LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (**republicată**)(*actualizată*)
privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
(aplicabilă începând cu data de 25 noiembrie 2010*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • **) Republicată în temeiul art. VII din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Legea nr. 10/2001 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005.

  Capitolul I Dispozitii generale

  Dispozitii generale

  Articolul 1

  (1) Imobilele preluate în mod abuziv de stat, de organizaţiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi cele preluate de stat în baza Legii nr. 139/1940
  asupra rechiziţiilor şi nerestituite se restituie în natură sau în echivalent, când restituirea în natură nu mai este posibilă, în condiţiile prezentei legi.
  --------------
  Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 1 din 30 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 3 februarie 2009.
  (2) În cazurile în care restituirea în natura nu este posibila se vor stabili măsuri reparatorii prin echivalent. Masurile reparatorii prin echivalent vor consta în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de către entitatea investita potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii, cu acordul persoanei indreptatite, sau despăgubiri acordate în condiţiile prevederilor speciale privind regimul stabilirii şi platii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv.
  (3) Masurile reparatorii prin echivalent constand în compensare cu alte bunuri sau servicii se acordă prin decizia sau, după caz, dispoziţia motivata a entitatii investite potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii. Masurile reparatorii în echivalent constand în despăgubiri acordate în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plata a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv se propun a fi acordate prin decizia sau, după caz, dispoziţia motivata a entitatii investite potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii.
  (4) Masurile reparatorii prin echivalent pot fi combinate.
  (5) Primarii sau, după caz, conducătorii entitatilor investite cu solutionarea notificarilor au obligaţia sa afiseze lunar, în termen de cel mult 10 zile calendaristice calculate de la sfârşitul lunii precedente, la loc vizibil, un tabel care să cuprindă bunurile disponibile şi/sau, după caz, serviciile care pot fi acordate în compensare.
  ---------------
  Alin. (5) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005.


  Articolul 2

  (1) În sensul prezentei legi, prin imobile preluate în mod abuziv se înţelege:
  a) imobilele naţionalizate prin Decretul nr. 92/1950 pentru naţionalizarea unor imobile, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 119/1948 pentru naţionalizarea întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere şi de transporturi, precum şi prin alte acte normative de naţionalizare;
  b) imobilele preluate prin confiscarea averii, ca urmare a unei hotărâri judecătorești de condamnare pentru infractiuni de natura politica, prevăzute de legislatia penala, savarsite ca manifestare a opozitiei faţă de sistemul totalitar comunist;
  c) imobilele donate statului sau altor persoane juridice în baza Decretului nr. 410/1948
  privind donatiunea unor întreprinderi de arte grafice, a Decretului nr. 478/1954
  privind donatiile facute statului şi altele asemenea, neincheiate în forma autentica, precum şi imobilele donate statului sau altor persoane juridice, incheiate în forma autentica prevăzută de art. 813 din Codul Civil, în acest din urmă caz dacă s-a admis actiunea în anulare sau în constatarea nulitatii donatiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabila;
  -----------
  Litera c) a alin. (1) al art. 2 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005.
  d) imobilele preluate de stat pentru neplata impozitelor ca urmare a unor măsuri abuzive impuse de stat, prin care drepturile proprietarului nu puteau fi exercitate;
  e) imobilele considerate a fi fost abandonate, în baza unei dispozitii administrative sau a unei hotărâri judecătorești pronuntate în temeiul Decretului nr. 111/1951 privind reglementarea situaţiei bunurilor de orice fel supuse confiscarii, confiscate, fără mostenitori sau fără stapan, precum şi a unor bunuri care nu mai folosesc instituţiilor bugetare, în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;
  f) imobilele preluate de stat în baza unor legi sau a altor acte normative nepublicate, la data preluării, în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau în Buletinul Oficial;
  g) imobilele preluate de stat în baza Legii nr. 139/1940 asupra rechizitiilor şi care nu au fost restituite ori pentru care proprietarii nu au primit compensatii echitabile;
  h) orice alte imobile preluate de stat cu titlu valabil, astfel cum este definit la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
  i) orice alte imobile preluate fără titlu valabil sau fără respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data preluării, precum şi cele preluate fără temei legal prin acte de dispoziţie ale organelor locale ale puterii sau ale administraţiei de stat.
  --------------
  Alin. (2) al art. 2 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 1 din 30 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 3 februarie 2009.


  Articolul 3

  (1) Sunt indreptatite, în înţelesul prezentei legi, la măsuri reparatorii constand în restituire în natura sau, după caz, prin echivalent:
  a) persoanele fizice, proprietari ai imobilelor la data preluării în mod abuziv a acestora;
  b) persoanele fizice, asociaţi ai persoanei juridice care detinea imobilele şi alte active în proprietate la data preluării acestora în mod abuziv;
  c) persoanele juridice, proprietari ai imobilelor preluate în mod abuziv de stat, de organizaţii cooperatiste sau de orice alte persoane juridice după data de 6 martie 1945; indreptatirea la masurile reparatorii prevăzute de prezentul articol este condiţionată de continuarea activităţii ca persoana juridica până la data intrarii în vigoare a prezentei legi sau de imprejurarea ca activitatea lor să fie fost interzisa sau întreruptă în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, iar acestea să-şi fi reluat activitatea după data de 22 decembrie 1989, dacă, prin hotărâre judecătorească, se constată că sunt aceeasi persoana juridica cu cea desfiintata sau interzisa, precum şi partidele politice a caror activitate a fost interzisa sau întreruptă în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, dacă şi-au reluat activitatea în condiţiile legii.
  (2) Ministerele, celelalte institutii publice ale statului sau ale unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv cele autonome sau independente, regiile autonome, companiile/societăţile naţionale, societăţile comerciale cu capital de stat, precum şi cele privatizate, potrivit legii, nu au calitatea de persoane indreptatite şi nu fac obiectul prezentei legi.


  Articolul 4

  (1) În cazul în care restituirea este ceruta de mai multe persoane indreptatite coproprietare ale bunului imobil solicitat, dreptul de proprietate se constata sau se stabileste în cote-părţi ideale, potrivit dreptului comun.
  (2) De prevederile prezentei legi beneficiaza şi mostenitorii legali sau testamentari ai persoanelor fizice indreptatite.
  (3) Succesibilii care, după data de 6 martie 1945, nu au acceptat mostenirea sunt repusi de drept în termenul de acceptare a succesiunii pentru bunurile care fac obiectul prezentei legi. Cererea de restituire are valoare de acceptare a succesiunii pentru bunurile a caror restituire se solicita în temeiul prezentei legi.
  (4) De cotele mostenitorilor legali sau testamentari care nu au urmat procedura prevăzută la cap. III profita ceilalti mostenitori ai persoanei indreptatite care au depus în termen cererea de restituire.


  Articolul 5

  (1) Nu sunt indreptatite la restituire în natura sau la măsuri reparatorii în echivalent persoanele care au primit despăgubiri potrivit acordurilor internationale incheiate de România privind reglementarea problemelor financiare în suspensie, enumerate în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta lege.
  (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi persoanelor ale căror averi au fost dobândite ilicit, în conformitate cu hotărârile instanţelor judecătoreşti pronunţate până la 6 martie 1945. Atât anexa nr. 1 la prezenta lege, cât şi hotărârile judecătoreşti respective se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice cu atribuţii în domeniul retrocedărilor.
  --------------
  Alin. (2) al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 1 din 30 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 3 februarie 2009.


  Articolul 6

  (1) Prin imobile, în sensul prezentei legi, se înţeleg terenurile, cu sau fără constructii, cu oricare dintre destinatiile avute la data preluării în mod abuziv, precum şi bunurile mobile devenite imobile prin incorporare în acest constructii.
  (2) Masurile reparatorii privesc şi utilajele şi instalatiile preluate de stat sau de alte persoane juridice odata cu imobilul, în afară de cazul în care au fost inlocuite, casate sau distruse.
  (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), restituirea în natura se va dispune prin decizia sau dispoziţia unităţii detinatoare.
  (4) În situaţia în care utilajele şi instalatiile solicitate sunt evidentiate în patrimoniul unor societăţi comerciale privatizate, altele decat cele prevăzute la art. 21 alin. (1) şi (2), după stabilirea contravalorii acestora, prin decizia entitatii implicate în privatizare se va propune acordarea de despăgubiri în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plata a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv.
  (5) În situaţia prevăzută la alin. (4), în vederea emiterii deciziei de restituire în echivalent, la solicitarea entitatii implicate în privatizare, societăţile comerciale privatizate vor transmite informaţiile privind existenta şi valoarea utilajelor şi instalaţiilor, în termen de maximum 15 zile de la data primirii adresei de solicitare.
  -----------
  Alin. (5) al art. 6 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005.


