ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 (*actualizată*)
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
(actualizată la data de 15 mai 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  Având în vedere că actualul context economic impune luarea unor măsuri rapide pentru crearea premiselor legislative şi administrative care să conducă la creşterea eficienţei operatorilor economici,
  dat fiind faptul că întreprinderile publice - regii autonome şi societăţi comerciale la care statul deţine participaţii integrale sau majoritare - reprezintă un segment important al economiei naţionale şi, în consecinţă, lichiditatea, solvabilitatea şi funcţionalitatea acestor societăţi au o influenţă determinantă asupra stabilităţii ansamblului economiei,
  dată fiind necesitatea creşterii rapide a contribuţiei reale a întreprinderilor publice la îmbunătăţirea parametrilor economiei româneşti şi la echilibrarea bugetului de stat,
  în considerarea faptului că eficienţa unui operator economic depinde, în mod determinant, de performanţa managementului acestuia, de corecta implementare în funcţionarea societăţii a mecanismelor de bună guvernare,
  observând că actualul cadru legislativ prezintă lacune importante în ceea ce priveşte buna guvernare a regiilor autonome, influenţând negativ performanţa economică şi competitivitatea acestora şi generând, pe cale de consecinţă, disfuncţionalităţi ale operatorilor economici cu care intră în raporturi contractuale,
  constatând că legislaţia generală a societăţilor comerciale nu este adaptată specificului societăţilor de stat, neoferind premisele legislative pentru ca aceste societăţi să poată funcţiona eficient şi să reprezinte un vector de relansare economică,
  având în vedere că pentru eficientizarea activităţii societăţilor de stat este necesară dezvoltarea de noi mecanisme de guvernanţă corporativă, suplimentare în raport cu cele reglementate de legislaţia generală a societăţilor comerciale şi adaptate particularităţilor societăţilor de stat,
  dat fiind că, în lumina principiilor guvernanţei corporative a întreprinderilor de stat, dezvoltate de Organizaţia de Cooperare Economică şi Dezvoltare (OECD) pe baza celor mai avansate standarde legislative şi de bună practică a corporaţiilor, este necesar a fi instituite pârghii de garantare a obiectivităţii şi transparenţei selecţiei managementului şi a membrilor organelor de administrare, de asigurare a profesionalismului şi responsabilităţii deciziei manageriale, mecanisme suplimentare de protecţie a drepturilor acţionarilor minoritari şi o transparenţă accentuată faţă de public atât a activităţii societăţilor de stat, cât şi a politicii de acţionariat a statului,
  având în atenţie faptul că îmbunătăţirea guvernanţei corporative a întreprinderilor de stat reprezintă un obiectiv asumat de Guvernul României prin Scrisoarea de intenţie către Fondul Monetar Internaţional, aprobată de Guvern prin memorandum la data de 7 iunie 2011, revizuită,
  întrucât neadoptarea în regim de urgenţă a acestui act normativ ar avea drept consecinţă perpetuarea actualelor disfuncţionalităţi în activitatea regiilor autonome şi a societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, afectând capacitatea acestor operatori economici de a contribui la echilibrarea bugetului de stat şi la relansarea economiei,
  întrucât întârzierea în implementarea măsurilor de eficientizare a întreprinderilor publice influenţează negativ lichiditatea, solvabilitatea şi funcţionalitatea acestor societăţi, iar acest efect negativ se repercutează asupra echilibrului bugetului de stat consolidat,
  date fiind importanţa acestor entităţi economice şi caracterul strategic al sectoarelor în care acestea operează, nefuncţionalitatea lor fiind de natură a conduce la dezechilibre la nivel macroeconomic,
  având în vedere faptul că actualele condiţii de criză economică prelungită şi premisele economice pentru anul 2012 impun adoptarea de măsuri prompte pentru eficientizarea activităţii operatorilor economici,
  având în atenţie faptul că neadoptarea actului normativ atrage încălcarea angajamentelor asumate în cadrul acordurilor cu instituţiile financiare internaţionale, cu consecinţe grave din perspectiva echilibrului bugetar,
  în considerarea faptului că aspectele mai sus menţionate constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă pentru asigurarea stabilităţii economiei şi a echilibrului bugetar,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică întreprinderilor publice, persoane juridice române.
  (2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă societăţile financiar-bancare şi de asigurare şi reasigurare, precum şi societăţile comerciale care desfăşoară activităţi de interes naţional cu specific deosebit pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.


  Articolul 2

  În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
  1. guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice - ansamblul de reguli care guvernează sistemul de administrare şi control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publică tutelară şi organele întreprinderii publice, între consiliul de administraţie/de supraveghere, directori/directorat, acţionari şi alte persoane interesate;
  2. întreprinderi publice:
  a) regii autonome înfiinţate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială;
  b) companii şi societăţi naţionale, societăţi comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul;
  c) societăţi comerciale la care una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la lit. a) şi b) deţin o participaţie majoritară sau o participaţie ce le asigură controlul;
  3. autoritate publică tutelară - instituţia care:
  a) coordonează, are în subordine sau sub autoritate una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la pct. 2 lit. a);
  b) exercită, în numele statului/unităţii administrativ-teritoriale, calitatea de acţionar la întreprinderile publice prevăzute la pct. 2 lit. b);
  c) coordonează exercitarea de către una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la pct. 2 lit. a) şi/sau lit. b) a calităţii de acţionar sau asociat la o societate comercială controlată;
  4. control - raportul dintre stat-acţionar sau o întreprindere publică, pe de o parte, şi societatea comercială la care:
  a) deţine direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot;
  b) poate să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare şi de control;
  c) poate exercita, în calitate de acţionar, o influenţă determinantă, în virtutea unor clauze de natură a stabili strategia de management a întreprinderii publice, cuprinse în contracte încheiate cu întreprinderea publică sau în actul constitutiv al acesteia;
  5. director - persoana căreia i-au fost delegate atribuţii de conducere a societăţii, în conformitate cu prevederile art. 143 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; directorul financiar/economic este asimilat directorului.


