ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 18 decembrie 2012 (*actualizată*)
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
(actualizată până la data de 26 aprilie 2013*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 26 aprilie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 6 martie 2013; LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  Având în vedere disfuncţionalităţile constatate, mai ales în ultima perioadă, în activitatea desfăşurată în sectorul pieţei de capital şi cel al asigurărilor, este necesară adoptarea unor măsuri de ordin legislativ, care să asigure eficientizarea activităţii de supraveghere sectorială realizată în afara ariei de competenţă a băncii centrale.
  Luarea acestor măsuri în regim de urgenţă se impune în considerarea faptului că există riscul ca, în actuala conjunctură, în care se menţin tensiunile generate de criza economică, aceste disfuncţionalităţi să submineze, prin contaminare, încrederea populaţiei în serviciile oferite de întregul sistem financiar şi în modul în care se realizează supravegherea acestora.
  Întrucât aspectele vizate constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează înfiinţarea, obiectivele, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară.
  (2) Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., se înfiinţează ca autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanţată, care îşi exercită atribuţiile potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, prin preluarea şi reorganizarea tuturor atribuţiilor şi prerogativelor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.).
  (3) În exercitarea atribuţiilor sale, stabilite de prezentul act normativ, activitatea A.S.F. nu va fi îngrădită de nicio altă autoritate.
  (4) A.S.F. are sediul central în municipiul Bucureşti şi poate avea sedii secundare şi reprezentanţe în funcţie de necesităţi.
  ----------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013.


  Articolul 2

  (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, A.S.F. exercită atribuţii de autorizare, reglementare, supraveghere şi control asupra:
  a) intermediarilor de operaţiuni cu instrumente financiare; societăţilor de servicii de investiţii financiare; organismelor de plasament colectiv; societăţilor de administrare a investiţiilor; consultanţilor de investiţii financiare; pieţelor de instrumente financiare; operatorilor de piaţă şi de sistem; depozitarilor centrali; caselor de compensare-decontare; contrapărţilor centrale; operaţiunilor de piaţă; emitenţilor de valori mobiliare; Fondului de compensare a investitorilor; altor persoane fizice sau juridice ce desfăşoară activităţi conform prevederilor Legii nr. 297/2004
  privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012
  privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004
  privind piaţa de capital, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002
  privind aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002
  , cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 253/2004
  privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004
  privind unele contracte de garanţie financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2004
  , cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006
  privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007
  , cu modificările şi completările ulterioare;
  b) societăţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, a societăţilor mutuale, denumite în continuare asigurători, respectiv reasigurători, precum şi a intermediarilor în asigurări, supravegherea asigurătorilor şi reasigurătorilor care îşi desfăşoară activitatea în sau din România, supravegherea activităţii intermediarilor în asigurări şi reasigurări, precum şi a altor activităţi în legătură cu acestea, conform prevederilor Legii nr. 136/1995
  privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 32/2000
  privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 260/2008
  privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată, Legii nr. 503/2004
  privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare, cu modificările ulterioare;
  c) sistemului de pensii private, conform Legii nr. 411/2004
  privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005
  privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005
  , cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 204/2006
  privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 187/2011
  privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2008
  privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 62/2009
  ;
  d) tuturor entităţilor, instituţiilor, operatorilor de piaţă şi emitenţilor de valori mobiliare, precum şi operaţiunilor şi instrumentelor financiare reglementate de legislaţia secundară emisă anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private în sprijinul şi pentru implementarea legislaţiei primare aferente pieţei financiare.
  (2) A.S.F. este autoritatea competentă din România în sensul art. 22 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agenţiile de rating de credit, cu modificările şi completările ulterioare, şi are atribuţiile şi competenţele stabilite prin acesta, exercitate în conformitate cu prevederile statutului propriu.
  (3) A.S.F. este autoritatea competentă din România în sensul art. 11 din Directiva 2003/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind utilizările abuzive ale informaţiilor confidenţiale şi manipulările pieţei, cu modificările şi completările ulterioare.
  (4) A.S.F. este autoritatea competentă din România în sensul art. 48 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pieţele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE şi 93/6/CEE ale Consiliului şi a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului.
  (5) A.S.F. este autoritatea competentă la nivel naţional pentru aplicarea şi urmărirea respectării actelor normative de directă aplicabilitate emise la nivelul Uniunii Europene, în domeniile prevăzute de prezentul act normativ, precum şi pentru transpunerea şi implementarea în legislaţia naţională a acelor prevederi emise la nivelul Consiliului UE, Parlamentului UE, Comisiei Europene, precum şi al altor autorităţi europene.
  (6) A.S.F. este unica autoritate naţională competentă pentru reprezentarea intereselor României în cadrul Organizaţiei Internaţionale a Comisiilor de Valori Mobiliare - IOSCO, Autorităţii Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe - ESMA, Autorităţii Europene de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale - EIOPA şi Asociaţiei Internaţionale a Supraveghetorilor în Asigurări - IAIS, fiind membră de drept a acestor autorităţi internaţionale, în baza legislaţiei internaţionale aplicabile.
  ----------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013.