  Articolul 7

  (1) De regula, imobilele preluate în mod abuziv se restituie în natură.
  (1^1) Nu se restituie în natură, ci doar în echivalent, imobilele care au fost înstrăinate în baza Legii nr. 112/1995
  pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, cu respectarea condiţiilor cerute de lege.
  --------------
  Alin. (1^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 1 din 30 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 3 februarie 2009.
  (2) Dacă restituirea în natura este posibila, persoana indreptatita nu poate opta pentru măsuri reparatorii prin echivalent decat în cazurile expres prevăzute de prezenta lege.
  (3) În situaţia în care anumite imobile-terenuri libere situate în intravilan sunt solicitate de doua persoane indreptatite dintre cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), dintre care unul este fostul proprietar, caruia i s-a preluat terenul prin masurile abuzive aplicate în perioada ulterioară datei de 6 martie 1945, şi cel de-al doilea, persoana careia i s-a atribuit teren din cel preluat de la fostul proprietar, iar ulterior acest teren a fost preluat prin masurile abuzive aratate la art. 2 alin. (1), se va restitui în natura terenul celui dintai proprietar, iar cei care au fost improprietariti cu asemenea terenuri vor beneficia de celelalte măsuri reparatorii în echivalent, în condiţiile legii.
  (4) În cazurile prevăzute la alin. (3) dacă restituirea în natura nu este posibila potrivit prezentei legi, ambele persoane indreptatite beneficiaza de măsuri reparatorii în echivalent.
  (5) Nu se restituie în natură terenurile aferente imobilelor care au fost înstrăinate în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 112/1995
  , cu modificările ulterioare.
  --------------
  Alin. (5) al art. 7 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 1 din 30 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 3 februarie 2009.


  Articolul 8

  (1) Nu intra sub incidenţa prezentei legi terenurile situate în extravilanul localitatilor la data preluării abuzive sau la data notificarii, precum şi cele al caror regim juridic este reglementat prin Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Regimul juridic al imobilelor care au apartinut cultelor religioase preluate de stat este reglementat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, republicată*).
  (3) Regimul juridic al imobilelor care au apartinut comunitatilor minoritatilor naţionale preluate de stat este reglementat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale din România, republicată*).
  (4) Regimul juridic al imobilelor care au apartinut patrimoniului sindical preluate de stat sau de alte persoane juridice, va fi reglementat prin acte normative speciale.
  -----------
  *) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 şi Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 au fost republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 din 1 septembrie 2005.


  Capitolul II Restituirea în natura sau măsuri reparatorii prin echivalent

  Restituirea în natura sau măsuri reparatorii prin echivalent

  Articolul 9

  Imobilele preluate în mod abuziv, indiferent în posesia cui se afla în prezent, se restituie în natura în starea în care se afla la data cererii de restituire şi libere de orice sarcini.


  Articolul 10

  (1) În situaţia imobilelor preluate în mod abuziv şi ale caror constructii edificate pe acestea au fost demolate total sau parţial, restituirea în natura se dispune pentru terenul liber şi pentru constructiile rămase nedemolate, iar pentru constructiile demolate şi terenurile ocupate masurile reparatorii se stabilesc prin echivalent.
  (2) În cazul în care pe terenurile pe care s-au aflat constructii preluate în mod abuziv s-au edificat noi constructii, autorizate, persoana indreptatita va obtine restituirea în natura a părţii de teren rămase libera, iar pentru suprafaţa ocupata de constructii noi, cea afectată servitutilor legale şi altor amenajari de utilitate publică ale localitatilor urbane şi rurale, masurile reparatorii se stabilesc în echivalent.
  (3) Se restituie în natura terenurile pe care s-au ridicat constructii neautorizate în condiţiile legii după data de 1 ianuarie 1990, precum şi constructii usoare sau demontabile.
  (4) Se restituie în natura inclusiv terenurile fără constructii afectate de lucrari de investitii de interes public aprobate, dacă nu a inceput construcţia acestora, ori lucrarile aprobate au fost abandonate.
  (5) Se restituie în natura şi terenurile pe care, ulterior preluării abuzive, s-au edificat constructii autorizate care nu mai sunt necesare unităţii detinatoare, dacă persoana indreptatita achita acesteia o despăgubire reprezentand valoarea de piaţa a construcţiei respective, stabilita potrivit standardelor internationale de evaluare.
  (6) În cazul imobilelor preluate în mod abuziv şi ale caror constructii edificate pe acestea au fost distruse ca urmare a unor calamitati naturale, persoana indreptatita beneficiaza de restituirea în natura pentru terenul liber. Dacă terenul nu este liber, masurile reparatorii pentru acesta se stabilesc în echivalent.
  (7) Dispozitiile alin. (6) se aplică în mod corespunzător şi imobilelor rechizitionate în baza Legii nr. 139/1940 şi ale caror constructii edificate pe acestea au fost distruse în timpul razboiului, dacă proprietarii nu au primit despăgubiri.
  (8) Valoarea corespunzătoare a construcţiilor preluate în mod abuziv şi demolate se stabileste potrivit valorii de piaţa de la data solutionarii notificarii, stabilita potrivit standardelor internationale de evaluare în functie de volumul de informaţii puse la dispoziţia evaluatorului.
  (9) Valoarea terenurilor, precum şi a construcţiilor nedemolate preluate în mod abuziv, care nu se pot restitui în natura, se stabileste potrivit valorii de piaţa de la data solutionarii notificarii, stabilita potrivit standardelor internationale de evaluare.
  (10) În situaţiile prevăzute la alin. (1), (2) şi (6), masurile reparatorii prin echivalent vor consta în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de către entitatea investita potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii, cu acordul persoanei indreptatite sau despăgubiri acordate în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plata a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv.
  (11) Este interzisa înstrăinarea sau schimbarea destinatiei imobilului a cărui restituire în natura nu este posibila datorita afectarii acestuia unei amenajari de utilitate publică. Interdictia subzista pe o perioadă de 5 ani, calculată cu incepere de la data emiterii deciziei/dispozitiei de acordare de măsuri reparatorii în echivalent motivata pe afectarea acestuia.
  -----------
  Alin. (11) al art. 10 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005.


  Articolul 11

  (1) Imobilele expropriate şi ale caror constructii edificate pe acestea nu au fost demolate se vor restitui în natura persoanelor indreptatite, dacă nu au fost instrainate, cu respectarea dispoziţiilor legale. Dacă persoana indreptatita a primit o despăgubire, restituirea în natura este condiţionată de rambursarea unei sume reprezentand valoarea despăgubirii primite, actualizata cu coeficientul de actualizare stabilit conform legislaţiei în vigoare.
  (2) În cazul în care constructiile expropriate au fost demolate parţial sau total, dar nu s-au executat lucrarile pentru care s-a dispus exproprierea, terenul liber se restituie în natura cu constructiile rămase, iar pentru constructiile demolate masurile reparatorii se stabilesc în echivalent. Dacă persoana indreptatita a primit o despăgubire, restituirea în natura este condiţionată de rambursarea diferenţei dintre valoarea despăgubirii primite şi valoarea construcţiilor demolate asa cum a fost calculată în documentaţia de stabilire a despăgubirilor, actualizata cu coeficientul de actualizare stabilit conform legislaţiei în vigoare.
  (3) În cazul în care constructiile expropriate au fost integral demolate şi lucrarile pentru care s-a dispus exproprierea ocupa terenul parţial, persoana indreptatita poate obtine restituirea în natura a părţii de teren rămase libera, pentru cea ocupata de constructii noi, autorizate, cea afectată servitutilor legale şi altor amenajari de utilitate publică ale localitatilor urbane şi rurale, masurile reparatorii stabilindu-se în echivalent. Dispozitiile art. 10 alin. (3), (4), (5) şi (6) se vor aplica în mod corespunzător.
  (4) În cazul în care lucrarile pentru care s-a dispus exproprierea ocupa functional intregul teren afectat, masurile reparatorii se stabilesc în echivalent pentru intregul imobil.
  (5) Valoarea construcţiilor expropriate şi demolate se stabileste potrivit valorii de piaţa de la data solutionarii notificarii, stabilita potrivit standardelor internationale de evaluare în functie de volumul de informaţii puse la dispoziţia evaluatorului.
  (6) Valoarea construcţiilor expropriate, care nu se pot restitui în natura şi a terenurilor aferente acestora se stabileste potrivit valorii de piaţa de la data solutionarii notificarii, stabilita potrivit standardelor internationale de evaluare.
  (7) În situaţiile prevăzute la alin. (2), (3) şi (4) valoarea masurilor reparatorii în echivalent se stabileste prin scaderea valorii actualizate a despăgubirilor primite pentru teren, respectiv pentru constructii, din valoarea corespunzătoare a părţii din imobilul expropriat - teren şi constructii - care nu se poate restitui în natura, stabilita potrivit alin. (5) şi (6).
  (8) În situaţiile prevăzute la alin. (2), (3) şi (4), masurile reparatorii prin echivalent vor consta în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de către entitatea investita potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii, cu acordul persoanei indreptatite sau despăgubiri acordate în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plata a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv.