  Articolul 3

  Autoritatea publică tutelară are următoarele competenţe:
  1. la regiile autonome:
  a) să numească şi să revoce membrii consiliului de administraţie;
  b) să aprobe planul de administrare elaborat de consiliul de administraţie;
  c) să evalueze periodic activitatea consiliului de administraţie, pentru a se asigura, în numele statului sau al unităţii administrativ-teritoriale fondator, că sunt respectate principiile de eficienţă economică şi profitabilitate în funcţionarea regiei autonome;
  d) alte atribuţii prevăzute de lege;
  2. la societăţile comerciale prevăzute la art. 2. pct. 2 lit. b):
  a) să numească reprezentanţii statului sau, după caz, ai unităţii administrativ-teritoriale în adunarea generală a acţionarilor şi să aprobe mandatul acestora;
  b) să propună, în numele statului/unităţii administrativ-teritoriale acţionar, candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie sau, după caz, de supraveghere, cu respectarea condiţiilor de calificare şi experienţă profesională şi selecţie prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
  c) să evalueze periodic, prin reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor, activitatea consiliului de administraţie, pentru a se asigura, în numele statului/unităţii administrativ-teritoriale acţionar, că sunt respectate principiile de eficienţă economică şi profitabilitate în funcţionarea societăţii comerciale;
  d) să asigure transparenţa politicii de acţionariat a statului în cadrul societăţilor faţă de care exercită competenţele de autoritate publică tutelară;
  e) alte atribuţii prevăzute de lege;
  3. la societăţile comerciale prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. c):
  a) să vegheze la exercitarea de către întreprinderea publică, în condiţii de eficienţă economică şi strategică, a calităţii de acţionar;
  b) să vegheze la respectarea de către societatea controlată a principiilor de eficienţă economică şi profitabilitate;
  c) alte atribuţii prevăzute de lege.


  Articolul 4

  (1) Autoritatea publică tutelară şi Ministerul Finanţelor Publice nu pot interveni în activitatea de administrare şi conducere a întreprinderii publice.
  (2) Competenţa luării deciziilor de administrare şi a deciziilor de conducere a întreprinderii publice şi răspunderea, în condiţiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administraţie şi directorilor, dacă le-au fost delegate atribuţiile de conducere, sau, după caz, consiliului de supraveghere şi directoratului.


  Capitolul II Administrarea şi conducerea regiilor autonome


  Secţiunea 1 Consiliul de administraţie


  Articolul 5

  (1) Regia autonomă este administrată de un consiliu de administraţie, format din 5-7 persoane.
  (2) Consiliul de administraţie este constituit din:
  a) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, licenţiat în ştiinţe economice şi cu experienţă în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani de la data obţinerii diplomei de studii superioare;
  b) un reprezentant al autorităţii tutelare, cu experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome şi/sau în activitatea de administrare de societăţi comerciale ori regii autonome;
  c) 3-5 persoane cu experienţă în administrarea/managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi selectate din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice.
  (3) Membrii consiliului de administraţie se numesc de autoritatea publică tutelară şi de Ministerul Finanţelor Publice, în cazul reprezentantului acestei instituţii.
  (4) Desemnarea membrilor consiliului de administraţie, inclusiv a reprezentanţilor autorităţii publice tutelare şi ai Ministerului Finanţelor Publice, va fi făcută în baza unei evaluări/selecţii prealabile efectuate de o comisie organizată la nivelul autorităţii publice tutelare şi al Ministerului Finanţelor Publice, formată din specialişti în recrutarea resurselor umane. Autoritatea publică tutelară poate decide ca această comisie de selecţie să fie asistată sau ca selecţia să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condiţiile legii.
  (5) Criteriile de selecţie a administratorilor sunt stabilite de comisia sau, după caz, expertul independent prevăzut la alin. (4), cu luarea în considerare a specificului şi complexităţii activităţii regiei autonome.
  (6) Anunţul privind selecţia membrilor consiliului de administraţie se publică în două ziare economice şi/sau financiare cu largă răspândire şi pe pagina de internet a întreprinderii publice. Acesta trebuie să includă condiţiile ce trebuie întrunite de candidaţi şi criteriile de evaluare a acestora. Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei.
  (7) Lista membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, a consiliului de supraveghere este publicată pe pagina de internet a întreprinderii publice pe întreaga durată a mandatului acestora.


  Articolul 5^1

  Dacă procedura prevăzută la art. 5 alin. (4)-(6) nu se finalizează cu selecţia unui număr suficient de administratori, autoritatea publică tutelară poate desemna, prin decizie/ordin, administratori provizorii. Durata mandatului administratorilor provizorii este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la completarea numărului de membri, fără ca durata mandatului administratorilor provizorii să depăşească 9 luni.
  ----------
  Art. 5^1 a fost introdus de art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 13 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 15 mai 2015.


  Articolul 6

  Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 7

  Membrii consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de 5 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale. Autoritatea publică tutelară poate stabili un număr mai mic de consilii de administraţie din care un membru desemnat al unei întreprinderi publice poate face parte.


  Articolul 8

  (1) Durata mandatului membrilor consiliului de administraţie este stabilită prin actul de înfiinţare şi nu poate depăşi 4 ani. Mandatul membrilor consiliului de administraţie poate fi reînnoit, dacă prin actul de înfiinţare nu se dispune altfel.
  (2) Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie este stabilită de către autoritatea publică tutelară prin contractul de mandat în structura şi limitele prevăzute la alin. (3) şi (4).
  (3) Remuneraţia membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară care nu poate depăşi media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar din ramura în care îşi desfăşoară activitatea regia autonomă, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii, şi dintr-o componentă variabilă stabilită potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condiţiilor de remunerare pentru poziţii similare din regii autonome sau societăţi cu capital majoritar ori integral de stat din România şi din alte state europene, din acelaşi domeniu de activitate, de comisia de specialişti în recrutare resurse umane prevăzută la art. 5 alin. (4) sau, după caz, de experţii independenţi în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecţie a membrilor consiliului de administraţie pentru regia autonomă respectivă sau pentru altă regie autonomă cu activitate similară.
  (4) Remuneraţia membrilor executivi ai consiliului de administraţie este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară care nu poate depăşi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar din ramura în care îşi desfăşoară activitatea regia autonomă, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii, şi dintr-o componentă variabilă stabilită potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condiţiilor de remunerare pentru poziţiile similare din regiile autonome sau societăţi cu capital majoritar ori integral de stat din România sau din alte state europene, din acelaşi domeniu de activitate, de comisia de specialişti în recrutare resurse umane prevăzută la art. 5 alin. (4) sau, după caz, de experţii independenţi în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecţie a membrilor consiliului de administraţie pentru regia autonomă respectivă sau pentru altă regie autonomă cu activitate similară.
  (5) Indemnizaţia fixă lunară a membrilor consiliului de administraţie stabilită în condiţiile alin. (3) şi (4) poate fi diferenţiată, în funcţie de numărul de şedinţe la care participă, de atribuţiile în cadrul unor comitete consultative şi de alte atribuţii specifice stabilite prin contractul de mandat.
  (6) Remuneraţia variabilă a membrilor consiliului de administraţie se revizuieşte anual, în funcţie de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contractul de mandat.
  ------------
  Art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 4 iunie 2013.


