ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 195 din 27 decembrie 2001
privind asigurarea unor fonduri pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi sali de sport
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 29 decembrie 2001  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  (1) Pentru finanţarea programelor guvernamentale privind construcţia de locuinţe pentru tineret şi sali de sport, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, începând cu exerciţiul financiar al anului 2001 la Compania Naţionala "Loteria Română" - S.A. profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinaţii:
  a) rezerve legale;
  b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti;
  c) alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare, aferente profitului rezultat din vânzări de active, respectiv aferente facilităţilor fiscale la impozitul pe profit;
  d) profitul net anual aferent activităţii de pronosticuri sportive se vărsa la Ministerul Tineretului şi Sportului pentru finanţarea activităţilor sportive, inclusiv Comitetului Olimpic Roman şi Federaţiei Române de Fotbal;
  e) alte repartizari prevăzute de lege;
  f) până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, în baza mandatului acordat adunării generale a acţionarilor de către conducerea Ministerului Finanţelor Publice;
  g) minimum 50% pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi sali de sport, sume ce se vărsa la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei;
  h) profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la lit. a)-g) se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare.
  (2) Profitul se repartizează pentru destinatiile şi în cuantumurile prevăzute la alin. (1) lit. f), g) şi h), după deducerea sumelor aferente destinaţiilor prevăzute la lit. a)-e) ale aceluiaşi alineat.


  Articolul 2

  Începând cu exerciţiul financiar al anului 2002 Compania Naţionala "Loteria Română" - S.A. se exceptează de la aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 366/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 13 iulie 2001, cu modificările ulterioare.


  Articolul 3

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi Ministerul Finanţelor Publice vor emite precizări privind stabilirea modalităţilor de alocare a sumelor care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Ministrul muncii
  şi solidarităţii sociale,
  Marian Sarbu
  ---------