  Articolul 12

  În situaţia imobilelor deţinute de stat, de o organizaţie cooperatista, sau de orice altă persoană juridica dintre cele prevăzute la art. 21 alin. (1), (2) şi (4), dacă persoana indreptatita a primit o despăgubire, restituirea în natura este condiţionată de rambursarea unei sume reprezentand valoarea despăgubirii primite, actualizata cu coeficientul de actualizare stabilit.


  Articolul 13

  (1) În cazul imobilelor restituite prin procedurile administrative prevăzute de prezenta lege sau prin hotărâre judecătorească sunt aplicabile prevederile privind contractele de închiriere cuprinse în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor şi stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinaţia de locuinte, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 241/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Contractele de locatiune pentru imobilele restituite în natura având destinatiile aratate în anexa nr. 2 lit. b) pct. 2 care face parte integrantă din prezenta lege, se prelungesc de drept pentru o perioadă de 3 ani cu renegocierea celorlalte clauze ale contractului, iar contractele de locatiune pentu imobilele restituite în natura având destinatiile aratate în anexa nr. 2 lit. b) pct. 1 se prelungesc de drept pentru o perioadă de 1 an cu renegocierea celorlalte clauze ale contractului.


  Articolul 14

  Dacă imobilul restituit prin procedurile administrative prevăzute de prezenta lege sau prin hotărâre judecătorească face obiectul unui contract de locatiune, concesiune, locatie de gestiune sau asociere în participatiune, noul proprietar se va subroga în drepturile statului sau ale persoanei juridice detinatoare, cu renegocierea celorlalte clauze ale contractului, dacă aceste contracte au fost incheiate potrivit legii.


  Articolul 15

  (1) Contractele de închiriere prevăzute la art. 6 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 se vor incheia pentru o perioadă de 5 ani. În cazul în care chiriasului i se pune la dispoziţie o alta locuinta corespunzătoare, acesta este obligat sa elibereze de îndată locuinta ocupata.
  (2) Neincheierea noului contract de închiriere în cazul prevăzut la art. 9 şi 10 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 40/1999, cauzata de neintelegerea asupra cuantumului chiriei cerute de proprietar sau de pretentia acestuia de restrangere a suprafetei locative pentru persoanele prevăzute la art. 32 alin. (1) din aceeasi ordonanţa, atrage prelungirea de drept a contractului de închiriere până la incheierea noului contract.
  (3) Pentru chiriasii persoane fizice din imobilele restituite în natura, precum şi pentru cei din locuintele prevăzute la art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 40/1999, ale caror venituri nete lunare pe membru de familie se situeaza între venitul mediu net lunar pe economie şi dublul acestuia, nivelul maxim al chiriei nu poate depăşi 25% din venitul net lunar pe familie. Dispozitiile art. 31 alin. (2) şi ale art. 33*) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 se aplică în mod corespunzător. În cazul în care chiria astfel calculată este mai mica decat cea calculată potrivit art. 26-30 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 40/1999, proprietarul este scutit de impozitul pe teren şi cladire şi este exonerat de raspundere pentru oblibaţiile ce îi revin pe durata contractului de închiriere respectiv.
  ----------
  *) Art. 33 a fost abrogat prin Legea nr. 241/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor şi stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinaţia de locuinte.
  (4) Pentru persoanele cu handicap, pentru persoanele prevăzute în Legea nr. 42/1990**) pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum şi luptatorilor pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989, republicată, cu modificările ulterioare, în Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi vaduvelor de razboi, republicată, cu modificările ulterioare, şi în Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare, la efectuarea schimbului obligatoriu prevăzut la cap. II din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 locuinta oferita trebuie să asigure condiţii de folosinţă similare celor existente în locuinta deţinută.
  ------------
  **) Legea nr. 42/1990 a fost abrogata prin art. 17 din Legea nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004.
  (5) Chiriasii ale caror contracte de închiriere nu s-au reinnoit pentru motivele prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 au prioritate la acordarea inlesnirilor prevăzute de Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celor prevăzute de Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agentiei Naţionale pentru Locuinte, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 16

  (1) În situaţia imobilelor având destinatiile aratate în anexa nr. 2 lit. a), care face parte integrantă din prezenta lege, necesare şi afectate exclusiv şi nemijlocit activităţilor de interes public, de invatamant, sănătate ori social-culturale, fostilor proprietari sau, după caz, mostenitorilor acestora li se restituie imobilul în proprietate cu obligaţia de a-i menţine afectatiunea pe o perioadă de până la 3 ani, pentru cele aratate la pct. 3 din anexa nr. 2 lit. a), sau, după caz, de până la 5 ani de la data emiterii deciziei sau a dispozitiei, pentru cele aratate la pct. 1, 2 şi 4 din anexa nr. 2 lit. a).
  --------------
  Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 74 din 26 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 29 martie 2007.
  (2) În acest interval plata cheltuielilor de întreţinere aferente imobilului respectiv revine deţinătorilor. În perioada prevăzută la alin. (1) noul proprietar va fi beneficiarul unei chirii în cuantumul stabilit prin hotărâre a Guvernului.
  -----------
  Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005.
  (3) Proprietarii vor intra în posesia bunurilor imobile restituite în termen de cel mult 5 ani de la redobandirea dreptului de proprietate.
  (4) În cazul în care proprietarul pune la dispoziţie un alt imobil corespunzător, care respecta normele şi cerinţele legale incidente desfăşurării în condiţii adecvate a activităţii prevăzute la alin. (1), utilizatorul este obligat ca, în termen de 90 de zile, sa procedeze la eliberarea acestuia.


  Articolul 17

  (1) Locatarii imobilelor având destinatiile aratate în anexa nr. 2 lit. a) şi lit. b) pct. 1, care face parte integrantă din prezenta lege, au drept de preemtiune la cumpararea acestora.
  (2) Acest drept se poate exercita, sub sancţiunea decaderii, în termen de 90 de zile de la data primirii notificarii privind intentia de vanzare.
  (3) Notificarea se face prin executorul judecătoresc, potrivit legii.
  (4) Contractele de vanzare-cumparare incheiate cu incalcarea dreptului de preemtiune sunt lovite de nulitate.


  Articolul 18

  Masurile reparatorii se stabilesc numai în echivalent şi în urmatoarele cazuri:
  a) persoana indreptatita era asociat la persoana juridica proprietara a imobilelor şi a activelor la data preluării acestora în mod abuziv, cu excepţia cazului în care persoana indreptatita era unic asociat sau persoanele indreptatite asociate erau membri ai aceleiasi familii;
  b) imobilul nu mai exista la data intrarii în vigoare a prezentei legi, cu excepţia imobilelor distruse ca urmare a unor calamitati naturale;
  c) imobilul a fost înstrăinat cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 112/1995
  , cu modificările ulterioare.
  --------------
  Litera c) a art. 18 a fost modificată de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 1 din 30 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 3 februarie 2009.


  Articolul 19

  (1) În situaţia imobilelor-constructii care fac obiectul notificarilor formulate potrivit procedurilor prevăzute la cap. III şi cărora le-au fost adaugate, pe orizontala şi/sau verticala, în raport cu forma initiala, noi corpuri a caror arie desfăşurată insumeaza peste 100% din aria desfăşurată initial şi dacă părţile nu convin altfel, fostilor proprietari li se acordă sau, după caz, propun măsuri reparatorii prin echivalent. Masurile reparatorii prin echivalent vor consta în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de către entitatea investita potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii, cu acordul persoanei indreptatite, sau despăgubiri acordate în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plata a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv.
  (2) În situaţia imobilelor-constructii care fac obiectul notificarilor formulate potrivit procedurilor prevăzute la cap. III şi cărora le-au fost adaugate, pe orizontala şi/sau verticala, în raport cu forma initiala, corpuri suplimentare de sine stătătoare, fostilor proprietari sau, după caz, mostenitorilor acestora, li se restituie, în natura, suprafaţa deţinută în proprietate la data trecerii în proprietatea statului.
  (3) Deţinătorul suprafetei adaugate imobilului preluat are drept de preemtiune la cumpararea suprafetei restituite fostului proprietar sau, după caz, mostenitorului acestuia, dispozitiile art. 17 fiind aplicabile în aceste situaţii indiferent de calitatea deţinătorului.
  (4) Noul proprietar al suprafetei restituite în proprietate potrivit alin. (2) are un drept de preemtiune la cumpararea suprafetei adaugate imobilului după trecerea acestuia în proprietatea statului, dispozitiile art. 17 alin. (2) şi (3) fiind aplicabile în mod corespunzător.


