LEGE nr. 334 din 31 mai 2002 (**republicată**)(*actualizată*)
legea bibliotecilor
(actualizată până la data de 15 mai 2006*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ---------------
  *) Textul republicat al legii a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 11 februarie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 15 mai 2006, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006; LEGEA nr. 114 din 4 mai 2006.
  **) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 593/2004 pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.240 din 22 decembrie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Legea bibliotecilor nr. 334/2002 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 18 iunie 2002, şi a mai fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 29 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 545/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 din 20 decembrie 2003 şi prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  În înţelesul prezentei legi, se consideră:
  a) bibliotecă - instituţia, compartimentul sau structura specializată ale cărei atribuţii principale sunt: constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea şi conservarea colecţiilor de cărţi, publicaţiilor seriale, a altor documente de bibliotecă şi a bazelor de date, pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere; iniţierea, organizarea şi desfăşurarea de proiecte şi programe culturale, inclusiv în parteneriat cu autorităţi şi instituţii publice, cu alte instituţii de profil sau prin parteneriat public-privat; în cadrul societăţii informaţiei biblioteca are rol de importanţă strategică;
  -----------
  Litera a) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.
  b) bibliotecă naţională - instituţie învestită cu sarcina de a achiziţiona, de a prelucra şi de a conserva la nivel naţional documente din toate domeniile cunoaşterii şi, în particular, pe cele referitoare la limba şi la civilizaţia română; organizatoare a Depozitului legal de documente; principala sursă documentară pentru cunoaşterea culturii naţionale, cu rol în desfăşurarea unor programe culturale de interes naţional şi internaţional;
  -----------
  Litera b) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.
  c) bibliotecă universitară - biblioteca aflată prioritar în serviciul studenţilor, al cadrelor didactice şi al cercetătorilor din universităţi şi alte instituţii de învăţământ superior şi de cercetare care, în limitele prevăzute de regulamentul de organizare, poate funcţiona şi ca bibliotecă publică;
  d) bibliotecă specializată - biblioteca destinată în principal unei categorii de beneficiari sau colecţionării, cu prioritate, a unor tipuri de documente ori pentru a răspunde necesităţilor specifice organismului tutelar;
  e) bibliotecă publică - biblioteca de tip enciclopedic pusă în slujba unei comunităţi locale sau judeţene;
  f) bibliotecă şcolară - biblioteca organizată în cadrul unei instituţii de învăţământ preuniversitar, care se află cu precădere în serviciul elevilor şi al cadrelor didactice din instituţia respectivă şi care, în limitele prevăzute de lege şi de regulamentul de organizare, poate funcţiona şi ca bibliotecă publică.


  Articolul 2

  (1) După forma de constituire şi administrare a patrimoniului bibliotecile sunt de drept public sau de drept privat.
  (2) Bibliotecile de drept public se înfiinţează şi se organizează în subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, a altor autorităţi ori instituţii publice şi funcţionează potrivit regulamentelor proprii aprobate de aceste autorităţi sau instituţii.
  -----------
  Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.
  (3) Bibliotecile de drept privat se înfiinţează, se organizează şi funcţionează în subordinea persoanelor juridice private sau a persoanelor fizice.


  Articolul 3

  După forma de organizare bibliotecile pot fi cu personalitate juridică sau fără personalitate juridică.


  Articolul 4

  După gradul de acces la colecţii şi servicii bibliotecile pot fi cu acces nelimitat sau cu acces limitat.


  Articolul 5

  După structura colecţiilor bibliotecile pot fi enciclopedice sau specializate.


  Articolul 6

  (1) În bibliotecile de drept public consultarea colecţiilor şi a bazelor de date proprii este gratuită.
  (2) Bibliotecile de drept public pot oferi servicii, stabilite prin regulamentele proprii de organizare şi funcţionare, în condiţiile legii, pe bază de tarife, cu avizul autorităţii sau instituţiei finanţatoare.
  -----------
  Art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Articolul 7

  Bibliotecile de drept public pot fi desfiinţate în cazul încetării activităţii autorităţilor sau instituţiilor care le-au înfiinţat sau finanţat, numai în condiţiile preluării patrimoniului lor de către o altă bibliotecă de drept public, cu respectarea legislaţiei în vigoare.


  Articolul 8

  (1) Bibliotecile de drept public sunt finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, iar fondurile de finanţare se nominalizează distinct în bugetele proprii sau ale instituţiilor finanţatoare.
  -----------
  Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.
  (2) Bibliotecile pot fi finanţate şi de alte persoane juridice de drept public sau privat, precum şi de persoane fizice, prin donaţii, sponsorizări sau alte surse legale de venituri.
  (3) Bibliotecile de drept privat pot fi susţinute financiar, pe bază de programe sau proiecte, şi de la bugetul de stat sau de la bugetele autorităţilor locale, dacă se angajează să aibă o activitate specifică bibliotecilor de drept public.


  Capitolul II Sistemul naţional de biblioteci


  Articolul 9

  (1) Sistemul naţional de biblioteci se constituie din totalitatea bibliotecilor de drept public şi din bibliotecile de drept privat care au activităţi specifice celor de drept public şi este parte integrantă a sistemului informaţional naţional, având ca obiectiv realizarea unitară a activităţilor specifice şi dezvoltarea serviciilor de lectură publică.
  (2) Bibliotecile de drept public pot realiza consorţii sau alte forme de cooperare interbibliotecară în vederea achiziţiei în comun de documente specifice şi a partajării diverselor tipuri de activităţi şi servicii de bibliotecă.
  -----------
  Art. 9 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Articolul 10

  Sistemul naţional de biblioteci, în raport cu funcţiile şi atribuţiile acestora, este structurat astfel:
  a) Biblioteca Naţională a României;
  b) Biblioteca Academiei Române;
  c) biblioteci universitare;
  d) biblioteci specializate;
  e) biblioteci publice;
  f) biblioteci şcolare.


  Secţiunea A Biblioteca Naţională a României


  Articolul 11

  Biblioteca Naţională a României este bibliotecă de drept public cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor.


  Articolul 12

  (1) Biblioteca Naţională a României îndeplineşte următoarele funcţii specifice:
  a) prezervă, conservă, cercetează, dezvoltă şi pune în valoare documentele deţinute în colecţiile sale;
  -----------
  Litera a) a alin. (1) al art. 12 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.
  b) organizează Depozitul legal, potrivit legii;
  b^1) identifică, colecţionează, conservă şi comunică documentele care fac obiectul Depozitului legal, indiferent de conţinutul şi de anul apariţiei lor;
  -----------
  Litera b^1) a alin. (1) al art. 12 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.
  c) identifică, colecţionează, organizează, conservă şi pune în valoare Fondul Romanica, alcătuit din tipărituri şi alte categorii de documente apărute în străinătate, referitoare la România, la poporul român şi cultura română, publicaţii ale autorilor români apărute în străinătate în orice limbă, publicaţii în limba română ale autorilor străini apărute în străinătate;
  -----------
  Litera c) a alin. (1) al art. 12 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.
  d) organizează şi gestionează Rezerva naţională de publicaţii;
  e) în calitate de centru naţional de schimb realizează evidenţa centralizată şi statistica schimburilor internaţionale de publicaţii;
  f) în calitate de centru metodologic naţional, elaborează şi emite instrucţiuni şi norme metodologice pentru bibliotecile publice şi realizează studii, cercetări şi informări documentare în domeniul biblioteconomiei şi în alte domenii ale culturii;
  -----------
  Litera f) a alin. (1) al art. 12 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.
  g) în calitate de centru naţional de patologie şi restaurare a documentelor, Biblioteca Naţională a României elaborează şi emite, în conformitate cu normele internaţionale în vigoare, norme şi metodologii de conservare şi de restaurare, de funcţionare a laboratoarelor de restaurare din ţară şi acordă asistenţă de specialitate;
  -----------
  Litera g) a alin. (1) al art. 12 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.
  g^1) coordonează proiectul de realizare a Catalogului colectiv naţional al publicaţiilor româneşti şi străine, precum şi alte proiecte de interes naţional în domeniu;
  -----------
  Litera g^1) a alin. (1) al art. 12 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.
  g^2) elaborează Bibliografia Naţională a României pentru toate tipurile de documente;
  -----------
  Litera g^2) a alin. (1) al art. 12 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.
  g^3) achiziţionează cu prioritate, din ţară şi din străinătate, documente specifice de importanţă deosebită pentru identitatea culturală şi naţională;
  -----------
  Litera g^3) a alin. (1) al art. 12 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.
  g^4) coordonează realizarea Bibliotecii Virtuale Naţionale.
  -----------
  Litera g^4) a alin. (1) al art. 12 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.
  h) îndeplineşte şi alte atribuţii specifice, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare.
  (2) Biblioteca Naţională a României funcţionează pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.
  (3) Biblioteca Naţională a României este instituţie publică finanţată integral de la bugetul de stat.
  -----------
  Alin. (3) al art. 12 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Articolul 13