  Articolul 9

  (1) Consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al regiei autonome.
  (2) Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii de bază:
  a) aprobă direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare a regiei autonome;
  b) verifică funcţionarea sistemului de control intern/ managerial, implementarea politicilor contabile şi realizarea planificării financiare;
  c) numeşte şi revocă directorii şi stabileşte remuneraţia lor;
  d) evaluează activitatea directorilor, verifică execuţia contractelor de mandat ale acestora;
  e) elaborează raportul semestrial, prezentat autorităţii publice tutelare, privitor la activitatea regiei autonome, care include şi informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale directorilor.


  Articolul 10

  În cadrul consiliului de administraţie se constituie comitetul de audit, format din 3 administratori neexecutivi. Dispoziţiile art. 47 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile, în mod corespunzător.


  Articolul 11

  Consiliul de administraţie reprezintă regia autonomă în raport cu terţii şi în justiţie. În lipsa unei stipulaţii contrare în actul de înfiinţare, consiliul de administraţie reprezintă regia prin preşedintele său.


  Articolul 12

  (1) Autoritatea publică tutelară încheie cu administratorii regiei autonome contracte de mandat având ca obiect administrarea regiei autonome, care constituie anexă la actul administrativ de numire.
  (2) Contractul de mandat cuprinde obiectivele şi criteriile de performanţă stabilite de autoritatea publică tutelară. În contractul de mandat, alături de criteriile de performanţă specifice, se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificate privind reducerea obligaţiilor restante, reducerea pierderilor, creşterea profiturilor, a cifrei de afaceri, creşterea productivităţii muncii.
  (3) Membrii consiliului de administraţie pot fi revocaţi oricând. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptăţit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor administratori se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 5-7.


  Articolul 13

  (1) În termen 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administraţie elaborează şi prezintă autorităţii publice tutelare spre aprobare planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractele de mandat.
  (2) Autoritatea publică tutelară poate cere completarea sau revizuirea planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat şi nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanţă stabiliţi în contract.
  (3) Dacă planul de administrare revizuit nu este aprobat de autoritatea publică tutelară, aceasta va proceda de îndată, dar nu mai târziu de 60 de zile, la numirea unui nou consiliu de administraţie, cu respectarea dispoziţiilor art. 5-7. Mandatul administratorilor al căror plan de administrare revizuit nu a fost aprobat încetează de drept la data numirii noilor administratori. În acest caz, administratorii nu sunt îndreptăţiţi la dauneinterese.


  Articolul 14

  Membrii consiliului de administraţie îşi exercită mandatul cu prudenţa şi diligenţa unui bun administrator. Dispoziţiile art. 144^1 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.


  Articolul 15

  (1) Administratorul care are într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor regiei autonome trebuie să îi înştiinţeze despre aceasta pe ceilalţi administratori şi pe auditorii interni şi să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operaţiune.
  (2) Aceeaşi obligaţie o are administratorul în cazul în care soţul sau soţia sa, rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv sunt interesaţi într-o anumită operaţiune.
  (3) Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) şi (2) răspunde pentru daunele produse regiei autonome.


  Articolul 16

  (1) Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligaţiilor prevăzute de lege şi de actul de înfiinţare.
  (2) Administratorii răspund pentru prejudiciile cauzate regiei prin actele îndeplinite de directori, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcţiei lor.
  (3) Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediaţi dacă, având cunoştinţă de neregulile săvârşite de aceştia, nu le comunică auditorilor interni şi auditorului financiar şi nici autorităţii publice tutelare.
  (4) Răspunderea pentru actele săvârşite de un alt administrator sau pentru omisiuni nu se întinde şi la administratorii care au făcut să se consemneze în registrul deciziilor consiliului de administraţie împotrivirea lor şi i-au încunoştinţat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni, auditorul financiar şi autoritatea publică tutelară.
  (5) Acţiunea în răspundere împotriva administratorilor este introdusă de autoritatea publică tutelară, prin conducătorul acesteia.


  Articolul 17

  (1) Evaluarea activităţii administratorilor de către autoritatea tutelară se face anual şi vizează execuţia contractului de mandat şi a planului de administrare.
  (2) Pentru realizarea evaluării, instituţia publică tutelară poate fi asistată de un expert independent sau de un comitet de experţi independenţi, ale căror servicii sunt contractate în condiţiile legii.


  Secţiunea a 2-a Conducerea regiei autonome


  Articolul 18

  (1) Prin actul de înfiinţare sau, ulterior înfiinţării, prin decizie a autorităţii publice tutelare se poate stabili că atribuţiile de conducere executivă a regiei autonome sunt delegate de consiliul de administraţie unuia sau mai multor directori.
  (2) Directorii regiei autonome sunt numiţi de consiliul de administraţie. Consiliul de administraţie poate decide să fie asistat sau ca selecţia să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condiţiile legii.
  (3) Consiliul de administraţie sau, după caz, expertul independent stabileşte criteriile de selecţie, care includ, cel puţin, dar fără a se limita la aceasta, o experienţă relevantă în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori a unor societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv a unor societăţi comerciale din sectorul privat.
  (4) Anunţul privind selecţia directorilor se publică în două ziare economice şi/sau financiare de largă răspândire şi pe pagina de internet a întreprinderii publice. Anunţul include condiţiile care trebuie să fie întrunite de candidaţi şi criteriile de evaluare a acestora. Selecţia va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiţii, nediscriminării, transparenţei şi asumării răspunderii şi cu luarea în considerare a specificului şi complexităţii activităţii regiei autonome.
  (5) Lista directorilor societăţii este publicată pe pagina de internet a întreprinderii publice pe întreaga durată a mandatului acestora.