  Articolul 20

  (1) Persoanele care au primit despăgubiri în condiţiile Legii nr. 112/1995
  , cu modificările ulterioare, pot solicita restituirea în natură numai în cazul în care imobilul nu a fost vândut până la data intrării în vigoare a prezentei legi şi numai după returnarea sumei reprezentând despăgubirea primită, actualizată cu indicele de inflaţie.
  --------------
  Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 1 din 30 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 3 februarie 2009.
  (2) În cazul în care imobilul a fost vândut cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995
  , cu modificările ulterioare, persoana îndreptăţită are dreptul numai la măsuri reparatorii prin echivalent pentru valoarea de piaţă corespunzătoare a întregului imobil, teren şi construcţii, stabilită potrivit standardelor internaţionale de evaluare. Dacă persoanele îndreptăţite au primit despăgubiri potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995
  , cu modificările ulterioare, ele au dreptul la diferenţa dintre valoarea încasată, actualizată cu indicele inflaţiei, şi valoarea corespunzătoare de piaţă a imobilului.
  --------------
  Alin. (2) al art. 20 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 1 din 30 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 3 februarie 2009.
  (2^1) În cazul în care imobilul a fost vândut cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995
  , cu modificările ulterioare, chiriaşii care au cumpărat cu bună-credinţă imobilele în care locuiau şi ale căror contracte de vânzare-cumpărare au fost desfiinţate, fie ca urmare a unei acţiuni în anulare, fie ca urmare a unei acţiuni în revendicare, prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, au dreptul la asigurarea cu prioritate a unei locuinţe din fondurile de locuinţe gestionate de consiliile locale şi/sau de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor*).
  -----------
  *) Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008
  , Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor a fost reorganizat în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei.
  --------------
  Alin. (2^1) al art. 20 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 1 din 30 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 3 februarie 2009.
  (2^2) Persoanele prevăzute la alin. (2^1) au dreptul de a locui cu chirie în aceste imobile şi de a le cumpăra, suma pe care au plătit-o pentru cumpărarea imobilului naţionalizat şi care ulterior a fost restituit proprietarului constituindu-se, prin actualizare la nivelul pieţei, avans la noul imobil.
  --------------
  Alin. (2^2) al art. 20 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 1 din 30 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 3 februarie 2009.
  (2^3) Până la realizarea acestor locuinţe, chiriaşii evacuaţi pot beneficia de atribuirea cu chirie a unor locuinţe din fondul de imobile disponibil aflat în proprietatea sau în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat». Chiria pentru aceste locuinţe va fi stabilită potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999
  privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001
  , cu modificările ulterioare.
  --------------
  Alin. (2^3) al art. 20 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 1 din 30 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 3 februarie 2009.
  (3) În cazurile prevăzute la alin. (2) masurile reparatorii prin echivalent constau în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de către entitatea investita potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii, cu acordul persoanei indreptatite, sau despăgubiri acordate în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plata a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv.
  (4) Persoanele indreptatite care nu au formulat cereri potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995, precum şi cele ale caror cereri au fost respinse ori nu au fost solutionate până la data intrarii în vigoare a prezentei legi au dreptul de a formula o asemenea cerere în condiţiile prezentei legi.
  (5) În situaţia imobilelor prevăzute la alin. (2), masurile reparatorii în echivalent se acordă sau, după caz, se propun prin dispoziţia motivata a primarului, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti.


  Capitolul III Proceduri de restituire

  Proceduri de restituire

  Articolul 21

  (1) Imobilele - terenuri şi constructii - preluate în mod abuziv, indiferent de destinatie, care sunt deţinute la data intrarii în vigoare a prezentei legi de o regie autonoma, o societate sau companie naţionala, o societate comerciala la care statul sau o autoritate a administraţiei publice centrale sau locale este acţionar ori asociat majoritar, de o organizaţie cooperatista sau de orice altă persoană juridica de drept public, vor fi restituite persoanei indreptatite, în natura, prin decizie sau, după caz, prin dispoziţie motivata a organelor de conducere ale unităţii detinatoare.
  (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi în cazul în care statul sau o autoritate publică centrala sau locala ori o organizaţie cooperatista este acţionar sau asociat minoritar al unităţii care detine imobilul, dacă valoarea acţiunilor sau părţilor sociale deţinute este mai mare sau egala cu valoarea corespunzătoare a imobilului a cărui restituire în natura este ceruta.
  (3) După emiterea deciziei de restituire în natura a imobilelor, organele de conducere ale societatilor comerciale prevăzute la alin. (1) şi (2) vor proceda, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, la reducerea capitalului social cu valoarea bunului imobil restituit şi la recalcularea patrimoniului. Cota de participatie a statului sau a autorităţii administraţiei publice ori, după caz, a organizaţiei cooperatiste se va diminua în mod corespunzător cu valoarea bunului imobil restituit.
  (4) În cazul imobilelor deţinute de unitatile administrativ-teritoriale restituirea în natura sau prin echivalent către persoana indreptatita se face prin dispoziţia motivata a primarilor, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti, ori, după caz, a presedintelui consiliului judetean.
  (5) Sub sancţiunea nulitatii absolute, până la solutionarea procedurilor administrative şi, după caz, judiciare, generate de prezenta lege, este interzisa înstrăinarea, concesionarea, locatia de gestiune, asocierea în participatiune, ipotecarea, locatiunea, precum şi orice închiriere sau subinchiriere în beneficiul unui nou chirias, schimbarea destinatiei, grevarea sub orice formă a bunurilor imobile - terenuri şi/sau constructii notificate potrivit prevederilor prezentei legi.


  Articolul 22

  (1) Persoana indreptatita va notifica în termen de 6 luni*) de la data intrarii în vigoare a prezentei legi persoana juridica detinatoare, solicitand restituirea în natura a imobilului. În cazul în care sunt solicitate mai multe imobile, se va face cate o notificare pentru fiecare imobil.
  (2) Notificarea va cuprinde denumirea şi adresa persoanei notificate, elementele de identificare a persoanei indreptatite, elementele de identificare a bunului imobil solicitat, precum şi valoarea estimată a acestuia.
  (3) Notificarea va fi comunicata prin executorul judecătoresc de pe lângă judecatoria în a carei circumscriptie teritoriala se afla imobilul solicitat sau în a carei circumscriptie îşi are sediul persoana juridica detinatoare a imobilului. Executorul judecătoresc va inregistra notificarea şi o va comunică persoanei notificate în termen de 7 zile de la data înregistrării.
  (4) Notificarea înregistrată face dovada deplina în faţa oricăror autorităţi, persoane fizice sau juridice, a respectarii termenului prevăzut la alin. (1), chiar dacă a fost adresata altei unităţi decat cea care detine imobilul.
  (5) Nerespectarea termenului de 6 luni*) prevăzut pentru trimiterea notificarii atrage pierderea dreptului de a solicita în justiţie măsuri reparatorii în natura sau prin echivalent.
  -----------
  *) Termenul de 6 luni a fost prelungit succesiv prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 109/2001 şi prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 145/2001.


  Articolul 23

  Actele doveditoare ale dreptului de proprietate ori, după caz, ale calităţii de asociat sau acţionar al persoanei juridice, precum şi, în cazul mostenitorilor, cele care atesta aceasta calitate şi, după caz, inscrisurile care descriu construcţia demolata şi orice alte inscrisuri necesare evaluării pretentiilor de restituire decurgând din prezenta lege, pot fi depuse până la data solutionarii notificarii.


  Articolul 24

  (1) În absenta unor probe contrare, existenta şi, după caz, intinderea dreptului de proprietate, se prezuma a fi cea recunoscută în actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus măsura preluării abuzive sau s-a pus în executare măsura preluării abuzive.
  (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) şi în absenta unor probe contrare, persoana individualizata în actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus sau, după caz, s-a pus în executare măsura preluării abuzive este presupusa ca detine imobilul sub nume de proprietar.


