REZOLUȚIE MSC 443(99) din 24 mai 2018privind Amendamente la partea A din Codul internațional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008)
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 22 octombrie 2019 Notă
  Publicată prin ORDINUL nr. 1.265 din 12 septembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 852 din 22 octombrie 2019.

  Comitetul de siguranță maritimă,
  amintind articolul 28(b) al Convenției privind crearea Organizației Maritime Internaționale, referitor la funcțiile Comitetului,
  amintind, de asemenea, Rezoluția MSC.267(85) prin care a adoptat Codul internațional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă („Codul IS din 2008“),
  amintind în plus Rezoluția MSC.413(97) prin care a adoptat amendamente la introducerea și partea A din Codul IS din 2008,
  luând notă de prevederile referitoare la procedura pentru amendamente la introducere și la partea A din Codul IS din 2008, menționate în regula II-1/2.27.1 din Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare („Convenția“), așa cum a fost modificată prin Rezoluția MSC.269(85),
  recunoscând necesitatea includerii în Codul IS din 2008 a unor prevederi referitoare la nave care efectuează operațiuni de manevrare a ancorei, de ridicare și de remorcare, inclusiv remorcare de escortare,
  luând în considerare, la cea de-a nouăzeci și noua sesiune a sa, amendamentele la partea A din Codul IS din 2008, propuse și difuzate în conformitate cu articolul VIII(b)(i) din Convenție:1 adoptă, în conformitate cu articolul VIII(b)(iv) din Convenție, amendamentele la partea A din Codul IS din 2008, așa cum a fost amendat prin Rezoluția MSC.413(97), al căror text este prezentat în anexa la prezenta rezoluție;2 este de acord că prezenta rezoluție și Rezoluția MSC.413(97) trebuie citite și interpretate împreună ca un singur instrument;3 stabilește, în conformitate cu articolul VIII(b)(vi)(2)(bb) din Convenție, că amendamentele menționate se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2019, cu excepția situației în care, înainte de această dată, mai mult de o treime din guvernele contractante la Convenție sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puțin decât 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale au notificat secretarului general al Organizației obiecțiile lor cu privire la amendamente;4 invită guvernele contractante la Convenție să ia notă de faptul că, în conformitate cu articolul VIII(b)(vii)(2) din Convenție, amendamentele vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2020, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 3 de mai sus;5 solicită secretarului general al Organizației, în aplicarea articolului VIII(b)(v) din Convenție, să transmită copii certificate ale prezentei rezoluții și ale textului amendamentelor conținut în anexă tuturor guvernelor contractante la Convenție;6 solicită, de asemenea, secretarului general al Organizației să transmită copii ale acestei rezoluții și ale anexei sale membrilor Organizației care nu sunt guverne contractante la Convenție;7 solicită în plus secretarului general să pregătească un text consolidat al amendamentelor adoptate prin prezenta rezoluție și Rezoluția MSC.413(97).

  ANEXĂ

  Amendamente la Codul internațional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008)
  [textul consolidat al amendamentelor adoptate prin rezoluțiile MSC.413(97) și MSC.443(99)]
  INTRODUCERE1 Scop1 Partea introductivă a paragrafului 1.2 este înlocuită cu următoarea:1.2 Cu excepția cazului în care se specifică altfel, prezentul cod conține criteriile de stabilitate în stare intactă aplicabile navelor și altor vehicule marine cu lungimea mai mare sau egală cu 24 m, menționate mai jos. Codul oferă, de asemenea, criteriile de stabilitate în stare intactă aplicabile acelorași nave și vehicule marine atunci când efectuează anumite operațiuni:2 În paragraful 1.2, după subparagraful .6 existent se introduc următoarele noi subparagrafe de la .7 la .9:.7 nave care efectuează operațiuni de manevrare a ancorei;.8 nave care efectuează operațiuni de remorcare portuară, costieră sau în larg, precum și operațiuni de escortare;.9 nave care efectuează operațiuni de ridicare;
  și subparagrafele rămase se renumerotează în consecință.
  2 Definiții3 După paragraful 2.26 existent se introduc următoarele paragrafe noi de la 2.27 la 2.31:2.27 Navă care efectuează operațiuni de manevrare a ancorei înseamnă o navă care efectuează operațiuni de lansare, recuperare și repoziționare a ancorelor și parâmelor de acostare conexe ale platformelor sau ale altor nave. Forțele care intervin în manevrarea ancorei sunt în general asociate cu forța de tracțiune exercitată de vinci asupra cablului și pot include forțe verticale, transversale și longitudinale aplicate în punctul de remorcare și pe rola de ghidare pupa.2.28 Navă care efectuează operațiuni de remorcare portuară înseamnă o navă care efectuează o operațiune destinată asistării navelor sau altor structuri plutitoare în ape adăpostite, în mod normal în timpul intrării în port sau părăsirii acestuia și pe durata operațiunilor de acostare sau plecare de la dană.2.29 Navă care efectuează operațiuni de remorcare costieră sau în larg înseamnă o navă care efectuează o operațiune destinată asistării navelor sau altor structuri plutitoare, în afara apelor adăpostite, în care forțele asociate remorcajului sunt adesea o funcție de forța de tracțiune la punct fix a navei.*2.30 Navă care efectuează operațiuni de ridicare înseamnă o navă care efectuează o operațiune care implică ridicarea sau coborârea obiectelor folosind forțe verticale cu ajutorul vinciurilor, al macaralelor, al cadrelor-A sau al altor dispozitive de ridicat. Navele de pescuit nu trebuie să fie incluse în această definiție.2.31 Navă care efectuează operațiuni de escortare înseamnă o navă angajată în mod specific în guvernarea, oprirea sau controlarea în orice alt mod a navei asistate, pe durata unei manevre obișnuite sau a unei manevre de urgență, în timpul căreia forțele necesare guvernării sau opririi sunt generate de forțele hidrodinamice ce acționează asupra corpului navei și apendicelor sale și de forțele de împingere exercitate de unitățile de propulsie (a se vedea și figura 2.8-1).

  NOTE DE SUBSOL4 Nota de subsol existentă la paragraful 2.29 se renumerotează ca nota de subsol 3, iar notele de subsol rămase se renumerotează în consecință*.
  * Aceste note de subsol sunt destinate doar ca referință și nu fac parte din amendamentele adoptate.

  ----