HOTĂRÂRE nr. 569 din 28 aprilie 2022pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 460/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 3 mai 2022
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Hotărârea Guvernului nr. 460/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 12 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

  Articolul 2
  (1) Agenția realizează evaluări ale tendințelor în materie de trafic de persoane și măsoară rezultatele acțiunilor de luptă împotriva traficului, inclusiv prin colectarea de date statistice în strânsă cooperare cu organizațiile relevante ale societății civile din acest domeniu, îndeplinind rolul de raportor național.
  2. La articolul 3 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:
  b) contribuie la monitorizarea și evaluarea la nivel național a activităților desfășurate în domeniul luptei împotriva traficului de persoane în raport cu obiectivele prevăzute în planurile de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale;
  3. La articolul 3, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:(2) Activitățile prevăzute la alin. (1) se desfășoară fără a se produce imixtiuni în competențele și activitățile specifice altor instituții sau organizații.(3) Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Raed Arafat,
  secretar de stat

  București, 28 aprilie 2022.
  Nr. 569.
  -----