  Articolul 25

  (1) În termen de 60 de zile de la inregistrarea notificarii sau, după caz, de la data depunerii actelor doveditoare potrivit art. 23 unitatea detinatoare este obligata să se pronunte, prin decizie sau, după caz, prin dispoziţie motivata, asupra cererii de restituire în natură.
  (2) Persoana indreptatita are dreptul sa sustina în faţa organelor de conducere ale unităţii detinatoare cererea de restituire în natură. În acest scop ea va fi invitata în scris, în timp util, sa ia parte la lucrarile organului de conducere al unităţii detinatoare.
  (3) Decizia sau, după caz, dispoziţia motivata se comunică persoanei indreptatite în termen de cel mult 10 zile de la data adoptarii.
  (4) Decizia sau, după caz, dispoziţia de aprobare a restituirii în natura a imobilului face dovada proprietăţii persoanei indreptatite asupra acestuia, are forta probanta a unui inscris autentic şi constituie titlu executoriu pentru punerea în posesie, după indeplinirea formalitatilor de publicitate imobiliara.
  (5) Proprietarii cărora, prin procedurile administrative prevăzute de prezenta lege, le-au fost restituite în natura imobilele solicitate vor incheia cu detinatorii actuali ai acestora un protocol de predare-preluare, în mod obligatoriu, în termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a deciziei/dispozitiei de restituire, termen după care, dacă protocolul nu a fost semnat, se va incheia în prezenta executorului judecătoresc un proces-verbal de constatare unilaterala a preluării imobilului.
  (6) Decizia sau, după caz, dispoziţia prevăzută la alin. (4) trebuie pusa în executare în termen de 3 ani de la data primirii ei de către persoana indreptatita.
  (7) Prevederile alin. (1)-(6) sunt aplicabile şi dispoziţiilor emise de primari ori, după caz, de presedintii consiliilor judetene potrivit art. 21 alin. (4).


  Articolul 26

  (1) Dacă restituirea în natura nu este posibila, deţinătorul imobilului sau, după caz, entitatea investita potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii este obligata ca, prin decizie sau, după caz, prin dispoziţie motivata, în termenul prevăzut la art. 25 alin. (1), sa acorde persoanei indreptatite în compensare alte bunuri sau servicii ori sa propuna acordarea de despăgubiri în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plata a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, în situaţiile în care măsura compensarii nu este posibila sau aceasta nu este acceptata de persoana indreptatita.
  (2) Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile şi în cazul imobilelor instrainate de persoanele juridice prevăzute la art. 21 alin. (1), (2) şi (4).
  (3) Decizia sau, după caz, dispoziţia motivată de respingere a notificării sau a cererii de restituire în natură poate fi atacată de persoana care se pretinde îndreptăţită la secţia civilă a tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul unităţii deţinătoare sau, după caz, al entităţii învestite cu soluţionarea notificării, în termen de 30 de zile de la comunicare. Hotărârea tribunalului este supusă recursului, care este de competenţa curţii de apel.
  ------------
  Alin. (3) al art. 26 a fost modificat de art. XII din LEGEA nr. 202 din 25 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 26 octombrie 2010.
  (4) În cazul în care dispoziţia motivata de solutionare a cererii de restituire în natura este atacata în justiţie de persoana indreptatita, în functie de probele de la dosar, entitatea care a emis dispoziţia va adopta o pozitie procesuala raportata la acestea. De asemenea, entitatea care a emis dispoziţia va decide, motivat, de la caz la caz, dacă va exercita caile de atac prevăzute de lege, în cazul solutiilor date de instantele de judecată.
  (5) Dacă oferta acceptata consta în bunuri imobile, sunt aplicabile prevederile art. 25 alin. (4).
  (6) Dacă oferta acceptata consta în bunuri mobile sau servicii, sunt aplicabile dispozitiile dreptului comun în materie, după caz.


  Articolul 27

  (1) Dispozitiile art. 25 sunt aplicabile şi în situaţia în care persoana juridica notificata detine numai în parte bunurile imobile solicitate. În aceasta situaţie persoana juridica detinatoare va emite decizia motivata de retrocedare numai pentru partea din imobil pe care o detine.
  (2) Persoana juridica notificata va comunică persoanei indreptatite toate datele privind persoana fizica sau juridica detinatoare a celeilalte părţi din imobilul solicitat. Totodata va anexa la comunicare şi copii de pe actele de transfer al dreptului de proprietate sau, după caz, de administrare. În cazul în care nu detine aceste date persoana juridica notificata va comunică acest fapt persoanei indreptatite.
  (3) Comunicarea prevăzută la alin. (2) şi, după caz, actele anexate vor fi transmise persoanei indreptatite prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
  (4) Termenul de 6 luni*) prevăzut la art. 22 alin. (1) curge în acest caz de la data primirii comunicarii prevăzute la alin. (3).
  ----------
  *) Termenul a fost prelungit. A se vedea nota de subsol de la art. 22 alin. (1).
  (5) Dispozitiile alin. (2), (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care unitatea notificata nu detine nici macar în parte imobilul solicitat, dar comunică persoanei indreptatite datele de identificare a unităţii detinatoare.
  (6) Dispozitiile art. 26 se aplică în mod corespunzător.


  Articolul 28

  (1) În cazul în care persoana indreptatita nu cunoaste deţinătorul bunului imobil solicitat, notificarea se va trimite primariei în a carei raza se afla imobilul, respectiv Primariei Municipiului Bucureşti. Termenul de 6 luni*) prevăzut la art. 22 alin. (1) curge, după caz, de la data intrarii în vigoare a prezentei legi sau de la data primirii comunicarii prevăzute la art. 27 alin. (3).
  ----------
  *) Termenul a fost prelungit. A se vedea nota de subsol de la art. 22 alin. (1).
  (2) În termen de 30 de zile primaria notificata este obligata sa identifice unitatea detinatoare şi sa comunice persoanei indreptatite elementele de identificare a acesteia.
  (3) În cazul în care unitatea detinatoare nu a fost identificata, persoana indreptatita poate chema în judecata statul, prin Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 90 de zile de la data la care a expirat termenul prevăzut la alin. (1), dacă nu a primit comunicarea din partea primariei, sau de la data comunicarii, solicitand restituirea în natura sau, după caz, măsuri reparatorii prin echivalent în formele prevăzute de prezenta lege.
  ----------
  *) Termenul a fost prelungit. A se vedea nota de subsol de la art. 22 alin. (1).


  Articolul 29

  (1) Pentru imobilele evidentiate în patrimoniul unor societăţi comerciale privatizate, altele decat cele prevăzute la art. 21 alin. (1) şi (2), persoanele indreptatite au dreptul la despăgubiri în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plata a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, corespunzătoare valorii de piaţa a imobilelor solicitate*).
  (2) Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile şi în cazul în care imobilele au fost instrainate.
  (3) În situaţia imobilelor prevăzute la alin. (1) şi (2), masurile reparatorii în echivalent se propun de către institutia publică care efectueaza sau, după caz, a efectuat privatizarea, dispozitiile art. 26 alin. (1) fiind aplicabile în mod corespunzător.
  (4) În situaţia bunurilor imobile preluate cu titlu valabil, instrainate sub orice formă din patrimoniul administraţiei publice centrale sau locale, persoana indreptatita va notifica organele de conducere ale acesteia. În acest caz, masurile reparatorii în echivalent vor consta în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de către entitatea investita potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii, cu acordul persoanei indreptatite, sau despăgubiri acordate în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plata a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv.
  -------------
  În baza Legii nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005, Legea nr. 10 din 8 februarie 2001 a fost republicată în Monitorul Oficial nr. 798 din 2 septembrie 2005, astfel că articolul 27 din Legea nr. 10 din 8 februarie 2001 republicată în Monitorul Oficial nr. 279 din 4 aprilie 2005 devine art. 29 în ultima formă republicată a legii menţionate.
  Conform art. 147 din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, începând cu data de 24 iulie 2008, dispoziţiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-şi efectele juridice, incepând cu data de 8 septembrie 2008, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.


  Articolul 31

  (1) Persoanele aratate la art. 3 alin. (1) lit. b) au dreptul la despăgubiri în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plata a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv.
  (2) De prevederile alin. (1) nu beneficiaza persoanele fizice sau juridice care au primit despăgubiri până la data intrarii în vigoare a prezentei legi, în condiţiile art. 5.
  (3) Măsurile reparatorii prin echivalent prevăzute la alin. (1) se propun după stabilirea valorii recalculate a acţiunilor, prin decizia motivată a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului.
  --------------
  Alin. (3) al art. 31 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 302 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 9 octombrie 2009.
  (4) Recalcularea valorii acţiunilor se face în baza valorii activului net din ultimul bilant contabil, cu utilizarea coeficientului de actualizare stabilit de Banca Naţionala a României prin Ordinul nr. 3 din 27 aprilie 2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 4 mai 2001, şi a indicelui inflatiei stabilit de Institutul Naţional de Statistica şi a prevederilor Legii nr. 303/1947 pentru recalcularea patrimoniului societatilor pe acţiuni, în cazul în care bilantul este anterior acesteia.
  (5) În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi Banca Naţionala a României va stabili coeficientul de actualizare a valorii leului de la data de 11 iunie 1948 până la data intrarii în vigoare a prezentei legi.
  (6) În termen de 60 de zile de la data primirii cererii persoanei indreptatite sau în termenul prelungit conform art. 28*) institutia publică implicata în privatizare va stabili prin decizie sau, după caz, prin dispoziţie motivata valoarea recalculata a acţiunilor.
  ------------
  *) Trimiterea se referă la vechiul art. 28 din Legea nr. 10/2001, astfel cum a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005, care a fost abrogat prin art. I pct. 65 din Titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.
  Articolul 28, abrogat, avea urmatorul continut:
  "Art. 28. - (1) În termen de 60 de zile de la data primirii cererii persoanei indreptatite organele de conducere ale institutiei publice implicate în privatizare, prevăzută la art. 27 alin. (2), respectiv ale organizaţiei cooperatiste prevăzute la art. 27 alin. (4), vor stabili prin decizie sau, după caz, prin dispoziţie motivata valoarea şi modalitatea masurilor reparatorii corespunzătoare convenite prin negociere.
  (2) Termenul de 60 de zile prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit numai la cererea persoanei indreptatite, în vederea completarii dovezilor necesare, sau în caz de imposibilitate a prezentarii persoanei indreptatite, dovedita cu inscrisuri. Prelungirea termenului în vederea completarii dovezilor necesare nu poate depăşi 18 luni de la data înregistrării notificarii, sub sancţiunea solutionarii cererii pe baza actelor doveditoare existente la dosar."
  -------------


