25

  21

  26

  22

  27

  23

  28

  24

  29

  25

  30


  38

  BADMINTON

  1. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

   Nr. Crt.


   Probe şi norme

   Valoarea notelor acordate

   Nota 1

   Nota 2

   Nota 3

   Nota 4

   Nota 5

   Nota 6

   Nota 7

   Nota 8

   Nota 9

   Nota 10

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   1.

   Alergare de viteză pe 30 m cu start de sus (sec)

   6.1

   5.9

   6.0

   5.8

   5.9

   5.7

   5.8

   5.6

   5.7

   5.5

   5.6

   5.4

   5.5

   5.3

   5.4

   5.2

   5.3

   5.1

   5.2

   5.0

   2.

   Quadrasalt de pe loc (m)

   8.10

   9.10

   8.20

   9.20

   8.30

   9.30

   8.40

   9.40

   8.50

   9.50

   8.60

   9.60

   8.70

   9.70

   8.80

   9.80

   8.90

   9.90

   9.00

   10.00

   3.

   Aruncarea mingii de oină la distanţă de pe loc (m)

   24

   27

   25

   29

   26

   31

   27

   33

   28

   35

   29

   37

   30

   39

   31

   41

   33

   43

   35

   45

  2. PROBE SPECIFICE

   1. Structură tehnico-tactică: serviciu din stânga – clear în lung de linie – drop stop în lung de linie – lift pe diagonală – smach în lung de linie;

   2. Joc de simplu

  Se apreciază corectitudinea şi eficienţa execuţiilor.

  BASCHET

  A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

  Nr. crt.


  Probe şi norme

  Valoarea notelor acordate

  Nota 1

  Nota 2

  Nota 3

  Nota 4

  Nota 5

  Nota 6

  Nota 7

  Nota 8

  Nota 9

  Nota 10

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  1.

  Săritura în lungime de

  pe loc (cm)

  170

  185

  173

  180

  175

  185

  178

  190

  180

  195

  183

  200

  185

  205

  188

  210

  190

  215

  195

  220

  2.

  Detentă de pe loc (cm)

  27

  30

  29

  32

  31

  34

  33

  36

  35

  38

  37

  40

  39

  42

  41

  44

  43

  46

  45

  48


  Nr. crt.


  Probe şi norme

  Valoarea notelor acordate

  Nota 1

  Nota 2

  Nota 3

  Nota 4

  Nota 5

  Nota 6

  Nota 7

  Nota 8

  Nota 9

  Nota 10

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  1.

  Aruncări libere *)

  0

  0

  1

  1

  2

  2

  3

  3

  4

  4

  5

  5

  6

  6

  7

  7

  8

  8

  9

  9

  2.

  Complex tehnic **) (sec)

  29

  27

  28

  26

  27

  25

  26

  24

  25

  23

  24

  22

  23

  21

  22

  20

  21

  19

  20

  18

  3.

  Joc bilateral – 2 reprize de 10

  min.

  Se apreciază corectitudinea şi eficienţa execuţiilor.

  3.

  Alergare de viteză pe

  30m cu start de sus (sec)

  5.6

  5.3

  5.5

  5.2

  5.4

  5.1

  5.3

  5.0

  5.2

  4.9

  5.1

  4.8

  5.0

  4.7

  4.9

  4.6

  4.8

  4.5

  4.7

  4.4

  *) Pentru proba de aruncări libere se executa 12 aruncări

  **) Micul maraton: executantul porneşte în dribling printre trei jaloane situate în zig-zag – primul lateral pe semicercul de 6,25 m, în dreptul liniei de aruncări libere, al doilea în punctul de la centrul terenului, iar cel de-al treilea simetric cu primul, în cealaltă jumătate de teren. După ultimul jalon aruncă la coş din dribling, recuperează mingea, porneşte în dribling în sens invers, ocolind primul jalon, după care se îndreaptă spre coş, efectuând o aruncare din săritură de la linia de aruncări libere.


  BASEBALL / SOFTBALL

  39

  1. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE


   Nr. crt.


   Probe şi norme

   Valoarea notelor acordate

   Nota 1

   Nota 2

   Nota 3

   Nota 4

   Nota 5

   Nota 6

   Nota 7

   Nota 8

   Nota 9

   Nota 10

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   1.

