ORDIN nr. 337 din 20 aprilie 2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN
EMITENT
 • INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 3 mai 2007
  În temeiul Ordonanței Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică,
  având în vedere prevederile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN,
  președintele Institutului Național de Statistică emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Actualizarea prevăzută la art. 1 a fost efectuată cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr. 1.893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunității Economice Europene nr. 3.037/90 privind Nomenclatorul Activităților din Comunitatea Europeană - NACE Rev. 2.


  Articolul 3

  Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2008.


  Articolul 4

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Institutului
  Național de Statistică,
  Vergil Voineagu

  București, 20 aprilie 2007.
  Nr. 337.

  Anexă

  CLASIFICAREA ACTIVITĂȚILOR DIN ECONOMIA NAȚIONALĂ
  Ediție revizuită
  CAEN Rev. 2
  Introducere
  Ce este CAEN?
  CAEN*1) reprezintă acronimul utilizat pentru a desemna clasificarea statistică națională a activităților economice din România. Această clasificare a fost proiectată pentru a permite gruparea pe criterii de omogenitate a datelor referitoare la "unități statistice", cum ar fi, de exemplu, o uzină sau un grup de uzine ce constituie o entitate economică, o întreprindere. Clasificarea asigură baza pentru pregătirea unei game largi de date statistice (producție, factori de producție, formarea de capital și tranzacțiile financiare) ale acestor unități.
  ----
  *1) CAEN - Clasificarea activităților din economia națională.
  Ce sunt clasificările statistice?
  O clasificare statistică prezintă următoarele caracteristici principale:
  a) organizare ierarhică strictă și detaliată care face posibilă culegerea și prezentarea informațiilor la diverse nivele de agregare (în funcție de disponibilitatea datelor);
  b) acoperirea exhaustivă a domeniului observat;
  c) încadrarea fiecărui fenomen sau obiect analizat într-o singură entitate de clasificare (entități ce se exclud reciproc);
  d) clasarea obiectelor analizate pe diverse ramuri ale clasificării este guvernată de principii metodologice omogene.

  Integrarea clasificărilor la nivel internațional
  În decursul ultimului deceniu a avut loc o revizuire completă a clasificărilor statistice internaționale, iar noile clasificări au fost elaborate ca un sistem integrat de clasificări statistice. Astfel, diversele clasificări ale produselor au fost armonizate și au fost corelate cu clasificările activităților economice, pe criteriul originii economice. Pe lângă această integrare la nivel mondial (în principal, sub auspiciile Organizației Națiunilor Unite), alte organizații regionale, de pildă Uniunea Europeană sau țările Americii de Nord, și-au aliniat, în grade diferite, clasificările proprii la clasificările mondiale.
  Aceasta a dat naștere unui sistem integrat în care diversele clasificări au fost armonizate și corelate la nivel mondial, la nivelul Uniunii Europene și fiecare țară a realizat sistemul național corespunzător.
  Activități Produse
  Nivelul ┌───────────┐ ┌────────────┐ ┌─────────┐ ┌─────┐
  mondial │ISIC Rev. 4│ │ CPC │ │ HS ├──>│SITC │
  └─────┬─────┘ └─────┬──────┘ └────┬────┘ └─────┘
  │ │ │
  v v v
  Nivelul ┌───────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌─────────┐
  UE │NACE Rev. 2│ │ CPA │ │ PRODCOM │ │ CN │
  └─────┬─────┘ └─────┬──────┘ └─────┬──────┘ └────┬────┘
  │ │ │ │
  v v v v
  ┌───────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌─────────┐
  │CAEN Rev. 2│ │ CPSA │ │ │ │ TVIR │
  Nivelul │(Versiune │ │(Versiune │ │ PRODROM │ │(Versiune│
  național │naționala a│ │naționala a │ │ (Versiune) │ │naționala│
  │NACE Rev.2)│ │ CPA) │ │ │ │ a CN) │
  └───────────┘ └────────────┘ └────────────┘ └─────────┘

  Comisia de Statistică a Organizației Națiunilor Unite (CS-ONU), cu sprijinul Grupului de experți în clasificări internaționale economice și sociale, a elaborat o tipologie proprie de clasificări în funcție de gradul de integrare în sistemul revizuit, respectiv clasificări de referință, derivate și conexe.
  Clasificările de referință sunt acele clasificări economice și sociale care reprezintă rezultatul unor acorduri internaționale aprobate de Comisia de Statistică a Organizației Națiunilor Unite sau de alt organism competent, ca de exemplu Biroul Internațional al Muncii (ILO), Fondul Monetar Internațional (IMF), UNESCO etc., în funcție de domeniul care face obiectul acestora. Clasificările de referință au dobândit o largă acceptare și un acord oficial amplu și sunt aprobate și recomandate ca linii directoare pentru elaborarea altor clasificări.
  Un exemplu de asemenea clasificare îl reprezintă Clasificarea Industrială Internațională Standard a Națiunilor Unite, pentru toate activitățile economice, versiunea revizuită 4 (ISIC Rev. 4).
  Clasificările derivate se bazează pe clasificări de referință. Ele pot fi elaborate prin adoptarea structurii și categoriilor din clasificarea de referință, și atunci este posibilă adăugarea unor detalii suplimentare față de clasificările de referință, sau pot fi elaborate prin reorganizarea sau agregarea unor poziții din una ori mai multe clasificări de referință.
  Clasificările derivate sunt adesea întocmite pentru utilizarea la nivel național sau multinațional. Un exemplu de astfel de clasificare îl reprezintă clasificarea NACE Rev. 2 a Uniunii Europene.
  Clasificările conexe sunt cele care se referă parțial la clasificările de referință sau care sunt asociate cu clasificările de referință numai la anumite nivele ale structurii. Exemple de asemenea clasificări sunt Clasificarea Industrială Standard a Australiei și Noii Zeelande (ANZSIC) sau Sistemul Nord-American de Clasificare a Industriei (NAICS).
  De ce sunt necesare revizuirile?
  Schimbarea structurilor economice și tehnologiile noi generează noi activități și produse care le depășesc ca importanță pe cele existente. Aceste schimbări reprezintă astfel o provocare constantă pentru clasificările statistice. Intervalele dintre revizuiri nu trebuie să fie prea lungi, deoarece relevanța clasificării se diminuează în timp, dar nu trebuie să fie nici prea scurte, întrucât afectează negativ comparabilitatea datelor în timp. Orice revizuire a unei clasificări, mai ales dacă include și modificări structurale, poate duce la întreruperi în seriile de timp.

  De ce o revizuire acum?
  Avantajele sistemului integrat descris mai sus sunt unanim recunoscute. Totuși, un astfel de sistem impune restricții părților participante.
  Segmentul referitor la bunuri transportabile din ISIC/CPC (și segmentul european conex din NACE/CPA)*2) se bazează pe Sistemul armonizat*3) (acronimul englez: HS). Atunci când HS se modifică, trebuie să se modifice și celelalte clasificări.
  ----
  *2) CPC - Clasificarea centrală a produselor, utilizată de Organizația Națiunilor Unite; CPA este clasificarea produselor asociate activităților, utilizată de Uniunea Europeană, derivată din CPC.
  *3) Sistemul armonizat de codificare și descriere a mărfurilor elaborat și actualizat de Organizația Internațională a Vămilor (înființată în 1952 sub denumirea de Consiliul de Cooperare a Vămilor)
  O modificare structurală majoră în CPA, la nivelul de 4 cifre sau superior acestuia, depinde de o revizuire a NACE Rev. 2, deoarece CPA este direct legată, în structura sa, de NACE Rev. 2.
  NACE Rev. 2 este legat în mod direct de structura ISIC Rev. 4. Angajamentul de a menține un sistem de clasificări corelat la nivel internațional impune o revizuire a NACE Rev. 1.1 concomitent cu ISIC Rev. 3.1.
  Prin legăturile existente între clasificările utilizate la nivel european și clasificările naționale, acest proces de revizuire a NACE Rev. 1.1 și creare a versiunii NACE Rev. 2 a impus un proces similar pentru CAEN Rev. 1, finalizat prin ediția revizuită a acesteia, respectiv CAEN Rev. 2.

  Disponibilitatea clasificărilor europene și naționale
  RAMON, serverul Eurostat conținând clasificări, are drept scop să pună la dispoziție cât mai multe informații în legătură cu principalele clasificări statistice internaționale utilizate în diverse domenii: analiză economică, mediu, învățământ, ocupații, conturi naționale etc.
  Sunt disponibile informații care acoperă următoarele aspecte: descriere generală; structura clasificărilor (care constă în coduri și titluri); note explicative; tabele de corespondență între clasificări; documente metodologice, alte informații generale referitoare la clasificări.
  Ori de câte ori sunt disponibile, informațiile sunt prezentate în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.
  Obiectivul este acela de a construi un loc central de referință pentru utilizatorii care solicită diverse informații despre clasificările statistice internaționale.
  ISIC/CPC și NACE/CPA, actualizate, sunt disponibile pe serverul RAMON.
  Serverul RAMON poate fi accesat public pe Web la următoarea adresă:
  http://www.europa.eu.int/comm/eurostat/ramon/

  SENIN, serverul conținând clasificările naționale elaborate de Institutul Național de Statistică, este pus la dispoziția utilizatorilor, pe site-ul INS, la rubrica Nomenclatoare statistice.

