ORDIN nr. 1.669 din 27 mai 2008
privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor 1.1.2 "Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale" şi 1.1.3 "Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare" - domeniul major de intervenţie 1.1 - Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM, în cadrul axei prioritare 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 9 iunie 2008  În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,
  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale,
  ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă listele de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor 1.1.2 "Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale" şi 1.1.3 "Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare" - domeniul major de intervenţie 1.1 - Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM, în cadrul axei prioritare 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Cheltuielile eligibile pentru operaţiunile menţionate la art. 1, din cadrul axei prioritare 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", vor respecta prevederile prezentului ordin, ale Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, precum şi ale schemei de ajutor de minimis corespunzătoare aprobate.


  Articolul 3

  (1) Pentru a fi eligibile pentru finanţare, toate cheltuielile trebuie să facă parte din categoriile de cheltuieli menţionate în prezentul ordin, să corespundă obiectivelor axei prioritare 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient" şi să fie direct legate de obiectivele şi rezultatele proiectelor propuse spre finanţare.
  (2) Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare semnat între beneficiar şi organismul intermediar pentru implementarea axei prioritare 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013, în numele şi pentru Autoritatea de management al acesteia.
  (3) Prin excepţie de la alin. (2), cheltuielile prevăzute în anexa nr. 1, pct. 1.2 şi 1.3, aferente operaţiunii 1.1.2 "Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale", legate de lucrările de proiectare, inclusiv consultanţă specializată, pentru elaborarea documentaţiei necesare şi pentru obţinerea efectivă a avizelor/acordurilor/autorizaţiilor sunt considerate eligibile de la data aprobării schemei de ajutor de minimis.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul economiei şi finanţelor,
  Eugen Teodorovici,
  secretar de stat
  Bucureşti, 27 mai 2008.
  Nr. 1.669.


  Anexa 1
  LISTA DE CHELTUIELI ELIGIBILE
  pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunii 1.1.2
  "Sprijin pentru implementarea standardelor
  internaţionale" - domeniul major de intervenţie
  1.1 - Investiţii productive şi pregătirea
  pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM, în
  cadrul axei prioritare 1 "Un sistem de producţie
  inovativ şi ecoeficient" din cadrul
  Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii
  economice" (POS CCE) 2007-2013 (beneficiari: întreprinderi mici şi mijlocii)
  1. Cheltuieli pentru înfiinţarea, modernizarea şi acreditarea*1) laboratoarelor de încercări şi etalonări:
  1.1 lucrări de construcţie şi modernizare de laboratoare, inclusiv instalaţii aferente construcţiilor;
  1.2 lucrări de proiectare, inclusiv consultanţă specializată, pentru elaborarea documentaţiei necesare obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor;
  1.3 cheltuieli pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii;
  1.4 achiziţionare şi instalare de instrumente, echipamente şi mobilier pentru laboratoarele de încercări şi etalonări;
  1.5 achiziţionare de echipamente IT şi programe informatice aferente obiectului de activitate pentru care se solicită finanţarea;
  1.6 consultanţă pentru elaborarea documentelor de acreditare;
  1.7 cursuri specializate pentru utilizarea echipamentelor achiziţionate;
  1.8 cheltuieli legate de activitatea de acreditare, conform contractului încheiat cu organismul de acreditare.
  2. Cheltuieli aferente implementării şi/sau certificării*2) sistemului de management al calităţii (produselor şi/sau serviciilor), sistemelor de management al mediului ISO 14001 sau EMAS ori sistemului de management integrat calitate/mediu:
  2.1 consultanţă pentru elaborarea documentelor şi implementarea sistemului pe niveluri;
  2.2 cheltuieli legate de activitatea de evaluare şi certificare a sistemului, conform contractului încheiat cu organismul de certificare acreditat;
  2.3 cheltuieli legate de instruirea în domeniul calităţii - cursuri autorizate pentru reprezentantul managementului pentru calitate, auditorul/auditorii intern/interni şi personalul implicat;
  2.4 Cheltuieli pentru achiziţionarea dispozitivelor de măsurare şi monitorizare a proceselor/produselor.
  3. Cheltuieli aferente etichetării ecologice:
  3.1 tarife*3) pentru obţinerea dreptului de utilizare a etichetei ecologice;
  3.2 costuri aferente testării şi verificării încadrării în criteriile specifice.
  4. Cheltuieli aferente certificării produselor/serviciilor/proceselor:
  4.1 consultanţă pentru elaborarea documentelor;
  4.2 cheltuieli legate de activitatea de evaluare şi certificare, conform contractului încheiat cu organismul de certificare acreditat.
  -------
  *1) Nu se acordă finanţare pentru reacreditări.
  *2) Nu se acordă finanţare pentru recertificări.
  *3) Aceste tarife se plătesc o singură dată, la acordarea licenţei de etichetare ecologică.