   Alergare de viteză pe 50m cu start de sus (sec)

   8.6

   8.3

   8.5

   8.2

   8.4

   8.1

   8.3

   8.0

   8.2

   7.9

   8.1

   7.8

   8.0

   7.7

   7’’9

   7.6

   7’’8

   7.5

   7’’7

   7.4

   2.

   Săritura în lungime de pe loc (m)

   1.65

   175

   1.70

   180

   1.75

   185

   1.80

   190

   1.85

   195

   1.90

   200

   1.95

   205

   2.00

   210

   2.05

   215

   2.10

   220

   3.

   Alergare de rezistenţă 1000 m (min)

   4.30

   4.20

   4.25

   4.15

   4.20

   4.10

   4.15

   4.05

   4.10

   4.00

   4.05

   3.55

   4.00

   3.50

   3.55

   3.45

   3.50

   3.40

   3.45

   3.35

   40

  2. PROBE SPECIFICE

  Nr. crt.


  Probe şi norme

  Valoarea notelor acordate

  Nota 1

  Nota 2

  Nota 3

  Nota 4

  Nota 5

  Nota 6

  Nota 7

  Nota 8

  Nota 9

  Nota10

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  1.

  Naveta

  specifică *) (sec)

  16.0

  15.5

  15.9

  15.4

  15.8

  15.3

  15.7

  15.2

  15.6

  15.1

  15.5

  15.0

  15.4

  14.9

  15.3

  14.7

  15.2

  14.5

  15.1

  14.3


  2.

  Prinderea mingii şi pasă în baza 1, 10 execuţii (nr.

  reuşite)

  0

  0

  1

  1

  2

  2

  3

  3

  4

  4

  5

  5

  6

  6

  7

  7

  8

  8

  9

  9


  0,5 puncte pentru prinderea mingiei şi 0,5 puncte pentru aruncare precisă


  3.

  Atacul (bătaia mingii), 10 execuţii (nr.

  reuşite)

  0

  0

  1

  1

  2

  2

  3

  3

  4

  4

  5

  5

  6

  6

  7

  7

  8

  8

  9

  9

  0,5 puncte pentru precizia lovirii mingiei şi 0,5 puncte pentru forţa lovirii mingiei

  4.

  Joc bilateral în condiţii

  regulamentare

  Se apreciază corectitudinea şi eficienţa execuţiilor.

  *) Naveta specifică – pe distanţa de 20 m se trasează 5 linii paralele la distanţa de 5 m una faţă de cealaltă. Elevul aleargă de la linia de start la linia de la 10 m, după care se întoarce la linia de la 5 m, continuă alergarea până la linia de la 15 m, se întoarce la linia de la 10 m, după care aleargă la linia de la 20 m şi revine la linia de start. La fiecare schimbare de direcţie elevul trebuie să atingă cu piciorul linia respectivă.

  BOX

  A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

  Nr. crt.


  Probe şi norme

  Valoarea notelor acordate

  Nota 1

  Nota 2

  Nota 3

  Nota 4

  Nota 5

  Nota 6

  Nota 7

  Nota 8

  Nota 9

  Nota 10

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  1.

  Flotări (nr. repetări)

  20

  25

  21

  26

  22

  27

  23

  28

  24

  29

  25

  30

  26

  31

  27

  32

  28

  33

  29

  34

  2.

  „Echer” (nr. repetări)

  14

  20

  16

  22

  18

  24

  20

  26

  22

  28

  24

  30

  26

  31

  27

  32

  28

  33

  29

  34

  3.

  Sărituri cu genunchii la piept (nr. repetări)

  32

  42

  34

  44

  36

  46

  38

  48

  40

  50

  42

  52

  44

  54

  46

  56

  48

  58

  50

  60

  1. Box cu umbra (2 minute)

   Procedee tehnice de bază:

  2. Box cu partener (2 minute) în condiţii regulamentare.


  CANOTAJ

  1. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

   Nr. crt.


   Probe şi norme

   Valoarea notelor acordate

   Nota 1

   Nota 2

   Nota 3

   Nota 4

   Nota 5

   Nota 6

   Nota 7

   Nota 8

   Nota 9

   Nota 10

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   1.

   Genuflexiuni libere (nr. de repetări)

   / 2 min

   40

   46

   42

   48

   44

   50

   46

   52

   48

   54

   50

   56

   52

   58

   54

   60

   56

   62

   58

   64

   2.