  Sistemul de codificare al clasificării CAEN
  Sistemul de codificare pentru CAEN Rev. 2 cuprinde:– un prim nivel, constând în titluri identificate printr-un cod alfabetic (secțiuni);– un al doilea nivel, constând în titluri identificate printr-un cod numeric de două cifre (diviziuni);– un al treilea nivel, constând în titluri identificate printr-un cod numeric de 3 cifre (grupe);– un al patrulea nivel, constând în titluri identificate printr-un cod numeric de 4 cifre (clase).

  Relația cu alte clasificări de activități
  CAEN Rev. 2
  NACE Rev. 2
  CAEN Rev. 2
  ISIC Rev. 4
  NACE reprezintă Nomenclatorul de activități utilizat în cadrul Comunității Europene. Actuala versiune a CAEN, respectiv CAEN Rev. 2, asigură un raport de 1:1 cu NACE Rev. 2.
  ISIC Rev. 4 reprezintă Clasificarea internațională standard a activităților economice elaborată de Comisia de Statistică a Organizației Națiunilor Unite.
  Având în vedere raportul 1:1 dintre CAEN Rev. 2 și NACE Rev. 2, rezultă:– CAEN Rev. 2 este o clasificare detaliată a ISIC Rev. 4;– primul nivel din ISIC Rev. 4 (secțiune) este identic cu cel din CAEN Rev. 2;– la nivel de diviziune, CAEN Rev. 2 este identic cu ISIC Rev. 4;– la nivel de grupă și clasă, ISIC Rev. 4 este detaliat de CAEN Rev. 2 în conformitate cu cerințele impuse de NACE Rev. 2.

  Relația cu clasificările de produse
  CPSA 2008
  Clasificarea produselor și serviciilor asociate activităților, elaborată în conformitate cu prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 53/1999 privind aprobarea Clasificării produselor și serviciilor asociate activităților - CPSA.
  Legătura între CPSA 2008 și CAEN Rev. 2 apare în cadrul codului CPSA. La toate nivelurile din CPSA 2008, codificarea primelor 4 cifre este identică cu cele 4 cifre ale clasei corespunzătoare din CAEN Rev. 2.

  PRODROM
  Nomenclatorul de produse și servicii industriale este elaborat de Institutul Național de Statistică și este utilizat pentru anchetele statistice de producție. Nomenclatorul PRODROM este armonizat cu nomenclatorul PRODCOM utilizat în cadrul Comunității Europene și reprezintă o detaliere a acestuia.
  Legătura CAEN Rev. 2 cu PRODROM este asigurată la nivel de 4 cifre (clasă), întrucât pozițiile PRODROM au fost realizate prin detalierea subclaselor elementare CPSA 2008.

  TVIR
  Tariful vamal de import al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 120/1993 privind detalierea și clasificarea mărfurilor în Tariful vamal la import al României de la 6 la 8 cifre, cu modificările ulterioare, asigură un raport de 1:1 cu NC Nomenclatorul combinat utilizat în Uniunea Europeană.
  TVIR este corelat cu PRODROM (fiecare poziție PRODROM are atașat unul sau mai multe coduri TVIR) asigurându-se comparabilitatea rezultatelor din sfera producției cu cele din sfera comerțului exterior.

  Istoric
  CAEN
  Clasificarea activităților din economia națională a fost elaborată de către Institutul Național de Statistică (INS) pentru o ordonare specifică a informațiilor corespunzătoare cerințelor economiei de piață și trecerii la sistemul conturilor naționale.
  CAEN substituie Clasificarea ramurilor economiei naționale - CREN utilizată în România din 1963 în baza HCM nr. 483/1962.
  Introducerea CAEN în sistemul statistic și economic național a fost realizată treptat în perioada 1993-1997, beneficiind de colaborarea Oficiului Național al Registrului Comerțului și Camerei de Comerț și Industrie a României.
  Omologarea și implementarea CAEN la nivel național prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 satisfac obiectivul prioritar, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepția generală a informatizării în România, de armonizare cu Nomenclatorul activităților din Comunitatea Europeană (NACE).
  CAEN a cunoscut în perioada 1997-2007 două actualizări:– în 2002 - actualizarea CAEN și implementarea începând cu 1 ianuarie 2003 a CAEN Rev. 1 (Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 601/2002);– în 2007 - actualizarea CAEN și implementarea începând cu 1 ianuarie 2008 a CAEN Rev. 2 (Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007).
  Principiile de elaborare a CAEN țin seama de corespondența cu clasificările internaționale și, în special, cu cea europeană (NACE), în cadrul unui sistem integrat.
  Prin utilizarea CAEN, datele statistice sunt culese pe baza aceleiași structuri de clasificare (națională și europeană), CAEN fiind transpus direct în ISIC Rev. 4 (Clasificarea internațională standard a activităților elaborată de Comisia de Statistică a Organizației Națiunilor Unite) prin intermediul tabelelor de trecere.

  CAEN Rev. 2
  Având în vedere necesitățile impuse de evoluția economiei românești și principiile de armonizare cu clasificările europene, Institutul Național de Statistică a elaborat versiunea revizuită a CAEN, respectiv CAEN Rev. 2.
  Această versiune asigură un raport de 1:1 între CAEN Rev. 2 și NACE Rev. 2 (implementat la nivel european începând cu 1 ianuarie 2008), raport necesar având în vedere atât politica de globalizare, cât și dorința de a mări convergența dintre clasificările europene și cele utilizate în țările din America de Nord.
  Prin această realizare se asigură armonizarea totală cu cerințele acquis-ului comunitar în domeniul clasificărilor economice.
  Din experiența utilizării clasificării CAEN, a reieșit că economia României nu prezintă particularități față de economia Uniunii Europene și, în consecință, menținerea unor diferențe între CAEN Rev. 2 și NACE Rev. 2 nu se justifică.
  CAEN Rev. 2 este implementat începând cu 1 ianuarie 2008 prin prezentul ordin, în conformitate cu prevederile art. 5 pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN.

  Principii utilizate în elaborarea CAEN
  Criterii pentru diviziuni și grupe CAEN
  Principalele criterii utilizate în delimitarea diviziunilor și a grupelor CAEN (nivel de detaliere de două și, respectiv, 3 cifre) se referă la caracteristicile activităților unităților productive, care joacă un rol decisiv în determinarea gradului de similitudine dintre structurile unităților și anumite relații economice. Principalele aspecte de grupare pentru activități sunt următoarele:(i) caracterul bunurilor și al serviciilor realizate;(ii) utilizările cărora sunt destinate produsele și serviciile;(iii) mijloacele, procesul și tehnologia de producție.
  Ponderile atribuite acestor criterii variază de la un domeniu la altul. Într-un număr de cazuri, de exemplu: industria alimentară, textilă, de confecții și pielărie, industria construcțiilor de mașini și echipamente și domeniul serviciilor, criteriile sunt atât de echilibrate între ele, încât problema atribuirii ponderilor își pierde semnificația.
  În cazul produselor intermediare, componența fizică și stadiul de fabricație capătă adesea o pondere importantă.
  În cazul produselor care implică procese de producție complicate, se acordă în mod frecvent prioritate utilizării finale, tehnologiei și fluxului de producție al produselor respective, în detrimentul compoziției fizice a produselor.

  Criterii pentru clase CAEN
  Criteriile privind maniera în care sunt grupate activitățile în cadrul întreprinderilor ocupă locul central în definirea claselor (nivel de 4 cifre). Practic, clasele permit în majoritatea cazurilor caracterizarea sectorului economic al unităților de producție sau al întreprinderilor în funcție de tipul de activitate, iar din alt punct de vedere, toate unitățile clasificate într-o clasă sunt asemănătoare în privința tipului de activitate exercitată.
  Clasele CAEN Rev. 2 sunt definite astfel încât să fie îndeplinite cât mai bine următoarele două condiții:(i) categoria de produse și servicii care caracterizează o clasă dată să reprezinte marea masă a producției unităților clasificate în acea clasă;(ii) o clasă să conțină unitățile care produc cea mai mare parte din categoria de mărfuri și servicii ce o caracterizează.

  Forma de proprietate și forma juridică
  CAEN nu face distincții în funcție de forma de proprietate și forma juridică, deoarece astfel de criterii nu au legătură cu caracteristicile activității în sine. Unitățile angajate în același tip de activitate economică sunt clasificate în același mod, chiar dacă, de exemplu, societatea comercială aparține unor proprietari particulari sau guvernului, respectiv întreprinderea-mamă este sau nu este formată din una sau mai multe unități.
  Clasificările "forma de proprietate" și "forma juridică" sunt construite în mod independent de clasificarea activităților.
  În mod similar, unitățile de producție sunt clasificate după activitatea principală în care sunt angajate, fie că munca este executată de mașini electrice sau manual, fie că ea este prestată într-o fabrică sau într-o gospodărie; modernul față de tradițional nu reprezintă un criteriu.

  Scop comercial sau necomercial
  În structura CAEN Rev. 2 distincția dintre scop comercial sau necomercial (market și nonmarket) nu reprezintă un considerent. Deși există unele clase care în mod normal sunt nonmarket, pot exista altele câteva care sunt de obicei efectuate atât de societăți comerciale, cât și de instituții de stat.