  Articolul 3

  Supravegherea exercitată de A.S.F., prevăzută la art. 2 alin. (1), se realizează prin:
  a) acordarea, suspendarea, retragerea ori refuzul acordării, după caz, în condiţiile legii, de autorizaţii, aprobări, avize, atestate, derogări;
  b) emiterea de reglementări, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;
  c) realizarea controlului asupra entităţilor şi operaţiunilor prevăzute la art. 2 alin. (1) pe baza raportărilor primite şi prin verificări la faţa locului;
  d) dispunerea de măsuri şi aplicarea de sancţiuni.


  Articolul 4

  A.S.F., membrii conducerii şi personalul acesteia nu vor solicita şi nu vor accepta instrucţiuni de orice natură de la nicio altă instituţie, organism sau autoritate în exercitarea atribuţiilor lor conferite de lege.
  ----------
  Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013.


  Capitolul II Obiective, atribuţii şi prerogative


  Articolul 5

  În exercitarea atribuţiilor şi prerogativelor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, A.S.F. contribuie la consolidarea unui cadru integrat de funcţionare şi supraveghere a pieţelor, participanţilor şi operaţiunilor pe aceste pieţe şi are ca obiective:
  a) asigurarea stabilităţii, competitivităţii şi bunei funcţionări a pieţelor de instrumente financiare, promovarea încrederii în aceste pieţe şi în investiţiile în instrumente financiare, precum şi asigurarea protecţiei operatorilor şi investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive şi frauduloase;
  b) promovarea stabilităţii activităţii de asigurare şi apărarea drepturilor asiguraţilor;
  c) asigurarea unei funcţionări eficiente a sistemului de pensii private şi protejarea intereselor participanţilor şi ale beneficiarilor.


  Articolul 6

  (1) Atribuţiile şi prerogativele conferite A.S.F., inclusiv condiţiile de exercitare a acestora, precum şi măsurile şi sancţiunile ce pot fi aplicate de A.S.F. sunt cele din actele normative prevăzute la art. 2 alin. (1).
  ----------
  Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013.
  (2) Reglementările A.S.F. pot fi sub formă de regulamente, norme şi instrucţiuni.
  (3) Actele individuale ale A.S.F. sunt autorizaţiile, avizele şi deciziile.


  Articolul 7

  (1) Orice persoană fizică sau juridică are dreptul de a se adresa instanţelor judecătoreşti competente dacă se consideră vătămată de aplicarea necorespunzătoare sau de neaplicarea de către A.S.F. a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (2) A.S.F. este singura autoritate în măsură să se pronunţe asupra considerentelor de oportunitate, a evaluărilor şi analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale.
  ----------
  Art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013.


  Capitolul III
  Conducerea, organizarea şi funcţionarea A.S.F.
  ----------
  Titlul capitolului III a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013.

  Articolul 8

  (1) A.S.F. este condusă de un consiliu format din 17 membri, dintre care un preşedinte, un prim-vicepreşedinte şi 3 vicepreşedinţi, care sunt membri executivi. Fiecare dintre cei 3 vicepreşedinţi are atribuţii specifice corespunzătoare unuia dintre cele 3 sectoare de supraveghere financiară. În hotărârea Parlamentului României de numire a acestora se stabileşte sectorul de supraveghere financiară pentru care sunt numiţi. Ceilalţi 12 membri sunt membri neexecutivi.
  ----------
  Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013.
  (2) Membrii consiliului A.S.F. sunt numiţi de Parlament, în şedinţa comună a celor două Camere, la propunerea comună a Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi a Comisiei economice, industrie şi servicii din Senat şi, respectiv, a Comisiei buget, finanţe şi bănci şi a Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaţilor.
  (3) Comisiile reunite prevăzute la alin. (2) efectuează selecţia candidaţilor ce urmează să fie numiţi, exclusiv pe baza experienţei profesionale în domeniul financiar, al instituţiilor de credit şi/sau al instituţiilor financiare nebancare de minimum 7 ani pentru membrii care formează conducerea executivă şi de minimum 5 ani pentru ceilalţi membri.
  ----------
  Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013.
  (4) Numirea membrilor Consiliului A.S.F. se face pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului, cu respectarea prevederilor alin. (2) şi (3) şi ale art. 9.