   Alergare de rezistenţă 2000 m (min)

   10.45

   9.35

   10.40

   9.30

   10.35

   9.25

   10.30

   9.20

   10.25

   9.15

   10.20

   9.10

   10.15

   9.05

   10.10

   9.00

   10.05

   8.55

   10.00

   8.50

   3.

   Ramat orizontal 15kg-fete; 20kg-

   baieti/ 2min

   46

   46

   48

   48

   50

   50

   52

   52

   54

   54

   56

   56

   58

   58

   60

   60

   62

   62

   64

   64


  2. PROBE SPECIFICE

   1. Vâslit în ERGOMETRU CONCEPT II, în cadenţă de 20/22 lovituri/min. Distanţa de 500 m.

   2. Vâslit pe apă, în ambarcaţiune de 4-vâsle sau 2-vâsle, cu demonstrarea loviturilor de braţe, brate-trunchi, 1/4 cărucior, 1/2 cărucior şi parcurgerea distanţei de 1000 m, în cadenţă de 20/22 lovituri/min, folosind lovitura întreagă.

  Comisia evaluează tehnica şi ritmul de vâslire.

  41

  Condiţie de înscriere: Probă de înot pe distanța de 50m, fără cronometrare, procedeu la alegere (probă eliminatorie)

  42

  CĂLĂRIE

  1. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

   Nr. crt.

   Probe şi norme

   EVALUAREA REZULTATELOR

   Nota 1

   Nota 2

   Nota 3

   Nota 4

   Nota 5

   Nota 6

   Nota 7

   Nota 8

   Nota 9

   Nota 10

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   1.

   Flotări (nr.

   repetări)

   1

   2

   2

   4

   3

   6

   4

   8

   6

   10

   8

   12

   9

   14

   10

   16

   11

   18

   12

   20

   2.

   Săritură în lungime de

   pe loc (m)

   1,40

   1,75

   1,45

   1,80

   1,50

   1,85

   1,55

   1,90

   1,60

   1,95

   1,65

   2,00

   1,70

   2,05

   1,75

   2,10

   1,80

   2,15

   1,85

   2,20


   3.

   Ridicarea trunchiului din culcat dorsal cu picioarele sprijinite (nr. repetări în

   30 sec)


   11


   14


   12


   15


   13


   16


   14


   17


   15


   18


   16


   19


   17


   20


   18


   21


   19


   22


   20


   24

   4.

   Traseu aplicativ *)

   (sec.)

   48”

   45”

   46”

   43”

   44”

   41”

   42”

   39”

   40”

   37”

   38”

   35”

   36”

   33”

   34”

   31”

   32”

   29”

   30”

   27”

   *) Descrierea traseului aplicativ: Alergare 5m, ridicarea mingii medicinale de 3 kg, alergare pe planul înclinat, deplasare în echilibru pe bârna de gimnastică, coborâre prin săritură în adâncime pe salteaua de gimnastică, rostogolire înainte, alergare 5 m până la capra de sărituri, aşezarea mingii medicinale pe capră, trecerea pe sub capră, recuperarea mingii şi alergare înapoi pe lângă obstacole până la linia de plecare.

  2. PROBE SPECIFICE

   1. Poziţia în şa

   2. Conducerea calului în trap

   3. Conducerea calului în galop

   4. Parcurgerea unui traseu cu 7 obstacole, înălţimea 0,80 m, dintre care 2 duble.

  Se apreciază cu note de la 1 la 10 poziţia în şa, tehnica conducerii calului în trap şi galop şi siguranţa parcurgerii traseului cu obstacole.

  DANSURI POPULARE

  1. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

   Nr. crt.


   Probe şi norme

   Valoarea notelor acordate

   Nota 1

   Nota 2

   Nota 3

   Nota 4

   Nota 5

   Nota 6

   Nota 7

   Nota 8

   Nota 9

   Nota 10

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   1.

   Alergare de viteză pe 30 m cu start de sus (sec)

   5,6

   5,4

   5,5

   5,3

   5,4

   5,2

   5,3

   5,1

   5,2

   2,0

   5,1

   4,9

   5,0

   4,8

   4,9

   4,7

   4,8

   4,6

   4,7

   4,5

   2.

   Săritura în lungime de pe loc (cm)

   145

   160

   150

   165

   155

   170

   160

   175

   165

   180

   170

   185

   175

   190

   180

   195

   185

   200

   190

   205


   3.