  În cadrul Bibliotecii Naţionale a României funcţionează Oficiul Naţional Bibliografic şi de Informatizare a Bibliotecilor, cu următoarele atribuţii:
  -----------
  Partea introductivă a art. 13 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.
  a) realizează controlul bibliografic naţional ca parte a controlului bibliografic universal;
  b) elaborează Bibliografia naţională curentă pentru toate categoriile de documente;
  c) gestionează şi actualizează Catalogul colectiv naţional al publicaţiilor româneşti şi străine existente în bibliotecile din România, prin participarea contractuală a bibliotecilor din sistemul naţional de biblioteci;
  -----------
  Litera c) a art. 13 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.
  d) atribuie numărul internaţional standard pentru cărţi (ISBN), pentru publicaţii seriale (ISSN), pentru alte categorii de documente şi realizează catalogarea înaintea publicării (CIP).


  Articolul 14

  În cadrul Bibliotecii Naţionale a României funcţionează ca filiale Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia şi Biblioteca Omnia din Craiova; Biblioteca Naţională a României poate înfiinţa şi alte filiale.
  -----------
  Art. 14 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Secţiunea B Biblioteca Academiei Române


  Articolul 15

  Biblioteca Academiei Române este bibliotecă de drept public cu personalitate juridică şi statut de bibliotecă naţională, care funcţionează în subordinea Academiei Române.


  Articolul 16

  Biblioteca Academiei Române îndeplineşte următoarele funcţii:
  a) colecţionează, organizează şi pune în valoare colecţii naţionale specifice;
  b) elaborează şi editează Bibliografia naţională retrospectivă pentru toate categoriile de documente;
  c) realizează schimbul internaţional de publicaţii cu publicaţiile Academiei Române;
  d) coordonează din punct de vedere metodologic activitatea celorlalte biblioteci din reţeaua Academiei Române;
  e) beneficiază de prevederile legii privind Depozitul legal;
  f) achiziţionează cu prioritate, din ţară şi din străinătate, documente specifice de importanţă deosebită pentru identitatea culturală şi naţională;
  g) alte atribuţii specifice potrivit Statutului Academiei Române şi regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.


  Secţiunea C Biblioteci universitare


  Articolul 17

  Bibliotecile universitare sunt biblioteci de drept public sau de drept privat, care au ca utilizatori principali studenţii, cadrele didactice şi cercetătorii din instituţiile de învăţământ superior.


  Articolul 18

  Din categoria bibliotecilor universitare fac parte:
  a) bibliotecile centrale universitare, care sunt biblioteci de drept public, de importanţă naţională, cu personalitate juridică, subordonate Ministerului Educaţiei şi Cercetării, finanţate de către acesta;
  b) bibliotecile instituţiilor de învăţământ superior de stat sau privat, care sunt subordonate senatelor acestor instituţii şi finanţate din bugetul acestora.


  Articolul 19

  (1) Bibliotecile centrale universitare sunt parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ şi participă la procesul de instruire, formare şi educaţie, precum şi la activitatea de cercetare din instituţiile de învăţământ superior; acestea pot avea şi departamente proprii de cercetare ştiinţifică.
  (2) Bibliotecile centrale universitare acordă asistenţă metodologică şi profesională celorlalte biblioteci universitare din aria geografică de îndrumare metodologică stabilită de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
  (3) Bibliotecile universitare asigură suportul infodocumentar al tuturor disciplinelor predate în învăţământul superior şi al domeniilor de cercetare ştiinţifică, achiziţionând periodic cele mai importante şi necesare documente, indiferent de suport, şi baze de date ştiinţifice.
  (4) Bibliotecile universitare pot realiza consorţii pentru achiziţia partajată a surselor infodocumentare, pentru crearea şi utilizarea în comun a catalogului colectiv virtual al colecţiilor proprii sau atrase.
  -----------
  Art. 19 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Secţiunea D Biblioteci specializate


  Articolul 20

  Instituţiile academice şi de cercetare, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice, unităţile militare, agenţii economici şi celelalte persoane juridice de drept public sau privat pot înfiinţa şi pot organiza biblioteci specializate.


  Articolul 21

  Bibliotecile specializate sunt biblioteci de drept public sau privat şi sunt finanţate de către autorităţile, instituţiile sau celelalte persoane juridice care le tutelează.


  Secţiunea E Biblioteci publice


  Articolul 22

  (1) Bibliotecile publice sunt biblioteci de drept public sau privat, destinate tuturor membrilor unei comunităţi locale ori zonale.
  (2) Bibliotecile publice asigură egalitatea accesului la informaţii şi la documentele necesare informării, educaţiei permanente şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statut social sau economic, vârstă, sex, apartenenţă politică, religie ori naţionalitate.


  Articolul 23

  Din categoria bibliotecilor publice fac parte:
  a) Biblioteca Metropolitană Bucureşti;
  b) bibliotecile judeţene;
  c) bibliotecile municipale şi orăşeneşti;
  d) bibliotecile comunale.


  Articolul 24

  Biblioteca Metropolitană Bucureşti, succesoare a Bibliotecii Municipale "Mihail Sadoveanu" din Bucureşti, este bibliotecă de drept public cu personalitate juridică şi funcţionează în subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti.


  Articolul 25

  Biblioteca Metropolitană Bucureşti exercită funcţia de bibliotecă publică pentru municipiul Bucureşti şi de bibliotecă judeţeană pentru judeţul Ilfov, având următorul obiect de activitate:
  -----------
  Partea introductivă a art. 25 a fost modificată de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.
  a) colecţionează şi achiziţionează toate categoriile de documente necesare organizării activităţii de lectură, informare, documentare şi educaţie permanentă în toate sectoarele Capitalei, prin filiale şi biblioteci mobile;
  -----------
  Litera a) a art. 25 a fost modificată de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.
  b) elaborează şi editează Bibliografia retrospectivă şi curentă a muncipiului Bucureşti, alte publicaţii de specialitate, alcătuieşte baze de date şi asigură servicii de informare comunitară;
  c) colecţionează, conservă şi valorifică fondul de documente specifice cu scopul protejării patrimoniului culturii scrise a municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov.


  Articolul 26

  (1) Activitatea Bibliotecii Metropolitane Bucureşti este finanţată din bugetul municipiului Bucureşti.
  -----------
  Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.
  (2) Consiliile locale ale sectoarelor pot finanţa programe culturale, lucrări de investiţii şi cheltuieli materiale pentru filialele aflate pe teritoriul sectorului respectiv.


