LEGE nr. 284 din 15 mai 2002
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile de transport public local de călători
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 3 iunie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 86 din 30 august 2001 privind serviciile de transport public local de călători, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, cu următoarele modificări şi completări:
  1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:
  "ORDONANTA
  privind serviciile regulate de transport public local
  de călători"
  2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă are ca obiect stabilirea cadrului de organizare, reglementare, control, monitorizare şi gestionare a bunurilor publice aferente şi a serviciului regulat de transport public local de persoane, cu mijloace rutiere de transport în comun, în conformitate cu reglementările în vigoare.
  (2) Nu fac obiectul prezentei ordonanţe serviciile de transport cu taximetre şi serviciile de transport de mărfuri."
  3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - Serviciul regulat de transport public local de persoane, denumit în continuare transport public local de călători, are la baza următoarele principii:
  a) respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale călătorilor;
  b) asigurarea deplasarii în condiţii de siguranţă şi de confort;
  c) protecţia mediului;
  d) tratament egal şi nediscriminatoriu pentru toţi utilizatorii;
  e) servicii de calitate, în condiţiile unor tarife accesibile pentru călători;
  f) administrarea eficienta a bunurilor proprietate publică şi a fondurilor băneşti;
  g) dezvoltarea durabila."
  4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - (1) Face parte din categoria transportului public local de călători transportul de persoane care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
  a) este efectuat pe raza teritorial-administrativă a unui oraş sau a unei comune, denumite în continuare localităţi;
  b) se executa pe rute şi cu programe de circulaţie prestabilite, iar călătorii sunt imbarcati sau debarcati în puncte de oprire fixe;
  c) se percepe un tarif de transport, încasat de operatorul de transport.
  (2) Se considera transport public local de călători şi transportul regulat special urban de persoane, dacă întruneşte condiţiile prevăzute la alin. (1), prin care se asigura transportul unor persoane sau al unor grupuri de persoane, cum ar fi al elevilor şi studenţilor la instituţiile de învăţământ şi retur, al personalului care face naveta, precum şi transportul care se desfăşoară pe anumite rute, cum ar fi transportul între locul de muncă şi domiciliul aflate în aceeaşi localitate."
  5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - Prin mijloacele de transport rutier în comun se înţelege vehiculele destinate în mod special transportului public local de călători. Acestea pot fi:
  a) autobuze urbane, autovehicule destinate şi echipate pentru transportul de persoane şi al bagajelor acestora, destinate pentru transportul de pasageri, asezati pe scaune sau în picioare, având cel puţin 17 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto;
  b) tramvaie;
  c) troleibuze;
  d) minibuze sau microbuze, autovehicule destinate prin construcţie transportului a 10-17 persoane pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, dar nu mai mult de 22 de persoane pe scaune şi în picioare."
  6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - Pentru asigurarea dezvoltării durabile în domeniul transportului public local de călători consiliile locale stabilesc strategia de dezvoltare, modernizare şi funcţionare pe termen mediu şi lung a acestor transporturi, ţinând seama de planurile de urbanism şi de programele de dezvoltare economico-socială a localităţii."
  7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - Transportul public local de călători se organizează pentru a satisface cu prioritate nevoile populaţiei, precum şi ale instituţiilor publice şi ale agenţilor economici de pe raza administrativ-teritorială a localităţii."
  8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - (1) Sunt abilitate sa organizeze, sa reglementeze, să monitorizeze şi sa controleze executarea transportului public local de călători consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  (2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a întreprinde măsurile necesare pentru extinderea, dezvoltarea şi modernizarea transportului public local de călători în zona de autoritate.
  (3) Autorităţile administraţiei publice locale, prin serviciile de specialitate, vor organiza, vor monitoriza şi vor controla activitatea operatorilor de transport public local de călători.
  (4) Consiliile judeţene vor asigura serviciile de specialitate necesare coordonării activităţii consiliilor locale privind dezvoltarea transportului public local de călători, transportului judeţean de călători şi infrastructurii aferente."
  9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Statul sprijină, prin măsuri legislative şi economice, dezvoltarea cantitativă şi calitativă a transportului public local de călători, precum şi a infrastructurii aferente acestuia.
  (2) Principalele obiective urmărite de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în domeniul transportului public local de călători sunt:
  a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţa a cetăţenilor prin promovarea calităţii şi eficientei transportului public local de călători;
  b) creşterea calităţii vieţii cetăţenilor prin susţinerea dezvoltării economice a localităţilor şi prin realizarea unei infrastructuri edilitare moderne;
  c) acordarea de facilităţi unor categorii de persoane;
  d) asigurarea capacităţii suficiente de transport pe rute aglomerate."