  Definiții
  Definiția activităților
  Activitate
  Se spune că o activitate are loc atunci când prin combinația de resurse-echipamente, forță de muncă, tehnici de producție, fluxuri de informații sau produse - se realizează bunuri sau servicii. Orice activitate se caracterizează prin intrările de produse (bunuri sau servicii), procesul de producție și ieșirile de produse (bunuri sau servicii).
  În practică, majoritatea unităților de producție efectuează activități cu caracter mixt.
  Identificarea unei activități principale este necesară pentru a clasa o unitate într-o anumită poziție din CAEN Rev. 2.

  Activitate principală
  Activitatea principală este identificată prin metoda ordinii descrescătoare (de sus în jos), ca fiind acea activitate care contribuie în cea mai mare măsură la valoarea adăugată totală a unității luate în considerare. Activitatea principală astfel identificată nu reprezintă, în mod necesar, 50% sau mai mult din valoarea adăugată totală a unității.

  Activitate secundară
  O activitate secundară este oricare altă activitate a unității, activitate care produce bunuri sau servicii.

  Activități auxiliare
  Activitățile principale și secundare sunt efectuate, în general, cu ajutorul unui număr de activități auxiliare, cum sunt: contabilitatea, transportul, depozitarea, achiziționarea, condiționarea, promovarea, repararea și întreținerea etc. Astfel, activitățile auxiliare sunt acelea care există doar pentru a sprijini activitățile productive principale și secundare ale unei unități. Activitățile auxiliare asigură bunuri și servicii consumabile pentru uzul acelei unități.
  Însă, dacă activitățile unei unități statistice și activitățile auxiliare corespunzătoare (de exemplu, un centru de calcul) se desfășoară în zone geografice diferite, atunci poate fi recomandabilă culegerea separată de date despre aceste unități pentru a se obține categorii de date care să fie clasificate în funcție de zona geografică.
  Ce este o activitate auxiliară?
  O activitate auxiliară trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  a) să servească unitatea sau unitățile de care aparține; bunurile sau serviciile realizate nu trebuie să facă obiectul tranzacțiilor pe piață;
  b) o activitate similară să se desfășoare în unități de producție similare independente;
  c) să realizeze servicii sau, în cazuri excepționale, bunuri consumabile care nu fac parte din produsul final al unității;
  d) să contribuie la costurile curente ale unității în sine, adică să nu genereze formarea brută de capital (active imobilizate).

  Ce nu este o activitate auxiliară?
  Trebuie remarcat faptul că, în conformitate cu definiția de mai sus, următoarele activități nu trebuie să fie considerate drept activități auxiliare:
  a) producerea de bunuri și servicii care fac sau contribuie la formarea brută de capital; de exemplu, activitatea de construcții pe cont propriu, care va fi clasificată separat la construcții, dacă există date disponibile privind volumul activității;
  b) producția, din care o parte importantă este comercializată chiar dacă o mare parte a sa este consumată în cadrul activității principale;
  c) producția de bunuri care ulterior devin parte integrantă a producției realizate de activitățile principale sau secundare (de exemplu, producția de cutii a unei secții dintr-o întreprindere, utilizată pentru ambalarea produselor proprii);
  d) producția de energie (dintr-o centrală electrică sau uzină de cocsificare integrată), chiar dacă întreaga producție este consumată în unitatea producătoare;
  e) achiziția de bunuri pentru revânzare ca atare;
  f) cercetarea și dezvoltarea, deoarece această activitate nu asigură un serviciu care este consumat în cursul producției curente.

  În toate aceste cazuri, acolo unde există date separate pentru aceste activități, trebuie considerate unități separate și ele trebuie considerate ca fiind unități cu un tip de activitate propriu și clasificate în conformitate cu activitatea lor.

  Unități statistice
  Disponibilitatea datelor
  Este necesară o gamă largă de informații pentru a construi o imagine statistică completă a activității economice, dar nivelul organizatoric la care este posibilă culegerea de informații variază în funcție de tipul de date. De exemplu, datele privind profitul pentru o societate comercială pot fi disponibile doar la sediul central și ele acoperă activitatea centralizată a tuturor sucursalelor (locațiilor), în timp ce datele privind vânzările pot fi disponibile pentru fiecare sucursală (locație). Pentru a observa și a analiza în mod satisfăcător datele este, prin urmare, necesar să se definească o "familie de unități statistice". Acestea reprezintă elementele de bază pentru o încadrare corectă în activitatea corespunzătoare și determinarea datelor care pot fi culese.

  Tipuri de unități statistice
  Diferitele tipuri de unități statistice sunt utilizate pentru a răspunde unei diversități de cerințe, dar fiecare unitate este o entitate specifică, care este definită în așa fel încât să poată fi recunoscută și identificată. Ea poate fi o unitate legală sau fizic identificabilă ori, ca de pildă în cazul unității de producție omogene, o "unitate" statistică.

  Comparabilitatea internațională
  Pentru a asigura comparabilitatea internațională, definițiile adoptate în cadrul Uniunii Europene sunt legate în mod direct de cele formulate în "Introducerea la Clasificarea industrială internațională standard a tuturor activităților economice a Organizației Națiunilor Unite" (ISIC Rev. 4) și Sistemul conturilor naționale al Organizației Națiunilor Unite.

  Unitățile
  Unitățile descrise în Regulamentul Consiliului CEE nr. 696/1993, cu privire la unitățile statistice, sunt următoarele:– grupul de întreprinderi;– întreprinderea;– unitatea cu activitate (UTA);– unitatea locală;– unitatea locală cu activitate (UTA locală);– unitatea instituțională;– unitatea de producție omogenă (UPO);– unitatea locală de producție omogenă (UPO locală)
  Relația dintre diferitele tipuri de unități statistice este ilustrată în tabelul următor:
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Una sau mai multe subunități O singură locație
  (locații)
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Una sau mai multe Întreprindere Unitate locală
  activități Unitate instituțională
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  O singură activitate UTA UTA locală
  UPO UPO locală
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  Reguli de clasificare pentru unități
  Unitățile incluse în registrul statistic sunt clasificate conform CAEN Rev. 2 - nivel clasă. Fiecare unitate este clasificată pe baza activităților efectuate. În anumite cazuri, o unitate nu poate fi clasificată independent, având în vedere relațiile acesteia cu alte unități de care trebuie să se țină seama.
  Unitățile trebuie să fie clasificate (încadrate) în poziția care le descrie cel mai bine activitatea, ținându-se cont nu numai de natura produselor, ci și de structura materiilor prime, inclusiv a procesului de producție.

  Reguli fundamentale de clasificare
  Valoarea adăugată
  Valoarea adăugată reprezintă indicatorul de bază utilizat pentru determinarea activității principale a unei unități, conform CAEN Rev. 2. Reprezentând diferența dintre producție și consumul intermediar, valoarea adăugată este o măsură a contribuției fiecărei unități economice la produsul intern brut (PIB). Evaluarea acestei contribuții se face prin valoarea adăugată brută la costul factorilor. Valoarea adăugată brută la costul factorilor reprezintă suma salariilor și a altor elemente legate de costul factorilor de muncă, a profitului, a subvențiilor de exploatare, a amortizării capitalului fix, total din care se scad impozitele legate de producție.
  Activitățile economice sunt definite în CAEN Rev. 2. O unitate poate presta una sau mai multe activități care aparțin uneia ori mai multor poziții din CAEN Rev. 2. Unitățile sunt clasificate conform activității lor principale. Activitatea principală este activitatea care contribuie în cea mai mare măsură la valoarea adăugată a unității.
  Doar într-o clasă CAEN?
  În cazul simplu în care o unitate desfășoară doar o singură activitate, clasificarea activității acelei unități este determinată de poziția din CAEN Rev. 2 ce acoperă acea activitate la nivel de clasă.
  Acolo unde o unitate desfășoară mai mult de o activitate, dar toate acestea aparțin aceleiași poziții din CAEN Rev. 2, la nivel de clasă, atunci clasificarea activității acelei unități este determinată de clasa CAEN Rev. 2 în care sunt cuprinse toate aceste activități.

  În mai multe clase?
  În cazul în care o unitate desfășoară activități care ocupă poziții diferite în CAEN Rev. 2, la nivel de clasă, sunt necesare reguli pentru determinarea activității principale. În cazul simplu în care, la nivel de clasă, o activitate contribuie cu mai mult de 50% din valoarea adăugată, aceasta determină activitatea principală.
  Acolo unde o unitate desfășoară activități care ocupă două poziții diferite în CAEN Rev. 2, va exista întotdeauna o poziție care să reprezinte mai mult de 50% din valoarea adăugată, cu excepția cazului foarte puțin probabil în care ambele activități cu poziții diferite în CAEN Rev. 2 au ponderi egale de 50%.
  În cazul mai complex în care o unitate desfășoară mai mult de două activități care aparțin mai multor poziții diferite din CAEN Rev. 2, la nivel de clasă, fără ca vreuna dintre ele să reprezinte peste 50% din valoarea adăugată, stabilirea activității principale a acelei unități se face prin utilizarea metodei ordinii descrescătoare (top-down).

  Metoda ordinii descrescătoare (de sus în jos)
  Metoda ordinii descrescătoare (top-down) urmează principiul ierarhic: încadrarea unei unități la nivelul cel mai detaliat al clasificării trebuie să fie în concordanță cu clasificarea unității la nivelele superioare. Pentru a îndeplini această condiție, procesul începe cu identificarea poziției relevante la nivelul cel mai înalt și evoluează descendent, prin nivelele de clasificare, în modul următor:
  Identificarea secțiunii care are cea mai mare contribuție relativă la valoarea adăugată.
  În cadrul acestei secțiuni se identifică diviziunea care are relativ cea mai mare contribuție la valoarea adăugată.
  În cadrul acestei diviziuni se identifică grupa care are relativ cea mai mare contribuție la valoarea adăugată.
  În cadrul acestei grupe se identifică clasa care are relativ cea mai mare contribuție la valoarea adăugată.

