ORDIN nr. 3.372/C din 8 octombrie 2012
privind stabilirea condiţiilor pentru susţinerea concursului în vederea trimiterii la cursuri de pregătire şi perfecţionare în străinătate a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 24 octombrie 2012  Având în vedere prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cele ale Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul justiţiei emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Funcţionarii publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia pot participa la cursuri de pregătire şi perfecţionare în străinătate organizate sau finanţate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în conformitate cu prevederile prezentului ordin.


  Articolul 2

  Funcţionarii publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia care participă la cursurile prevăzute la art. 1 se consideră în misiune temporară în străinătate.


  Articolul 3

  Formele de pregătire sau perfecţionare profesională la care personalul poate fi trimis la studii în străinătate sunt următoarele:
  a) cursuri de pregătire şi perfecţionare în şcoli de administraţie penitenciară;
  b) cursuri de pregătire şi perfecţionare în alte instituţii furnizoare de instruire în domenii de interes pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia.


  Articolul 4

  Funcţionarii publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia sunt selecţionaţi în vederea participării la cursurile de pregătire şi perfecţionare în străinătate prevăzute la art. 3, prin concurs.


  Articolul 5

  (1) Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:
  a) să fie funcţionar public cu statut special definitiv;
  b) să îşi desfăşoare activitatea în domeniul cursului, după caz;
  c) să cunoască limba străină în care se desfăşoară cursurile, cu excepţia situaţiilor în care se asigură traducerea sau a situaţiilor în care cursul are ca obiect pregătirea ori perfecţionarea unei limbi străine;
  d) să nu frecventeze cursuri în acelaşi domeniu, organizate în aceeaşi ţară sau în alte ţări, la un interval mai mic de 2 ani de la ultimul curs.
  (2) Administraţia Naţională a Penitenciarelor poate stabili şi condiţii specifice, în funcţie de tipul cursului de pregătire şi perfecţionare şi, după caz, de cerinţele partenerului extern.


  Articolul 6

  La solicitarea partenerului extern, concursurile de selecţie se pot organiza exclusiv de către acesta ori cu participarea unor reprezentanţi ai acestuia.


  Articolul 7

  (1) Serviciul cooperare şi programe din Administraţia Naţională a Penitenciarelor comunică Direcţiei management resurse umane din aceeaşi instituţie ofertele de pregătire sau perfecţionare profesională în străinătate transmise de către partenerii externi.
  (2) După analizarea ofertelor, Direcţia management resurse umane din Administraţia Naţională a Penitenciarelor aduce la cunoştinţă unităţilor penitenciare propunerile privind cursurile de pregătire şi perfecţionare desfăşurate în străinătate, precizează domeniile, numărul de locuri alocate, perioadele de desfăşurare, precum şi condiţiile şi criteriile de participare.
  (3) Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile penitenciare aduc la cunoştinţa personalului informaţiile prevăzute la alin. (2), precum şi data până la care se pot depune dosarele, data şi locul concursului, tematica şi probele de concurs, prin afişare la sediul instituţiei şi publicare pe site.


  Articolul 8

  În situaţia în care ofertele se primesc direct de către unităţile penitenciare, acestea se comunică Serviciului cooperare şi programe din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, care va informa Direcţia management resurse umane; acesta din urmă va proceda potrivit art. 7 alin. (2) şi (3).


  Articolul 9

  (1) În vederea înscrierii la concurs, fiecare candidat va depune la structurile de resurse umane din unităţile penitenciare sau din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, după caz, un dosar cuprinzând următoarele documente:
  a) cererea de înscriere la concurs;
  b) curriculum vitae - model european;
  c) documente care să ateste desfăşurarea activităţii în domeniul de specializare al cursului, dacă este cazul;
  d) documente care să ateste cunoaşterea limbii străine în care se desfăşoară cursurile şi nivelul solicitat, dacă este cazul;
  e) alte documente solicitate de Direcţia management resurse umane din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, dacă este cazul.
  (2) Structurile de resurse umane din unităţile penitenciare vor înainta Direcţiei management resurse umane din Administraţia Naţională a Penitenciarelor dosarele candidaţilor, în termenul stabilit de aceasta.


  Articolul 10

  (1) În funcţie de tipul cursului pentru care se desfăşoară concursul, directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor stabileşte, prin decizie, componenţa comisiei de concurs.
  (2) Concursul constă într-o probă orală sau/şi alte probe stabilite de partenerii străini, după caz.
  (3) Proba orală constă în întrebări adresate candidaţilor din tematica de concurs, candidaţii fiind notaţi cu un punctaj de la 1,00 la 10,00, fiind declaraţi admişi cei care obţin cel mai mare punctaj, în raport cu numărul de locuri.


  Articolul 11

  După încheierea selecţiei, Serviciul cooperare şi programe din Administraţia Naţională a Penitenciarelor realizează demersurile necesare pentru trimiterea în străinătate a candidaţilor declaraţi admişi.


  Articolul 12

  Drepturile salariale cuvenite în perioada cursurilor de pregătire şi perfecţionare în străinătate sunt cele prevăzute de actele normative în vigoare; acordarea acestora se face în baza ordinului/deciziei care se emite de unitatea respectivă.


  Articolul 13

  Art. 34 şi 35 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare, sunt aplicabile.


  Articolul 14

  (1) La întoarcerea în ţară, personalul care a participat la cursuri de pregătire şi perfecţionare în străinătate întocmeşte un raport scris privind activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute, care conţine, dacă este cazul, propuneri privind valorificarea informaţiilor asimilate.
  (2) Raportul este avizat de şeful compartimentului în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public cu statut special care l-a întocmit şi directorul unităţii sau directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, după caz.
  (3) După avizarea raportului, o copie a acestuia şi copii ale materialelor documentare obţinute pe timpul frecventării cursurilor de pregătire şi perfecţionare în străinătate urmează a fi distribuite către compartimentele interesate, cu respectarea procedurilor privind diseminarea informaţiilor clasificate.


  Articolul 15

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul justiţiei,
  Mona Maria Pivniceru
  Bucureşti, 8 octombrie 2012.
  Nr. 3.372/C.
  -------