  Articolul 32

  (1) În situaţia imobilelor-constructii demolate, notificarea formulata de persoana indreptatita se solutioneaza potrivit art. 10 sau 11 prin dispoziţia motivata a primarului unităţii administrativ-teritoriale în a carei raza s-a aflat imobilul, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti.
  (2) Dispozitiile art. 22-28 se aplică în mod corespunzător.


  Capitolul IV Raspunderi şi sancţiuni

  Raspunderi şi sancţiuni

  Articolul 33

  Incalcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, raspunderea disciplinara, administrativa, contraventionala, civila sau penala.


  Articolul 34

  Exercitarea abuziva a dreptului de a depune notificari în vederea restituirii de imobile în temeiul prezentei legi atrage raspunderea civila pentru pagubele pricinuite.


  Articolul 35

  Fapta de a notifica persoana juridica detinatoare a imobilului, stiind că nu este indreptatita potrivit prezentei legi la măsuri reparatorii, în scopul de a împiedica incheierea actelor juridice de instrainare a acestuia sau a actelor juridice în cadrul procesului de privatizare, dacă s-a pricinuit o paguba, constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.


  Articolul 36

  (1) Emiterea deciziei sau a dispozitiei de restituire în lipsa actelor doveditoare a dreptului de proprietate, a calităţii de mostenitor al fostului proprietar sau, după caz, a calităţii de asociat al persoanei juridice proprietare a imobilului preluat constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 5 ani.
  (2) Cu aceeasi pedeapsa se sancţionează şi emiterea deciziei sau a dispozitiei de restituire în lipsa dovezilor privind indreptatirea persoanelor juridice prevăzute la art. 3 lit. c) de a obtine măsuri reparatorii.
  (3) Cu aceeasi pedeapsa se sancţionează şi emiterea deciziei sau a dispozitiei conţinând propunerea de acordare a despăgubirilor în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plata a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, întocmită în lipsa inscrisurilor prevăzute la alin. (1) şi (2).


  Articolul 37

  Dacă infractiunile prevăzute la art. 288-293 din Codul penal sunt savarsite în cadrul procedurilor de restituire a imobilelor stabilite prin prezenta lege, minimul şi maximul special al pedepsei inchisorii se majoreaza cu 2 ani.


  Articolul 38

  (1) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege atrage raspunderea contraventionala a autorităţii administraţiei publice centrale sau locale, a institutiei sau, după caz, a societatii, regiei autonome ori a organizaţiei cooperatiste careia îi incumba aceste obligaţii.
  (2) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
  a) tergiversarea nejustificata a solutionarii notificarii persoanei indreptatite;
  b) incalcarea obligaţiei prevăzute la art. 25 alin. (2) teza a II-a;
  c) incalcarea obligaţiei prevăzute la art. 25 alin. (3);
  d) incalcarea obligaţiei prevăzute la art. 25 alin. (5);
  e) incalcarea interdicţiei de instrainare, prevăzută la art. 21 alin. (5).
  f) incalcarea obligaţiei prevăzute la art. 1 alin. (5);
  ------------
  Litera f) a alin. (2) al art. 38 a fost introdusa de pct. 7 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005.
  g) incalcarea obligaţiei prevăzute la art. 6 alin. (5);
  ------------
  Litera g) a alin. (2) al art. 38 a fost introdusa de pct. 7 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005.
  h) incalcarea interdicţiei prevăzute la art. 10 alin. (11).
  ------------
  Litera h) a alin. (2) al art. 38 a fost introdusa de pct. 7 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005.
  (2^1) Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON) urmatoarele fapte, dacă nu au fost savarsite în astfel de condiţii încât potrivit legii să fie considerate infractiune: impiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, interzicerea accesului organelor de control abilitate sau neprezentarea documentelor solicitate de acestea.
  ------------
  Alin. (2^1) al art. 38 a fost introdus de pct. 8 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005.
  (2^2) În cazul în care organul de control considera necesar, organele de politie, jandarmerie sau alti agenti ai forţei publice, după caz, sunt obligati să-i acorde concursul pentru obtinerea datelor şi informaţiilor necesare desfăşurării activităţii de control, precum şi pentru indeplinirea oricăror alte activităţi necesare în acest scop.
  ------------
  Alin. (2^2) al art. 38 a fost introdus de pct. 8 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005.
  (3) Faptele prevăzute la alin. (2) lit. a)-d) se sancţionează cu amendă de la 500 lei (RON) la 5.000 lei (RON). Faptele prevăzute la alin. (2) lit. e) se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON). Faptele prevăzute la alin. (2) lit. f) şi g) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei (RON) la 3.000 lei (RON), iar faptele prevăzute la alin. (2) lit. h) se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON).
  ------------
  Alin. (3) al art. 38 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005.
  (4) În cazul regiilor autonome, societatilor comerciale prevăzute la art. 21 alin. (1) şi (2), organizaţiilor cooperatiste, ministerelor şi altor institutii publice centrale, constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor revin Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, prin corpul de control al acesteia.
  (5) În cazul autorităţilor administraţiei publice locale situate pe raza teritoriala a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor revin organelor de control, respectiv Corpului de control din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor sau prefectului judeţului ori al municipiului Bucureşti sau persoanelor desemnate de acestia din cadrul institutiei prefectului.
  ------------
  Alin. (5) al art. 38 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 263 din 27 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 3 iulie 2006.
  (6) Activitatea prefectului judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, prevăzută la alin. (5) este supusă controlului Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, prin corpul de control al acesteia. În măsura în care acesta constata neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligaţiilor prevăzute la alin. (5) va propune ministrului administraţiei şi internelor masurile corespunzătoare.


  Articolul 38^1

  (1) Autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, precum şi celelalte entităţi investite cu solutionarea notificarilor sunt obligate sa puna la dispoziţia organelor de control, respectiv a Corpului de control din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor sau, după caz, a prefectului judeţului ori al municipiului Bucureşti sau persoanelor desemnate de acestia din cadrul institutiei prefectului, dosarele de restituire solicitate, precum şi orice documente referitoare la situaţia restituirilor solicitate în temeiul prezentei legi.
  ------------
  Alin. (1) al art. 38^1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 263 din 27 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 3 iulie 2006.
  (2) Reprezentantii legali ai entitatilor investite cu solutionarea notificarilor sunt obligati sa desemneze pe perioada lipsei acestora din institutie sau societate, prin ordin/dispoziţie sau decizie, o persoană care să puna la dispoziţia Corpului de control din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor sau a prefectului judeţului ori al municipiului Bucureşti sau persoanelor desemnate de acestia din cadrul institutiei prefectului documentele solicitate de acestia în vederea efectuării controlului.
  ------------
  Alin. (2) al art. 38^1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 263 din 27 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 3 iulie 2006.
  (3) Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi celelalte entităţi implicate în solutionarea notificarilor depuse potrivit prevederilor prezentei legi sunt obligate sa comunice lunar prefecturilor situaţia retrocedarilor.
  (4) Autorităţile administraţiei publice centrale, precum şi prefecturile sunt obligate sa comunice lunar Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor situaţia retrocedarilor.
  (5) Incalcarea obligaţiei prevăzute la alin. (2), (3) şi (4), precum şi necomunicarea sau comunicarea eronata a datelor prevăzute la alin. (3) şi (4) constituie contraventie, atragand sanctionarea conducătorului institutiei cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON).
  ------------
  Alin. (5) al art. 38^1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 263 din 27 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 3 iulie 2006.
  ------------
  Art. 38^1 a fost introdus de pct. 11 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005.