  Articolul 19

  În cazul delegării atribuţiilor de conducere, potrivit dispoziţiilor art. 18, preşedintele consiliului de administraţie nu poate fi numit şi director general al regiei autonome.


  Articolul 20

  Dacă atribuţiile de conducere au fost delegate directorilor, competenţa de reprezentare a regiei autonome aparţine directorului general.


  Articolul 21

  (1) Regia autonomă, prin consiliul de administraţie, încheie contracte de mandat cu directorii.
  (2) Contractul de mandat este acordul de voinţă încheiat între regia autonomă, reprezentată de consiliul de administraţie, şi directorul general/directorii regiei autonome, care are ca obiect îndeplinirea unor obiective şi criterii de performanţă, aprobate de consiliul de administraţie. În contractul de mandat, alături de criteriile de performanţă specifice, se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificate privind reducerea obligaţiilor restante, reducerea pierderilor, creşterea profiturilor, a cifrei de afaceri, creşterea productivităţii muncii.
  (3) Directorii pot fi revocaţi oricând de către consiliul de administraţie. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptăţit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor administratori se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 18.
  (4) Remuneraţia directorilor este stabilită de consiliul de administraţie şi nu poate depăşi nivelul remuneraţiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administraţie. Ea este unica formă de remuneraţie pentru directorii care îndeplinesc şi calitatea de administratori.
  ------------
  Alin. (4) al art. 21 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 4 iunie 2013.
  (5) Remuneraţia este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară stabilită în condiţiile art. 8 alin. (4) şi (5) şi dintr-o componentă variabilă stabilită, pe baza recomandărilor temeinic motivate, de comisia de specialişti în recrutare resurse umane prevăzută la art. 5 alin. (4) sau, după caz, de experţii independenţi în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecţie a directorilor pentru regia autonomă respectivă ori pentru altă regie autonomă cu activitate similară.
  ------------
  Alin. (5) al art. 21 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 4 iunie 2013.


  Articolul 22

  (1) În termen de 90 de zile de la numire, directorii elaborează şi prezintă consiliului de administraţie un plan de management pe durata mandatului şi pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractele de mandat prevăzute la art. 21. Planul de management trebuie să fie corelat şi să dezvolte planul de administrare al consiliului de administraţie, prevăzut la art. 13.
  (2) Planul de management este supus aprobării consiliului de administraţie.
  (3) Dacă este cazul, consiliul de administraţie poate cere completarea sau revizuirea planului de management dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat şi nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanţă stabiliţi în contract.
  (4) Dacă planul de management revizuit nu este aprobat de consiliul de administraţie, mandatul directorilor încetează de drept la data numirii noilor directori, desemnaţi cu respectarea dispoziţiilor art. 18. În acest caz de încetare a mandatului, directorii nu sunt îndreptăţiţi la daune-interese.
  (5) Evaluarea activităţii directorilor se face anual de către consiliul de administraţie şi vizează atât execuţia contractului de mandat, cât şi a planului de management.


  Articolul 23

  (1) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii regiei autonome, în limitele obiectului de activitate al acesteia şi cu respectarea competenţelor exclusive rezervate de lege consiliului de administraţie.
  (2) Trimestrial, directorii vor întocmi un raport cu privire la activitatea de conducere executivă şi cu privire la evoluţia regiei, care va fi comunicat consiliului de administraţie.


  Articolul 24

  Prevederile art. 14-16 alin. (1)-(4) se aplică, în mod corespunzător, directorilor regiei autonome. Acţiunea în răspundere împotriva directorilor este introdusă de consiliul de administraţie al regiei autonome.


  Capitolul III Societăţile comerciale


  Secţiunea 1 Dispoziţii generale


  Articolul 25

  Organizarea şi funcţionarea întreprinderilor publice - societăţi comerciale, prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) şi c), sunt reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă şi, unde aceasta nu dispune, de dispoziţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 26

  Societăţile comerciale prevăzute la art. 25 ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată sunt supuse prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale legislaţiei pieţei de capital şi Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


  Secţiunea a 2-a Administrarea întreprinderilor publice - societăţi comerciale


  Articolul 27

  (1) Întreprinderile publice - societăţi comerciale, prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) şi c), pot fi administrate potrivit sistemului unitar sau dualist de administrare, reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Autoritatea publică tutelară sau, după caz, întreprinderea publică ce deţine controlul, prin reprezentanţii săi în adunarea generală, precum şi acţionarii, reprezentând, individual sau împreună, 5% din capitalul social pot propune modificarea sistemului de administrare de la sistemul unitar la cel dualist.


  Articolul 28

  (1) În cazul societăţilor administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administraţie este format din 5-9 membri, persoane fizice sau juridice, cu experienţă în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăţilor comerciale profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice. Cel puţin unul dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice şi experienţă în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani. Nu pot fi selectaţi mai mult de 2 membri din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.
  (2) Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani. Mandatul administratorilor care şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile poate fi reînnoit.


  Articolul 29

  (1) Membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor, la propunerea consiliului de administraţie în funcţie sau a acţionarilor.
  (2) Candidaţii propuşi de consiliul de administraţie sunt selectaţi/evaluaţi în prealabil şi recomandaţi de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administraţie. Prin decizie a consiliului de administraţie se poate stabili că în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condiţiile legii.
  (3) La societăţile comerciale prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b), în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acţionarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, propune candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecţii prealabile efectuate de o comisie formată din specialişti în recrutarea resurselor umane.
  (4) Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecţie comisia să fie asistată sau selecţia să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecţie.
  (5) Este obligatorie efectuarea selecţiei candidaţilor de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:
  a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exerciţiu financiar superioară echivalentului în lei a sumei de 7.300.000 euro;
  b) au cel puţin 50 de angajaţi.
  (6) Criteriile de selecţie sunt stabilite de comisia sau, după caz, de expertul independent prevăzut la alin. (4) şi (5), cu luarea în considerare a specificului şi complexităţii activităţii societăţii comerciale.
  (7) Anunţul privind selecţia membrilor consiliului de administraţie se publică, prin grija consiliului de administraţie, în două ziare economice şi/sau financiare cu largă răspândire şi pe pagina de internet a întreprinderii publice. Acesta trebuie să includă condiţiile ce trebuie întrunite de candidaţi şi criteriile de evaluare a acestora. Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice.
  (8) Lista membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, a consiliului de supraveghere este publicată, prin grija consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.