   Ridicări ale trunchiului din culcat dorsal, cu palmele la ceafă, atingând cu coatele genunchii îndoiți (nr. repetări în 30 sec)

   10

   12

   12

   14

   14

   16

   16

   18

   18

   20

   20

   22

   22

   24

   24

   26

   26

   28

   28

   30


   4.

   Ridicări ale trunchiului din culcat facial cu palmele la ceafă (nr. repetări în 30 sec)

   10

   12

   12

   14

   14

   16

   16

   18

   18

   20

   20

   22

   22

   24

   24

   26

   26

   28

   28

   30

   5.

   Din atârnat, menținerea picioarelor întinse la orizontală (sec)

   10

   12

   11

   13

   12

   14

   13

   15

   14

   16

   15

   17

   16

   18

   17

   19

   18

   20

   19

   21

  2. PROBE SPECIFICE

  3 dansuri populare, executate cu partener imaginar: Jiana, Învărtita, Hațegana.

  Se acordă 3 puncte pentru execuția corectă a fiecărui dans. Un punct se acordă din oficiu. Se acordă puncte întregi. Totalul punctelor acordate la cele 3 dansuri reprezintă nota la probele specifice.

  DANS SPORTIV

  43

  Nr. crt.


  Probe şi norme

  Valoarea notelor acordate

  Nota 1

  Nota 2

  Nota 3

  Nota 4

  Nota 5

  Nota 6

  Nota 7

  Nota 8

  Nota 9

  Nota 10

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B


  1.

  Mobilitate în articulaţiile coxo- femurale (sfoară înainte cu piciorul drept - cm)


  +15


  +13


  +14


  +12


  +13


  +11


  +12


  +10


  +11


  +9


  +10


  +8


  +9


  +7


  +8


  +6


  +7


  +5


  +6


  +4

  1. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE


   2.

   Mobilitate în articulaţiile coxo- femurale (sfoară înainte cu piciorul stâng - cm)


   +15


   +13


   +14


   +12


   +13


   +11


   +12


   +10


   +11


   +9


   +10


   +8


   +9


   +7


   +8


   +6


   +7


   +5


   +6


   +4


   3.

   Din atârnat menţinerea picioarelor întinse la orizontală (sec.)


   10


   12


   11


   13


   12


   14


   13


   15


   14


   16


   15


   17


   16


   18


   17


   19


   18


   20


   19


   21

   4.

   Flotări pe sol (nr. repetări)

   1

   2

   2

   4

   3

   6

   4

   8

   5

   10

   6

   12

   7

   14

   8

   16

   9

   18

   10

   20


   5.

   Ridicări ale trunchiului din culcat dorsal, cu palmele la ceafă, atingând cu coatele genunchii îndoiţi - în 30 sec. (nr. repetări)


   10


   12


   12


   14


   14


   16


   16


   18


   18


   20


   20


   22


   22


   24


   24


   26


   26


   28


   28


   30


   6.

   Ridicări ale trunchiului din culcat facial cu palmele la ceafă, în 30 sec. (nr. repetări)


   10


   12


   12


   14


   14


   16


   16


   18


   18


   20


   20


   22


   22


   24


   24


   26


   26


   28


   28


   30

   44

  2. PROBE SPECIFICE

   1. Coregrafie pentru minimum clasa „C”, pentru două dansuri (un dans standard și un dans latino, la alegere). Evaluarea conținutului tehnic se va face conform regulamentului F.R.D.S., acordându-se note întregi de la 1 la 10.

  FOTBAL

  A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

  Nr. crt.


  Probe şi norme

  Valoarea notelor acordate

  Nota 1

  Nota 2

  Nota 3

  Nota 4

  Nota 5

  Nota 6

  Nota 7

  Nota 8

  Nota 9

  Nota 10

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  1.

  Alergare de viteză pe

  50m cu start de sus (sec.)

  8.2

  8.0

  8.1

  7.9

  8.0

  7.8

  7.9

  7.7

  7.8

  7.6

  7.7

  7.5

  7.6

  7.4

  7.5

  7.3

  7.4

  7.2

  7.3

  7.1

  2

  Alergare de rezistenţă

  2000 m (min.)

  8’20

  8’10

  8’15

  8’05

  8’10

  8’00

  8’05

  7’55

  8’00

  7’50

  7’55

  7’45

  7’50

  7’40

  7’45

  7’35

  7’40

  7’30

  7’35

  7’25


  3.

