ORDONANȚĂ nr. 18 din 31 ianuarie 2023pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 31 ianuarie 2023
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 365/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

  Articolul I

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 15 aprilie 2022, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) În situația contractelor/acordurilor-cadru de lucrări care includ proiectarea, V_o nu include cheltuielile aferente proiectării și asistenței tehnice prevăzute în anexa nr. 6 secțiunea a 3-a la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, iar celelalte elemente ale formulei prevăzute la alin. (4), respectiv avansul și profitul, sunt cele aferente exclusiv lucrărilor și se determină prin raportare la prețul contractului din care se scad sumele aferente proiectării.2. La articolul 3, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) În cazul notelor de comandă suplimentară, inclusiv în cazul celor încheiate după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, data de referință pentru ajustarea valorii solicitării de plată este luna anterioară datei-limită de depunere a ofertei aferente contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, conform documentației de atribuire sau documentelor aferente achizițiilor directe, sau data de referință asimilată conform alin. (4), după caz, pentru cantitățile de lucrări și/sau de produse suplimentare care au echivalent în oferta inițială, respectiv luna aferentă depunerii ofertei pentru cantitățile de lucrări și/sau de produse suplimentare care nu au echivalent în oferta inițială.3. La articolul 3, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului V_o, prevăzută la alin. (4), include profitul, precum și, după caz:
  a) cheltuielile directe și cheltuielile indirecte aferente lucrărilor și/sau cheltuielile aferente achiziției de dotări și/sau utilaje și echipamente tehnologice și funcționale prevăzute la art. 1 alin. (2); sau
  b) costul aferent achiziției de produse destinate realizării lucrărilor de întreținere/reparare/administrare/exploatare a drumurilor de interes național, județean sau local clasificate conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar achiziția este realizată prin atribuirea unui contract distinct.
  4. La articolul 4, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alin. (7)-(9), cu următorul cuprins:(7) În situația în care părțile procedează la recalcularea valorii ultimei solicitări de plată potrivit art. 3 alin. (6) după încheierea actului adițional prevăzut la alin. (6), acestea încheie un nou act adițional cuprinzând prețul final recalculat al contractului. În cazul în care părțile au procedat la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, după încheierea actului adițional prevăzut la alin. (6) și anterior încheierii actului adițional prin care se determină prețul final recalculat al contractului, pentru suma aferentă diferenței în plus dintre prețul final al contractului determinat potrivit alin. (6) și prețul final recalculat al contractului, prin derogare de la prevederile art. 43 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu se datorează și nu se virează către Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. suma aferentă cotei determinate potrivit acestora.(8) În cazul în care părțile au procedat la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor și la achitarea sumelor aferente cotei prevăzute la art. 43 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, anterior încheierii actului adițional prin care se procedează la recalcularea ajustării potrivit alin. (7), iar prețul final recalculat potrivit alin. (7) este mai mic decât prețul determinat prin încheierea actului adițional prevăzut la alin. (6), sumele virate către Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. nu se restituie.(9) În termen de 10 zile de la încheierea actului adițional prevăzut la alin. (7), autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a comunica Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. prețul final al contractului.5. La articolul 7, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alin. (10^1), cu următorul cuprins:(10^1) În situația în care, la expirarea perioadei prevăzute la alin. (6), clauzele de revizuire din contracte conduc la o ajustare a prețului mai mică decât cea rezultată ca urmare a aplicării prezentei ordonanțe de urgență, părțile aplică prevederile alin. (8)-(10).6. După articolul 9 se introduce un nou articol, art. 9^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 9^1

  Sintagma «indiferent de durata de execuție a acestora», prevăzută la art. 1 alin. (4) lit. b) și art. 7 alin. (6) și (8), se aplică și contractelor de achiziție în care autoritățile/entitățile contractante au aplicat penalități de întârziere/majorări de întârziere/daune-interese sau alte clauze penalizatoare de natură similară pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor contractuale asumate de contractant și pentru cele pentru care s-a depășit durata de execuție prevăzută în contract, fără ca aceasta să fi fost modificată potrivit clauzelor contractuale sau potrivit prevederilor legale în vigoare.


  Articolul II
  (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, beneficiarii programelor naționale care au făcut aplicarea prevederilor art. 4 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru au dreptul să solicite sumele aferente diferenței dintre sumele estimate prin solicitarea depusă conform art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscalbugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021, și sumele real determinate ca urmare a aplicării formulei prevăzute la art. 2 alin. (6) din aceeași ordonanță, aferente întregii perioade în care această formulă a fost aplicată.(2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, beneficiarii programelor naționale care nu au depus solicitări conform art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021, au dreptul să transmită solicitări cuprinzând necesarul de sume pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale de lucrări potrivit prevederilor acestei ordonanțe, exclusiv pentru cele aferente cheltuielilor eligibile, corespunzătoare contribuției din bugetul de stat prin programe stabilite prin contractele de finanțare, aferente întregii perioade în care a fost aplicată formula prevăzută la art. 2 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021. În situația în care sumele au fost suportate de către beneficiari, aceștia au dreptul să solicite reîntregirea bugetului local cu suma aferentă, în termenul de 30 de zile prevăzut.(3) Prin derogare de la prevederile art. 2 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2022, aprobată cu completări prin Legea nr. 232/2023, beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, finanțat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare, care au făcut aplicarea prevederilor art. 3 alin. (1^1)-(1^3) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021, și ale căror bugete nu au fost reîntregite potrivit art. 3 alin. (1^3) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021, au dreptul să transmită ministerului de resort solicitări cuprinzând necesarul de sume pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție publică sau să solicite reîntregirea bugetului local cu suma suportată din bugetul local, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe.
  (la 27-07-2023, Articolul II a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 251 din 21 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 24 iulie 2023 )
  (4) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe, beneficiarii programelor naționale care, deși au înregistrat solicitările prevăzute la art. 2 alin. (10) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021, în termenul menționat în cuprinsul acesteia, nu au depus în intervalul de timp cuprins între data intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 și data intrării în vigoare a Legii nr. 281/2021, cu modificările ulterioare, cereri pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări de întreținere și reparații curente aferente infrastructurii rutiere de interes național au dreptul să transmită solicitări cuprinzând necesarul de sume pentru ajustarea prețului aferente întregii perioade în care a fost aplicată formula prevăzută la art. 2 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021.
  (la 27-07-2023, Articolul II a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 251 din 21 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 24 iulie 2023 )


  Articolul III
  (1) În cazul contractelor pentru care perioada prevăzută la art. 7 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru a expirat anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, prevederile art. 7 alin. (10^1) se aplică în mod corespunzător pentru restul rămas de executat.(2) Pentru respectarea prevederilor alin. (1) se aplică procedura prevăzută la art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2022, cu excepția termenelor prevăzute la art. 4 alin. (1) și (3), care sunt de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat

  București, 31 ianuarie 2023.
  Nr. 18.