  Articolul 30

  (1) În termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administraţie/supraveghere elaborează şi prezintă adunării generale a acţionarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractele de mandat.
  (2) Dacă este cazul, adunarea generală a acţionarilor poate decide completarea sau revizuirea planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat şi nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanţă stabiliţi în contract.
  (3) Dacă planul de administrare revizuit nu este aprobat de adunarea generală a acţionarilor, administratorii în funcţie vor convoca de îndată adunarea generală a acţionarilor, pentru numirea, cu respectarea dispoziţiilor art. 29, a unor noi administratori. Mandatul administratorilor în funcţie încetează de drept la data numirii noilor administratori. În acest caz, administratorii nu sunt îndreptăţiţi la daune-interese.


  Articolul 31

  (1) În cazul societăţilor administrate potrivit sistemului dualist, consiliul de supraveghere poate avea între 5 şi 9 membri, iar directoratul între 3 şi 7 membri.
  (2) Membrii consiliului de supraveghere sunt desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor.
  (3) Dispoziţiile art. 29 se aplică în mod corespunzător şi consiliului de supraveghere.


  Articolul 32

  (1) La cererea acţionarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 10% din capitalul social subscris şi vărsat, consiliul de administraţie/directoratul convoacă o adunare generală a acţionarilor având pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere prin aplicarea metodei votului cumulativ. Cererea poate fi formulată cel mult o dată într-un exerciţiu financiar.
  (2) Prin metoda votului cumulativ, fiecare acţionar are dreptul de a-şi atribui voturile cumulate - obţinute în urma înmulţirii voturilor deţinute de către orice acţionar, potrivit participării la capitalul social, cu numărul membrilor ce urmează să formeze consiliul de administraţie sau, după caz, consiliul de supraveghere - uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în consiliul de administraţie sau în consiliul de supraveghere.
  (3) Orice acţionar poate face, în scris, propuneri adresate consiliului de administraţie sau directoratului, pentru aplicarea metodei votului cumulativ, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a convocatorului adunării generale a acţionarilor ce are pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere.
  (4) În exercitarea votului cumulativ acţionarii pot să acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidaţi. În dreptul fiecărui candidat acţionarii menţionează numărul de voturi acordate.
  (5) În situaţia aplicării metodei votului cumulativ, membrii consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere în funcţie la data adunării generale vor fi înscrişi pe lista candidaţilor pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere alături de candidaţii propuşi de către acţionari.
  (6) Toţi candidaţii înscrişi în lista de candidaturi vor fi supuşi votului acţionarilor în cadrul adunării generale a acţionarilor.
  (7) Membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere în funcţie la data adunării generale, care nu sunt reconfirmaţi prin vot cumulativ ca membri ai consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, sunt consideraţi revocaţi din funcţie prin hotărârea adunării generale.
  (8) Durata mandatului membrilor consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere aflaţi în funcţie la data adunării generale a acţionarilor în cadrul căreia s-a aplicat votul cumulativ va continua în cazul reconfirmării acestora prin metoda votului cumulativ.
  (9) Persoanele care au obţinut cele mai multe voturi cumulate în cadrul adunării generale a acţionarilor vor forma consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere.
  (10) În situaţia în care două sau mai multe persoane propuse a fi alese ca membri în consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere obţin acelaşi număr de voturi cumulate, este declarată aleasă ca membru în consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere persoana care a fost votată de un număr mai mare de acţionari.
  (11) Criteriile de alegere a membrilor consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere în situaţia în care două sau mai multe persoane propuse obţin acelaşi număr de voturi cumulate, exprimate de acelaşi număr de acţionari, sunt stabilite de către adunarea generală a acţionarilor şi precizate în procesul-verbal al acesteia.
  (12) În cazul societăţilor ale căror valori mobiliare sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată se aplică prevederile legislaţiei pieţei de capital.


  Articolul 33

  O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăţi pe acţiuni/întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeaşi măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum şi persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere.


  Articolul 34

  (1) În cadrul consiliului de administraţie sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare şi remunerare şi comitetul de audit. Prin actul constitutiv se poate stabili şi posibilitatea constituirii altor comitete consultative.
  (2) Comitetul de nominalizare şi remunerare formulează propuneri pentru funcţiile de administratori/membru al consiliului de supraveghere, elaborează şi propune consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de director sau, după caz, de membru al directoratului şi pentru alte funcţii de conducere, recomandă consiliului de administraţie sau, după caz, consiliului de supraveghere candidaţi pentru funcţiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului şi a altor funcţii de conducere.
  (3) Comitetul de audit îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 47 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
  (4) În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar comitetele prevăzute la alin. (2) şi (3) sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puţin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.
  (5) Întreprinderile publice stabilesc prin actul constitutiv modul de funcţionare şi procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative.


  Articolul 35

  (1) În cazul societăţilor administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administraţie deleagă conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.
  (2) Directorii pot fi numiţi dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, sau din afara consiliului de administraţie.
  (3) Preşedintele consiliului de administraţie al societăţii nu poate fi numit şi director general.
  (4) Directorii sunt numiţi de consiliul de administraţie, la recomandarea comitetului de nominalizare. Consiliul de administraţie poate decide să fie asistat sau ca selecţia să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condiţiile legii.
  (5) Consiliul de administraţie sau, după caz, expertul independent stabileşte criteriile de selecţie, care includ, cel puţin, dar fără a se limita la aceasta, o experienţă relevantă în consultanţă în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăţi comerciale din sectorul privat. Criteriile de selecţie vor fi elaborate şi selecţia va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiţii, nediscriminării, transparenţei şi asumării răspunderii şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societăţii comerciale.
  (6) Anunţul privind selecţia directorilor se publică în două ziare economice şi/sau financiare de largă răspândire şi pe pagina de internet a întreprinderii publice. Anunţul include condiţiile care trebuie să fie întrunite de candidaţi şi criteriile de evaluare a acestora. Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei.
  (7) Lista directorilor este publicată pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.
  (8) În cazul societăţilor administrate potrivit sistemului dualist, dispoziţiile alin. (4)-(7) se aplică în mod corespunzător selecţiei membrilor directoratului de către consiliul de supraveghere.