  Articolul 39

  Dispozitiile art. 38 se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 40

  Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 25 alin. (5) atrage obligaţia deţinătorului caruia îi revine aceasta obligaţie de a plati noului proprietar o sumă calculată pe zi de intarziere, reprezentand contravaloarea lipsei de folosinţă a imobilului restituit.


  Capitolul V Dispozitii tranzitorii şi finale

  Dispozitii tranzitorii şi finale

  Articolul 41

  (1) Distrugerile şi degradarile cauzate imobilelor care fac obiectul prezentei legi după intrarea în vigoare a acesteia şi până în momentul predarii efective către persoana indreptatita cad în sarcina deţinătorului imobilului.
  (2) Deţinătorul imobilului, în prezenta persoanei indreptatite, va incheia un proces-verbal privind starea de fapt a imobilului, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii.
  (3) În cazul nerespectarii de către deţinătorul imobilului a termenului prevăzut la alin. (2), persoana indreptatita se poate adresa executorului judecătoresc, care va întocmi procesul-verbal privind situaţia reala a imobilului.
  (4) În vederea recuperării cheltuielilor suportate de persoana indreptatita pentru intocmirea procesului-verbal privind situaţia de fapt a imobilului prin executorul judecătoresc copia legalizata de pe procesul-verbal constituie titlu executoriu împotriva deţinătorului imobilului.


  Articolul 42

  (1) Imobilele care în urma procedurilor prevăzute la cap. III nu se restituie persoanelor indreptatite rămân în administrarea deţinătorilor actuali.
  (2) Imobilele cu alta destinatie decat cea de locuinta, prevăzute la alin. (1), se pot instraina potrivit legislaţiei în vigoare. Detinatorii cu titlu valabil la data intrarii în vigoare a prezentei legi au drept de preemtiune.
  (3) Imobilele cu destinaţia de locuinte, prevăzute la alin. (1), pot fi instrainate potrivit legislaţiei în vigoare, chiriasii având drept de preemtiune.
  (4) Sumele încasate ca urmare a vanzarii imobilelor prevăzute la alin. (3) vor alimenta fondul prevăzut la art. 13 alin. 6 din Legea nr. 112/1995.


  Articolul 44

  (1) Persoanele cărora li s-a restituit în natura un imobil cu destinaţia de locuinta şi care deţin cu chirie în aceeasi localitate o locuinta din fondul locativ de stat sunt obligate sa puna la dispoziţie primariei aceasta locuinta la data mutarii efective în imobilul restituit. Locuintele din fondul locativ de stat eliberate se constituie într-un fond locativ special destinat chiriasilor din imobilele restituite fostilor proprietari.
  (2) Familiilor cu mijloace financiare situate sub nivelul venitului minim pe economie, invalizilor, pensionarilor şi persoanelor cu handicap li se vor asigura locuinte sociale construite dintr-un fond constituit în cota de 2% din sumele obtinute din privatizare şi care va fi prevăzut anual în legea bugetului de stat.


  Articolul 45

  (1) Actele juridice de instrainare, inclusiv cele facute în cadrul procesului de privatizare, având ca obiect imobile care cad sub incidenţa prevederilor prezentei legi, sunt valabile dacă au fost incheiate cu respectarea legilor în vigoare la data instrainarii.
  (2) Actele juridice de înstrăinare, inclusiv cele făcute în cadrul procesului de privatizare, având ca obiect imobile preluate fără titlu valabil, considerate astfel anterior intrării în vigoare a Legii nr. 213/1998
  , cu modificările şi completările ulterioare, sunt lovite de nulitate absolută, în afară de cazul în care actul a fost încheiat cu bună-credinţă.
  ------------
  Alin. (2) al art. 45 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 1 din 30 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 3 februarie 2009.
  (2^1) Contractele de vânzare-cumpărare încheiate în temeiul Legii nr. 112/1995
  , cu modificările ulterioare, sunt acte autentice şi constituie titlu de proprietate opozabil de la data încheierii acestora.
  ------------
  Alin. (2^1) al art. 45 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 1 din 30 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 3 februarie 2009.
  ------------
  Alin. (3) al art. 45 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 1 din 30 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 3 februarie 2009.
  (4) Actele juridice de instrainare, inclusiv cele intocmite în cadrul procesului de privatizare, având ca obiect imobile preluate cu titlu valabil, sunt lovite de nulitate absoluta dacă au fost incheiate cu incalcarea dispoziţiilor imperative ale legilor în vigoare la data instrainarii.
  (5) Prin derogare de la dreptul comun, indiferent de cauza de nulitate, dreptul la actiune se prescrie în termen de un an**) de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.
  ----------
  **) Termenul de un an a fost prelungit succesiv prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 109/2001 şi prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 145/2001.


  Articolul 46

  (1) Prevederile prezentei legi sunt aplicabile şi în cazul acţiunilor în curs de judecată, persoana indreptatita putand alege calea aceste legi, renuntand la judecarea cauzei sau solicitand suspendarea cauzei.
  (2) În cazul acţiunilor formulate potrivit art. 45 şi 47, procedura de restituire inceputa în temeiul prezentei legi este suspendata până la solutionarea acelor acţiuni prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabila. Persoana indreptatita va instiinta de îndată persoana notificata, potrivit art. 22 alin. (1).
  (3) În cazul în care persoanei indreptatite i s-a respins, prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabila, actiunea privind restituirea în natura a bunului solicitat, termenul de notificare prevăzut la art. 22 alin. (1) curge de la data ramanerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătorești.
  (4) Persoana îndreptăţită are obligaţia de a urma calea prevăzută de prezenta lege, după intrarea acesteia în vigoare. Prevederile prezentei legi se aplică cu prioritate.
  ------------
  Alin. (4) al art. 46 a fost introdus de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 1 din 30 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 3 februarie 2009.


  Articolul 48

  (1) Chiriasii au dreptul la despăgubire pentru sporul de valoare adus imobilelor cu destinaţia de locuinta prin imbunatatirile necesare şi utile.
  (2) Indiferent dacă imobilul a fost preluat cu titlu valabil sau fără titlu, obligaţia despăgubirii prevăzută la alin. (1) revine persoanei îndreptăţite.
  ------------
  Alin. (2) al art. 48 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 1 din 30 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 3 februarie 2009.
  ------------
  Alin. (3) al art. 48 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 1 din 30 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 3 februarie 2009.
  (4) Valoarea despăgubirilor prevăzute la alin. (1) se stabileste pe bază de expertiza.
  (5) Prin imbunatatiri, în sensul prezentei legi, se înţelege cheltuielile necesare şi utile. Cuantumul despăgubirilor se stabileste la valoarea actualizata a cheltuielilor, scazandu-se gradul de uzura al imbunatatirilor, în raport cu durata de viaţa normala a acestora, care se suporta de chiriasi.


  Articolul 49

  Secretarii unităţilor administrativ-teritoriale vor lua măsuri pentru conservarea tuturor dosarelor constituite de comisiile de aplicare a Legii nr. 112/1995, vor elibera, la cerere, copii de pe actele existente la dosar şi vor da relatiile solicitate de persoanele indreptatite.


  Articolul 50

  (1) Cererile sau actiunile în justiţie, precum şi transcrierea sau intabularea titlurilor de proprietate, legate de aplicarea prevederilor prezentei legi şi de bunurile care fac obiectul acesteia, sunt scutite de taxe de timbru.
  (2) Cererile sau actiunile în justiţie privind restituirea pretului actualizat platit de chiriasii ale caror contracte de vanzare-cumparare, incheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995, au fost desfiinţate prin hotărâri judecătorești definitive şi irevocabile sunt scutite de taxe de timbru.
  (2^1) Cererile sau acţiunile în justiţie având ca obiect restituirea preţului de piaţă al imobilelor, privind contractele de vânzare-cumpărare încheiate cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995
  , cu modificările ulterioare, care au fost desfiinţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, sunt scutite de taxele de timbru.
  ------------
  Alin. (2^1) al art. 50 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 1 din 30 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 3 februarie 2009.
  (3) Restituirea preţului prevăzut la alin. (2) şi (2^1) se face de către Ministerul Economiei şi Finanţelor*) din fondul extrabugetar constituit în temeiul art. 13 alin. 6 din Legea nr. 112/1995
  , cu modificările ulterioare.
  ------------
  *) Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008
  , activitatea şi structurile specializate pe domeniul economic au fost preluate de la Ministerul Economiei şi Finanţelor de către Ministerul Economiei, iar activitatea şi structurile specializate pe domeniul finanţelor au fost preluate de la Ministerul Economiei şi Finanţelor de către Ministerul Finanţelor Publice.
  ------------
  Alin. (3) al art. 50 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 1 din 30 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 3 februarie 2009.