  10. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - (1) Acoperirea financiară a costului călătoriilor efectuate de persoanele care beneficiază, potrivit legii, de gratuitate se asigura din bugetul de stat, din bugetele locale sau din bugetele altor instituţii stabilite prin lege.
  (2) Acoperirea influentelor financiare rezultate din reduceri de tarif la legitimatiile gratuite şi la abonamentele pentru transportul public local de călători, aprobate de consiliile judeţene sau locale pentru anumite categorii de persoane, se asigura din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor sau ale judeţelor, după caz.
  (3) Condiţiile concrete în care va fi subventionat sau suportat costul călătoriilor, potrivit prevederilor alin. (1) şi (2), se vor stabili prin contractul de concesiune a transportului public local de călători, în conformitate cu prevederile legale în vigoare."
  11. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:
  "Organizarea şi funcţionarea transportului public local de călători"
  12. La capitolul II, titlul secţiunii 1 va avea următorul cuprins:
  "Organizarea transportului public local de călători"
  13. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi operatorii de transport public local de călători se bazează pe relaţii contractuale, stabilite în conformitate cu contractul de concesiune a serviciului respectiv."
  14. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - (1) Pentru realizarea transportului public local de călători consiliile locale pot utiliza unul sau mai mulţi operatori de transport, autorizaţi în condiţiile legii, cărora le încredinţează prin licitaţie contractul de concesiune a transportului respectiv.
  (2) Concesiunea transportului public local de călători se face în condiţiile stabilite prin contractul-cadru de concesiune şi prin regulamentul-cadru de concesiune a transportului public local de călători. Contractul-cadru şi regulamentul cadru de concesiune a transportului public local de călători, precum şi normele specifice privind desfăşurarea acestuia vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei Publice, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe.
  (3) Pe durata concesionarii, în conformitate cu competentele şi cu atribuţiile ce le revin potrivit legii, autorităţile administraţiei publice locale păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciilor, inclusiv a programelor de dezvoltare a transportului public local de călători, precum şi dreptul de a urmări, a controla şi a supraveghea îndeplinirea obligaţiei efectuării transportului public local de călători privind:
  a) respectarea şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de operatorii de transport public local de călători;
  b) derularea ritmica a serviciilor prestate, respectarea traseelor stabilite şi a orarelor zilnice şi saptamanale;
  c) modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a mijloacelor de transport şi a infrastructurii aferente transportului public local de călători;
  d) modul de formare şi de stabilire a tarifelor pentru transportul public local de călători."
  15. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
  "Art. 12. - (1) Finanţarea şi realizarea investiţiilor aferente transportului public local de călători se fac cu respectarea legislaţiei în vigoare privind iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea investiţiilor publice şi a principiilor autonomiei financiare a operatorilor de transport public local de călători privind suportarea de către utilizatori şi recuperarea integrală, prin tarif, a costurilor de exploatare, reabilitare şi dezvoltare. Se va ţine seama de interesul general, de tarifele practicate şi de condiţiile de transport oferite beneficiarilor.
  (2) Pentru finanţarea investiţiilor necesare în vederea dezvoltării şi modernizării infrastructurii transportului public local de călători, consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot contracta credite interne şi/sau externe ori pot concesiona infrastructura aferentă transportului public local de călători, în condiţiile legii, pe o perioadă limitată, în funcţie de specificul activităţii.
  (3) Bunurile pe care concedentii infrastructurii aferente sau ai mijloacelor de transport le realizează din fonduri proprii rămân în proprietatea acestora pe toată durata contractului de concesiune, precum şi după expirarea acestuia, dacă nu s-a convenit altfel.
  (4) În sensul prezentei ordonanţe, prin infrastructura aferentă transportului public local de călători se înţelege:
  a) baza materială pentru întreţinere, reparare şi parcare a mijloacelor de transport deţinute;
  b) calea de rulare a tramvaielor;
  c) liniile de contact electrice pentru tramvaie şi troleibuze;
  d) staţiile de transformare aferente liniilor de contact electrice."