  Articolul 27

  (1) Bibliotecile judeţene sunt biblioteci de drept public cu personalitate juridică.
  (2) Bibliotecile judeţene se organizează şi funcţionează în toate municipiile reşedinţă de judeţ, în subordinea consiliilor judeţene.
  (3) Bibliotecile judeţene îndeplinesc şi rolul de biblioteci municipale în municipiul reşedinţă de judeţ.
  -----------
  Alin. (3) al art. 27 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.
  (4) Consiliile locale ale municipiilor reşedinţă de judeţ pot finanţa programe culturale, achiziţii de documente pentru biblioteca judeţeană, lucrări de investiţii şi pot susţine cheltuielile materiale şi de capital pentru biblioteca judeţeană respectivă.
  -----------
  Alin. (4) al art. 27 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Articolul 28

  Bibliotecile judeţene au următoarele atribuţii principale:
  a) colecţionează toate categoriile de documente necesare organizării activităţii de informare, documentare şi de lectură la nivelul comunităţii judeţene şi organizează Depozitul legal local de documente, potrivit legii;
  -----------
  Litera a) a art. 28 a fost modificată de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.
  b) coordonează activitatea bibliotecilor publice de pe raza judeţului în care îşi desfăşoară activitatea, prin acţiuni specifice de îndrumare şi de evaluare, prin proiecte, programe şi activităţi culturale, precum şi acţiuni de îndrumare profesională; asigură aplicarea unitară a normelor biblioteconomice şi a legislaţiei în domeniu şi coordonarea aplicării strategiilor şi programelor de automatizare a activităţilor şi serviciilor acestor biblioteci;
  -----------
  Litera b) a art. 28 a fost modificată de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.
  c) elaborează şi editează bibliografia locală curentă, materiale de îndrumare metodologică şi alte publicaţii, alcătuiesc baze de date şi organizează centre de informare comunitară, cooperează cu autorităţile administraţiei publice locale, cu instituţiile responsabile, potrivit legii, şi cu organismele neguvernamentale în realizarea obiectivelor educaţiei permanente;
  -----------
  Litera c) a art. 28 a fost modificată de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.
  d) elaborează norme privitoare la funcţionarea bibliotecilor publice din oraşele şi municipiile din judeţul respectiv, precum şi pentru organizarea de filiale specializate pentru copii, tineri şi adulţi, cu respectarea normelor emise de Biblioteca Naţională a României.
  -----------
  Litera d) a art. 28 a fost modificată de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Articolul 29

  Activitatea bibliotecilor judeţene se finanţează din bugetul judeţului respectiv.


  Articolul 30

  (1) Bibliotecile municipale şi orăşeneşti sunt biblioteci de drept public, cu personalitate juridică.
  -----------
  Alin. (1) al art. 30 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.
  (2) Consiliile locale ale municipiilor reşedinţă de judeţ pot finanţa programe culturale, lucrări de investiţii şi cheltuieli materiale pentru biblioteca judeţeană respectivă.


  Articolul 31

  Bibliotecile municipale şi orăşeneşti organizează activitatea de lectură şi oferă servicii de documentare şi informare comunitară.


  Articolul 32

  Activitatea bibliotecilor municipale şi orăşeneşti se finanţează din bugetul municipiilor şi oraşelor pe raza cărora funcţionează.


  Articolul 33

  Bibliotecile comunale se organizează şi funcţionează în toate centrele de comună, în subordinea consiliilor locale, şi sunt finanţate din bugetele acestora.


  Articolul 34

  Consiliile locale pot organiza în şcolile săteşti filiale sau puncte de servicii ale bibliotecilor publice comunale.


  Articolul 35

  Persoanele fizice sau juridice române ori străine pot înfiinţa şi finanţa biblioteci publice de drept privat pe teritoriul României, conform legilor în vigoare, cu avizul de specialitate al Comisiei Naţionale a Bibliotecilor şi cu decizia de autorizare emisă de Ministerul Culturii şi Cultelor sau, după caz, de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
  -----------
  Art. 35 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Secţiunea F Biblioteci şcolare


  Articolul 36

  Din reţeaua bibliotecilor şcolare fac parte:
  a) Biblioteca Pedagogică Naţională "I. C. Petrescu" din Bucureşti, bibliotecă de drept public, de importanţă naţională, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educaţiei şi Cercetării; aceasta participă la programul de specializare a personalului didactic din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi postliceal şi asigură îndrumarea metodologică pentru bibliotecile caselor corpului didactic şi pentru bibliotecile şcolare;
  b) bibliotecile caselor corpului didactic, biblioteci de drept public fără personalitate juridică, care îndeplinesc funcţii de informare şi documentare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar şi sunt subordonate inspectoratelor şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti;
  c) bibliotecile şcolare, biblioteci de drept public sau de drept privat, care funcţionează în unităţile de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal, postliceal şi profesional, precum şi în cadrul altor structuri şcolare.


  Articolul 37

  Bibliotecile şcolare sunt parte integrantă a procesului de instruire, formare şi educare.


  Articolul 38

  Finanţarea bibliotecilor şcolare se face din bugetul anual al instituţiilor de învăţământ de stat în cadrul cărora funcţionează, din fondurile alocate pentru finanţarea de bază.
  -----------
  Art. 38 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Capitolul III Patrimoniul bibliotecilor


  Articolul 39

  (1) Colecţiile bibliotecilor pot fi formate din următoarele categorii de documente:
  a) cărţi;
  b) publicaţii seriale;
  c) manuscrise;
  d) microformate;
  e) documente cartografice;
  f) documente de muzică tipărite;
  g) documente audiovizuale;
  h) documente grafice;
  i) documente electronice;
  j) documente fotografice sau multiplicate prin prelucrări fizico-chimice;
  k) documente arhivistice;
  l) alte categorii de documente, indiferent de suportul material.
  (2) Colecţiile pot cuprinde şi alte documente, nespecifice bibliotecilor, istoriceşte constituite sau provenite din donaţii.


  Articolul 40

  (1) Documentele aflate în colecţiile bibliotecilor, care au statut de bunuri culturale comune sau care au fost clasate în categoria bunurilor culturale care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, nu sunt mijloace fixe şi sunt evidenţiate, gestionate şi inventariate în condiţiile legii.
  (2) Eliminarea documentelor din colecţii se aplică numai bunurilor culturale comune, uzate fizic sau moral, după o perioadă de minimum 6 luni de la achiziţie, prin hotărârea conducerii bibliotecii.
  (3) Evidenţa documentelor se face în sistem tradiţional şi informatizat, astfel:
  a) evidenţa globală, prin registrul de mişcare a fondurilor (R.M.F.);
  b) evidenţa individuală, prin registrul de inventar (R.I.), cu numerotare de la 1 la infinit;
  c) evidenţa periodicelor, trimestrial sau anual, prin constituirea lor în unităţi de inventar;
  d) evidenţa analitică, pe fişe însoţite de imagini foto pentru bunurile culturale constituite în gestiuni şi care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil.
  (4) Evidenţa globală şi individuală a publicaţiilor, realizată în sistem informatizat, cuprinde descrierea completă, conform standardelor în vigoare.
  -----------
  Alin. (4) al art. 40 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.
  (5) Bibliotecarii nu sunt obligaţi să constituie garanţii gestionare, dar ei răspund material pentru lipsurile din inventar care depăşesc procentul de pierdere naturală stabilit potrivit legii.
  (6) Documentele, bunuri culturale comune, găsite lipsă din inventar, se recuperează fizic, prin înlocuirea cu documente identice, sau valoric, prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de 1-5 ori faţă de preţul astfel calculat.
  (7) Bunurile culturale de patrimoniu lipsă la inventar se recuperează fizic; în cazul în care acest lucru nu este posibil, se recuperează valoric la preţul pieţei plus o penalizare de minimum 10% din cost, pe baza hotărârii Comisiei Naţionale a Bibliotecilor.
  (8) Documentele specifice bibliotecilor se inventariază periodic astfel:
  a) fondul care cuprinde până la 10.000 de documente - o dată la 4 ani;
  b) fondul cuprins între 10.001-50.000 de documente - o dată la 6 ani;
  c) fondul cuprins între 50.001-100.000 de documente - o dată la 8 ani;
  d) fondul cuprins între 100.001-1.000.000 de documente - o dată la 10 ani;
  e) peste 1.000.000 de documente - o dată la 15 ani.
  (9) În caz de predare/preluare a gestiunii fondului de documente specifice, precum şi în caz de forţă majoră, se procedează la verificarea integrală a inventarului; modificarea parţială a echipei gestionare se operează prin integrare în gestiune, în condiţiile legii.
  -----------
  Alin. (9) al art. 40 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.
  (10) În caz de forţă majoră, incendii, calamităţi naturale, precum şi mutări succesive, sedii şi locuri de depozitare improprii, conducerea bibliotecii dispune scoaterea din evidenţă a documentelor deteriorate sau distruse.
  -----------
  Alin. (10) al art. 40 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.
  (11) Bibliotecile publice sunt obligate să îşi dezvolte colecţiile de documente, prin achiziţionarea de titluri din producţia editorială curentă, precum şi prin completarea retrospectivă.
  -----------
  Alin. (11) al art. 40 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.
  (12) Creşterea anuală a colecţiilor din bibliotecile publice trebuie să fie de minimum 50 de documente specifice la 1.000 de locuitori.
  (13) Colecţia din biblioteca publică trebuie să asigure cel puţin un document specific pe cap de locuitor.