  Articolul 36

  (1) În termen de 90 de zile de la numire, directorii/membrii directoratului elaborează şi prezintă consiliului de administraţie, respectiv consiliului de supraveghere un plan de management pe durata mandatului şi pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractele de mandat. Planul de management trebuie să fie corelat şi să dezvolte planul de administrare al consiliului de administraţie.
  (2) Planul de management este supus aprobării consiliului de administraţie, respectiv consiliului de supraveghere.
  (3) Dacă este cazul, consiliul de administraţie sau, după caz, consiliul de supraveghere poate cere completarea sau revizuirea planului de management, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat şi nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanţă stabiliţi în contract.
  (4) Dacă planul de management revizuit nu este aprobat de consiliul de administraţie sau, după caz, de către consiliul de supraveghere, acesta va proceda de îndată, dar nu mai târziu de 60 de zile, la numirea de noi directori, respectiv membri ai directoratului. Mandatul directorilor, respectiv al membrilor directoratului în funcţie încetează de drept la data numirii noilor directori, respectiv a noilor membri ai directoratului. În acest caz, directorii, respectiv membrii directoratului nu sunt îndreptăţiţi la daune-interese.
  (5) Evaluarea activităţii directorilor de către consiliul de administraţie sau, după caz, a membrilor directoratului de către membrii consiliului de supraveghere va viza atât execuţia contractului de mandat, cât şi a planului de management.


  Articolul 37

  (1) Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acţionarilor în structura şi limitele prevăzute la alin. (3) şi (4).
  (2) Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societăţii, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanţă.
  (3) Indemnizaţia fixă lunară a membrilor neexecutivi nu poate depăşi media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar din ramura în care îşi desfăşoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii.
  (4) Indemnizaţia fixă lunară a membrilor executivi nu poate depăşi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar din ramura în care îşi desfăşoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii.
  (5) Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condiţiilor de remunerare pentru poziţiile similare din societăţi, din acelaşi domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din România şi din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau, după caz, de experţii în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecţie a membrilor consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere.
  (6) Adunarea generală a acţionarilor se va asigura, la stabilirea indemnizaţiei fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administraţie sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (3) şi (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuţiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de şedinţe, obiectivele şi criteriile de performanţă stabilite în contractul de mandat.
  ------------
  Art. 37 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 4 iunie 2013.


  Articolul 38

  (1) Remuneraţia directorilor este stabilită de consiliul de administraţie şi nu poate depăşi nivelul remuneraţiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administraţie. Ea este unica formă de remuneraţie pentru directorii care îndeplinesc şi calitatea de administratori.
  (2) Remuneraţia este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (4), şi dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societăţii, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanţă.
  (3) Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condiţiilor de remunerare pentru poziţiile similare din societăţi, din acelaşi domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau, după caz, de experţii în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecţie a membrilor consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere.
  (4) Remuneraţia membrilor directoratului este stabilită de consiliul de supraveghere. Dispoziţiile alin. (1) şi (2) sunt aplicabile şi membrilor directoratului.
  ------------
  Art. 38 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 4 iunie 2013.


  Articolul 39

  (1) Remuneraţia şi celelalte avantaje oferite administratorilor şi directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situaţiile financiare anuale şi în raportul anual al comitetului de nominalizare şi remunerare.
  (2) Politica şi criteriile de remunerare a administratorilor şi directorilor în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere şi a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administraţie sau, după caz, a consiliului de supraveghere.


  Secţiunea a 3-a Protecţia acţionarilor minoritari


  Articolul 40

  Societatea trebuie să deţină o pagină proprie de internet, prin intermediul căreia să permită accesul acţionarilor la documentele şi informaţiile a căror publicitate este prevăzută de lege.


  Articolul 41

  (1) Cu cel puţin 30 de zile înainte de data adunării generale şi până la data desfăşurării acesteia, întreprinderile publice-societăţi comerciale trebuie să publice pe pagina proprie de internet convocatorul adunării, precum şi documentele care urmează a fi prezentate acţionarilor în cadrul adunării generale a acţionarilor. Dispoziţiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.
  (2) Accesul acţionarilor la informaţiile prevăzute la alin. (1) nu poate fi limitat decât de cerinţe necesare identificării acţionarilor, confidenţialităţii informaţiilor, dacă este cazul, şi securităţii comunicării electronice, numai în măsura în care aceste limitări sunt proporţionale cu realizarea acestor obiective.
  (3) În cazul societăţilor ale căror valori mobiliare sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată sunt aplicabile prevederile legislaţiei privind piaţa de capital.


  Articolul 42

  Convocatorul adunării generale trebuie să cuprindă descrierea precisă a procedurilor care trebuie respectate de acţionari pentru a putea vota în una dintre modalităţile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.


  Articolul 43

  Hotărârea adunării generale adoptată cu nerespectarea prevederilor art. 40-42 este anulabilă. Dispoziţiile art. 132 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.


  Articolul 44

  Acţionarii pot vota în adunarea generală a acţionarilor personal, prin reprezentare, prin corespondenţă sau prin mijloace electronice.


  Articolul 45

  (1) În cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusă la sediul societăţii, în original, cu 24 de ore înainte de adunare sau în termenul prevăzut de actul constitutiv ori poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică.
  (2) Acţionarii pot să îşi desemneze reprezentanţii şi prin mijloace electronice. Întreprinderile publice sunt obligate să accepte notificarea desemnării prin mijloace electronice. În acest caz, procura şi notificarea au încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică.
  (3) În procesul-verbal al adunării generale a asociaţilor se va face menţiune despre procurile primite în temeiul alin. (1) şi (2).
  (4) Sub rezerva îndeplinirii cerinţelor art. 125 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întreprinderea publică nu poate limita eligibilitatea persoanelor desemnate ca reprezentanţi.
  (5) Acţionarii pot vota prin corespondenţă sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală.
  (6) Întreprinderile publice au obligaţia de a crea condiţiile pentru exercitarea dreptului de vot al acţionarilor prevăzut la alin. (5).
  (7) Votul prin mijloace electronice şi votul prin corespondenţă nu pot fi condiţionate decât de cerinţe necesare asigurării identificării acţionarilor şi securităţii comunicării electronice şi numai în măsura în care sunt proporţionale cu realizarea acestor obiective.