  Articolul 9

  Membrii A.S.F. trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
  a) să fie cetăţeni români cu domiciliul în România, cu o bună reputaţie şi pregătire profesională şi o experienţă profesională corespunzătoare în domenii în care A.S.F. are competenţe;
  a^1) să deţină diplomă de studii de învăţământ superior de lungă durată;
  ----------
  Lit. a^1) a art. 9 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013.
  b) să nu fie senatori, deputaţi sau membri ai vreunui partid politic ori organizaţie politică pe perioada exercitării mandatului;
  ----------
  Lit. b) a art. 9 a fost modificată de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013.
  c) să nu exercite o altă profesie sau să nu ocupe o funcţie publică ori privată, cu excepţia posibilităţii desfăşurării de activităţi didactice şi cercetare ştiinţifică, cu evitarea conflictului de interese;
  ----------
  Lit. c) a art. 9 a fost modificată de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013.
  d) să nu fie membri în consiliile de administraţie, consiliile de supraveghere, directorate sau în comisiile de cenzori, să nu deţină funcţia de director ori alte funcţii la următoarele entităţi:
  1. cele care vizează activitatea intermediarilor în instrumente financiare şi a organismelor de plasament colectiv;
  2. societăţile de administrare a investiţiilor;
  3. cele care vizează activitatea asigurătorilor, reasigurătorilor, intermediarilor în asigurări şi reasigurări şi a altor activităţi în legătură cu acestea;
  4. cele care vizează sistemul de pensii private, conform Legii nr. 411/2004
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  5. societăţile de investiţii financiare;
  ----------
  Lit. d) a art. 9 a fost modificată de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013.
  d^1) să nu deţină ei şi/sau membrii familiilor lor până la gradul al treilea inclusiv, direct sau indirect, o participare de peste 5% din capitalul entităţilor prevăzute la lit. d) sau din drepturile de vot ori o participaţie care să permită exercitarea unei influenţe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administraţie al acestora;
  ----------
  Lit. d^1) a art. 9 a fost introdusă de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013.
  e) să nu fi făcut parte din conducerea unei societăţi comerciale, care, sub orice formă, şi-a încetat activitatea fără a-şi respecta obligaţiile faţă de terţi sau care a fost declarată în stare de faliment ca urmare a rezultatelor din perioada în care persoana şi-a exercitat mandatul şi pentru care aceasta este răspunzătoare;
  f) să nu aibă cazier judiciar şi fiscal;
  g) să nu fie soţi şi nici rude ori afini până la gradul al treilea cu membrii Guvernului şi membrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României.
  ----------
  Lit. g) a art. 9 a fost modificată de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013.


  Articolul 10

  (1) Revocarea din funcţie a unui membru al Consiliului A.S.F. se face conform procedurii prevăzute la art. 8 alin. (2), când acesta nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 9.
  ----------
  Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013.
  (2) Niciun membru al Consiliului A.S.F. nu poate fi revocat din funcţie din alte motive sau prin altă procedură decât cea prevăzută la alin. (1).


  Articolul 11

  În cazul imposibilităţii definitive de exercitare a mandatului de către unul dintre membrii Consiliului, precum şi în cazul demisiei unui membru, la sesizarea A.S.F., comisiile parlamentare prevăzute la art. 8 alin. (2) propun Parlamentului, în termen de 30 de zile, numirea unei alte persoane. Se consideră imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare de 90 de zile consecutive.