  Articolul 41

  (1) Colecţiile bibliotecilor se constituie şi se dezvoltă prin transfer, schimb interbibliotecar naţional şi internaţional, donaţii, legate şi sponsorizări, precum şi prin achiziţionarea unor servicii culturale de bibliotecă, respectiv achiziţionarea de documente specifice, publicaţii, cărţi vechi şi din producţia editorială curentă, indiferent de valoarea lor şi de suportul pe care au fost înregistrate sau fixate, cu respectarea principiilor utilizării eficiente a fondurilor publice, a transparenţei şi a tratamentului egal, în condiţiile legii.
  (2) Dotările se asigură prin alocarea resurselor financiare necesare de către autorităţile finanţatoare.
  -----------
  Alin. (2) al art. 41 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Articolul 42

  (1) Colecţiile bibliotecilor se păstrează în depozite şi/sau în săli cu acces liber special amenajate, asigurându-se condiţii de conservare şi securitate adecvate.
  (2) Autorităţile şi instituţiile publice finanţatoare controlează şi asigură condiţii optime de păstrare a colecţiilor şi de acces la acestea.
  -----------
  Alin. (2) al art. 42 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Articolul 43

  (1) Bibliotecile de drept public pot organiza filiale în comunităţile româneşti de peste hotare, cu aprobarea autorităţii finanţatoare.
  (2) Colecţiile de documente specifice, precum şi dotările materiale destinate organizării şi dezvoltării acestor filiale pot reprezenta, după caz, transferuri din patrimoniul propriu sau achiziţii anume realizate din surse bugetare, cu aprobarea autorităţilor finanţatoare, precum şi sponsorizări şi donaţii de la persoane fizice şi juridice.
  -----------
  Art. 43 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Capitolul IV Personalul bibliotecilor


  Articolul 44

  (1) Personalul bibliotecilor se compune din:
  a) personal de specialitate;
  b) personal administrativ;
  c) personal de întreţinere.
  (2) În categoria personalului de specialitate din biblioteci se includ: bibliotecarii, bibliografii, cercetătorii, redactorii, documentariştii, conservatorii, restauratorii, inginerii de sistem, informaticienii, operatorii, analiştii şi alte posturi de profil. Pot fi angajate în bibliotecile de drept public şi persoane cu studii medii sau superioare de alt profil, cu obligaţia de a urma, într-o perioadă de până la maximum 2 ani, una dintre formele de pregătire profesională prevăzute de lege.
  -----------
  Alin. (2) al art. 44 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.
  (3) Personalul de specialitate din reţeaua de biblioteci a Ministerului Educaţiei şi Cercetării are statut de personal didactic auxiliar.
  (4) Organigrama şi statul de funcţii ale bibliotecii se aprobă de către autoritatea sau instituţia finanţatoare, conform legii.
  -----------
  Alin. (4) al art. 44 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Articolul 45

  (1) Angajarea personalului de specialitate din bibliotecile finanţate din fonduri publice, cu personalitate juridică, se realizează prin concurs organizat de conducerea bibliotecii, potrivit legii; din comisiile de concurs vor face parte în mod obligatoriu şi reprezentanţi ai bibliotecilor cu rol de coordonare metodologică.
  (2) Angajarea personalului de specialitate din bibliotecile finanţate din fonduri publice, fără personalitate juridică, se realizează prin concurs organizat de autoritatea finanţatoare; din comisiile de concurs va face parte în mod obligatoriu şi reprezentantul bibliotecii cu rol de coordonare metodologică.
  (3) Nomenclatorul de funcţii şi criteriile de normare a resurselor umane în Biblioteca Naţională a României şi în bibliotecile publice sunt prevăzute în anexa nr. 1.
  (4) Pentru bibliotecile din învăţământ şi bibliotecile specializate, nomenclatorul de funcţii şi criteriile de normare sunt prevăzute în anexa nr. 2, cu respectarea numărului maxim de posturi şi a creditelor bugetare aprobate.
  -----------
  Art. 45 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Articolul 46

  Angajarea personalului administrativ şi de întreţinere stabilit prin organigrama bibliotecii se realizează în conformitate cu prevederile legale.


  Articolul 47

  Atribuţiile şi competenţele personalului din biblioteci se stabilesc prin fişa postului, conform structurii organizatorice, programelor de activitate şi sarcinilor de serviciu elaborate de către directorul general sau de director, respectiv de către bibliotecarul responsabil, pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecii.


  Articolul 48

  Promovarea, sancţionarea, eliberarea din funcţie şi destituirea personalului din bibliotecile de drept public se realizează în conformitate cu prevederile legale; în cazul bibliotecilor fără personalitate juridică se va solicita în mod obligatoriu şi avizul bibliotecii cu rol de coordonare metodologică.
  -----------
  Art. 48 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Articolul 49

  Pregătirea personalului de specialitate din biblioteci se asigură de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu consultarea asociaţiilor profesionale de profil, prin: cursuri opţionale, la nivel liceal, învăţământ postliceal, învăţământ superior de lungă şi scurtă durată, inclusiv învăţământ la distanţă, cursuri postuniversitare, programe de masterat şi doctorat, precum şi prin alte forme de pregătire profesională.


  Articolul 50

  (1) Conducerea bibliotecii de drept public şi ordonatorul principal de credite sunt obligaţi să asigure formarea profesională continuă a personalului de specialitate, alocând în acest scop minimum 5% din totalul cheltuielilor de personal prevăzute prin buget.
  -----------
  Alin. (2) al art. 50 a fost abrogat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.
  (3) Cursurile de formare profesională continuă a personalului din bibliotecile de drept public se organizează, în condiţiile legii, de către Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Pedagogică Naţională «I. C. Petrescu», casele corpului didactic, bibliotecile centrale universitare, Biblioteca Metropolitană Bucureşti şi bibliotecile judeţene, centrele pentru formare profesională continuă ale Ministerului Culturii şi Cultelor şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării, asociaţiile profesionale de profil, precum şi de firmele acreditate, care oferă cursuri ce acoperă varietatea specializărilor dintr-o bibliotecă. Metodologia, criteriile de autorizare a instituţiilor în domeniul formării profesionale continue a personalului din bibliotecile de drept public, precum şi modalităţile de examinare finală şi certificare a pregătirii profesionale sunt elaborate, în condiţiile legii, de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Culturii şi Cultelor, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
  -----------
  Alin. (3) al art. 50 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Articolul 51

  (1) Personalul din bibliotecile de drept public, care are în responsabilitate colecţii cu acces liber şi/sau destinate împrumutului la domiciliu, beneficiază de un coeficient anual de 0,3% scădere din totalul fondului inventariat, reprezentând pierdere naturală datorată unor cauze care nu puteau fi înlăturate ori în alte asemenea cazuri în care pagubele au fost provocate din riscul minimal normal al serviciului.
  (2) Bibliotecile pot asigura utilizatorilor, la cererea acestora, accesul la serviciile lor pe parcursul întregii săptămâni, cu plata personalului, conform legii.
  (3) Personalul din biblioteci care lucrează în depozite de carte, colecţii care includ bunuri ce fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, laboratoare de restaurare şi conservare a cărţii sau cei care asigură servicii de împrumut la domiciliu ori în spitale, aziluri de bătrâni şi în orfelinate beneficiază, pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, de un spor de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta.
  (4) Personalul cu o vechime neîntreruptă de 10 ani în oricare dintre bibliotecile de drept public beneficiază de un spor de fidelitate de 15% din salariul de bază, care face parte din acesta.
  (5) Personalul din biblioteci beneficiază, pentru suprasolicitare neuropsihică, de un spor de 5% din salariul de bază, care face parte din acesta, pentru fiecare treaptă/gradaţie profesională deţinută.
  (6) Personalul de specialitate şi administrativ din biblioteci, care lucrează pentru efectuarea serviciului lecturii publice, potrivit programului stabilit de conducerea instituţiei, în zilele de sâmbătă şi duminică, precum şi în zilele de sărbătoare legală, beneficiază de un spor de 100% pentru timpul de lucru efectuat, precum şi de asigurarea repausului legal.
  (7) Personalul din biblioteci beneficiază de distincţii şi premii în condiţiile legii, la recomandarea conducerii bibliotecilor.