  Toate nivelele concordante
  Metoda top-down respectă principiul că la nivelele inferioare ale clasificării activitatea principală este în conformitate cu activitatea considerată principală la nivelele superioare.
  La nivelele inferioare ale clasificării, contribuția valorii adăugate a poziției care rezultă din utilizarea metodei nu va reprezenta, în mod necesar, mai mult de 50% din valoarea adăugată totală a acelei unități. Cu cât se operează mai mult, de la nivelele superioare către cele inferioare ale structurii ierarhice a CAEN Rev. 2, cu atât mai frecvent se va constata această situație.

  Până la ce nivel coborâți?
  În principiu, metoda top-down permite stabilirea activității principale a unei unități până la nivelul minim al clasificării ierarhice a activităților.

  Dar dacă nu se cunoaște valoarea adăugată?
  Pentru a determina activitatea principală a unei unități trebuie să fie cunoscute contribuțiile la valoarea adăugată pentru activitățile care ocupă diverse poziții în CAEN Rev. 2. În practică însă adeseori nu este posibilă obținerea informațiilor despre valoarea adăugată a diferitelor activități desfășurate și determinarea activității trebuie să fie făcută prin utilizarea altor indicatori (substitute). Aceștia pot fi:
  Substitute bazate pe producție– producția brută a unității care este atribuită mărfurilor și serviciilor asociate fiecărei activități;– valoarea vânzărilor acelor grupe de produse aparținând fiecărei activități.
  Substitute bazate pe cheltuielile de producție (input)– câștiguri și salarii ce se pot atribui diferitelor activități;– numărul de angajați în activități, respectiv proporția personalului angajat în diverse activități ale unității.
  Dar acestea reprezintă doar aproximații
  Trebuie utilizate variabilele de înlocuire pentru datele necunoscute privind valoarea adăugată, astfel încât să obținem cea mai bună aproximație posibilă, în comparație cu rezultatul care ar fi fost obținut pe baza valorii adăugate. Utilizarea criteriilor de substituire nu schimbă metodele de determinare a activității principale. Ele reprezintă doar aproximări operaționale ale datelor despre valoarea adăugată.
  Totuși, utilizarea simplă a criteriilor de substituție enumerate mai sus poate duce uneori la confuzii, dacă structura criteriilor de substituție nu este proporțională cu valoarea adăugată (necunoscută).

  Probleme întâmpinate în legătură cu substitutele bazate pe producție
  Folosind criteriile referitoare la vânzări (cifra de afaceri), devine evident faptul că în anumite cazuri proporționalitatea cifrei de afaceri și a valorii adăugate nu este valabilă. De exemplu, cifra de afaceri din comerț are de obicei o contribuție mult mai mică la valoarea adăugată din activitatea productivă. Alte exemple sunt cifra de afaceri a intermediarilor sau a antreprenorilor generali. Chiar în cazul procesului de producție relația dintre cifra de afaceri și valoarea adăugată rezultată poate varia între activități și în interiorul lor. În unele cazuri, o cifră de afaceri nu are niciun sens sau nu există, de exemplu, în cazul activităților de intermediere financiară sau al activităților de asigurări. Aceleași considerente trebuie avute în vedere atunci când se utilizează drept criteriu de substituție date privind producția brută.
  Multe unități se ocupă de comerț și de alte activități. În astfel de cazuri cifra de afaceri din comerț nu este indicatorul cel mai adecvat pentru înlocuirea valorii adăugate (necunoscută) a activității comerciale. În astfel de cazuri trebuie ținut cont de faptul că trebuie luate în considerare regulile de clasificare specifice pentru comerțul cu amănuntul, așa cum sunt stabilite în cele ce urmează.

  Probleme legate de substitutele criteriilor referitoare la cheltuielile de producție
  Atunci când se aplică criteriile de substituție bazate pe cheltuielile de producție, trebuie avute în vedere precauții similare. Proporționalitatea dintre salarii sau numărul de angajați și valoarea adăugată nu este sigură dacă intensitatea capitalului pentru diverse activități este diferită. Intensitatea mai mare a capitalului implică în mod normal o depreciere mai mare și o contribuție mai scăzută a salariilor la valoarea adăugată. Intensitatea capitalului variază în mod substanțial între diferite activități economice, precum și între activități din aceeași clasă a CAEN Rev. 2. De exemplu, activitatea de colectare a deșeurilor va avea, probabil, o intensitate a capitalului mai scăzută decât activitatea de incinerare a reziduurilor. Totuși, ambele activități intră în aceeași clasă din CAEN Rev. 2.

  Schimbări în clasificarea unităților
  Unitățile își pot schimba activitatea principală fie dintr-o dată, fie în mod treptat, pe parcursul unei perioade de timp. Activitatea principală se poate schimba în cursul unui an de la o perioadă statistică la următoarea. Aceasta fie din cauza factorilor sezonieri, fie datorită unei decizii a conducerii de a schimba structura producției. În fiecare caz apare o schimbare destul de bruscă în echilibrul activităților. De asemenea, o schimbare în structura producției sau a vânzărilor poate avea loc în mod treptat, în decurs de câțiva ani. Aceste cazuri impun schimbarea încadrării unității. Schimbările prea frecvente distorsionează statistica, până la a face interpretarea extrem de dificilă.

  Regula de stabilitate
  Pentru a evita schimbările frecvente este necesară o regulă de stabilitate. Fără o astfel de regulă ar exista schimbări aparente în demografia economică a întreprinderilor active, care nu ar fi altceva decât niște artificii statistice. Regula de lucru este aceea că o activitate secundară trebuie să depășească, timp de 2 ani, activitatea principală a unității înainte ca încadrarea să fie schimbată.
  Schimbările de încadrare a unităților, în scopul anchetelor statistice, nu se fac mai des decât o dată pe an sau la date fixe ori pe măsură ce informațiile devin disponibile.
  Schimbările mai frecvente ar duce la o neconcordanță între statisticile pe termen scurt (lunare sau trimestriale) și cele pe termen lung.

  Glosar
  Acest glosar oferă o descriere mai detaliată a unora dintre termenii utilizați în introducerea la CAEN Rev. 2. S-au făcut toate încercările de a asigura concordanța descrierilor cu definițiile termenilor utilizați în alte lucrări, dar aceste descrieri nu urmăresc să ofere sensuri definitive, valabile în toate împrejurările. Scopul acestui glosar este doar acela de a-l ajuta pe utilizatorul de CAEN Rev. 2 să facă interpretări corecte.

  Produse destinate consumului intermediar
  Un produs destinat exclusiv consumului intermediar, denumit produs exclusiv, este un produs legat tehnologic de producția altor produse din aceeași grupă, dar care nu este produs în nicio altă grupă (de exemplu, melasele legate de producția zahărului). Produsele destinate exclusiv sunt utilizate ca materii prime pentru fabricarea altor produse.
  Un produs destinat consumului intermediar, denumit produs obișnuit (adică un produs care nu este exclusiv aparținător unei singure grupe), este un produs legat din punct de vedere tehnologic de producerea altor produse, dar el nu este realizat în mai multe grupe (de exemplu, hidrogenul produs în timpul rafinării petrolului este legat tehnologic de cel produs în industria petrochimică și în cocsificarea cărbunelui și este identic cu cel produs în grupa care cuprinde alte produse chimice de bază).

  Bunuri de capital
  Bunurile de capital sunt bunuri, altele decât materiile prime și combustibilul, utilizate pentru producția altor bunuri și/sau servicii. Ele includ clădirile, utilajele, locomotivele, camioanele, tractoarele etc. Terenul nu este considerat, de obicei, un bun de capital.

  Marfă
  Marfa este un bun transportabil cu care se poate face schimb. Poate fi un articol dintr-o serie obținută la o linie de producție, un articol unic sau suportul material pentru un serviciu (CD-ul pentru software). Acesta este un concept utilizat pentru clasificările vamale.

  Proces industrial
  Un proces de transformare (fizic, chimic, manual sau de orice natură) utilizat în fabricarea de noi produse (fie ele bunuri de consum, intermediare sau de investiții), în prelucrarea produselor uzate sau pentru furnizarea de servicii industriale.

  Aparatură casnică sau de uz gospodăresc
  Aparatură și echipament de un anumit tip, destinat în principal utilizării în gospodăriile private, de exemplu, mașini de spălat pentru menaj.

  Echipamente industriale
  Mașini și echipamente cunoscute în principal pentru altă utilizare decât în gospodării (de exemplu, mașini-unelte și mașini de spălat pentru spălătorii).

  Industria prelucrătoare
  În secțiunea C "Industria prelucrătoare" sunt incluse atât mica industrie, cât și activitățile de mare anvergură. Trebuie remarcat faptul că utilizarea instalațiilor și mașinilor grele nu este exclusivă secțiunii C.

  Produs
  Un produs este rezultatul activității economice. Este termenul generic aplicat bunurilor și serviciilor.

  Produs finit
  Produse pentru care prelucrarea s-a încheiat.

