ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 61 din 27 august 2019pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019
  Având în vedere evoluțiile înregistrate în mediul internațional de securitate, este necesară inițierea tuturor demersurilor pentru instituirea unui spațiu al păcii, democrației, prosperității și al stabilității, fundamentat pe respectarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale omului.
  Considerând că acțiunile în domeniile bunei guvernanțe, statului de drept, promovării respectării drepturilor omului, sănătății, energiei, transportului, mediului și dezvoltării economice și sociale sunt prioritare,
  luând în considerare poziția geostrategică a României, precum și principala particularitate geografică a teritoriului național, respectiv divizarea acestuia de către lanțul Munților Carpați și în context necesitatea realizării legăturilor între principalele provincii istorice prin crearea unei infrastructuri de transport care să asigure creșterea capacității de transport și să susțină dezvoltarea economică echilibrată, fluxul de aprovizionare, activitatea de turism și altele asemenea,
  având în vedere prevederile Strategiei naționale de apărare a țării pentru perioada 2015-2019, aprobată prin Hotărârea Parlamentului României nr. 33/2015, care prevede faptul că „nerealizarea obiectivelor de dezvoltare a României poate fi generată de persistența dificultăților economice (...), precaritatea infrastructurii (...), precum perpetuarea decalajelor de dezvoltare la nivelul Uniunii Europene“,
  având în vedere necesitatea stabilirii conexiunilor cu coridoarele europene de transport,
  în lipsa infrastructurii specifice domeniului transporturilor vor fi menținute în actualitate grave prejudicii, atât economiei naționale, cât și cetățenilor, România înregistrând în continuare decese ca urmare a accidentelor rutiere generate de infrastructura improprie.
  În considerarea calității României de stat membru al UE și NATO, sunt necesare măsuri urgente, atât în ceea ce privește racordarea la coridoarele internaționale de transport, cât și pentru asigurarea cerințelor pentru apărare, așa cum sunt reținute, de altfel, și prin Rezoluția Parlamentului European din 11 decembrie 2018, referitoare la mobilitatea militară [2018/2.156 (INI)].
  Absența unei astfel de reglementări menține blocajele în realizarea obiectivelor strategice de interes național, fapt ce va afecta în mod negativ evoluțiile la nivel național, în ceea ce privește asigurarea fluxului de aprovizionare, drepturile și libertățile cetățenilor, activitatea de turism, calitatea vieții cetățenilor și în final bugetul consolidat al statului.
  Luând în considerare că toate aceste aspecte sunt de interes național și reprezintă situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3, literele a) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  a) infrastructură critică națională, denumită în continuare ICN, este atât un element, un sistem sau o componentă a acestuia, aflat pe teritoriul național, care este esențial pentru menținerea funcțiilor vitale ale societății, a sănătății, siguranței, securității, bunăstării sociale ori economice a persoanelor și a cărui perturbare sau distrugere ar avea un impact semnificativ la nivel național ca urmare a incapacității de a menține respectivele funcții, cât și proiectul unui obiectiv strategic de interes național a cărui construcție este imperios necesară pentru salvgardarea interesului național;
  (...)
  e) autoritate publică responsabilă - instituție publică desemnată în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, care, potrivit competențelor și atribuțiilor legale, răspunde de organizarea și desfășurarea activităților în domeniile corespunzătoare sectoarelor și subsectoarelor de infrastructuri critice prezentate în anexa nr. 1;
  2. La articolul 3, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:
  n) obiectiv strategic de interes național - element, sistem sau rețea din infrastructura teritorială de orice tip sau de suport tehnic decizional necesar managementului politico-militar al Sistemului securității naționale și menținerii echilibrului societal în ansamblul general al statului român.
  3. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 9^1
  (1) Obiectivele strategice de interes național aflate în stadiul de proiectare, care îndeplinesc criteriile sectoriale și intersectoriale aferente procedurii de identificare și desemnare a ICN, se supun prevederilor legislației în domeniul protecției infrastructurilor critice.(2) Normele metodologice pentru identificarea obiectivelor strategice de interes național, aflate în stadiul de proiectare, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
  4. La articolul 12, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
  c) nerespectarea dispozițiilor privind participarea la procesul de identificare și desemnare a ICN/ICE, potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (6);


  Articolul II

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne, interimar,
  Mihai-Viorel Fifor
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice
  Vasile-Daniel Suciu
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul apărării naționale,
  Gabriel-Beniamin Leș
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Ioan Deneș
  Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Alexandru Petrescu
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  p. Ministrul transporturilor,
  Marius Humelnicu,
  secretar de stat
  Ministrul culturii și identității naționale,
  Valer-Daniel Breaz
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  p. Ministrul energiei,
  Doru Vișan,
  secretar de stat
  Ministrul educației naționale, interimar,
  Valer-Daniel Breaz
  Ministrul cercetării și inovării,
  Nicolae Hurduc
  Ministrul economiei,
  Niculae Bădălău

  București, 27 august 2019.
  Nr. 61.
  -----