  Articolul 12

  (1) Calitatea de membru al Consiliului A.S.F. încetează în următoarele situaţii:
  a) la expirarea termenului pentru care a fost numit, cu respectarea prevederilor alin. (2);
  b) prin demisie;
  c) prin revocarea de către Parlament conform prevederilor art. 10;
  d) prin înlocuire, conform art. 11;
  e) prin deces.
  (2) Membrii Consiliului A.S.F. ale căror mandate au expirat rămân în funcţie până la numirea succesorilor lor.
  (3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d), numirea unei noi persoane se face pentru durata rămasă a mandatului.
  (4) Membrii A.S.F. au la dispoziţie un termen de 30 de zile de la data numirii în vederea înlăturării oricăror incompatibilităţi care rezultă din prevederile art. 9.
  (5) Membrii Consiliului A.S.F. au obligaţia să notifice de îndată, în scris, A.S.F. şi Parlamentului apariţia oricăreia dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 9. Până la decizia Parlamentului de numire a unei noi persoane, mandatul membrului Consiliului este suspendat de drept.


  Articolul 13

  (1) Preşedintele reprezintă A.S.F. ca autoritate administrativă autonomă, ca persoană juridică de drept public şi în raporturi de drept comun şi este ordonator de credite.
  (2) În cazul imposibilităţii temporare de exercitare a prerogativelor preşedintelui, reprezentarea A.S.F. revine prim-vicepreşedintelui.
  ----------
  Art. 13 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013.


  Articolul 14

  (1) Convocarea Consiliului A.S.F. se face de către preşedinte şi/sau prim-vicepreşedinte ori de câte ori este necesar sau la solicitarea a cel puţin 9 membri ai acestuia.
  ----------
  Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013.
  (2) Consiliul A.S.F. deliberează valabil în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu dintre membrii săi, incluzând preşedintele sau, în absenţa acestuia, prim-vicepreşedintele.
  ----------
  Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013.
  (3) Hotărârile sunt adoptate cu votul a 2/3 din numărul membrilor prezenţi.
  ----------
  Alin. (3) al art. 14 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013.
  (4) Hotărârea adoptată este obligatorie pentru toţi membrii Consiliului A.S.F., opinia separată a membrilor care au votat împotrivă sau care s-au abţinut de la vot fiind consemnată în procesul-verbal al şedinţei respective.
  (5) Membrii Consiliului A.S.F. îşi exercită mandatul potrivit legii. Ei răspund pentru activitatea lor în mod solidar, cu excepţia situaţiei în care au votat împotriva unei hotărâri ori s-au abţinut de la votul acesteia şi au consemnat opinia separată în procesul-verbal al şedinţei. Membrii Consiliului sunt obligaţi să semneze actele care decurg din hotărârea adoptată, dacă această atribuţie le revine potrivit legii şi regulamentelor interne ale A.S.F., chiar dacă au votat împotrivă ori s-au abţinut de la votul hotărârii.


  Articolul 15

  (1) Structura organizatorică, numărul de posturi, atribuţiile de conducere şi de execuţie ale personalului, criteriile de angajare şi selectare a personalului care să asigure desfăşurarea în bune condiţii a activităţii se stabilesc de către Consiliul A.S.F.
  (2) Consiliul A.S.F. aprobă organigrama, regulamentul de organizare şi funcţionare şi regulamentul intern şi stabileşte prin regulament propriu regimul şi principiile privind remunerarea membrilor Consiliului şi a personalului angajat. În baza acestuia, Consiliul hotărăşte nivelul remunerării membrilor săi şi a personalului angajat, cu luarea în considerare a nivelului remuneraţiei acordate unor poziţii şi funcţii similare din piaţa financiară.
  ----------
  Art. 15 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013.


  Articolul 16

  A.S.F. răspunde în limita patrimoniului propriu.


  Articolul 17

  (1) În numele A.S.F., preşedintele Consiliului prezintă Parlamentului, până la data de 30 iunie a anului următor, raportul anual al A.S.F., care cuprinde activităţile acesteia, situaţiile financiare anuale şi raportul de audit, ce vor fi dezbătute, fără a fi supuse votului în şedinţa comună a celor două Camere ale Parlamentului.
  (2) Raportul prevăzut la alin. (1) se publică de către A.S.F., după prezentarea acestuia în Parlament, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.


  Capitolul IV Bugetul A.S.F.


  Articolul 18

  (1) A.S.F. se finanţează integral din venituri proprii extrabugetare.
  (2) Veniturile A.S.F. provin din sursele prevăzute la:
  a) art. 13 şi 17 alin. (3) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) art. 10 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
  c) art. 17 alin. (1) şi art. 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
  d) venituri din înstrăinarea de mijloace fixe şi obiecte de inventar din patrimoniul propriu, devenite disponibile.
  ----------
  Lit. d) a alin. (2) al art. 18 a fost introdusă de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013.
  (3) Cheltuielile sunt stabilite prin bugetul anual al A.S.F., în conformitate cu obiectivele şi sarcinile acesteia.
  ----------
  Alin. (3) al art. 18 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013.