  Produs semifabricat
  Produse realizate printr-o serie de prelucrări, dar necesitând o prelucrare ulterioară, înainte de a fi gata pentru întrebuințare. Ele pot fi vândute altor fabricanți pentru prelucrarea ulterioară. Exemplele tipice ar putea include piesele brute, din metal turnat, vândute pentru a fi finisate în altă parte.

  Producție
  Producția este o activitate care are drept rezultat un produs. Termenul este utilizat cu referire la întreaga gamă a activităților economice. Termenul nu este exclusiv pentru sectorul agricol, extractiv sau de prelucrare, ci este folosit, de asemenea, și pentru sectorul serviciilor. În funcție de ramura de activitate se pot utiliza termeni mai specifici pentru a defini producția: prestare de servicii, prelucrare, fabricare etc. Producția poate fi măsurată în diverse moduri, fie în unități fizice, fie în termeni valorici.

  Transformare
  Transformarea este un proces care modifică natura, compoziția sau forma materiilor prime ori a produselor semifabricate în scopul obținerii de produse noi.

  Tratare
  Un proces care este executat, între altele, în scopul protejării anumitor produse pentru a le conferi anumite proprietăți sau pentru a preveni orice efecte dăunătoare care ar putea rezultă din utilizarea lor. Exemple: tratarea culturilor, a lemnului, a materialelor și reziduurilor.

  Valoare adăugată
  Valoarea adăugată brută este valoarea producției brute minus costul materialelor și al altor costuri intermediare.
  Clasificare activităților din economia naționala - CAEN Rev. 2


  n.c.a.: neclasificate altundeva


  *par-
  te
  din
  Divi-
  ziune

  Grupa

  Clasa

  CAEN Rev. 2

  CAEN
  Rev.1

  ISIC
  Rev.4  SECȚIUNEA A - AGRICULTURA, SILVICULTURĂ ȘI
  PESCUIT

  01  Agricultură, vânătoare și servicii anexe
  011


  Cultivarea plantelor nepermanente

  0111


  Cultivarea cerealelor (exclusiv orez) pantelor
  leguminoase și a plantelor
  producătoare de semințe oleaginoase


  0111*
  0112*


  0111  0112

  Cultivarea orezului

  0111*

  0112

  0113

  Cultivarea legumelor și a pepenilor, a
  rădăcinoaselor și tuberculilor

  0111*
  0112*

  0113  0114

  Cultivarea trestiei de zahăr

  0111*

  0114  0115

  Cultivarea tutunului

  0111*

  0115*  0116

  Cultivarea plantelor pentru fibre textile

  0111*

  0116

  0119

  Cultivarea altor plante din culturi neperma-
  nente

  0111*
  0112*

  0119


  012


  Cultivarea plantelor din culturi permanente

  0121

  Cultivarea strugurilor

  0113*

  0121  0122

  Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale

  0113*

  0122  0123

  Cultivarea fructelor citrice

  0113*

  0123  0124

  Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase

  0113*

  0124  0125


  Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi,
  căpșunilor, nuciferilor și a altor
  pomi fructiferi


  0112*
  0113*


  0125

  0126

  Cultivarea fructelor oleaginoase

  0111*
  0113*

  0126

  0127

  Cultivarea plantelor pentru prepararea
  băuturilor


  0113*


  0127  0128


  Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice,
  medicinale și a plantelor de uz farmaceutic

  0111*
  0112*
  0113*

  0128


  0129

  Cultivarea altor plante permanente

  0111*
  0201*

  0129


  013


  Cultivarea plantelor pentru înmulțire

  0130

  Cultivarea plantelor pentru înmulțire

  0112*

  0130


  014


  Creșterea animalelor

  0141

  Creșterea bovinelor de lapte

  0121*

  0141*  0142

  Creșterea altor bovine

  0121*

  0141*  0143

  Creșterea cailor și a altor cabaline

  0122*

  0142  0144

  Creșterea cămilelor și a camelidelor

  0125*

  0143  0145

  Creșterea ovinelor și caprinelor

  0122*

  0144  0146

  Creșterea porcinelor

  0123

  0145  0147

  Creșterea pasărilor

  0124

  0146

  0149

  Creșterea altor animale

  0122*
  0125*

  0149  015  Activităti în ferme mixte (cultura vegetală
  combinata cu creșterea animalelor)

  0150

  Activități în ferme mixte (cultura vegetală
  combinată cu creșterea animalelor)


  0130


  0150  016  Activități auxiliare agriculturii și activi-
  tati după recoltare  0161

  Activități auxiliare pentru producția vegetală

  0141*

  0161

  0162

  Activități auxiliare pentru creșterea animale-
  lor

  0142
  9272*

  0162  0163


  Activități după recoltare


  0141*
  0111*
  0113*

  0163


  0164  Pregătirea semințelor  0111*
  0112*
  0113*
  0141*

  0164

  017  Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului
  și activități de servicii anexe vânătorii

  0170

  Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului
  și activităti de servicii anexe vânatorii


  0150*


  0170

  02  Silvicultură și exploatare forestieră
  021


  Silvicultură și alte activități forestiere  0210

  Silvicultură și alte activități forestiere

  0112*
  0201*

  0210


  022


  Exploatarea forestieră

  0220

  Exploatarea forestieră

  0201*

  0220  023  Colectarea produselor forestiere nelemnoase
  din flora spontană  0230


  Colectarea produselor forestiere nelemnoase
  din flora spontană

  0112*
  0113*
  0201*

  0230  024


  Activități de servicii anexe silviculturii  0240

  Activități de servicii anexe silviculturii

  0202
  7414*

  0240

  03  Pescuitul și acvacultura
  031


  Pescuitul

  0311

  Pescuitul maritim

  0501*

  0311  0312

  Pescuitul în ape dulci

  0501*

  0312


  032


  Acvacultura

  0321

  Acvacultura maritimă

  0502*

  0321

  0322

  Acvacultura în ape dulci

  0502*
  0125*

  0322
  SECȚIUNEA B - INDUSTRIA EXTRACTIVĂ  05  Extracția cărbunelui superior și inferior

  051  Extracția cărbunelui superior
  (PCS => 23865 kJ/kg)

  0510

  Extracția cărbunelui superior
  (PCS=>23865 kJ/kg)


  1010*


  0510


  052


  Extracția cărbunelui inferior(PCS<23865 kJ/kg)

  0520

  Extracția carbunelui inferior(PCS<23865 kJ/kg)

  1020*

  0520

  06

  Extracția petrolului brut și a gazelor
  naturale


  061


  Extracția petrolului brut

  0610

  Extracția petrolului brut

  1110*

  0610


  062


  Extracția gazelor naturale

  0620

  Extracția gazelor naturale

  1110*

  0620

  07  Extracția minereurilor metalifere
  071


  Extracția minereurilor feroase

  0710

  Extracția minereurilor feroase

  1310*

  0710


  072


  Extracția minereurilor metalifere neferoase

  0721

  Extracția minereurilor de uraniu și toriu

  1200*

  0721  0729

  Extracția altor minereuri metalifere neferoase

  1320*

  0729

  08  Alte activități extractive
  081


  Extracția pietrei, nisipului și argilei

  0811


  Extracția pietrei ornamentale și a pietrei
  pentru construcții, extracția pietrei calca-
  roase, gipsului, cretei și a ardeziei

  1411*
  1412*
  1413*

  0810*


  0812

  Extracția pietrișului și nisipului; extracția
  argilei și caolinului

  1421*
  1422*

  0810*


  089


  Alte activități extractive n.c.a.  0891

  Extracția mineralelor pentru industria chimica
  și a îngrășămintelor naturale


  1430*


  0891  0892

  Extracția turbei

  1030*

  0892  0893

  Extracția sării

  1440*

  0893  0899

  Alte activităti extractive n.c.a

  1450*

  0899

  09  Activități de servicii anexe extracției

  091  Activități de servicii anexe extracției
  petrolului brut și gazelor naturale

  0910

  Activități de servicii anexe extracției
  petrolului brut și gazelor naturale

  1120
  1110*

  0910  099  Activități de servicii anexe pentru extracția
  mineralelor

  0990

  Activități de servicii anexe pentru extracția
  mineralelor
  1010*
  1020*
  1030*
  1200*
  1310*
  1320*
  1411*
  1412*
  1413*
  1421*
  1422*
  1430*
  1440*
  1450*

  0990
  SECȚIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE  10  Industria alimentara

  101  Producția, prelucrarea și conservarea cărnii
  și a produselor din carne

  1011

  Prelucrarea și conservarea cărnii

  1511
  1512*

  1010*  1012

  Prelucrarea și conservarea cărnii de pasare

  1512*

  1010*

  1013

  Fabricarea produselor din carne (inclusiv din
  carne de pasăre)


  1513*


  1010*  102  Prelucrarea și conservarea peștelui,
  crustaceelor și moluștelor

  1020

  Prelucrarea și conservarea peștelui,
  crustaceelor și moluștelor


  1520*


  1020  103  Prelucrarea și conservarea fructelor și
  legumelor  1031

  Prelucrarea și conservarea cartofilor

  1531

  1030*  1032

  Fabricarea sucurilor de fructe și legume

  1532

  1030*  1039


  Prelucrarea și conservarea fructelor și
  legumelor n.c.a.