  Forţa musculaturii abdominale

  (nr. repetări în 30 sec)


  15


  17


  16


  18


  17


  19


  18


  20


  20


  22


  22


  24


  24


  26


  26


  28


  27


  29


  28


  30

  Nr. crt.


  Probe şi norme

  Valoarea notelor acordate

  Nota 1

  Nota 2

  Nota 3

  Nota 4

  Nota 5

  Nota 6

  Nota 7

  Nota 8

  Nota 9

  Nota 10

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  1.

  Şut la poartă de lângă minge statică - 10 execuţii

  (nr. reuşite)*

  1

  1

  2

  2

  3

  3

  4

  4

  5

  5

  6

  6

  7

  7

  8

  8

  9

  9

  10

  10

  2.

  Dribling printre

  5 jaloane **

  12’8

  12’6

  12’6

  12’4

  12’4

  12’2

  12’2

  12’0

  12’0

  11’8

  11’8

  11’6

  11’6

  11’4

  11’4

  11’2

  11’2

  11’0

  11’0

  10’8

  3.

  Controlul balonului ***

  10

  15

  20

  20

  25

  25

  30

  30

  40

  40

  50

  50

  60

  60

  70

  70

  80

  80

  85

  90

  3.

  Joc bilateral pe teren

  redus 2x10 minute

  Se apreciază comportarea în joc.

  * Mingea trebuie să treacă printre barele porţii regulamentare fără să atingă solul. Şutul se execută de la 16 m.

  **Jaloanele sunt situate la 3 m unul faţă de celălalt. Elevul şi mingea se află la distanţa de un metru faţă de primul jalon. Traseul se parcurge dus- întors.

  *** Controlul balonului prin lovituri succesive, fără ca acesta să atingă solul (cu orice segment al corpului, permis de regulament). Se acordă două încercări, notându-se cea mai bună.

  GIMNASTICĂ ARTISTICĂ FEMININĂ

  45

  1. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

   Nr.

   crt.

   Probe şi norme

   Valoarea notelor acordate

   Nota 1

   Nota 2

   Nota 3

   Nota 4

   Nota 5

   Nota 6

   Nota 7

   Nota 8

   Nota 9

   Nota 10

   1.

   Tracţiuni din atârnat la bara fixă

   (nr. repetări)

   6

   7

   8

   9

   10

   11

   12

   13

   14

   15


   2.

   Ridicarea picioarelor întinse din

   atârnat la scara fixă până la punctul de apucare (nr. repetări)


   7


   8


   9


   10


   11


   12


   13


   14


   15


   16

   3.

   Săritura în lungime de pe loc (cm)

   160

   163

   165

   168

   170

   173

   175

   178

   180

   185

   46

  2. PROBE SPECIFICE

  1. Exerciţiu liber ales la două aparate diferite la alegere, conținând elemente şi cerinţe conform categoriei de clasificare pentru vârsta de 14-15 ani (juniori I).

  Evaluarea se face după codul de punctaj al Federației Române de Gimnastică, acordându-se prin rotunjire note întregi.


  GIMNASTICĂ ARTISTICĂ MASCULINĂ

  1. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

   Nr.

   crt.

   Probe și norme

   Nota 1

   Nota 2

   Nota 3

   Nota 4

   Nota 5

   Nota 6

   Nota 7

   Nota 8

   Nota 9

   Nota 10

   1.

   Tracțiuni în brațe din atârnat

   la bară (nr. repetări)

   9

   10

   11

   12

   13

   14

   15

   16

   17

   18

   2.

   Ridicarea picioarelor întinse din atârnat până la punctul

   de apucare (nr. repetări)

   8

   9

   10

   14

   15

   16

   17

   18

   19

   20

   3.

   Săritura în lungime de pe loc

   (m)

   1,65

   1,70

   1,75

   1,80

   1,85

   1,90

   1.95

   2.00

   2.05

   2.10

  2. PROBE SPECIFICE

   1. Exercițiu liber ales, la două aparate diferite, conţinând elemente din categoria de clasificare pentru vârsta de 15 ani, juniori II, nivel IV. Evaluarea se face după codul de punctaj al Federația Română de Gimnastică Artistică Sportivă, acordându-se prin rotunjire note întregi.