  Capitolul V Conducerea bibliotecilor


  Articolul 52

  Conducerea bibliotecilor este asigurată după cum urmează:
  a) în cazul bibliotecilor cu personalitate juridică, de către un director general sau director, care poate avea unul sau mai mulţi adjuncţi;
  b) în cazul bibliotecilor fără personalitate juridică şi/sau al filialelor, de un director sau de un bibliotecar responsabil, cu funcţia de şef de serviciu sau şef de birou, având dreptul la indemnizaţia de conducere corespunzătoare, potrivit prevederilor legale.


  Articolul 53

  Conducerea serviciilor, laboratoarelor şi a birourilor din biblioteci este asigurată de un şef de serviciu, şef de laborator, respectiv de un şef de birou, având dreptul la indemnizaţie de conducere, potrivit prevederilor legale.


  Articolul 54

  (1) În cadrul bibliotecilor de drept public cu personalitate juridică funcţionează consilii de administraţie, cu rol consultativ.
  (2) Consiliul de administraţie este condus de directorul general sau, după caz, de director, în calitate de preşedinte, şi este format din maximum 11 membri, astfel: director general sau director, director general adjunct sau director adjunct, director economic sau contabil-şef şi reprezentanţi ai principalelor compartimente ale bibliotecii, desemnaţi prin decizie a directorului general, respectiv a directorului, precum şi un reprezentant al autorităţii finanţatoare, desemnat de aceasta.
  -----------
  Alin. (2) al art. 54 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.
  (3) Consiliul de administraţie al bibliotecii funcţionează în baza regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecii.


  Articolul 55

  (1) În cadrul bibliotecilor de drept public, cu sau fără personalitate juridică, poate funcţiona un consiliu ştiinţific cu rol consultativ în dezvoltarea colecţiilor, în domeniul cercetării ştiinţifice şi al activităţilor culturale.
  (2) Consiliul ştiinţific este format din maximum 9 membri, cuprinzând bibliotecari, specialişti în domeniul informatizării bibliotecilor, al activităţii culturale şi ştiinţifice, numiţi prin decizie a directorului general sau a directorului, iar în cazul bibliotecilor fără personalitate juridică, prin decizie a autorităţii tutelare, la propunerea bibliotecarului responsabil.

  -----------
  Art. 56 a fost abrogat de art. II din LEGEA nr. 114 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.

  Articolul 57

  (1) Numirea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a directorilor generali, directorilor şi a directorilor adjuncţi din bibliotecile centrale universitare se realizează de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în condiţiile legii.
  (2) Directorii generali ai bibliotecilor centrale universitare trebuie să fie cadre didactice universitare, având cel puţin gradul de conferenţiar universitar.
  (3) Numirea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a directorilor generali, directorilor generali adjuncţi, directorilor, directorilor adjuncţi şi bibliotecarilor responsabili din celelalte biblioteci de învăţământ se realizează de către autoritatea finanţatoare, în condiţiile legii.
  -----------
  Alin. (3) al art. 57 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Articolul 58

  Directorul general sau directorul, respectiv bibliotecarul responsabil, răspunde de organizarea şi funcţionarea bibliotecii sau filialei pe baza organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei, elaborate în condiţiile legii şi avizate de către autorităţile tutelare şi de bibliotecile cu rol de coordonare metodologică, în cazul bibliotecilor de drept public.


  Capitolul VI Comisia Naţională a Bibliotecilor


  Articolul 59

  Se înfiinţează Comisia Naţională a Bibliotecilor, denumită în continuare Comisia, autoritate ştiinţifică naţională pentru bibliotecile de drept public, aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi a Ministerului Culturii şi Cultelor.
  -----------
  Art. 59 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Articolul 60

  (1) Comisia este formată din specialişti recunoscuţi în domeniul bibliotecilor, desemnaţi după cum urmează:
  a) prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării: un reprezentant al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, un reprezentant al unei biblioteci centrale universitare şi 4 reprezentanţi ai bibliotecilor de învăţământ superior şi preuniversitar;
  b) prin ordin al ministrului culturii şi cultelor: un reprezentant al Ministerului Culturii şi Cultelor, un reprezentant al Bibliotecii Naţionale a României şi 4 reprezentanţi ai bibliotecilor publice;
  c) prin decizie a preşedintelui Academiei Române: un reprezentant al reţelei de biblioteci a Academiei Române şi un reprezentant al Bibliotecii Academiei Române;
  d) din partea asociaţiilor profesionale de profil: 5 reprezentanţi, desemnaţi de adunările generale ale acestor asociaţii.
  (2) De asemenea, din Comisie vor face parte:
  a) un reprezentant al Ministerului Administraţiei şi Internelor, desemnat prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor;
  b) un reprezentant al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, desemnat prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei;
  c) 2 reprezentanţi ai bibliotecilor eclesiastice, desemnaţi de Patriarhia Română.
  (3) La propunerea Comisiei, Ministerul Culturii şi Cultelor şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării pot angaja, cu contract de muncă pe perioadă determinată, specialişti şi/sau pot încheia contracte de parteneriat public-privat cu firme specializate pentru consultanţă şi optimizare, în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în baza acordurilor convenite cu Uniunea Europeană, precum şi a cerinţelor de aliniere la standardele europene.
  (4) Membrii Comisiei au un mandat de 3 ani şi sunt confirmaţi prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului culturii şi cultelor, în baza propunerilor formulate de instituţiile şi asociaţiile menţionate la alin. (1) şi (2).
  (5) Preşedintele şi secretarul Comisiei sunt aleşi dintre membrii acesteia, cu votul a două treimi din totalul membrilor Comisiei.
  (6) Comisia îşi desfăşoară activitatea în baza unui regulament propriu de organizare şi funcţionare, elaborat de Comisie şi aprobat prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului culturii şi cultelor.
  (7) Comisia poate coopta, cu votul majorităţii simple, ca membri asociaţi, specialişti din ţară sau din străinătate, personalităţi ştiinţifice de prestigiu în domeniu.
  (8) Sediul oficial şi secretariatul tehnic ale Comisiei sunt asigurate de Ministerul Culturii şi Cultelor.
  -----------
  Art. 60 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Articolul 61

  (1) Finanţarea activităţii Comisiei, inclusiv indemnizaţia şi celelalte cheltuieli de participare a preşedintelui şi membrilor, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor.
  (2) Indemnizaţia preşedintelui şi a membrilor Comisiei este de 10% din salariul secretarului de stat şi se acordă lunar, indiferent de numărul de şedinţe organizate.
  -----------
  Art. 61 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Articolul 62