  0141*
  1533*
  5131*

  1030*
  104  Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale
  și animale  1041


  Fabricarea uleiurilor și grăsimilor


  1541
  1542
  0113*

  1040*


  1042

  Fabricarea margarinei și a altor produse
  comestibile similare


  1543


  1040*


  105


  Fabricarea produselor lactate  1051

  Fabricarea produselor lactate și a
  brânzeturilor


  1551


  1050*  1052

  Fabricarea înghetatei

  1552

  1050*  106  Fabricarea produselor de morărit, a amidonului
  și produselor din amidon  1061

  Fabricarea produselor de morărit

  1561

  1061

  1062

  Fabricarea amidonului și a produselor din
  amidon


  1562*


  1062  107  Fabricarea produselor de brutărie și a
  produselor făinoase

  1071

  Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și
  a produselor proaspete de patiserie


  1581*


  1071*  1072


  Fabricarea biscuiților și pișcoturilor;
  fabricarea prăjiturilor și a produselor
  conservate de patiserie


  1582


  1071*  1073


  Fabricarea macaroanelor, tăițeilor,
  cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase
  similare


  1585*


  1074


  108


  Fabricarea altor produse alimentare

  1081

  Fabricarea zahărului

  1583

  1072

  1082

  Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei
  și a produselor zaharoase


  1584


  1073  1083

  Prelucrarea ceaiului și cafelei

  1586

  1079*

  1084

  Fabricarea condimentelor și ingredientelor

  1587
  1440*

  1079*  1085
  Fabricarea de mâncăruri preparate
  1513*
  1520*
  1533*
  1581*
  1585*

  1075
  1086

  Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate
  și alimentelor dietetice


  1588


  1079*

  1089  Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.  1513*
  1589
  1562*
  1581*

  1079*

  109  Fabricarea preparatelor pentru hrana
  animalelor

  1091

  Fabricarea preparatelor pentru hrana
  animalelor de fermă


  1571


  1080*

  1092

  Fabricarea preparatelor pentru hrana
  animalelor de companie


  1572


  1080*

  11  Fabricarea băuturilor
  110


  Fabricarea băuturilor

  1101


  Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor
  alcoolice

  1591
  1592*
  5134*

  1101
  1102


  Fabricarea vinurilor din struguri


  0113*
  1593
  5134*

  1102*


  1103

  Fabricarea cidrului și a altor vinuri din
  fructe


  1594


  1102*

  1104

  Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute
  prin fermentare


  1595


  1102*  1105

  Fabricarea berii

  1596

  1103*  1106

  Fabricarea malțului

  1597

  1103*  1107


  Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice;
  producția de ape minerale și alte
  ape imbuteliate


  1598


  1104

  12  Fabricarea produselor din tutun
  120


  Fabricarea produselor din tutun

  1200

  Fabricarea produselor din tutun

  1600

  1200

  13  Fabricarea produselor textile

  131  Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor
  textile

  1310  Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor
  textile


  1711
  1712
  1713
  1714
  1715
  1716
  1717

  1311
  132


  Producția de țesături  1320

  Producția de țesături

  1721
  1722
  1723
  1724
  1725
  1830*

  1312


  133


  Finisarea materialelor textile  1330

  Finisarea materialelor textile

  1730
  5271*

  1313


  139


  Fabricarea altor articole textile  1391

  Fabricarea de metraje prin tricotare sau
  croșetare

  1760
  1830*

  1391  1392


  Fabricarea de articole confecționate din
  textile (cu excepția îmbrăcămintei și
  lenjeriei de corp)


  1740*


  1392  1393

  Fabricarea de covoare și mochete

  1751

  1393

  1394

  Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și
  plase


  1752*


  1394  1395


  Fabricarea de textile nețesute și articole din
  acestea, cu excepția confecțiilor de
  imbracaminte


  1753


  1399*

  1396

  Fabricarea de articole tehnice și industriale
  din textile


  1754*


  1399

  1399

  Fabricarea altor articole textile n.c.a.

  1754*
  3663*

  1399

  14  Fabricarea articolelor de imbrăcaminte

  141  Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu
  excepția articolelor din blană

  1411

  Fabricarea articolelor de imbrăcaminte din
  piele


  1810*


  1410*

  1412

  Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru
  lucru


  1821


  1410*

  1413

  Fabricarea altor articole de imbrăcăminte
  exclusiv lenjeria de corp


  1822


  1410*  1414

  Fabricarea de articole de lenjerie de corp

  1823

  1410*

  1419

  Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și
  accesorii n.c.a.

  1771*
  1824*

  1410*


  142


  Fabricarea articolelor din blană

  1420

  Fabricarea articolelor din blană

  1830*

  1420  143  Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin
  tricotare sau croșetare

  1431

  Fabricarea prin tricotare sau croșetare a
  ciorapilor și articolelor de galanterie


  1771*


  1430*

  1439

  Fabricarea prin tricotare sau croșetare a
  articolelor de imbracaminte


  1772


  1430*

  15  Tăbacirea și finisarea pieilor; fabricarea
  articolelor de voiaj și marochinărie, harna-
  șamentelor și încălțamintei; prepararea și
  vopsirea blanurilor

  151  Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea
  articolelor de voiaj și marochinărie și a
  articolelor de harnașament; prepararea
  și vopsirea blănurilor

  1511

  Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și
  vopsirea blanurilor

  1910
  1830*

  1511  1512


  Fabricarea, articolelor de voiaj și
  marochinarie și a articolelor
  de harnașament


  1920*
  3663*


  1512


  152


  Fabricarea încălțămintei

  1520

  Fabricarea incaltamintei

  1930*

  1520

  16  Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor
  din lemn și pluta, cu excepția mobilei;
  fabricarea articolelor din paie și din alte
  materiale vegetale împletite


  161


  Tăierea și rindeluirea lemnului

  1610

  Tăierea și rindeluirea lemnului

  2010

  1610  162  Fabricarea produselor din lemn, plută, paie și
  din alte materiale vegetale  1621

  Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn

  2020

  1621  1622

  Fabricarea parchetului asamblat în panouri

  2030*

  1622*

  1623

  Fabricarea altor elemente de dulgherie și
  tâmplărie, pentru construcții


  2030*


  1622*  1624

  Fabricarea ambalajelor din lemn

  2040*

  1623

  1629  Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea
  articolelor din plută, paie și din
  alte materiale vegetale împletite

  1930*
  2051*
  2052*
  3663*

  1629  17  Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie
  171


  Fabricarea celulozei hârtiei și cartonului

  1711

  Fabricarea celulozei

  2111

  1701*  1712

  Fabricarea hârtiei și cartonului

  2112

  1701*


  172


  Fabricarea articolelor din hârtie și carton  1721

  Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a
  ambalajelor din hârtie și carton


  2121


  1702

  1722

  Fabricarea produselor de uz gospodăresc și
  sanitar, din hârtie sau carton

  1754*
  2122*

  1709*

  1723

  Fabricarea articolelor de papetarie

  2123
  2222*

  1709*  1724

  Fabricarea tapetului

  2124

  1709*

  1729

  Fabricarea altor articole din hârtie și carton
  n.c.a.

  2125*
  3663*

  1709*

  18

  Tipărire și reproducerea pe suporți a
  înregistrarilor  181  Tipărire și activități de servicii conexe
  tiparirii  1811

  Tipărirea ziarelor

  2221

  1811*  1812


  Alte activități de tipărire n.c.a.


  2222*
  2122*
  2125*

  1811*


  1813

  Servicii pregătitoare pentru pretipărire

  2224
  2225

  1812*  1814

  Legătorie și servicii conexe

  2223

  1812*


  182


  Reproducerea înregistrărilor

  1820


  Reproducerea înregistrărilor


  2231
  2232
  2233

  1820


  19

  Fabricarea produselor de cocserie și a
  produselor obținute din prelucrarea titeiului


  191


  Fabricarea produselor de cocserie  1910

  Fabricarea produselor de cocserie

  2310
  2414*

  1910  192  Fabricarea produselor obținute din prelucrarea
  țițeiului

  1920  Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea
  țițeiului


  2320
  1010*
  1020*
  1030*

  1920  20

  Fabricarea substanțelor și a produselor
  chimice

  201  Fabricarea produselor chimice de bază, a
  îngrașămintelor și produselor azotoase;
  fabricarea materialelor plastice și a
  cauciucului sintetic, în forme primare  2011

  Fabricarea gazelor industriale

  2411

  2011*  2012

  Fabricarea colorantilor și a pigmentilor

  2412

  2011*

  2013

  Fabricarea altor produse chimice anorganice
  de bază

  2413
  2330*

  2011*

  2014

  Fabricarea altor produse chimice organice,
  de bază

  2414*
  1592*

  2011*

  2015

  Fabricarea îngrășămintelor și produselor
  azotoase


  2415


  2012

  2016

  Fabricarea materialelor plastice în forme
  primare


  2416


  2013*

  2017

  Fabricarea cauciucului sintetic în forme
  primare


  2417


  2013*  202  Fabricarea pesticidelor și a altor produse
  agrochimice

  2020

  Fabricarea pesticidelor și a altor produse
  agrochimice


  2420


  2021  203  Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii
  tipografice și masticurilor

  2030

  Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii
  tipografice și masticurilor


  2430


  2022
  204

  Fabricarea sapunurilor, detergenților și a
  produselor de întreținere cosmetice și de
  parfumerie  2041

  Fabricarea săpunurilor, detergentilor și a
  produselor de întreținere


  2451*


  2023*

  2042

  Fabricarea parfumurilor și a produselor
  cosmetice (de toaletă)

  2452
  2451*

  2023*


  205


  Fabricarea altor produse chimice  2051

  Fabricarea explozivilor

  2461
  3663*

  2029*  2052

  Fabricarea cleiurilor

  2462*

  2029*  2053

  Fabricarea uleiurilor esențiale

  2463

  2029*  2059


  Fabricarea altor produse chimice n.c.a.