    Note

    10

    9

    8

    7

    6

    5

    Punctaj

    Peste 24 puncte

    20-24 puncte

    16-19,950 puncte

    12-15,950 puncte

    10-11,950 puncte

    Sub 10 puncte

    GIMNASTICĂ RITMICĂ SPORTIVĂ

    1. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

  Nr.

  crt.

  Probe şi norme

  Valoarea notelor acordate

  Nota 1

  Nota 2

  Nota 3

  Nota 4

  Nota 5

  Nota 6

  Nota 7

  Nota 8

  Nota 9

  Nota 10


  1.

  Balansul piciorului activ peste orizontală şi menţinerea lui la nivel

  maxim (sec.)


  0


  1


  2


  3


  4


  5


  6


  7


  8


  9

  Nr.

  crt.

  Probe şi norme

  Valoarea notelor acordate

  Nota 1

  Nota 2

  Nota 3

  Nota 4

  Nota 5

  Nota 6

  Nota 7

  Nota 8

  Nota 9

  Nota 10


  1.

  a). Structură specifică* (nr. linii drepte timp de 2

  min.)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  b). Structură specifică* (nr. diagonale timp de 2

  min.)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  2.

  Exerciţiu liber ales la două probe de concurs diferite, la alegere, cu elemente de conţinut specifice minimum categoriei a II-a de clasificare

  sportivă

  *Structură specifică: Se marchează 10 m pentru deplasare în linie dreaptă şi 15 m pentru deplasare pe diagonală. Se foloseşte coarda. Deplasare cu coarda mânuită prin înainte, prin săltări de pe un picior pe celălalt pe distanţa de 10 m, întoarcere fără oprire pe diagonală şi mânuirea corzii din articulaţia pumnului, cotului şi a umerilor. Se notează numărul de linii drepte şi numărul de diagonale efectuate timp de 2 minute.

  Notă: Evaluarea se face conform codului de punctaj al Federației Române de Gimnastică Ritmică Sportivă.

  HALTERE

  47

  1. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

   Nr

   .

   crt.


   Probe şi norme

   Valoarea notelor acordate

   Nota 1

   Nota 2

   Nota 3

   Nota 4

   Nota 5

   Nota 6

   Nota 7

   Nota 8

   Nota 9

   Nota 10

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   1.

   Flotări (nr. execuţii)

   6

   11

   7

   12

   8

   13

   9

   14

   10

   15

   11

   16

   12

   17

   13

   18

   14

   19

   15

   20

   2.

   Săritura în lungime de pe

   loc (cm)

   155

   170

   160

   175

   165

   180

   170

   185

   175

   190

   180

   195

   185

   200

   190

   205

   195

   210

   200

   215


   3.

   Extensii ale trunchiului din culcat facial pe lada de gimnastică, palmele la ceafă, trunchiul în afara

   lăzii în 30” (nr. repetări)


   6


   11


   7


   12


   8


   13


   9


   14


   10


   15


   11


   16


   12


   17


   13


   18


   14


   19


   15


   20

   48

  2. PROBE SPECIFICE

  BĂIEŢI – performanţa în kilograme cumulată la cele două stiluri (smuls şi aruncat), în funcţie de categoria de greutate.

  Categoria de greutate

  Nota 1

  Nota 2

  Nota 3

  Nota 4

  Nota 5

  Nota 6

  Nota 7

  Nota 8

  Nota 9

  Nota 10

  36

  40

  42.5

  45

  47.5

  50

  52.5

  55

  60

  62.5

  65

  40

  45

  47.5

  50

  52.5

  55

  57.5

  60

  65

  67.5

  70

  45

  50

  52.5

  55

  57.5

  60

  62.5

  65

  70

  72.5

  75

  50

  55

  57.5

  60

  62.5

  65

  67.5

  70

  75

  80

  85

  56

  60

  62.5

  65

  67.5

  70

  72.5

  75

  80

  85

  90

  62

  67.5

  70

  72,5

  75

  77,5

  80

  82,5

  85

  90

  95

  69

  75

  77.5

  80

  82.5

  85

  87.5

  90

  95

  100

  105

  77

  80

  82.5

  85

  87.5

  90

  92.5

  95

  100

  105

  110

  85

  85

  87.5

  90

  92.5

  95

  97.5

  100

  105

  110

  120

  +85

  87.5

  90

  92.5

  95

  100

  102.5

  105

  110

  115

  125

  FETE - performanţa în kilograme la genoflexiuni cu haltera, în funcţie de categoria de greutate.