  Articolul 46

  Drepturile acţionarilor instituite de dispoziţiile prezentului capitol se completează cu drepturile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


  Capitolul IV Audit statutar şi audit intern


  Articolul 47

  (1) Situaţiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condiţiile legii.
  (2) Situaţiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.


  Articolul 48

  Întreprinderile publice contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 49

  Auditul statutar va fi exercitat în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 50

  Întreprinderile publice organizează auditul intern în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare. Auditorii interni raportează direct consiliului de administraţie.


  Capitolul V Transparenţă. Obligaţii de raportare


  Articolul 51

  (1) Întreprinderea publică, prin grija consiliului de administraţie sau, după caz, a directoratului, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul asociaţilor/acţionarilor, următoarele documente şi informaţii:
  a) hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;
  b) situaţiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
  c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
  d) raportul de audit anual;
  e) componenţa organelor de conducere ale societăţii, CV-urile membrilor consiliului de administraţie şi ale directorilor sau, după caz, ale membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului;
  f) rapoartele consiliului de administraţie sau, după caz, ale consiliului de supraveghere.
  (2) Situaţiile financiare anuale şi raportările contabile semestriale, rapoartele consiliului de administraţie sau, după caz, ale consiliului de supraveghere şi raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a întreprinderii publice pe o perioadă de cel puţin 3 ani.


  Articolul 52

  (1) Consiliul de administraţie sau, după caz, consiliul de supraveghere informează acţionarii, în cadrul primei adunări generale a acţionarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacţii cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată de aceştia, prin punerea la dispoziţia acţionarilor a documentelor ce reflectă datele şi informaţiile esenţiale şi semnificative în legătură cu acele tranzacţii.
  (2) Obligaţia de informare revine consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi în cazul tranzacţiilor încheiate cu soţul sau soţia, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la alin. (1).
  (3) Consiliul de administraţie sau, după caz, consiliul de supraveghere informează acţionarii, în cadrul primei adunări generale a acţionarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacţii încheiate de întreprinderea publică cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacţia are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacţii, de cel puţin echivalentul în lei a 100.000 euro.
  (4) În cazul regiilor autonome, consiliul de administraţie informează de îndată autoritatea publică tutelară asupra oricărei tranzacţii prevăzute la alin. (1)-(3).
  (5) Directorul general sau, după caz, directoratul supune aprobării consiliului de administraţie orice tranzacţie din categoria celor prevăzute la alin. (1) dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacţii, o valoare de cel puţin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacţiei, consiliul de administraţie poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacţia este corectă în raport cu ofertele de acelaşi tip existente pe piaţă.
  (6) În rapoartele semestriale şi anuale ale consiliului de administraţie sau, după caz, ale directoratului se vor menţiona, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condiţiile alin. (1), precizându-se următoarele elemente: părţile care au încheiat actul juridic, data încheierii şi natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanţele reciproce, garanţiile constituite, termenele şi modalităţile de plată, precum şi alte elemente esenţiale şi semnificative în legătură cu aceste acte juridice. În rapoarte se vor menţiona şi orice alte informaţii necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situaţiei financiare a societăţii.


  Articolul 53

  (1) Este anulabil actul juridic încheiat în frauda intereselor întreprinderii publice de un membru al consiliului de administraţie, de un director sau, după caz, de un membru al directoratului cu:
  a) soţul, ascendenţii sau descendenţii săi, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii săi până la gradul IV inclusiv;
  b) administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată;
  c) soţul persoanelor prevăzute la lit. b), cu ascendenţii sau descendenţii acestora, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii până la gradul IV inclusiv ai acestora.
  (2) Acţiunea în anulare poate fi introdusă de orice acţionar sau de persoana desemnată de adunarea generală a acţionarilor în termen de 6 luni de la data la care a cunoscut faptul încheierii tranzacţiei, dar nu mai mult de 6 luni de la data informării adunării generale asupra tranzacţiei, potrivit art. 52 alin. (1) şi (2).


  Articolul 54

  Directorul general sau, după caz, directoratul întreprinderii publice elaborează trimestrial şi prezintă consiliului de administraţie sau, după caz, consiliului de supraveghere un raport în care sunt prezentate informaţii privind execuţia mandatului său, schimbările semnificative în situaţia afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performanţa întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice.


  Articolul 55

  (1) Consiliul de administraţie sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acţionarilor, un raport asupra activităţii de administrare, care include şi informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activităţile operaţionale, la performanţele financiare ale societăţii şi la raportările contabile semestriale ale societăţii.
  (2) Comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului de administraţie sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului în cursul anului financiar.
  (3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acţionarilor care aprobă situaţiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziţia acţionarilor potrivit art. 40 alin. (1) şi cuprinde cel puţin informaţii privind:
  a) structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei fixe;
  b) criteriile de performanţă ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei, raportul dintre performanţa realizată şi remuneraţie;
  c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebăneşti;
  d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
  e) informaţii privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.


  Articolul 56

  Consiliul de administraţie sau, după caz, consiliul de supraveghere elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.


  Articolul 57

  Consiliul de administraţie sau directorul general, în cazul în care conducerea executivă este exercitată de directori, ori, după caz, directoratul are obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice trimestrial şi ori de câte ori i se solicită fundamentări, analize, situaţii, raportări şi orice alte informaţii referitoare la indicatorii economico-financiari din bugetele de venituri şi cheltuieli, în formatul şi la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice sau prin circulare.