  2462*
  2464
  2466*

  2029*  206


  Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale

  2060

  Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale

  2470

  2030

  21

  Fabricarea produselor farmaceutice de bază și
  a preparatelor farmaceutice


  211


  Fabricarea produselor farmaceutice de bază

  2110

  Fabricarea produselor farmaceutice de bază

  2441

  2100*


  212


  Fabricarea preparatelor farmaceutice  2120

  Fabricarea preparatelor farmaceutice

  2442*
  2330*

  2100*

  22

  Fabricarea produselor din cauciuc și mase
  plastice


  221


  Fabricarea articolelor din cauciuc  2211

  Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer;
  reșaparea și refacerea anvelopelor

  2511
  2512

  2211  2219


  Fabricarea altor produse din cauciuc


  2513*
  1930*
  3663*

  2219  222


  Fabricarea articolelor din material plastic  2221

  Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și
  profilelor din material plastic


  2521*


  2220*

  2222

  Fabricarea articolelor de ambalaj din material
  plastic


  2522


  2220*

  2223

  Fabricarea articolelor din material plastic
  pentru construcții

  2523*
  3663*

  2220*  2229


  Fabricarea altor produse din material plastic


  2524*
  1930*
  3663*

  2220*


  23

  Fabricarea altor produse din minerale
  nemetalice  231  Fabricarea sticlei și a articolelor din,
  sticlă  2311

  Fabricarea sticlei plate

  2611

  2310*  2312

  Prelucrarea și fasonarea sticlei plate

  2612

  2310*  2313

  Fabricarea articolelor din sticlă

  2613

  2310*  2314

  Fabricarea fibrelor din sticlă

  2614

  2310*  2319

  Fabricarea de sticlărie tehnică

  2615*

  2310*


  232


  Fabricarea de produse refractare

  2320

  Fabricarea de produse refractare

  2626

  2391  233  Fabricarea materialelor de constructii din
  argilă  2331

  Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică

  2630

  2392*

  2332

  Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor
  produse pentru construcții din argilă arsă


  2640*


  2392*  234  Fabricarea altor articole din ceramică și
  porțelan

  2341

  Fabricarea articolelor ceramice pentru uz
  gospodăresc și ornamental


  2621


  2393*  2342

  Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica

  2622

  2393*

  2343

  Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante
  din ceramică


  2623


  2393*

  2344

  Fabricarea altor produse tehnice din ceramică

  2624
  3162*

  2393*  2349

  Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

  2625

  2393*


  235


  Fabricarea cimentului, varului și ipsosului

  2351

  Fabricarea cimentului

  2651

  2394*

  2352

  Fabricarea varului și ipsosului

  2652
  2653

  2394*  236  Fabricarea articolelor din beton,ciment și
  ipsos

  2361

  Fabricarea produselor din beton pentru
  construcții


  2661


  2395*

  2362

  Fabricarea produselor din ipsos pentru
  construcții


  2662


  2395*  2363

  Fabricarea betonului

  2663

  2395*  2364

  Fabricarea mortarului

  2664

  2395*  2365

  Fabricarea produselor din azbociment

  2665

  2395*

  2369

  Fabricarea altor articole din beton, ciment și
  ipsos


  2666


  2395*


  237


  Tăierea,fasonarea și finisarea pietrei

  2370

  Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei

  2670

  2396  239  Fabricarea produselor abrazive și a altor
  produse din minerale nemetalice n.c.a.  2391

  Fabricarea de produse abrazive

  2681*

  2399*

  2399

  Fabricarea altor produse din minerale
  nemetalice, n.c.a.


  2682


  2399*

  24  Industria metalurgica

  241  Producția de metale feroase sub forme primare
  și de feroaliaje

  2410

  Producția de metale feroase sub forme primare
  și de feroaliaje


  2710


  2410*  242  Producția de tuburi, țevi, profile tubulare
  și accesorii pentru acestea, din oțel

  2420

  Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și
  accesorii pentru acestea, din otel


  2722


  2410*  243  Fabricarea altor produse prin prelucrarea
  primara a otelului  2431

  Tragere la rece a barelor

  2731

  2410*  2432

  Laminare la rece a benzilor înguste

  2732

  2410*

  2433

  Producția de profile obținute la rece

  2733
  2811*

  2410*  2434

  Trefilarea firelor la rece

  2734

  2410*  244  Producția metalelor prețioase și a altor
  metale neferoase  2441

  Producția metalelor prețioase

  2741

  2420*  2442

  Metalurgia aluminiului

  2742

  2420*  2443

  Producția plumbului, zincului și cositorului

  2743

  2420*  2444

  Metalurgia cuprului

  2744

  2420*  2445

  Producția altor metale neferoase

  2745

  2420*  2446

  Prelucrarea combustibililor nucleari

  2330*

  2420*


  245


  Turnarea metalelor  2451

  Turnarea fontei

  2721
  2751

  2431*  2452

  Turnarea oțelului

  2752

  2431*  2453

  Turnarea metalelor neferoase ușoare

  2753

  2432*  2454

  Turnarea altor metale neferoase

  2754

  2432*

  25
  Industria construcțiilor metalice și a
  produselor din metal, exclusiv mașini,
  utilaje și instalații
  251


  Fabricarea de construcții metalice  2511

  Fabricarea de construcții metalice și părți
  componente ale structurilor metalice


  2811*


  2511*  2512

  Fabricarea de uși și ferestre din metal

  2812*

  2511*
  252

  Producția de rezervoare, cisterne și containe-
  re metalice; producția de radiatoare și cazane
  pentru incalzire centrală  2521

  Producția de radiatoare și cazane pentru
  încalzire centrală


  2822*


  2512*

  2529

  Producția de rezervoare, cisterne și
  containere metalice


  2821*


  2512*  253  Producția generatoarelor de aburi (cu excepția
  cazanelor pentru încălzire centrală)

  2530

  Producția generatoarelor de aburi (cu excepția
  cazanelor pentru încălzire centrală)


  2830*


  2513


  254


  Fabricarea armamentului și munitiei

  2540

  Fabricarea armamentului și muniției

  2960*

  2520  255  Fabricarea produselor metalice obținute prin
  deformare plastică; metalurgia pulberilor

  2550

  Fabricarea produselor metalice obtinute prin
  deformare plastică; metalurgia pulberilor


  2840


  2591
  256

  Tratarea și acoperirea metalelor; operațiuni
  de mecanică generală pe bază de plată sau
  contract

  2561

  Tratarea și acoperirea metalelor

  2851

  2592*  2562

  Operațiuni de mecanică generală

  2852

  2592*


  257


  Producția de unelte și articole de fierărie  2571

  Fabricarea produselor de tăiat

  2861*
  2875*

  2593*  2572

  Fabricarea articolelor de feronerie

  2863*

  2593*

  2573

  Fabricarea uneltelor

  2862*
  2956*

  2593*


  259


  Fabricarea altor produse prelucrate din metal  2591

  Fabricarea de recipienți, containere și alte
  produse similare din oțel


  2871*


  2599*  2592

  Fabricarea ambalajelor ușoare din metal

  2872

  2599*

  2593

  Fabricarea articolelor din fire metalice;
  fabricarea de lanțuri și arcuri

  2873
  2874*

  2599*  2594


  Fabricarea de șuruburi, bidoane și alte
  articole filetate; fabricarea de nituri
  și șaibe


  2874*


  2599*  2599


  Fabricarea altor articole din metal n.c.a.


  2875*
  3162*
  3663*

  2599*


  26

  Fabricarea calculatoarelor și a produselor
  electronice și optice


  261


  Fabricarea componentelor electronice  2611

  Fabricarea subansamblurilor electronice
  (module)
  2466*
  3110*
  3120*
  3130*
  3210*
  3230*

  2610*  2612

  Fabricarea altor componente electronice

  3210*

  2610*  262  Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor
  periferice

  2620

  Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor
  periferice

  3002*
  3230*

  2620


  263


  Fabricarea echipamentelor de comunicații  2630  Fabricarea echipamentelor de comunicatii  3220*
  3230*
  3162*
  3320*

  2630

  264  Fabricarea produselor electronice de larg
  consum

  2640

  Fabricarea produselor electronice de larg
  consum

  3230*
  3650*

  2640
  265

  Fabricarea de echipamente de măsura,
  verificare, control și navigație; producția
  de ceasuri  2651

  Fabricarea de instrumente și dispozitive
  pentru măsura, verificare, control, navigatie

  3162*
  3320*

  2651*  2652

  Producția de ceasuri

  3350*

  2652  266  Fabricarea de echipamente pentru radiologie,
  electrodiagnostic și electroterapie

  2660

  Fabricarea de echipamente pentru radiologie,
  electrodiagnostic și electroterapie


  3310*


  2660  267  Fabricarea de instrumente optice și echipamen-
  te fotografice  2670


  Fabricarea de instrumente optice și echipamen-
  te fotografice

  3340*
  3320*
  3230*

  2670
  268  Fabricarea suporților magnetici și optici
  destinați înregistrărilor