  Anexa 2
  LISTA DE CHELTUIELI ELIGIBILE
  pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunii 1.1.3
  "Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi
  internaţionalizare" - domeniul major de
  intervenţie 1.1 - Investiţii productive şi
  pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM,
  în cadrul axei prioritare 1 "Un sistem de producţie
  inovativ şi ecoeficient" din cadrul
  Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii
  economice" (POS CCE) 2007-2013 (beneficiari: întreprinderi mici şi mijlocii)
  Cheltuieli pentru participări la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în ţară sau în străinătate, cu stand propriu:
  1.1 taxa de participare;
  1.2 închirierea standului;
  1.3 amenajarea standului;
  1.4 transportul*1) delegaţilor;
  1.5 cazarea*1) pe perioada târgului;
  1.6 transportul de mostre şi materiale promoţionale;
  1.7 promovarea în mediile oferite de târg cu ocazia târgului;
  1.8 depozitarea de mostre şi materiale promoţionale pe perioada târgului.
  2. Cheltuieli pentru participări la misiuni economice*2) în străinătate:
  2.1. transportul*1) delegaţilor;
  2.2. cazarea*1) pe perioada misiunii.
  3. Cheltuieli*3) pentru elaborarea şi producţia de materiale tipărite/inscripţionate de promovare a operatorului economic în vederea participării la târguri internaţionale, expoziţii internaţionale şi misiuni economice:
  3.1 pliante, broşuri, cataloage;
  3.2 afişe, bannere;
  3.3 inscripţionare pe suport electronic (CD, DVD etc.);
  3.4 alte materiale promoţionale*3) (tricouri, pixuri, brelocuri, brichete, agende, calendare etc.).
  4. Cheltuieli*4) pentru promovarea on-line (îmbunătăţirea/realizarea unui site pe internet pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor promovate):
  4.1 elaborarea de pagini web în limba română şi obligatoriu într-o limbă de circulaţie internaţională, pentru prezentarea pe internet a activităţii solicitantului şi a produselor promovate pentru export sau intern;
  4.2 taxa pentru domeniu;
  4.3 cheltuieli legate de găzduirea paginii web pe perioada implementării proiectului.
  5. Cheltuieli pentru servicii legate de activităţi de promovare pe noi pieţe interne, pe pieţe internaţionale şi marketing:
  5.1 organizarea de seminarii de promovare/mese rotunde etc. în România pentru diseminarea informaţiilor legate de firma respectivă;
  5.2 realizarea de materiale informative*5) şi de prezentare;
  5.3 conceperea şi realizarea de branduri, mărci, logouri/rebranding etc.
  6. Cheltuieli pentru servicii de identificare a furnizorilor/clienţilor externi prin programele "Hosted Buyers" pentru atragerea în România a importatorilor/cumpărătorilor/potenţialilor clienţi pentru firmele româneşti exportatoare, prin participarea acestor "hosted buyers" în calitate de vizitatori la târguri, expoziţii şi misiuni economice organizate în România;
  6.1 transportul*1) din ţara respectivă în România şi retur;
  6.2 cazarea*1) în România.
  --------
  *1) Cazarea şi transportul se vor deconta în limitele stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare.
  *2) Misiunile trebuie organizate de entităţi specializate/organisme recunoscute.
  *3) Se acceptă numai dacă sunt legate de categoriile de cheltuieli de la pct. 1 sau 2 din prezenta anexă.
  *4) Se acceptă numai dacă sunt legate de categoriile de cheltuieli de la pct. 1 sau 2 din prezenta anexă.
  *5) Numai dacă sunt legate de acţiunea prevăzută la pct. 5.1.
  -------