  Articolul 58

  (1) Autoritatea publică tutelară elaborează în fiecare an un raport privitor la activitatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale aflate sub tutela sa. Raportul este publicat pe pagina de internet a autorităţii publice tutelare.
  (2) Raportul prevăzut la alin. (1) va cuprinde cel puţin informaţii privind:
  a) politica de acţionariat a autorităţii publice tutelare;
  b) modificări strategice în funcţionarea întreprinderilor publice: fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital;
  c) evoluţia performanţei economice a întreprinderilor publice aflate sub coordonarea autorităţii publice tutelare: reducerea arieratelor, profit ş.a.;
  d) politicile economice şi sociale implementate de întreprinderile publice aflate sub coordonarea autorităţii publice tutelare şi costurile/avantajele acestora;
  e) alte elemente stabilite prin decizie/ordin a/al autorităţii publice tutelare.
  (3) Informaţiile referitoare la politica de acţionariat a autorităţii publice tutelare vizează cel puţin:
  a) obiectivele politicii de acţionariat;
  b) indicatorii economici de realizare a obiectivelor politicii de acţionariat;
  c) evoluţia participaţiei statului la întreprinderi publice (privatizare, dobândirea de noi acţiuni);
  d) valoarea dividendelor repartizate statului - acţionar;
  e) selecţia administratorilor şi a directorilor, execuţia mandatului acestora.
  (4) În luna mai a anului ulterior celui cu privire la care se face raportarea, Ministerul Finanţelor Publice elaborează şi prezintă Guvernului un raport anual privind regiile autonome şi societăţile comerciale la care statul deţine o participaţie majoritară sau integrală. Acest raport este publicat pe pagina proprie de internet a Ministerului Finanţelor Publice.
  (5) În luna mai a anului ulterior celui cu privire la care se face raportarea, Ministerul Administraţiei şi Internelor prezintă Guvernului un raport anual privind regiile autonome şi societăţile comerciale la care unităţile administrativ-teritoriale deţin participaţie majoritară sau integrală. Acest raport este publicat pe pagina proprie de internet a Ministerului Administraţiei şi Internelor.


  Articolul 59

  (1) Nerespectarea de către membrii consiliului de administraţie sau, după caz, de către membrii consiliului de supraveghere ai întreprinderii publice a prevederilor art. 18 alin. (4) şi (5), art. 29 alin. (7) şi (8), art. 35 alin. (6) şi (7), art. 39 alin. (2), art. 51 şi 56 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
  (2) Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunii contravenţionale se realizează de către persoanele împuternicite din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, din oficiu sau la sesizarea asociaţilor/acţionarilor.


  Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 60

  După intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, numirea administratorilor sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere ai întreprinderilor publice pentru poziţiile devenite vacante pentru orice cauză de încetare a mandatului administratorului se va face potrivit procedurii prevăzute la art. 5, respectiv la art. 29.


  Articolul 61

  (1) Prin excepţie de la prevederile art. 60, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în cazul întreprinderilor publice în care statul este acţionar unic sau majoritar, cu o cifră de afaceri realizată în 2010 de peste 1.000.000.000 lei şi un număr de cel puţin 1.000 de angajaţi, se întruneşte adunarea generală, în condiţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care va hotărâri asupra iniţierii de îndată a procedurii de selecţie a membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, ai consiliului de supraveghere.
  (2) Autoritatea publică tutelară mandatează reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor să propună începerea procedurii de selecţie a noilor administratori, neexecutivi şi/sau executivi ori, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (3) Selecţia candidaţilor pentru posturile de administratori neexecutivi şi/sau executivi ori, după caz, de membri ai consiliului de supraveghere se realizează printr-o procedură de selecţie internaţională de consiliul de administraţie sau comitetul de nominalizare, dacă acesta a fost constituit, ori, după caz, de consiliul de supraveghere. Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei.
  (4) În procesul de selecţie, consiliul de administraţie sau, după caz, comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane.
  (5) În cel mult 3 zile de la data publicării hotărârii adunării generale a acţionarilor, întreprinderea publică iniţiază procedura de selecţie a expertului în resurse umane, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  (6) Expertul independent elaborează anunţul de selecţie şi condiţiile şi criteriile de selecţie a administratorilor, cu luarea în considerare a domeniului de activitate, a specificului şi complexităţii întreprinderii publice.
  (7) În cel mult 10 zile de la data încheierii contractului de asistenţă cu expertul independent prevăzut la alin. (6), consiliul de administraţie sau, după caz, comitetul de nominalizare transmite spre publicare un anunţ privind selecţia membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, ai consiliului de supraveghere. Anunţul se publică în limba română şi în limba engleză în două ziare economice şi/sau financiare cu largă răspândire. Anunţul trebuie să includă condiţiile care trebuie să fie întrunite de candidaţi şi criteriile de selecţie a acestora.
  (8) Persoanele interesate vor fi invitate să depună în vederea selecţiei, în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului, un curriculum vitae, o ofertă tehnică şi orice documente care să facă dovada îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 29 şi a criteriilor specifice stabilite de expertul independent care asistă consiliul de administraţie sau comitetul de nominalizare în procedura de selecţie.
  (9) Autoritatea publică tutelară, prin reprezentanţii săi în adunarea generală, poate propune candidaţi pentru poziţia de membru al consiliului de administraţie. Aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecţii prealabile efectuate de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară, în condiţiile legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecţie. Dispoziţiile alin. (5)-(8) se aplică în mod corespunzător.


  Articolul 62

  Lista întreprinderilor publice care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 61 alin. (1) este stabilită prin ordin al conducătorului autorităţii publice tutelare, care se emite în termen de cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.


  Articolul 63

  (1) În cazul întreprinderilor publice prevăzute la art. 62, în termen de 15 zile de la numirea noului consiliu de administraţie se va iniţia procedura de selecţie pentru poziţiile de directori, în cazul în care aceştia nu sunt, în acelaşi timp, şi administratori, în conformitate cu prevederile art. 35. Termenele prevăzute la art. 61 alin. (5), (7) şi (8) sunt aplicabile selecţiei directorilor care nu sunt, în acelaşi timp, membri ai consiliului de administraţie.
  (2) La data numirii noilor administratori, a noilor directori sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere şi directoratului, contractele de mandat ale actualilor administratori, directori sau, după caz, membri ai consiliului de supraveghere şi directoratului încetează de drept.


  Articolul 64

  Componenţa consiliului de administraţie ori, după caz, a consiliului de supraveghere şi directoratului, precum şi remuneraţia administratorilor/membrilor consiliului de supraveghere şi a directorilor/membrilor directoratului rămân supuse legislaţiei în vigoare la data constituirii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere sau, după caz, la data numirii administratorilor/directorilor ori a membrilor consiliului de supraveghere şi directoratului până la data desemnării, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, a membrilor noilor organe de administrare/conducere.


  Articolul 65

  (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă dispoziţiile art. 7 şi art. 12-14 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 8 august 1990, cu modificările ulterioare.
  (2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă dispoziţiile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 23 iunie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul justiţiei,
  Cătălin Marian Predoiu
  Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,
  Ion Ariton
  Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
  Anca Daniela Boagiu
  p. Ministrul administraţiei şi internelor,
  Mihai Capră,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 30 noiembrie 2011.
  Nr. 109.
  -------