  Comisia are următoarele atribuţii:
  a) elaborează strategii şi programe pentru sistemul naţional de biblioteci, pe care le supune spre aprobare, prin ordin comun, ministrului educaţiei şi cercetării şi ministrului culturii şi cultelor;
  b) coordonează activitatea de informare şi documentare din sistemul naţional de biblioteci, elaborează programe şi metodologii privind informatizarea sistemului naţional de biblioteci;
  c) propune programe de cercetare în domeniul biblioteconomiei, istoriei cărţii şi ştiinţelor informării, pe care le transmite spre analiză Ministerului Culturii şi Cultelor, Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi Academiei Române, precum şi altor autorităţi sau instituţii publice interesate;
  d) elaborează şi propune metodologiile, normele, normativele şi reglementările din domeniul protejării bunurilor culturale de patrimoniu din biblioteci, pe care le înaintează Ministerului Culturii şi Cultelor, respectiv Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor;
  e) elaborează, în conformitate cu standardele europene, standarde privitoare la suprafaţa minimă a bibliotecilor finanţate din fonduri publice, care se aprobă prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului culturii şi cultelor; acestea nu pot fi sub 0,05 mp pentru un locuitor, în localităţile cu o populaţie de până la 10.000 de locuitori, şi sub 0,015 mp pentru un locuitor, în localităţile cu o populaţie de peste 10.000 de locuitori;
  f) elaborează criteriile specifice de selecţie şi promovare a personalului pentru ocuparea funcţiilor de conducere şi de specialitate din biblioteci, care se aprobă prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului culturii şi cultelor;
  g) elaborează norme-cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecilor finanţate de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi a bibliotecilor de drept privat cu acces public, care se aprobă prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului culturii şi cultelor;
  h) propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi autorităţilor finanţatoare cursuri de formare iniţială şi de formare continuă în domeniile specifice biblioteconomiei şi ştiinţei informării;
  i) elaborează metodologia de organizare a inspecţiei în biblioteci, cu scopul de a stabili nivelul de dezvoltare a bibliotecilor în raport cu strategiile şi standardele naţionale, de a propune soluţii de impulsionare a dezvoltării şi de a sprijini procesul decizional de la nivelul administraţiei centrale şi locale; metodologia se aprobă prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului culturii şi cultelor;
  j) elaborează raportul anual privind starea sistemului naţional de biblioteci, pe baza rapoartelor statistice primite de la unităţile de profil din teritoriu.
  -----------
  Art. 62 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Capitolul VII Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor


  Articolul 63

  (1) Accesul utilizatorilor la colecţiile şi serviciile oricărei biblioteci de drept public sau privat se face în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia, elaborat în corelaţie cu prevederile legale referitoare la protecţia patrimoniului cultural naţional, la drepturile de autor şi drepturile conexe.
  (2) Accesul utilizatorilor la colecţiile şi serviciile bibliotecilor comunale este asigurat minimum 4 ore pe zi lucrătoare, restul programului de lucru fiind destinat altor activităţi specifice bibliotecilor.
  -----------
  Alin. (2) al art. 63 a fost introdus de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Articolul 64

  Pentru a facilita accesul utilizatorilor la colecţiile şi la serviciile oferite bibliotecile întocmesc cataloage, efectuează cercetări documentare, elaborează bibliografii, sinteze, lucrări de informare documentară şi alte instrumente specifice, constituie şi gestionează baze de date, organizează secţii şi filiale, servicii de împrumut şi consultare pe loc a documentelor de bibliotecă, precum şi alte servicii.


  Articolul 65

  În cadrul bibliotecilor publice sumele rezervate pentru achiziţii de cărţi şi publicaţii seriale în limba minorităţilor se stabilesc astfel încât să corespundă proporţiei pe care o reprezintă minoritatea în cadrul comunităţii.


  Articolul 66

  Bibliotecile de drept public pot organiza servicii speciale pentru persoanele cu handicap vizual, precum şi servicii la domiciliu pentru persoanele cu handicap locomotor.


  Articolul 67

  (1) Nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de către utilizatori se sancţionează cu plata unei sume aplicate gradual, până la 50% din valoarea de inventar, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi.
  -----------
  Alin. (1) al art. 67 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.
  (2) Distrugerea sau pierderea documentelor, bunuri culturale comune, de către utilizatori se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de până la 5 ori faţă de preţul astfel calculat.
  -----------
  Alin. (2) al art. 67 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.
  (3) Sancţiunile menţionate la alin. (1) şi (2) se stabilesc şi se fac publice la începutul anului de către conducerea bibliotecii.
  (4) Fondurile constituite din aplicarea acestor sancţiuni nu se impozitează şi se evidenţiază ca surse extrabugetare, fiind folosite pentru dezvoltarea colecţiilor.


  Capitolul VIII Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 68

  Bibliotecile de drept public dispun de autonomie administrativă şi profesională în raport cu autoritatea finanţatoare, constând în:
  -----------
  Partea introductivă a art. 68 a fost modificată de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.
  a) dreptul de a se conduce în afara oricăror ingerinţe politice, ideologice sau religioase;
  b) elaborarea programelor şi proiectelor culturale proprii în concordanţă cu strategiile naţionale şi internaţionale;
  c) stabilirea şi utilizarea surselor suplimentare de venituri în vederea dezvoltării serviciilor de bibliotecă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  d) încheierea protocoalelor de colaborare cu alte biblioteci sau instituţii culturale din ţară şi din străinătate;
  -----------
  Litera d) a art. 68 a fost modificată de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.
  e) participarea la reuniunile internaţionale de specialitate sau la consorţiile bibliotecare şi la asociaţiile internaţionale la care sunt membre, achitând cotizaţiile şi taxele aferente.


  Articolul 69

  (1) Pentru sprijinirea materială a unor activităţi şi proiecte de dezvoltare a bibliotecilor, de participare a specialiştilor din biblioteci la programe culturale şi de formare continuă a personalului de specialitate, bibliotecile cu personalitate juridică se pot asocia între ele sau cu alte instituţii culturale şi pot crea fundaţii, asociaţii sau consorţii.
  (2) Condiţiile şi cuantumul participării la finanţarea programelor realizate prin asociere se stabilesc şi se aprobă de autorităţile finanţatoare.
  -----------
  Alin. (2) al art. 69 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Articolul 70

  (1) Ordonatorii principali de credite au obligaţia de a finanţa activitatea bibliotecilor de drept public potrivit standardelor de funcţionare stabilite prin prezenta lege.
  (2) Ministerul Culturii şi Cultelor prevede în bugetul propriu fonduri destinate exclusiv pentru achiziţia de documente specifice bibliotecilor publice.
  (3) Ministerul Educaţiei şi Cercetării prevede în bugetul propriu fonduri destinate exclusiv pentru achiziţia de documente specifice bibliotecilor din subordine.
  (4) Susţinerea financiară şi logistică a bibliotecilor se poate realiza şi din alte venituri provenite de la utilizatori, din tarife stabilite anual de conducerea fiecărei biblioteci pentru servicii speciale şi din contravaloarea taxelor poştale pentru împrumutul bibliotecar intern şi internaţional.
  (5) Fondul constituit se utilizează pentru construirea, amenajarea şi dezvoltarea spaţiilor de bibliotecă, inclusiv pentru informatizarea şi dotarea cu documente şi echipamente specifice.
  (6) Disponibilul financiar provenit din aceste surse la sfârşitul anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.
  (7) Documentaţia tehnică şi materialele pentru construcţii destinate bibliotecilor din sistemul naţional, precum şi achiziţiile de tehnologie a informaţiei, fond de documente specifice, dotări pentru serviciul lecturii publice sunt scutite de taxe vamale şi li se aplică T.V.A. de 0%.*)
  ------------
  *) Acest alineat se abrogă începând cu data de 1 ianuarie 2006, potrivit art. 136 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 29 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 545/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 din 20 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.
  Conform art. 161 alin. (7) lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, referirile la taxa pe valoarea adăugată din cadrul acestui alineat rămân în vigoare până la data de 31 decembrie 2006.
  (8) Tarifele de expediere a tuturor documentelor de bibliotecă destinate schimbului şi împrumutului intern şi internaţional beneficiază de o reducere de 50%.