  16. La capitolul II, titlul secţiunii a 2-a va avea următorul cuprins:
  "Operatorii de transport public local de călători"
  17. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
  "Art. 13. - (1) Operatorii de transport public local de călători sunt societăţile comerciale sau regiile autonome deţinătoare de licenţe de transport şi de licenţe de execuţie pentru autovehicule, eliberate de filiala judeteana a Autorităţii Rutiere Române şi autorizate de comisia de autorizare, constituită conform prevederilor art. 22, care prestează servicii publice în condiţiile stabilite de autorităţile administraţiei publice locale, în temeiul legii şi al prevederilor prezentei ordonanţe.
  (2) Operatorii de transport public local de călători beneficiază de acelaşi regim juridic, indiferent de forma de organizare sau de proprietate, ca şi operatorii de transport public judeţean sau interjudetean."
  18. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
  "Art. 14. - (1) Operatorii de transport public local de călători cu capital public pot fi privatizati, în condiţiile legii, numai pe baza hotărârii consiliului local sau judeţean sub a cărui autoritate îşi desfăşoară activitatea.
  (2) Privatizarea, respectiv vânzarea bunurilor aparţinând infrastructurii aferente transportului public local de călători din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale, se face numai în cadrul procedurii de concesionare a transportului public local de călători, prin licitaţie publică."
  19. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
  "Art. 15. - (1) Operatorii de transport public local de călători, care executa transport public local, sunt de interes local şi îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a localităţii.
  (2) Operatorii de transport public local de călători îşi pot desfăşura activitatea şi în cadrul altor localităţi, prin filiale înregistrate şi autorizate conform prevederilor legale în vigoare.
  (3) În cazul prestării mai multor tipuri de servicii de transport public local sau judeţean operatorul de transport respectiv va tine o evidenta separată a activităţilor desfăşurate, cu contabilitate distinctă pentru fiecare tip de serviciu şi localitate de operare, după caz, astfel încât activităţile sale, conform licenţelor de transport obţinute, să poată fi evaluate, monitorizate şi controlate."
  20. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
  "Art. 16. - Operatorii de transport public local de călători îşi exercită obligaţiile potrivit termenelor şi condiţiilor prevăzute în contractul de concesiune a transportului public local de călători şi în acord cu normele specifice transportului public, elaborate de autoritatea competentă, completate de reglementările specifice aprobate de consiliul local respectiv."
  21. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
  "Art. 17. - (1) În cazul în care autoritatea administraţiei publice locale a desemnat doi sau mai mulţi operatori de transport, se va încheia câte un contract de concesiune cu fiecare dintre aceştia, pentru trasee diferite sau pentru acelaşi traseu, dacă traseul respectiv nu poate fi deservit de un singur operator.
  (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), în contractele de concesiune a transportului public local de călători se vor stabili clauze privitoare la valabilitatea legitimatiilor de călătorie emise de fiecare dintre operatorii de transport public local, pe toate mijloacele de transport în comun.
  (3) În astfel de cazuri între primarul localităţii şi operatorii de transport public local se va încheia un contract de distribuţie a încasărilor provenite din vânzarea legitimatiilor de călătorie, în care se va stabili modul concret în care se vor calcula veniturile cuvenite fiecărui operator de transport."
  22. După articolul 17 se introduce articolul 17^1 cu următorul cuprins:
  "Art. 17^1 - (1) Legitimatiile de călătorie vor fi tipărite sub autoritatea consiliilor locale şi vor fi înregistrate şi gestionate ca documente cu regim special.
  (2) Prin legitimatii de călătorie se înţelege: bilete, abonamente şi autorizaţii de călătorie gratuita."
  23. La capitolul III, titlul secţiunii 1 va avea următorul cuprins:
  "Drepturile şi obligaţiile călătorilor şi operatorilor de transport public local de călători"
  24. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
  "Art. 18. - (1) Garantarea dreptului de a beneficia de transport public local de călători, pentru toţi utilizatorii, persoane fizice, va fi prevăzută în regulamentul serviciului, care va fi aprobat de consiliul local.
  (2) Călătorii au dreptul de acces la informaţiile publice cu privire la transportul public local de călători, atât operatorul de transport, cat şi autorităţile administraţiei publice locale având obligaţia de a comunică informaţiile cu privire la indicatorii de calitate a serviciului, la structura tarifara şi la clauzele contractuale, care sunt considerate de interes public.
  (3) Hotărârile consiliilor locale cu privire la transportul public local de călători vor fi aduse la cunoştinţa publică. Călătorii persoane fizice au dreptul sa conteste hotărârile, în condiţiile legii, în vederea prevenirii sau repararii unui prejudiciu direct ori indirect, determinat de acestea.