  Articolul 50^1

  (1) Proprietarii ale căror contracte de vânzare-cumpărare, încheiate cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995
  , cu modificările ulterioare, au fost desfiinţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile au dreptul la restituirea preţului de piaţă al imobilelor, stabilit conform standardelor internaţionale de evaluare.
  (2) Valoarea despăgubirilor prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin expertiză.
  ------------
  Art. 50^1 a fost introdus de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 1 din 30 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 3 februarie 2009.


  Articolul 51

  În vederea organizarii executarii prevederilor prezentei legi, Guvernul este abilitat sa emita norme metodologice de aplicare unitara a acesteia.


  Articolul 52

  La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga orice alte dispozitii contrare.
  ---------------
  Art. 52 a fost modificat prin RECTIFICAREA nr. 10 din 8 februarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 12 octombrie 2005.
  NOTĂ:
  A se vedea şi titlul II din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 184/2002.


  Anexa 1

  LISTA
  cuprinzand acordurile incheiate de România cu alte state
  privind reglementarea problemelor financiare în suspensie
  a) Acord între România şi Republica Austria, semnat la Bucureşti la 3 iulie 1963, intrat în vigoare la 27 aprilie 1965, ratificat prin Decretul nr. 784 din 31 decembrie 1963, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 25 din 31 decembrie 1963
  b) Acord între Guvernul României, pe de o parte, şi Guvernul Regatului Belgiei şi Marelui Ducat de Luxemburg, pe de altă parte, semnat la Bucureşti la 13 noiembrie 1970, intrat în vigoare la 9 septembrie 1971, aprobat prin H.C.M. nr. 197 din 2 martie 1971
  c) Acord între România şi Regatul Danemarcei, semnat la Bucureşti la 17 martie 1960, intrat în vigoare la 12 septembrie 1960, ratificat prin Decretul nr. 173/1960, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 8 din 17 iunie 1960
  d) Acord între România şi Republica Franceza, semnat la Bucureşti la 9 februarie 1959, intrat în vigoare la data semnarii, ratificat prin H.C.M. nr. 353 din 25 martie 1959
  e) Acord între România şi Grecia, semnat la Atena la 2 septembrie 1966, intrat în vigoare la data semnarii, ratificat prin Decretul nr. 956 din 30 noiembrie 1966, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 76 din 6 decembrie 1966
  f) Acord între România şi Guvernul Italiei, semnat la Roma la 23 ianuarie 1968, intrat în vigoare la 7 martie 1972, ratificat prin Decretul nr. 569 din 4 iulie 1968, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 91 din 10 iulie 1968
  g) Acord între Guvernul României şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, semnat la Londra la 10 noiembrie 1960, intrat în vigoare la data semnarii
  h) Acord între România şi Regatul Norvegiei, semnat la Bucureşti la 21 mai 1964, intrat în vigoare la 5 aprilie 1966, ratificat prin Decretul nr. 425 din 5 iulie 1965, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 22 din 9 iulie 1965
  i) Acord între Guvernul României şi Guvernul Regal al Olandei, semnat la Haga la 8 mai 1967, intrat în vigoare la 31 iulie 1967, aprobat prin H.C.M. nr. 1.645 din 13 iulie 1967
  j) Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia, semnat la Bucureşti la 22 iunie 1965, intrat în vigoare la 15 martie 1967, ratificat prin Decretul nr. 623 din 19 august 1965, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 28 din 20 august 1965
  k) Acord între Guvernul României şi Guvernul Canadei, semnat la Ottawa la 13 iulie 1971, intrat în vigoare la 14 decembrie 1971, ratificat prin Decretul nr. 373 din 18 octombrie 1971, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 136 din 27 octombrie 1971
  l) Acord între România şi Statele Unite ale Americii, semnat la Washington la 30 martie 1960, intrat în vigoare la data semnarii
  m) Orice alte asemenea acorduri incheiate de România cu alte state privind reglementarea problemelor financiare în suspensie


  Anexa 2

  a) Lista imobilelor ce intra sub incidenţa art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată:
  1. Imobile ocupate de unităţi şi institutii de invatamant din sistemul de stat (gradinite, scoli, licee, colegii, scoli profesionale, scoli postliceale, institutii de invatamant superior)
  2. Imobile ocupate de unităţi sanitare şi de asistenţa medico-sociala din sistemul public (crese, camine-spital pentru batrani, spitale, centre de plasament, case de copii)
  3. Imobilele ocupate de administratii financiare, trezorerii, ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, parchete, judecatorii, tribunale, curti de apel, politie, politie de frontieră, jandarmerii, servicii publice comunitare pentru situaţii de urgenta, sedii vamale, arhive naţionale, direcţii judetene, case de asigurări de sănătate, primarii, prefecturi, consilii locale şi judetene, inspectorate scolare;
  -----------
  Punctul 3 de la litera a) din anexa 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 263 din 27 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 3 iulie 2006.
  4. Imobilele ocupate de institutii publice de cultura: teatre, opere, biblioteci, muzee, filarmonici, centre de cultura.
  ------------
  Punctul 4 de la litera a) din anexa 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 74 din 26 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 29 martie 2007.
  b) Lista imobilelor ce intra sub incidenţa art. 13 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, republicată:
  1. Imobile ocupate de sedii ale partidelor politice legal înregistrate
  2. Imobile ocupate de sedii ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor organizaţiilor internationale interguvernamentale acreditate în România şi imobile ocupate de personalul acestora
  NOTĂ:
  Reproducem mai jos prevederile art. II-VI din titlul I al Legii nr. 247/2005, care nu sunt incorporate în textul republicat al Legii nr. 10/2001 şi care se aplică în continuare ca dispozitii proprii ale Legii nr. 247/2005:
  "Art. II. - (1) Deciziile sau dispozitiile ori, după caz, ordinele conducătorilor autorităţilor administraţiei publice centrale, având ca obiect acordarea de măsuri reparatorii în echivalent pentru imobilele prevăzute la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările aduse de prezentul titlu, emise până la data intrarii în vigoare a prezentei legi şi nevalorificate, pot fi atacate la sectia civila a tribunalului în a cărui circumscriptie teritoriala se afla sediul unităţii detinatoare, în termen de 12 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.
  (2) Hotărârea pronunţată de prima instanţa poate fi atacata cu recurs la curtea de apel.
  Art. III*). - Actele juridice de instrainare având ca obiect imobile cu destinaţia de locuinta, incheiate după 14 februarie 2001 cu nerespectarea interdicţiei prevăzute de art. 44 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor şi stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinaţia de locuinte, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, şi care nu au fost atacate în instanţa în condiţiile art. 46 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, republicată, pot fi atacate la sectia civila a tribunalului în a cărui raza teritoriala se afla imobilul notificat în termen de 12 luni de la data intrarii în vigoare a prezentului titlu sau, după caz, de la data luării la cunoştinţa a incheierii contractului.
  -----------
  *) Art. 46 alin. (1) a devenit, în forma republicată, art. 41 alin. (1).
  Art. IV*). - (1) În cazul în care, la data intrarii în vigoare a prezentei legi, societatea comerciala prevăzută la art. 20 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările aduse prin prezentul titlu, şi-a incetat activitatea ca persoana juridica, competenţa de solutionare a cererii de restituire revine entitatii care a exercitat, în numele statului, calitatea de acţionar la respectiva societate comerciala.
  -----------
  *) Art. 20 alin. (1) şi (2) şi art. 27 alin. (1), (1^1) şi (2) au devenit, în forma republicată, art. 21 alin. (1) şi (2), respectiv art. 29 alin. (1), (2) şi (3).
  (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) dispozitiile art. 27 alin. (1), (1^1) şi (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările aduse prin prezentul titlu, se vor aplica în mod corespunzător.
  Art. V. - (1) Notificarile nesolutionate până la data intrarii în vigoare a prezentului titlu, având ca obiect constructii de orice fel, situate în extravilanul localitatilor, aparţinând exploatatiilor agricole şi care au fost trecute în proprietatea statului, constructii de pe terenurile forestiere, care au facut parte din exploatatia forestiera la data trecerii în proprietatea statului, se vor inainta în vederea solutionarii, în termen de 60 de zile, comisiilor comunale, orăşeneşti şi municipale constituite potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Dispozitiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi pentru terenurile prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, republicată.
  Art. VI**). - Imobilele instrainate cu incalcarea prevederilor legale, obiect al unor acte juridice desfiinţate prin hotărâri judecătorești definitive şi irevocabile, notificate potrivit art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, republicată, se restituie în natură."
  ------------
  **) Art. 21 alin. (1) a devenit, în forma republicată, art. 22 alin. (1).
  ------------