LEGE nr. 515 din 28 noiembrie 2003
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 4 decembrie 2003  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 68 din 28 august 2003 privind serviciile sociale, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.3 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 30 august 2003, cu următoarele modificări şi completări:
  1. Litera j) a alineatului (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:
  "j) orice alte măsuri de asistenţă socială."
  2. Litera h) a alineatului (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:
  "h) acordarea de măsuri de suport pentru integrarea în muncă, altele decât cele prevăzute de legislaţia în vigoare;"
  3. După alineatul (3) al articolului 11 se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:
  "(4) Criteriile de internare şi de acordare a asistenţei medicale în unităţile medico-sociale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."
  4. Alineatul (3) al articolului 41 va avea următorul cuprins:
  "(3) Cererile adresate contenciosului administrativ sau oricărei alte instanţe judecătoreşti pentru soluţionarea litigiilor în legătură cu dreptul sau cu acordarea serviciilor sociale sunt scutite de taxa de timbru şi se soluţionează cu celeritate."
  5. Alineatul (2) al articolului 51 va avea următorul cuprins:
  "(2) La finanţarea serviciilor sociale sunt utilizate şi sume din donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea unor persoane fizice ori juridice din ţară şi străinătate, din contribuţia persoanelor beneficiare de servicii sociale, precum şi din alte surse, cu respectarea legislaţiei în domeniu."
  6. După alineatul (2) al articolului 51 se introduce alineatul (2^1) cu următorul cuprins:
  "(2^1) La finanţarea serviciilor sociale pot fi utilizate şi fonduri externe, rambursabile şi nerambursabile."
  7. Litera d) a articolului 52 va avea următorul cuprins:
  "d) finanţarea sau cofinanţarea altor măsuri şi obiective, concretizate în programe de asistenţă socială elaborate de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi finanţate de la bugetul de stat."
  8. Alineatul (1) al articolului 55 va avea următorul cuprins:
  "Art. 55. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2), art. 13 alin. (1) şi (2), art. 16 alin. (2), art. 18 alin. (1), art. 30 alin. (4), art. 34, art. 35 şi ale art. 38 alin. (1) şi (2) constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei."
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 13 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Bucureşti, 28 noiembrie 2003.
  Nr. 515.
  ---------