  (4) Călătorii au obligaţia sa achite costul legitimatiilor valabile pentru călătoriile pe care le efectuează, conform tarifelor menţionate lizibil pe acestea."
  25. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
  "Art. 19. - (1) Drepturile operatorilor de transport public local de călători sunt prevăzute în legislaţia în vigoare, precum şi în regulamentele privind efectuarea transportului public local de călători, conform prevederilor contractelor de concesiune.
  (2) La încheierea contractelor de concesiune se va ţine seama de următoarele principii:
  a) încasarea tarifelor aferente transportului public local de călători prestat;
  b) actualizarea tarifelor cu indicele preţurilor de consum;
  c) modificarea tarifului, în situaţiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual, se realizează numai în cazul în care serviciul nu este subventionat;
  d) întreruperea executării transportului public local de călători, în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către autoritatea administraţiei publice locale, conform legislaţiei şi normelor în vigoare."
  26. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
  "Art. 20. - (1) Operatorii de transport public local de călători au faţă de călători următoarele obligaţii:
  a) să respecte regulile asumate prin contractul de concesiune;
  b) sa servească toţi călătorii, fără discriminare, pe traseele cuprinse în contractul de concesiune;
  c) să respecte angajamentele luate prin contractele de concesiune cu privire la indicatorii de performanţă stabiliţi de consiliile locale;
  d) sa furnizeze autorităţii administraţiei publice locale informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare, în vederea verificării, evaluării, funcţionarii şi dezvoltării transportului public local de călători, în conformitate cu clauzele contractului de concesiune şi cu prevederile legale în vigoare;
  e) sa reducă costurile de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale prevăzute de normele legale în vigoare pentru achiziţiile de lucrări, bunuri şi servicii.
  (2) Operatorii de transport public local de călători răspund de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1). În cazul neîndeplinirii obligaţiilor, pot fi sancţionaţi contraventional sau poate fi reziliat, în condiţiile legii, contractul de concesiune."
  27. La capitolul III, titlul secţiunii a 2-a va avea următorul cuprins:
  "Autorizarea operatorilor de transport public local de călători"
  28. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
  "Art. 21. - (1) Operatorii de transport, deţinători ai licenţelor eliberate de filiala judeteana a Autorităţii Rutiere Române care operează în domeniul transportului public local de călători, trebuie să îndeplinească criteriile stabilite prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului.
  (2) Operatorii de transport public local de călători, existenţi la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, vor fi autorizaţi în termen de un an de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe.
  (3) Sunt supuse autorizării atât compartimentele de specialitate ale consiliilor locale, cat şi operatorii de transport public local de călători.
  (4) Autorizarea operatorilor de transport care intenţionează sa devină operatori de transport public local de călători va fi o condiţie obligatorie de participare la licitaţiile pentru obţinerea contractelor de concesiune.
  (5) Autorizarea este valabilă maximum 5 ani, indiferent de specificul serviciului pentru care s-a făcut autorizarea. La expirarea autorizaţiei operatorul va fi supus, la cerere, unei noi autorizari."
  29. Articolul 22 va avea următorul cuprins:
  "Art. 22. - (1) Autorizarea se face de o comisie de autorizare, organizată la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti, compusa din:
  a) un reprezentant al prefectului;
  b) un reprezentant al consiliului judeţean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
  c) câte un reprezentant al serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului de Interne şi Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.
  (2) Componenta nominală a comisiei de autorizare va fi stabilită prin ordin al prefectului.
  (3) Regulamentul de funcţionare a comisiei de autorizare, precum şi criteriile pentru eliberarea autorizaţiei vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe."
  30. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
  "Art. 23. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti au competenţa exclusiva cu privire la asigurarea, organizarea, coordonarea şi monitorizarea transportului public local de călători.