  2680

  Fabricarea suporților magnetici și optici
  destinați înregistrărilor


  2465


  2680

  27  Fabricarea echipamentelor electrice  271  Fabricarea motoarelor electrice, generatoare-
  lor și transformatoarelor electrice și a apa-
  ratelor de distribuție și control a
  electricității

  2711

  Fabricarea motoarelor, generatoarelor și
  transformatoarelor electrice

  3110*
  3162*

  2710*

  2712

  Fabricarea aparatelor de distribuție și
  control a electricitatii


  3120*


  2710*


  272


  Fabricarea de acumulatori și baterii

  2720

  Fabricarea de acumulatori și baterii

  3140

  2720  273  Fabricarea de fire și cabluri; fabricarea
  dispozitivelor de conexiune pentru acestea

  2731

  Fabricarea de cabluri cu fibră optică

  3130*
  3340*

  2731

  2732

  Fabricarea altor fire și cabluri electrice și
  electronice

  3130*
  2523*

  2732  2733


  Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru
  fire și cabluri electrice și electronice

  3130*
  2524*
  3120*

  2733
  274  Fabricarea de echipamente electrice de
  iluminat  2740


  Fabricarea de echipamente electrice de
  iluminat

  3150
  3161*
  3162*

  2740  275


  Fabricarea de echipamente casnice  2751

  Fabricarea de aparate electrocasnice

  2971*
  2956*

  2750*  2752

  Fabricarea de echipamente casnice neelectrice

  2972*

  2750*


  279


  Fabricarea altor echipamente electrice

  2790
  Fabricarea altor echipamente electrice
  2943*
  3162*
  3120*
  3130*
  3210*

  2790
  28

  Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente
  n.c.a.  281  Fabricarea de mașini și utilaje de utilizare
  generală  2811


  Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția
  celor pentru avioane autovehicule și
  motociclete)


  2911*
  3430*


  2811

  2812

  Fabricarea de motoare hidraulice

  2912*
  2913*

  2812  2813

  Fabricarea de pompe și compresoare

  2912*

  2813*  2814

  Fabricarea de articole de robinetărie

  2913*

  2813*

  2815

  Fabricarea lagărelor angrenajelor, cutiilor de
  viteză și elementelor mecanice de transmisie

  2914*

  2814  282  Fabricarea altor masini și utilaje de
  utilizare generală  2821


  Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și
  arzătoarelor

  2921*
  2971*
  2972*

  2815


  2822

  Fabricarea echipamentelor de ridicat și
  manipulat

  2922*
  3550*

  2816  2823


  Fabricarea mașinilor și echipamentelor de
  birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și
  a echipamentelor periferice)

  3001
  3230*
  3612*

  2817


  2824

  Fabricarea mașinilor-unelte portabile
  acționate electric


  2941*


  2818  2825


  Fabricarea echipamentelor de ventilație și
  frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz
  casnic

  2923*
  2971*

  2819*
  2829


  Fabricarea altor mașini și utilaje de utili-
  zare generală n.c.a.

  2924*
  2943*
  3320*

  2819*
  283  Fabricarea masinilor și utilajelor pentru
  agricultură și exploatări forestiere  2830


  Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru
  agricultură și exploatări forestiere

  2931*
  2932*
  2953*

  2821
  284  Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea
  metalului și a mașinilor-unelte  2841


  Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte
  pentru prelucrarea metalului

  2862*
  2942*
  3162*

  2822*


  2849

  Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.

  2943*
  2862*

  2822*  289  Fabricarea altor mașini și utilaje cu
  destinație specifică  2891

  Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

  2951*

  2823  2892


  Fabricarea utilajelor pentru extracție și
  construcții

  2952*
  2862*
  3410*

  2824


  2893

  Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea
  produselor alimentare, băuturilor și tutunului

  2953*

  2825

  2894

  Fabricarea utilajelor pentru industria textilă
  a îmbrăcămintei și a pielăriei

  2954*
  2956*

  2826

  2895

  Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei
  și cartonului


  2955*


  2829*

  2896

  Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea
  maselor plastice și a cauciucului

  2956*

  2829*  2899


  Fabricarea altor mașini și utilaje specifice
  n.c.a.

  2956*
  3162*
  3320*
  3340*
  3530*
  3650*
  3663*

  2829*


  29

  Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
  a remorcilor și semiremorcilor


  291


  Fabricarea autovehiculelor de transport rutier  2910

  Fabricarea autovehiculelor de transport
  rutier


  3410*


  2910  292  Producția de caroserii pentru autovehicule;
  fabricarea de remorci și semiremorci

  2920

  Producția de caroserii pentru autovehicule;
  fabricarea de remorci și semiremorci


  3420*


  2920  293  Producția de piese și accesorii pentru
  autovehicule și pentru motoare de autovehicule  2931


  Fabricarea de echipamente electrice și
  electronice pentru autovehicule și pentru
  motoare de autovehicule


  3161*


  2930*

  2932

  Fabricarea altor piese și accesorii pentru
  autovehicule și pentru motoare de autovehicule

  3430*
  3611*

  2930*

  30  Fabricarea altor mijloace de transport
  301


  Construcția de nave și bărci  3011

  Construcția de nave și structuri plutitoare

  3511*
  3611*

  3011

  3012

  Construcția de ambarcatiuni sportive și de
  agrement


  3512*


  3012


  302


  Fabricarea materialului rulant

  3020


  Fabricarea materialului rulant


  3162*
  3520*
  3611*

  3020  303


  Fabricarea de aeronave și nave spațiale

  3030


  Fabricarea de aeronave și nave spațiale


  2960*
  3530*
  3611*

  3030  304


  Fabricarea vehiculelor militare de luptă

  3040

  Fabricarea vehiculelor militare de luptă

  2960*

  3040  309  Fabricarea altor echipamente de transport
  n.c.a.

  3091

  Fabricarea de motociclete

  3541
  3410*

  3091  3092


  Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru
  invalizi

  3542
  3543*
  3663*

  3092
  3099

  Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.

  3550*

  3099

  31  Fabricarea de mobilă
  310


  Fabricarea de mobilă  3101  Fabricarea de mobilă pentru birouri și
  magazine


  3310*
  3550*
  3611*
  3612*

  3100*  3102

  Fabricarea de mobilă pentru bucătării

  3611*
  3613

  3100*  3103

  Fabricarea de saltele și somiere

  3615

  3100*

  3109

  Fabricarea de mobilă n.c.a.

  3611*
  3614*

  3100*

  32  Alte activități industriale n.c.a.

  321  Fabricarea bijuteriilor imitațiilor de
  bijuterii și articolelor similare  3211

  Baterea monedelor

  3621

  3211*  3212


  Fabricarea bijuteriilor și articolelor
  similare din metale și pietre
  prețioase


  3622
  3350*


  3211*

  3213

  Fabricarea imitațiilor de bijuterii și
  articole similare

  3661
  3350*

  3212


  322


  Fabricarea instrumentelor muzicale

  3220

  Fabricarea instrumentelor muzicale

  3630*

  3220


  323


  Fabricarea articolelor pentru sport

  3230

  Fabricarea articolelor pentru sport

  3640*

  3230


  324


  Fabricarea jocurilor și jucăriilor

  3240

  Fabricarea jocurilor și jucariilor

  3650*

  3240  325  Fabricarea de dispozitive, aparate și
  instrumente medicale și stomatologice  3250


  Fabricarea de dispozitive, aparate și
  instrumente medicale și stomatologice


  2442*
  3310*
  3320*
  3340*
  1740*
  2924*


  3250


  329


  Alte activități industriale

  3291

  Fabricarea maturilor și periilor

  3662

  3290*  3299


  Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.


  1810*
  1824*
  1920*
  2052*
  2211*
  2524*
  2875*
  3640*
  3663*
  3310*
  2051*

  3290*


  33

  Repararea, întreținerea și instalarea
  mașinilor și echipamentelor  331  Repararea articolelor fabricate din metal,
  repararea mașinilor și echipamentelor

  3311  Repararea articolelor fabricate din metal  2811*
  2821*
  2822*
  2830*
  2861*
  2862*
  2863*
  3550*
  2871*
  2875*
  2960*
  3420*

  3311  3312  Repararea mașinilor  2911*
  2912*
  2913*
  2914*
  2921*
  2922*
  2923*
  2924*
  2932*
  2931*
  2941*
  2942*
  2943*
  2951*
  2952*
  2953*
  2954*
  2955*
  2956*
  7250*

  3312

  3313
  Repararea echipamentelor electronice și optice
  2924*
  3110*
  3162*
  3210*
  3230*
  3310*
  3320*
  3340*
  3350*

  3313
  3314

  Repararea echipamentelor electrice

  2971*
  3110*
  3120*
  3162*
  3310*
  3320*

  3314

  3315

  Repararea și întreținerea navelor și bărcilor

  3511*
  3512*

  3315*

  3316

  Repararea și intreținerea aeronavelor și
  navelor spațiale


  3530*


  3315*

  3317  Repararea și intreținerea altor echipamente
  de transport n.c.a.  3520*
  3543*
  3550*


  3315*


  3319  Repararea altor echipamente  1740*
  1752*
  2040*
  2051*
  2513*
  2521*
  2524*
  2615*
  2640*
  2681*
  3630*
  3650*

  3319

  332  Instalarea mașinilor și echipamentelor
  industriale

  3320  Instalarea mașinilor și echipamentelor
  industriale  2521*
  2615*
  2640*
  2681*
  28*
  29*
  30*
  31*