LEGE nr. 72 din 16 iulie 1994privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 190 din 25 iulie 1994
  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  În temeiul art. 114 alin. (1) din Constituție, se abiliteaza Guvernul României ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi și până la reluarea lucrărilor Parlamentului în a doua sesiune ordinară a anului 1994, sa emita ordonanțe în următoarele domenii:
  a) perfecționarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe profit, precum și modificarea unor taxe pentru serviciile consulare, folosirea drumurilor publice și pentru unele prestări de servicii în porturi și aeroporturi; scutirea de la plata taxelor vamale a bunurilor și serviciilor din import, provenite sau finanțate direct din ajutoare sau împrumuturi nerambursabile destinate unor activități nonprofit; instituirea unei taxe de trecere a frontierei în vederea constituirii unor resurse destinate protecției sociale; constituirea și utilizarea fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic național; măsuri pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de continuarea aplicării Legii fondului funciar;
  b) ratificarea unor acorduri internaționale privitoare la asistența economică nerambursabilă, credite externe acordate României, precum și de colaborare economică, tehnica și comercială, inclusiv amendamente la astfel de acorduri; garantarea de către stat a unor împrumuturi externe; adoptarea unor măsuri privind eliberarea și păstrarea pașapoartelor; reglementarea plății unor contribuții și cotizatii la organisme internaționale;
  c) perfecționarea unor proceduri și mecanisme privind privatizarea societăților comerciale cu capital de stat, precum și măsuri de organizare a activității regiilor autonome; stabilirea unor facilități pentru dezvoltarea sistemului de turism montan și rural, precum și pe litoralul Marii Negre și în Delta Dunării, măsuri și sancțiuni contravenționale de apărare a mediului înconjurător; măsuri de restructurare a organelor administrației publice centrale și de reducere a personalului acestora;
  d) adoptarea de măsuri pentru asanarea financiară a unor regii autonome și societăți comerciale cu capital de stat, rambursarea unor rate scadente ale datoriei publice interne, formarea și utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria statului; acordarea de către stat de garanții pentru credite interne și constituirea fondului de risc pentru astfel de garanții, precum și regularizarea exercițiului funciar privind anul 1993, cu avizul prealabil al Curții de Conturi, perfecționarea unor reglementări privind finanțarea activității de cercetare și proiectare tehnologică; măsuri de reglementare a unor probleme de ordin financiar în activitatea S.N.C.F.R.;
  e) unele măsuri în vederea intaririi disciplinei financiare și reducerii plăților restante din economie, inclusiv reglementări privind plata penalitatilor; măsuri pentru îmbunătățirea reglementării fondului de risc în activitatea bancară;
  f) măsuri pentru reglementarea organizării și finanțării operațiunilor de import-export care se derulează prin clearing, barter și cooperări economice internaționale; reglementarea importului și exportului de produse strategice; stabilirea de facilități vamale pentru materii prime și componente inexistente în țara destinate producției de export;
  g) actualizarea unor norme de personal și normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice; stabilirea unor forme de sprijin financiar și material pentru cultele religioase;
  h) stabilirea unor facilități pentru angajarea în munca a absolvenților de învățământ; îmbunătățirea coeficienților de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar;
  i) actualizarea limitelor unor amenzi contravenționale stabilite prin acte normative aflate în vigoare la 1 iunie 1994;
  j) stabilirea unor reglementări tehnice și financiare privind punerea în siguranța a fondului construit și apărarea împotriva dezastrelor cauzate de fenomenele naturale; reglementarea administrării și conservării patrimoniului unităților de învățământ; măsuri de regularizare a regimului spațiilor și dotărilor care au aparținut institutelor de cercetare și proiectare tehnologică și întreprinderilor care le-au patronat;
  k) organizarea activității de expertiza contabila și a contabililor autorizați;
  l) stabilirea unor reglementări privind protejarea patrimoniului cultural național.


  Articolul 2

  În baza art. 114 alin. (3) din Constituție, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 1994, ordonanțele emise de Guvern în temeiul art. 1 al prezentei legi vor fi înaintate Parlamentului, spre aprobare, potrivit procedurii legislative, sub sancțiunea încetării efectelor lor.
  Ordonanțele depuse de Guvern potrivit alin. 1 vor fi dezbătute în procedura de urgenta.


  Articolul 3

  În domeniile de abilitare prevăzute în prezenta lege, dacă au fost adoptate proiecte de lege sau propuneri legislative de către una dintre Camerele Parlamentului ori au fost elaborate și depuse rapoarte de fond de către comisiile permanente, acestea vor fi avute în vedere de Guvern la emiterea ordonanțelor.

  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 22 iunie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 28 iunie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  IOAN GAVRA

  -----