  (2) Consiliile locale sau, după caz, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot adopta hotărâri cu privire la:
  a) stabilirea programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii rutiere, precum şi a programelor de înfiinţare sau dezvoltare a unor sisteme de transport public local de călători, în condiţiile legii;
  b) coordonarea proiectării şi a executării lucrărilor de investiţii în infrastructura într-o conceptie unitară, corelata cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor şi de amenajare a teritoriului;
  c) aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, modernizarea şi extinderea dotărilor publice aferente transportului public local de călători, aflate în proprietatea sau în administrarea autorităţilor respective;
  d) asocierea intercomunala, în vederea realizării unor investiţii de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente transportului public local de călători;
  e) concesionarea transportului public local de călători, precum şi concesionarea infrastructurii aferente acestuia, aparţinând patrimoniului public;
  f) acordarea de facilităţi operatorilor de transport pentru încurajarea dezvoltării transportului public local de călători;
  g) contractarea sau garantarea, în condiţiile legii, a împrumuturilor pentru finanţarea programelor de investiţii din infrastructura aferentă transportului public local de călători, aparţinând patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale. Contractarea de lucrări noi, extinderi, dezvoltări de capacităţi, reabilitări şi modernizări se face prin licitaţie publică, organizată potrivit legii;
  h) elaborarea şi aprobarea normelor locale şi a regulamentelor de funcţionare a operatorilor de transport care desfăşoară activităţi de transport public local de călători, pe baza normelor-cadru aprobate de Ministerul Administraţiei Publice;
  i) stabilirea, aprobarea şi modificarea tarifelor pentru transportul public local de călători, cu respectarea reglementărilor în vigoare;
  j) stabilirea subventiei care se plăteşte de la bugetul local pentru acoperirea diferenţei dintre costurile înregistrate de operatorul de transport pentru efectuarea serviciului de transport public local de călători şi sumele efectiv încasate ca urmare a vânzării biletelor şi a abonamentelor;
  k) asigurarea resurselor bugetare pentru susţinerea totală sau parţială a costurilor de transport pentru unele categorii defavorizate de călători, stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale."
  31. Articolul 24 va avea următorul cuprins:
  "Art. 24. - (1) Contractele de concesiune a transportului public local de călători, precum şi contractele de concesiune a infrastructurii aferente vor cuprinde, după caz, clauze privitoare la:
  a) cantitatea şi calitatea serviciului prestat şi la indicatorii de performanţă;
  b) trasee;
  c) orarul de funcţionare, pe zile şi ore, şi ritmicitatea serviciului;
  d) tarifele practicate şi modul de încasare a subventiei, dacă este cazul;
  e) modul de indexare a tarifelor;
  f) răspunderea contractuală;
  g) politica de menţinere şi recalificare a forţei de muncă, precum şi protecţia acesteia, pe durata valabilităţii contractului respectiv;
  h) forta majoră;
  i) durata contractului;
  j) rezilierea contractului;
  k) condiţiile în care programele de circulaţie pot fi modificate.
  (2) Durata contractului de concesiune a transportului public local de călători se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice locale şi nu poate fi mai mica de 5 ani.
  (3) Operatorul de transport, titularul contractului de concesiune expirat, are drept de preemţiune dacă participa la o noua licitaţie privind concesionarea transportului public local de călători.
  (4) Pierderea valabilităţii licenţei de transport sau a autorizaţiei operatorului de transport are drept consecinţa anularea contractului de concesiune."
  32. Articolul 25 va avea următorul cuprins:
  "Art. 25. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale au, faţă de operatorii de transport public local de călători, următoarele drepturi:
  a) sa invite pentru audieri operatorul de transport public local de călători, în vederea semnalarii unor deficiente apărute în executarea contractului de concesiune;
  b) sa aprobe ajustarile de tarif propuse de către operatorul de transport public local de călători;
  c) sa sanctioneze operatorul de transport public local de călători, în cazul în care acesta nu operează la parametrii de eficienta la care s-a obligat prin contractul de concesiune.
  (2) În cazul unor abateri deosebite autorităţile administraţiei publice locale pot rezilia contractul de concesiune a transportului public local de călători şi vor solicita comisiei de autorizare retragerea autorizaţiei operatorului cu care au contract de concesiune a transportului public local de călători."
  33. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
  "Art. 26. - În exercitarea competentelor şi a responsabilităţilor ce le revin autorităţile administraţiei publice locale vor urmări:
  a) desfăşurarea transportului public local de călători pe criterii de competitivitate şi concurentialitate;
  b) promovarea reabilitării infrastructurii aferente transportului public local de călători;
  c) monitorizarea şi controlul periodic al activităţilor de prestare a transportului public local de călători şi luarea de măsuri, în cazul în care operatorul de transport nu asigura performanta pentru care s-a obligat;
  d) analiza anuală a indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contractul de concesiune;
  e) adoptarea normelor locale şi negocierea contractelor de concesiune a transportului public local de călători, precum şi a contractelor de concesiune a infrastructurii aferente acestuia;
  f) informarea şi consultarea periodică a călătorilor asupra politicilor de dezvoltare din domeniul transportului public local de călători."