  Categoria de greutate

  Nota 1

  Nota 2

  Nota 3

  Nota 4

  Nota 5

  Nota 6

  Nota 7

  Nota 8

  Nota 9

  Nota 10

  36

  20

  22.5

  25

  27.5

  30

  32.5

  35

  37.5

  40

  45

  40

  22.5

  25

  27.5

  30

  32.5

  35

  37.5

  40

  42.5

  47.5

  44

  25

  27.5

  30

  32.5

  35

  37.5

  40

  42.5

  45

  50

  48

  27.5

  30

  32.5

  35

  37.5

  40

  42.5

  45

  47.5

  52.5

  53

  30

  32.5

  35

  37.5

  40

  42.5

  45

  47.5

  50

  55

  58

  35

  37.5

  40

  42.5

  45

  47.5

  50

  52.5

  55

  60

  63

  40

  42.5

  45

  47.5

  50

  52.5

  55

  57.5

  60

  65

  69

  45

  47.5

  50

  52.5

  55

  57.5

  60

  62.5

  65

  70

  +69

  50

  52.5

  55

  57.5

  60

  62.5

  65

  67.5

  70

  75

  HANDBAL

  1. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

   Nr. crt.


   Probe şi norme

   Valoarea notelor acordate

   Nota 1

   Nota 2

   Nota 3

   Nota 4

   Nota 5

   Nota 6

   Nota 7

   Nota 8

   Nota 9

   Nota 10

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   F

   B

   1.

   Alergare de viteză pe 30 m cu start de sus (sec)

   5,6

   5,4

   5,5

   5,3

   5,4

   5,2

   5,3

   5,1

   5,2

   5,0

   5,1

   4,9

   5,0

   4,8

   4,9

   4,7

   4,8

   4,6

   4,7

   4,5

   2.

   Săritura în lungime de pe

   loc (cm)

   160

   180

   165

   185

   170

   190

   175

   195

   180

   200

   185

   205

   190

   210

   195

   215

   200

   220

   205

   225

   3.

   Aruncarea mingii de handbal la distanţă (m)

   15

   21

   16

   22

   17

   23

   18

   24

   19

   25

   20

   26

   21

   27

   22

   28

   23

   29

   24

   30

   4.

   Ridicări ale trunchiului din culcat dorsal la 900, palmele

   la ceafă în 30” (nr. repetări)

   16

   19

   17

   20

   18

   21

   19

   22

   20

   23

   21

   24

   22

   25

   23

   26

   24

   27

   25

   28

   5.

   Alergare de rezistenţă 800 m

   (F) / 1000 m (B) (min.)

   4.00

   4.30

   3.55

   4.25

   3.50

   4.20

   3.45

   4.15

   3.40

   4.10

   3.35

   4.05

   3.30

   4.00

   3.25

   3.55

   3.20

   3.50

   3.15

   3.45

  2. PROBE SPECIFICE

  Nr. crt.


  Probe şi norme

  Valoarea notelor acordate

  Nota 1

  Nota 2

  Nota 3

  Nota 4

  Nota 5

  Nota 6

  Nota 7

  Nota 8

  Nota 9

  Nota 10

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  1.

  Structură tehnică*

  Se apreciază corectitudinea şi eficienţa execuţiilor.

  2.

  Joc bilateral – două reprize de 15 minute

  fiecare

  Se apreciază corectitudinea şi eficienţa execuţiilor.

  * Structura tehnică – Pasarea mingii în trei cu schimb de locuri, urmată de aruncare la poartă efectuată (procedeul la alegere) de elevul evaluat, de la semicercul de 9 m.


  HOCHEI PE GHEAŢĂ A.PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

  Nr. crt.


  Probe şi norme

  Valoarea notelor acordate

  Nota 1

  Nota 2

  Nota 3

  Nota 4

  Nota 5

  Nota 6

  Nota 7

  Nota 8

  Nota 9

  Nota 10

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  F

  B

  1.

  Alergare de viteză pe 50 m

  cu start de sus (sec)

  8.7

  8.6

  8.6

  8.5

  8.5

  8.4

  8.4

  8.3

  8.3

  8.2

  8.2

  8.1

  8.1

  8.0

  8.0