  Articolul 71

  (1) Anual conducerile bibliotecilor întocmesc rapoarte de evaluare a activităţii, care sunt prezentate consiliului de administraţie şi autorităţii finanţatoare.
  -----------
  Alin. (1) al art. 71 a fost modificat de pct. 40 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.
  (2) Situaţiile statistice anuale se transmit de către biblioteci Institutului Naţional de Statistică, Comisiei Naţionale a Bibliotecilor şi ministerelor de resort, potrivit prevederilor legale.


  Articolul 72

  (1) Schimbarea destinaţiei imobilelor în care funcţionează biblioteci se poate face numai în cazul asigurării unor sedii care respectă standardele optime de funcţionare, conform prezentei legi.
  (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) autorităţile locale au obligaţia să asigure continuitatea neîntreruptă a activităţii bibliotecii.


  Articolul 73

  (1) Controlul respectării dispoziţiilor prezentei legi, precum şi a standardelor, normelor şi metodologiilor elaborate de Comisie, aprobate potrivit legii, se asigură, de asemenea, de către direcţiile pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în cazul bibliotecilor finanţate de autorităţile publice locale, de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, universităţi, precum şi de inspectoratele şcolare judeţene, pentru bibliotecile din sistemul educaţiei naţionale.
  (2) Celelalte autorităţi şi instituţii publice în subordinea şi finanţarea cărora se află bibliotecile de drept public vor asigura, prin formele proprii de control şi îndrumare, aplicarea şi respectarea dispoziţiilor prezentei legi.
  -----------
  Art. 73 a fost modificat de pct. 41 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Articolul 74

  Anexele nr. 1 şi 2a)-c) fac parte integrantă din prezenta lege.
  -----------
  Art. 74 a fost modificat de pct. 42 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006.


  Anexa 1

  BIBLIOTECI PUBLICE
  A. Biblioteca comunală
      Categoria de personal Criterii de normare
      - Bibliotecar*) - un post/unitate până la 2.500
                                                   de locuitori

  ---------
  *) Postul de bibliotecar reprezintă funcţia de responsabil de bibliotecă şi se asimilează cu funcţia de şef de birou.
  B. Biblioteca orăşenească sau municipală situată în localitatea nereşedinţă de judeţ
      Categoria de personal Criterii de normare
      - Director - un post/unitate
      - Bibliotecar şef de birou**) - un post până la 2.500 locuitori
      (responsabil de bibliotecă)
      şi alte categorii ale personalului
      de specialitate

  ---------
  **) Şeful de birou poate fi asimilat cu directorul adjunct. Posturile de conducere pentru bibliotecile cu un număr mai mare de 3 angajaţi se acordă prin organigramă aprobată potrivit prevederilor legale.
  C. Biblioteci judeţene
      Categoria de personal Criterii de normare
      - Director general*) - un post/unitate
      - Director de specialitate*) - un post/unitate
      - Director economic*) - un post/unitate
      - Director*) - un post/unitate
      - Director adjunct de specialitate*) - un post/unitate
      - Director adjunct economic*) - un post/unitate
      - Bibliotecar şi alte categorii - un post de la 2.500 - 5.000
      ale personalului de specialitate de locuitori ai municipiului
                                                reşedinţă de judeţ

  ---------
  *) Postul de director general şi posturile de director de specialitate şi de director economic se acordă în biblioteca judeţeană cu un personal de minimum 150 de angajaţi.
  *) Postul de director şi posturile de director adjunct de specialitate şi de director adjunct economic se acordă în biblioteca judeţeană cu un personal de minimum 75 de angajaţi.
  *) Postul de director şi de director adjunct economic se acordă în biblioteca judeţeană cu un personal mai mic de 75 de angajaţi.
  Posturile de conducere se cuprind în numărul personalului de specialitate rezultat din aplicarea criteriilor de normare.
  Personalul administrativ reprezintă 10% din numărul total al personalului aprobat.
  Personalul de întreţinere şi de deservire se repartizează astfel:
  - personalul de pază şi de pompieri se stabileşte potrivit prevederilor legale;
  - îngrijitor - un post la 500 mp;
  - numărul muncitorilor calificaţi şi necalificaţi se acordă în funcţie de necesarul fiecărei unităţi, potrivit prevederilor legale.
  Indicatorul utilizatorilor de informaţii din biblioteca publică reprezintă 5% şi maximum 10% din numărul de locuitori ai comunităţii, în condiţiile respectării standardelor din prezenta lege.
  D. Biblioteca Naţională a României
      Categoria de personal Criterii de normare
      - Director general*) - 1 post/unitate
      - Director general adjunct*) - 3 posturi/unitate
      - Director*) - 8 posturi/unitate
      - Director adjunct*) - 5 posturi/unitate
      - Director economic*) - 1 post/unitate
      - Director administrativ*) - 1 post/unitate
      Toate categoriile de personal de - 1 post la 30.000 locuitori*)
      specialitate

  ---------
  *) La numărul maxim de posturi (995) se va ajunge, treptat, pe măsura dării în folosinţă a noului sediu al Bibliotecii Naţionale a României, precum şi a funcţionării Bibliotecii Naţionale a României în parametri optimi, cu încadrarea în numărul maxim de posturi, aprobat anual, Ministerului Culturii şi Cultelor, prin legile bugetare.
  Grila de personal a Bibliotecii Naţionale a României poate fi majorată prin ordinul ordonatorului principal de credite, care aprobă schema de funcţionare la propunerea directorului general al Bibliotecii Naţionale a României, cu încadrarea în numărul maxim de posturi, aprobat anual, Ministerului Culturii şi Cultelor, prin legile bugetare.
  -------------
  Anexa a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006, conform pct. 43 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 2a)

  MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
  NORME
  privind încadrarea cu personal de specialitate a bibliotecilor universitare
  1. Încadrarea cu personal a bibliotecilor universitare se face în funcţie de activităţile reale desfăşurate în aceste instituţii, determinate de achiziţia, prelucrarea şi comunicarea documentelor, de serviciile, patrimoniul şi sistemul de organizare a instituţiilor respective, numărul şi frecvenţa utilizatorilor.
  2. Personalul de specialitate al bibliotecilor universitare se compune din:
  - bibliotecari, bibliografi, cercetători, redactori, documentarişti, conservatori, restauratori, ingineri de sistem, informaticieni, operatori, analişti, depozitari şi alte funcţii de profil. Aceştia au statut de personal didactic auxiliar.
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Personal de
  crt. Indicatori specialitate
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Achiziţii de documente
      a. cărţi 1 post la 850 documente/an
      b. publicaţii seriale 1 post la 300 abonamente/an
      c. schimb intern şi internaţional 1 post la 150 parteneri/an
   2. Evidenţa şi organizarea colecţiilor
      a. evidenţa globală 1 post la 30.000
                                                     înregistrări/an
      b. evidenţa individuală:
      - informatizată 1 post la 8.000 documente/an
      - tradiţională 1 post la 7.000 documente/an
      c. topografia documentelor:
      - informatizată 1 post la 7.000 documente/an
      - tradiţională 1 post la 5.000 documente/an
   3. Catalogare, clasificare, indexare
      (tradiţională şi /sau informatizata)
      a. documente obişnuite (cărţi, publicaţii
      seriale etc.) 1 post la 1.200 titluri/an
      b. documente bibliofile 1 post la 700 documente/an
      c. organizarea cataloagelor tradiţionale 1 post la 15.000 fişe/an
   4. Organizarea depozitelor, conservarea 1 post la 40.000 volume/an
   5. Circulaţia documentelor
      a. sălile de lectură 1 post la 15.000 documente/an
      b. la împrumut 1 post la 15.000 documente/an
   6. Evidenţa utilizatorilor 1 post la 10.000 utilizatori
                                                    /an
   7. Referinţe bibliografice
      Orientare, informaţii, îndrumări 1 post la 2.000 referinţe/an
                                                    1 post la 9.000 utilizatori
                                                    /an
   8. Activitatea de cercetare 1 post la 30.000 pagini/an
                                                    1 post la 2.000 informaţii
                                                    ştiinţifice/ an
                                                    1 post la 80 referate/an
   9. Activităţi metodologice 1 post la 4 unităţi
                                                    bibliotecare
  10. Informatizare şi activităţi în reţea 1 post la 1-2 servere + 25
                                                    staţii în reţea (ingineri
                                                    de sistem)
                                                    1 post la 4-10 licenţe
                                                    operaţionale sistem integrat
                                                    de bibliotecă
                                                    1 post la 2-4 aplicaţii
                                                    software operaţionale
                                                    1 post la 5.000 pagini/an
                                                    1 post administrator web
                                                    internet/ intranet la minimum
                                                    10 staţii conectate
  11. Management de bibliotecă
      a. director general 1 post la bibliotecile
                                                    centrale universitare
      b. director general adjunct 1 post la bibliotecile
                                                    centrale universitare cu
                                                    minimum 5 filiale specializate
                                                    2 posturi la bibliotecile
                                                    centrale universitare cu
                                                    peste 8 filiale specializate
      c. director 1 post la bibliotecile
                                                    universitare fără persona-
                                                    litate juridică încadrate
                                                    cu peste 20 de angajaţi
      d. director adjunct 1 post la bibliotecile
                                                    universitare fără persona-
                                                    litate juridică încadrate
                                                    cu cel puţin 40 de angajaţi
                                                    şi minimum 5 filiale
                                                    specializate
      e. şef de serviciu sau 1 post pentru fiecare
      şef de birou compartiment cu minimum 10
                                                    angajaţi de specialitate sau
                                                    1 post pentru fiecare
                                                    compartiment cu minimum 6
                                                    angajaţi de specialitate
      f. şef de serviciu informatizare 1 post la minimum 8 angajaţi
                                                    de specialitate, numai pentru
                                                    bibliotecile centrale
                                                    universitare
      g. şef de birou informatizare 1 post la minimum 5 angajaţi
                                                    de specialitate
      h. director economic 1 post la bibliotecile
                                                    centrale universitare cu
                                                    peste 150 de angajaţi
      i. contabil şef 1 post la bibliotecile
                                                    centrale universitare
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  -------------
  Anexa a fost înlocuită cu anexa 2a) din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006, conform pct. 43 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 2b)

  MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
  NORME
  privind încadrarea cu personal de specialitate a bibliotecilor şcolare
  Pentru optimizarea funcţionalităţii bibliotecilor şcolare şi, implicit, sporirea eficienţei procesului de învăţământ din şcoală, normarea posturilor de bibliotecari şcolari se face astfel:
  Pentru bibliotecile din învăţământul primar şi gimnazial:
  - 1 post normă întreagă la minimum 600 de elevi sau la 700 elevi şi cadre didactice şi minimum 8000 volume:
  - 1/2 normă la minimum 300 de elevi şi minimum 4000 volume;
  - plata cu ora (minimum 10 ore pe săptămână) - până la 300 elevi, sub 4000 volume.
  Pentru şcolile din mediul rural în care nu există bibliotecă publică, se poale înfiinţa o bibliotecă în fiecare şcoală, cu încadrarea cu minimum 1/4 din normă, plata cu ora (minimum 10 ore pe săptămână) sau 1 post de bibliotecar, normă întreagă, la 3 - 4 şcoli, pentru situaţii deosebite (şcoli izolate).
  În fiecare şcoala coordonatoare din mediul rural poate funcţiona o bibliotecă şcolară cu normă întreagă.
  În mediul rural, în şcoli cu efectiv sub 300 elevi, dar cu bibliotecă cu dubla funcţie - şcolară şi publică - poate fi un post de cel puţin 1/2 normă.
  Fiecare liceu poate avea un bibliotecar cu normă întreagă, indiferent de numărul de elevi şi de volume.
  Pentru bibliotecile cu peste 20.000 volume şi efectivul şcolii de peste 1.500 elevi, pot fi 2 posturi de bibliotecar cu normă întreagă sau al doilea post cu 1/2 normă, numai cu aprobarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
  Pentru bibliotecile care deţin cărţi de patrimoniu, colecţii speciale sau muzee şcolare, se poate înfiinţa un al doilea post de bibliotecar, respectiv de muzeograf, numai cu aprobarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
  La centrele de plasament şi în scoli speciale, posturile de bibliotecar se vor norma astfel:
  - un post cu 1/2 normă până la 300 copii / elevi;
  - 1 post cu normă întreagă de la 301 copii / elevi;
  Pentru bibliotecile din cadrul caselor corpului didactic:
  - 1 post normă întreagă, indiferent de numărul de volume sau cititori;
  - pentru bibliotecile în care este depăşit numărul de 10.000 volume şi de 300 cititori se poate înfiinţa un al doilea post (cu normă întreagă, 1/2 normă sau 1/4 normă, în funcţie de proporţia în care sunt depăşite cifrele menţionate), cu aprobarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
  -------------
  Anexa a fost înlocuită cu anexa 2b) din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006, conform pct. 43 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 2c)

  MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
  NORME
  privind încadrarea cu personal de specialitate a
  Bibliotecii Pedagogice Naţionale "I. C. Petrescu" din Bucureşti
  Încadrarea cu personal de specialitate se face în funcţie de profilul unic al bibliotecii, numărul anual de intrări, spaţiul de depozitare, precum şi de mijloacele financiare de care dispune biblioteca.
  Personalul de specialitate este compus din: bibliotecari, bibliografi, cercetători, redactori, documentarişti, conservatori, restauratori, ingineri de sistem, informaticieni, operatori, analişti, custozi, mânuitori, depozitari şi alte funcţii de profil.
      1. Achiziţia de documente:
      a. carte: 1 post la 600 cărţi/ anual;
      b. publicaţii seriale: 1 post la 200 abonamente
      c. schimb intern şi internaţional: 1 post la 150 parteneri/ anual.
      2. Evidenta şi organizarea colecţiilor:
      a. evidenţa individuală tradiţională: 1 post la 5.000 documente/ anual;
      b. topografia documentelor tradiţionale: 1 post la 5.000 documente/ anual
      3. Catalogare, clasificare, indexare
      (tradiţionala şi/sau informatizată):
      a. Documente obişnuite (cărţi,
      publicaţii, seriale etc) şi bibliofile: 1 post la 1.000 documente/ anual;
      b. organizarea cataloagelor tradiţionale 1 post la 20.000 fişe/ anual
      4. Organizarea depozitelor. Conservarea: 1 post la 50.000 documente/ anual
      5. Circulaţia documentelor:
      a. în sălile de lectură: 1 post la 15.000 documente/ anual;
      b. la împrumut: 1 post la 13.000 - 15.000
                                                documente/ anual
      6. Evidenţa utilizatorilor: 1 post la 4.000 - 6.000
                                                utilizatori anual
      7. Referinţe bibliografice:
      a. orientare, informaţii, îndrumări: 1 post la 2.500 referinţe
                                               bibliografice/ anual
      8. Activitate de cercetarea 1 post la 80 referate/ anual;
                                               1 post la 1.500 referinţe
                                               bibliografice/ anual;
                                               1 post la 40.000 pagini
                                               consultate/ anual;
      9. Activităţi metodologice; 1 post la 4 unităţi bibliotecare
                                               atestate
      10. Informatizarea şi activităţi 1 post la 1-2 servere cu 20-25
      în reţea: staţii în reţea;
                                               1 post la 4.000 pagini operare,
                                               tehnoredactare/anual;
                                               1 post la 300.000 pagini
                                               xerografiere, capsare, machetare
                                               etc./ anual
      11. Management de bibliotecă:
      a. director general: 1 post;
      b. şef de serviciu: 1 post la peste 10 angajaţi
                                               personal de specialitate;
      c. şef de birou: 1 post la 5-9 angajaţi personal
                                               de specialitate;
      d. contabil şef: 1 post la mai puţin de 75 angajaţi

  -------------
  Anexa a fost înlocuită cu anexa 2c) din ORDONANŢA nr. 26 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006, conform pct. 43 al art. I din acelaşi act normativ.
  --------------