  34. Articolul 27 va avea următorul cuprins:
  "Art. 27. - Autorităţile administraţiei publice locale au, faţă de operatorii de transport public local de călători, următoarele obligaţii:
  a) asigurarea unui tratament egal şi nediscriminatoriu pentru toţi operatorii de transport public local de călători din cadrul comunităţii respective şi a unui mediu de afaceri concurential transparent, prin normele locale adoptate în exercitarea prerogativelor stabilite de prezenta ordonanţă;
  b) păstrarea confidenţialităţii informaţiilor, altele decât cele publice, cu privire la activitatea operatorilor de transport public local de călători;
  c) achitarea subvenţiilor convenite prin contractul de concesiune."
  35. Articolul 28 va avea următorul cuprins:
  "Art. 28. - Mijloacele de transport, precum şi alte bunuri care formează patrimoniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale şi care sunt utilizate pentru efectuarea transportului public local de călători şi care constituie infrastructura aferentă acestuia pot fi concesionate sau închiriate, pe perioada concesionarii transportului public local de călători, operatorului cu care s-a încheiat contractul. Operatorul va achită o redeventa sau chirie, după caz, care va fi stabilită prin licitaţie o dată cu acordarea concesiunii sau închirierii."
  36. Articolul 30 va avea următorul cuprins:
  "Art. 30. - (1) Constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât sa constituie infracţiune, potrivit Codului penal, şi se sancţionează cu amendă următoarele fapte:
  a) prestarea uneia dintre activităţile reglementate de prezenta ordonanţă fără existenta autorizării legale şi/sau fără contract de concesiune, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;
  b) încredinţarea unui contract de concesiune fără licitaţie publică ori unui operator de transport neautorizat, cu amendă de la 60.000.000 lei la 120.000.000 lei.
  (2) Consiliile locale şi judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor stabili, printr-o hotărâre adoptată în condiţiile legii, faptele care constituie contravenţii în domeniul transportului public local de călători, altele decât cele prevăzute la alin. (1) sau în alte reglementări în vigoare."
  37. Articolul 31 va avea următorul cuprins:
  "Art. 31. - (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe autorităţile administraţiei publice locale din localităţile în care se impune funcţionarea transportului public local de călători, precum şi cele din localităţile în care acesta funcţionează, în conformitate cu reglementările anterioare, vor iniţia procedurile de concesionare a acestor servicii operatorilor de transport.
  (2) În vederea încheierii contractelor de concesiune consiliile locale din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a elabora şi de a comunică operatorilor de transport existenţi, care efectuează transportul public local de călători, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, caietele de sarcini întocmite conform modelului elaborat de Ministerul Administraţiei Publice.
  (3) În termen de 90 de zile de la comunicarea caietelor de sarcini operatorii de transport se pot prezenta la licitaţie, în conformitate cu regulamentul de licitaţie şi cu caietele de sarcini.
  (4) În cazul reorganizării operatorilor de transport care au contracte de concesiune, consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot cere renegocierea contractelor sau pot organiza o licitaţie, în scopul desemnării unui nou operator de transport public local de călători."
  38. Articolul 32 va avea următorul cuprins:
  "Art. 32. - În cazul extinderii transportului public local de călători pe noi trasee, după încheierea contractului de concesiune, noile trasee vor fi atribuite prin licitaţie publică, operatorul de transport existent beneficiind de dreptul de preemţiune."
  39. Articolul 33 va avea următorul cuprins:
  "Art. 33. - Contractele de concesiune a transportului public local de călători, încheiate între operatorii de transport şi autorităţile administraţiei publice locale, îşi produc efectele până la momentul încheierii noilor contracte de concesiune a transportului public local de călători, în conformitate cu dispoziţiile prezentei ordonanţe."
  40. După articolul 35 se introduce articolul 36 cu următorul cuprins:
  "Art. 36. - Reglementările prezentei ordonanţe se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată şi modificată prin Legea nr. 197/1998, cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată şi modificată prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea furnizarii de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern şi de transport pe căile navigabile interioare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 19/2002."


  Articolul 2

  Ordonanţa Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile de transport public local de călători, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  BOGDAN NICULESCU-DUVAZ
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ALEXANDRU ATHANASIU
  -----------