  Articolul 19

  (1) Bugetul anual de venituri şi cheltuieli se aprobă de către Consiliul A.S.F. şi se verifică în execuţie, conform practicilor şi procedurilor controlului şi auditului intern.
  (2) Excedentul din bugetul de venituri şi cheltuieli înregistrat la sfârşitul anului se reportează ca sursă de finanţare în anul următor, iar deficitul se acoperă din sursele anului următor.
  ----------
  Art. 19 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013.


  Articolul 20

  Disponibilităţile băneşti ale A.S.F., în vederea fructificării lor, pot fi plasate, în condiţii de piaţă şi cu evitarea conflictului de interese, în instrumente purtătoare de dobândă la instituţii de credit, în titluri de stat sau titluri ale administraţiei publice locale, precum şi în alte instrumente cu grad de risc scăzut.


  Articolul 21

  A.S.F. poate să cumpere, să închirieze sau să dobândească în proprietate ori în folosinţă imobilele necesare desfăşurării activităţii din sursele de finanţare prevăzute la art. 18 alin. (2).


  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 22

  (1) A.S.F. preia de la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, de la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi de la Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, pe bază de protocoale de predare-preluare încheiate cu fiecare dintre acestea, în termen de 15 zile de la data numirii membrilor Consiliului A.S.F., dar nu mai târziu de 30 aprilie 2013, disponibilităţile băneşti existente în conturi şi patrimoniul stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din acestea.
  ----------
  Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013.
  (2) Protocoalele prevăzute la alin. (1) intră în vigoare la data semnării ultimului protocol.
  ----------
  *) NOTĂ C.T.C.E. S.A. PIATRA NEAMŢ:
  Conform art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013, termenele prevăzute la art. 22 alin. (1) şi art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012, se prorogă până la data de 30 aprilie 2013.


  Articolul 23

  A.S.F. preia numărul de posturi şi personalul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, cu menţinerea tuturor drepturilor avute la data preluării, inclusiv cele salariale.


  Articolul 24

  (1) A.S.F. îşi exercită prerogativele prevăzute la art. 2 alin. (1) începând cu data încheierii protocolului de predare-preluare prevăzut la art. 22 alin. (1), dar nu mai târziu de 30 aprilie 2013. La aceeaşi dată, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private se desfiinţează şi mandatele membrilor acestor autorităţi, respectiv ale membrilor conducerii acestora încetează de drept.
  (2) Până la data semnării protocolului de predare-preluare, în condiţiile alin. (1), Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private îşi continuă activitatea potrivit legislaţiei în vigoare.
  ----------
  Art. 24 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013.


  Articolul 25

  (1) A.S.F. se substituie în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din toate actele normative, contractele, convenţiile, înţelegerile, protocoalele, memorandumurile, acordurile şi altele asemenea, precum şi în toate litigiile în care Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private sunt parte.
  (2) Contractele, convenţiile, înţelegerile, protocoalele, memorandumurile, acordurile şi altele asemenea încheiate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aflate în executare la data adoptării prezentei ordonanţe de urgenţă, îşi menţin valabilitatea şi se preiau de către A.S.F.
  (3) Fondul de compensare a investitorilor - S.A., Fondul de garantare a asiguraţilor şi Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private vor fi administrate şi utilizate conform destinaţiilor specifice fiecăruia dintre aceste fonduri.
  ----------
  Alin. (3) al art. 25 a fost introdus de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013.


  Articolul 26

  În cuprinsul actelor normative, sintagmele "Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare", "Comisia de Supraveghere a Asigurărilor" şi "Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private" se înlocuiesc cu sintagma "Autoritatea de Supraveghere Financiară".


  Articolul 27

  Actele emise de autorităţile care se desfiinţează potrivit art. 24 alin. (1), inclusiv reglementările adoptate de acestea în aplicarea legii, îşi păstrează valabilitatea.


  Articolul 28

  Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu legislaţia care reglementează activitatea autorităţilor care se desfiinţează, după caz, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.


  Articolul 29

  Prevederile art. 23, 25, 26 şi 28 se aplică de la data prevăzută la art. 22 alin. (1).
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  --------------
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Florin Georgescu
  Ministrul afacerilor europene,
  Leonard Orban
  Bucureşti, 18 decembrie 2012.
  Nr. 93.
  -------